Vernetjenesten i. Historiske utviklingstrekk og dagens organisering Ragnhild Strand HVO 23 november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vernetjenesten i. Historiske utviklingstrekk og dagens organisering Ragnhild Strand HVO 23 november 2011"

Transkript

1 Vernetjenesten i Nordlandssykehuset Historiske utviklingstrekk og dagens organisering Ragnhild Strand HVO 23 november 2011

2 Kort historikk 2005 endring av verneområder reduserte fra 90 til 40 verneombud Siden 2008 har Lofoten, Vesterålen, Rønvik og sentrum vært et sykehus - Nordlandssykehuset helseforetak Antall verneområder har økt på bakgrunn av evalueringer gjennom verneombuds og lederes erfaringer med å ha store verneområder, AMU vedtak og organisatoriske endringer

3 Vernetjenesten i dag Antall verneområder er totalt verneområder Lofoten 14 verneområder Vesterålen 11 verneområder Rønvik 39 verneområder Bodø

4 Hovedverneombudet Leder vernetjenesten på helseforetaksnivå og omtales også som foretakshovedverneombud HVO og vara HVO er utpekt av de to største fagforeninger i helseforetaket Vervet er for en to års periode HVO oppgave er å lede og samordne vernetjenesten HVO er fast medlem i Arbeidsmiljøutvalget

5 Hovedverneombudet HVO samarbeider med konsernverneombud i Helse Nord og HVO fra helseforetakene Finnmark, UNN, Helgeland, Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Deltar på årlig nasjonal samling for HVOer fra alle helseforetak Samarbeider med foretakstillitsvalgte Drøftnings og dialogmøter med adm.dir og ledelse

6 Hovedverneombudet Samarbeider med ulike aktører som har ansvar for HMS og arbeidsmiljø i Nordlandssykehuset Deltar i HMS utvalget (nylig opprettet underutvalg til AMU) Vernerunder i forbindelse med utbygging

7 Frikjøpstid og tid til vernearbeid HVO full frikjøpstid 100 % stilling Koordinerende verneombud Lofoten 20 % Koordinerende verneombud Vesterålen 25 % Klinikkverneombud AMUsak 8/2009 føringer Klinikkverneombud AMUsak 8/2009 føringer for 10 % frikjøpstid, ble ikke vedtatt i AMU, men har vært et førende prinsipp for hvordan organisere klinikkverneombudsarbeidet

8 Frikjøpstid og tid til vernearbeid AML 6-5(2) Verneombudet skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeid på forsvarlig måte. I alminnelighet skal oppgavene utføres innenfor vanlig arbeidstid.

9 Koordinerende verneombud I Lofoten og Vesterålen har et av de lokale verneombudene også vervet koordinerende verneombud Oppgavene lokalt er å være kontaktperson mellom verneombudene Innkalle til lokale verneombudsmøter Være vernetjenestens representant i råd, utvalg, arbeids-og prosjektgrupper som omfatter hele området Samarbeider med lokale ledere Deltar på møter med HVO, klinikk-og verneombud fra senter/stabsavdelinger

10 Klinikkverneombud Verneombud i 8 klinikker og et senter samordnes av sitt eget klinikkverneombud Klinikkverneombud velges selv av klinikkens verneombud Klinikkverneombudets oppgaver (AMUsak nr 8/2009) består av samhandling i klinikken dvs møtevirksomhet og informasjonsflyt mellom klinikkens verneombud, møte med HVO, møter med klinikkledelse og fast deltaker i klinikkens KVAM gruppe Psykisk helse og rusklinikken har avdelinger og avdelingsverneombudet deltar i KVAM gruppen på avdelingsnivå

11 Verneombudet Hvert verneområde har sitt eget verneombud Verneombud en viktig rolle og bidrag i det daglige arbeidet Ikke noe som kommer i tillegg, men er en del av virksomheten De ansattes representant når det gjelder arbeidsmiljøspørsmål

12 Møteaktivitet i vernetjenesten Verneombudsmøte for HVO, koordinerende-, klinikkog senter/stabsavdsverneombud telestudiomøter i forbindelse med AMU møter Geografiske verneombudsmøter i Lofoten, Vesterålen, Rønvik og sentrum 1-2/år der HVO deltar Klinikk, avd og sentervise verneombudsmøter anbefales før KVAM gruppemøter eller ved behov

13 Akuttmedisinsk klinikk AKUM Klinikkverneombud for Operasjon Anestesi Dagkirurgi Sterilsentral for Intensiv Smerte Flysykepleiere Lofoten Anestesi Operasjon Intensiv Vesterålen Anestesi Operasjon Intensiv Legevakt Mottakelse Kirurgisk poliklinikk for Legetjenester Klinikksjef med stab

14 Diagnostisk klinikk Klinikkverneombud sverneombud Laboratoriemedisinsk sverneombud Bildediagnostisk Laboratoriet Vesterålen Sentral laboratoriet Preanalytisk enhet Blodbank enhet Molekylærbiologisk enhet Bakteriologisk enhet Patologi enhet Smittevern Legegruppen Stabsfunksjonene Radiologisk enhet Vesterålen Radiologisk enhet Brystdiagnostisk senter Nukleærmedisinsk enhet Medisinsk faglig stab Kontortjenesten Laboratoriet Lofoten Radiologisk enhet Lofoten

15 Hode og bevegelses klinikken HBEV Klinikkverneombud Sengeenhet HBEV Nevro, FMR, ØNH Øye, Revma Enhet for Lødingen rehab Fysioterapi Vesterålen Enhet for KSF Kliniske støttefunksjoner Enhet for FMR Lofoten Dagenheten HBEV Hørsel sentralen Poliklinikkene ØNH ØYE Revma Øye operasjon Medisinskfaglig Kontortjeneste Bodø Klinikksjef og Stav /støtte Medisinsk faglig stab

16 Medisinsk klinikk Medisinsk Kontortj. Klinikksjef m stab Medisinsk faglig stab Avd Poliklinikk Dagbehandling Klinikk verneombud Enhet R4 Enhet R3 Lofoten Enhet B3 Vesterålen Enhet for stråleterapi Avd Kreft og lindrende behandling

17 Kirurgisk ortopedisk klinikk Klinikkverneombud Kirurgisk enhet 1 A6 Gastro K BDS Stomi pol Kirurgisk enhet 2 B6 Urologi Kar/ thorax Gynekologi Uro pol Ortopedisk enhet A5 Kir/ ort poliklinikk Avd Drift og ortopedi Kontortjenesten Legegruppene Bløtdelskirurgi Ortopedi Klinikkledelse Stab/ støtte Avd. Lofoten Legestab Driftsykepleier Kirurgisk enhet Kir/ ort polkl. Fritt sykehusvalg Avd. Vesterålen Legestab Driftsykepleier Kirurgisk enhet Dagkirurgi Kreftpoliklinikk

18 Kvinne / Barn klinikken Klinikkverneombud Enhet Vesterålen Føde, barsel og poliklinikk Enhet Lofoten Føde, barsel Og poliklinikk Enhetene Føde, barsel Obs Poliklinikk Dagbehandling Barnehab Obstetriske leger Merkantil Enhet for Nyfødt medisin Barnemedisin Pediatriske leger

19 Prehosital klinikk Klinikkverneombud Portør Akuttmottak AMK Klinikksjef m stab Ambulanse Sone 1 og 2 Bodø Tverlandet Beiarn Ambulanse Sone 3 og 4 Fauske Saltdal Sørfold Steigen Tysfjord Hamarøy Ambulanse Sone 5 Lofoten Svolvær Gravdal Reine Ambulanse Sone 6 og 7 Vesterålen Stokmarknes Myre Straume Sortland Åse Andenes

20 Psykisk helse og Rusklinikken Klinikkverneombud s- Verneombud Lofoten DPS 4 enheter s- Verneombud Vesterålen s- Verneombud Salten DPS s- Verneombud BUPA Avd verneombud Rehabiliterings avdelingen Akutt- og Alders Psykiatrisk 4 enh/ nattover Allmenn Psykiatri 5 enheter Klinikk staben VDPS Andenes Enheter for Døgnbehandling B-posten D-posten Korttidsenhet Rus Døgn 3 enheter Rehab 4 ENP Kontor og Service enheten VDPS Straume Seksjon for Poliklinikk og Behandlerstab 7 enheter 4 Polikliniske Enheter 4 fagenheter Avd ledelse Rus/psykiatri Sikkerhets enheten Aktivitets Enheten Klinikksjef m Stab/støtte Enhetene VOP, LMS HAB, rehab Avd ledelse BUP Vesterålen Psykiatrisk Innsats Team Behandler Stab ledelse VDPS Stokmarknes

21 Senter for drift og eiendom V e r n o m r å d e r s e n t e r f o r D r i f t - o g e i e n d o m K l i n i k k V O V O D r i ft - v e d l i k e h o l d, b o l i g o g s t a b s t ø t t e V O V e s t e r å l e n V O L o fo t e n V O D r i ft s s e r v i c e B o d ø S e k s j o n V V S - B o d ø S e k s j o n E l e k t r o - B o d ø A v d e l i n g s t ø t t e u t b y g g i n g H M S / s i k k e r h e t / IK / B r a n n R e n h o l d o g V a s k e r i, V e s t e r å R e n h o l d - o g t ø y s e r v i c e, L o fo t e n K j ø k k e n / k a n t i n e, L o fo t e n K j ø k k e n / k a n t i n e K j ø k k e n / k a n t i n e, V e s t e r å l e n J o u r n a l a r k i v B o d ø P o s t o g d o k. s e n t e r, B o d ø S e k s j o n B y g g, B o d ø F a g i n g e n i ø r S e k s j o n D / V - V e s t e r å l e n S e k s j o n D / V - L o fo t e n S e n t r a l b o r d, B o d ø B o l i g s e k s j o n e n R e n h o l d - o g t ø y s e r v i c e, B o d ø A s s. a v d. l e d e r D / V H o v e d k j ø k k e n, B o d ø K a fe t e r i a s e n t r u m K a fe t e r i a M e l l o m å s e n K a fe t e r i a R ø n v i k s e n t e r f o r D r i f t - o g e i e n d o m A M U s a k n o v

22 Senter og stabsavdelinger Personal en Økonomi Bodø Vesterålen Sentrallager, Innkjøp, Lønn, Ragnskap, Trykkeri Plan og analyse, Medisink teknisk Økonomi Lofoten Pasientreiser Sentrallager Samhandlingsavdelingen Direktør Stab Avd Nye sykehusbygg Fag en Senter For utbygging for Kvalitetssystem IKT og prosess støtte

23 Vernetjenesten videre i Nlsh.. Verneombud delta i og arbeide fortløpende med arbeidsmiljøet innenfor eget verneområde gjennom systematisk helse-, miljø-og sikkerhetsarbeid Utfordring med samhandling mellom verneombud innad i klinikker og senter Etablering av møteplasser enten via telefon, telestudio eller fysiske møter HVO medvirke å få på plass systemer for helsefremmende arbeidsplasser i helseforetaket

Helseforetaket dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester.

Helseforetaket dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester. VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Nordlandssykehuset HF har hovedkontor i Bodø. Her ligger foretakets to største sykehus, et somatisk og et psykiatrisk sykehus samt distriktspsykiatrisk senter. I Lofoten er det lokalsykehus

Detaljer

Fakta om Sykehuset Innlandet HF

Fakta om Sykehuset Innlandet HF Fakta om Sykehuset Innlandet HF Nøkkeltall per 31.12.2009 Utgave 2010 Innhold Visjoner og opppgaver................... 3 Organisasjonskart 2010.................. 3 SI Elverum............................

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær HMS-seksjonen Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/3602 Dato: 11.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Årsmelding 2003 FULLVERSJON

Årsmelding 2003 FULLVERSJON Årsmelding 2003 FULLVERSJON Innholdsfortegnelse Eit godt år særleg for pasientane...4 Faktaboks Helse Nord RHF 2003...5 Helse Nords hovedoppgaver...5 Helse Nords styringssystem...6 Foretaksmøte for Helse

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10 Årsrapport 2007 Innhold Innholdsfortegnelse 2 Leder 4 Akershus universitetssykehus (Ahus) 6 Fakta og grafer 7 Kirurgisk divisjon 8 Medisinsk divisjon 10 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 12

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport fra tilsyn

NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport fra tilsyn } S Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siri Aker, tlf. 23080786 NORDLANDSSYKEHUSET HF lav l 563 8092 BODØ NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport

Detaljer

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2007-05-11 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skaaden, Toralv Mikkelsen, Bjørg Sandal, Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl, Arne Christian Mohn, Anne Margrete

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Høsten 2012 Sammendrag Versjon 1.0 Innhold Innledning... 4 1 Nåsituasjonen virksomheten, funksjoner og kapasiteter... 5 2 Organisering... 5 3 Kirurgisk klinikk... 6

Detaljer

LEGGER BOLIGER Ut for SaLG

LEGGER BOLIGER Ut for SaLG Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 6 14. mars 2008 LEGGER BOLIGER Ut for SaLG unn vil legge 131 leiligheter og 74 hybler ut for salg i tromsø, harstad og narvik. dette gjøres gradvis og forsiktig for

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen.

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen. ÅRSBERETNING FOR 2013 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus.

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus. Årsrapport 2010 På Akershus universitetssykehus loreum ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem. Eks: I Posten Norge gjennomfører vi hver dag små og store forbedringer. Til sammen utgjør de forskjellen.

Detaljer