Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Tid 09:30 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 10/14 redegjørelse om omorganiseringene i sentraladministrasjonen i 2010/ /14 Livsfasepolitikk i Akershus fylkeskommune - seniortiltak - med fokus på bruk av særlige tiltak. 2

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 79/14 Fylkesting Fylkesutvalg /14 Administrasjonsutvalget Redegjørelse om omorganiseringene i sentraladministrasjonen i 2010/2011 Innstilling Saken tas til orientering. Sammendrag Ved behandling av ØP ba fylkestinget rådmannen om å evaluere endringene i antall lederstillinger i forbindelse med omorganisering av sentraladministrasjonen 2010/2011. Saken inneholder en kort beskrivelse av bakgrunnen for de organisasjonsmessige endringene som ble gjennomført i sentraladministrasjonen for perioden 2010/ Endringene ble bl.a. gjennomført fordi fylkeskommunen fikk overført nye oppgaver i forbindelse med forvaltningsreformen og for å speile organiseringen av de politiske utvalgene. En vurdering av hva som er hensiktsmessige lederspenn lå til grunn for endringene. I perioden 2011 og frem til 2014 er det gjennomført evalueringer av tiltakene som ble iverksatt. Dette er fulgt opp med justeringer av organisasjonsmodellen i sentraladministrasjonen. Det er bl.a. vurdert hvilke enheter som bør være organisert som virksomheter. De tidligere virksomhetene Lønn og regnskap og Kultur Akershus har i den forbindelse blitt en del av sentraladministrasjonen. I Avdeling for videregående opplæring er organisasjonsmodellen endret for å legge til rette for en bedre støtte og oppfølging av regionene. Tannhelse har endret styringslinje fra Avdeling for videregående opplæring til Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse. Det er viktig å finne den rette balansen mellom autonomi, styring og kontroll. Arbeidet med intern kontroll viser behovet for ledelseskapasitet i en kompleks organisasjon som AFK. Saksutredning Fylkestinget ba i «Inntektsrammer og strategier for ØP- perioden : Oppfølging av verbalforslag» fylkesrådmannen om å evaluere endringene i antall lederstillinger i forbindelse med omorganiseringene i sentraladministrasjonen 2010/2011: 3

4 «Organisasjonsendringene som ble gjennomført i sentraladministrasjonen i 2010/2011 resulterte i en økning i antallet lederstillinger. Fylkestinget ber fylkesrådmannen evaluere endringene og komme tilbake med en redegjørelse.» I kommunelovens 23 nr. 2 fremgår det at rådmannen er den øverste leder for den samlede fylkeskommunale administrasjon og har sjefsansvar for saksforberedelser og administrasjonen, og skal føre tilsyn med fylkeskommunens forvaltning og økonomi. Det er rådmannens ansvar å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. For å ivareta måloppnåelse og betryggende kontroll er organisatoriske endringer et viktig virkemiddel. Organisatoriske endringer I 2010 fikk fylkeskommunen tildelt nye oppgaver som følge av forvaltningsreformen. På bakgrunn av dette ønsket Fylkestinget en vurdering av hensiktsmessigheten rundt den daværende politiske organiseringen som bestod av tre hovedutvalg: hovedutvalg for utdanning og kompetanse hovedutvalg for samferdsel og miljø hovedutvalg for kultur, folkehelse og næring Formålet var å finne frem til en god organisering av det politiske arbeidet som kunne støtte opp under fylkeskommunens nye oppgaver. Organiseringen skulle bidra til: 1) å sikre at AFK kunne bli en bedre og mer synlig regionalpolitisk aktør. 2) å sikre mer synlighet og aktivitet i politikerrollen. 3) å sikre sterkere politisk profilering i de fylkeskommunale aktivitetene. Resultatet ble en endring fra tre til fire hovedutvalg: hovedutvalg for utdanning og kompetanse hovedutvalg for samferdsel hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse hovedutvalg for plan, næring og miljø Dette skulle gi en mer hensiktsmessig politisk organisering ved å la samferdsel, med sin bredde og kompleksitet, organiseres i et eget hovedutvalg. I tillegg til frigjorde man kapasitet til å fokusere sterkere på miljø og næring som er mer sektorovergripende og preget av internasjonalt samarbeid. I forbindelse med endringene i hovedutvalgsstrukturen, ble det også naturlig å se på organiseringen i sentraladministrasjonen. Formålet var at sentraladministrasjonen skulle være et godt fungerende politisk sekretariat som la til rette for politisk involvering på fagområdene. For å ivareta dette ble hovedutvalgsstrukturen et grunnlag for organiseringen av avdelingene i sentraladministrasjonen. Løsningen ble at de ulike avdelingene skulle speile den politiske organiseringen. Dette førte til en del omrokkeringer i sentraladministrasjonen som også resulterte i en økning i antall ledere. Avdeling for regional utvikling (ARU) i sentraladministrasjonen ble mest berørt av omorganiseringen som en følge av ny politisk struktur og fylkeskommunens nye portefølje etter forvaltningsreformen. I 2013 ble det iverksatt et prosjekt for å vurdere fylkeskommunens internkontroll. Parallelt ble behovet for organisatoriske justeringer vurdert. Det ble blant annet vurdert om lederspennet (antall ledere i forhold til antall ansatte) i avdeling for videregående opplæring (AVO) burde reduseres. Fylkesdirektør for AVO hadde direkte styringsansvar for 34 videregående skoler, 3 4

5 institusjonsskoler, 2 folkehøgskoler, 3 veiledningssenteret og tannhelsetjenesten. Dette er et stort spenn i forhold til oppfølging av den enkelte virksomhet. Løsningen ble at stillingene som assisterende direktører fikk ansvar for hver sin region (Asker og Bærum, Romerike og Follo) for å gi mulighet til tettere lederstøtte og oppfølging. På bakgrunn av dette ble det behov for å ansette en ny leder som skulle ha ansvaret for den tredje regionen i tillegg til de to allerede etablerte assisterende direktørstillingene i AVO. I tillegg til omorganiseringene i AVO, ble det også satt i gang prosesser for å innlemme tidligere virksomheter som Kultur Akershus og Lønn og regnskap i sentraladministrasjonen. Formålet var bedre samhandling, informasjonsflyt, styring og kontroll, samt å få til tettere samarbeid mellom ulike avdelinger og felles strategier. For Tannhelse ble styringslinjen endret fra Avdeling for videregående opplæring til Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse. Lederspenn Det finnes ikke noen faglig anbefalt absolutt størrelse på hva som er et optimalt lederspenn (antall ledere i forhold til antall ansatte) i en organisasjon. Det er i hovedsak tre faktorer som må vurderes i forhold til lederspenn: endringstakt i organisasjonen stabilitet i organisasjonen (turn over) mangfold og bredde i oppgaver som skal løses En organisasjon som stadig må endre takt og retning f. eks ved at man kontinuerlig må tilpasse seg nye lover og regler, bør ha mindre lederspenn enn andre organisasjoner som ikke har slike krav. Kompleksiteten i oppgaver som skal løses er et annet moment som påvirker hvor store lederspenn en bør ha i en organisasjon. Årsaken til dette er at komplekse arbeidsoppgaver ofte krever koordinering opp mot andre aktører i egen organisasjonen eller eksternt, som igjen gjør at man har behov for mer informasjonsflyt mellom partene for å løse oppgaven. Ledere er ofte en viktig informasjonskanal i forhold til å dele informasjon om beslutninger som er tatt i ulike fora i organisasjonen. Er lederspennet for stort, blir det krevende for ledere å holde seg oppdatert innenfor fagområdene og å sikre at man har nok informasjon til å gjøre effektive beslutninger for organisasjonen. I tillegg vil også store lederspenn ha betydning for graden av kontroll og oppfølging i organisasjonen. Sammenstilling av lederspenn I tabellen under er det gjort en sammenstilling av gjennomsnittlig lederspenn i sentraladministrasjonen for Rogaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Akershus fylkeskommune. Fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune* Akershus fylkeskommune Rogaland fylkeskommune* Ansatte i sentraladministrasjonen per oktober 2013 Ledere i sentraladministrasjonen Ca Ca Ca. 11 Gjennomsnittlig lederspenn *Tallene fra Sogn og Fjordane og Rogaland fylkeskommune er oversendt HR seksjonen etter epostforespørsel. 5

6 Når vi sammenligner lederspenn mellom fylkeskommunene ser vi at Akershus fylkeskommune ligger på om lag samme nivå som de to andre fylkeskommunene når det gjelder lederspenn i sentraladministrasjonen. Ledere i sentraladministrasjonen i Akershus fylkeskommune har gjennomsnittlig ca. 10 medarbeidere under seg. Fylkesrådmannens anbefalinger Organisatoriske endringer er nødvendig for å møte nye utfordringer og å sikre måloppnåelse i fylkeskommunen. I tillegg er organisatoriske endringer viktig for å opprettholde en forsvarlig og effektiv forvaltning. Fylkesrådmannen er opptatt av at vi har en god balanse mellom autonomi, styring og kontroll. Linjeledelsen er et viktig ledd for å ivareta betryggende kontroll og sikre gode tjenester for våre brukere. Rådmannen vurderer dagens organisering som hensiktsmessig ut i fra de oppgavene som skal løses, og at sentraladministrasjonen har et tilfredsstillende lederspenn som bidrar til god støtte og oppfølging av medarbeidere. Optimal bemanning og organisering i Akershus fylkeskommune vil bli kontinuerlig evaluert og rådmannen vil vurdere og gjennomføre endringer der det viser seg hensiktsmessig og nødvendig. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Marius Thomassen Utrykte vedlegg: 1) Ledere i sentraladministrasjonen Rogaland 2) Ledere i sentraladministrasjonen Sogn og Fjordane 3) Ledere i sentraladministrasjonen AFK 6

7 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget Livfasepolitikk i AFK - seniortiltak med fokus på bruk av særlige tiltak Innstilling Saken tas til orientering. Sammendrag Det ble i anledning virksomhetsdialogen i mars 2014, innhentet informasjon fra AFKs virksomheter om bruken av seniortiltakene som står til rådighet i AFK. 41 virksomheter har rapportert. Det fremgår at det er mange ulike tiltak som benyttes for å gi seniorene en best mulig arbeidstilværelse. Bakgrunn og saksopplysninger Det ble i administrasjonsutvalgets møte den 6. november 2013, sak 16/13 Seniorfasen som en del av livsfasepolitikken, gjort følgende vedtak: - Saken tas til orientering. Administrasjonsutvalget ber om en sak som belyser siste strekpunkt under «tiltak» i saksfremlegget: Ansatte i aldersgruppen 62+ kan i særlige tilfeller få innvilget inntil 20% reduksjon i arbeidstiden med full lønnskompensasjon. Vi søker i saken å svare ut denne problemstillingen. I innledningen til livsfasepolitikk-dokumentet sies det: «Livsfasepolitikken har som mål å skape åpenhet og aksept for at ulike livsfaser og livssituasjoner innebærer ulike muligheter og begrensninger for å kunne delta i arbeidslivet». Videre fra livsfasepolitikk-dokumentets innledning; «Akershus fylkeskommune vektlegger at alle ansatte skal få en positiv og utviklende arbeidshverdag. En god livsfasepolitikk etableres i praksis gjennom dialog og samhandling. 7

8 Politikken skal være en viktig del av en helhetlig ramme som både gir fleksibilitet, retningslinjer og konkrete verktøy til å skape et godt, utviklende og helsefremmende arbeidsmiljø. En individuell og rettferdig behandling krever at det er tydelige rammer. Ansatte kan ha ulike behov for tilrettelegging i ulike faser i livet, som innebærer at den enkelte behandles ut fra sitt ståsted». Det ble i anledning virksomhetsdialogen i mars 2014, innhentet informasjon fra AFKs virksomheter om bruken av de seniortiltakene som står til rådighet i AFK. Det ble stilt følgende spørsmål som virksomhetene skulle besvare. «I AFK er det et uttalt mål at seniorer i snitt skal stå et halvt år lengre i yrket enn det de gjør i dag. Hvilke individuelle seniortiltak har virksomheten igangsatt i siste kalenderår, i tillegg til de avtalefestede tiltakene?» Svarene på spørsmålet danner grunnlaget for denne saken. Vedlagt ligger en oversikt over svarene virksomhetene gav. Vi gjør oppmerksom på at saksgrunnlaget ansees å kunne være sensitivt ved at det kan være virksomheter med få seniorer, som gjør at de svar som er gitt kan spores til individer eller grupper som er så små at det vil kunne være et følsomt tema om dette kommuniseres åpent ut til alle i virksomheten. Derfor har vi valgt å anonymisere enkeltvirksomhetene og gitt virksomhetene tall istedenfor navn. Vi gjør også oppmerksom på at virksomhetene har blitt forelagt sine svar, og har fått tilbakemelding fra analysegruppen i forhold til disse. Generelle betraktninger omkring aggregerte tall på overordnet nivå, dvs. på AFKorganisasjonsnivå, følger nedenfor. Som det framgår av vedlegget er det mange ulike tiltak som brukes for å få seniorene til å få en best mulig arbeidstilværelse. Slik sett virker det som vi klarer å gjøre det vi sikter mot, jevnfør innledningen til denne sak med teksten fra livsfasepolitikk-dokumentet, nemlig at virksomhetene selv velger og tilpasser individuelle tiltak for de ansatte. Vi har for enkelhets skyld gjort en grov-inndeling av tiltakene. Dette for å kunne komme med noe mer konkret analyse/refleksjon av det som rapporteres. Svarene på spørsmålet er dermed i det følgende delt inn i tre grupper: a) Virksomheter som ikke har tatt i bruk spesielle seniortiltak utover å praktisere generell tilpasning for alle sine ansatte. b) Virksomhet som har iverksatt ulike tiltak knyttet til seniorfasen, spesifikke individuelle eller gruppe-tiltak, men ikke ordningen med 80% arbeidstid med 100% lønn. c) Virksomheter som har tatt i bruk ordningen med 80% arbeidstid med 100% lønn.. Utvidede kommentarer til funnene (de ulike grupperings-tallene): a) Det er 2 virksomheter som svarer at de har seniorsamtale som tiltak, og/eller generelt er bevisst på at seniorene (og alle andre medarbeidere) skal lyttes til for å få en best mulig arbeidshverdag for alle parter. b) De fleste virksomhetene beskriver at de foretar konkrete tilpasninger i arbeidshverdagen, og at dette gjøres i samarbeid med de ansatte. Tilrettelegging i forhold til timeplan og fag- og timefordeling rapporteres fra mange. 8

9 c) Det er få virksomheter, 6 av 41, som bruker ordningen med 80% arbeidstid med 100% lønn for å få sine seniorer til å stå lenger i jobb. Antallet seniorer dette berører er ikke spesifisert. To virksomheter går utover livsfasepolitikkens rammer for bruk av særlig tiltak ved at de har gitt dette til en hel gruppe individer. Særlige tiltak er ment å skulle være et individuelt tiltak, og det er grunnleggende at dette tiltaket gis etter at man har vurdert tiltaket i forhold til individuelle forhold. Oppsummering av funn i rapporteringen: - 41 virksomheter har rapportert. - Av disse er det 2 som ikke har tiltak utover seniorsamtalen. - Det er 33 virksomheter som har ulike seniortiltak, men ikke bruker ordningen med 80% arbeidstid med 100 % lønn. - Det er 6 virksomheter som rapporterer at de bruker ordningen med 80% arbeidstid med 100% lønn til noen av sine seniorer. Fylkesrådmannens anbefalinger På bakgrunn av rapporteringen fra virksomhetene er det fylkesrådmannens oppfatning at livsfasepolitikken i all hovedsak praktiseres i henhold til intensjonen. Det er enkelttilfeller der virksomheter har gått utover det som har vært intensjonen. Dette er tatt opp med virksomhetene det gjelder. Avhengig av resultatet av pågående forhandlinger om lærernes arbeidstid kan det bli behov for å gjøre mindre korrigeringer i livsfasepolitikkdokumentet. Dette vurderes så snart dagens situasjon er avklart og nye avtaler foreligger. Rapporteringen viser at virksomhetene har stor oppmerksomhet rundt tilrettelegging for seniorer som del av de ordinære planleggingsprosesser. Mange av virksomhetene rapporterer om at dette ivaretas som del av timeplan og fag- og timefordeling. Ordningen med 80% arbeidstid med 100% lønn er i begrenset grad brukt. Fylkesrådmannens vurdering er at fylkeskommunens livsfasepolitikk i all hovedsak praktiseres i tråd med de mål som er satt og anbefaler at saken tas til orientering. Saksbehandler: Børre Antonsen Vedlegg: 1 Rapporterte seniortiltak excelark 1 Rapporterte seniortiltak excelark Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann 9

10 1: Virksomhet 8: I Akershus er det et uttalt mål at seniorer i snitt skal stå et halvt år lengre i yrket enn det de gjør i dag. Hvilke individuelle seniortiltak har virksomheten igangsatt i 1 Nei 2 Virksomheten har individuelle samtaler med den enkelte senior. 3 Vi legger til rette for seniorer ved skreddersøm av fagfordelingen og timeplanen så langt det er mulig i forhold til elevenes behov 4 Ingen, da vi mener at de avtalefestede ordningene er omfattende nok. 5 Alle pedagoger over 62 år får 20% reduksjon. En fridag for de som ønsker det. Trening i arbeidstiden (gjelder alle ansatte). Dette er tiltak vi har hatt over noe tid. 6 Virksomheten har gjennom Amu åpnet for at skolen dekker inntil 1000 kr for organisert fysisk aktivitet iht spesifisert faktura. Tilrettelegge for «gåtur» i 20 min i arbe 7 - Tilrettelegging i forhold til timeplan og fag- Fleksibilitet i forhold til stedeværelse- Innkjøp av massasjestol- Innleid instruktør til Zumba en gang i uken. 8 Masasjetilbud gratis til alle over 55år. Ellers er den beste tilretteleggingen, slik vi ser det, i fag og timefordelign og timeplan. 9 1) timeplantilpasninger der dette er mulig2) Seniorsamtaler3) Tilrettelegging av senioruke med vikarer 10 Betydelig tilrettelegging individuelt når det gjelder timeplan, i noen tilfeller også fag- og timefordeling. Etisk vanskelig, siden det går ut over andre. 11 Tre seniorer har fått tilretteleggingstiltak knyttet til fag- og timefordeling for å fordele ukentlig arbeidsbyrde i tråd med seniorenes ønsker. Alle ansatte gis mulighet til 12 Vi har dialog med den enkelte medarbeider om hva som skal til for at de skal stå lenger i arbeid. To medarbeidere har fått endrede arbeidsoppgaver som et senior 13 Tilpasning av timeplanen slik at den er best mulig tilpasset seniorens behov. 14 Fleksibel tilstedværelsesplikt og tilpasset timeplan. 15 Vi har en ordning der seniorene slipper å bruke op sin resttid, tilpasset timeplanen for den enkelte og de har i høy grad fått sine fagønsker oppfylt. 16 Vi hevet seniorressursen fra 12,5-20%. I tillegg tilrettelegger vi i forbindelse med fag- og timefordelingen og timeplanen. 17 Støtter med inntil 3500 for treningsavgift på treningssenter.( gjelder 60+)Har faste treningsdager på skolen for alle ansatteflere sosiale arrangement for personalet. 18 Virksomheten har ikke igangsatt noen individuelle tiltak. Vi har en medarbeider som ønsker å gå av med 100% AFP til sommeren. Ingen tiltak kan endre på denne 19 - Innenfor fag-/timefordeling og timeplan- Fleksibilitet innenfor arbeidsplanfestet tid 20 Tilpasset fag- og timefordeling i Kroppsøving og Idrettsfag for 1 lærer Tilpasset timeplan i TIP for 1 lærer Tilpasset timeplan i Elektrofag for 1 lærer 21 Timeplanen er tilrettelagt, videre er det avsatt ekstra ressurser til avspasering i retterperioder. Alle seniorer får tett oppfølging. 22 Alle medarbeidere har en seniorsamtale med sin personalleder i tilknytning til medarbeidersamtalen, med fokus på tilrettelegging. For pedagogisk personale er det 23 1 pedagog får samle opp tid til 1 dag avspasering/mnd Arbeidstakere har arbeidet utover aldersgrensen fordi de har ønsket dette, og virksomheten har kunne legge til rette for det- Virksomheten har tilrettelagt fag-og tim 25 Vi har fulgt livsfasepolitikken og gitt en medarbeider en mulighet til å arbeide redusert, men beholde full lønn. 26 Vi legger til rette på timeplanen og i forhold til de fagene de ønsker å undervise i. Så har vi også en del fysisk tilrettlegging i form av plassering på ulike rom i forhold 27 Faglig oppdatering og sosilae treff for alle over 62. Ekstra oppfølgingssamtaler for alle med belastende fysisk arbeid. 28 Tilpasning av timeplan, godt planlagt årsverk i dialog med nærmeste leder. 29 Timeplan forsøkes tilrettelagt. Tilfeller av to-lærersystem der den ene er senior. 30 Vi viderefører ordningen med livsfasetilpasning og seniorsamtaler. Ingen konkrete nye tiltak, men styrker bruken av eksisterende tiltak. 31 Noen har fått timeplanmessige tilpasninger. Noen har også etter eget ønske reduserte stillinger som alternativ til å gå av med pensjon. 32 Tilrettelegging av fag- og timefordeling 33 Det tas hensyn til senioreres ønsker ved timeplanlegging, fordeling av klasser og fag. 34 Fleksibel arbeidstidtilbud om fysikalsk massasje 35 Ja. 10

11 36 Ingen i 2013.Seniorer følges opp i medarbeidersamtaler 1 gang per år hvor seniortiltak er tema. Behov for tiltak følges 37 Økt støtte til treningsavgift. Ekstra fridag 6 personer (utgjør 5% - i tillegg til vanlig ordning, blir dette å se som særlig tiltak i så fall) 38 Sælig tiltak. Individuelle tilpasninger, tilpasning av arbeidstid. 39 Samtale. Virksomheten har strukket seg langt for å tilpasse arbeid i forhold individuelle ønsker. Noen får samle opp dager mens andre får tilrettelagte oppgaver av 16 har individuelle tiltak. 2 har "særlig tiltak 80/20, 1 har omgjort arbeidstiden til å være sommertid hele året. 41 Det gis 80/20 til 4 personer i sentraladministrasjonen. 11

12 ak har virksomheten igangsatt i siste kalenderår, i tillegg til de avtalefestede tiltakene? tiltak vi har hatt over noe tid. egge for «gåtur» i 20 min i arbeidsplanfested tid pr uke. Massasjetilbud for alle ansatte. Kostnader dekkes av ansatte. Fleksibilitet ift arbeidstidsordning (bruk av arbeidsplanfestet tid) ba en gang i uken. t over andre.seniortur i april Alle ansatte gis mulighet til å komme med ønsker i forhold til fag- og timefordeling og eventuelle tilretteleggingsbehov. arbeidsoppgaver som et seniorpolitisk tiltak for skoleåret , da de av helsemessige grunner ikke ønsket å fortsette i sin egentlige jobb. Vi har ellers prøvd å tilrettelegge arbeidssituas nsker oppfylt. ale arrangement for personalet. gen tiltak kan endre på denne beslutningen. ofag for 1 lærer AFP og tilpasset fag- og timefordeling for 1 filolog Tilpasset fag- og timefordeling for 1 realist r pedagogisk personale er det i hovedsak snakk om tilrettelegging av undervisnignsfag og timeplan. Dette blir fulgt opp i dialog mellom perosnalansvarlig og medarbeider. Det er selvsagt en a mheten har tilrettelagt fag-og timefordeling i samarbeid med medarbeidere ved behov. plassering på ulike rom i forhold til trapper og annet. 12

13 re får tilrettelagte oppgaver. 13

14 rbeidsplanfestet tid) vd å tilrettelegge arbeidssituasjonen etter behov. arbeider. Det er selvsagt en avveining av den personlige tilrettelegging opp mot den pedagogiske tilrettelegging for elevene. 14

15 Quest tittel Annen rapportering på tildelingsbrevet 17. mars 2014 Startdato Sluttdato Unike respondenter 36 E-postinvitasjoner 37 E-postsvar 36 Svar 36 Svarfrekvens0,97 Eksportdato :29 15

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 275 Tidspunkt: 03.06.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 Saksliste Saksnr PS 20/17 Orientering:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.2016 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr 1/16 Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 1/15 Fylkestingsvalget

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 15.01.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 15.01.2018 Tid: 09:30 Saksliste Saksnr NOT 1/18 Orientering:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 31.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 09:00 10:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.2013 Tid 09:00 Saksliste Notat Tittel Notater 12/13 Orientering

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 21.11.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 21.11.16 Tid 10:00 1 Saksliste

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 5/11 Formannskapet

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 08:30 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 15/14 Orientering

Detaljer

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Utfordring For å kunne finansiere alderspensjon, helsetjenester og eldreomsorg,

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 26.05.2015 Møtested Galleriet Møterom 803 Møtedato 26.05.2015 Tid 11:00 Program 26.5.15 møterom 803 Tid Aktivitet Deltakelse 10.00 11.00 Eiermøte

Detaljer

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00 Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 21.03.2017 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 26.04.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 26.04.2017 Tid: 09:00 10:15 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 27.04.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 27.04.2016 Tid: 09:30 10:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 31.01.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2018 Tid: 09:00 1 Saksliste Saksnr PS 1/18 Tittel

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00 Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 06.06.2017 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Cecilie Bekkevold, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Altafjord på Rådhuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Altafjord på Rådhuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 14.03.2016 kl. 10:00 i møterom Altafjord på Rådhuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.06.2013 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

1. Bergen Vann KF viderefører de seniorpolitiske tiltakene som er iverksatt

1. Bergen Vann KF viderefører de seniorpolitiske tiltakene som er iverksatt Dato: 31. mars 2011 KFVANN /11 Styret for Bergen Vann KF Bergen Vann KF - evaluering av Seniorpolitiske tiltak SND BV-070-200413983-76 Hva saken gjelder: Styret til Bergen Vann KF fattet slikt vedtak i

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Saksutredning: EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Trykte vedlegg: Skjematisk oversikt over tilbakemelding fra skolene Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: I administrasjonsutvalgets

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.12.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 05.12.2017 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Seniorpolitikk i Sortland kommune. Strategi for å beholde den kompetente arbeidskraften

Seniorpolitikk i Sortland kommune. Strategi for å beholde den kompetente arbeidskraften Seniorpolitikk i Sortland kommune Strategi for å beholde den kompetente arbeidskraften Sortland kommune - samfunn Regionsenter i Vesterålen Ca. 10 000 innbyggere Vekst i befolkning Den blå byen Viktigste

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 10/7500-1 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Sekretariatets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 2/10 Partsammensatt

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 5.12.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 05.12.2016 Tid 14:00 1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.11.2009 2009/413-0 / 423 Sigrunn Ulvatne 78 47 65 08 sigrunn.ulvatne@nordkapp.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref: 2007/4392 - /423 Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet Livsfasepolitikk Muligheter der du er i livet 1 2 Vi legger til rette Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for at du skal trives og yte ditt beste. Alle beveger vi oss gjennom ulike faser i livet,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget

Møteinnkalling Kontrollutvalget Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 26.01.2016 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 27.08.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret 12.12.2016 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.12.2016 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 1/16

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 8. mars 2006 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Isk, Levanger og Verdal. Organisasjonsenheten

Isk, Levanger og Verdal. Organisasjonsenheten * Isk, Levanger og Verdal Organisasjonsenheten SYKEFRAVÆRSPROSENTER PR. ENHET - INNHERRED SAMKOMMUNE. ok pr. 09.05.4 04 ENHET.tertial Kvinner Kvinner Menn Menn Totalt: -6 dager >= 7 dager dagsverk dagsverk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/02678-011 LIVSFASEPOLITIKK FOR ANSATTE I KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL TILTAK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested: Schweigaards gate, 4 Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.01.2013 Tid: 09:00 10:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Fra KHMs styre Museumsdirektør Sakstype: Ordinær sak Møtedato: 16.06.2017 Notatdato: Saksbehandler: 07.06.2017 HR-sjef Stina Mosling S 18/17 Evaluering av funksjonsanalysen

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Bydel Grorud 2015 Innledning I de siste 20-30 år har det vært en sterk nedgang i 60- åringers yrkesfrekvens, både i Oslo kommune og på landsbasis.

Detaljer

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold Likestilling og mangfold Årsmelding 2012 Likestilling og mangfold 1. Kjønnsbalanse Oversikt over ansatte i RFK fordelt på stillingskapittel og kjønn Stillingskategorier Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.10.2013 Tid: 09:00 09:40 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 11.09.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 11.09. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 11.09.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Arbeidsavtale Saltdal videregående skole

Arbeidsavtale Saltdal videregående skole Arbeidsavtale 2015-2016 Saltdal videregående skole Hjemmelsgrunnlaget; Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder,

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 23.11.2016 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK VED SUNNAAS SYKEHUS HF

LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK VED SUNNAAS SYKEHUS HF LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK VED SUNNAAS SYKEHUS HF Sunnaas sykehus HF (SunHF) har fokus på utvikling av en livsfaseorientert personalpolitikk med spesielt fokus på seniorer. Å tilby tilpassede tiltak

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/ Ås kommune Seniorpolitikk Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/00418-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget 08.10.2015 Formannskapet 08.10.2015 Kommunestyret

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 14.10.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.01.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 08:15 08:45 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 23.11.2016 Møtested: Galleriet Shweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 23.11.2016 Tid: 10:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer