Strategisk plan for lederutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for lederutvikling 2013 2016"

Transkript

1 Strategisk plan for lederutvikling Sammen om Vestfolds framtid Utgave 05 datert 22. mai, vedlegg til sak for FLG 27. mai 2013 Side 1 av 8

2 Innhold Strategisk plan for lederutvikling Innledning... 3 Lederutfordringer i Vestfold fylkeskommune... 4 Organisasjonspolitikk og lederutvikling... 4 Mål og målgrupper... 5 Omfang, organisering og arbeidsform... 5 Introduksjonsprogram for nye ledere... 7 Tema/innhold... 7 Evaluering... 8 Strategisk plan for lederutvikling Side 2 av 8

3 Innledning Fylkesrådmannens ledergruppe besluttet i 2010 å iverksette et felles lederutviklingsprogram for samtlige ledere i Vestfold fylkeskommune. Programmet baserte seg på en strategi utviklet på tvers av fylkeskommunens sektorer og med et klart felles mål: Vi ville samle fylkeskommunens ledere for å sikre felles kompetanseutvikling, legge til rette for utvikling av fellesskap og identitet til Vestfold fylkeskommune og bruke felles lederutvikling som virkemiddel for resultatoppnåelse. Gjennom perioden fra 2011 til 2012 har vi fått verdifulle erfaringer, og ikke minst sett resultatene av hva fellesskap og kulturbygging kan bety for en organisasjon. Ledersamlingene har bidratt til større forståelse for helhet og sammenheng i organisasjonen, og bidratt til identitetsbygging og felles kultur. Gjennom en langsiktig, konsernovergripende strategisk plan for lederutvikling ønsker vi å bidra til koordinering og forutsigbarhet i framtidige kompetansetiltak for våre ledere. Ledersamlinger skal stimulere til felles refleksjon og erfaringsutveksling der kunnskap bygges og innsikt utvikles. Deltakelse i lederutviklingsprogrammet er kun igangsettende, det er i hverdagen og ute på den enkelte virksomhet at jobben må gjøres. Det forutsettes derfor at den enkelte virksomhetsleder tar ansvar for implementering og oppfølging lokalt. Dette gjelder både for virksomheten som helhet og for den enkelte leder. Lederutviklingsprogrammet omfatter både konsernovergripende tiltak, sektorvise/fagspesifikke tiltak for den enkelte sektor samt eget introduksjonsprogram for nye ledere. Vi opererer kun med ett lederutviklingsprogram i Vestfoldfylkeskommune, og strategiske grep beskrevet i planen skal være retningsgivende for hele organisasjonen. Vi skal som ledere gå foran som gode rollemodeller. Gjennom felles lederutvikling skal vi bygge identitet, fellesskap og kompetente ledere, basert på bevisstheten om ledelse som eget fagområde. Det er vår samlede lederinnsats som teller, som ledere er vi Sammen om Vestfolds framtid! Egil Johansen Fylkesrådmann Strategisk plan for lederutvikling Side 3 av 8

4 Lederutfordringer i Vestfold fylkeskommune Vestfold fylkeskommune er en viktig aktør i vestfoldsamfunnet, både som regional utviklingsaktør, tjenesteyter og som arbeidsgiver for over 2200 ansatte. Virksomhetene i fylkeskommunen har en bredt sammensatt ansattgruppe med hensyn til fagbakgrunn og kompetanse. En stor andel av medarbeiderne har høyere utdanning. Mulighetene for å få anvendt sin kompetanse på en meningsfull måte representerer for mange en sterk motivasjon. Utvikling av enhetlige og forutsigbare tjenester og kvalitetsbevisste endringskulturer blant medarbeidere med høy kompetanse og autonom rolleutøvelse, krever mye av lederne. Vestfold fylkeskommune har lojale, dedikerte medarbeidere, som samtidig forventer ledere som evner å samle, motivere, prioritere, delegere og tilrettelegge. For ledere på alle nivåer, er det en stående utfordring å treffe balansen mellom forventninger og krav knyttet til samfunnsoppdraget på den ene siden, og ivaretagelse av den enkelte ansatte på den andre siden. Ledelsen må ha som mål å skape en organisasjonskultur der bevisstheten rundt egen lederrolle i forhold til samfunnsoppdraget er en drivkraft som skal løses i samarbeid og fellesskap mellom ledere og ansatte. Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er komplekst. Innenfor det enkelte virksomhet vil ledere måtte følge mange parallelle og ulike mål, ofte av kvalitativ karakter, og dermed vanskelig målbare. Fylkeskommunen driver sin virksomhet innenfor et omfattende lov- og avtaleverk, som samtidig setter rammer for utøvelse av ledelse. Det skal stilles høye krav til ledernes ferdigheter i å lede endringsprosesser basert på gode medvirkningsprosesser. Utfordringene ligger i å skape felles forståelse, følge opp, prioritere og evaluere. Organisasjonens utfordring ligger i å sikre leders kompetanse som endringsagent og handlekraftig utviklingsleder. I utformingen av Strategisk plan for lederutvikling har det vært et mål å ta hensyn til de særskilte behov og utfordringer som utøvelse av ledelse i fylkeskommunen representerer. Hvordan de ulike aspektene ved ledelse kommer til uttrykk vil variere mellom sektorer og virksomheter. Dette krever lokale initiativ og differensiering av tiltak for lederutvikling, et forhold som er søkt ivaretatt gjennom organisering og nivåbeskrivelser i selve programmet. Organisasjonspolitikk og lederutvikling Gjennom høy grad av medvirkning fra arbeidstakerorganisasjonene og samtlige ledere ble ny organisasjonspolitikk vedtatt våren Organisasjonspolitikken gir føringer for utøvelse av godt lederskap, og gjennom strategisk plan for lederutvikling er det et klart mål at organisasjonspolitikken skal brukes for å etablere en mer helhetlig organisasjonskultur. Felles visjon, verdier, etiske retningslinjer og prinsipper for lederskap og medarbeiderskap gir klare prioriteringer for tematikk og innhold. Organisasjonspolitisk plattform er utviklet for at vi som organisasjon skal samle oss om å levere best mulige resultater på fylkeskommunens definerte samfunnsoppdrag. Ledere skal jobbe målrettet for å oppnå resultater for Vestfolds innbyggere, praktisere åpenhet og involvering, og synliggjøre handlingsrom og muligheter. Vi har tro på at verdibasert lederskap vil være en styrke når vi skal fatte beslutninger, legge strategier og tilrettelegge for medvirkning. Strategisk plan for lederutvikling Side 4 av 8

5 Mål og målgrupper Samtlige ledere med faglig, økonomisk og personalmessig ansvar, samt arbeidstakerorganisasjonens hovedtillitsvalgte og fylkeshovedverneombudet defineres som målgruppe for lederutviklingsprogrammet. Nye ledere ivaretas spesielt gjennom deltakelse i et introduksjonsprogram. Definisjon av ledernivåer og intern organisering følger retningslinjer gitt i reglement for intern videredelegasjon fra fylkesrådmannen i Vestfold fylkeskommune. Målgruppen for det sektorovergripende lederutviklingsprogrammet deles i puljer etter organisasjonstilknyting og nivå. Pulje 1 (P1) består av direktører, virksomhetsledere, stedfortredere, seksjonssjefer, hovedtillitsvalgte og fylkeshovedverneombud. Pulje 2 (P2) består av organisasjonens øvrige mellomledere. Lederutviklingsprogrammet planlegges innenfor følgende hovedmålsettinger: 1) Lederne opplever fellesskap og identitet med Vestfold fylkeskommune. 2) Lederne bruker hverandres kompetanse og bygger organisasjonskultur. 3) Lederne deltar i utvikling av organisasjonens strategiske beslutninger gjennom gode medvirkningsprosesser. 4) Lederne utvikler sin bevissthet og praksis for god personalledelse. 5) Lederne utvikler sin kompetanse for endringsledelse. 6) Lederne utvikler god vurderingsevne og ferdigheter i å utøve aktiv, tydelig og profesjonell ledelse i møte med konflikter og personalsaker. 7) Lederne utvikler handlingskompetanse og får trening i å mestre ulike metoder og verktøy for ledelse. 8) Lederne reflekterer over eget ståsted som leder for å bevisstgjøres på personlige mål og utviklingsområder. 9) Lederne er oppdatert på relevant forskning av betydning for utvikling av godt lederskap. 10) Lederne utvikler mer fag- og sektorspesifikk lederkompetanse gjennom deltakelse på lederutviklingstiltak i regi av den enkelte sektor. Omfang, organisering og arbeidsform Deltakelse i det sektorovergripende lederutviklingsprogrammet er obligatorisk. Det er et mål at samtlige ledere skal se fram til deltakelse på lederutviklingsprogrammets samlinger og oppleve at dette er en verdifull arena for nettverksbygging, faglig utvikling og en sosial møteplass. Rådmannens innledning er fast post for å bidra til kunnskapsdeling og forståelse for samfunnsoppdraget. Samlingene planlegges med tid til refleksjon, erfaringsutveksling på tvers og trening på praktiske ferdigheter. Stor grad av bevissthet og høye krav til foredragsholdere, kulturformidlere, lokaliteter, planlegging og informasjon skal bidra til kvalitativt gode samlinger. Hver samling skal oppleves med begeistring og nytteverdi, være et rom i hverdagen der ledelsesfaget Strategisk plan for lederutvikling Side 5 av 8

6 står i fokus og der lederne både utfordres og begeistres. Stolthet og lojalitet til Vestfold fylkeskommune skal bidra til at våre mål realiseres. Det sektorovergripende lederutviklingsprogrammet gjennomføres med to overnattingssamlinger og en felles dagsamling for begge puljer pr år. Samlingene koordineres i tid slik at tiltakene for pulje 1 og pulje 2 planlegges i samme tidsrom. Overnattingssamlingene avsluttes til lunsj dag 2. Tverrsektorielle refleksjonsgrupper er et viktig virkemiddel i lederutviklingsprogrammet. Nye refleksjonsgrupper etableres ved oppstart høsten 2013, med et 2-års perspektiv. Tannhelsetjenestens deltakere plasseres parvis i refleksjonsgruppene. Refleksjonsgruppene kan løses opp og erstattes med annen organisering der det er hensiktsmessig på den enkelte samling. Ved oppstart av nye refleksjonsgrupper, benyttes teambygging i praksis som metode for å etablere de nye gruppene. Gjennom aktiv bruk av refleksjonsgruppene legges det til rette for nettverksbygging, erfaringsutveksling, veiledning i reelle problemstillinger og praktisk trening. Den enkelte sektor utvikler fag- og sektorspesifikke lederutviklingstiltak, men innenfor rammen av strategisk plan for lederutvikling. Lederutviklingsprogrammet er redusert i omfang i forhold til gjennomført første 2-årsperiode. Læring kommer til uttrykk gjennom endret atferd. Skal programmet resultere i endret lederatferd, er det avgjørende at den enkelte virksomhet og leder bevisstgjøres og trener på forhold knyttet til ledelse i hverdagen. Bruk av egen arbeidsplass som treningsarena er en forutsetning for utvikling av godt lederskap. Det er etablert et eget elektronisk arbeidsrom for lederutviklingsprogrammet der all dokumentasjon er tilgjengelig. Matrisen nedenfor viser sektorovergripende og sektorvise 1 aktiviteter i lederutviklingsprogrammet pr år: Målgruppe Type samling Kommentar Januar P1 + P2 felles samling Dagsamling innenfor en ramme fra Felles for alle lederne. Rådmannens innledning, ekstern foredragsholder som løfter og begeistrer, samlinger pr virksomhet siste del av dagen. Fokus på budsjett og styringsmål, samt aktuell tematikk. Februar Sektortiltak Vurderes for fagspesifikke tiltak i den enkelte sektor. Mars P1 Tid til trening, rom for refleksjon, nettverksbygging og erfaringsdeling Overnatting Mars P2a og P2b Tid til trening, rom for refleksjon, nettverksbygging, erfaringsdeling Overnatting September/oktober Sektortiltak Vurderes for fagspesifikke tiltak i den enkelte sektor. November P2a og P2b Tid til trening, rom for refleksjon, nettverksbygging og erfaringsdeling Overnatting November/desember P1 Tid til trening, rom for refleksjon, nettverksbygging og erfaringsdeling Overnatting 1 Tidspunkt for sektorvise/fagspesifikke tiltak er tilpasset utdanningssektorens aktiviteter knyttet til pedagogisk ledelse Strategisk plan for lederutvikling Side 6 av 8

7 Introduksjonsprogram for nye ledere Lederutvikling planlegges som en kontinuerlig aktivitet for ledere i Vestfold fylkeskommune og det er vesentlig at også nye ledere ivaretas. Den enkelte virksomhetsleder er ansvarlig for at nye ledere meldes inn i lederprogrammet og at den nye lederen får en egen mentor. Det legges til rette for to obligatoriske dagsamlinger der organisasjonskultur, erfaringsutveksling og refleksjon omkring ledelse i Vestfold fylkeskommune er tema. Oppstart planlegges høsten Samlingene avholdes 2 ganger pr år og nye leder kan delta på kursdag 1 og 2 i den rekkefølge som passer best i forhold til tiltredelsestidspunktet for den enkelte. Nødvendig fleksibilitet sikres gjennom at begge kursdager arrangeres to ganger pr år. Tidspunkt planlegges og koordineres med lederutviklingsprogrammet for øvrig og andre konsernovergripende aktiviteter. Matrisen viser en oversikt over innhold og organisering av rådmannens introduksjonsprogram for nye ledere, sett i ett års perspektiv: Kursdager Kursdag 1 Kursdag 2 Innhold Arrangeres september og februar - Rådmannens forventninger til ledere i VFK - Fakta om fylkeskommunen - Organisasjonspolitikk Lederutfordringer i VFK og ledelse i offentlig forvaltning - Kort om Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen, styringsrett og styringsplikt Arrangeres desember og mai - Ny som leder, forventninger og utfordringer - Systematisk medarbeiderutvikling og personalledelse - Systematisk arbeid med resultatmål og medarbeidermåling - Kort om arbeidsmiljølov og HMS Tema/innhold For å komme fram til tematikk og innhold er det gjennomført en enkel behovsanalyse basert på resultater og måloppnåelse over tid, samt tilbakemeldinger fra samtlige ledere. Lederutviklingsprogrammet er modulbasert og planlagt i et tidsspenn på 4 år. Resultater, resultatmål, medarbeidermålinger og endrede forutsetninger må møtes med et program som innehar tilstrekkelig fleksibilitet og gir rom for endring og justering underveis. Innhold i lederutviklingsprogrammet er for planperioden kategorisert tematisk innenfor hovedområdene tema og verktøykasse. Tematikk i kategorien tema egner seg for forelesning, inspirasjonsforedrag og diskusjon. Tematikk i kategorien verktøykasse er krever en mer praktisk tilnærming gjennom refleksjon, trening og øvelser. Oversikten er veiledende for detaljplanlegging av den enkelte samling, og forhold som ny forskning, resultatoppnåelse og politisk fokus vil medføre behov for endringer og justering av planen underveis. Strategisk plan for lederutvikling Side 7 av 8

8 Matrisen viser en oversikt over sektorovergripende tematikk og verktøy som planlegges gjennomført i planperioden , med føringer for den enkelte sektor, virksomhet og leder: Tema Høst/Vår/År Verktøykasse Høst/Vår/År a) Videreføre og bygge på tidligere tema: endringsledelse, utviklingsledelse, verdibasert ledelse, organisasjonskultur og kommunikasjon b) Relevant forskning og aktuelt om ledelse c) Organisasjonskultur og kommunikasjon d) Lederskap og medarbeiderskap i kunnskapsorganisasjoner e) Handlekraftig ledelse i offentlig sektor f) Strategisk ledelse g) Prosessledelse, profesjonalitet og effektivitet Høst 2013 Høst Vår/Høst 2014 Vår/Høst 2014 Høst/Vår Høst/Vår a) Organisasjonspolitikk 2020, verdibasert ledelse i praksis b) Implementering av strategiske beslutninger c) Systematisk arbeid med resultatmål og medarbeidermåling d) Coaching/veiledning og ledelse/styring e) Helsefremmende personalledelse f) Håndtering av konflikter og dilemmaer g) Effektivitet i arbeidsdagen, stressmestring og egenadministrasjon h) Være handlekraftig og følge opp beslutninger hvordan lykkes i praksis? i) Teknologi og ledelse Verktøykassen prioriteres og tilrettelegges for praktisk arbeid på samlingene, sett i sammenheng med relevant tema. Sektorovergripende Sektornivå Tema Høst/Vår/År Verktøykasse Høst/Vår/År a) Sektordirektørens implementering og oppfølging a) Fagspesifikke ferdigheter av lederprogrammet b) Fagspesifikke kompetansetiltak Virksomhetsnivå Tema Høst/Vår/År Verktøykasse Høst/Vår/År Den enkelte leder a) Virksomhetsleders implementering og oppfølging av lederprogrammet b) Virksomhetens verktøy for styring, resultatoppfølging og evaluering c) Oppfølging av resultatmål og medarbeidermåling a) Teamledelse b) Verktøy for oppfølging av medarbeidere og ledere c) Fagspesifikke ferdigheter Tema Høst/Vår/År Verktøykasse Høst/Vår/År Den enkelte leder skal med bakgrunn i lederutviklingsprogrammet og virksomhetens fokus utvikle eget lederskap. a) Selvinnsikt, personlig utvikling, personlige målsettinger b) Relasjonelle ferdigheter c) Endringsledelse d) Veiledningskompetanse e) Teamutvikling, teamroller f) Leder som kommunikator og motivator Evaluering Evaluering gjennomføres digitalt etter hver ledersamling, og evalueringen sees i sammenheng med programmets hovedmålsettinger og delmål for den enkelte samling. Helheten i lederutviklingsprogrammet evalueres årlig i forbindelse med årets siste samling. Systematisk evaluering skal sikre at vi gjennomfører i tråd med definerte mål. Strategisk plan for lederutvikling Side 8 av 8

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Innledning/bakgrunn

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato eller sak nr. Lederforum 04.05.2000 Arbeidsmiljøutvalget 07.06.2000 Administrasjonsutvalget 07.06.2000

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Lønns- og personalseksjonen juni 2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Lederplattform... 4 2.1 Hva

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN Beregnet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Dokument type Rapport Dato Mai 2012 RAPPORT KARTLEGGING AV RAPPORT KARTLEGGING AV Versjon Rapport, v1.0 Dato 2012/05/04 Utført av Rambøll

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

HR strategi 2013 2016

HR strategi 2013 2016 HR strategi 2013 2016 Sykehuset i Vestfold 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 1.1 Strategiarbeid i sykehus 1.2 Hva er en HR - strategi og hva skal den løse 1.3 Spesialisthelsetjenestens utfordringer -

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer