ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS"

Transkript

1 . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/ ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport fra Culinarium AS Stiftelsesdokument for Lofoten Samdriftskjøkken AS Vedtekter for Lofoten Samdriftskjøkken AS Åpningsbalanse for Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandlers kommentar: Innledning og bakgrunn Kjøkkenvirksomheten ved sykehuset i Lofoten drives i dag i et samarbeid mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten. Samdriften ble i sin tid etablert for å unngå beregning av merverdiavgift. Iflg. kommunelovens 27 faller ikke helseforetak inn under definisjonen samarbeidspartner. Dagens avtale må derfor endres. Vestvågøy kommune er arbeidsgiver for de ansatte ved kjøkkenet (15,4 årsverk) mens Nordlandssykehuset eier utstyr og lokaler. Matvarer kjøpes inn av kommunen mens sykehuset betaler avgifter, strøm, vedlikehold, andre driftsmidler ol. Kjøkkenlokalitetene, som er fra 1965, er nedslitte og hindrer en effektiv matproduksjon. Dette gjelder spesielt kjølerom og fryserom og hensyn til ren og uren side i produksjonen. Utstyret er av eldre årgang. Mattilsynet har gitt sykehuset dispensasjon for drift ut I henhold til dagens modell er det Nordlandssykehuset som har ansvaret for utstyr og lokaler og således også for å sikre at denne infrastrukturen tilfredsstiller de krav som stilles. Kostnadene for modernisering av kjøkkenet slik at det tilfredsstiller Mattilsynets krav er beregnet til 10,3 mill kr. Det vises i denne forbindelse til vedlagte konsulentrapport. Tilgangen på midler til investering er begrenset og det er søkt å finne alternative løsninger som ikke øker driftsutgiftene utover etablert nivå. Konklusjon og tilråding I denne saken inviteres styret til å fatte vedtak om at samarbeidet med Vestvågøy kommune om kjøkkendrift formaliseres gjennom et aksjeselskap som forestår kjøkkendriften. Det vil bare være Nordlandssykehuset og Vestvågøy kommune som eier dette selskapet og de vil ha like store eierandeler. Lokalene leies fra ekstern leverandør som sørger for finansiering. Nordlandssykehusets ansvar i denne sammenheng vil være begrenset til innskutt aksjekapital i selskapet som forestår driften. Styresak 9/07 15 mars 1

2 Selv om den anbefalte løsningen krever at det må betales merverdiavgift på leveransene av mat, vil løsningen gi reduserte driftskostnader i forhold til dagens nivå på opp mot 0,4 mill kr. Da er personalutgifter i nytt postkjøkken samt merverdiavgift på mat inkludert. En løsning med investering i egen regi (i sykehuset) vil gi en kostnad som er 0,8 mill kr høyere enn den foreslåtte løsningen. Vestvågøy kommune har behandlet saken og konkludert med en løsning slik som foreslås i denne saken. Modell for fremtidig drift. Det er vurdert ulike modeller for fremtidig kjøkkendrift for Nordlandssykehuset i Lofoten: a) Dagens samarbeidsavtale Iflg. kommunelovens 27 faller ikke helseforetak inn under definisjonen samarbeidspartner. Dagens avtale må derfor endres. b) Ekstern leverandør/konkurranseutsetting Maten må leveres nedkjølt for oppvarming i mottakskjøkken. Ingen kjøkken i regionen driver med slik produksjon i dag. Kan være mulig men ingen stor nok aktør i regionen. Sårbar v/konkurs. d) Kommunal drift Ønskes ikke av Vestvågøy kommune e) Opprusting av kjøkkenet og drift i egen regi Krever tilgang på i overkant av 10 mill kr til modernisering. f) Samdrift mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset i felles aksjeselskap. Endring av driftsform til AS. Leide lokaler. Vår vurdering er at ingen av alternativene a-e er aktuelle. Drift i egen regi og eventuell videreføring av dagens samarbeidsavtale (med noen tilpassinger) vil kreve investeringer på i overkant av 10 mill kr. Etablering av nytt kjøkken i nybygg er beregnet å koste om lag 8 mill kr inkludert utstyr. Disse ressursene er ikke tilgjengelig. Vestvågøy kommune ønsker ikke å etablere drift i egen regi. Alternativ f) kan tenkes i 2 varianter; en hvor det felles selskapet eier lokaler og utstyr og en hvor det felles selskapet leier lokaler og utstyr. Sett fra Helse Nord sin side vil investering i bygg og utstyr gjennom et aksjeselskap som Nordlandssykehuset er eier i, være å anse som at investeringen gjøres av Nordlandssykhuset. Denne modellen er derfor uaktuell ut fra den begrensede tilgangen på ressurser til investering. Vi står derfor igjen med en modell hvor kjøkkendriften organiseres i et aksjeselskap som eies sammen med Vestvågøy kommune og hvor lokaler og utstyr leies fra ekstern leverandør. Det skal ikke gis noen form for garantier fra dette driftsselskapet til utleier. Det forretningsmessige forholdet mellom utleier og driftsselskapet reguleres gjennom leieavtale på 10 år. Det forutsettes at husleie inkludert kostnader til utstyr beregnes ut fra en samlet investering på 8 mill kr eventuelt at selskapet kjøper utstyr med kommunale garantier. Det forretningsmessige forholdet mellom Nordlandssykehuset og driftsselskapet reguleres gjennom avtale om leveranse av kjøkkentjenester. Avtalen vil ha en varighet på 10 år. Styresak 9/07 15 mars 2

3 Driftsmessige konsekvenser av ny løsning. Nytt driftskonsept er basert på produksjonsformen kok-kjøl som forutsetter at en del av kjøkkenfunksjonene legges ut til avdelingene/postkjøkken. Postkjøkkenet må ha nødvendig utstyr for oppbevaring av mat, oppvarmingsutstyr og oppvaskmaskin for institusjonsbruk. Servering av tørrmat forutsettes ivaretatt av postkjøkkenet. Levering av tørrmat, melkeprodukter, juice mv. kan skje direkte fra leverandør og ikke distribueres via sykehuskjøkkenets lager som i dag. Postkjøkkenet bemannes daglig i tidsrommet kl til ca (kokk). Kveldsmat tilberedes av avdelingspersonalet. I forbindelse med ombyggeprosjektet i sykehuset er det lagt til rette for arealer til postkjøkken i sykehusets 2. etasje. I tillegg avsettes det et kafeareal til oppegående pasienter som kan spise sin mat i kafeen istedenfor på sengerommet. Dette vil kunne avlaste pleiepersonalet i en travel hverdag. Kjøkkenet i Nordlandssykehuset Lofoten nedlegges og eventuelt brukbart utstyr og inventar selges til det framtidige Lofoten Samdriftskjøkken AS. Lokaliteter kan benyttes til andre formål eventuelt leies ut. Økonomiske konsekvenser ved ny modell Samdriftskjøkkenet må beregne merverdiavgift på sine leveranser til sykehuset og kommunen. Sykehuset får ikke kompensert denne merverdiavgiften. Det vil derfor bli en økt kostnad for Nordlandssykehuset i forhold til dagens drift tilsvarende 13 % på vår andel av lønnskostnadene i det framtidige kjøkkenet. Dette utgjør omlag kr ,- I forhold til dagens drift vil husleie på de leide arealene bety en ny driftskostnad. Denne vil vi uansett få siden det må foretas investeringer for å tilfredsstille de krav som stilles til kjøkkendrift. Investering i egen regi vil gi økte kostnader til renter og avskrivninger. Ny driftsmodell vil kreve at det etableres bemannet postkjøkken. Dette vil kreve ca 1,3 årsverk som kokk. Ny driftsmodell vil imidlertid gi reduserte lønnskostnader knyttet til reduksjon i bemanning (kommunens ansvar) på om lag 8 årsverk, hvorav 1/3 belastes Nordlandssykehuset. Samlet vil ny driftsmodell gi en reduksjon i kostnadene til kjøkkendrift i forhold til dagens modell på 0,4 mill kr. I forhold til videre drift i egen regi i et modernisert kjøkken vil den modell som tilrås gi 0,8 mill kr lavere driftskostnader. Forholdet til Lov om offentlige anskaffelser Transaksjoner kommunen og/eller sykehuset foretar i egen organisasjon (egenregi), er unntatt fra innkjøpsreglementet. Men også transaksjoner foretatt utenfor egen organisasjon f.eks. gjennom et AS, kan anses som egenregi på følgende vilkår: Styresak 9/07 15 mars 3

4 Selskapet kan ikke ha en omsetning som overstiger 20% av selskapets omsetning til andre enn sine offentlige eiere. EU er gjennom sin praksis klar på at omsetning til alle offentlige eiere i et selskap skal sees i sammenheng når beregningen foretas. Dette vilkåret oppfylles ved at det i vedtektene for selskapet tas inn bestemmelser om at selskapet ikke kan levere til andre enn sine eiere uten generalforsamlingens samtykke. Den som foretar produksjon/kjøp i egenregi må eie så stor del av selskapet at det har samme kontroll over selskapet som den har over egne tjenestegrener. EU har i sin praktisering av regelverket ikke tatt direkte stilling til om offentlige eiere kan sees i sammenheng under dette vilkåret, og teoretikere er uenige seg imellom om hvordan dette kravet skal tolkes. Dette vilkåret oppfylles gjennom at både kommune og sykehuset eier 50 % av selskapet. Ingen av eierne vil da få en dominerende stilling på selve eierandelen, og dette oppveies gjennom bestemmelser i vedtektene som sier at alle vedtak på generalforsamlingen må være enstemmig. Det vil si at kommune og sykehuset har vetorett i utøvelse av sin eierrolle. Ved at styret er sammensatt slik at ingen av eierne gis større innflytelse enn motparten vil begge eierne ha negativ kontroll på selskapet på lik linje med andre tjenester. Det betyr at et samarbeids AS kan opprettes slik at kommune og sykehus kan få levert mat direkte fra selskapet uten å gå veien om konkurranseutsetting. Vurdering av utvidet leveranse til Nordlandssykehuset Vesterålen Nordlandssykehuset står foran betydelige økonomiske utfordringer. Som det går frem av gjennomgangen foran vil den nye løsningen gi reduserte driftskostnader i forhold til dagens løsning til tross for at det i dagens kostnader ikke inngår husleie. Med bakgrunn i økonomiske utfordringene Nordlandssykehuset står foran tilrås det derfor at det også gjøres en vurdering av muligheten for å utvide virksomheten ved Lofoten Samdriftskjøkken AS til etter hvert også å omfatte Nordlandssykehuset Vesterålen. Denne type kjøkken har stor fleksibilitet i produksjonsmengden uten at areal og bemanning i kjøkkenet behøves å endres. Lagringskapasitet av ferdige produkter må økes noe. Risiko Vi har hatt kontakt med flere kjøkkener som driver etter kok-kjøl modellen som påpeker følgende mulige fallgruber : 1. Kjøkkenet dimensjoneres for stort og dermed påfører kjøkkendriften for stor husleie. (dette ivaretas under planleggingen). 2. Kjøkkenet er ikke tilpasset variasjoner i produksjonsmengden slik at økning i liten grad er mulig. (dette ivaretas under planleggingen) 3. Kalkulert produksjonsmengde settes urealistisk høyt, noe som medfører underskudd (jfr. Fauske). 4. Konkurs og opphør av driften. (Vi har en stor egeninteresse i at kjøkkenet skal lykkes). Styresak 9/07 15 mars 4

5 Stiftelsesdokument, åpningsbalanse og vedtekter Det er utarbeidet forslag til Stiftelsesdokument, Åpningsbalanse og Vedtekter for selskapet. Dokumentene følger vedlagt. Det foreslås at selskapets navn skal være Lofoten Samdriftskjøkken AS. I og med at Nordlandssykehuset HF har nedslagsfelt utenfor Vestvågøy kommune forutsettes at samdriftskjøkkenet også skal kunne tilby tjenester utenfor kommunen. Vedtektene er utformet med sikte på at selskapet ikke skal drive skattepliktig virksomhet. Selskapet har ikke som formål å tjene penger, jfr. 3 i vedtektene. Eventuelle regnskapsmessige overskudd skal forbli i selskapet for å styrke formålet som er fastsatt i vedtektene. Det skal ikke deles ut utbytte til aksjeeierne. Dette er avgjørende for at selskapet ikke skal være skattepliktig. Dersom det tas ut utbytte drives det med erverv som formål. Eventuelle overskudd i selskapet kan benyttes til å justere prisene på tjenestene som leveres til kundene eller til investering i produksjonsutstyr. Leveranser til andre enn eierne skal avgjøres av generalforsamlingen, jfr. 3 i vedtektene. Her gjelder regelen om at selskapet ikke kan ha en omsetning som overstiger 20 % av selskapets samlede omsetning til andre enn sine offentlige eiere. Dette for å ivareta konkurransereglene. Innenfor denne begrensningen gis det mulighet til utvidelse. Nordlandssykehuset har i dag også virksomhet i Vesterålen. Med Nordlandssykehuset som den ene eier gis det derfor større mulighet til utvidelse mht til helseforetakets nedslagsområde. Det tilrås at det etableres en aksjonæravtale som regulerer forhold mellom Nordlandssykehuset og Vestvågøy kommune som ikke reguleres i vedtektene. Styresak 9/07 15 mars 5

6 Tilråding Styret tilrås å fatte følgende vedtak 1. Styret godkjenner at kjøkkendriften ved Nordlandssykehuset Lofoten organiseres gjennom et aksjeselskapet eid sammen med Vestvågøy kommune. Partene forutsettes å eie en halvpart hver i Lofoten Samdriftskjøkken AS. Representanter for Nordlandssykehuset i selskapets styre utpekes av direktøren v/nordlandssykehuset. 2. Driften i Lofoten Samdriftskjøkken AS organiseres slik at lokalene for virksomheten leies fra ekstern part. Ved beregning av husleie skal det legges til grunn en investering på 8 mill kr inkludert utstyr. Det forutsettes at Nordlandssykehuset ikke gir noen form for garantier knyttet til driften av Lofoten Samdriftskjøkken AS. 3. Det forretningmessige forholdet mellom Nordlandssykehuset og Lofoten Samdriftskjøkken AS og reguleres gjennom egen leveranseavtale. Avtalen skal være på maksimalt 10 år. 4. Det forretningsmessige forholdet mellom Lofoten Samdriftskjøkken AS og utleier av lokaler reguleres gjennom egen husleieavtale. Det forutsettes at Lofoten Samdriftskjøkken AS ikke gir noen form for garantier til utleier. 5. Styret ber om at det etableres en aksjonæravtale som regulerer forholdet mellom Nordlandssykehuset og Vestvågøy kommune. 6. Styret ber om at det blir vurdert hvorvidt virksomheten ved Lofoten Samdriftskjøkken AS kan utvides til også å omfatte Nordlandssykehuset Vesterålen forutsatt at dette gir reduserte driftskostnader i forhold til dagens kjøkkendrift ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Avstemming: Vedtak: Styresak 9/07 15 mars 6

7 STIFTELSESDOKUMENT FOR LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Den xx.xx.2007 ble stiftelsesmøte for Lofoten Samdriftskjøkken AS avholdt i Vestvågøy kommune. Til stede som stiftere var: Vestvågøy kommune, 8370 Leknes, org.nr og Nordlandssykehuset HF, 8005 Bodø, org.nr Aksjer pålydende NOK ,- tegnes til kurs NOK 1.000,- for hver aksje. Aksjetegningen skjer ved undertegning av dette dokument. Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant ved innbetaling til selskapets bankkonto. Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 3 måneder etter undertegning av dette dokument. Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av stifterne. Stifterne vedtok åpningsbalansen for Lofoten Samdriftskjøkken AS. Åpningsbalansen er vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet. Stifterne fastsatte vedtektene for Lofoten Samdriftskjøkken AS. Vedtektene følger vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet. Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer: Vestvågøy kommune, 8370 Leknes, org.nr aksjer à NOK 1.000,- til kurs NOK 1.000,- per aksje, totalt NOK Nordlandssykehuset HF, 8005 Bodø, org.nr aksjer à NOK 1.000,- til kurs NOK 1.000,- per aksje, totalt NOK Selskapets styre skal bestå av 5 personer med personlige vararepresentanter, og som medlemmer i styret ble valgt: 1..., styreleder..,personlig vara. 2..., styremedlem..,personlig vara. 3..., styremedlem..,personlig vara. 4..., styremedlem..,personlig vara. 5..., styremedlem..,personlig vara. I medhold av arbeidsmiljølovens kap.16 om virksomhetsoverdragelse, overføres ansatte i 5,5 stillinger fra Vestvågøy kommune, til selskapet. De ansatte som bekler disse stillingene arbeider i dag ved kjøkken i tilknytning til Nordlandssykehuset Lofoten. Styresak 9/07 15 mars 7

8 Selskapet skal inngå avtale om ekstern leie av lokaler i forbindelse med utøvelsen av virksomheten. Selskapets revisor er: Nordnorsk Revisjon Leknes AS, Storgt. 123, 8370 Leknes, org.nr Selskapet ble stiftet ved stifternes underskrift på dette dokument. Leknes, den xx.xx.2007 Vestvågøy kommune Nordlandssykehuset HF Styresak 9/07 15 mars 8

9 VEDTEKTER FOR LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Lofoten Samdriftskjøkken AS. Selskaper et aksjeselskap og skal ikke registreres i noe verdipapirregister. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Vestvågøy kommune. 3 Virksomhet Selskapets formål er å produsere mat for aksjeeierne, etter nærmere avtale inngått med disse. Selskapet kan ikke inngå avtale om leveranser til andre uten enstemmig samtykke fra generalforsamlingen. Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapet skal drives på en slik måte at det til enhver tid er tilstrekkelig kapital sett i forhold til risikoen og omfanget av virksomheten i selskapet. Eventuelle regnskapsmessige overskudd skal forbli i selskapet for å styrke formålet som er fastsatt i vedtektene. Det skal ikke deles ut utbytte til aksjeeierne. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK ,-, fordelt på 500 aksjer, hver pålydende NOK 1.000,-. Aksjene er likt fordelt mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten. 5 Ledelse Selskapets styre består av 5 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten utpeker 2 medlemmer med varamedlemmer, hver. Det siste styremedlem utpekes av Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten i fellesskap. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styrets instruks vedtas av generalforsamlingen. Styret utpeker nestleder. Styremedlemmenes funksjonstid er på 4 år. Ved første gangs generalforsamling gis ved loddtrekning 2 av medlemmene, èn utpekt av Vestvågøy kommune og èn utpekt av Nordlandssykehuset Lofoten, en funksjonstid på 2 år. Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med ett styremedlem. Styret kan meddele prokura. Styresak 9/07 15 mars 9

10 6 Daglig leder Selskapet skal ha èn daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. Daglig leder skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, jfr. aksjelovens Daglig leder tegner selskapets firma innen sitt anvarsområde. 7 Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes i Vestvågøy kommune innen utgangen av april måned, og med minst 20 dagers varsel til aksjonærene. Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1.Godkjennelse av årsregnskapet med årsberetningen, samt fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse. 3. Valg av styre, herunder valg av leder, samt fastsetting av godtgjørelse til styret. 4. Valg av revisor og fastsetting av revisors godtgjørelse. 5.Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 8 Krav til aksjeeierne Det stilles følgende krav til aksjeeierne og de som skal erverve aksjer i selskapet: 1. De må oppfylle kravene som stilles til oppdragsgivere i Lov om offentlige anskaffelser De må ikke drive virksomhet som må anses å kunne være i konkurranse med selskapets virksomhet, jfr. vedtektenes 3. 9 Overdragelse av aksjer Overdragelse av aksjer er betinget av samtykke fra et enstemming styre. Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Ønsker flere å gjøre forkjøpsretten gjeldende, fordeles aksjene etter samme forhold som de besitter aksjer. Overdragelsesprisen ved bruk av forskjøpsrett skal være lik aksjenes pålydende. Den som ønsker å overdra sine aksjer skal skriftlig melde dette til styret. Dersom styret samtykker til overdragelse, settes en frist på høyst 2 måneder til de øvrige aksjonærene til å gjøre forkjøpsrett gjeldende. Overdragelsesprisen må være erlagt innen 14 dager etter at forkjøpsretten er tildelt. Styret foretar den endelige tildeling av aksjene. Samtykke kan kun nektes dersom erverver ikke oppfyller kravene som stilles til aksjeeiere/- erververe, jfr. vedtektenes Vedtak på generalforsamlingen Alle vedtak på generalforsamlingen må være enstemmige, med mindre annet er bestemt i vedtektene, eller tvingende lovbestemmelser er til hinder for dette. Oppnås det ikke enighet på generalforsamlingen kan hver av aksjeeierne kreve at saken tas opp til forhandling. Slike forhandlinger skal ledes av en nøytral person oppnevnt av partene i fellesskap. Hver aksjeeier har rett til å møte med inntil 2 personer på disse forhandlingene. Styret skal så snart som mulig underrettes om utfallet av forhandlingene. Dersom Styresak 9/07 15 mars 10

11 forhandlingene fører til enighet skal styret forelegge saken for aksjeeierne på nytt, etter reglene i aksjelovens Oppløsning Vedtak om oppløsning av selskapet krever likevel ikke enstemmighet på generalforsamlingen. Det er tilstrekkelig at enten Vestvågøy kommune eller Nordlandssykehuset Lofoten ønsker oppløsning. Selve gjennomføringen av oppløsningen for øvrig, følger reglene i aksjeloven og egen avtale inngått mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten. Ved oppløsning skal selskapets eventuelle verdier/eiendeler ikke deles ut til aksjeeierne, men tildeles idèelle formål, etter nærmere avtale mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten. 12 Forholdet til aksjeloven For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Leknes, den xx.xx.2007 Styresak 9/07 15 mars 11

12 ÅPNINGSBALANSE FOR LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Krav på innbetaling av selskapskapitalen NOK Sum omløpsmidler NOK Sum eiendeler NOK EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital NOK Overkursfond NOK 0 Sum egenkapital NOK Kortsiktig gjeld Stiftelseskostnader NOK 0 Sum kortsiktig gjeld NOK 0 Sum egenkapital og gjeld NOK Leknes, den xx.xx.2007 Vestvågøy kommune Nordlandssykehuset HF Styresak 9/07 15 mars 12

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer