ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS"

Transkript

1 . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/ ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport fra Culinarium AS Stiftelsesdokument for Lofoten Samdriftskjøkken AS Vedtekter for Lofoten Samdriftskjøkken AS Åpningsbalanse for Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandlers kommentar: Innledning og bakgrunn Kjøkkenvirksomheten ved sykehuset i Lofoten drives i dag i et samarbeid mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten. Samdriften ble i sin tid etablert for å unngå beregning av merverdiavgift. Iflg. kommunelovens 27 faller ikke helseforetak inn under definisjonen samarbeidspartner. Dagens avtale må derfor endres. Vestvågøy kommune er arbeidsgiver for de ansatte ved kjøkkenet (15,4 årsverk) mens Nordlandssykehuset eier utstyr og lokaler. Matvarer kjøpes inn av kommunen mens sykehuset betaler avgifter, strøm, vedlikehold, andre driftsmidler ol. Kjøkkenlokalitetene, som er fra 1965, er nedslitte og hindrer en effektiv matproduksjon. Dette gjelder spesielt kjølerom og fryserom og hensyn til ren og uren side i produksjonen. Utstyret er av eldre årgang. Mattilsynet har gitt sykehuset dispensasjon for drift ut I henhold til dagens modell er det Nordlandssykehuset som har ansvaret for utstyr og lokaler og således også for å sikre at denne infrastrukturen tilfredsstiller de krav som stilles. Kostnadene for modernisering av kjøkkenet slik at det tilfredsstiller Mattilsynets krav er beregnet til 10,3 mill kr. Det vises i denne forbindelse til vedlagte konsulentrapport. Tilgangen på midler til investering er begrenset og det er søkt å finne alternative løsninger som ikke øker driftsutgiftene utover etablert nivå. Konklusjon og tilråding I denne saken inviteres styret til å fatte vedtak om at samarbeidet med Vestvågøy kommune om kjøkkendrift formaliseres gjennom et aksjeselskap som forestår kjøkkendriften. Det vil bare være Nordlandssykehuset og Vestvågøy kommune som eier dette selskapet og de vil ha like store eierandeler. Lokalene leies fra ekstern leverandør som sørger for finansiering. Nordlandssykehusets ansvar i denne sammenheng vil være begrenset til innskutt aksjekapital i selskapet som forestår driften. Styresak 9/07 15 mars 1

2 Selv om den anbefalte løsningen krever at det må betales merverdiavgift på leveransene av mat, vil løsningen gi reduserte driftskostnader i forhold til dagens nivå på opp mot 0,4 mill kr. Da er personalutgifter i nytt postkjøkken samt merverdiavgift på mat inkludert. En løsning med investering i egen regi (i sykehuset) vil gi en kostnad som er 0,8 mill kr høyere enn den foreslåtte løsningen. Vestvågøy kommune har behandlet saken og konkludert med en løsning slik som foreslås i denne saken. Modell for fremtidig drift. Det er vurdert ulike modeller for fremtidig kjøkkendrift for Nordlandssykehuset i Lofoten: a) Dagens samarbeidsavtale Iflg. kommunelovens 27 faller ikke helseforetak inn under definisjonen samarbeidspartner. Dagens avtale må derfor endres. b) Ekstern leverandør/konkurranseutsetting Maten må leveres nedkjølt for oppvarming i mottakskjøkken. Ingen kjøkken i regionen driver med slik produksjon i dag. Kan være mulig men ingen stor nok aktør i regionen. Sårbar v/konkurs. d) Kommunal drift Ønskes ikke av Vestvågøy kommune e) Opprusting av kjøkkenet og drift i egen regi Krever tilgang på i overkant av 10 mill kr til modernisering. f) Samdrift mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset i felles aksjeselskap. Endring av driftsform til AS. Leide lokaler. Vår vurdering er at ingen av alternativene a-e er aktuelle. Drift i egen regi og eventuell videreføring av dagens samarbeidsavtale (med noen tilpassinger) vil kreve investeringer på i overkant av 10 mill kr. Etablering av nytt kjøkken i nybygg er beregnet å koste om lag 8 mill kr inkludert utstyr. Disse ressursene er ikke tilgjengelig. Vestvågøy kommune ønsker ikke å etablere drift i egen regi. Alternativ f) kan tenkes i 2 varianter; en hvor det felles selskapet eier lokaler og utstyr og en hvor det felles selskapet leier lokaler og utstyr. Sett fra Helse Nord sin side vil investering i bygg og utstyr gjennom et aksjeselskap som Nordlandssykehuset er eier i, være å anse som at investeringen gjøres av Nordlandssykhuset. Denne modellen er derfor uaktuell ut fra den begrensede tilgangen på ressurser til investering. Vi står derfor igjen med en modell hvor kjøkkendriften organiseres i et aksjeselskap som eies sammen med Vestvågøy kommune og hvor lokaler og utstyr leies fra ekstern leverandør. Det skal ikke gis noen form for garantier fra dette driftsselskapet til utleier. Det forretningsmessige forholdet mellom utleier og driftsselskapet reguleres gjennom leieavtale på 10 år. Det forutsettes at husleie inkludert kostnader til utstyr beregnes ut fra en samlet investering på 8 mill kr eventuelt at selskapet kjøper utstyr med kommunale garantier. Det forretningsmessige forholdet mellom Nordlandssykehuset og driftsselskapet reguleres gjennom avtale om leveranse av kjøkkentjenester. Avtalen vil ha en varighet på 10 år. Styresak 9/07 15 mars 2

3 Driftsmessige konsekvenser av ny løsning. Nytt driftskonsept er basert på produksjonsformen kok-kjøl som forutsetter at en del av kjøkkenfunksjonene legges ut til avdelingene/postkjøkken. Postkjøkkenet må ha nødvendig utstyr for oppbevaring av mat, oppvarmingsutstyr og oppvaskmaskin for institusjonsbruk. Servering av tørrmat forutsettes ivaretatt av postkjøkkenet. Levering av tørrmat, melkeprodukter, juice mv. kan skje direkte fra leverandør og ikke distribueres via sykehuskjøkkenets lager som i dag. Postkjøkkenet bemannes daglig i tidsrommet kl til ca (kokk). Kveldsmat tilberedes av avdelingspersonalet. I forbindelse med ombyggeprosjektet i sykehuset er det lagt til rette for arealer til postkjøkken i sykehusets 2. etasje. I tillegg avsettes det et kafeareal til oppegående pasienter som kan spise sin mat i kafeen istedenfor på sengerommet. Dette vil kunne avlaste pleiepersonalet i en travel hverdag. Kjøkkenet i Nordlandssykehuset Lofoten nedlegges og eventuelt brukbart utstyr og inventar selges til det framtidige Lofoten Samdriftskjøkken AS. Lokaliteter kan benyttes til andre formål eventuelt leies ut. Økonomiske konsekvenser ved ny modell Samdriftskjøkkenet må beregne merverdiavgift på sine leveranser til sykehuset og kommunen. Sykehuset får ikke kompensert denne merverdiavgiften. Det vil derfor bli en økt kostnad for Nordlandssykehuset i forhold til dagens drift tilsvarende 13 % på vår andel av lønnskostnadene i det framtidige kjøkkenet. Dette utgjør omlag kr ,- I forhold til dagens drift vil husleie på de leide arealene bety en ny driftskostnad. Denne vil vi uansett få siden det må foretas investeringer for å tilfredsstille de krav som stilles til kjøkkendrift. Investering i egen regi vil gi økte kostnader til renter og avskrivninger. Ny driftsmodell vil kreve at det etableres bemannet postkjøkken. Dette vil kreve ca 1,3 årsverk som kokk. Ny driftsmodell vil imidlertid gi reduserte lønnskostnader knyttet til reduksjon i bemanning (kommunens ansvar) på om lag 8 årsverk, hvorav 1/3 belastes Nordlandssykehuset. Samlet vil ny driftsmodell gi en reduksjon i kostnadene til kjøkkendrift i forhold til dagens modell på 0,4 mill kr. I forhold til videre drift i egen regi i et modernisert kjøkken vil den modell som tilrås gi 0,8 mill kr lavere driftskostnader. Forholdet til Lov om offentlige anskaffelser Transaksjoner kommunen og/eller sykehuset foretar i egen organisasjon (egenregi), er unntatt fra innkjøpsreglementet. Men også transaksjoner foretatt utenfor egen organisasjon f.eks. gjennom et AS, kan anses som egenregi på følgende vilkår: Styresak 9/07 15 mars 3

4 Selskapet kan ikke ha en omsetning som overstiger 20% av selskapets omsetning til andre enn sine offentlige eiere. EU er gjennom sin praksis klar på at omsetning til alle offentlige eiere i et selskap skal sees i sammenheng når beregningen foretas. Dette vilkåret oppfylles ved at det i vedtektene for selskapet tas inn bestemmelser om at selskapet ikke kan levere til andre enn sine eiere uten generalforsamlingens samtykke. Den som foretar produksjon/kjøp i egenregi må eie så stor del av selskapet at det har samme kontroll over selskapet som den har over egne tjenestegrener. EU har i sin praktisering av regelverket ikke tatt direkte stilling til om offentlige eiere kan sees i sammenheng under dette vilkåret, og teoretikere er uenige seg imellom om hvordan dette kravet skal tolkes. Dette vilkåret oppfylles gjennom at både kommune og sykehuset eier 50 % av selskapet. Ingen av eierne vil da få en dominerende stilling på selve eierandelen, og dette oppveies gjennom bestemmelser i vedtektene som sier at alle vedtak på generalforsamlingen må være enstemmig. Det vil si at kommune og sykehuset har vetorett i utøvelse av sin eierrolle. Ved at styret er sammensatt slik at ingen av eierne gis større innflytelse enn motparten vil begge eierne ha negativ kontroll på selskapet på lik linje med andre tjenester. Det betyr at et samarbeids AS kan opprettes slik at kommune og sykehus kan få levert mat direkte fra selskapet uten å gå veien om konkurranseutsetting. Vurdering av utvidet leveranse til Nordlandssykehuset Vesterålen Nordlandssykehuset står foran betydelige økonomiske utfordringer. Som det går frem av gjennomgangen foran vil den nye løsningen gi reduserte driftskostnader i forhold til dagens løsning til tross for at det i dagens kostnader ikke inngår husleie. Med bakgrunn i økonomiske utfordringene Nordlandssykehuset står foran tilrås det derfor at det også gjøres en vurdering av muligheten for å utvide virksomheten ved Lofoten Samdriftskjøkken AS til etter hvert også å omfatte Nordlandssykehuset Vesterålen. Denne type kjøkken har stor fleksibilitet i produksjonsmengden uten at areal og bemanning i kjøkkenet behøves å endres. Lagringskapasitet av ferdige produkter må økes noe. Risiko Vi har hatt kontakt med flere kjøkkener som driver etter kok-kjøl modellen som påpeker følgende mulige fallgruber : 1. Kjøkkenet dimensjoneres for stort og dermed påfører kjøkkendriften for stor husleie. (dette ivaretas under planleggingen). 2. Kjøkkenet er ikke tilpasset variasjoner i produksjonsmengden slik at økning i liten grad er mulig. (dette ivaretas under planleggingen) 3. Kalkulert produksjonsmengde settes urealistisk høyt, noe som medfører underskudd (jfr. Fauske). 4. Konkurs og opphør av driften. (Vi har en stor egeninteresse i at kjøkkenet skal lykkes). Styresak 9/07 15 mars 4

5 Stiftelsesdokument, åpningsbalanse og vedtekter Det er utarbeidet forslag til Stiftelsesdokument, Åpningsbalanse og Vedtekter for selskapet. Dokumentene følger vedlagt. Det foreslås at selskapets navn skal være Lofoten Samdriftskjøkken AS. I og med at Nordlandssykehuset HF har nedslagsfelt utenfor Vestvågøy kommune forutsettes at samdriftskjøkkenet også skal kunne tilby tjenester utenfor kommunen. Vedtektene er utformet med sikte på at selskapet ikke skal drive skattepliktig virksomhet. Selskapet har ikke som formål å tjene penger, jfr. 3 i vedtektene. Eventuelle regnskapsmessige overskudd skal forbli i selskapet for å styrke formålet som er fastsatt i vedtektene. Det skal ikke deles ut utbytte til aksjeeierne. Dette er avgjørende for at selskapet ikke skal være skattepliktig. Dersom det tas ut utbytte drives det med erverv som formål. Eventuelle overskudd i selskapet kan benyttes til å justere prisene på tjenestene som leveres til kundene eller til investering i produksjonsutstyr. Leveranser til andre enn eierne skal avgjøres av generalforsamlingen, jfr. 3 i vedtektene. Her gjelder regelen om at selskapet ikke kan ha en omsetning som overstiger 20 % av selskapets samlede omsetning til andre enn sine offentlige eiere. Dette for å ivareta konkurransereglene. Innenfor denne begrensningen gis det mulighet til utvidelse. Nordlandssykehuset har i dag også virksomhet i Vesterålen. Med Nordlandssykehuset som den ene eier gis det derfor større mulighet til utvidelse mht til helseforetakets nedslagsområde. Det tilrås at det etableres en aksjonæravtale som regulerer forhold mellom Nordlandssykehuset og Vestvågøy kommune som ikke reguleres i vedtektene. Styresak 9/07 15 mars 5

6 Tilråding Styret tilrås å fatte følgende vedtak 1. Styret godkjenner at kjøkkendriften ved Nordlandssykehuset Lofoten organiseres gjennom et aksjeselskapet eid sammen med Vestvågøy kommune. Partene forutsettes å eie en halvpart hver i Lofoten Samdriftskjøkken AS. Representanter for Nordlandssykehuset i selskapets styre utpekes av direktøren v/nordlandssykehuset. 2. Driften i Lofoten Samdriftskjøkken AS organiseres slik at lokalene for virksomheten leies fra ekstern part. Ved beregning av husleie skal det legges til grunn en investering på 8 mill kr inkludert utstyr. Det forutsettes at Nordlandssykehuset ikke gir noen form for garantier knyttet til driften av Lofoten Samdriftskjøkken AS. 3. Det forretningmessige forholdet mellom Nordlandssykehuset og Lofoten Samdriftskjøkken AS og reguleres gjennom egen leveranseavtale. Avtalen skal være på maksimalt 10 år. 4. Det forretningsmessige forholdet mellom Lofoten Samdriftskjøkken AS og utleier av lokaler reguleres gjennom egen husleieavtale. Det forutsettes at Lofoten Samdriftskjøkken AS ikke gir noen form for garantier til utleier. 5. Styret ber om at det etableres en aksjonæravtale som regulerer forholdet mellom Nordlandssykehuset og Vestvågøy kommune. 6. Styret ber om at det blir vurdert hvorvidt virksomheten ved Lofoten Samdriftskjøkken AS kan utvides til også å omfatte Nordlandssykehuset Vesterålen forutsatt at dette gir reduserte driftskostnader i forhold til dagens kjøkkendrift ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Avstemming: Vedtak: Styresak 9/07 15 mars 6

7 STIFTELSESDOKUMENT FOR LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Den xx.xx.2007 ble stiftelsesmøte for Lofoten Samdriftskjøkken AS avholdt i Vestvågøy kommune. Til stede som stiftere var: Vestvågøy kommune, 8370 Leknes, org.nr og Nordlandssykehuset HF, 8005 Bodø, org.nr Aksjer pålydende NOK ,- tegnes til kurs NOK 1.000,- for hver aksje. Aksjetegningen skjer ved undertegning av dette dokument. Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant ved innbetaling til selskapets bankkonto. Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 3 måneder etter undertegning av dette dokument. Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av stifterne. Stifterne vedtok åpningsbalansen for Lofoten Samdriftskjøkken AS. Åpningsbalansen er vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet. Stifterne fastsatte vedtektene for Lofoten Samdriftskjøkken AS. Vedtektene følger vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet. Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer: Vestvågøy kommune, 8370 Leknes, org.nr aksjer à NOK 1.000,- til kurs NOK 1.000,- per aksje, totalt NOK Nordlandssykehuset HF, 8005 Bodø, org.nr aksjer à NOK 1.000,- til kurs NOK 1.000,- per aksje, totalt NOK Selskapets styre skal bestå av 5 personer med personlige vararepresentanter, og som medlemmer i styret ble valgt: 1..., styreleder..,personlig vara. 2..., styremedlem..,personlig vara. 3..., styremedlem..,personlig vara. 4..., styremedlem..,personlig vara. 5..., styremedlem..,personlig vara. I medhold av arbeidsmiljølovens kap.16 om virksomhetsoverdragelse, overføres ansatte i 5,5 stillinger fra Vestvågøy kommune, til selskapet. De ansatte som bekler disse stillingene arbeider i dag ved kjøkken i tilknytning til Nordlandssykehuset Lofoten. Styresak 9/07 15 mars 7

8 Selskapet skal inngå avtale om ekstern leie av lokaler i forbindelse med utøvelsen av virksomheten. Selskapets revisor er: Nordnorsk Revisjon Leknes AS, Storgt. 123, 8370 Leknes, org.nr Selskapet ble stiftet ved stifternes underskrift på dette dokument. Leknes, den xx.xx.2007 Vestvågøy kommune Nordlandssykehuset HF Styresak 9/07 15 mars 8

9 VEDTEKTER FOR LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Lofoten Samdriftskjøkken AS. Selskaper et aksjeselskap og skal ikke registreres i noe verdipapirregister. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Vestvågøy kommune. 3 Virksomhet Selskapets formål er å produsere mat for aksjeeierne, etter nærmere avtale inngått med disse. Selskapet kan ikke inngå avtale om leveranser til andre uten enstemmig samtykke fra generalforsamlingen. Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapet skal drives på en slik måte at det til enhver tid er tilstrekkelig kapital sett i forhold til risikoen og omfanget av virksomheten i selskapet. Eventuelle regnskapsmessige overskudd skal forbli i selskapet for å styrke formålet som er fastsatt i vedtektene. Det skal ikke deles ut utbytte til aksjeeierne. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK ,-, fordelt på 500 aksjer, hver pålydende NOK 1.000,-. Aksjene er likt fordelt mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten. 5 Ledelse Selskapets styre består av 5 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten utpeker 2 medlemmer med varamedlemmer, hver. Det siste styremedlem utpekes av Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten i fellesskap. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styrets instruks vedtas av generalforsamlingen. Styret utpeker nestleder. Styremedlemmenes funksjonstid er på 4 år. Ved første gangs generalforsamling gis ved loddtrekning 2 av medlemmene, èn utpekt av Vestvågøy kommune og èn utpekt av Nordlandssykehuset Lofoten, en funksjonstid på 2 år. Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med ett styremedlem. Styret kan meddele prokura. Styresak 9/07 15 mars 9

10 6 Daglig leder Selskapet skal ha èn daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. Daglig leder skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, jfr. aksjelovens Daglig leder tegner selskapets firma innen sitt anvarsområde. 7 Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes i Vestvågøy kommune innen utgangen av april måned, og med minst 20 dagers varsel til aksjonærene. Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1.Godkjennelse av årsregnskapet med årsberetningen, samt fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse. 3. Valg av styre, herunder valg av leder, samt fastsetting av godtgjørelse til styret. 4. Valg av revisor og fastsetting av revisors godtgjørelse. 5.Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 8 Krav til aksjeeierne Det stilles følgende krav til aksjeeierne og de som skal erverve aksjer i selskapet: 1. De må oppfylle kravene som stilles til oppdragsgivere i Lov om offentlige anskaffelser De må ikke drive virksomhet som må anses å kunne være i konkurranse med selskapets virksomhet, jfr. vedtektenes 3. 9 Overdragelse av aksjer Overdragelse av aksjer er betinget av samtykke fra et enstemming styre. Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Ønsker flere å gjøre forkjøpsretten gjeldende, fordeles aksjene etter samme forhold som de besitter aksjer. Overdragelsesprisen ved bruk av forskjøpsrett skal være lik aksjenes pålydende. Den som ønsker å overdra sine aksjer skal skriftlig melde dette til styret. Dersom styret samtykker til overdragelse, settes en frist på høyst 2 måneder til de øvrige aksjonærene til å gjøre forkjøpsrett gjeldende. Overdragelsesprisen må være erlagt innen 14 dager etter at forkjøpsretten er tildelt. Styret foretar den endelige tildeling av aksjene. Samtykke kan kun nektes dersom erverver ikke oppfyller kravene som stilles til aksjeeiere/- erververe, jfr. vedtektenes Vedtak på generalforsamlingen Alle vedtak på generalforsamlingen må være enstemmige, med mindre annet er bestemt i vedtektene, eller tvingende lovbestemmelser er til hinder for dette. Oppnås det ikke enighet på generalforsamlingen kan hver av aksjeeierne kreve at saken tas opp til forhandling. Slike forhandlinger skal ledes av en nøytral person oppnevnt av partene i fellesskap. Hver aksjeeier har rett til å møte med inntil 2 personer på disse forhandlingene. Styret skal så snart som mulig underrettes om utfallet av forhandlingene. Dersom Styresak 9/07 15 mars 10

11 forhandlingene fører til enighet skal styret forelegge saken for aksjeeierne på nytt, etter reglene i aksjelovens Oppløsning Vedtak om oppløsning av selskapet krever likevel ikke enstemmighet på generalforsamlingen. Det er tilstrekkelig at enten Vestvågøy kommune eller Nordlandssykehuset Lofoten ønsker oppløsning. Selve gjennomføringen av oppløsningen for øvrig, følger reglene i aksjeloven og egen avtale inngått mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten. Ved oppløsning skal selskapets eventuelle verdier/eiendeler ikke deles ut til aksjeeierne, men tildeles idèelle formål, etter nærmere avtale mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten. 12 Forholdet til aksjeloven For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Leknes, den xx.xx.2007 Styresak 9/07 15 mars 11

12 ÅPNINGSBALANSE FOR LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Krav på innbetaling av selskapskapitalen NOK Sum omløpsmidler NOK Sum eiendeler NOK EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital NOK Overkursfond NOK 0 Sum egenkapital NOK Kortsiktig gjeld Stiftelseskostnader NOK 0 Sum kortsiktig gjeld NOK 0 Sum egenkapital og gjeld NOK Leknes, den xx.xx.2007 Vestvågøy kommune Nordlandssykehuset HF Styresak 9/07 15 mars 12

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010 Drift og eiendom Styresak sak nr. 26 /10 Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandler: leder Driftservice, Jan Steffensen Saksnr.: 2008/4174 Dato: 26.04.2010 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS Den 1/1 2011 ble stiftelsesmøte for Øst-Finnmark Avfallsselskap AS avholdt i Øst-Finnmark Avfallsselskap AS sine lokaler i Tana kommune. 1. Stiftere

Detaljer

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/145 Formannskapet 28.08.2013 Bystyret 12.09.2013 Eventuell interkommunal selskapsdannelse

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

Generalforsamling Stormen Drift AS

Generalforsamling Stormen Drift AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.06.2013 43600/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/133 Formannskapet 26.06.2013 Generalforsamling Stormen Drift AS Forslag til vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom

Intensjonsavtale. mellom Intensjonsavtale mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK), Helse Midt-Norge Regionalt Helseforetak (RHF) og Namsos kommune vedrørende etablering av Norsk Helseregister

Detaljer

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1 T NDELAG m:zm;%» : :%:f NORGE Sak 5 - Forslag Styrets vedtak Det fremmes Vedtektene til vedtektsendring enstemmig 11.mars forslag om endring Opprinnelig til selskapet markeder både jobber og bedret institusjoner

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS 1. STIFTER Den 15. juni 2006 ble det avholdt stiftelsesmøte i selskapet Filmkraft Rogaland AS på selskapets forretningsadresse i Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern med BKK

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Innhold. BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Vedtekter for BKK AS 5. BKK EnoTek 11

Innhold. BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Vedtekter for BKK AS 5. BKK EnoTek 11 VEDTEKTER BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Marked AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK EnoTek AS BKK Fiber AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Trondheim, 15. juni 2007 Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Selskapets aksjonærer innkalles herved

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Avtale mellom Lillehammer Kunnskapspark AS, Næringshagen i Nord- Gudbrandsdal AS og Midt-Gudbrandsdal Næringshage AS

Avtale mellom Lillehammer Kunnskapspark AS, Næringshagen i Nord- Gudbrandsdal AS og Midt-Gudbrandsdal Næringshage AS Avtale mellom Lillehammer Kunnskapspark AS, Næringshagen i Nord- Gudbrandsdal AS og Midt-Gudbrandsdal Næringshage AS Formål Formålet med denne avtalen er å regulere opprettelse og drift av nytt innovasjonsselskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 PROKURA Saksbehandler: Rolf Jensen/Svein Utne Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: utdrag av firmaatest for Nordlandssykehuset HF, Lov om prokura.(lov 1985-06-21 nr. 80)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR 1 Møre Boligkreditt AS er stiftet den 25.9.2001, og søkt konsesjon som kredittforetak den 20.11.2008. Selskapets formål er å yte

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 19/07 REF: 2007/000192 AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. NOVEMBER 2009 KL 09.00

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. NOVEMBER 2009 KL 09.00 Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. NOVEMBER 2009 KL 09.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Innkalling m/vedlegg - Fullmaktsskjema Bergen, 3. november

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap 02.12.15 med ikrafttredelse 01.01.16 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank

Detaljer

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye :

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : STIFTELSESDOKUMENT 1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : VESTRE VIKEN PENSJONSKASSE Som stiftelsesdokument ble protokollert: l. Det ble besluttet å opprette en pensjonskasse med det formål å tilby

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA torsdag 18. oktober 2007 kl. 0900 på selskapets kontor i Sandakerveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA Vedtatt på stiftelsesmøte den 14.05.1991, sist endret 24.6.2014. 1 SAMMENSLUTNINGSFORM OG FORETAKSNAVN Sammenslutningen er et samvirke med foretaksnavn Sommerly barnehage

Detaljer

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 1 Firma Selskapets navn er AS Observatoriegaten 10. (Vedtatt av generalforsamlingen 28. mars 2001) 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Oslo. 3 Virksomhet

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 13. april 2016 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Scandic Hell, Stjørdal Tid: Fredag

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. Endringslogg: Versjon Dato Kommentar 1 04.11.2015 Vedtekter vedtatt 24.02.2016. Ove Bjerkan VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG 2 Vedtekter I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 25. april 1984 Endinger ajourført etter generalforsamling 28.03.

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer