Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 11.09."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 09:00

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/13 Overtallighet /13 Konsulentbruk i Akershus fylkeskommune i 2012

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 13/13 Administrasjonsutvalget Overtallighet 2013 Innstilling Saken tas til orientering Sammendrag Det har vært en økning i antall overtallige. Det er fortsatt flest overtallige innen formgivingsfag og design og håndverk. Det er funnet løsninger for de fleste overtallige, men flere enn tidligere blir innkalt til drøftingsmøter. Utgiftene knyttet til overtallighet er økende. Saksredegjørelse Det ble vedtatt nye retningslinjer for håndtering av overtallighet i administrasjonsutvalgets møte , sak 03/13. Disse retningslinjene har vært retningsgivende for overtallige som er meldt inn i Det er inn 71 overtallige. Det er en økning i forhold til 2012 da det ble meldt inn 59 overtallige. Fra 2011 til 2012 økte antall innmeldte overtallige med 50 prosent etter at overtalligheten i noen år hadde ligget på rundt 40 overtallige Den vanligste årsaken til overtallighet er endringer i opplæringstilbudet. De fleste blir meldt overtallig i hele sin stilling, men det er også en del som blir meldt overtallig i deler av stillingen de er ansatt i. I år er 10 ansatte som arbeider på tilrettelagt opplæring som assistenter, vernepleiere og barne- og ungdomsarbeidere meldt overtallig fra sin 100 % stilling til 89 % stilling, dvs. en stilling som følger skoleåret. Formgivingsfaget har i flere år hatt mange overtallige, og også i år er det der overtalligheten er høyest.18 av de innmeldte overtallige har bakgrunn fra formgiving og design og håndverk. Noen av de overtallige formgivningslærerne har blitt meldt inn i flere år, men ikke blitt sagt opp fordi en har funnet midlertidig arbeid eller de har fått permisjon. Det har ikke vært meldt ledig en eneste stilling innen formgiving og design og håndverk det siste året. Elevenes valg har også fått konsekvenser for lærere innen restaurant- og matfag der det i år er meldt inn 10 overtallige. To av disse har fått arbeid ved andre skoler som lærere og noen har fått arbeid i andre typer stillinger ved egen skole. Det ble meldt fire overtallige lærere innen idrettsfag/kroppsøving, men alle disse fikk relativt raskt arbeid ved en annen skole i fylket.

4 Når det gjelder lærere innen byggfag, der det i flere år har vært noe overtallighet, ser det lysere ut enn tidligere. To innmeldte byggfagslærere med pedagogisk utdanning har fått arbeid ved andre virksomheter. Det var usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser spissingen av opplæringstilbudet skulle få for overtallighet. Dette var tema på flere møter mellom organisasjonene og arbeidsgiver. Konsekvensene er blitt mindre enn forventet i år. Enkelte skoler har funnet midlertidige løsninger, som kan medføre at overtalligheten bare er utsatt et år. Alle overtallige får tilsendt et informasjonsbrev og får oppgitt telefonnummer til kontaktpersoner i HR-seksjonen. I år ble det også arrangert et felles informasjonsmøte for overtallige 9. april. De tillitsvalgte var også til stede på møtet. Selv om det er funnet løsninger for de fleste overtallige, vil det i år bli flere som innkalles til drøftingsmøter enn tidligere. Pt. er det avholdt drøftingsmøter med sju ansatte, og flere er innkalt til drøftingsmøter. Det antas at det vil avholdes rundt 20 drøftingsmøter, fordi fylkeskommunen vurderer oppsigelse på grunn av overtallighet. De fleste som blir innkalt til drøftingsmøter er tilknyttet design- og håndverk og formgivingsfag, mens rundt 35 % prosent av de som innkalles til drøftingsmøte er tilknyttet tilrettelagt opplæring og blir meldt overtallig i en mindre prosent. Økningen i antall overtallige vil føre til at kostnadene knyttet til overtallighet blir høyere enn budsjettert. Det er flere årsaker til dette. En av årsakene er lønnsutgifter til ansatte som er uoppsigelig ansatt etter rettsvilkårsavtalen. Selv om denne avtalen ikke lenger gjelder har de lærene som tidligere har fått overføring til uoppsigelig stilling fortsatt et særlig vern. Uoppsigeligheten medfører at fylkeskommunen har lønnsutgifter uavhengig av om vedkommende er i arbeid eller ikke. En av de uoppsigelige har gått inn i en ordinær assistentstilling der merutgiften er knyttet til differansen mellom lønnen vedkommende hadde som lærer og lønnen vedkommende hadde som assistent. En annen har en ikke klart å finne ordinært arbeid til, men vedkommende vil nå arbeide i pedagogiske støttefunksjoner ved en skole. Også for lærere som ikke er uoppsigelig ansatt, er det funnet løsninger i tråd med retningslinjene, lov- og avtaleverk som enten gir økte kostnader for den enkelte skole eller for fylkeskommunen sentralt. Det er tilfellet der overtallige med relativt høy lønn går inn i lavere lønnede stillinger for å unngå en oppsigelse. De beholder sin lønn som en personlig ordning. Selv om noen av de overtallige som har fått en slik ordning slutter, eller går av med pensjon i løpet av året, er antall nye på slike ordninger høyere enn antallet som bortfaller. Utgiftene vil derfor akkumuleres. Fylkesrådmannen forutsetter at økte kostnader til overtallighet håndteres innenfor gjeldende rammer i økonomiplanen. Fylkesrådmannen anbefaler at saken tas til orientering. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Astrid Næss Kjølholdt

5 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Fylkesutvalg /13 Administrasjonsutvalget Konsulentbruk i Akershus fylkeskommune i 2012 Innstilling Saken tas til orientering. Sammendrag Ved behandling av ØP ba fylkestinget om å få en oversikt over konsulentbruken i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen har innhentet oversikt over sentraladministrasjonens og virksomhetenes konsulentbruk i Rapporteringen viser at konsulentbruk i all hovedsak er relatert til aktiviteter og oppgaver på områder hvor fylkeskommunen selv ikke har den nødvendige spisskompetanse eller kapasitet til å ivareta på en tilfredsstillende måte, og hvor det ikke nødvendigvis er hensiktsmessig at fylkeskommunen bygger opp slik spisskompetanse eller kapasitet. Det totale innrapporterte beløpet benyttet på konsulenttjenester i Akershus fylkeskommune er på kr Dette utgjør 0,49 % av Akershus fylkeskommunes bruttobudsjett i 2012 (kr ). Sentraladministrasjonen står for den største andelen av konsulentbruken i fylkeskommunen i 2012, med kr , som utgjør 0,37 % av fylkeskommunens totale bruttobudsjett. De videregående skolene har benyttet konsulenttjenester for kr , eller 0,183 % av bruttobudsjettet for programkategori 2A (videregående skoler) som i 2012 var på kr De øvrige virksomheter har kun brukt kr til konsulenttjenester i Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Fylkestinget ba i «Årsbudsjett 2013 og økonomiplan : Oppfølging av verbalforslag» om en gjennomgang av konsulentbruken i fylkeskommunen: Fylkestinget ber om en sak hvor en går gjennom konsulentbruken i fylkeskommunen. Fylkestinget ønsker å få en oversikt over hva konsulenter brukes til, hvorfor og hvordan de brukes, samt de økonomiske forholdene for denne praksisen.»

6 For å forenkle systematiseringen av informasjonen knyttet til konsulentbruken i fylkeskommunen har fylkesrådmannen valgt å avgrense saken til konsulentbruk i Akershus fylkeskommune for året Følgende kategorisering for konsulentbruk er lagt til grunn se tabell A: Tabell A Styring og utvikling - Strategiutvikling/ målstyring/ planarbeid/ analyser - Økonomistyring/ økonomioppfølging/ budsjett/ regnskap - Prosjektstyring / prosjektarbeid - Lederutvikling/ lederopplæring - Organisasjonsutvikling/ organisasjonskultur - Kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling - Kvalitetsstyring/ kvalitetsutvikling/ tjenesteutvikling - Brukerrelaterte aktiviteter (eksempelvis tolketjeneste ved foreldresamtaler og godtgjøring til sensorer ved gjennomføring av fagprøver v/fagopplæringen) - Samfunnsbygging (eksempelvis foredrag/ seminarer på områder hvor fylkeskommunen er en aktør i samfunnsbygging på områder så som planlegging, næringsutvikling og miljø eller i skolesammenheng) - Profilering Annet - Spesifiser egen kategori Driftsrelaterte oppgaver - Anskaffelser - Drift/ vedlikehold/ renhold - IT drift (bistand til drift av fagsystemer på virksomhet) - IT utvikling (bistand til utvikling av fagsystemer på virksomhet) - Rekruttering - HMS/ sykefraværsoppfølging - Juridisk rådgivning Annet - Spesifiser egen kategori På bakgrunn av denne kategoriseringen ble alle avdelingene i sentraladministrasjonen og virksomhetene bedt om å spesifisere følgende: A. beløp B. hva konsulenten/ konsulentene er brukt til, C. hvorfor virksomheten har valgt å bruke konsulent/ konsulenter, D. hvordan konsulenten/konsulentene ble benyttet, E. hvorvidt det foreligger rammeavtale for kjøp av konsulenttjenesten og om denne er benyttet. Virksomhetene har blitt bedt om å ta utgangspunkt i følgende kontoer i regnskapet: Tabell B Godtgjøring/ytelse til næringsdrivende Oppgavepliktig konsulenthonorar. Utbetalinger til utlendinger ansatt i AFK. Konsulenttjenester Ikke oppgavepliktige Kjøp av diverse konsulenttjenester 6

7 27052 Tolketjeneste Juridisk bistand Innleid personell er i denne sammenheng ikke inkludert, fordi dette ikke regnes som konsulentbruk, men som vikarbruk 1. Oversikt over konsulentbruk i 2012 fordelt på kategorier Underveis i arbeidet med å samle inn og systematisere informasjonen knyttet til konsulentbruken i fylkeskommunen for 2012 er det fremkommet noen feilføringer. Disse vil bli rettet opp for regnskapsåret Feilførte beløp utgjør til sammen kr Virksomhetene har etter beste evne plassert utgifter til konsulentbruk i den kategorien de mente passet best, ut i fra formålet med konsulentbistanden. Men kategoriene går til dels over i hverandre, og ofte kan innhenting av konsulentbistand ha flere formål. Det vil si at enkelte utgifter til konsulentbistand naturlig kunne vært plassert under flere kategorier. Eksempelvis kunne utgifter til konsulentbistand som er plassert under kategorien Prosjektstyring / prosjektarbeid også like gjerne vært plassert under kategorien Profilering, dersom profilering var formålet med prosjektet. Imidlertid er alle rapporterte beløp kun ført opp en gang, under én kategori. Det rapporterte beløpet for alle virksomheter og avdelinger i sentraladministrasjonen som er benyttet på konsulenttjenester i 2012, er på kr Trekker man ut feilføringer på kr og utgifter til vikarbruk på kr , så blir det totale innrapporterte beløpet benyttet på konsulenttjenester i Akershus fylkeskommune kr Dette utgjør 0,49 % av Akershus fylkeskommunes bruttobudsjett i 2012 (kr ). Tabell C viser fordelingen av det totale beløpet brukt på konsulenttjenester i 2012 fordelt på de ulike kategoriene: Tabell C KATEGORI STYRING OG UTVIKLING BELØP Strategiutvikling / målstyring / planarbeid / analyser Økonomistyring / økonomioppfølging / budsjett / regnskap Prosjektstyring / prosjektarbeid Lederutvikling / lederopplæring Organisasjonsutvikling / organisasjonskultur Kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling Kvalitetsstyring / kvalitetsutvikling / tjenesteutvikling Brukerrelaterte aktiviteter Det vises i denne forbindelse til sak 3/12 «Fylkeskommunens bruk av vikarer» til Administrasjonsutvalget. 7

8 Samfunnsbygging Profilering Annet Sum styring og utvikling KATEGORI DRIFTSRELATERTE OPPGAVER BELØP Anskaffelser Drift / vedlikehold / renhold IT drift (bistand til drift av fagsystemer på virksomhet) IT utvikling (bistand til utvikling av fagsystemer på virksomhet) Rekruttering HMS / sykefraværsoppfølging Juridisk rådgivning Annet Sum driftsrelaterte oppgaver Sum begge kategorier Annet - vikarutgifter Annet - feilføringer Totalt Konsulentbruk fordelt på kategorier og mellom sentraladministrasjonen, videregående skoler og øvrige virksomheter 5 Tabell D Tabell D viser utgifter til konsulentbruk fordelt på kategorier og mellom sentraladministrasjonen, videregående skoler og øvrige virksomheter. Tabell D KATEGORI STYRING OG UTVIKLING Strategiutvikling / målstyring / planarbeid / analyser Økonomistyring / økonomioppfølging / budsjett / Totalt per kategori Sentraladm. Videregående skoler Øvrige virksomheter 2 For kategori Styring og utvikling, «Annet» er det innrapportert kr De største beløpene som er rapportert er kr ,- til beregning av pensjonskostnader og kr ,- til veiledning av ikke fungerende lærer. 3 Hvorav kr er vikarutgifter og kr er feilføringer. 4 I tabell C fremkommer et innrapportert totalbeløp på kr Dette gir en differanse på kr mellom det totale beløpet ført på de aktuelle kontiene på kr ,- og innrapportert beløp. Denne differansen skyldes primært at enkelte virksomheter enten ikke har rapportert på konsulentbruk eller ikke har rapportert for hele beløpet ført på ansvarsstedet. 5 Øvrige virksomheter innebefatter Lønn og regnskap, Tannhelsetjenesten, kultur.akershus (inkl. fylkesbiblioteket), folkehøyskolene, spesialskolene og veiledningssentrene 8

9 regnskap Prosjektstyring / prosjektarbeid Lederutvikling / lederopplæring Organisasjonsutvikling / organisasjonskultur Kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling Kvalitetsstyring / kvalitetsutvikling / tjenesteutvikling Brukerrelaterte aktiviteter Samfunnsbygging Profilering Annet KATEGORI DRIFTSRELATERTE OPPGAVER Totalt per kategori Sentraladm. Videregående skoler Øvrige virksomheter Anskaffelser Drift / vedlikehold / renhold IT - drift (bistand til drift av fagsystemer på virksomhet) IT - utvikling (bistand til utvikling av fagsystemer på virksomhet) Rekruttering HMS / sykefraværsoppfølging Juridisk rådgivning Annet Konsulentutgifter ex vikarutgifter og feilføringer Redegjørelse for konsulentbruken i Akershus fylkeskommune, tabell C og D Det generelle inntrykket fra rapporteringen er at utgifter til konsulentbruk i all hovedsak er knyttet til innhenting av kompetanse og/ eller ressurser som avdelingene og virksomhetene ikke selv besitter. Der det foreligger rammeavtaler oppgis disse å være benyttet. Sentraladministrasjonen har benyttet den største andelen av det totale beløpet brukt på konsulenttjenester i fylkeskommunen i 2012, med kr som utgjør 0,37 % av fylkeskommunens totale bruttobudsjett. Dette kan til dels forklares med at kostnader til styring og gjennomføring av store prosjekter som involverer en eller flere virksomheter belastes sentraladministrasjonens budsjett. De videregående skolene har benyttet konsulenttjenester for kr , eller 0,183 % av bruttobudsjettet for programkategori 2A (videregående skoler) som i 2012 var på kr De øvrige virksomheter har kun brukt kr til konsulenttjenester i I tabell C ovenfor ser man at de største beløpene til konsulentbruk knytter seg til følgende kategorier (listet i synkende rekkefølge, etter beløpets størrelse): Kategori Styring og utvikling: a) Brukerrelaterte aktiviteter: kr

10 I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med aktiviteter som er relatert til brukere av tjenestetilbudet. I hovedsak er utgiftene til konsulentbistand i denne kategorien knyttet til aktiviteter som tolkning, foredrag og opplæringsvirksomhet (undervisning/ spesialundervisning mm.) hvor virksomheten ikke har den nødvendige kompetansen / ekspertisen selv, samt til gjennomføring av privatisteksamen, i form av godtgjøring til sensorer og eksamensvakter. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen benyttet kr til brukerrelaterte aktiviteter i Videregående skoler har til sammen benyttet kr og øvrige virksomheter kr Det største beløpet rapportert inn under denne kategorien er kr som er benyttet til gjennomføring av fagprøver ved Fagopplæringen (i avdeling for videregående opplæring). Dette er godtgjøring/ytelse til sensorer som ikke er i fylkeskommunens lønnssystem. Ved en videregående skole er kr benyttet til musikkterapeut fra Kulturskolen i Lørenskog og E.K.T rideskole, med begrunnelse at disse institusjonene har en kompetanse skolen ikke har. Kjøp av tolketjenester (for fremmedspråklige elever m. foresatte og pasienter) ved videregående skoler og tannklinikkene utgjør til sammen ca kr b) Kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med kompetanseutviklingstiltak rettet mot ansatte, samt bistand til utvikling av fagområdene som ligger til virksomhetene. Herunder fagrelatert opplæring og foredrag, veiledning av nytilsatte (ved skoler), bistand til faglige rapporter, utredninger, analyser og evalueringer med videre. Begrunnelsene for konsulentbistanden er i hovedsak innhenting av (spiss-) kompetanse og/ eller faglige ressurser som virksomhetene ikke besitter selv. Som tabell D viser har avdelinger i sentraladministrasjonen til sammen benyttet kr til kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling i Videregående skoler har til sammen benyttet kr og øvrige virksomheter kr De avdelingene som har rapportert de største beløpene under denne kategorien, er avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse som i 2012 benyttet til sammen kr på konsulentbistand til kompetanseutvikling og fagrelatert utvikling. Begrunnelsen for konsulentbistanden er manglende kapasitet og/ eller kompetanse på området i egen avdeling. Avdeling for plan, næring og miljø har til sammen benyttet kr til konsulentbistand i denne kategorien. Av de videregående skolene er de største beløpene under denne kategorien kr som er benyttet til et prosjekt på eldre landbruksbygg med faglig veiledning av gårdbrukere som 6 I enkelte rapporteringer fra skoler er utgifter til tolketjeneste slått sammen med utgifter til bistand til undervisning. Det eksakte beløpet benyttet til tolketjeneste er derfor ikke mulig å angi. 7 Beløpet fordeler seg på 20 delbeløp. 10

11 en del av prosjektet og kr som er benyttet til å hente inn ekstern formalkompetanse ved en videregående skole, til forelesninger for elever og lærere på et fagområde. c) Strategiutvikling / målstyring / planarbeid / analyser: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med utvikling av strategier, målstyring, planarbeid og analyser, herunder utredninger, rapporter og statistikk. I all hovedsak er begrunnelsene for konsulentbistanden innhenting av (spiss-) kompetanse og/ eller faglige ressurser som avdelingene ikke besitter selv. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen benyttet hele beløpet som er rapportert inn under denne kategorien. De avdelingene som har rapportert de største beløpene under denne kategorien er avdeling for plan, næring og miljø, som til sammen har benyttet kr til konsulentbistand i denne kategorien. Begrunnelsene for konsulentbruken her er i hovedsak manglende kapasitet i avdelingen og behov for innhenting av spisskompetanse i egen avdeling. I avdeling for samferdsel og transport er det benyttet kr i denne kategorien, herunder til konsulentbistand i forbindelse med plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus. Begrunnelsen for å innhente konsulentbistand her er manglende spisskompetanse i egen avdeling. d) Organisasjonsutvikling / organisasjonskultur: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med gjennomføring av tiltak for organisasjonsutvikling og / eller utvikling av organisasjonskultur. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr til organisasjonsutvikling og/eller utvikling av organisasjonskultur i Fylkeskommunens rammeavtale på dette området er benyttet for konsulentbistand i denne kategorien. De videregående skoler har til sammen kun brukt kr på dette området. Det er benyttet kr på konsulentbistand i 2012 som en del av et organisasjonsutviklingsprosjekt i sentraladministrasjonen. Videre er det benyttet kr på innhenting av spisskompetanse til gjennomføring av den fylkeskommunale medarbeiderundersøkelsen i Avdeling for videregående opplæring har benyttet kr til konsulentbistand i forbindelse med et større organisasjonsutviklingsprosjekt ved de videregående skolene i Akershus i 2012, prosjektet heter «Mer tid til det som gjelder». e) Prosjektstyring / prosjektarbeid: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med styring, gjennomføring av og rapportering på fagrelaterte prosjekter. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr på dette området, mens de videregående skoler til sammen har brukt kr I all hovedsak er ekstern bistand innhentet som følge av manglende kapasitet i egen avdeling/ ved virksomheten eller ved behov for spisskompetanse som avdelingene/ virksomhetene ikke besitter selv. Avdeling for videregående opplæring har brukt kr på innleid personell i et prosjekt, grunnet manglende kapasitet i egen avdeling. Avdeling for plan, næring og miljø 11

12 har brukt kr på å innhente spesialkompetanse i forbindelse med prosjektarbeid. Avdeling for samferdsel og transport har brukt til sammen kr fordelt på flere prosjekter grunnet manglende kapasitet og kompetanse i egen avdeling, mens kommunikasjonsstaben har brukt kr på ekstern bistand i denne kategorien. Blant de videregående skolene er det blant annet brukt kr til et prosjekt på profilering av de videregående skolene i vestregionen, kr er brukt på ekstern bistand til et miljøfyrtårnprosjekt og kr er brukt på ekstern bistand til prosjektarbeid i forbindelse med «kompetanse for kvalitet». f) Profilering: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med profilering av fagområder og/ eller virksomheter. Begrunnelsene for konsulentbistanden er at avdelingen / virksomheten ikke har den nødvendige kompetanse til å gjøre dette selv. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr til dette formål, mens de videregående skolene til sammen har brukt kr i denne kategorien. I sentraladministrasjonen har avdeling for videregående opplæring bidratt med kr til profilering av tre skoler og kommunikasjonsstaben har brukt kr til informasjonsmateriell og profilering. De største beløpene blant de videregående skolene er kr på konsulentbistand til profilering og bytte av logo mv. i forbindelse med et navnebytte, kr til kommunikasjonsstrategi og merkevarebygging og diverse mindre beløp til utarbeidelse av informasjons- og reklamemateriell i forbindelse med profilering av skole og/eller fagområde. Kategori Driftsrelaterte oppgaver a) IT - utvikling (bistand til utvikling av fagsystemer på virksomhet): kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med utvikling av fagsystemer som de ulike avdelinger og virksomheter benytter og har ansvar for. Begrunnelsene for innhenting av konsulentbistand i denne kategorien er behovet for spisskompetanse som avdelingene/virksomhetene ikke selv besitter. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen benyttet kr på konsulentbistand til utvikling av fagsystemer, de videregående skolene har til sammen kun benyttet kr på konsulentbistand til dette formål, mens øvrige virksomheter har benyttet kr på konsulentbistand i denne kategorien. De avdelingene / seksjonene i sentraladministrasjonen som har rapportert de største beløpene i denne kategorien for sentraladministrasjonen er Administrasjonsavdelingen som har benyttet kr til konsulentbistand ved implementering og integrasjon av rekrutteringsverktøy og til utvikling av en lønnsforhandlingsmodul. Videre er det benyttet til sammen kr på konsulentbistand til oppgraderinger, oppsett av nye tjenester og ny funksjonalitet innenfor IT. Kommunikasjonsstaben i sentraladministrasjonen har benyttet kr til innhenting av konsulentbistand for videreutvikling av fylkeskommunens intranett. Av de øvrige virksomheter er det Tannhelsetjenesten som har rapportert det største beløpet i denne kategorien. Der er det benyttet kr til et nasjonalt IKT prosjekt ELIN -T, 12

13 hvor konsulentene er prosjektledere i det nasjonale prosjektet og AFK er prosjektansvarlig og forvalter midlene. b) Annet: kr I denne kategorien har virksomhetene plassert utgifter til konsulentbruk som ikke passet inn under de øvrige kategoriene. De største beløpene som er rapportert inn under denne kategorien er kr til ekspertisebistand i forbindelse med ordning og klargjøring av fylkeskommunens eldre arkiv (ordning, kassasjonsarbeid og katalogisering) ved Dokumentasjonsstaben i sentraladministrasjonen. Begrunnelsen for konsulentbistanden er manglende spisskompetanse internt for å utføre denne oppgaven. Videre er kr brukt i lønn til utenlandske ansatte ved Moskvaskolen og kr ,- brukt til et golfbaneprosjekt ved en videregående skole. Det resterende beløpet på kr under denne kategorien fordeler seg på flere virksomheter og i mindre beløp. c) Drift / vedlikehold / renhold: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med gjennomføring av driftsoppgaver, vedlikeholdsarbeid og renhold ved virksomhetene. I all hovedsak er begrunnelsene for konsulentbistand/ ekstern bistand i denne kategorien at avdelingene/ virksomhetene selv ikke har den nødvendige fagekspertise eller kapasitet. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr i denne kategorien, ved de videregående skolene er det brukt kr til dette formål og ved de øvrige virksomheter kun kr I sentraladministrasjonen har avdeling for samferdsel og transport brukt kr på ekstern bistand til administrasjon av TT ordningen. Videre har administrasjonsavdelingen brukt kr til drift og vedlikehold av fylkeskommunens lokaler i Schweigaards gt. 4. Ved enkelte av de videregående skolene fordeler beløpet seg på diverse utgiftsposter som primært er knyttet til bistand av teknisk karakter eller som krever en kompetanse virksomheten ikke besitter, og som er relatert til driften av virksomheten. d) IT - drift (bistand til drift av fagsystemer på virksomhet): kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med drift av IT systemer (fagsystemer) i sentraladministrasjonen og ved virksomhetene. Begrunnelsene for konsulentbistanden er primært at avdelingen / virksomheten ikke selv besitter den nødvendige kompetansen og/ eller manglende kapasitet. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr på bistand til drift av fagsystemer, mens de videregående skolene har brukt kr og de øvrige virksomheter kr i denne kategorien. I sentraladministrasjonen har avdeling for videregående opplæring brukt kr på konsulentbistand til drift av fagsystemer, med begrunnelse at fylkeskommunen ikke har denne kompetansen selv. I administrasjonsavdelingen har IT seksjonen brukt kr og økonomiseksjonen kr i denne kategorien. Fylkesrådmannens vurderinger og anbefalinger 13

14 Akershus fylkeskommune er en kunnskapsbedrift hvor våre ansatte i alminnelighet har god formal- og realkompetanse. Akershus fylkeskommune er en stor organisasjon med ansvar for et bredt spekter av oppgaver fordelt på mange ulike samfunnsområder, og det vil til enhver tid være komplekse oppgaver som fylkeskommunens egne ansatte ikke har den nødvendige kompetanse og/ eller hvor våre avdelinger og virksomheter mangler kapasitet til å løse på en best mulig måte for våre brukere og inn mot våre samarbeidsparter. Fylkeskommunens mange ledere tar hver dag beslutninger om ressursplanlegging og målstyrt kompetanseutvikling ut i fra de mål og resultatkrav som er satt på fagområdene og innenfor de rammer avdelingene og virksomhetene til enhver tid har til rådighet. Som rapporteringen viser, så benyttes konsulentbistand i hovedsak når fylkeskommunen selv ikke besitter den nødvendige spisskompetanse for å løse spesifikke oppgaver på en best mulig måte, eller når avdelingen eller virksomheten selv ikke har kapasitet til å løse oppgaven. På ansvarsområder som er komplekse i sin natur og hvor fylkeskommunen er en av flere bidragsytere, så vil det alltid være et oppgavetilfang der det er utfordrende å planlegge kapasitet og kompetanse, eller om det er hensiktsmessig at fylkeskommunen selv bygger opp spisskompetanse det være seg begrunnet i oppgavenes karakter eller varighet. En viktig del av våre lederes oppgaver i denne sammenheng er derfor å vurdere, i et kost/nytte perspektiv, innhenting av konsulentbistand i form av spisskompetanse og/ eller eksterne ressurser opp mot fast eller midlertidig tilsetting og/eller tilsvarende kompetanseutvikling av egne ansatte. Sett i forhold til at bruk av konsulentbistand kun utgjør 0,49 % av fylkeskommunens bruttobudsjett i 2012, så er fylkesrådmannens vurdering at dette er innenfor hva man må forvente, sett i lys av fylkeskommunens mange ansvarsområder og kompleksitet. Fylkesrådmannen anbefaler på denne bakgrunn at saken tas til orientering. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Merete Sogge Utrykt vedlegg: - Tabell for konsulentbruk i AFK 2012 vedlegget ligger tilknyttet elektronisk i innkallingen på Dokumentet kan også fås ved henvendelse til saksbehandler: eller telefon / mobil

15 15

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.2016 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr 1/16 Tittel Saker

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.2013 Tid 09:00 Saksliste Notat Tittel Notater 12/13 Orientering

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 08:30 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/14 Viktige

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Saksutredning: EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Trykte vedlegg: Skjematisk oversikt over tilbakemelding fra skolene Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: I administrasjonsutvalgets

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 05.06.2014 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 28.08.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil KS Konsulen Geir Johan Hansen og skal ha en muntlig innføring i temaet:

Ved møtets begynnelse vil KS Konsulen Geir Johan Hansen og skal ha en muntlig innføring i temaet: Helse og omsorg Møteinnkalling Utvalg: UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Rømskog Eldresenter Møtedato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post til postmottak@romskog.kommune.no,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.06.2013 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.04.2010 kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/2010-27/2010 Arkivsak: 201000409 / 130-2010 Møteleder

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:50 Faste medlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møtested Levanger Rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 15/14 Orientering

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Tid: 22.01.2008 kl 16:30 Sted: Rom 230, rådhuset Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Eventuelle forfall meldes på telefon 67 93 40 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnummer

Detaljer

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall:

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 13:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård Roar Jakobsen Unni Antonsen Jan Harald Jan en, Hildegunn im osen Forfall:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 7/14 Viktige

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested: Schweigaards gate, 4 Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.01.2013 Tid: 09:00 10:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 2/15 Eierstyring - valgkomiteer,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. september 2007 Saksnummer: 06-316 Arbeidsutvalgets behandling og innstilling Arbeidsutvalget har vedtatt å oversende det framlagte

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 023/14 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - RULLERING Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 11.6.2014 Liv Tronstad 023/14

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 25.02.2013

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 25.02.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 25.02.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 25.02.2013 Tid 09:00 10:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/13

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/2029-7730/2009 / A41 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØRLANDETS FAGSKOLE -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTENNKALLNG Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 11.02.2013 Møtested:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 2. september 2015 TID: 10.00 STED: Fylkets hus, Sætra A 202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00 MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 18.01.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 Kl. 09:00-09:30: Generalforsamling i Steigen Vekst. Eventuelle forfall, samt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: F-sal, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2012 Tid: 14.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer