TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet"

Transkript

1 NSH SEMINAR TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1

2 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne ved utbygging av sykehus. Min oppgave er å si noe om hvilken betydning tomten har når det gjelder den bygningsmessig utviklingen av et nytt sykehus. Ståsted som arkitekt, planlegger, prosjekteringsleder og rådgiver i privat arkitektfirma. 2

3 Temaer Landskapsbilde Driften av sykehus Hva tomten bør ha plass til og egne seg for. Utvikling av sykehus, endringsbehov Behov for endringer i eksisterende sykehus (driftsfasen) Investerings- og driftskostnad Hvordan tomten bør være Noen eksempler ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 3

4 Sykehus og tomt - spissformulert Sykehus utvikles over lang tid Sykehus er alltid for små - helt til de legges ned. Generelt har man i nesten all tid, bortsett fra på 1800-tallet, ment at nå er vel sykehuset stort nok. Eller stort nok etter neste byggetrinn. Små tomter kan gi mindre hensiktsmessige bygninger. Bygningene har betydning for sykehusenes driftskostnad. Det er nødvendig å legge vekt på tomteproblematikken, - i tide 4

5 Sykehus som bygning Selv om bygningenes utforming er bare ett forhold som påvirker driftskostnadene, er dette selvfølgelig et vesentlig tema når man skal bygge nytt. 5

6 Sykehus som bygning - prioritering Funksjonsdiagram før prioritering av nærhet mellom ulike funksjoner Det sorte hull - Diagram - funksjonsavhengighet i sykehus 6

7 Drift av sykehus - trender I Etterstrebe nærhet mellom funksjonelle enheter, - og hvor transport har høy kostnad Nedprioritere sentral beliggenhet av ikke-medisinsk service Håndtere akuttinnleggelsene, % er akutte Samle de store poliklinikkene. Skille behandlingslinjene av dag-pasienter fra behandling av inneliggende pasienter 7

8 Drift av sykehus - trender II Utnytte fordelene med sykehotell (lettpost) og pasienthotell Etterstrebe nærhet mellom poliklinikker, behandlingsavdelinger og senger for de ulike spesialiter eller behandlingsgrupper Etablere mulighet for samdrift av sengepostene, forskyvbare postgrenser. Legge til rette for effektive løsninger for kvelds- og helgedrift 8

9 Drift av sykehus - trender III Vurdere forholdet mellom sentral og desentral medisinsk service som radiologi, lab. mm Vurdere psykiatri med nærhet til det somatiske sykehuset. Vurdere de bygningsmessige løsningene og hoveddisposisjonen. Må for eksempel nesten alle funksjoner ligge i den mest kostbare bygningsmessige sykehus-strukturen? 9

10 Drift av sykehus - endringer Sykehus er alltid i endring. De er av de mest dynamiske virksomheter vi har. Den driftsmessige organisering endrer seg løpende og det er en kontinuerlig medisinsk utvikling. Dette gir et løpende endringsbehov. Endringer er nødvendige og er en naturlig del av et sykehusprosjekt, - hele tiden. 10

11 Tomten bør ha plass til Adkomstområde Parkering Somatiske funksjoner Legevakt? Psykiatri Pasienthotell Ikke medisinsk service, varemottak Ambulansestasjon Helikopterlandingsplass Barnehave Park Ulike funksjoner som hver for seg krever tomteareal og som har klare krav til ytre og indre sammenhenger 11

12 Tomten bør egne seg til : At utbyggingen evt. kan foretas trinnvis At planene kan endres underveis At hver enkelt del kan bygges etter egne premisser At det kan etableres hensiktsmessige trafikklinjer og gode logistikk-sammenhenger At det legges til rette for utvidelser At det kan foregå en langsiktig endring og utvikling 12

13 Utvikling av sykehus Det er ofte vanskelig på forhånd å definere byggeoppgavene tilstrekkelig i de tidlige fasene. Det er en dynamisk prosess gjennom: Virksomhetsplan Hovedfunksjonsprogram, (helst illustrert) Tomtevurderinger Romprogram Skisseprosjekt Ambisjonsnivået og de overordnete vurderingene endrer seg løpende, særlig i utviklingsfasen 13

14 Prosjektet i utviklingsfasen I Forberedelsesfasen Tomtevurderinger Skisseprosjekt I den innledende fase må konseptet kunne gjennomgå betydelige endringer og utvikling. (Virksomhetsplan og hovedfunksjonsprogram) Under vurdering av alternative tomter kan det bli endringer. Etter skisseprosjekt med klarlegging av kostnader blir det som regel endringer av prosjektet. 14

15 Prosjektet i utviklingsfasen II Bevaring av gamle bygninger Politiske signaler Under vurdering av hva som evt. skal bevares av eksisterende bygninger kan det bli endringer. (Gamlebyggets venner) Påvirket av politiske signaler kan prosjektet måtte endres. Helseregionens forutsetninger På grunn av endrete forutsetninger innen helseregionen kan forutsetninger for prosjektet måtte endres. 15

16 Prosjektet i planleggingsfasen Delfunksjonsprogram Under arbeidet med delfunksjonsprogram kan prosjektet måtte endres. Prosjektering Under forprosjekt og detaljprosjekt hvor det stadig er nye forutsetninger som medfører at det er ønskelig å gjøre endringer i prosjektet. 16

17 Prosjektet i byggefasen Behov og forutsetninger endrer seg hele tiden og det er ønskelig at bygget i størst mulig grad kan tilpasse seg dette. Mulighet for endring er mindre og øket kostnad for endringen større jo lenger ut i prosjektet man kommer. Mangel på nok faglig innsikt (gjelder alle involverte) kan medføre behov for endringer, noe som ofte blir avklart sent i prosessen. 17

18 Bygningene i driftsfasen I Behov for endringer oppstår bl.a. pga: Medisinsk utvikling Andre arbeidsmiljøkrav Nytt apparatur og utstyr Tekniske anlegg er nedslitt, man må gjøre noe Ny intern logistikk, behov for andre typer rom Noe som nesten alltid medfører øket arealbehov i avdelingen 18

19 Bygningene i driftsfasen II Endringer medfører f.eks. : Ombygging innenfor en avdeling Ombygging av en hel avdeling Utvidelse av en avdeling inn i et naboområde Utvidelse av en eller flere avdelinger i et tilbygg til eksisterende bygning. Flytting av en avdeling i et nytt tilbygg eller ny fløy. Flytting av hele grupper av avdelinger i nybygg, for eksempel i en ny behandlingsfløy Nytt sykehus 19

20 Bygningene i driftsfasen III Sykehusbygninger bør: Kunne bygges om innenfor en avdeling Ha mulighet for tilbygg (åpne ender) Kunne oppta endrede funksjoner Legge til rette for å kunne endre og vedlikeholde de tekniske anleggene på en hensiktsmessig måte. 20

21 Sykehus som prosjekt Prosjektet bør ha en konseptuell fleksibilitet (utviklingsfasen) Prosjektets hovedstruktur må være endringsdyktige (planleggingsfasen) Bygningene må være endringsdyktige (driftsfasen) 21

22 Investeringskostnad i forhold til driftskostnad Byggekostnaden for et sykehus tilsvarer normalt driftskostnaden i ca. 2 år og 3 måneder. Hvordan vi bygger har avgjørende betydning for driftskostnaden. Driftskostnad må vies spesiell oppmerksomhet ved planlegging. Det kan bli dyrt å bygge billig. Levetiden til sykehusbygninger er begrenet 22

23 Levetid oppdelt (fra AS Bygganalyse) Forventet levetid - investeringer / kostnader - År Felleskostnader Bygning VVS-anlegg Elkraftinstallasjoner Tele- og automat. inst. Andre installasjoner Utomhusarbeider Generelle kostnader Spesielle kostnader Vektet gjennomsnitt

24 Tomten bør: I Være stor nok Helst være kvadratisk i formen. Helst ha kunne ha ledig tomteareal på flest mulig kanter Gjerne ha et terrengfall på en til to etasjer 24

25 Tomten bør: II Ha gode lys- og solforhold Ha en hyggelig utsikt Være skjermet for støy Ha god trafikal tilgjengelighet Ligge nær offentlig kommunikasjon Kunne tilknyttes kommunal infrastruktur 25

26 Et sykehus bør være Vennlig Imøtekommende, gi uttrykk for trygghet Ikke skremmende eller autoritært Tilpasset tomten og stedet Vakkert, ute og inne Et godt sted å være for pasienter, besøkende og ansatte 26

27 Prosjekter 27

28 NYTT RIKSHOSPITAL 28

29 REGIONSYKEHUSET I TRONDHEIM oversiktstegning 29

30 NYE SiA Oversiktstegning 30

31 NYE SiA Situasjonsplan 31

32 ULLEVÅL 32

33 SYKEHUSET VESTFOLD - TØNSBERG Etappevis utbygging over lang tid Delvis stor belastning for sykehuset som er i drift Snart brukt opp nært tilgjengelig tomteareal Neppe plass til en videre utbygging i forhold til en videre omstrukturering av sykehusstrukturen 33

34 SYKEHUSET VESTFOLD - TØNSBERG Fordeler: Fordelt investeringen over lang tid Korrigert planene under veis, fanget opp medisinsk og organisatorisk utvikling. Kompakt og driftseffektiv løsning. Et godt sykehus i de nærmeste årene Men - man ville neppe valgt utvikling på gammel tomt i dag pga manglende mulighet for videreutvikling. 34

35 Oppsummert hva skal til for å få et godt sykehus: En god og stor nok tomt Kjølig forhold til gamle bygninger Avklart virksomhetsplan som grunnlag for prosjektet. God planlegging. Spesiell vekt på den tidlige fasen. Suksessiv budsjettering. Et robust bygningsmessig konsept. Vilje og evne til gjennomføring. 35

36 Mangel på tomteareal og er kanskje en av de mest vesentlige knapphetsfaktorene når det gjelder utbygging av sykehus. Nesten alle nybyggede eller tilbyggede sykehus i Norge har mangel på tomteareal Takk for oppmerksomheten 36

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg Vedlegg 1- Sak 100/12 B Kap 4 i bygningsmessig utviklingsplan 1. Mulighetsstudier Mulighetsstudiene er laget av Leiv Nes Arkitekter AS og er beskrevet i egen rapport. I dette kapittelet beskrives og illustreres

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

15. mars 2002 Arkitektforum Hva koster fleksibilitet?

15. mars 2002 Arkitektforum Hva koster fleksibilitet? Ydmyk Endringsvillig Åpen for det nye Aldri fornøyd Skal være framtidsrettet Hvordan forberede seg på det som ennå ikke er tenkt? Vi blir aldri fornøyd Det kan se ut som endringskravene øker med ressurstilgang

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer