Senge. Behandling. Tog Parkering. Fjor. Poliklinik. SNIT Nord-syd. Teknisk bygning Somatik Ankomstplads Psykiatri. SNIT Øst-Vest. Senge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senge. Behandling. Tog Parkering. Fjor. Poliklinik. SNIT Nord-syd. Teknisk bygning Somatik Ankomstplads Psykiatri. SNIT Øst-Vest. Senge."

Transkript

1 N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t f o r N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s f e b r u a r

2 Innledning De foreløpige skissene for det nye sykehuset på Brakerøya er nå klare. Bygget planlegges med seks etasjer og fotavttrykk på cirka kvadratmeter. Skissene bygger på innholdet i hovedfunksjonsprogrammet, tomtens beliggenhet og utforming. Tegningene er foreløpig på et svært overordnet nivå og alle funksjoner er ikke tegnet inn ennå. Skissene viser likevel hovedideen rundt avdelinger og hvordan de kan plasseres i forhold til hverandre. - Utkastet er grunnlaget for videre diskusjoner om dette er en hensiktsmessig struktur på et bygg som skal være fleksibelt og funksjonelt i mange år. Skissene som nå foreligger er tilpasningsdyktige overfor mulige endringer gjennom prosjektets utvikling, sa administrerende direktør Nils Wisløff da han orienterte formannskapene i Lier og Drammen tirsdag 10. februar 2015.

3 N y t t V e s t r e V i k e n S y k e h u s Senge Senge Tog Parkering Behandling Poliklinik Fjor Tog Parkering Behandling Poliklinik Fjor SNIT Nord-syd ord-syd bygning Somatik Ankomstplads Psykiatri bygning Somatik Ankomstp st-vest SNIT Øst-Vest A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t

4 Bygningsstrukturen er organisert som det som kalles karreer, det vil si kvadrater av høye bygninger, med lysgårder gruppert rundt en gjennomgående indre gate. Gateforløpet varieres underveis med hagerom/uterom som opplevelsesrike orienteringspunkter til felles bruk for henholdsvis psykiatrien og somatikken. Selve gaten er et overbygget og oppvarmet areal. Auditorium, kantine og administrasjon er plassert i forbindelse med hovedinngangen.

5 N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s s k k ko on nc ce ep pt t A Ar rk ki ti et ek kt ot on ni si k

6 I 1 og 2 etasje er psykiatrien plassert øst for hovedinngangen, orientert mot landskapet og fjorden. Vest for hovedinngangen på sydsiden av den indre gaten er poliklinikker anlagt omkring lysgårder, mens det på nordsiden av den gjennomgående indre gaten er planlagt å legge de tyngre behandlingsavsnittene som bl.a. akuttmottak, operasjon, føde, laboratorier. Med en slik løsning vil alle fasiliteter få gode dagslysforhold.

7 N y t t V e s t r e V i k e n S y k e h u s BIM Server: MC-NVVSBIM - BIM Server (18.0)/NVVS visualisering Energisentral Stråleterapi Lab Lab Ekspedisjon Ekspedisjon Prøvetaking Akuttpsyk. Polikl./Dagb.NRH Ekspedisjon Ekspedisjon Ekspedisjon Polikl./dagbeh.Medisin Dialyse Blodbank Brystdiagn. Radiologi Nukleær, PET Legevakt Akuttmottak voksen DPS Avfall / Mat- og Varemottak / BHM Akuttmottak barn Ankomst Kiosk Poli/ dagbeh. Barn/Unge Skole Kantine Apotek Akuttpsyk. Akuttpsyk.mot. Eksp. voksen Eksp. Bupa Bupa Sikkerhet Eksp. sikkerh. Polikl. ØNH Eksp. hab. Eksp. alderspsyk Somatikk, sengeområder, poliklinikk Prehospitale tjenester, akutt, operasjon Leil. fam Habilitering Alderspsyk. Intensiv, overvåkning Medisinsk diagnostikk, rad. Leil. utvikl. Plottet av mm80 Medisinsk diagnostikk, lab Medisinsk diagnostikk, stråleterapi Pasient og personalservice, administrasjon Forskning og undervisning Logistikk Plan 1 Psykiatri Fordelingsarealer, kommunikasjon Nytt Vestre Viken Sykehus Plan 1 1:1500, A3/ 1: Skisseprosjekt A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t

8 N y t t V e s t r e V i k e n S y k e h u s BIM Server: MC-NVVSBIM - BIM Server (18.0)/NVVS visualisering Sentralkjøkken Patologi Laboratorier Ekspedisjon Endoskopi Operasjon Oppvåkning Pacemaker Føde, barsel Intensiv Legevakt Operasjon Ekspedisjon Ekspedisjon Poliklin.Føde,barsel,gyn. Dagbeh Onkologi Habilitering Polikl.Kirur. Ergo-/fysioterapi Nyfødt intensiv Auditorium DPS Akuttpsykiatri Rus og avh. Rus og avh. Psykose Somatikk, sengeområder, poliklinikk Polikl. Øye Polikl. Onkologi UFU Alderspsyk. Prehospitale tjenester, akutt, operasjon Intensiv, overvåkning Medisinsk diagnostikk, rad. Plottet av mm80 Medisinsk diagnostikk, lab Medisinsk diagnostikk, stråleterapi Pasient og personalservice, administrasjon Forskning og undervisning Logistikk Plan 2 Psykiatri Fordelingsarealer, kommunikasjon Nytt Vestre Viken Sykehus Plan 2 1:1500, A3/ 1: Skisseprosjekt A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t

9 Tredje etasje inneholder en rekke lettere funksjoner som kontorer og møterom orientert mot den indre gaten, mens det mot nord og syd er tekniske rom for både behandling og senger. De tekniske arealer er i stor grad lagt til denne etasjen. Dette fordi vi vil begrense arealbruken i kjelleren og dermed unngå behovet for utskifting av forurenset masse i størst mulig grad.

10 N y t t V e s t r e V i k e n S y k e h u s BIM Server: MC-NVVSBIM - BIM Server (18.0)/NVVS visualisering Forskning, møte Sterilsentral H DPS FDVU / Med.teknisk Forskning Administrasjon Administrasjon Forskning BUPA polikl. Undervisning Sikkerhet polikl. UFU polikl. Alderspsyk. polikl. Somatikk, sengeområder, poliklinikk Prehospitale tjenester, akutt, operasjon Intensiv, overvåkning Medisinsk diagnostikk, rad. Plottet av mm80 Medisinsk diagnostikk, lab Medisinsk diagnostikk, stråleterapi Pasient og personalservice, administrasjon Forskning og undervisning Logistikk Plan 3 Psykiatri Fordelingsarealer, kommunikasjon Nytt Vestre Viken Sykehus Plan 3 1:1500, A3/ 1: Skisseprosjekt A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t

11 4, 5 og 6 etasje er planlagt til senger. Det arbeides med 3 alternative former på sengeavsnittet, dels for at sikre en struktur med gode vertikale forbindelser til de underliggende behandlingsavdelinger, dels for å sikre en struktur med fleksibel bruk, der alle sengeposter blir likt utformet, uten spesialløsninger for den enkelte avdeling.

12 N y t t V e s t r e V i k e n S y k e h u s BIM Server: MC-NVVSBIM - BIM Server (18.0)/NVVS visualisering Sengeområde Administrasjon Somatikk, sengeområder, poliklinikk Prehospitale tjenester, akutt, operasjon Intensiv, overvåkning Medisinsk diagnostikk, rad. Plottet av mm80 Medisinsk diagnostikk, lab Medisinsk diagnostikk, stråleterapi Pasient og personalservice, administrasjon Forskning og undervisning Logistikk P l a n 4-6 Psykiatri Fordelingsarealer, kommunikasjon Nytt Vestre Viken Sykehus Plan 4 1:1500, A3/ 1: Skisseprosjekt A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t

13 N y t t V e s t r e V i k e n S y k e h u s BIM Server: MC-NVVSBIM - BIM Server (18.0)/NVVS visualisering Tøysentral Lysgård Sengevask Tøyautomat Avfall Varemottak AGV BHM Personale / AGV kulvert Areal for hage over Garderober Lysgård P l a n U Apotek,prod./kont. Somatikk, sengeområder, poliklinikk Prehospitale tjenester, akutt, operasjon Intensiv, overvåkning Medisinsk diagnostikk, rad. Medisinsk diagnostikk, lab Plottet av mm80 Medisinsk diagnostikk, stråleterapi Pasient og personalservice, administrasjon Forskning og undervisning Logistikk Psykiatri Fordelingsarealer, kommunikasjon Nytt Vestre Viken Sykehus Plan U 1:1500, A3/ 1: Skisseprosjekt A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t

14 Det arkitektoniske konsept er utformet med innkjørsel til en ankomstplass fra nordøst og en til varelevering fra nordvest. Parkeringshus er plassert så tett på jernbanens utbyggingssone som mulig, primært for å skjerme for støy fra motorvei og jernbane mot sykehuset, men også for å skape et landskapsmessig parkareal mellom parkeringshus og sykehuset. Ankomstplassen er utformet slik at den danner en felles ankomst for psykiatrien, somatikken og akuttmottaket, samt eventuelt en kommunal legevakt. Det er samtidig tatt høyde for muligheten til å skille de enkelte pasientadkomstene. Planen er at ulike pasientgrupper skal komme til ett punkt på adkomstplassen for å finne det stedet som de skal henvende seg til somatikk, psykiatri, akuttmottak og eventuelt legevakt).

15 N y t t V e s t r e V i k e n S y k e h u s LÆGEVAGT Ambulanse Akutsøjle til OP, Intensiv og føde AKUTTMOTTAKK Voksne FORPLADS DPS, DØGN OG POL. BILLEDDIAKNOSTIK Indgang akutmodt. HOVEDINDGANG Spesiell ankomst (ambulanse og politi) Barn SOMATIK Voksne AKUTTMOTTAKK Poliklinik Poliklinik Poliklinik Ankomst, auditorium, kantine Barn PSYKIATRI Have Ankomstforhold BUPA og familjelejl. A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t

16 Det er i området planer om et nytt stort vegkryss for å koble på R23 til E18 ved Brakerøya og en ny jernbanestasjon i nærheten til tomten, til erstatning for Brakerøya stasjon og Lier stasjon. Det er i planene forutsatt en kolletivtrasé fra Drammen, langs vår tomt på Brakerøya og videre østover inn i den kommende Fjordbyen. Kolletivtraseen vil få et stopp ved det nye sykehuset og et stopp ved den nye jernbanestasjonen, og flere stoppesteder innover i Fjordbyen. Det skisserte veisystemet er avstemt med de foreløpige planene til Statens vegvesen og planene til Drammen kommune. Det grønne offentlige areal langs fjorden (Fjordparken) videreføres som en integrert del av den landskapsbearbeiding på tomten.

17 N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s,0 +3 E/ S NS LA RES P BU AM E-EK LS HE IL- B TE AS SL E SE NS AS RA M ILP VE 4,5 T T ELE DE S Y R OM VA IHØ TK FR A AK TT MO RT RE VA VKLA,5 UA +2 Lokalt fastpunkt (i meter) Euref89 NTM NN1954 (denne skal bli NN2000) X-akse/East = Y-akse/North= Forslat til lokalt fastpunkt Åge Langedrag Lokalt fastpunkt (i meter) Euref89 NTM NN1954 basert på SOSI data fra 2013, konvertert fra UTM med (Fokus CAT Basis) X/East = Y/North= NB HYDEDATA ER FEIL B Dato Tegner Kontrollør Godkjenner A Dato Tegner Kontrollør Godkjenner Dato Tegnet Kontr. Godkjent Målestokk Dato 19 januar 2015 Tegnet Tegner Rev. Revisjonen gjelder Prosjektnavn Vestre Viken- konseptfase A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t 1:2500 (A3)Kontr. Godkjent Arkiv bet. Arkivnr Erstatn. for Erstatning Tegning nr. Kontrollør Godkjenner 1 0 Tegningsnummer Rev. A

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING Dato 25.02.04 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Referanser... 2 1.4 Ansvarlige

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20 Nytt rikshospital erfaringer fra Gaustad Postadresse: 0027 Oslo Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.no Rikshospitalet 2004 Foto: Jiri Havran, Stig M. Weston Tekst:

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg Vedlegg 1- Sak 100/12 B Kap 4 i bygningsmessig utviklingsplan 1. Mulighetsstudier Mulighetsstudiene er laget av Leiv Nes Arkitekter AS og er beskrevet i egen rapport. I dette kapittelet beskrives og illustreres

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

NYE K-FLØY etasje for etasje

NYE K-FLØY etasje for etasje NYE K-FLØY etasje for etasje Nye K-fløy Nye K-fløy, også kalt behandlingsfløyen, rommer det meste av sykehusets poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Dette er en guide over funksjonene i K-fløy.

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 3 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer