Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 09:00 1

2 Saksliste Saksnr PS 1/18 Tittel Reviderte rutiner for håndtering av overtallighet 2

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /17-1 Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Reviderte rutiner for håndtering av overtallighet Innstilling Reviderte rutiner for håndtering av overtallighet vedtas. Sammendrag Gjeldende rutiner for håndtering av overtallighet ble revidert i Det foreslås endringer i rutiner for håndtering av overtallighet på tre områder: Sentraladministrasjonen endres til fylkesadministrasjonen på grunn av navneendringen. Det foreslås endring i ansiennitetsberegningen i pkt. 3.3 og endring i pkt. 4.4, der det foreslås at det skal stå samtale/intervju der det tidligere bare sto intervju. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Utdanningsforbundet tok kontakt med HR i september 2017 for å diskutere status for overtallighet og videre arbeid. På bakgrunn av henvendelsen tok HR kontakt med tillitsvalgte for alle organisasjonene og inviterte til et informasjonsmøte i oktober. I dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra organisasjonene og fylkesadministrasjonen for å vurdere eventuelle endringer i rutinene. Det var klart at det var behov for noen redaksjonelle endringer, f.eks. knyttet til navneendring fra sentraladministrasjonen til fylkesadministrasjonen. Det var også et ønske om en endring i pkt. 3.3, fordi første kriterium i gjeldende rutiner står i prosatekst, mens de neste utvalgskriteriene kommer som strekpunkt. Etter ønske fra arbeidstakerorganisasjonene ble ordet intervju erstattet av samtale under pkt Utover dette har arbeidsgruppen hatt en grundig diskusjonen knyttet til om det burde foretas endringer i rutinene slik at utvelgelseskretsen ikke er den enkelte skole/virksomhet, men hele fylkeskommunen. Resultatet ble imidlertid at det ikke ble noen endringer i rutinene knyttet til utvelgelseskrets. 3

4 Forslaget fra arbeidsgruppen ble diskutert med arbeidsgiver, som hadde merknader på to punkter. Arbeidsgiver ønsket at «Samlet tjenestetid i likeartede virksomheter i Akershus fylkeskommune» ble strøket i 3.3. Det første kriteriet i ansiennitetsberegningen ble foreslått å være «Samlet tjenestetid i Akershus fylkeskommune». I pkt. 4.4 ble forslaget om etter samtale med den overtallige endret til eventuelt etter intervju, før den ble lagt fram til drøfting med de hovedtillitsvalgte på drøftingsmøte 13. desember. I drøftingsmøtet med de hovedtillitsvalgte var det ingen kommentarer til ansiennitetsvurderingen, men arbeidsgiver fikk en tydelig tilbakemelding fra alle organisasjonene på at de fremdeles ønsket at samtale skulle erstatte ordet intervju. Etter en vurdering er forslaget på pkt. 4.4 i rutiner for håndtering av overtallighet nå endret til: «Virksomheten skal, eventuelt etter samtale/intervju, gi tilbud om stillingen med mindre vedkommende ikke er kvalifisert.» På den måten ønsker en å vise at en samtale med overtallig om en ledig stilling skiller seg vesentlig fra et intervju i en ansettelsesprosess. Ved overtallighet er spørsmålet om den overtallige har minimumskompetanse, ikke om vedkommende er den best kvalifiserte for en stilling. I de fleste tilfeller vil det være klart før en samtale/intervju at den overtallige har undervisningskompetanse i de aktuelle fagene. I andre tilfeller kan det være mer usikkert om en overtallig har minimumskompetanse. I slike tilfeller kan det være riktigere å kalle det et intervju. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen mener at endringene i rutinene vil kunne bidra til å klargjør prosessen, og anbefaler at administrasjonsutvalget vedtar vedlagte forslag til reviderte retningslinjer for håndtering av overtallighet. Oslo, Tron O. Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Astrid Næss Kjølholdt Vedlegg 1 Reviderte rutiner for håndtering av overtallighet 2 Rutiner for håndtering av overtallighet

5 Rutiner for håndtering av overtallighet 1. Formål og virkeområde Formålet med disse rutinene er at Akershus fylkeskommune gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal håndtere overtallighet på en måte som ivaretar fylkeskommunens behov for omstilling, hensynet til den enkelte arbeidstaker og hensynet til et godt arbeidsmiljø. Rutinene endrer ikke arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i henhold til arbeidsrettens generelle regler. Rutinene gjelder alle virksomheter som er underlagt fylkesrådmannen. Øvrige virksomheter i fylkeskommunen kan slutte seg til rutinene etter avtale med fylkesrådmannen. Rutinene er fastsatt av administrasjonsutvalget etter drøfting med de hovedtillitsvalgte for arbeidstakerorganisasjonene i Akershus fylkeskommune. Rutinene erstatter rutinene fastsatt av administrasjonsutvalget Grunnleggende saksbehandlingsprinsipper 2.1 Arbeidsmiljøutvalgets rolle ved håndtering av overtallighet Arbeidsmiljøutvalgets rolle og generelle oppgaver er fastsatt i arbeidsmiljøloven 7-2. Utvalget skal blant annet behandle «planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, herunder planer om rasjonalisering», jf. 7-2 (2) bokstav d). Dette innebærer at arbeidsmiljøutvalget må forelegges dokumentasjon av overdekning/underdekning av arbeidskraft i virksomheten. Behandlingen må være gjennomført før utvelgelse og identifikasjon av overtallige drøftes med de tillitsvalgte, jf. pkt De tillitsvalgtes rolle ved håndtering av overtallighet Arbeidsgivers plikt til å informere og foreta drøftinger med tillitsvalgte er blant annet nedfelt i arbeidsmiljøloven 8-1 og 8-2 og hovedavtalen del B Drøftingsplikten etter disse bestemmelsene omfatter spørsmål av aktuell og forventet betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold, herunder blant annet - utviklingen i virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon - bemanningssituasjonen og tiltak som vurderes ved endringer i denne - vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold 2.3 Hovedprinsipper for behandling av overtallighet Følgende hovedprinsipper gjelder for behandlingen av saker om overtallighet: - arbeidsgiver skal legge til rette for en åpen og trygg prosess - arbeidsgiver skal legge til rette for at alle relevante omstendigheter blir belyst og tatt hensyn til så tidlig i prosessen som mulig - ingen arbeidstaker skal utsettes for vilkårlig personalbehandling - de tillitsvalgte for alle berørte arbeidstakere skal være involvert - det skal gis god informasjon til berørte arbeidstakere og tillitsvalgte under hele prosessen 5

6 - utvelgelse av overtallige skjer i virksomheten hvor det er overtallighet. Med «virksomhet» menes i disse rutinene den enkelte skole, det enkelte veiledningssenter, det enkelte tannhelsedistrikt, fylkesadministrasjonen eller øvrige enheter som er tilsluttet rutinene. - før noen meldes overtallig, skal det alltid vurderes om overtalligheten kan løses i virksomheten hvor det er overtallighet - omfordeling av arbeidsoppgaver mellom de ansatte skal skje innenfor rammen av arbeidsgivers styringsrett og under hensyn til de kvalifikasjoner som er nødvendige for å utføre arbeidsoppgavene - Arbeidsgiver skal tilstrebe at overtallighet meldes i hele stillinger fremfor at flere arbeidstakere meldes overtallige i deler av sine stillinger - For å søke å unngå overtallighet kan arbeidsgiver tilby en arbeidstaker støtte til kompetansesupplerende tiltak av mindre omfang. 2.4 Dokumentasjon av møter Møteinnkallinger skal være skriftlige, angi hva som skal behandles på møtet og sendes i rimelig tid før møtet finner sted. Ansatte skal informeres om sin rett til å ha med tillitsvalgt eller annen fullmektig. Alle møter skal dokumenteres i et skriftlig referat. Referatet bør dokumentere hovedsynspunkter som har vært tatt opp i møtet. 3. Kriterier for identifikasjon av overtallig 3.1 Utvelgelseskretsen Kretsen av ansatte som den overtallige velges fra (utvelgelseskretsen), består i utgangspunktet av alle ansatte i virksomheten, se pkt. 2.3, siste strekpunkt. Før de ansatte rangeres innbyrdes, jf. pkt. 3.2, kan ansatte holdes utenfor i tråd med pkt og Grupper av ansatte som ikke berøres Hvis en eller flere grupper av ansatte, definert etter arbeidsoppgaver og/eller kompetanse, ikke berøres av overtalligheten, og ingen av de tillitsvalgte bestrider denne vurderingen, kan disse ansatte holdes utenfor uten nærmere rangering. Ved vurderingen må det tas hensyn til muligheten for omfordeling av arbeidsoppgaver, jf. pkt Midlertidig tilsatte Dersom det innen utvelgelseskretsen er arbeidstakere som er tilsatt midlertidig og med avtalt utløpsdato, skal det legges til grunn at disse stillingene utløper til avtalt tid såfremt dette kan tjene til å redusere omfanget av overtalligheten. 3.2 Identifikasjon av overtallig De ansatte i utvelgelseskretsen rangeres etter ansiennitet, se pkt Ansatte som ikke tilfredsstiller lovbestemte kompetansekrav, skal rangeres lavere enn øvrige ansatte. Innbyrdes rangeres også disse etter ansiennitet. Den ansatte som etter dette har lavest ansiennitet, skal identifiseres som overtallig med mindre det foreligger individuelle omstendigheter som nevnt i pkt eller

7 3.2.1 Kompetanse Dersom en arbeidstaker etter arbeidsgivers vurdering av behovet for fagkompetanse ikke kan meldes overtallig uten at det nødvendiggjør ny ansettelse for å erstatte vedkommendes kompetanse, kan denne arbeidstakeren ikke identifiseres som overtallig Individuelle omstendigheter Ekstraordinære helsemessige eller sosiale forhold som gjør at overtallighet vil være særlig byrdefull for en arbeidstaker, skal tas i betraktning og kan føre til at denne arbeidstakeren ikke meldes overtallig, med mindre forhold av denne art gjør seg gjeldende med tilsvarende styrke for den/de andre som risikerer overtallighet i vedkommendes sted. 3.3 Ansiennitetsberegning Ved ansiennitetsberegningen rangeres arbeidstakerne i følgende prioriterte rekkefølge: - samlet tjenestetid i Akershus fylkeskommune - tjenestetid ved den aktuelle virksomheten - total tjenestetid i relevant offentlig eller privat virksomhet - en samlet vurdering av hvem overtalligheten antas å være minst belastende for, med særlig vekt på hver enkelt arbeidstakers potensiale for å få annet arbeid i eller utenfor fylkeskommunen. Tjenestetid for deltidsstillinger under 37,5 % medregnes forholdsmessig. Lov- og tariffavtalefestede permisjoner med og uten lønn regnes med i tjenestetiden. Andre permisjoner medregnes dersom arbeidstakeren hadde hel eller delvis lønn i permisjonstiden. 4. Saksgang 4.1 Drøfting og foreløpig identifikasjon av overtallig Når det er overdekning av ansatte basert på virksomhetens behov for kompetanse, må arbeidsgiver gjennomføre drøfting med de tillitsvalgte for arbeidstakerne i utvelgelseskretsen. Følgende forhold er gjenstand for drøfting: - hvilke funksjoner som berøres - hvordan utvelgelseskretsen er definert - hvilke arbeidstakere virksomheten har innen utvelgelseskretsen - alle kjente forhold som kan ha betydning for identifiseringen av overtallige - forslag til konkret identifisering av overtallige - forslag til eventuelle tiltak for å løse overtalligheten ved egen virksomhet - om saken er godt nok belyst, og om den er blitt behandlet etter de rutiner og prinsipper som gjelder 7

8 Hvis det oppstår uenighet i drøftingsmøtet, kan lokal tillitsvalgt varsle at saken blir tatt opp med hovedtillitsvalgt. Dersom hovedtillitsvalgt finner grunn til å ta opp spørsmålet med fylkesrådmannen, må arbeidsgiver informeres, og partene må snarest mulig drøfte saken på fylkeskommunalt nivå. 4.2 Møte med arbeidstakeren Arbeidsgiver skal avholde møte med den arbeidstakeren som er identifisert som overtallig. Hensikten med møtet er - å kvalitetssikre informasjonen om de forhold som er lagt til grunn ved identifiseringen - å undersøke om den ansatte påberoper seg andre forhold som kan tillegges vekt. Den ansatte bør uttrykkelig spørres om det er særlige helsemessige/sosiale forhold som bør tillegges vekt ved identifiseringen, jf. pkt å drøfte eventuelle tiltak som kan løse overtalligheten innen egen virksomhet - å fylle ut kompetansekartleggingsskjema Den ansatte skal informeres om sin rett til å ha med tillitsvalgt eller annen fullmektig i møtet, og det skal føres referat fra møtet, se pkt Dersom det i møtet kommer frem nye opplysninger av mulig betydning for identifiseringen av overtallig, bør arbeidsgiver søke å avklare sakens fakta gjennom ytterligere drøfting med tillitsvalgte, jf. pkt. 4.1, og evt. møter med ansatte som risikerer overtallighet i vedkommendes sted, jf. pkt Arbeidsgiver tar deretter stilling til om identifiseringen skal opprettholdes eller om en annen skal identifiseres som overtallig. 4.3 Melding om overtallige til fylkesadministrasjonen Eventuell beslutning om å gi melding om overtallige til fylkesadministrasjonen, treffes av arbeidsgiver når saksbehandlingen i forhold til de berørte arbeidstakerne og deres tillitsvalgte er gjennomført, og det ikke er mulig å løse overtalligheten innenfor rammen av virksomheten. Når arbeidsgiver beslutter at en ansatt meldes overtallig til fylkesadministrasjonen, skal den ansatte informeres skriftlig om beslutningen og om hva den innebærer, kontaktperson i fylkesadministrasjonen og hvilke rettigheter den ansatte har som overtallig. Meldingen til fylkesadministrasjonen skal inneholde en kort oppsummering av grunnlaget for at vedkommende er overtallig. Følgende dokumenter skal vedlegges: - sakspapirer og vedtak fra arbeidsmiljøutvalget, jf. pkt referat fra drøftingsmøtet med de tillitsvalgte, jf. pkt referat fra møtet med arbeidstaker, jf. pkt kompetansekartleggingsskjema - annen dokumentasjon i saken Dersom det er vesentlige mangler ved dokumentasjonen, saksbehandlingen eller de vurderingene som er gjort, kan fylkesadministrasjonen returnere overtallighetssaken til virksomheten for ytterligere behandling. 8

9 4.4 Kobling av overtallige til ledige stillinger Alle ledige stillinger med varighet ut over seks måneder skal meldes til fylkesadministrasjonen. Innen åtte dager fra fylkesadministrasjonen har mottatt melding om en ledig stilling, skal fylkesadministrasjonen gi virksomheten en oversikt over aktuelle overtallige med dokumentasjon av utdanning og praksis. Virksomheten skal, eventuelt etter samtale/intervju, gi tilbud om stillingen med mindre vedkommende ikke er kvalifisert. Ved konkurranse mellom flere overtallige er ansiennitet avgjørende for hvem som får tilbud om stillingen, jf. pkt Dersom det ikke er overtallige som er aktuelle for stillingen, skal fylkesadministrasjonen gi virksomheten beskjed om at stillingen kan kunngjøres. Lederstillinger skal likevel som hovedregel besettes etter offentlig kunngjøring og konkurranse mellom søkerne. Tilbud om ledig stilling gis skriftlig med sju dagers frist for aksept. Dersom den overtallige ikke besvarer henvendelsen, anses tilbudet som avslått. Virksomheten skal gi fylkesadministrasjonen tilbakemelding om resultatet av behandlingen. Tilbakemeldingen skal omfatte - kopi av tilbudsbrev - kopi av aksept eller avslag på tilbud om ledig stilling - skriftlig redegjørelse for hvorfor den overtallige evt. ikke ble ansett kvalifisert for stillingen. Ledige stillinger som ikke er besatt ved omplassering av overtallige, frigis ikke for kunngjøring før fylkesadministrasjonen har mottatt virksomhetens tilbakemelding og bestemt at stillingen kan kunngjøres. 4.5 Midlertidig omplassering Arbeidstaker som mottar tilbud om en midlertidig stilling i en annen virksomhet i fylkeskommunen, regnes ikke lenger som overtallig og har permisjon fra sitt faste arbeidsforhold inntil den midlertidige stillingen utløper. Når permisjonen utløper, tilbakeføres arbeidsgiveransvaret til den virksomheten hvor vedkommende har sitt faste arbeidsforhold. 4.6 Oppsigelse Når det er gått tre måneder etter at det ble gitt melding om en overtallig til fylkesadministrasjonen, skal oppsigelse normalt vurderes. Oppsigelse kan vurderes tidligere dersom den overtallige avslår tilbud om en ledig stilling eller ikke medvirker til prosessen med å finne annen stilling i fylkeskommunen. Fylkesadministrasjonen har ansvar for å koble arbeidstakeren til ledige stillinger også i oppsigelsestiden. Beslutning om oppsigelse treffes av den fylkesdirektøren som har ansvar for virksomheten, etter saksbehandling i tråd med arbeidsmiljølovens regler. Dersom fylkesrådmannen ikke treffer beslutning om oppsigelse, skal saken normalt sendes tilbake til virksomheten for fornyet vurdering. 9

10 5. Arbeidsgiverfunksjonen Virksomheten ivaretar arbeidsgiverfunksjonen, dvs. arbeidsgivers plikter og rettigheter, også når den ansatte er meldt overtallig til fylkesadministrasjonen. Hvis den ansatte fortsatt er overtallig åtte måneder etter at virksomheten har meldt vedkommende overtallig, jf. pkt. 4.3, dekker fylkesadministrasjonen lønnsutgiftene. 10

11 Rutiner for håndtering av overtallighet 1. Formål og virkeområde Formålet med disse rutinene er at Akershus fylkeskommune gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal håndtere overtallighet på en måte som ivaretar fylkeskommunens behov for omstilling, hensynet til den enkelte arbeidstaker og hensynet til et godt arbeidsmiljø. Rutinene endrer ikke arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i henhold til arbeidsrettens generelle regler. Rutinene gjelder alle virksomheter som er underlagt fylkesrådmannen. Øvrige virksomheter i fylkeskommunen kan slutte seg til rutinene etter avtale med fylkesrådmannen. Rutinene er fastsatt av administrasjonsutvalget etter drøfting med de hovedtillitsvalgte for arbeidstakerorganisasjonene i Akershus fylkeskommune. Rutinene erstatter de tidligere Prinsipper for å håndtere overtallighet med vedlegg og Retningslinjer for stillingspoolen. 2. Grunnleggende saksbehandlingsprinsipper 2.1 Arbeidsmiljøutvalgets rolle ved håndtering av overtallighet Arbeidsmiljøutvalgets rolle og generelle oppgaver er fastsatt i arbeidsmiljøloven 7-2. Utvalget skal blant annet behandle «planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, herunder planer om rasjonalisering», jf. 7-2 (2) bokstav d). Dette innebærer at arbeidsmiljøutvalget må forelegges dokumentasjon av overdekning/underdekning av arbeidskraft i virksomheten. Behandlingen må være gjennomført før utvelgelse og identifikasjon av overtallige drøftes med de tillitsvalgte, jf. pkt De tillitsvalgtes rolle ved håndtering av overtallighet Arbeidsgivers plikt til å informere og foreta drøftinger med tillitsvalgte er blant annet nedfelt i arbeidsmiljøloven 8-1 og 8-2 og hovedavtalen del B Drøftingsplikten etter disse bestemmelsene omfatter spørsmål av aktuell og forventet betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold, herunder blant annet - utviklingen i virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon - bemanningssituasjonen og tiltak som vurderes ved endringer i denne - vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold 2.3 Hovedprinsipper for behandling av overtallighet Følgende hovedprinsipper gjelder for behandlingen av saker om overtallighet: - arbeidsgiver skal legge til rette for en åpen og trygg prosess 11

12 - arbeidsgiver skal legge til rette for at alle relevante omstendigheter blir belyst og tatt hensyn til så tidlig i prosessen som mulig - ingen arbeidstaker skal utsettes for vilkårlig personalbehandling - de tillitsvalgte for alle berørte arbeidstakere skal være involvert - det skal gis god informasjon til berørte arbeidstakere og tillitsvalgte under hele prosessen - utvelgelse av overtallige skjer i virksomheten hvor det er overtallighet. Med «virksomhet» menes i disse rutinene den enkelte skole, det enkelte veiledningssenter, det enkelte tannhelsedistrikt, sentraladministrasjonen eller øvrige enheter som er tilsluttet rutinene. - før noen meldes overtallig, skal det alltid vurderes om overtalligheten kan løses i virksomheten hvor det er overtallighet - omfordeling av arbeidsoppgaver mellom de ansatte skal skje innenfor rammen av arbeidsgivers styringsrett og under hensyn til de kvalifikasjoner som er nødvendige for å utføre arbeidsoppgavene - Arbeidsgiver skal tilstrebe at overtallighet meldes i hele stillinger fremfor at flere arbeidstakere meldes overtallige i deler av sine stillinger - For å søke å unngå overtallighet kan arbeidsgiver tilby en arbeidstaker støtte til kompetansesupplerende tiltak av mindre omfang. 2.4 Dokumentasjon av møter Møteinnkallinger skal være skriftlige, angi hva som skal behandles på møtet og sendes i rimelig tid før møtet finner sted. Ansatte skal informeres om sin rett til å ha med tillitsvalgt eller annen fullmektig. Alle møter skal dokumenteres i et skriftlig referat. Referatet bør dokumentere hovedsynspunkter som har vært tatt opp i møtet. 3. Kriterier for identifikasjon av overtallig 3.1 Utvelgelseskretsen Kretsen av ansatte som den overtallige velges fra (utvelgelseskretsen), består i utgangspunktet av alle ansatte i virksomheten, se pkt. 2.3, siste strekpunkt. Før de ansatte rangeres innbyrdes, jf. pkt. 3.2, kan ansatte holdes utenfor i tråd med pkt og Grupper av ansatte som ikke berøres Hvis en eller flere grupper av ansatte, definert etter arbeidsoppgaver og/eller kompetanse, ikke berøres av overtalligheten, og ingen av de tillitsvalgte bestrider denne vurderingen, kan disse ansatte holdes utenfor uten nærmere rangering. Ved vurderingen må det tas hensyn til muligheten for omfordeling av arbeidsoppgaver, jf. pkt Midlertidig tilsatte Dersom det innen utvelgelseskretsen er arbeidstakere som er tilsatt midlertidig og med avtalt utløpsdato, skal det legges til grunn at disse stillingene utløper til avtalt tid såfremt dette kan tjene til å redusere omfanget av overtalligheten. 12

13 3.2 Identifikasjon av overtallig De ansatte i utvelgelseskretsen rangeres etter ansiennitet, se pkt Ansatte som ikke tilfredsstiller lovbestemte kompetansekrav, skal rangeres lavere enn øvrige ansatte. Innbyrdes rangeres også disse etter ansiennitet. Den ansatte som etter dette har lavest ansiennitet, skal identifiseres som overtallig med mindre det foreligger individuelle omstendigheter som nevnt i pkt eller Kompetanse Dersom en arbeidstaker etter arbeidsgivers vurdering av behovet for fagkompetanse ikke kan meldes overtallig uten at det nødvendiggjør ny ansettelse for å erstatte vedkommendes kompetanse, kan denne arbeidstakeren ikke identifiseres som overtallig Individuelle omstendigheter Ekstraordinære helsemessige eller sosiale forhold som gjør at overtallighet vil være særlig byrdefull for en arbeidstaker, skal tas i betraktning og kan føre til at denne arbeidstakeren ikke meldes overtallig, med mindre forhold av denne art gjør seg gjeldende med tilsvarende styrke for den/de andre som risikerer overtallighet i vedkommendes sted. 3.3 Ansiennitetsberegning Ved ansiennitetsberegningen rangeres arbeidstakerne etter sin samlede tjenestetid i likeartede virksomheter i Akershus fylkeskommune. Dersom flere arbeidstakere stiller likt ved en slik rangering, skal disse rangeres innbyrdes etter nedenstående kriterier, i prioritert rekkefølge: - tjenestetid ved den aktuelle virksomheten - total tjenestetid i Akershus fylkeskommune - total tjenestetid i relevant offentlig eller privat virksomhet - en samlet vurdering av hvem overtalligheten antas å være minst belastende for, med særlig vekt på hver enkelt arbeidstakers potensiale for å få annet arbeid i eller utenfor fylkeskommunen. Tjenestetid for deltidsstillinger under 37,5 % medregnes forholdsmessig. Lov- og tariffavtalefestede permisjoner med og uten lønn regnes med i tjenestetiden. Andre permisjoner medregnes dersom arbeidstakeren hadde hel eller delvis lønn i permisjonstiden. 4. Saksgang 4.1 Drøfting og foreløpig identifikasjon av overtallig Når det er overdekning av ansatte basert på virksomhetens behov for kompetanse, må arbeidsgiver gjennomføre drøfting med de tillitsvalgte for arbeidstakerne i utvelgelseskretsen. Følgende forhold er gjenstand for drøfting: - hvilke funksjoner som berøres - hvordan utvelgelseskretsen er definert - hvilke arbeidstakere virksomheten har innen utvelgelseskretsen - alle kjente forhold som kan ha betydning for identifiseringen av overtallige - forslag til konkret identifisering av overtallige 13

14 - forslag til eventuelle tiltak for å løse overtalligheten ved egen virksomhet - om saken er godt nok belyst, og om den er blitt behandlet etter de rutiner og prinsipper som gjelder Hvis det oppstår uenighet i drøftingsmøtet, kan lokal tillitsvalgt varsle at saken blir tatt opp med hovedtillitsvalgt. Dersom hovedtillitsvalgt finner grunn til å ta opp spørsmålet med fylkesrådmannen, må arbeidsgiver informeres, og partene må snarest mulig drøfte saken på fylkeskommunalt nivå. 4.2 Møte med arbeidstakeren Arbeidsgiver skal avholde møte med den arbeidstakeren som er identifisert som overtallig. Hensikten med møtet er - å kvalitetssikre informasjonen om de forhold som er lagt til grunn ved identifiseringen - å undersøke om den ansatte påberoper seg andre forhold som kan tillegges vekt. Den ansatte bør uttrykkelig spørres om det er særlige helsemessige/sosiale forhold som bør tillegges vekt ved identifiseringen, jf. pkt å drøfte eventuelle tiltak som kan løse overtalligheten innen egen virksomhet - å fylle ut kompetansekartleggingsskjema Den ansatte skal informeres om sin rett til å ha med tillitsvalgt eller annen fullmektig i møtet, og det skal føres referat fra møtet, se pkt Dersom det i møtet kommer frem nye opplysninger av mulig betydning for identifiseringen av overtallig, bør arbeidsgiver søke å avklare sakens fakta gjennom ytterligere drøfting med tillitsvalgte, jf. pkt. 4.1, og evt. møter med ansatte som risikerer overtallighet i vedkommendes sted, jf. pkt Arbeidsgiver tar deretter stilling til om identifiseringen skal opprettholdes eller om en annen skal identifiseres som overtallig. 4.3 Melding om overtallige til sentraladministrasjonen Eventuell beslutning om å gi melding om overtallige til sentraladministrasjonen, treffes av arbeidsgiver når saksbehandlingen i forhold til de berørte arbeidstakerne og deres tillitsvalgte er gjennomført, og det ikke er mulig å løse overtalligheten innenfor rammen av virksomheten. Når arbeidsgiver beslutter at en ansatt meldes overtallig til sentraladministrasjonen, skal den ansatte informeres skriftlig om beslutningen og om hva den innebærer, kontaktperson i sentraladministrasjonen og hvilke rettigheter den ansatte har som overtallig. Meldingen til sentraladministrasjonen skal inneholde en kort oppsummering av grunnlaget for at vedkommende er overtallig. Følgende dokumenter skal vedlegges: - sakspapirer og vedtak fra arbeidsmiljøutvalget, jf. pkt referat fra drøftingsmøtet med de tillitsvalgte, jf. pkt referat fra møtet med arbeidstaker, jf. pkt kompetansekartleggingsskjema - annen dokumentasjon i saken Dersom det er vesentlige mangler ved dokumentasjonen, saksbehandlingen eller de vurderingene som er gjort, kan sentraladministrasjonen returnere overtallighetssaken til virksomheten for ytterligere behandling. 14

15 4.4 Kobling av overtallige til ledige stillinger Alle ledige stillinger med varighet ut over seks måneder skal meldes til sentraladministrasjonen. Innen åtte dager fra sentraladministrasjonen har mottatt melding om en ledig stilling, skal sentraladministrasjonen gi virksomheten en oversikt over aktuelle overtallige med dokumentasjon av utdanning og praksis. Virksomheten skal, eventuelt etter intervju, gi den overtallige tilbud om stillingen med mindre vedkommende ikke er kvalifisert. Ved konkurranse mellom flere overtallige er ansiennitet avgjørende for hvem som får tilbud om stillingen, jf. pkt Dersom det ikke er overtallige som er aktuelle for stillingen, skal sentraladministrasjonen gi virksomheten beskjed om at stillingen kan kunngjøres. Lederstillinger skal likevel som hovedregel besettes etter offentlig kunngjøring og konkurranse mellom søkerne. Tilbud om ledig stilling gis skriftlig med sju dagers frist for aksept. Dersom den overtallige ikke besvarer henvendelsen, anses tilbudet som avslått. Virksomheten skal gi sentraladministrasjonen tilbakemelding om resultatet av behandlingen. Tilbakemeldingen skal omfatte - kopi av tilbudsbrev - kopi av aksept eller avslag på tilbud om ledig stilling - skriftlig redegjørelse for hvorfor den overtallige evt. ikke ble ansett kvalifisert for stillingen. Ledige stillinger som ikke er besatt ved omplassering av overtallige, frigis ikke for kunngjøring før sentraladministrasjonen har mottatt virksomhetens tilbakemelding og bestemt at stillingen kan kunngjøres. 4.5 Midlertidig omplassering Arbeidstaker som mottar tilbud om en midlertidig stilling i en annen virksomhet i fylkeskommunen, regnes ikke lenger som overtallig og har permisjon fra sitt faste arbeidsforhold inntil den midlertidige stillingen utløper. Når permisjonen utløper, tilbakeføres arbeidsgiveransvaret til den virksomheten hvor vedkommende har sitt faste arbeidsforhold. 4.6 Oppsigelse Når det er gått tre måneder etter at det ble gitt melding om en overtallig til sentraladministrasjonen, skal oppsigelse normalt vurderes. Oppsigelse kan vurderes tidligere dersom den overtallige avslår tilbud om en ledig stilling eller ikke medvirker til prosessen med å finne annen stilling i fylkeskommunen. Sentraladministrasjonen har ansvar for å koble arbeidstakeren til ledige stillinger også i oppsigelsestiden. Beslutning om oppsigelse treffes av den fylkesdirektøren som har ansvar for virksomheten, etter saksbehandling i tråd med arbeidsmiljølovens regler. Dersom fylkesrådmannen ikke treffer beslutning om oppsigelse, skal saken normalt sendes tilbake til virksomheten for fornyet vurdering. 15

16 5. Arbeidsgiverfunksjonen Virksomheten ivaretar arbeidsgiverfunksjonen, dvs. arbeidsgivers plikter og rettigheter, også når den ansatte er meldt overtallig til sentraladministrasjonen. Hvis den ansatte fortsatt er overtallig åtte måneder etter at virksomheten har meldt vedkommende overtallig, jf. pkt. 4.3, dekker sentraladministrasjonen lønnsutgiftene. 16

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

Retningslinjer for. omstilling/omorganisering i. Grenlandssamarbeidet

Retningslinjer for. omstilling/omorganisering i. Grenlandssamarbeidet Retningslinjer for omstilling/omorganisering i Grenlandssamarbeidet Datert 20/2-06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RETNINGSLINJENES FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 2 2 ANSVARSFORHOLD... 2 3 MEDBESTEMMELSE OG MEDINNFLYTELSE...

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 15.01.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 15.01.2018 Tid: 09:30 Saksliste Saksnr NOT 1/18 Orientering:

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE Hovedavtalens 1-4: Omstiling og utvikling Målsettingen med omstilings- og utviklingsarbeid er å gi innbyggerne

Detaljer

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 År 2015, den 23. november 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens hovedtillitsvalgte for å utarbeide revidert omstillingsavtale for perioden 2016-2019.

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning

Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning 2013 Behandlet i administrasjonsutvalget 27.08.2013, i sak. nr. 1/13. Innhold KRITERIER FOR BEMANNINGSTILPASNING OG NEDBEMANNING... 3 1. MÅLSETTING:...

Detaljer

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Vedtatt av universitetsdirektøren 4.11.2013 etter drøftinger med tillitsvalgte 21.10.2013. Innhold 1. Formål og virkeområde... 1 2. Ansvarsforhold...

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

Hovedavtalens- og hovedtariffavtalens bestemmelser knyttet til omstillingsprosesser. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Hovedavtalens- og hovedtariffavtalens bestemmelser knyttet til omstillingsprosesser. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hovedavtalens- og hovedtariffavtalens bestemmelser knyttet til omstillingsprosesser «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Omstillingsprosesser En omstillingsprosess kan være av ulik karakter og

Detaljer

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Omstilling og nedbemanning OB Omstilling - Omorganiseringer Arbeidsgivers styringsrett å organisere virksomheten etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTENNKALLNG Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 11.02.2013 Møtested:

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Nedbemanningsprosessen skritt for skritt

Nedbemanningsprosessen skritt for skritt Nedbemanningsprosessen skritt for skritt I denne veilederen gjennomgår vi hva som er saklig grunnlag for oppsigelse ved nedbemanning samt de nødvendige skrittene i nedbemanningsprosessen. Målet med veilederen

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES Innhold 1. Generelt... 2 1.1 Avtalens parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 2. Medbestemmelse og informasjon... 2 2.1

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Seminar i Tromsø November 2015 Rammer for omstillingsarbeidet Melding til Stortinget nr. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet Kongelig

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.04.2009 82/09

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Omstillingsavtale. Del Bakgrunn

Omstillingsavtale. Del Bakgrunn Omstillingsavtale Denne avtalen er inngått mellom Kunnskapsdepartementet og..(de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjonene), jf. Hovedavtalen i staten 2 nr 2. (Dette gjelder hvis omstillingen

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen.

Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen. Dato: 26. august 2010 /10 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og inkludering Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen. ALSC SARK-0784-201007929-2 Hva saken gjelder: Med sikte på å

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Oppvekst, kultur og utdanning Kommunalsjef Terje Næss TO Kultur og Fritid Lillehammer Kino Kulturhuset Banken Lillehammer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 26.10.17, revidert av faggruppe Omstilling og sendt DP 8.2 for behandling

Detaljer

Referat 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016

Referat 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016 Referat Vår ref. Dato 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016 Møte med tillitsvalgte Sted: K-salen Dato: 18.2.16 Klokkeslett: 12.30-14.30 Flg. møtte: Gunn Karin Olsen, Øyvind Haraldsvik, Roar Olden, Linda Johansen,

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

VEILEDER PERSONALPLAN- OG OVERTALLIGHETSARBEID. Februar 2016

VEILEDER PERSONALPLAN- OG OVERTALLIGHETSARBEID. Februar 2016 VEILEDER I PERSONALPLAN- OG OVERTALLIGHETSARBEID Februar 2016 MÅLSETTING... 4 GRUNNLAG OG HJEMMEL... 5 Lov- og avtaleverk... 5 Politiske vedtak i Nordland... 5 MEDBESTEMMELSE... 6 PERSONALPLANER... 7 For

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

AVTALE OM PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER VED OMSTILLING VED HØGSKOLEN I FINNMARK

AVTALE OM PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER VED OMSTILLING VED HØGSKOLEN I FINNMARK AVTALE OM PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER VED OMSTILLING VED HØGSKOLEN I FINNMARK Forhandlet med tjenestemannsorganisasjonene 3.mars 2009 Innhold: 1. Formål med avtalen og overordnede prinsipper for omstilling

Detaljer

Innherred samkommune. Omstillingshåndbok ved avvikling av ISK

Innherred samkommune. Omstillingshåndbok ved avvikling av ISK Innherred samkommune Omstillingshåndbok ved avvikling av ISK Innherred Samkommune 09.01.2017 Innhold 1 Innledning... 2 2 Informasjon og kommunikasjon... 3 3 Medbestemmelse og medvirkning... 4 4 Bemanningsplan

Detaljer

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Innholdsfortegnelse Del 1 Rammer for omstilling... 3 1. Innledning... 3 2. Avtaleparter... 3 3. Formål... 3 4. Definisjon...

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

Lise Heggdal Leder (sign)

Lise Heggdal Leder (sign) Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Rådhus møterom 3.etg Dato: 12.12.2016 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ØSTFOLD Høgskolen i Østfold OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD 1 OM AVTALEN Denne avtale er inngått mellom Høgskolen i Østfold og hovedorganisasjonene ved høgskolen: LO, YS, Akademikerne

Detaljer

Det vises til høringsbrev av , der det inviteres til å delta i høringsrunden vedr. NOU 2004: 5, Ny Arbeidslivslov.

Det vises til høringsbrev av , der det inviteres til å delta i høringsrunden vedr. NOU 2004: 5, Ny Arbeidslivslov. ORGANISASJON OG TJENESTE Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: LBS 401 &13 10.06.2004 Saksnr.: 04/01036-003 NOU 2004: 5 NY ARBEIDSLIVSLOV

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål

Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål Innledning Dagens Regjering har initiert en kommunesammenslåingsprosess. En kommunesammenslåing innebærer at to eller flere kommuner

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2014/5661-3 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Rutine og ansvarsfordeling i tilsettingssaker Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg

Detaljer

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid ARBEIDSTIDSKURS Faglig oppdatering: Heltid Innhold 1. Fortrinnsrett for deltidsansatte 2. Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid 3. Rett til fast ansettelse etter «4 års regelen Aml 14-3 (1)

Detaljer

Omstillingsavtalen Posten Norge AS

Omstillingsavtalen Posten Norge AS Omstillingsavtalen i Posten Norge AS Posten Norge AS desember 2007 side 1 av 9 1 Innledning Omorganisering og nedbemanning i Posten Norge AS vil kunne være nødvendig, blant annet som følge av effektivisering

Detaljer

Veileder for personalløpet

Veileder for personalløpet Veileder for personalløpet Del 1: Til deg som er under omstilling Politi- og lensmannsetaten 1 Forord 3 Del 1 Formelle rammebetingelser... 3 1.1 Omstillingsavtale... 4 1.2 Personalløpets rammer... 4 Del

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Reglement for tilsettinger i Strand kommune

Reglement for tilsettinger i Strand kommune 13/4116-17 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune - fastsatt 25.11.15 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune Fastsatt 25.11.2015 Innledning Strand

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Hva kjennetegner norsk arbeidsliv? Mindre statusforskjell

Detaljer

Lov om statens ansatte

Lov om statens ansatte Nettverk for personalkonsulenter UiO 6.12.2017 Lov om statens ansatte 3-års regelen og opphør av arbeidsforhold Kort om tema 3 års regelen utledet av 9 fast ansettelse oppnås etter tre års sammenhengende

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Advokat/partner Jens Kristian Johansen e-post: jejo@grette.no, mob: 99 70 87 78 Advokat Vibeke Holm e-post: viho@grette.no, mob: 97 66 92 62 Når

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: 3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: 3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: 3, Storfjord rådhus Dato: 06.09.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE FOR STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER I ETABLERINGEN AV SANDEFJORD KOMMUNE (0710)

OMSTILLINGSAVTALE FOR STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER I ETABLERINGEN AV SANDEFJORD KOMMUNE (0710) OMSTILLINGSAVTALE FOR STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER I ETABLERINGEN AV SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Avtalen er inngått mellom SAS kommunene og arbeidstakerorganisasjonene i Unio, LO, Akademikerne og

Detaljer

for Steinkjer kommune

for Steinkjer kommune PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING for Steinkjer kommune Revidert 25.02.97 (korrigert i omstillingsutvalget 11.11.02, samt for endringer i hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og organisasjonsmessige endringer i Steinkjer

Detaljer

Revidering av permisjonsreglement i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes Partssammensatt utvalg

Revidering av permisjonsreglement i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes Partssammensatt utvalg Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/2454-12 Saksbehandler: Hilde Sloot Bjøru Saksframlegg Revidering av permisjonsreglement i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes Partssammensatt

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

ETABLERING AV LEDELSE

ETABLERING AV LEDELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av ledelsesnivået i Haugaland brann og redning iks. ETABLERING AV Dag Botnen brannsjef LEDELSE Haugaland brann og redning

Detaljer

Tillitsvalgtsrollen. via forholdet til arbeidsgiver Hva er en tillitsvalgt? Fra det ene ytterpunktet

Tillitsvalgtsrollen. via forholdet til arbeidsgiver Hva er en tillitsvalgt? Fra det ene ytterpunktet Tillitsvalgtsrollen TV-kurs 18. Januar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Hva er en tillitsvalgt? Fra det ene ytterpunktet via forholdet til arbeidsgiver 1 til det andre ytterpunktet? Og dette

Detaljer

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere Byrådssak 1575 /13 Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere SISS ESARK-0717-201303311-17 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune, behandlet

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 24.05.2012 Tid: 11:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

ADMINISTRASJONSUTVALGET

ADMINISTRASJONSUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/10 REDUKSJON I BRUK AV UØNSKET DELTID 3/10 LØNNSPOLITISKE

Detaljer