Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 09:00 1

2 2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 18/13 Lederutvikling - ledaravtaler - lederevaluering 19/13 Tilgang til skoleporten for tillitsvalgte 3

4 Sakertilbehandling 4

5 Sakertilbehandling 5

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 18/13 Administrasjonsutvalget Lederutvikling, lederavtaler og lederopplæring Innstilling Saken tas til orientering. Sammendrag Saken gir en kort fremstilling over bakgrunn for og hovedtrekkene i et lederutviklingsprogram som skal gjennomføres for alle ledere med økonomi- og personalansvar i fylkeskommunen. Lederutviklingsprogrammet skal i hovedsak gjennomføres ved bruk av interne ressurser, i et samarbeid med en ekstern bidragsyter som yter støtte til gjennomføring og kompetanseoverføring. Lederutviklingsprogrammet er planlagt gjennomført i perioden Som en del av det forsterkede fokuset på intern kontroll i fylkeskommunen, gjennomføres det også en rekke opplæringstiltak for å styrke våre lederes kompetanse på viktige fagområder. Saksutredning I sak 9/12 Strategi for lederutvikling som ble behandlet i administrasjonsutvalget den , uttalte fylkesrådmannen følgende om lederutvikling i fylkeskommunen: «Fylkeskommunens lederprinsipper vil, sammen med visjon og verdier utgjøre et samlende fundament for alle ledere og medarbeidere i det daglige virke. Både verdigrunnlag og lederprinsipper skal fungere som rettesnorer for de utfordringer, dilemmaer og prioriteringer våre ledere møter i lederrollen. Verdigrunnlag og lederprinsipper skal bidra til en felles ledelseskultur i fylkeskommunen, ved at de legges til grunn som både retning og måleparametere for utvikling og gjennomføring av lederutviklingstiltak i sentral regi.» Lederutviklingsprogram I fylkeskommunens økonomiplan for er det besluttet at det skal gjennomføres et obligatorisk lederutviklingsprogram basert på vedtatt visjon, verdigrunnlag og lederprinsipper. 6

7 Hovedformålet med lederutviklingsprogrammet: Skape et grunnlag for en felles ledelses- og organisasjonskultur med utgangspunkt i fylkeskommunens overordnede mål, visjon, verdier og lederprinsipper. Utvikling av Akershus fylkeskommunes ledere med fokus på hhv. individ, grupper/team, virksomheter og hele fylkeskommunen. Utvikle samarbeid ledere imellom, mellom ledere og medarbeidere og utvikle team og organisatorisk samhandling på alle nivåer. Å videreutvikle og dyktiggjøre ledere, personlig og faglig, gjennom utviklingsprosesser på individ og gruppenivå. Bevisstgjøre ledere i forhold til egen lederrolle og egen motivasjon inn i lederrollen. Programmet består av to moduler á to dagers varighet. I tillegg gjennomføres opplæring innenfor ulike fagområder som omtales i eget punkt nedenfor. Akershus fylkeskommune har som visjon «Ledende og levende». Verdiene «profesjonalitet», «respekt» og «åpenhet» skal prege fylkeskommunens aktivitet. De faglige begrepene utviklingsorientert ledelse og transformasjonsledelse er nært forbundet med vår visjon og våre verdier. Viktige dimensjoner er orientering mot oppgaver, relasjoner, individuell omtanke og utvikling. Akershus fylkeskommune ønsker i størst mulig grad å bruke interne ressurser i stedet for eksterne konsulenter. For å realisere dette er hovedtrekkene i lederutviklingsprogrammet laget av interne rådgivere, og etter en fase med kompetanseoverføring fra ekstern bidragsyter skal de gjennomføre programmet på egen hånd. Lederutviklingsprogrammet skal omfatte ca. 300 ledere som trenes i grupper med ca. 20 deltakere. De hovedtillitsvalgte for Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Fagforbundet og Delta skal også være deltakere i lederutviklingsprogrammet i kraft av at de er ledere for et stort tillitsvalgtapparat. Temaer på samlingene er ledelse som fag, herunder kommunikasjon, ulike ledelsesmetoder, ledelsesmetoder tilpasset AFKs visjon «ledende og levende», personlighet og femfaktormodellen, lederens personlighet og tilpasning til rollen, formulering av strategi, visjon mål og verdier for virksomheten/ avdelingen (AFK). Deltakerne inndeles i grupper (nettverk). Deltakerne skal arbeide i grupper og nettverk mellom samlingene med konkrete oppgaver relatert til utfordringer i det daglige. Under programmet vil det bli benyttet testverktøy for å hjelpe den enkelte i bevisstgjøring og utvikling. Lederavtaler Fylkeskommunens styringssystem består i dag av en rekke rutiner og retningslinjer samt bl.a. økonomiplan og andre styringsdokumenter (eks. tildelingsbrev, avtaler, planer og strategier). Et grunnlag for forventningsavklaring, oppfølging og evaluering av ansvarlig leders innsats og lederskap er etter fylkesrådmannens vurdering ikke tilstrekkelig ivaretatt i styringssystemet per i dag. Det tidligere ansvarsdokumentet og lederavtaler på virksomhetsledernivå ble faset ut i Fylkesrådmannen har utarbeidet et konsept for lederavtaler for fylkesdirektørene i sentraladministrasjonen. Formålet med lederavtalen er å klargjøre krav og forventninger til den enkelte fylkesdirektør. Lederavtalen skal tydeliggjøre fylkesdirektørens ansvar og bidra til at innsatsen blir prioritert. Formålet med lederoppfølging og -evaluering er å gi konstruktiv og korrigerende tilbakemelding relatert til resultater og lederskap. Lederavtalene vil bli videreutviklet til også å omfatte virksomhetsledernivået. Lederavtaler vil derved inngå i 7

8 fylkeskommunens styringssystem som et verktøy for klargjøring av forventninger, prioriteringer, oppfølging og evaluering av resultater og lederskap på topp- og virksomhetsledernivå. Øvrig lederopplæring I tillegg til lederutviklingsprogrammet vil det bli gjennomført en rekke kompetansetiltak for ledere innenfor ulike fagområder. Fredag 15. november ble det bl.a. gjennomført opplæring for over 80 ledere. Lederopplæringen har til hensikt å bygge opp om ønsket praksis i fylkeskommunen på områder som overordnet arbeidsgiverpolitikk, herunder styringsretten, lovog avtaleverk på ulike områder, rekruttering og bemanning, herunder retningslinjer for stillingspool/overtallighet, livsfasepolitikk og seniorpolitikk, likestilling og mangfold, lønnspolitikk, lønnsforhandlinger, helse, miljø og sikkerhet, IA-avtalen, medarbeiderundersøkelsen, beredskap, varsling, anskaffelsesregelverk, dokumentasjon, innkjøpsrutiner, økonomiforvaltning, herunder attestasjon og anvisning. Fylkesrådmannens anbefaling Fylkesrådmannen er av den oppfatning at tiltak som nå er satt i gang knyttet til lederutvikling, lederavtaler og lederopplæring vil bidra til å skape et godt grunnlag for en felles ledelses- og organisasjonskultur i fylkeskommunen. Fylkeskommunens overordnede mål, visjon, verdier og lederprinsipper er godt integrert i tiltakene. I tillegg vil lederopplæringen gi fylkeskommunens ledere et solid kompetansegrunnlag for å ta gode beslutninger som bygger opp om ønsket praksis i fylkeskommunen. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Dag Aga Blokhus/Merete Sogge 8

9 Politisk sak Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Administrasjonsutvalget Tilgang til skoleporten for tillitsvalgte Innstilling Av hensyn til taushetsbelagt informasjon får de tillitsvalgte ikke tilgang til lukket del av Skoleporten. Bakgrunn og saksopplysninger Skoleporten er en portal hvor Utdanningsdirektoratet har samlet mye statistikk og informasjon om grunnopplæringen. Denne portalen er i utgangspunktet åpen for alle. Det betyr at informasjon og statistikk er anonymisert. I tillegg til den åpne delen av Skoleporten finnes det en lukket del som krever pålogging. Grunnen til at denne delen er lukket, er at det her finnes informasjon som er taushetsbelagt. Det er samme type informasjon i åpen og lukket del av Skoleporten. Det er ikke andre indikatorer i lukket del. Forskjellen på de to delene er at det gjelder andre regler for publisering i lukket del. Opplysninger for små utvalg blir tilgjengelige for personer med tilgang til lukket del. Informasjonen er ikke anonymisert. For å ha tilgang til taushetsbelagt informasjon må det finnes en hjemmel. Enkelte medarbeidere i sentraladministrasjonen (eller på en skole) vil ha hjemmel ved at de har arbeidsoppgaver som tilsier at de trenger denne type informasjon. Det kan være at de jobber med analyse av resultater for skolene(/skolen), f.eks. skriver tilstandsrapport eller forbereder styringsdialoger. Fylkesrådmannens anbefaling Tillitsvalgte har ikke en slik generell hjemmel til å se taushetsbelagt informasjon. De kan imidlertid ha hjemmel i enkelte saker. Det betyr at det må vurderes fra sak til sak om det foreligger hjemmel. Foreligger det hjemmel, må nødvendig informasjon skrives ut og leveres. De tillitsvalgte kan heller ikke i slike tilfeller få tilgang til Skoleporten, siden de i så fall kan få tilgang til mer informasjon enn de har hjemmel for. Oslo,

10 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Jorunn Lajord 10

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN Beregnet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Dokument type Rapport Dato Mai 2012 RAPPORT KARTLEGGING AV RAPPORT KARTLEGGING AV Versjon Rapport, v1.0 Dato 2012/05/04 Utført av Rambøll

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Innledning/bakgrunn

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Lønns- og personalseksjonen juni 2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Lederplattform... 4 2.1 Hva

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Konsernstyret 6.mars 2015

Konsernstyret 6.mars 2015 Styresak B 24 / 2015 Kompetanse - og organisasjonsutvikling Innledning Kompetanse- og organisasjonsutvikling i SiT står som fast sak på styrets årshjul. Bakgrunnen for at temaet ble satt opp til årlig

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer