VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY 1

2 Innhold Kjerneoppgaver... 3 Organisering... 3 Endrede styringssignaler/rammebetingelser... 4 Dagens virkelighet - Utviklingstrekk... 4 Prioriterte oppgaver... 4 Målekart... 5 Mål og tiltak... 6 Økonomi... 8 Interne oppgaver... 9 Personaloppføling/medarbeidersamtaler... 9 Samarbeid med tillitsvalgte... 9 Andre forhold...10 Vedlegg

3 Kjerneoppgaver Grunnskoleopplæring Voksenopplæring på grunnskolens område Opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven Tilbud om skolefritidsordning Organisering Skolens drift bygger på kommunens virksomhetsmodell. Rød skole består av undervisning og en skolefritidsordning (SFO) Undervisning Skolens elevtall er på 346. Undervisningspersonalet har vært organisert i to team. Teamene har egne teamledere. Trinnene er fleksibelt organisert. Skolen har prioritert tredeling av trinnene i noen timer per uke i fagene norsk, matematikk og engelsk. Basisgruppestørrelsen har vært fra 19 til 26 elever. Skolen har et tverrfaglig team med deltakelse fra PPT, barnevern og helsesøster. Teamet har hatt faste møter på skolen og har koordinert opplegg og tiltak for elever med behov for spesielt tilrettelagt undervisning. Skolen har samarbeidet med Gressvik ungdomsskole og barnehagene om overganger for elevene. Organisasjonskart 3

4 Endrede styringssignaler/rammebetingelser Ny læreplaner i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Større forventning til bruk av IKT i undervisning Skolen oppdaterer seg kontinuerlig når det gjelder nye og endrede læreplaner. Det lages nye årsplaner som forholder seg til endrede læreplaner. Dagens virkelighet - Utviklingstrekk Det er ingen store endringer i befolkningsgrunnlaget for skolen. Levekårsundersøkelsen for Fredrikstad kommune viser at de fleste av elevene kommer fra områder med gode levekår. Men skolen får også noen elever fra områder som har lav levekårsindeks. sene ofte blir satt sammen etter adresse, kan dette føre til noe ulike læringsresultater selv om skolebidragsfaktoren er rimelig lik. Prioriterte oppgaver Kommunedelplan Oppvekst viser tydelige strategier for hvordan vi skal arbeide for å nå de langsiktige målene i Kommuneplanens samfunnsdel og legger føringer og målsettinger for arbeidet i kommende planperiode. Skolens hovedsatsing er på følgende områder: lesing regning/realfag klasseledelse vurdering for læring I tillegg skal skolen jobbe for seksjonens 5 felles satsingsområder: tidlig innsats språk overganger foreldresamarbeid tydelig ledelse 4

5 Målekart Fokusområde Kritisk suksessfaktor Status Mål Indikator siste måling B. 1.1 Elevundersøkelsen (2013) - Klasseledelse 4,00 4,0 4,1 - Vurdering for læring 4,16 4,0 4,2 - Som mobbes 7. trinn 1,2 1,0 1,0 Måle- Skala 1-5 Brukere/ kvalitet B.1 Tilpassede tjenester til brukerens behov B Kartleggingsprøver 2. trinn Rapporterer under bekymringsgrense (Vår 2013) - Leseferdighet 22, Regneferdighet 28, B Nasjonale prøver Barnetrinn 5. trinn (2013) - Lesing (nivå 1) 46, % - Regning (nivå 1) 52, % % % L Godt arbeidsmiljø Medarbeidertilfredshet 4,15 4,2 4,2 1-5 Høy tilstedeværelse Nærvær i % ( 90, % Medarbeidernes opplevelse av hjelp og 4,47 4,5 4,5 1-5 støtte Medarbeidere Læring og utvikling Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,34 4,3 4,4 1-5 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 4,59 4,6 4,6 1-5 Trivsel Hvordan trives du alt i alt på jobben 4,27 4,3 4,

6 Mål og tiltak Skolens egne mål og satsingsområder Lesing Skolen ønsker å øke lesekompetansen i alle fag. - Det opprettes lesegrupper på alle trinn. - Ut fra resultat på kartleggingsprøver og nasjonale prøver fordeles elevene i midlertidige grupper der opplegget tilpasses behovet. - Nasjonale prøver og kartleggingsprøver analyseres og arbeides med i personalet for å bedre elevenes læring. Regning/realfag Skolen ønsker å øke regnekompetansen i alle fag. - Det utarbeides plan for regning i alle fag. - Nasjonale prøver og kartleggingsprøver analyseres og arbeides med i personalet for å bedre elevenes læring. Klasseledelse - Skolene skal ha felles forpliktende retningslinjer for god klasseledelse. - Øke lærernes kompetanse i klasseledelse. - Skolen har utarbeidet egen plan for klasseledelse. Personalet har god kompetanse etter at de har arbeidet med dette de siste tre årene. - Klasseledelsesplanen evalueres en gang pr. år. - Lærerne forsøker å skape trygghet, struktur og gode relasjoner i møte med elevene. Lærerne er opptatt av at alle elever er velkomne og aksepterte i timene. Lærerne fokuserer på å gi elevene tro på egne muligheter til faglig og sosial utvikling og vektlegger å tydeliggjøre målene for elevene. Vurdering for læring - Skolen arbeider aktivt med vurdering for læring i samarbeid med tre andre skoler. - Skolen har halvårlige samarbeidsøkter med Manstad skole - Alle elever skal oppleve sosial- og faglig mestring og få konstruktive tilbake- og framovermeldinger. - Lærerne vektlegger å tydeliggjøre målene for elevene. - Årsplaner utarbeides/revideres i alle fag på bakgrunn av prinsippene rundt vurdering for læring. Det arbeides aktivt å forbedre kriterier for måloppnåelse. - Vurdering for læring er et fast drøftingspunkt på alle teammøter. - Elevene engasjeres i vurderingen av eget arbeid 6

7 Mål og satsingsområder Barn og unge har trygge og gode oppvekstsvilkår Strategi: Arbeide etter prinsipp om tidlig innsats på alle alderstrinn. Forsterke foreldresamarbeid. Bedre tverrfaglig og tverrsektoriell innsats i arbeidet med barn og unge. Barn, unge og foreldre opplever gode og trygge oppvekstarenaer. - Det er også lagt opp til samarbeidsmøter mellom foreldre, klasselærere, skolens ledelse og for eksempel PPT og/eller barnevern der det er nødvendig. - Skolens ressursgruppe tar tak i elevsaker etter prinsippet tidlig innsats. Lærerne melder inn elever til ressursgruppa som et ledd i arbeidet med tidlig innsats. - PPT har faste samarbeidsmøter med skolens ressursgruppe. - Rød skole er en Zero-skole. Skolen bruker programmet Zero med ukentlig oppgaver nedfelt i en sosial læreplan. Eks. Uke 9+10 Å be om unnskyldning Å kunne ta imot unnskyldning. - Rød skole er med på Trivselslederprosjektet. Elever blir kurset som trivselsledere slik at de kan være positive bidragsytere i friminuttene. Det faglige nivået i barnehage og skole er hevet Strategi: Bedret struktur i arbeid med språkutvikling. Få eller ingen barn skal starte i første klasse uten å kunne forstå og snakke norsk. Forsterket sosial og faglig kompetanse hos barn og unge. Opprettholde resultater i lesing og regning/realfag og fortsatt satsing i skolene på klasseledelse og vurdering for læring jfr. kompetansenivåer i Kommunepuls. - Det arbeides aktivt med språkutvikling på alle trinn. Vokal brukes som analyseverktøy i denne sammenhengen. - Leseplanen på alle trinn følges systematisk - Førsteklassinger testes i norsk. Elever med svake kunnskaper i norsk får eget tilpasset opplegg. Barn og unge motiveres til kunnskap Strategi: Barn og unge opplever trygge og gode overganger i oppvekst- og utdanningsløpet. Barn og unge skal motiveres til læring og forskertrang. - I forbindelse med overgang barnehage/skole og barneskole/ungdomsskole avholdes det faste overføringsmøter. - Skolen benytter læringsarenaer og metoder som motiverer og aktiviserer elevene. - Skolen benytter seg av besøk på Inspiria som et ledd i motivering for forskning. Folkehelse og levekår er kraftig forbedret knyttet til barn og unge Strategi: Økt fysisk aktivitet blant barn og unge og redusert omfang av barn og unge med overvekt. God psykisk helse blant barn og unge. Redusert bruk av tobakk og rusmidler blant barn og unge. - Skolen har faste dager for fysisk aktivitet som skogsturer, idrettsdager osv. i tillegg til Fysak og Kroppsøvingstimer. - Arbeidet med psykisk helse er en del av Zeroskoleopplegget. 7

8 - Skolen har nulltoleranse når det gjelder bruk av rusmidler og tobakk blant elever. Barn og unge har gode kultur- og idrettstilbud Strategi: Barn og unge opplever et levende lokalt kultur- og idrettsliv, gode oppvekstmiljøer og lokalsamfunn. Vi har attraktive og tilgjengelige kultur- og idrettsarenaer i lokalsamfunnene. Den kulturelle og estetiske dimensjonen er en naturlig del av barn og unges læringsmiljø. - Skolen deltar i Den kulturelle skolesekken. - SFO har eget opplegg med aktiviteter innen kultur og idrett. Skolen samarbeider med nærliggende idrettslag. Barn og unge har kunnskap om lokale og nasjonale miljøutfordringer Strategi: Den enkelte/gruppe har økt fokus på bedre miljø. Barn og unge har kunnskap om lokale og nasjonale miljøutfordringer. - Skolen vil bli forsøke å bli Miljøfyrtårn i løpet av Kunnskapsformidling om miljøtemaer foregår på alle trinn - Skolen praktiserer kildesortering. Egen elevgruppe står innsamling av papir og papp. Økonomi Tjenester/ avdelinger Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 Budsjett 2014 Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Sum Kommentar til økonomi Det er ingen store endringer i budsjett for 2014 i forhold til justert budsjett Økningen i budsjettet dekker opp et ev. lønnstillegg på 2,3%. 8

9 Interne oppgaver Ledelsesoppgaver Kommunen utvikler en god arbeidsgiverstrategi Medarbeidere opplever at de utvikler seg og får brukt egen kompetanse i arbeidet, og at de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene. Ha fokus på at heltid skal være en rettighet for alle ansatte i kommunen. Beholde arbeidstakere og øke avgangsalder gjennom plan for livsfase- og seniorpolitikk. Medarbeidere i kommunen opplever å ha ledere som er tydelige, inkluderende og gode rollemodeller. Medarbeidere motiveres til å utføre arbeidet i samsvar med kommunens mål og verdier, og er bevisste om sin rolle som omdømmeambassadør. Ha god kommunikasjon og brukermedvirkning for å sikre at innbyggerne har god kjennskap til Fredrikstad kommunes tjenester, rettigheter og plikter Gi enkel, tidlig og tydelig informasjon, og lytte til innbyggerne. Skape realistiske forventninger til kommunens tjenester gjennom gode tjenestebeskrivelser. Bruke flere kanaler slik at innbyggerne er sikret lik tilgang. Utvikle en sterk servicekultur og en positiv og samlende organisasjonskultur. Fokus på samhandling, medvirkning og dialog med innbyggere og ulike aktører i Fredrikstadsamfunnet. God arbeidsmiljøutvikling med fokus på helsefremmende og trygge arbeidsmiljø Sørge for trygge, inkluderende og stimulerende arbeidsplasser. Fokus på å tilrettelegge for åpne og trygge dialoger. Kvalitetssystemet brukes i hele organisasjonen. Personaloppfølging/medarbeidersamtaler Alle medarbeidere får årlige medarbeidersamtaler med rektor. Assistenter får i tillegg også medarbeidersamtale med SFO-leder. Personalet følges opp av rektor ved sykdom og langvarig fravær. Skolen følger kommunens BIA-regelverk. Samarbeid med tillitsvalgte Rektor har i snitt to møter med tillitsvalgte pr. tredje uke. Tillitsvalgte er på intervjuer av nyansatte, utarbeidelse av planer osv. 9

10 Andre forhold Skolen har faste halvårlige foreldresamtaler og faste foreldremøter hvert halvår. Lærerne har også uformelle foreldresamtaler utenom de faste. Det er også lagt opp til samarbeidsmøter mellom foreldre, klasselærere, skolens ledelse og for eksempel PPT og/eller barnevern der det er nødvendig. PPT har faste samarbeidsmøter med skolens ressursgruppe. I forbindelse med overgang barnehage/skole og barneskole/ungdomsskole avholdes det faste overføringsmøter. Skolen har også møter på nivå 2 (tverrfaglig kommunal gruppe ) der det er nødvendig. Vedlegg Bemanningsplan år med årsverk 2013/ / / /2017 Rektor Inspektør 0,8 0,8 0,8 0,8 Lærere 21,9 21, Elevass. 3,9 3,4 3,5 3,5 Merkantil 0,75 0,75 0,75 0,75 SFO 6,5 6,5 6,5 6,5 Sum 34,85 34,15 34,55 34,55 Kompetanse- og opplæringsplan 2014 Pedagogisk veiledning fortsettelse IKT for lærere fortsettelse Vurdering for læring fortsettelse Elektor fortsettelse Smartboard fortsettelse Office 365 IKTplanen Videreutdanning i matematikk Photostory 4 lærere 2 lærere Alle lærerne Alle lærerne Alle lærerne Hele personalet Alle lærerne 1 lærer Alle lærerne 10

11 HMS - Kalender 2014 BIA: Bedriftsintern gruppe BVL: Brannvernleder HMSA: HMS - avdelingen i kommunen HMSG: HMS gruppa på skolen TD: Teknisk Drift TVUDF: tillitsvalgte for Utdanningsforbundet TVFF: tillitsvalgte for Fagforbundet VM: Vaktmester VO: Verneombud SFOL: Sfo-leder U-insp: Undervisningsinspektør R: Rektor Planlagt dato Hva Ansvarlig Bidrar Daglig Sjekke uteområdet Ved behov - oppfølging av: ansatte som er blitt utsatt for vold/trusler TD R VM HMSA BIA (sykemeldte) R HMSG/BIA Ukentlig Personalmøter SFO: mandag Personalmøte lærere: tirsdag R SFOL U-insp. Medbestemmelsesmøter: tirsdag Ledermøter: mandag Hver 5.uke HMS-møter R VO Januar HMS-Gruppemøte HMSG HMS-handlingsplan HMS-kalender HMS-ansvarsmatrise Januar OLI R HMSG Mars/April HMS-gruppemøte Medarbeidersamtaler HMS-vernerunde HMS årsrapport April Brannøvelse R VM Mai HMS-gruppemøte ½- årsevaluering Juni Sommeravslutning R Guttæne August Info: Saksgangen i arbeidsmiljøsaker Kvalitetssystemet Kommunens avvikssystemer September HMS-gruppemøte: HMS - handlingsplan HMS-vernerunde September/Oktober HMS-gruppemøte: Idé - myldring R R HMSG HMSG R VO HMSA VM Alle VM November Brannøvelse HMS-gruppemøte: HMS handlingsplan R TV VO ATV HMSG Desember Julebord + juleavslutning (m. pensjonistene) R Komité 11

12 Møteplan vår 2014 Uke/ PLU Teammøter Plan. Dag Tir Ons Faste punkter på Teammøter: 1 Planleggingsdag 3/1 Elevsaker/case 2 Info + halvårsplaner Team + Åpen skole Erfaringsutveksling i 3 Nasjonale prøver VFL/Halvårsplaner Frist halvårsplaner forhold til satsningsområder 4 Elevundersøkelsen VFL/ Arbeid med tema/prosjekt 5 VFL VFL/Vanlig team Oppsummering 6 Støtteferdigheter Støtteferdigheter Eventuelt Oppfølging av 7 IKTplan/workshop Klubb 8 Vinterferie Vinterferie 9 Photostory workshop Vanlig team 10 Oppf.av Støtteferdigheter Åpen skole / Trinngjennomgang 11 Åpen skole Åpen skole / Trinngjennomgang 12 Åpen skole Åpen skole / Trinngjennomgang 20.mar 13 Elector workshop Realfagsplan 14 VFL med Manstad på Rød Trinngjennomgang 15 Vokal Klubb 16 Påske Påske Utvikl.samtaler og 17 tilbake/framovermeld. Utviklingssamtaler 18 Tidsbruk til aktiviteter Utviklingssamtaler 19 Revidering av årsplaner Utviklingssamtaler 20 Revidering av årsplaner Utviklingssamtaler 21 Revidering av årsplaner Klasseledelse/VFL Vurdering av leseplan (Ev. 22 LUS/LOS) VFL 23 Planlegging neste år Planlegging neste år 21.mai 24 Planlegging neste år Planlegging neste år 2.juni 25 Planlegging neste år Planlegging neste år 12

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015

LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015 LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduksjon. 2. Lismarka skole gjennom 22 år. Innledning. Organisering av skolen. o Lismarka prosjektet. o Innføring av L-97. Læreplanarbeid.

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer