Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 11.09."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 09:00

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/13 Overtallighet /13 Konsulentbruk i Akershus fylkeskommune i 2012

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 13/13 Administrasjonsutvalget Overtallighet 2013 Innstilling Saken tas til orientering Sammendrag Det har vært en økning i antall overtallige. Det er fortsatt flest overtallige innen formgivingsfag og design og håndverk. Det er funnet løsninger for de fleste overtallige, men flere enn tidligere blir innkalt til drøftingsmøter. Utgiftene knyttet til overtallighet er økende. Saksredegjørelse Det ble vedtatt nye retningslinjer for håndtering av overtallighet i administrasjonsutvalgets møte , sak 03/13. Disse retningslinjene har vært retningsgivende for overtallige som er meldt inn i Det er inn 71 overtallige. Det er en økning i forhold til 2012 da det ble meldt inn 59 overtallige. Fra 2011 til 2012 økte antall innmeldte overtallige med 50 prosent etter at overtalligheten i noen år hadde ligget på rundt 40 overtallige Den vanligste årsaken til overtallighet er endringer i opplæringstilbudet. De fleste blir meldt overtallig i hele sin stilling, men det er også en del som blir meldt overtallig i deler av stillingen de er ansatt i. I år er 10 ansatte som arbeider på tilrettelagt opplæring som assistenter, vernepleiere og barne- og ungdomsarbeidere meldt overtallig fra sin 100 % stilling til 89 % stilling, dvs. en stilling som følger skoleåret. Formgivingsfaget har i flere år hatt mange overtallige, og også i år er det der overtalligheten er høyest.18 av de innmeldte overtallige har bakgrunn fra formgiving og design og håndverk. Noen av de overtallige formgivningslærerne har blitt meldt inn i flere år, men ikke blitt sagt opp fordi en har funnet midlertidig arbeid eller de har fått permisjon. Det har ikke vært meldt ledig en eneste stilling innen formgiving og design og håndverk det siste året. Elevenes valg har også fått konsekvenser for lærere innen restaurant- og matfag der det i år er meldt inn 10 overtallige. To av disse har fått arbeid ved andre skoler som lærere og noen har fått arbeid i andre typer stillinger ved egen skole. Det ble meldt fire overtallige lærere innen idrettsfag/kroppsøving, men alle disse fikk relativt raskt arbeid ved en annen skole i fylket.

4 Når det gjelder lærere innen byggfag, der det i flere år har vært noe overtallighet, ser det lysere ut enn tidligere. To innmeldte byggfagslærere med pedagogisk utdanning har fått arbeid ved andre virksomheter. Det var usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser spissingen av opplæringstilbudet skulle få for overtallighet. Dette var tema på flere møter mellom organisasjonene og arbeidsgiver. Konsekvensene er blitt mindre enn forventet i år. Enkelte skoler har funnet midlertidige løsninger, som kan medføre at overtalligheten bare er utsatt et år. Alle overtallige får tilsendt et informasjonsbrev og får oppgitt telefonnummer til kontaktpersoner i HR-seksjonen. I år ble det også arrangert et felles informasjonsmøte for overtallige 9. april. De tillitsvalgte var også til stede på møtet. Selv om det er funnet løsninger for de fleste overtallige, vil det i år bli flere som innkalles til drøftingsmøter enn tidligere. Pt. er det avholdt drøftingsmøter med sju ansatte, og flere er innkalt til drøftingsmøter. Det antas at det vil avholdes rundt 20 drøftingsmøter, fordi fylkeskommunen vurderer oppsigelse på grunn av overtallighet. De fleste som blir innkalt til drøftingsmøter er tilknyttet design- og håndverk og formgivingsfag, mens rundt 35 % prosent av de som innkalles til drøftingsmøte er tilknyttet tilrettelagt opplæring og blir meldt overtallig i en mindre prosent. Økningen i antall overtallige vil føre til at kostnadene knyttet til overtallighet blir høyere enn budsjettert. Det er flere årsaker til dette. En av årsakene er lønnsutgifter til ansatte som er uoppsigelig ansatt etter rettsvilkårsavtalen. Selv om denne avtalen ikke lenger gjelder har de lærene som tidligere har fått overføring til uoppsigelig stilling fortsatt et særlig vern. Uoppsigeligheten medfører at fylkeskommunen har lønnsutgifter uavhengig av om vedkommende er i arbeid eller ikke. En av de uoppsigelige har gått inn i en ordinær assistentstilling der merutgiften er knyttet til differansen mellom lønnen vedkommende hadde som lærer og lønnen vedkommende hadde som assistent. En annen har en ikke klart å finne ordinært arbeid til, men vedkommende vil nå arbeide i pedagogiske støttefunksjoner ved en skole. Også for lærere som ikke er uoppsigelig ansatt, er det funnet løsninger i tråd med retningslinjene, lov- og avtaleverk som enten gir økte kostnader for den enkelte skole eller for fylkeskommunen sentralt. Det er tilfellet der overtallige med relativt høy lønn går inn i lavere lønnede stillinger for å unngå en oppsigelse. De beholder sin lønn som en personlig ordning. Selv om noen av de overtallige som har fått en slik ordning slutter, eller går av med pensjon i løpet av året, er antall nye på slike ordninger høyere enn antallet som bortfaller. Utgiftene vil derfor akkumuleres. Fylkesrådmannen forutsetter at økte kostnader til overtallighet håndteres innenfor gjeldende rammer i økonomiplanen. Fylkesrådmannen anbefaler at saken tas til orientering. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Astrid Næss Kjølholdt

5 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Fylkesutvalg /13 Administrasjonsutvalget Konsulentbruk i Akershus fylkeskommune i 2012 Innstilling Saken tas til orientering. Sammendrag Ved behandling av ØP ba fylkestinget om å få en oversikt over konsulentbruken i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen har innhentet oversikt over sentraladministrasjonens og virksomhetenes konsulentbruk i Rapporteringen viser at konsulentbruk i all hovedsak er relatert til aktiviteter og oppgaver på områder hvor fylkeskommunen selv ikke har den nødvendige spisskompetanse eller kapasitet til å ivareta på en tilfredsstillende måte, og hvor det ikke nødvendigvis er hensiktsmessig at fylkeskommunen bygger opp slik spisskompetanse eller kapasitet. Det totale innrapporterte beløpet benyttet på konsulenttjenester i Akershus fylkeskommune er på kr Dette utgjør 0,49 % av Akershus fylkeskommunes bruttobudsjett i 2012 (kr ). Sentraladministrasjonen står for den største andelen av konsulentbruken i fylkeskommunen i 2012, med kr , som utgjør 0,37 % av fylkeskommunens totale bruttobudsjett. De videregående skolene har benyttet konsulenttjenester for kr , eller 0,183 % av bruttobudsjettet for programkategori 2A (videregående skoler) som i 2012 var på kr De øvrige virksomheter har kun brukt kr til konsulenttjenester i Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Fylkestinget ba i «Årsbudsjett 2013 og økonomiplan : Oppfølging av verbalforslag» om en gjennomgang av konsulentbruken i fylkeskommunen: Fylkestinget ber om en sak hvor en går gjennom konsulentbruken i fylkeskommunen. Fylkestinget ønsker å få en oversikt over hva konsulenter brukes til, hvorfor og hvordan de brukes, samt de økonomiske forholdene for denne praksisen.»

6 For å forenkle systematiseringen av informasjonen knyttet til konsulentbruken i fylkeskommunen har fylkesrådmannen valgt å avgrense saken til konsulentbruk i Akershus fylkeskommune for året Følgende kategorisering for konsulentbruk er lagt til grunn se tabell A: Tabell A Styring og utvikling - Strategiutvikling/ målstyring/ planarbeid/ analyser - Økonomistyring/ økonomioppfølging/ budsjett/ regnskap - Prosjektstyring / prosjektarbeid - Lederutvikling/ lederopplæring - Organisasjonsutvikling/ organisasjonskultur - Kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling - Kvalitetsstyring/ kvalitetsutvikling/ tjenesteutvikling - Brukerrelaterte aktiviteter (eksempelvis tolketjeneste ved foreldresamtaler og godtgjøring til sensorer ved gjennomføring av fagprøver v/fagopplæringen) - Samfunnsbygging (eksempelvis foredrag/ seminarer på områder hvor fylkeskommunen er en aktør i samfunnsbygging på områder så som planlegging, næringsutvikling og miljø eller i skolesammenheng) - Profilering Annet - Spesifiser egen kategori Driftsrelaterte oppgaver - Anskaffelser - Drift/ vedlikehold/ renhold - IT drift (bistand til drift av fagsystemer på virksomhet) - IT utvikling (bistand til utvikling av fagsystemer på virksomhet) - Rekruttering - HMS/ sykefraværsoppfølging - Juridisk rådgivning Annet - Spesifiser egen kategori På bakgrunn av denne kategoriseringen ble alle avdelingene i sentraladministrasjonen og virksomhetene bedt om å spesifisere følgende: A. beløp B. hva konsulenten/ konsulentene er brukt til, C. hvorfor virksomheten har valgt å bruke konsulent/ konsulenter, D. hvordan konsulenten/konsulentene ble benyttet, E. hvorvidt det foreligger rammeavtale for kjøp av konsulenttjenesten og om denne er benyttet. Virksomhetene har blitt bedt om å ta utgangspunkt i følgende kontoer i regnskapet: Tabell B Godtgjøring/ytelse til næringsdrivende Oppgavepliktig konsulenthonorar. Utbetalinger til utlendinger ansatt i AFK. Konsulenttjenester Ikke oppgavepliktige Kjøp av diverse konsulenttjenester 6

7 27052 Tolketjeneste Juridisk bistand Innleid personell er i denne sammenheng ikke inkludert, fordi dette ikke regnes som konsulentbruk, men som vikarbruk 1. Oversikt over konsulentbruk i 2012 fordelt på kategorier Underveis i arbeidet med å samle inn og systematisere informasjonen knyttet til konsulentbruken i fylkeskommunen for 2012 er det fremkommet noen feilføringer. Disse vil bli rettet opp for regnskapsåret Feilførte beløp utgjør til sammen kr Virksomhetene har etter beste evne plassert utgifter til konsulentbruk i den kategorien de mente passet best, ut i fra formålet med konsulentbistanden. Men kategoriene går til dels over i hverandre, og ofte kan innhenting av konsulentbistand ha flere formål. Det vil si at enkelte utgifter til konsulentbistand naturlig kunne vært plassert under flere kategorier. Eksempelvis kunne utgifter til konsulentbistand som er plassert under kategorien Prosjektstyring / prosjektarbeid også like gjerne vært plassert under kategorien Profilering, dersom profilering var formålet med prosjektet. Imidlertid er alle rapporterte beløp kun ført opp en gang, under én kategori. Det rapporterte beløpet for alle virksomheter og avdelinger i sentraladministrasjonen som er benyttet på konsulenttjenester i 2012, er på kr Trekker man ut feilføringer på kr og utgifter til vikarbruk på kr , så blir det totale innrapporterte beløpet benyttet på konsulenttjenester i Akershus fylkeskommune kr Dette utgjør 0,49 % av Akershus fylkeskommunes bruttobudsjett i 2012 (kr ). Tabell C viser fordelingen av det totale beløpet brukt på konsulenttjenester i 2012 fordelt på de ulike kategoriene: Tabell C KATEGORI STYRING OG UTVIKLING BELØP Strategiutvikling / målstyring / planarbeid / analyser Økonomistyring / økonomioppfølging / budsjett / regnskap Prosjektstyring / prosjektarbeid Lederutvikling / lederopplæring Organisasjonsutvikling / organisasjonskultur Kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling Kvalitetsstyring / kvalitetsutvikling / tjenesteutvikling Brukerrelaterte aktiviteter Det vises i denne forbindelse til sak 3/12 «Fylkeskommunens bruk av vikarer» til Administrasjonsutvalget. 7

8 Samfunnsbygging Profilering Annet Sum styring og utvikling KATEGORI DRIFTSRELATERTE OPPGAVER BELØP Anskaffelser Drift / vedlikehold / renhold IT drift (bistand til drift av fagsystemer på virksomhet) IT utvikling (bistand til utvikling av fagsystemer på virksomhet) Rekruttering HMS / sykefraværsoppfølging Juridisk rådgivning Annet Sum driftsrelaterte oppgaver Sum begge kategorier Annet - vikarutgifter Annet - feilføringer Totalt Konsulentbruk fordelt på kategorier og mellom sentraladministrasjonen, videregående skoler og øvrige virksomheter 5 Tabell D Tabell D viser utgifter til konsulentbruk fordelt på kategorier og mellom sentraladministrasjonen, videregående skoler og øvrige virksomheter. Tabell D KATEGORI STYRING OG UTVIKLING Strategiutvikling / målstyring / planarbeid / analyser Økonomistyring / økonomioppfølging / budsjett / Totalt per kategori Sentraladm. Videregående skoler Øvrige virksomheter 2 For kategori Styring og utvikling, «Annet» er det innrapportert kr De største beløpene som er rapportert er kr ,- til beregning av pensjonskostnader og kr ,- til veiledning av ikke fungerende lærer. 3 Hvorav kr er vikarutgifter og kr er feilføringer. 4 I tabell C fremkommer et innrapportert totalbeløp på kr Dette gir en differanse på kr mellom det totale beløpet ført på de aktuelle kontiene på kr ,- og innrapportert beløp. Denne differansen skyldes primært at enkelte virksomheter enten ikke har rapportert på konsulentbruk eller ikke har rapportert for hele beløpet ført på ansvarsstedet. 5 Øvrige virksomheter innebefatter Lønn og regnskap, Tannhelsetjenesten, kultur.akershus (inkl. fylkesbiblioteket), folkehøyskolene, spesialskolene og veiledningssentrene 8

9 regnskap Prosjektstyring / prosjektarbeid Lederutvikling / lederopplæring Organisasjonsutvikling / organisasjonskultur Kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling Kvalitetsstyring / kvalitetsutvikling / tjenesteutvikling Brukerrelaterte aktiviteter Samfunnsbygging Profilering Annet KATEGORI DRIFTSRELATERTE OPPGAVER Totalt per kategori Sentraladm. Videregående skoler Øvrige virksomheter Anskaffelser Drift / vedlikehold / renhold IT - drift (bistand til drift av fagsystemer på virksomhet) IT - utvikling (bistand til utvikling av fagsystemer på virksomhet) Rekruttering HMS / sykefraværsoppfølging Juridisk rådgivning Annet Konsulentutgifter ex vikarutgifter og feilføringer Redegjørelse for konsulentbruken i Akershus fylkeskommune, tabell C og D Det generelle inntrykket fra rapporteringen er at utgifter til konsulentbruk i all hovedsak er knyttet til innhenting av kompetanse og/ eller ressurser som avdelingene og virksomhetene ikke selv besitter. Der det foreligger rammeavtaler oppgis disse å være benyttet. Sentraladministrasjonen har benyttet den største andelen av det totale beløpet brukt på konsulenttjenester i fylkeskommunen i 2012, med kr som utgjør 0,37 % av fylkeskommunens totale bruttobudsjett. Dette kan til dels forklares med at kostnader til styring og gjennomføring av store prosjekter som involverer en eller flere virksomheter belastes sentraladministrasjonens budsjett. De videregående skolene har benyttet konsulenttjenester for kr , eller 0,183 % av bruttobudsjettet for programkategori 2A (videregående skoler) som i 2012 var på kr De øvrige virksomheter har kun brukt kr til konsulenttjenester i I tabell C ovenfor ser man at de største beløpene til konsulentbruk knytter seg til følgende kategorier (listet i synkende rekkefølge, etter beløpets størrelse): Kategori Styring og utvikling: a) Brukerrelaterte aktiviteter: kr

10 I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med aktiviteter som er relatert til brukere av tjenestetilbudet. I hovedsak er utgiftene til konsulentbistand i denne kategorien knyttet til aktiviteter som tolkning, foredrag og opplæringsvirksomhet (undervisning/ spesialundervisning mm.) hvor virksomheten ikke har den nødvendige kompetansen / ekspertisen selv, samt til gjennomføring av privatisteksamen, i form av godtgjøring til sensorer og eksamensvakter. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen benyttet kr til brukerrelaterte aktiviteter i Videregående skoler har til sammen benyttet kr og øvrige virksomheter kr Det største beløpet rapportert inn under denne kategorien er kr som er benyttet til gjennomføring av fagprøver ved Fagopplæringen (i avdeling for videregående opplæring). Dette er godtgjøring/ytelse til sensorer som ikke er i fylkeskommunens lønnssystem. Ved en videregående skole er kr benyttet til musikkterapeut fra Kulturskolen i Lørenskog og E.K.T rideskole, med begrunnelse at disse institusjonene har en kompetanse skolen ikke har. Kjøp av tolketjenester (for fremmedspråklige elever m. foresatte og pasienter) ved videregående skoler og tannklinikkene utgjør til sammen ca kr b) Kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med kompetanseutviklingstiltak rettet mot ansatte, samt bistand til utvikling av fagområdene som ligger til virksomhetene. Herunder fagrelatert opplæring og foredrag, veiledning av nytilsatte (ved skoler), bistand til faglige rapporter, utredninger, analyser og evalueringer med videre. Begrunnelsene for konsulentbistanden er i hovedsak innhenting av (spiss-) kompetanse og/ eller faglige ressurser som virksomhetene ikke besitter selv. Som tabell D viser har avdelinger i sentraladministrasjonen til sammen benyttet kr til kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling i Videregående skoler har til sammen benyttet kr og øvrige virksomheter kr De avdelingene som har rapportert de største beløpene under denne kategorien, er avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse som i 2012 benyttet til sammen kr på konsulentbistand til kompetanseutvikling og fagrelatert utvikling. Begrunnelsen for konsulentbistanden er manglende kapasitet og/ eller kompetanse på området i egen avdeling. Avdeling for plan, næring og miljø har til sammen benyttet kr til konsulentbistand i denne kategorien. Av de videregående skolene er de største beløpene under denne kategorien kr som er benyttet til et prosjekt på eldre landbruksbygg med faglig veiledning av gårdbrukere som 6 I enkelte rapporteringer fra skoler er utgifter til tolketjeneste slått sammen med utgifter til bistand til undervisning. Det eksakte beløpet benyttet til tolketjeneste er derfor ikke mulig å angi. 7 Beløpet fordeler seg på 20 delbeløp. 10

11 en del av prosjektet og kr som er benyttet til å hente inn ekstern formalkompetanse ved en videregående skole, til forelesninger for elever og lærere på et fagområde. c) Strategiutvikling / målstyring / planarbeid / analyser: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med utvikling av strategier, målstyring, planarbeid og analyser, herunder utredninger, rapporter og statistikk. I all hovedsak er begrunnelsene for konsulentbistanden innhenting av (spiss-) kompetanse og/ eller faglige ressurser som avdelingene ikke besitter selv. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen benyttet hele beløpet som er rapportert inn under denne kategorien. De avdelingene som har rapportert de største beløpene under denne kategorien er avdeling for plan, næring og miljø, som til sammen har benyttet kr til konsulentbistand i denne kategorien. Begrunnelsene for konsulentbruken her er i hovedsak manglende kapasitet i avdelingen og behov for innhenting av spisskompetanse i egen avdeling. I avdeling for samferdsel og transport er det benyttet kr i denne kategorien, herunder til konsulentbistand i forbindelse med plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus. Begrunnelsen for å innhente konsulentbistand her er manglende spisskompetanse i egen avdeling. d) Organisasjonsutvikling / organisasjonskultur: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med gjennomføring av tiltak for organisasjonsutvikling og / eller utvikling av organisasjonskultur. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr til organisasjonsutvikling og/eller utvikling av organisasjonskultur i Fylkeskommunens rammeavtale på dette området er benyttet for konsulentbistand i denne kategorien. De videregående skoler har til sammen kun brukt kr på dette området. Det er benyttet kr på konsulentbistand i 2012 som en del av et organisasjonsutviklingsprosjekt i sentraladministrasjonen. Videre er det benyttet kr på innhenting av spisskompetanse til gjennomføring av den fylkeskommunale medarbeiderundersøkelsen i Avdeling for videregående opplæring har benyttet kr til konsulentbistand i forbindelse med et større organisasjonsutviklingsprosjekt ved de videregående skolene i Akershus i 2012, prosjektet heter «Mer tid til det som gjelder». e) Prosjektstyring / prosjektarbeid: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med styring, gjennomføring av og rapportering på fagrelaterte prosjekter. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr på dette området, mens de videregående skoler til sammen har brukt kr I all hovedsak er ekstern bistand innhentet som følge av manglende kapasitet i egen avdeling/ ved virksomheten eller ved behov for spisskompetanse som avdelingene/ virksomhetene ikke besitter selv. Avdeling for videregående opplæring har brukt kr på innleid personell i et prosjekt, grunnet manglende kapasitet i egen avdeling. Avdeling for plan, næring og miljø 11

12 har brukt kr på å innhente spesialkompetanse i forbindelse med prosjektarbeid. Avdeling for samferdsel og transport har brukt til sammen kr fordelt på flere prosjekter grunnet manglende kapasitet og kompetanse i egen avdeling, mens kommunikasjonsstaben har brukt kr på ekstern bistand i denne kategorien. Blant de videregående skolene er det blant annet brukt kr til et prosjekt på profilering av de videregående skolene i vestregionen, kr er brukt på ekstern bistand til et miljøfyrtårnprosjekt og kr er brukt på ekstern bistand til prosjektarbeid i forbindelse med «kompetanse for kvalitet». f) Profilering: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med profilering av fagområder og/ eller virksomheter. Begrunnelsene for konsulentbistanden er at avdelingen / virksomheten ikke har den nødvendige kompetanse til å gjøre dette selv. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr til dette formål, mens de videregående skolene til sammen har brukt kr i denne kategorien. I sentraladministrasjonen har avdeling for videregående opplæring bidratt med kr til profilering av tre skoler og kommunikasjonsstaben har brukt kr til informasjonsmateriell og profilering. De største beløpene blant de videregående skolene er kr på konsulentbistand til profilering og bytte av logo mv. i forbindelse med et navnebytte, kr til kommunikasjonsstrategi og merkevarebygging og diverse mindre beløp til utarbeidelse av informasjons- og reklamemateriell i forbindelse med profilering av skole og/eller fagområde. Kategori Driftsrelaterte oppgaver a) IT - utvikling (bistand til utvikling av fagsystemer på virksomhet): kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med utvikling av fagsystemer som de ulike avdelinger og virksomheter benytter og har ansvar for. Begrunnelsene for innhenting av konsulentbistand i denne kategorien er behovet for spisskompetanse som avdelingene/virksomhetene ikke selv besitter. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen benyttet kr på konsulentbistand til utvikling av fagsystemer, de videregående skolene har til sammen kun benyttet kr på konsulentbistand til dette formål, mens øvrige virksomheter har benyttet kr på konsulentbistand i denne kategorien. De avdelingene / seksjonene i sentraladministrasjonen som har rapportert de største beløpene i denne kategorien for sentraladministrasjonen er Administrasjonsavdelingen som har benyttet kr til konsulentbistand ved implementering og integrasjon av rekrutteringsverktøy og til utvikling av en lønnsforhandlingsmodul. Videre er det benyttet til sammen kr på konsulentbistand til oppgraderinger, oppsett av nye tjenester og ny funksjonalitet innenfor IT. Kommunikasjonsstaben i sentraladministrasjonen har benyttet kr til innhenting av konsulentbistand for videreutvikling av fylkeskommunens intranett. Av de øvrige virksomheter er det Tannhelsetjenesten som har rapportert det største beløpet i denne kategorien. Der er det benyttet kr til et nasjonalt IKT prosjekt ELIN -T, 12

13 hvor konsulentene er prosjektledere i det nasjonale prosjektet og AFK er prosjektansvarlig og forvalter midlene. b) Annet: kr I denne kategorien har virksomhetene plassert utgifter til konsulentbruk som ikke passet inn under de øvrige kategoriene. De største beløpene som er rapportert inn under denne kategorien er kr til ekspertisebistand i forbindelse med ordning og klargjøring av fylkeskommunens eldre arkiv (ordning, kassasjonsarbeid og katalogisering) ved Dokumentasjonsstaben i sentraladministrasjonen. Begrunnelsen for konsulentbistanden er manglende spisskompetanse internt for å utføre denne oppgaven. Videre er kr brukt i lønn til utenlandske ansatte ved Moskvaskolen og kr ,- brukt til et golfbaneprosjekt ved en videregående skole. Det resterende beløpet på kr under denne kategorien fordeler seg på flere virksomheter og i mindre beløp. c) Drift / vedlikehold / renhold: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med gjennomføring av driftsoppgaver, vedlikeholdsarbeid og renhold ved virksomhetene. I all hovedsak er begrunnelsene for konsulentbistand/ ekstern bistand i denne kategorien at avdelingene/ virksomhetene selv ikke har den nødvendige fagekspertise eller kapasitet. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr i denne kategorien, ved de videregående skolene er det brukt kr til dette formål og ved de øvrige virksomheter kun kr I sentraladministrasjonen har avdeling for samferdsel og transport brukt kr på ekstern bistand til administrasjon av TT ordningen. Videre har administrasjonsavdelingen brukt kr til drift og vedlikehold av fylkeskommunens lokaler i Schweigaards gt. 4. Ved enkelte av de videregående skolene fordeler beløpet seg på diverse utgiftsposter som primært er knyttet til bistand av teknisk karakter eller som krever en kompetanse virksomheten ikke besitter, og som er relatert til driften av virksomheten. d) IT - drift (bistand til drift av fagsystemer på virksomhet): kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med drift av IT systemer (fagsystemer) i sentraladministrasjonen og ved virksomhetene. Begrunnelsene for konsulentbistanden er primært at avdelingen / virksomheten ikke selv besitter den nødvendige kompetansen og/ eller manglende kapasitet. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr på bistand til drift av fagsystemer, mens de videregående skolene har brukt kr og de øvrige virksomheter kr i denne kategorien. I sentraladministrasjonen har avdeling for videregående opplæring brukt kr på konsulentbistand til drift av fagsystemer, med begrunnelse at fylkeskommunen ikke har denne kompetansen selv. I administrasjonsavdelingen har IT seksjonen brukt kr og økonomiseksjonen kr i denne kategorien. Fylkesrådmannens vurderinger og anbefalinger 13

14 Akershus fylkeskommune er en kunnskapsbedrift hvor våre ansatte i alminnelighet har god formal- og realkompetanse. Akershus fylkeskommune er en stor organisasjon med ansvar for et bredt spekter av oppgaver fordelt på mange ulike samfunnsområder, og det vil til enhver tid være komplekse oppgaver som fylkeskommunens egne ansatte ikke har den nødvendige kompetanse og/ eller hvor våre avdelinger og virksomheter mangler kapasitet til å løse på en best mulig måte for våre brukere og inn mot våre samarbeidsparter. Fylkeskommunens mange ledere tar hver dag beslutninger om ressursplanlegging og målstyrt kompetanseutvikling ut i fra de mål og resultatkrav som er satt på fagområdene og innenfor de rammer avdelingene og virksomhetene til enhver tid har til rådighet. Som rapporteringen viser, så benyttes konsulentbistand i hovedsak når fylkeskommunen selv ikke besitter den nødvendige spisskompetanse for å løse spesifikke oppgaver på en best mulig måte, eller når avdelingen eller virksomheten selv ikke har kapasitet til å løse oppgaven. På ansvarsområder som er komplekse i sin natur og hvor fylkeskommunen er en av flere bidragsytere, så vil det alltid være et oppgavetilfang der det er utfordrende å planlegge kapasitet og kompetanse, eller om det er hensiktsmessig at fylkeskommunen selv bygger opp spisskompetanse det være seg begrunnet i oppgavenes karakter eller varighet. En viktig del av våre lederes oppgaver i denne sammenheng er derfor å vurdere, i et kost/nytte perspektiv, innhenting av konsulentbistand i form av spisskompetanse og/ eller eksterne ressurser opp mot fast eller midlertidig tilsetting og/eller tilsvarende kompetanseutvikling av egne ansatte. Sett i forhold til at bruk av konsulentbistand kun utgjør 0,49 % av fylkeskommunens bruttobudsjett i 2012, så er fylkesrådmannens vurdering at dette er innenfor hva man må forvente, sett i lys av fylkeskommunens mange ansvarsområder og kompleksitet. Fylkesrådmannen anbefaler på denne bakgrunn at saken tas til orientering. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Merete Sogge Utrykt vedlegg: - Tabell for konsulentbruk i AFK 2012 vedlegget ligger tilknyttet elektronisk i innkallingen på Dokumentet kan også fås ved henvendelse til saksbehandler: eller telefon / mobil

15 15

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV Innhold: 1. Bakgrunn... 3 2. Forvaltningsrevisjon definisjon og formål... 3 3. Framgangsmåte

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Søgne kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/870-9703/2014 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 13.03.2014 Saksframlegg Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Fakulteter og museer Fagavdelinger Enheter under universitetsstyret Enhet for internrevisjon Hovedtillitsvalgte Hovedverneombudet Studentparlamentet Dato: 26.06.2012 Saksnr..:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer