ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS"

Transkript

1 . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/ ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport fra Culinarium AS Stiftelsesdokument for Lofoten Samdriftskjøkken AS Vedtekter for Lofoten Samdriftskjøkken AS Åpningsbalanse for Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandlers kommentar: Innledning og bakgrunn Kjøkkenvirksomheten ved sykehuset i Lofoten drives i dag i et samarbeid mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten. Samdriften ble i sin tid etablert for å unngå beregning av merverdiavgift. Iflg. kommunelovens 27 faller ikke helseforetak inn under definisjonen samarbeidspartner. Dagens avtale må derfor endres. Vestvågøy kommune er arbeidsgiver for de ansatte ved kjøkkenet (15,4 årsverk) mens Nordlandssykehuset eier utstyr og lokaler. Matvarer kjøpes inn av kommunen mens sykehuset betaler avgifter, strøm, vedlikehold, andre driftsmidler ol. Kjøkkenlokalitetene, som er fra 1965, er nedslitte og hindrer en effektiv matproduksjon. Dette gjelder spesielt kjølerom og fryserom og hensyn til ren og uren side i produksjonen. Utstyret er av eldre årgang. Mattilsynet har gitt sykehuset dispensasjon for drift ut I henhold til dagens modell er det Nordlandssykehuset som har ansvaret for utstyr og lokaler og således også for å sikre at denne infrastrukturen tilfredsstiller de krav som stilles. Kostnadene for modernisering av kjøkkenet slik at det tilfredsstiller Mattilsynets krav er beregnet til 10,3 mill kr. Det vises i denne forbindelse til vedlagte konsulentrapport. Tilgangen på midler til investering er begrenset og det er søkt å finne alternative løsninger som ikke øker driftsutgiftene utover etablert nivå. Konklusjon og tilråding I denne saken inviteres styret til å fatte vedtak om at samarbeidet med Vestvågøy kommune om kjøkkendrift formaliseres gjennom et aksjeselskap som forestår kjøkkendriften. Det vil bare være Nordlandssykehuset og Vestvågøy kommune som eier dette selskapet og de vil ha like store eierandeler. Lokalene leies fra ekstern leverandør som sørger for finansiering. Nordlandssykehusets ansvar i denne sammenheng vil være begrenset til innskutt aksjekapital i selskapet som forestår driften. Styresak 9/07 15 mars 1

2 Selv om den anbefalte løsningen krever at det må betales merverdiavgift på leveransene av mat, vil løsningen gi reduserte driftskostnader i forhold til dagens nivå på opp mot 0,4 mill kr. Da er personalutgifter i nytt postkjøkken samt merverdiavgift på mat inkludert. En løsning med investering i egen regi (i sykehuset) vil gi en kostnad som er 0,8 mill kr høyere enn den foreslåtte løsningen. Vestvågøy kommune har behandlet saken og konkludert med en løsning slik som foreslås i denne saken. Modell for fremtidig drift. Det er vurdert ulike modeller for fremtidig kjøkkendrift for Nordlandssykehuset i Lofoten: a) Dagens samarbeidsavtale Iflg. kommunelovens 27 faller ikke helseforetak inn under definisjonen samarbeidspartner. Dagens avtale må derfor endres. b) Ekstern leverandør/konkurranseutsetting Maten må leveres nedkjølt for oppvarming i mottakskjøkken. Ingen kjøkken i regionen driver med slik produksjon i dag. Kan være mulig men ingen stor nok aktør i regionen. Sårbar v/konkurs. d) Kommunal drift Ønskes ikke av Vestvågøy kommune e) Opprusting av kjøkkenet og drift i egen regi Krever tilgang på i overkant av 10 mill kr til modernisering. f) Samdrift mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset i felles aksjeselskap. Endring av driftsform til AS. Leide lokaler. Vår vurdering er at ingen av alternativene a-e er aktuelle. Drift i egen regi og eventuell videreføring av dagens samarbeidsavtale (med noen tilpassinger) vil kreve investeringer på i overkant av 10 mill kr. Etablering av nytt kjøkken i nybygg er beregnet å koste om lag 8 mill kr inkludert utstyr. Disse ressursene er ikke tilgjengelig. Vestvågøy kommune ønsker ikke å etablere drift i egen regi. Alternativ f) kan tenkes i 2 varianter; en hvor det felles selskapet eier lokaler og utstyr og en hvor det felles selskapet leier lokaler og utstyr. Sett fra Helse Nord sin side vil investering i bygg og utstyr gjennom et aksjeselskap som Nordlandssykehuset er eier i, være å anse som at investeringen gjøres av Nordlandssykhuset. Denne modellen er derfor uaktuell ut fra den begrensede tilgangen på ressurser til investering. Vi står derfor igjen med en modell hvor kjøkkendriften organiseres i et aksjeselskap som eies sammen med Vestvågøy kommune og hvor lokaler og utstyr leies fra ekstern leverandør. Det skal ikke gis noen form for garantier fra dette driftsselskapet til utleier. Det forretningsmessige forholdet mellom utleier og driftsselskapet reguleres gjennom leieavtale på 10 år. Det forutsettes at husleie inkludert kostnader til utstyr beregnes ut fra en samlet investering på 8 mill kr eventuelt at selskapet kjøper utstyr med kommunale garantier. Det forretningsmessige forholdet mellom Nordlandssykehuset og driftsselskapet reguleres gjennom avtale om leveranse av kjøkkentjenester. Avtalen vil ha en varighet på 10 år. Styresak 9/07 15 mars 2

3 Driftsmessige konsekvenser av ny løsning. Nytt driftskonsept er basert på produksjonsformen kok-kjøl som forutsetter at en del av kjøkkenfunksjonene legges ut til avdelingene/postkjøkken. Postkjøkkenet må ha nødvendig utstyr for oppbevaring av mat, oppvarmingsutstyr og oppvaskmaskin for institusjonsbruk. Servering av tørrmat forutsettes ivaretatt av postkjøkkenet. Levering av tørrmat, melkeprodukter, juice mv. kan skje direkte fra leverandør og ikke distribueres via sykehuskjøkkenets lager som i dag. Postkjøkkenet bemannes daglig i tidsrommet kl til ca (kokk). Kveldsmat tilberedes av avdelingspersonalet. I forbindelse med ombyggeprosjektet i sykehuset er det lagt til rette for arealer til postkjøkken i sykehusets 2. etasje. I tillegg avsettes det et kafeareal til oppegående pasienter som kan spise sin mat i kafeen istedenfor på sengerommet. Dette vil kunne avlaste pleiepersonalet i en travel hverdag. Kjøkkenet i Nordlandssykehuset Lofoten nedlegges og eventuelt brukbart utstyr og inventar selges til det framtidige Lofoten Samdriftskjøkken AS. Lokaliteter kan benyttes til andre formål eventuelt leies ut. Økonomiske konsekvenser ved ny modell Samdriftskjøkkenet må beregne merverdiavgift på sine leveranser til sykehuset og kommunen. Sykehuset får ikke kompensert denne merverdiavgiften. Det vil derfor bli en økt kostnad for Nordlandssykehuset i forhold til dagens drift tilsvarende 13 % på vår andel av lønnskostnadene i det framtidige kjøkkenet. Dette utgjør omlag kr ,- I forhold til dagens drift vil husleie på de leide arealene bety en ny driftskostnad. Denne vil vi uansett få siden det må foretas investeringer for å tilfredsstille de krav som stilles til kjøkkendrift. Investering i egen regi vil gi økte kostnader til renter og avskrivninger. Ny driftsmodell vil kreve at det etableres bemannet postkjøkken. Dette vil kreve ca 1,3 årsverk som kokk. Ny driftsmodell vil imidlertid gi reduserte lønnskostnader knyttet til reduksjon i bemanning (kommunens ansvar) på om lag 8 årsverk, hvorav 1/3 belastes Nordlandssykehuset. Samlet vil ny driftsmodell gi en reduksjon i kostnadene til kjøkkendrift i forhold til dagens modell på 0,4 mill kr. I forhold til videre drift i egen regi i et modernisert kjøkken vil den modell som tilrås gi 0,8 mill kr lavere driftskostnader. Forholdet til Lov om offentlige anskaffelser Transaksjoner kommunen og/eller sykehuset foretar i egen organisasjon (egenregi), er unntatt fra innkjøpsreglementet. Men også transaksjoner foretatt utenfor egen organisasjon f.eks. gjennom et AS, kan anses som egenregi på følgende vilkår: Styresak 9/07 15 mars 3

4 Selskapet kan ikke ha en omsetning som overstiger 20% av selskapets omsetning til andre enn sine offentlige eiere. EU er gjennom sin praksis klar på at omsetning til alle offentlige eiere i et selskap skal sees i sammenheng når beregningen foretas. Dette vilkåret oppfylles ved at det i vedtektene for selskapet tas inn bestemmelser om at selskapet ikke kan levere til andre enn sine eiere uten generalforsamlingens samtykke. Den som foretar produksjon/kjøp i egenregi må eie så stor del av selskapet at det har samme kontroll over selskapet som den har over egne tjenestegrener. EU har i sin praktisering av regelverket ikke tatt direkte stilling til om offentlige eiere kan sees i sammenheng under dette vilkåret, og teoretikere er uenige seg imellom om hvordan dette kravet skal tolkes. Dette vilkåret oppfylles gjennom at både kommune og sykehuset eier 50 % av selskapet. Ingen av eierne vil da få en dominerende stilling på selve eierandelen, og dette oppveies gjennom bestemmelser i vedtektene som sier at alle vedtak på generalforsamlingen må være enstemmig. Det vil si at kommune og sykehuset har vetorett i utøvelse av sin eierrolle. Ved at styret er sammensatt slik at ingen av eierne gis større innflytelse enn motparten vil begge eierne ha negativ kontroll på selskapet på lik linje med andre tjenester. Det betyr at et samarbeids AS kan opprettes slik at kommune og sykehus kan få levert mat direkte fra selskapet uten å gå veien om konkurranseutsetting. Vurdering av utvidet leveranse til Nordlandssykehuset Vesterålen Nordlandssykehuset står foran betydelige økonomiske utfordringer. Som det går frem av gjennomgangen foran vil den nye løsningen gi reduserte driftskostnader i forhold til dagens løsning til tross for at det i dagens kostnader ikke inngår husleie. Med bakgrunn i økonomiske utfordringene Nordlandssykehuset står foran tilrås det derfor at det også gjøres en vurdering av muligheten for å utvide virksomheten ved Lofoten Samdriftskjøkken AS til etter hvert også å omfatte Nordlandssykehuset Vesterålen. Denne type kjøkken har stor fleksibilitet i produksjonsmengden uten at areal og bemanning i kjøkkenet behøves å endres. Lagringskapasitet av ferdige produkter må økes noe. Risiko Vi har hatt kontakt med flere kjøkkener som driver etter kok-kjøl modellen som påpeker følgende mulige fallgruber : 1. Kjøkkenet dimensjoneres for stort og dermed påfører kjøkkendriften for stor husleie. (dette ivaretas under planleggingen). 2. Kjøkkenet er ikke tilpasset variasjoner i produksjonsmengden slik at økning i liten grad er mulig. (dette ivaretas under planleggingen) 3. Kalkulert produksjonsmengde settes urealistisk høyt, noe som medfører underskudd (jfr. Fauske). 4. Konkurs og opphør av driften. (Vi har en stor egeninteresse i at kjøkkenet skal lykkes). Styresak 9/07 15 mars 4

5 Stiftelsesdokument, åpningsbalanse og vedtekter Det er utarbeidet forslag til Stiftelsesdokument, Åpningsbalanse og Vedtekter for selskapet. Dokumentene følger vedlagt. Det foreslås at selskapets navn skal være Lofoten Samdriftskjøkken AS. I og med at Nordlandssykehuset HF har nedslagsfelt utenfor Vestvågøy kommune forutsettes at samdriftskjøkkenet også skal kunne tilby tjenester utenfor kommunen. Vedtektene er utformet med sikte på at selskapet ikke skal drive skattepliktig virksomhet. Selskapet har ikke som formål å tjene penger, jfr. 3 i vedtektene. Eventuelle regnskapsmessige overskudd skal forbli i selskapet for å styrke formålet som er fastsatt i vedtektene. Det skal ikke deles ut utbytte til aksjeeierne. Dette er avgjørende for at selskapet ikke skal være skattepliktig. Dersom det tas ut utbytte drives det med erverv som formål. Eventuelle overskudd i selskapet kan benyttes til å justere prisene på tjenestene som leveres til kundene eller til investering i produksjonsutstyr. Leveranser til andre enn eierne skal avgjøres av generalforsamlingen, jfr. 3 i vedtektene. Her gjelder regelen om at selskapet ikke kan ha en omsetning som overstiger 20 % av selskapets samlede omsetning til andre enn sine offentlige eiere. Dette for å ivareta konkurransereglene. Innenfor denne begrensningen gis det mulighet til utvidelse. Nordlandssykehuset har i dag også virksomhet i Vesterålen. Med Nordlandssykehuset som den ene eier gis det derfor større mulighet til utvidelse mht til helseforetakets nedslagsområde. Det tilrås at det etableres en aksjonæravtale som regulerer forhold mellom Nordlandssykehuset og Vestvågøy kommune som ikke reguleres i vedtektene. Styresak 9/07 15 mars 5

6 Tilråding Styret tilrås å fatte følgende vedtak 1. Styret godkjenner at kjøkkendriften ved Nordlandssykehuset Lofoten organiseres gjennom et aksjeselskapet eid sammen med Vestvågøy kommune. Partene forutsettes å eie en halvpart hver i Lofoten Samdriftskjøkken AS. Representanter for Nordlandssykehuset i selskapets styre utpekes av direktøren v/nordlandssykehuset. 2. Driften i Lofoten Samdriftskjøkken AS organiseres slik at lokalene for virksomheten leies fra ekstern part. Ved beregning av husleie skal det legges til grunn en investering på 8 mill kr inkludert utstyr. Det forutsettes at Nordlandssykehuset ikke gir noen form for garantier knyttet til driften av Lofoten Samdriftskjøkken AS. 3. Det forretningmessige forholdet mellom Nordlandssykehuset og Lofoten Samdriftskjøkken AS og reguleres gjennom egen leveranseavtale. Avtalen skal være på maksimalt 10 år. 4. Det forretningsmessige forholdet mellom Lofoten Samdriftskjøkken AS og utleier av lokaler reguleres gjennom egen husleieavtale. Det forutsettes at Lofoten Samdriftskjøkken AS ikke gir noen form for garantier til utleier. 5. Styret ber om at det etableres en aksjonæravtale som regulerer forholdet mellom Nordlandssykehuset og Vestvågøy kommune. 6. Styret ber om at det blir vurdert hvorvidt virksomheten ved Lofoten Samdriftskjøkken AS kan utvides til også å omfatte Nordlandssykehuset Vesterålen forutsatt at dette gir reduserte driftskostnader i forhold til dagens kjøkkendrift ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Avstemming: Vedtak: Styresak 9/07 15 mars 6

7 STIFTELSESDOKUMENT FOR LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Den xx.xx.2007 ble stiftelsesmøte for Lofoten Samdriftskjøkken AS avholdt i Vestvågøy kommune. Til stede som stiftere var: Vestvågøy kommune, 8370 Leknes, org.nr og Nordlandssykehuset HF, 8005 Bodø, org.nr Aksjer pålydende NOK ,- tegnes til kurs NOK 1.000,- for hver aksje. Aksjetegningen skjer ved undertegning av dette dokument. Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant ved innbetaling til selskapets bankkonto. Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 3 måneder etter undertegning av dette dokument. Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av stifterne. Stifterne vedtok åpningsbalansen for Lofoten Samdriftskjøkken AS. Åpningsbalansen er vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet. Stifterne fastsatte vedtektene for Lofoten Samdriftskjøkken AS. Vedtektene følger vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet. Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer: Vestvågøy kommune, 8370 Leknes, org.nr aksjer à NOK 1.000,- til kurs NOK 1.000,- per aksje, totalt NOK Nordlandssykehuset HF, 8005 Bodø, org.nr aksjer à NOK 1.000,- til kurs NOK 1.000,- per aksje, totalt NOK Selskapets styre skal bestå av 5 personer med personlige vararepresentanter, og som medlemmer i styret ble valgt: 1..., styreleder..,personlig vara. 2..., styremedlem..,personlig vara. 3..., styremedlem..,personlig vara. 4..., styremedlem..,personlig vara. 5..., styremedlem..,personlig vara. I medhold av arbeidsmiljølovens kap.16 om virksomhetsoverdragelse, overføres ansatte i 5,5 stillinger fra Vestvågøy kommune, til selskapet. De ansatte som bekler disse stillingene arbeider i dag ved kjøkken i tilknytning til Nordlandssykehuset Lofoten. Styresak 9/07 15 mars 7

8 Selskapet skal inngå avtale om ekstern leie av lokaler i forbindelse med utøvelsen av virksomheten. Selskapets revisor er: Nordnorsk Revisjon Leknes AS, Storgt. 123, 8370 Leknes, org.nr Selskapet ble stiftet ved stifternes underskrift på dette dokument. Leknes, den xx.xx.2007 Vestvågøy kommune Nordlandssykehuset HF Styresak 9/07 15 mars 8

9 VEDTEKTER FOR LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Lofoten Samdriftskjøkken AS. Selskaper et aksjeselskap og skal ikke registreres i noe verdipapirregister. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Vestvågøy kommune. 3 Virksomhet Selskapets formål er å produsere mat for aksjeeierne, etter nærmere avtale inngått med disse. Selskapet kan ikke inngå avtale om leveranser til andre uten enstemmig samtykke fra generalforsamlingen. Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapet skal drives på en slik måte at det til enhver tid er tilstrekkelig kapital sett i forhold til risikoen og omfanget av virksomheten i selskapet. Eventuelle regnskapsmessige overskudd skal forbli i selskapet for å styrke formålet som er fastsatt i vedtektene. Det skal ikke deles ut utbytte til aksjeeierne. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK ,-, fordelt på 500 aksjer, hver pålydende NOK 1.000,-. Aksjene er likt fordelt mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten. 5 Ledelse Selskapets styre består av 5 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten utpeker 2 medlemmer med varamedlemmer, hver. Det siste styremedlem utpekes av Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten i fellesskap. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styrets instruks vedtas av generalforsamlingen. Styret utpeker nestleder. Styremedlemmenes funksjonstid er på 4 år. Ved første gangs generalforsamling gis ved loddtrekning 2 av medlemmene, èn utpekt av Vestvågøy kommune og èn utpekt av Nordlandssykehuset Lofoten, en funksjonstid på 2 år. Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med ett styremedlem. Styret kan meddele prokura. Styresak 9/07 15 mars 9

10 6 Daglig leder Selskapet skal ha èn daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. Daglig leder skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, jfr. aksjelovens Daglig leder tegner selskapets firma innen sitt anvarsområde. 7 Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes i Vestvågøy kommune innen utgangen av april måned, og med minst 20 dagers varsel til aksjonærene. Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1.Godkjennelse av årsregnskapet med årsberetningen, samt fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse. 3. Valg av styre, herunder valg av leder, samt fastsetting av godtgjørelse til styret. 4. Valg av revisor og fastsetting av revisors godtgjørelse. 5.Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 8 Krav til aksjeeierne Det stilles følgende krav til aksjeeierne og de som skal erverve aksjer i selskapet: 1. De må oppfylle kravene som stilles til oppdragsgivere i Lov om offentlige anskaffelser De må ikke drive virksomhet som må anses å kunne være i konkurranse med selskapets virksomhet, jfr. vedtektenes 3. 9 Overdragelse av aksjer Overdragelse av aksjer er betinget av samtykke fra et enstemming styre. Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Ønsker flere å gjøre forkjøpsretten gjeldende, fordeles aksjene etter samme forhold som de besitter aksjer. Overdragelsesprisen ved bruk av forskjøpsrett skal være lik aksjenes pålydende. Den som ønsker å overdra sine aksjer skal skriftlig melde dette til styret. Dersom styret samtykker til overdragelse, settes en frist på høyst 2 måneder til de øvrige aksjonærene til å gjøre forkjøpsrett gjeldende. Overdragelsesprisen må være erlagt innen 14 dager etter at forkjøpsretten er tildelt. Styret foretar den endelige tildeling av aksjene. Samtykke kan kun nektes dersom erverver ikke oppfyller kravene som stilles til aksjeeiere/- erververe, jfr. vedtektenes Vedtak på generalforsamlingen Alle vedtak på generalforsamlingen må være enstemmige, med mindre annet er bestemt i vedtektene, eller tvingende lovbestemmelser er til hinder for dette. Oppnås det ikke enighet på generalforsamlingen kan hver av aksjeeierne kreve at saken tas opp til forhandling. Slike forhandlinger skal ledes av en nøytral person oppnevnt av partene i fellesskap. Hver aksjeeier har rett til å møte med inntil 2 personer på disse forhandlingene. Styret skal så snart som mulig underrettes om utfallet av forhandlingene. Dersom Styresak 9/07 15 mars 10

11 forhandlingene fører til enighet skal styret forelegge saken for aksjeeierne på nytt, etter reglene i aksjelovens Oppløsning Vedtak om oppløsning av selskapet krever likevel ikke enstemmighet på generalforsamlingen. Det er tilstrekkelig at enten Vestvågøy kommune eller Nordlandssykehuset Lofoten ønsker oppløsning. Selve gjennomføringen av oppløsningen for øvrig, følger reglene i aksjeloven og egen avtale inngått mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten. Ved oppløsning skal selskapets eventuelle verdier/eiendeler ikke deles ut til aksjeeierne, men tildeles idèelle formål, etter nærmere avtale mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten. 12 Forholdet til aksjeloven For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Leknes, den xx.xx.2007 Styresak 9/07 15 mars 11

12 ÅPNINGSBALANSE FOR LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Krav på innbetaling av selskapskapitalen NOK Sum omløpsmidler NOK Sum eiendeler NOK EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital NOK Overkursfond NOK 0 Sum egenkapital NOK Kortsiktig gjeld Stiftelseskostnader NOK 0 Sum kortsiktig gjeld NOK 0 Sum egenkapital og gjeld NOK Leknes, den xx.xx.2007 Vestvågøy kommune Nordlandssykehuset HF Styresak 9/07 15 mars 12

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010 Drift og eiendom Styresak sak nr. 26 /10 Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandler: leder Driftservice, Jan Steffensen Saksnr.: 2008/4174 Dato: 26.04.2010 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS Den 1/1 2011 ble stiftelsesmøte for Øst-Finnmark Avfallsselskap AS avholdt i Øst-Finnmark Avfallsselskap AS sine lokaler i Tana kommune. 1. Stiftere

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/145 Formannskapet 28.08.2013 Bystyret 12.09.2013 Eventuell interkommunal selskapsdannelse

Detaljer

Generalforsamling Stormen Drift AS

Generalforsamling Stormen Drift AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.06.2013 43600/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/133 Formannskapet 26.06.2013 Generalforsamling Stormen Drift AS Forslag til vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom

Intensjonsavtale. mellom Intensjonsavtale mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK), Helse Midt-Norge Regionalt Helseforetak (RHF) og Namsos kommune vedrørende etablering av Norsk Helseregister

Detaljer

Vedtekter for Kjærbo AS

Vedtekter for Kjærbo AS Vedtekter for Kjærbo AS 1 Selskapets navn er Kjærbo AS. Selskapet har sitt forretningskontor i Ski kommune. 2 Selskapets formål er å skaffe Odd Fellow Ordenen i Follo tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1 T NDELAG m:zm;%» : :%:f NORGE Sak 5 - Forslag Styrets vedtak Det fremmes Vedtektene til vedtektsendring enstemmig 11.mars forslag om endring Opprinnelig til selskapet markeder både jobber og bedret institusjoner

Detaljer

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS 1 STIFTERNE Stifterne er: Askøy kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Austrheim kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Bergen kommune, [Organisasjonsnummer],

Detaljer

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern med BKK

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS 1. STIFTER Den 15. juni 2006 ble det avholdt stiftelsesmøte i selskapet Filmkraft Rogaland AS på selskapets forretningsadresse i Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Innhold. BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Vedtekter for BKK AS 5. BKK EnoTek 11

Innhold. BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Vedtekter for BKK AS 5. BKK EnoTek 11 VEDTEKTER BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Marked AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK EnoTek AS BKK Fiber AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 PROKURA Saksbehandler: Rolf Jensen/Svein Utne Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: utdrag av firmaatest for Nordlandssykehuset HF, Lov om prokura.(lov 1985-06-21 nr. 80)

Detaljer

Avtale mellom Lillehammer Kunnskapspark AS, Næringshagen i Nord- Gudbrandsdal AS og Midt-Gudbrandsdal Næringshage AS

Avtale mellom Lillehammer Kunnskapspark AS, Næringshagen i Nord- Gudbrandsdal AS og Midt-Gudbrandsdal Næringshage AS Avtale mellom Lillehammer Kunnskapspark AS, Næringshagen i Nord- Gudbrandsdal AS og Midt-Gudbrandsdal Næringshage AS Formål Formålet med denne avtalen er å regulere opprettelse og drift av nytt innovasjonsselskap

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Trondheim, 15. juni 2007 Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Selskapets aksjonærer innkalles herved

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND)

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) Fastsatt av Norfunds generalforsamling 26. august 2013 med hjemmel i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR 1 Møre Boligkreditt AS er stiftet den 25.9.2001, og søkt konsesjon som kredittforetak den 20.11.2008. Selskapets formål er å yte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS

VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS 976 960 734 1 Firma og stiftere Porsgrunn Min By AS (PMB AS) er et frittstående aksjeselskap stiftet av gårdeiere og forretningsdrivende i Porsgrunn. Selskapets firma

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 36/13 Stiftelse av helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksbehandler Steinar Bjørås Ansvarlig direktør Nils Hermann Eriksson Saksmappe 2012/585 Dato for styremøte

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 19/07 REF: 2007/000192 AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra

Detaljer

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: SpareBank 1 SMN sine lokaler i Søndre g t 4, Trondheim

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA ble avholdt 14. mai 2008, kl. 18.30 i Algetas kontor, møterommet i 3. etasje, Kjelsåsveien 172 A i Oslo.

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA.

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA. VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP vedtatt i generalforsamling 02.11.92, med endring i generalforsamling 27.04.94, 31.10.2000, 05.11.2003. I. Firma - kontorkommune - formål 1-1 Selskapets

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune.

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune. VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 2. juni 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 30. august 2017. KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 Nordvest

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Hjartdal og Gransherad Sparebank er opprettet den 31.03.1898. Sparebanken har

Detaljer

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG V E D T E K T E R for MØLLETOPPEN BORETTSLAG vedtatt på konstituerende generalforsamling dato 08.02.2005 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor. Mølletoppen borettslag er et andelslag som har til

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer