Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 11.09."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 09:00

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/13 Overtallighet /13 Konsulentbruk i Akershus fylkeskommune i 2012

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 13/13 Administrasjonsutvalget Overtallighet 2013 Innstilling Saken tas til orientering Sammendrag Det har vært en økning i antall overtallige. Det er fortsatt flest overtallige innen formgivingsfag og design og håndverk. Det er funnet løsninger for de fleste overtallige, men flere enn tidligere blir innkalt til drøftingsmøter. Utgiftene knyttet til overtallighet er økende. Saksredegjørelse Det ble vedtatt nye retningslinjer for håndtering av overtallighet i administrasjonsutvalgets møte , sak 03/13. Disse retningslinjene har vært retningsgivende for overtallige som er meldt inn i Det er inn 71 overtallige. Det er en økning i forhold til 2012 da det ble meldt inn 59 overtallige. Fra 2011 til 2012 økte antall innmeldte overtallige med 50 prosent etter at overtalligheten i noen år hadde ligget på rundt 40 overtallige Den vanligste årsaken til overtallighet er endringer i opplæringstilbudet. De fleste blir meldt overtallig i hele sin stilling, men det er også en del som blir meldt overtallig i deler av stillingen de er ansatt i. I år er 10 ansatte som arbeider på tilrettelagt opplæring som assistenter, vernepleiere og barne- og ungdomsarbeidere meldt overtallig fra sin 100 % stilling til 89 % stilling, dvs. en stilling som følger skoleåret. Formgivingsfaget har i flere år hatt mange overtallige, og også i år er det der overtalligheten er høyest.18 av de innmeldte overtallige har bakgrunn fra formgiving og design og håndverk. Noen av de overtallige formgivningslærerne har blitt meldt inn i flere år, men ikke blitt sagt opp fordi en har funnet midlertidig arbeid eller de har fått permisjon. Det har ikke vært meldt ledig en eneste stilling innen formgiving og design og håndverk det siste året. Elevenes valg har også fått konsekvenser for lærere innen restaurant- og matfag der det i år er meldt inn 10 overtallige. To av disse har fått arbeid ved andre skoler som lærere og noen har fått arbeid i andre typer stillinger ved egen skole. Det ble meldt fire overtallige lærere innen idrettsfag/kroppsøving, men alle disse fikk relativt raskt arbeid ved en annen skole i fylket.

4 Når det gjelder lærere innen byggfag, der det i flere år har vært noe overtallighet, ser det lysere ut enn tidligere. To innmeldte byggfagslærere med pedagogisk utdanning har fått arbeid ved andre virksomheter. Det var usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser spissingen av opplæringstilbudet skulle få for overtallighet. Dette var tema på flere møter mellom organisasjonene og arbeidsgiver. Konsekvensene er blitt mindre enn forventet i år. Enkelte skoler har funnet midlertidige løsninger, som kan medføre at overtalligheten bare er utsatt et år. Alle overtallige får tilsendt et informasjonsbrev og får oppgitt telefonnummer til kontaktpersoner i HR-seksjonen. I år ble det også arrangert et felles informasjonsmøte for overtallige 9. april. De tillitsvalgte var også til stede på møtet. Selv om det er funnet løsninger for de fleste overtallige, vil det i år bli flere som innkalles til drøftingsmøter enn tidligere. Pt. er det avholdt drøftingsmøter med sju ansatte, og flere er innkalt til drøftingsmøter. Det antas at det vil avholdes rundt 20 drøftingsmøter, fordi fylkeskommunen vurderer oppsigelse på grunn av overtallighet. De fleste som blir innkalt til drøftingsmøter er tilknyttet design- og håndverk og formgivingsfag, mens rundt 35 % prosent av de som innkalles til drøftingsmøte er tilknyttet tilrettelagt opplæring og blir meldt overtallig i en mindre prosent. Økningen i antall overtallige vil føre til at kostnadene knyttet til overtallighet blir høyere enn budsjettert. Det er flere årsaker til dette. En av årsakene er lønnsutgifter til ansatte som er uoppsigelig ansatt etter rettsvilkårsavtalen. Selv om denne avtalen ikke lenger gjelder har de lærene som tidligere har fått overføring til uoppsigelig stilling fortsatt et særlig vern. Uoppsigeligheten medfører at fylkeskommunen har lønnsutgifter uavhengig av om vedkommende er i arbeid eller ikke. En av de uoppsigelige har gått inn i en ordinær assistentstilling der merutgiften er knyttet til differansen mellom lønnen vedkommende hadde som lærer og lønnen vedkommende hadde som assistent. En annen har en ikke klart å finne ordinært arbeid til, men vedkommende vil nå arbeide i pedagogiske støttefunksjoner ved en skole. Også for lærere som ikke er uoppsigelig ansatt, er det funnet løsninger i tråd med retningslinjene, lov- og avtaleverk som enten gir økte kostnader for den enkelte skole eller for fylkeskommunen sentralt. Det er tilfellet der overtallige med relativt høy lønn går inn i lavere lønnede stillinger for å unngå en oppsigelse. De beholder sin lønn som en personlig ordning. Selv om noen av de overtallige som har fått en slik ordning slutter, eller går av med pensjon i løpet av året, er antall nye på slike ordninger høyere enn antallet som bortfaller. Utgiftene vil derfor akkumuleres. Fylkesrådmannen forutsetter at økte kostnader til overtallighet håndteres innenfor gjeldende rammer i økonomiplanen. Fylkesrådmannen anbefaler at saken tas til orientering. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Astrid Næss Kjølholdt

5 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Fylkesutvalg /13 Administrasjonsutvalget Konsulentbruk i Akershus fylkeskommune i 2012 Innstilling Saken tas til orientering. Sammendrag Ved behandling av ØP ba fylkestinget om å få en oversikt over konsulentbruken i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen har innhentet oversikt over sentraladministrasjonens og virksomhetenes konsulentbruk i Rapporteringen viser at konsulentbruk i all hovedsak er relatert til aktiviteter og oppgaver på områder hvor fylkeskommunen selv ikke har den nødvendige spisskompetanse eller kapasitet til å ivareta på en tilfredsstillende måte, og hvor det ikke nødvendigvis er hensiktsmessig at fylkeskommunen bygger opp slik spisskompetanse eller kapasitet. Det totale innrapporterte beløpet benyttet på konsulenttjenester i Akershus fylkeskommune er på kr Dette utgjør 0,49 % av Akershus fylkeskommunes bruttobudsjett i 2012 (kr ). Sentraladministrasjonen står for den største andelen av konsulentbruken i fylkeskommunen i 2012, med kr , som utgjør 0,37 % av fylkeskommunens totale bruttobudsjett. De videregående skolene har benyttet konsulenttjenester for kr , eller 0,183 % av bruttobudsjettet for programkategori 2A (videregående skoler) som i 2012 var på kr De øvrige virksomheter har kun brukt kr til konsulenttjenester i Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Fylkestinget ba i «Årsbudsjett 2013 og økonomiplan : Oppfølging av verbalforslag» om en gjennomgang av konsulentbruken i fylkeskommunen: Fylkestinget ber om en sak hvor en går gjennom konsulentbruken i fylkeskommunen. Fylkestinget ønsker å få en oversikt over hva konsulenter brukes til, hvorfor og hvordan de brukes, samt de økonomiske forholdene for denne praksisen.»

6 For å forenkle systematiseringen av informasjonen knyttet til konsulentbruken i fylkeskommunen har fylkesrådmannen valgt å avgrense saken til konsulentbruk i Akershus fylkeskommune for året Følgende kategorisering for konsulentbruk er lagt til grunn se tabell A: Tabell A Styring og utvikling - Strategiutvikling/ målstyring/ planarbeid/ analyser - Økonomistyring/ økonomioppfølging/ budsjett/ regnskap - Prosjektstyring / prosjektarbeid - Lederutvikling/ lederopplæring - Organisasjonsutvikling/ organisasjonskultur - Kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling - Kvalitetsstyring/ kvalitetsutvikling/ tjenesteutvikling - Brukerrelaterte aktiviteter (eksempelvis tolketjeneste ved foreldresamtaler og godtgjøring til sensorer ved gjennomføring av fagprøver v/fagopplæringen) - Samfunnsbygging (eksempelvis foredrag/ seminarer på områder hvor fylkeskommunen er en aktør i samfunnsbygging på områder så som planlegging, næringsutvikling og miljø eller i skolesammenheng) - Profilering Annet - Spesifiser egen kategori Driftsrelaterte oppgaver - Anskaffelser - Drift/ vedlikehold/ renhold - IT drift (bistand til drift av fagsystemer på virksomhet) - IT utvikling (bistand til utvikling av fagsystemer på virksomhet) - Rekruttering - HMS/ sykefraværsoppfølging - Juridisk rådgivning Annet - Spesifiser egen kategori På bakgrunn av denne kategoriseringen ble alle avdelingene i sentraladministrasjonen og virksomhetene bedt om å spesifisere følgende: A. beløp B. hva konsulenten/ konsulentene er brukt til, C. hvorfor virksomheten har valgt å bruke konsulent/ konsulenter, D. hvordan konsulenten/konsulentene ble benyttet, E. hvorvidt det foreligger rammeavtale for kjøp av konsulenttjenesten og om denne er benyttet. Virksomhetene har blitt bedt om å ta utgangspunkt i følgende kontoer i regnskapet: Tabell B Godtgjøring/ytelse til næringsdrivende Oppgavepliktig konsulenthonorar. Utbetalinger til utlendinger ansatt i AFK. Konsulenttjenester Ikke oppgavepliktige Kjøp av diverse konsulenttjenester 6

7 27052 Tolketjeneste Juridisk bistand Innleid personell er i denne sammenheng ikke inkludert, fordi dette ikke regnes som konsulentbruk, men som vikarbruk 1. Oversikt over konsulentbruk i 2012 fordelt på kategorier Underveis i arbeidet med å samle inn og systematisere informasjonen knyttet til konsulentbruken i fylkeskommunen for 2012 er det fremkommet noen feilføringer. Disse vil bli rettet opp for regnskapsåret Feilførte beløp utgjør til sammen kr Virksomhetene har etter beste evne plassert utgifter til konsulentbruk i den kategorien de mente passet best, ut i fra formålet med konsulentbistanden. Men kategoriene går til dels over i hverandre, og ofte kan innhenting av konsulentbistand ha flere formål. Det vil si at enkelte utgifter til konsulentbistand naturlig kunne vært plassert under flere kategorier. Eksempelvis kunne utgifter til konsulentbistand som er plassert under kategorien Prosjektstyring / prosjektarbeid også like gjerne vært plassert under kategorien Profilering, dersom profilering var formålet med prosjektet. Imidlertid er alle rapporterte beløp kun ført opp en gang, under én kategori. Det rapporterte beløpet for alle virksomheter og avdelinger i sentraladministrasjonen som er benyttet på konsulenttjenester i 2012, er på kr Trekker man ut feilføringer på kr og utgifter til vikarbruk på kr , så blir det totale innrapporterte beløpet benyttet på konsulenttjenester i Akershus fylkeskommune kr Dette utgjør 0,49 % av Akershus fylkeskommunes bruttobudsjett i 2012 (kr ). Tabell C viser fordelingen av det totale beløpet brukt på konsulenttjenester i 2012 fordelt på de ulike kategoriene: Tabell C KATEGORI STYRING OG UTVIKLING BELØP Strategiutvikling / målstyring / planarbeid / analyser Økonomistyring / økonomioppfølging / budsjett / regnskap Prosjektstyring / prosjektarbeid Lederutvikling / lederopplæring Organisasjonsutvikling / organisasjonskultur Kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling Kvalitetsstyring / kvalitetsutvikling / tjenesteutvikling Brukerrelaterte aktiviteter Det vises i denne forbindelse til sak 3/12 «Fylkeskommunens bruk av vikarer» til Administrasjonsutvalget. 7

8 Samfunnsbygging Profilering Annet Sum styring og utvikling KATEGORI DRIFTSRELATERTE OPPGAVER BELØP Anskaffelser Drift / vedlikehold / renhold IT drift (bistand til drift av fagsystemer på virksomhet) IT utvikling (bistand til utvikling av fagsystemer på virksomhet) Rekruttering HMS / sykefraværsoppfølging Juridisk rådgivning Annet Sum driftsrelaterte oppgaver Sum begge kategorier Annet - vikarutgifter Annet - feilføringer Totalt Konsulentbruk fordelt på kategorier og mellom sentraladministrasjonen, videregående skoler og øvrige virksomheter 5 Tabell D Tabell D viser utgifter til konsulentbruk fordelt på kategorier og mellom sentraladministrasjonen, videregående skoler og øvrige virksomheter. Tabell D KATEGORI STYRING OG UTVIKLING Strategiutvikling / målstyring / planarbeid / analyser Økonomistyring / økonomioppfølging / budsjett / Totalt per kategori Sentraladm. Videregående skoler Øvrige virksomheter 2 For kategori Styring og utvikling, «Annet» er det innrapportert kr De største beløpene som er rapportert er kr ,- til beregning av pensjonskostnader og kr ,- til veiledning av ikke fungerende lærer. 3 Hvorav kr er vikarutgifter og kr er feilføringer. 4 I tabell C fremkommer et innrapportert totalbeløp på kr Dette gir en differanse på kr mellom det totale beløpet ført på de aktuelle kontiene på kr ,- og innrapportert beløp. Denne differansen skyldes primært at enkelte virksomheter enten ikke har rapportert på konsulentbruk eller ikke har rapportert for hele beløpet ført på ansvarsstedet. 5 Øvrige virksomheter innebefatter Lønn og regnskap, Tannhelsetjenesten, kultur.akershus (inkl. fylkesbiblioteket), folkehøyskolene, spesialskolene og veiledningssentrene 8

9 regnskap Prosjektstyring / prosjektarbeid Lederutvikling / lederopplæring Organisasjonsutvikling / organisasjonskultur Kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling Kvalitetsstyring / kvalitetsutvikling / tjenesteutvikling Brukerrelaterte aktiviteter Samfunnsbygging Profilering Annet KATEGORI DRIFTSRELATERTE OPPGAVER Totalt per kategori Sentraladm. Videregående skoler Øvrige virksomheter Anskaffelser Drift / vedlikehold / renhold IT - drift (bistand til drift av fagsystemer på virksomhet) IT - utvikling (bistand til utvikling av fagsystemer på virksomhet) Rekruttering HMS / sykefraværsoppfølging Juridisk rådgivning Annet Konsulentutgifter ex vikarutgifter og feilføringer Redegjørelse for konsulentbruken i Akershus fylkeskommune, tabell C og D Det generelle inntrykket fra rapporteringen er at utgifter til konsulentbruk i all hovedsak er knyttet til innhenting av kompetanse og/ eller ressurser som avdelingene og virksomhetene ikke selv besitter. Der det foreligger rammeavtaler oppgis disse å være benyttet. Sentraladministrasjonen har benyttet den største andelen av det totale beløpet brukt på konsulenttjenester i fylkeskommunen i 2012, med kr som utgjør 0,37 % av fylkeskommunens totale bruttobudsjett. Dette kan til dels forklares med at kostnader til styring og gjennomføring av store prosjekter som involverer en eller flere virksomheter belastes sentraladministrasjonens budsjett. De videregående skolene har benyttet konsulenttjenester for kr , eller 0,183 % av bruttobudsjettet for programkategori 2A (videregående skoler) som i 2012 var på kr De øvrige virksomheter har kun brukt kr til konsulenttjenester i I tabell C ovenfor ser man at de største beløpene til konsulentbruk knytter seg til følgende kategorier (listet i synkende rekkefølge, etter beløpets størrelse): Kategori Styring og utvikling: a) Brukerrelaterte aktiviteter: kr

10 I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med aktiviteter som er relatert til brukere av tjenestetilbudet. I hovedsak er utgiftene til konsulentbistand i denne kategorien knyttet til aktiviteter som tolkning, foredrag og opplæringsvirksomhet (undervisning/ spesialundervisning mm.) hvor virksomheten ikke har den nødvendige kompetansen / ekspertisen selv, samt til gjennomføring av privatisteksamen, i form av godtgjøring til sensorer og eksamensvakter. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen benyttet kr til brukerrelaterte aktiviteter i Videregående skoler har til sammen benyttet kr og øvrige virksomheter kr Det største beløpet rapportert inn under denne kategorien er kr som er benyttet til gjennomføring av fagprøver ved Fagopplæringen (i avdeling for videregående opplæring). Dette er godtgjøring/ytelse til sensorer som ikke er i fylkeskommunens lønnssystem. Ved en videregående skole er kr benyttet til musikkterapeut fra Kulturskolen i Lørenskog og E.K.T rideskole, med begrunnelse at disse institusjonene har en kompetanse skolen ikke har. Kjøp av tolketjenester (for fremmedspråklige elever m. foresatte og pasienter) ved videregående skoler og tannklinikkene utgjør til sammen ca kr b) Kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med kompetanseutviklingstiltak rettet mot ansatte, samt bistand til utvikling av fagområdene som ligger til virksomhetene. Herunder fagrelatert opplæring og foredrag, veiledning av nytilsatte (ved skoler), bistand til faglige rapporter, utredninger, analyser og evalueringer med videre. Begrunnelsene for konsulentbistanden er i hovedsak innhenting av (spiss-) kompetanse og/ eller faglige ressurser som virksomhetene ikke besitter selv. Som tabell D viser har avdelinger i sentraladministrasjonen til sammen benyttet kr til kompetanseutvikling / fagrelatert utvikling i Videregående skoler har til sammen benyttet kr og øvrige virksomheter kr De avdelingene som har rapportert de største beløpene under denne kategorien, er avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse som i 2012 benyttet til sammen kr på konsulentbistand til kompetanseutvikling og fagrelatert utvikling. Begrunnelsen for konsulentbistanden er manglende kapasitet og/ eller kompetanse på området i egen avdeling. Avdeling for plan, næring og miljø har til sammen benyttet kr til konsulentbistand i denne kategorien. Av de videregående skolene er de største beløpene under denne kategorien kr som er benyttet til et prosjekt på eldre landbruksbygg med faglig veiledning av gårdbrukere som 6 I enkelte rapporteringer fra skoler er utgifter til tolketjeneste slått sammen med utgifter til bistand til undervisning. Det eksakte beløpet benyttet til tolketjeneste er derfor ikke mulig å angi. 7 Beløpet fordeler seg på 20 delbeløp. 10

11 en del av prosjektet og kr som er benyttet til å hente inn ekstern formalkompetanse ved en videregående skole, til forelesninger for elever og lærere på et fagområde. c) Strategiutvikling / målstyring / planarbeid / analyser: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med utvikling av strategier, målstyring, planarbeid og analyser, herunder utredninger, rapporter og statistikk. I all hovedsak er begrunnelsene for konsulentbistanden innhenting av (spiss-) kompetanse og/ eller faglige ressurser som avdelingene ikke besitter selv. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen benyttet hele beløpet som er rapportert inn under denne kategorien. De avdelingene som har rapportert de største beløpene under denne kategorien er avdeling for plan, næring og miljø, som til sammen har benyttet kr til konsulentbistand i denne kategorien. Begrunnelsene for konsulentbruken her er i hovedsak manglende kapasitet i avdelingen og behov for innhenting av spisskompetanse i egen avdeling. I avdeling for samferdsel og transport er det benyttet kr i denne kategorien, herunder til konsulentbistand i forbindelse med plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus. Begrunnelsen for å innhente konsulentbistand her er manglende spisskompetanse i egen avdeling. d) Organisasjonsutvikling / organisasjonskultur: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med gjennomføring av tiltak for organisasjonsutvikling og / eller utvikling av organisasjonskultur. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr til organisasjonsutvikling og/eller utvikling av organisasjonskultur i Fylkeskommunens rammeavtale på dette området er benyttet for konsulentbistand i denne kategorien. De videregående skoler har til sammen kun brukt kr på dette området. Det er benyttet kr på konsulentbistand i 2012 som en del av et organisasjonsutviklingsprosjekt i sentraladministrasjonen. Videre er det benyttet kr på innhenting av spisskompetanse til gjennomføring av den fylkeskommunale medarbeiderundersøkelsen i Avdeling for videregående opplæring har benyttet kr til konsulentbistand i forbindelse med et større organisasjonsutviklingsprosjekt ved de videregående skolene i Akershus i 2012, prosjektet heter «Mer tid til det som gjelder». e) Prosjektstyring / prosjektarbeid: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med styring, gjennomføring av og rapportering på fagrelaterte prosjekter. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr på dette området, mens de videregående skoler til sammen har brukt kr I all hovedsak er ekstern bistand innhentet som følge av manglende kapasitet i egen avdeling/ ved virksomheten eller ved behov for spisskompetanse som avdelingene/ virksomhetene ikke besitter selv. Avdeling for videregående opplæring har brukt kr på innleid personell i et prosjekt, grunnet manglende kapasitet i egen avdeling. Avdeling for plan, næring og miljø 11

12 har brukt kr på å innhente spesialkompetanse i forbindelse med prosjektarbeid. Avdeling for samferdsel og transport har brukt til sammen kr fordelt på flere prosjekter grunnet manglende kapasitet og kompetanse i egen avdeling, mens kommunikasjonsstaben har brukt kr på ekstern bistand i denne kategorien. Blant de videregående skolene er det blant annet brukt kr til et prosjekt på profilering av de videregående skolene i vestregionen, kr er brukt på ekstern bistand til et miljøfyrtårnprosjekt og kr er brukt på ekstern bistand til prosjektarbeid i forbindelse med «kompetanse for kvalitet». f) Profilering: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med profilering av fagområder og/ eller virksomheter. Begrunnelsene for konsulentbistanden er at avdelingen / virksomheten ikke har den nødvendige kompetanse til å gjøre dette selv. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr til dette formål, mens de videregående skolene til sammen har brukt kr i denne kategorien. I sentraladministrasjonen har avdeling for videregående opplæring bidratt med kr til profilering av tre skoler og kommunikasjonsstaben har brukt kr til informasjonsmateriell og profilering. De største beløpene blant de videregående skolene er kr på konsulentbistand til profilering og bytte av logo mv. i forbindelse med et navnebytte, kr til kommunikasjonsstrategi og merkevarebygging og diverse mindre beløp til utarbeidelse av informasjons- og reklamemateriell i forbindelse med profilering av skole og/eller fagområde. Kategori Driftsrelaterte oppgaver a) IT - utvikling (bistand til utvikling av fagsystemer på virksomhet): kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med utvikling av fagsystemer som de ulike avdelinger og virksomheter benytter og har ansvar for. Begrunnelsene for innhenting av konsulentbistand i denne kategorien er behovet for spisskompetanse som avdelingene/virksomhetene ikke selv besitter. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen benyttet kr på konsulentbistand til utvikling av fagsystemer, de videregående skolene har til sammen kun benyttet kr på konsulentbistand til dette formål, mens øvrige virksomheter har benyttet kr på konsulentbistand i denne kategorien. De avdelingene / seksjonene i sentraladministrasjonen som har rapportert de største beløpene i denne kategorien for sentraladministrasjonen er Administrasjonsavdelingen som har benyttet kr til konsulentbistand ved implementering og integrasjon av rekrutteringsverktøy og til utvikling av en lønnsforhandlingsmodul. Videre er det benyttet til sammen kr på konsulentbistand til oppgraderinger, oppsett av nye tjenester og ny funksjonalitet innenfor IT. Kommunikasjonsstaben i sentraladministrasjonen har benyttet kr til innhenting av konsulentbistand for videreutvikling av fylkeskommunens intranett. Av de øvrige virksomheter er det Tannhelsetjenesten som har rapportert det største beløpet i denne kategorien. Der er det benyttet kr til et nasjonalt IKT prosjekt ELIN -T, 12

13 hvor konsulentene er prosjektledere i det nasjonale prosjektet og AFK er prosjektansvarlig og forvalter midlene. b) Annet: kr I denne kategorien har virksomhetene plassert utgifter til konsulentbruk som ikke passet inn under de øvrige kategoriene. De største beløpene som er rapportert inn under denne kategorien er kr til ekspertisebistand i forbindelse med ordning og klargjøring av fylkeskommunens eldre arkiv (ordning, kassasjonsarbeid og katalogisering) ved Dokumentasjonsstaben i sentraladministrasjonen. Begrunnelsen for konsulentbistanden er manglende spisskompetanse internt for å utføre denne oppgaven. Videre er kr brukt i lønn til utenlandske ansatte ved Moskvaskolen og kr ,- brukt til et golfbaneprosjekt ved en videregående skole. Det resterende beløpet på kr under denne kategorien fordeler seg på flere virksomheter og i mindre beløp. c) Drift / vedlikehold / renhold: kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med gjennomføring av driftsoppgaver, vedlikeholdsarbeid og renhold ved virksomhetene. I all hovedsak er begrunnelsene for konsulentbistand/ ekstern bistand i denne kategorien at avdelingene/ virksomhetene selv ikke har den nødvendige fagekspertise eller kapasitet. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr i denne kategorien, ved de videregående skolene er det brukt kr til dette formål og ved de øvrige virksomheter kun kr I sentraladministrasjonen har avdeling for samferdsel og transport brukt kr på ekstern bistand til administrasjon av TT ordningen. Videre har administrasjonsavdelingen brukt kr til drift og vedlikehold av fylkeskommunens lokaler i Schweigaards gt. 4. Ved enkelte av de videregående skolene fordeler beløpet seg på diverse utgiftsposter som primært er knyttet til bistand av teknisk karakter eller som krever en kompetanse virksomheten ikke besitter, og som er relatert til driften av virksomheten. d) IT - drift (bistand til drift av fagsystemer på virksomhet): kr I denne kategorien ligger utgifter til konsulentbistand i forbindelse med drift av IT systemer (fagsystemer) i sentraladministrasjonen og ved virksomhetene. Begrunnelsene for konsulentbistanden er primært at avdelingen / virksomheten ikke selv besitter den nødvendige kompetansen og/ eller manglende kapasitet. Som tabell D viser har avdelingene i sentraladministrasjonen til sammen brukt kr på bistand til drift av fagsystemer, mens de videregående skolene har brukt kr og de øvrige virksomheter kr i denne kategorien. I sentraladministrasjonen har avdeling for videregående opplæring brukt kr på konsulentbistand til drift av fagsystemer, med begrunnelse at fylkeskommunen ikke har denne kompetansen selv. I administrasjonsavdelingen har IT seksjonen brukt kr og økonomiseksjonen kr i denne kategorien. Fylkesrådmannens vurderinger og anbefalinger 13

14 Akershus fylkeskommune er en kunnskapsbedrift hvor våre ansatte i alminnelighet har god formal- og realkompetanse. Akershus fylkeskommune er en stor organisasjon med ansvar for et bredt spekter av oppgaver fordelt på mange ulike samfunnsområder, og det vil til enhver tid være komplekse oppgaver som fylkeskommunens egne ansatte ikke har den nødvendige kompetanse og/ eller hvor våre avdelinger og virksomheter mangler kapasitet til å løse på en best mulig måte for våre brukere og inn mot våre samarbeidsparter. Fylkeskommunens mange ledere tar hver dag beslutninger om ressursplanlegging og målstyrt kompetanseutvikling ut i fra de mål og resultatkrav som er satt på fagområdene og innenfor de rammer avdelingene og virksomhetene til enhver tid har til rådighet. Som rapporteringen viser, så benyttes konsulentbistand i hovedsak når fylkeskommunen selv ikke besitter den nødvendige spisskompetanse for å løse spesifikke oppgaver på en best mulig måte, eller når avdelingen eller virksomheten selv ikke har kapasitet til å løse oppgaven. På ansvarsområder som er komplekse i sin natur og hvor fylkeskommunen er en av flere bidragsytere, så vil det alltid være et oppgavetilfang der det er utfordrende å planlegge kapasitet og kompetanse, eller om det er hensiktsmessig at fylkeskommunen selv bygger opp spisskompetanse det være seg begrunnet i oppgavenes karakter eller varighet. En viktig del av våre lederes oppgaver i denne sammenheng er derfor å vurdere, i et kost/nytte perspektiv, innhenting av konsulentbistand i form av spisskompetanse og/ eller eksterne ressurser opp mot fast eller midlertidig tilsetting og/eller tilsvarende kompetanseutvikling av egne ansatte. Sett i forhold til at bruk av konsulentbistand kun utgjør 0,49 % av fylkeskommunens bruttobudsjett i 2012, så er fylkesrådmannens vurdering at dette er innenfor hva man må forvente, sett i lys av fylkeskommunens mange ansvarsområder og kompleksitet. Fylkesrådmannen anbefaler på denne bakgrunn at saken tas til orientering. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Merete Sogge Utrykt vedlegg: - Tabell for konsulentbruk i AFK 2012 vedlegget ligger tilknyttet elektronisk i innkallingen på Dokumentet kan også fås ved henvendelse til saksbehandler: eller telefon / mobil

15 15

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 Saksliste Saksnr PS 20/17 Orientering:

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 275 Tidspunkt: 03.06.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 31.01.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2018 Tid: 09:00 1 Saksliste Saksnr PS 1/18 Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 1/15 Fylkestingsvalget

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 27.04.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 27.04.2016 Tid: 09:30 10:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 26.05.2015 Møtested Galleriet Møterom 803 Møtedato 26.05.2015 Tid 11:00 Program 26.5.15 møterom 803 Tid Aktivitet Deltakelse 10.00 11.00 Eiermøte

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.2013 Tid 09:00 Saksliste Notat Tittel Notater 12/13 Orientering

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.2016 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr 1/16 Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 15.01.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 15.01.2018 Tid: 09:30 Saksliste Saksnr NOT 1/18 Orientering:

Detaljer

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00 Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 06.06.2017 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Cecilie Bekkevold, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 5.12.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 05.12.2016 Tid 14:00 1

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 11.09.2013 Tid: 09:00 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00 Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 21.03.2017 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret 12.12.2016 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.12.2016 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 1/16

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 31.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 09:00 10:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 01.02.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 01.02.2017 Tid: 09:00 10:05 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 21.11.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 21.11.16 Tid 10:00 1 Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 29.08.2017 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 14.10.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.10.2013 Tid: 09:00 09:40 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/11 11/19870 MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2011 TANNHELSE ROGALAND

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/11 11/19870 MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2011 TANNHELSE ROGALAND TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 07/11 Møtedato: 15.11.2011 Tid: 13:00 Møtested: Fylkeshuset E202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51 51

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/14 Viktige

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 5/08 Møtedato: 28.08.2008 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. januar 2017 TID: 10.00 STED: Ole Vig Videregående skole, Stjørdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rekrutteringstjenester. Oppdragsbeskrivelse 2014/448

Rekrutteringstjenester. Oppdragsbeskrivelse 2014/448 Rekrutteringstjenester Oppdragsbeskrivelse 2014/448 Innholdsfortegnelse 1 Generelt 2 1.1 Informasjon om Ruter 2 1.2 Organisasjon 3 2 Rekrutteringstjenester og omfang 3 2.1 Rekrutteringstjenester 3 2.2

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 14:30

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 14:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.05.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.05.2015 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 05.06.2014 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF. 20/07 07/267 U.off. 6 LOKALE FORHANDLINGER KAP 5 OG 3.4.2

TANNHELSE ROGALAND FKF. 20/07 07/267 U.off. 6 LOKALE FORHANDLINGER KAP 5 OG 3.4.2 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 4/07 Møtedato: 29.08.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: Tid: 10:00 12:40

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 05.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: 05.12.2016 Tid: 10:00 12:40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 07.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.12.2015 Tid: 09:30 10:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil KS Konsulen Geir Johan Hansen og skal ha en muntlig innføring i temaet:

Ved møtets begynnelse vil KS Konsulen Geir Johan Hansen og skal ha en muntlig innføring i temaet: Helse og omsorg Møteinnkalling Utvalg: UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Rømskog Eldresenter Møtedato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post til postmottak@romskog.kommune.no,

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 10.09.2013 Tid: 15:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 25.04.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 25.04.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget Møteinnkalling Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget 19.12.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 19.12.2016 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 08:30 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Rådhuset Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget

Møteinnkalling Kontrollutvalget Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 26.01.2016 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Saksutredning: EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Trykte vedlegg: Skjematisk oversikt over tilbakemelding fra skolene Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: I administrasjonsutvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Torsdag 13. februar Tid: Kl. 12.00 15.00 Saknr 01/2014 07/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 01/2014 Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 20.01.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.01.2014 Tid: 15:00 15:35 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FORMÅL OG METODE Undersøke bruken av assistenter og lærere uten godkjent pedagogisk kompetanse i grunnopplæringen Kartlegge

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 28.08.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 23.11.2016 Møtested: Galleriet Shweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 23.11.2016 Tid: 10:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: 11.10.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 23. juni 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Drøftingsprotokoll SAK 45/2016 GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2016 Forslag

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 16.10.2017 Tid: 13:05 14:40 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 24.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 24.11.2014 Tid: 09:30 11:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 01.12.2016 kl. 10:00 på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum NB! Pent antrekk Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45

Detaljer

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ Rapport om Konsulenttjenester 1998-1999 Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: febr.- mars 2000 Per-Martin Svendsen revisjonssjef Morten Mjølsnes fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 15:00

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 15:00 Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 28.11.2017 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon 98 20 48 70 Varamedlemmer

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 26.04.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 26.04.2017 Tid: 09:00 10:15 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 56 15 80 25. Side1 Side2

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10:

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10: Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.11.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: 02.11.2015 Tid: 10:15 11.40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Mari-Anne

Detaljer