ÅRSMELDING Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte og ekstraordinært årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar. Ole Goderstad, Robert Myhren og Geir Henning Waagsnes deltok på friluftskonferansen og årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund i Bodø juni. Vibeke Svantesen deltok på «Læring i friluft» -samling for friluftsrådene i april. HJEMMESIDEN Vår hjemmeside ble etablert på en gratis publiseringsløsning fra Joomla i Løsningen har fungert svært bra. Nettsiden hadde unike besøkende i 2012, med oppslag jevnt fordelt gjennom året, med en markant topp før vinterferien. Dette skyldes mest sannsynlig annonsering på Facebook av alpinturen til Vrådal med målgruppe år. Vi fikk ikke tilsvarende besøkstall da vi annonserte høstferieaktivitetene på Facebook, med barnefamilier som målgruppe. Nettsidene utvikles fortløpende med nye løsninger og ny informasjon. I 2012 kunne man delta i vår friluftsundersøkelse og registrere Naturlosturene på vår hjemmeside. Friluftsrådet Sør eier flere domener, men profilerer oss nå som DYNAMISK KART Et dynamisk kart er et nettbasert kart, hvor man kan slå av og på ulike temainformasjon og bakgrunnskart, og zoome til den målestokken man ønsker. Utsnittet kan skrives ut i A4 eller A3 format. Vi har i løpet av året lagt inn en del basisinformasjon for alle våre medlemskommuner, samt all turinformasjon for Risør kommune og Tvedestrand kommune. Det dynamiske kartet vil bli oppdatert med turinformasjon etter hvert som de kommunale turkartene ferdigstilles. Karet er tilgjengelig fra hovedmenyen på vår hjemmeside eller kan besøkes direkte på eget domene Vår løsningen ble presentert for de andre friluftsrådene på en samling i oktober i regi av Friluftsrådenes Landsforbund. FL vil i løpet av 2013 arbeide med å få etablert en nasjonal løsning med utgangspunkt i vår modell 1

2 TURKART MED GUIDE I 2011 begynte arbeidet med en kommunevis turkartserie i målestokk 1: Kartene blir laget i format 100 x 70 cm med kart på begge sider med egen turguide i tillegg. Turkart Risør og turkart Tvedestrand gikk i trykken i juni, sammen med hver sin guide på 48 sider. Vi trykket eksemplarer av hver, og solgte om lag 300 kart for hver kommune. Prisen er 120 kr for kart med guide. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger på begge produktene. Mange har gitt uttrykk for at dette har de savnet lenge. Kartene/guidene lages uten at kommunene betaler egenandel. Totalkostnaden for Risør var kr. Finansiert ved kr som godkjent egeninnsats/dugnad, i spillemiddeltilskudd og betalt av friluftsrådets egne midler. Tilsvarende tall for Tvedestrand er kr, med som godkjent egeninnsats/dugnad, i spillemiddeltilskudd og betalt av friluftsrådets egne midler. Feltarbeidet med synfaring av Arendal og det meste av Grimstad ble utført i Turkart Arendal med guide er planlagt utgitt i løpet av 1. halvår 2013 og turkart Grimstad med guide i løpet av 2. halvår Søknad om spillemiddelfinansiering av turkart med guide for Vegårshei kommune ble utarbeid i løpet av høsten, og tilsvarende søknad påbegynt for Nissedal helt på slutten av året. KYSTSTI På oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune skal friluftsrådene arbeide med å kartlegge mulighetene for å etablere kyststi gjennom fylket. Det er ulike oppfatninger av hva en kyststi egentlig er. Graden av tilrettelegging kan variere fra vei til enkel sti. Friluftsrådet Sør kartla i 2011 en mulig trasé gjennom Risør og Tvedestrand, med muligheter for flere rundløyper. Vi laget en forprosjektrapport med kart som viser opplevelsesverdi og tilretteleggingsgrad/behov for Risør i slutten av 2011, mens rapporten og kartene for Tvedestrand ble ferdigstilt i løpet av 1. kvartal Feltarbeidet i Arendal kommune ble utført i løpet av våren og høsten 2012, mens tilsvarende arbeid ble gjort i Grimstad i løpet av sommeren og høsten. Friluftsrådene får kr fra Aust-Agder fylkeskommune per kommune for denne jobben. Arbeidsmessig dekker det om lag ½ til 1/3 av lønns- reise og kartkostnadene. Inntektene har gått til delfinansiering av turkartene i de samme kommunene. Når Aust- Agder fylkeskommune og kystkommunene har behandlet forprosjektrapportene politisk, ønsker vi å arbeide videre slik at vedtatte planer kan realiseres. 2

3 PLANARBEID Friluftsrådet Sør deltar i planforum Aust-Agder, som drives av fylkeskommunen. Vi har avgitt uttalelser til følgende overordnede planer og detaljplaner i 2012: Reguleringsplan Frydendal Østebø i Risør, oppstart Reguleringsplan Breivik, Borøy i Tvedestrand, oppstart Reguleringsplan for Engenes næringsområde i Åmli, oppstart Reguleringsplan for Arendal kirkegård, oppstart Reguleringsplan for Stølehalvøya i Grimstad, oppstart Reguleringsplan Alveberget på Tromøy i Arendal, oppstart Reguleringsplan Paddelandet på Tverdalsøy i Arendal, oppstart Kommunedelplan for kultur i Arendal, høring Kommunedelplan for E18 Arendal og Tvedestrand, høring Deltatt på befaringer angående planlegging av tilførselsveien fra Krøgenes Kommuneplan for Arendal , oppstart Kommuneplan for Vegårshei , oppstart Kommuneplan for Risør , oppstart Forvaltningsplan for skjærgårdsparken i Aust-Agder, deltatt i møter Fylkesdelplan for idrett, friluftsliv med mer i Aust-Agder, deltar i arbeidsgruppen Regional planstrategi for Aust-Agder, oppstart TURBOK SØR Vi arbeider med kommunevise turbøker dersom det er behov og ønske om det. Turbøkene har så langt blitt til i et samarbeid med lokale ressurspersoner og ildsjeler. Vi innledet et samarbeid med Svein E. Kristiansen om ei turbok for Froland kommune i Etter at vi fikk tilsagn om spillemidler, ble det arbeidet intensivt utover høsten med å få boka ferdig til jul, og det klarte vi. De 25 turene i boka foregår til fots, på ski, med kano eller på sykkel. På turene i grenseland er det lagt vekt på å få frem naturopplevelsene og kulturminnene, dokumentert gjennom et fantastisk flott billedmateriale. Boka har et oversiktskart som viser hvor de forskjellige turene går. Hvert turforslag har egne kart med en målestokk man greit kan navigere i terrenget etter. Boka er på 180 sider og selges for 250 kr. Kostnadsrammen inkludert dugnad er på kr med 1/3 som spillemiddelfinansiering og kr i kommunal egenandel. SKOLER OG BARNEHAGER Et av våre viktigste satsingsområder er kursvirksomhet i skoler og barnehager. Her fokuserer vi på hvordan friluftsaktivitet kan brukes som pedagogisk metode for læring. Vi vektlegger aktivitet som fører til arbeid omkring kompetansemål i rammeplanen for barnehager og læreplanen for grunnskolen. Vi arbeider kontinuerlig med pedagogers bevissthet i forhold til 3

4 at friluftsaktivitet kan brukes som en pedagogisk metode for å lære fag. Fysisk aktivitet og sosial utvikling er positive tilleggseffekter, men er ikke alene mål for aktiviteten. I løpet av 2012 deltok om lag 450 pedagoger i aktivitetskurs i regi av Friluftsrådet Sør. I tillegg arrangerte vi aktivitetsdager for mer enn elever i grunnskolen og 125 barn i barnehagene i alle medlemskommunene i Aust Agder. De årlige skogdagene for ungdomsskoleelever i Froland og de 5 kommunene i østregionen ble gjennomført i samarbeid med Skogselskap i Agder, Tvedestrand og Åmli videregående skole mf. I Grimstad kommune deltok alle 5. klassingene på skogdag i regi av Skogselskapet i Agder og Friluftsrådet Sør. I slutten av oktober reiste Vibeke sammen med Lise Berith i FL til England og holdt foredrag for EU om hvordan vi i arbeider med å inspirere skoler til å bruke uteaktivitet i undervisningen, på «The European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning» (EOE). Prosjektstøtten til dette viktige arbeidet er i ferd med å tørke inn, fordi Direktoratet for naturforvaltning mener at Friluftsrådet Sør nå befinner seg i en driftsfase. Det er en kjempeutfordring å få den oppvoksende slekt til å bli glad i naturen gjennom å oppdage, utforske og bevege seg i den, når sosiale nettverk og aktiviteter kan foregå foran en skjerm/brett eller på mobil. Vi fikk til sammen kr fra Direktoratet for naturforvaltning og Utdanningsdirektoratet til vår pedagogiske virksomhet. Dette representerer en reduksjon på i forhold til 2011 og i forhold til Vi solgte kurs for i alt til Fagforbundet og Telemark fylkeskommune for å redusere underskuddet. Deltakerne på begge kursene var lærere i henholdsvis Aust-Agder og Telemark. 4

5 LÆRENDE NETTVERK «Lærende nettverk i friluft» er inne i sitt femte skoleår. Dette skoleåret består nettverket av Søndeled skole, Risør barneskole, Holt skole, Vestre Sandøya skole, Åmli skule og Nesheim skole og Roligheden skole. Fylkesmannen er fortsatt involvert i nettverket ved at en representant for Utdannings- og familieavdelingen deltar i nettverkssamlingene. Skolene i nettverket synes de får mye igjen for den anvendte tiden i nettverkssamlingene, og at det er fint å ha en slik mulighet til delingskultur. Det ble arrangert 2 nettverkssamlinger i løpet av første halvår Holt og Risør skole er pilotskoler for utprøving av stedsbasert læring på Skolene i lærende nettverk skal legge ut sine uteskoleplaner på nettstedet, slik at de enkelt kan deles og tas i bruk av alle. FORUM FOR FRILUFTSLIV I SKOLEN Forumet består av representanter blant annet fra: Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet fra ), Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Høgskolen i Telemark, Norges Idrettshøgskole, FRIFO, FL og DNT. I tillegg har nesten alle fylkene en kontaktperson i forumet. Friluftsrådet Sør representerer Aust-Agder på vegne av fylkeskommunen, som betaler reise- og oppholdsutgifter til en årlig 2-dagers samling hos Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim. SAMISKE AKTIVITETSDAGER Stor etterspørsel har gjort at vi har fått innarbeidet Samisk aktivitetsdag i Den kulturelle skolesekken som et av våre faste, årlige aktivitetstilbud. I vintermånedene i 2012 deltok alle elever på 6. trinn i Grimstad kommune i en slik aktivitetsdag og elevene fra 6. trinn ved 10 skoler i Arendal kommune, totalt 87 lærere og 551 elever. Samiske dager fører til høy aktivitet i de månedene av året hvor det normalt foregår lite aktivitet utendørs. Lærerne uttrykker at innenfor dette emnet er det behov for kompetanseheving og at de er positive til måten friluftsrådet gjør dette på; gjennom praktiske aktiviteter for både elever og lærere. MARINBIOLOGI Marinbiologikurset Livet i fjæra er svært populært blant skoler og barnehager i alle våre medlemskommuner. Kurset er stadig under utvikling og tilbys i følgende varianter: Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure for de eldste barna i barnehager Skall, skal ikke passer godt for elever på barnetrinnet i grunnskolen 5

6 Sex og singelliv er tilpasset elever på ungdomstrinnet Marinquiz flere vanskelighetsgrader fra mellomtrinnet til videregående Fra slutten av mai til midt i september deltok til sammen 617 barn og unge og 75 lærere/førskolelærere på våre marinbiologikurs. Følgende kommuner benyttet seg av tilbudet: Arendal, Grimstad, Froland, Gjerstad og Vegårshei. Den 11. juni gjorde elevene ved Eide skole i Grimstad kommune et oppsiktsvekkende funn: Vi fant amerikansk boremusling (Petricolaria pholadiformis) på stranda til Breivik camping ved Homborsund. I løpet av høsten mottok Friluftsrådet Sør nyhetsvarsel om at arten var registrert for første gang flere steder langs kysten. Dette er en fremmed art som regnes som svært sjelden og som knapt nok kan klare å opprettholde populasjoner langs norskekysten. KRABBEFORSKNING Tvedestrand kommune er en foregangskommune når det gjelder kartlegging av marine naturtyper og arbeider for en bærekraftig forvaltning avdisse. I den anledning henvendte kommunen seg til Direktoratet for naturforvaltning med forespørsel om hjelp til å etablere et undervisningsopplegg for grunnskolen. DN henviste til Friluftsrådet Sør og Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Havforskningsinstituttet og Friluftsrådet Sør utarbeidet et undervisningsopplegg i fanging, merking og gjenfangst av strandkrabber. Dette for at elevene skal arbeide som forskerspirer og kartlegge gjenfangstrater og bestandssvingninger. Elevene få også innføring i strandkrabbenes biologi og betydningen arten har for andre arter. Prosjektet startet i 2011 og avsluttes i trinn ved alle skolene i Tvedestrand kommune deltar i prosjektet. Følgende habitater er med i undersøkelsen: Bertesnes, Furøya, Langesand og Einarsvika. NATURLOS Naturlosbrosjyren utgis av Friluftsrådet Sør, men er et storstilt samarbeid mellom en rekke lag, foreninger og kommuner. Naturlosbrosjyren ble utgitt for 13. år på rad. Brosjyren ble trykket i eksemplarer og fulldistribuert til alle husstander i Aust-Agder og Nissedal 6

7 NATURENS DAG Friluftsrådet Sør arrangerer Naturens dag på Bjørnebo i Arendal sammen med Skogselskapet i Aust-Agder og 4H Aust-Agder. I mer enn 25 år har arrangementet vært gjennomført, med aktiviteter, mat og opplevelser for hele familien den siste søndagen i mai. Mange lag og organisasjoner stiller opp denne dagen. Besøkstallet i 2012 var omkring 3000 personer. kommune i Telemark. Antall turer og friluftsarrangement økte fra 179 til 236 i forhold til året før. Brosjyren måtte derfor utvides med 4 sider. Av disse var 50 arrangementer spesielt rettet mot barnefamilier, 34 turer mot barn og unge, 8 arrangementer var sykkelturer, 1 var spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere, 11 var trilleturer beregnet på dem som har med barnevogn, 17 var for seniorer, 10 var padleturer og 10 fiskearrangement. Deltakelsen på turene har variert fra 10 til 200, mens arrangementer som Gøy på landet og Naturens dag til sammen hadde deltakere. Totalt regner vi med at det deltok nærmere personer på Naturlosarrangementene, med en barneandel på %. Tilskuddene til trykk og distribusjon av brosjyren fra Aust-Agder fylkeskommune var på kr. Vi fikk ingenting fra Telemark fylkeskommune. Utgiftene var drøyt kr, men det inkluderer ikke vårt arbeid med brosjyren. SOMMERFERIETILBUD Søruga ble som tidligere gjennomført i den første hele uka i grunnskolens sommerferie, i samarbeid med Røde Kors. På mandag dro vi på havfiske med MS Bibben i Grimstads skjærgård. Alle deltakerne, 30 jenter og gutter i alderen 8 13 år, fikk oppleve å dra opp fisk fra havet, mest makrell. Om kvelden ble fisken grillet og spist. Deltakerne bodde på Kilandsenteret i Grimstad under campen. Her fikk deltakerne 4 spennende dager med mange ulike aktiviteter, blant annet kanopadling, klatrevegg, bading og ballspill. Leiren finansieres ved 7

8 egenbetaling tilsvarende idrettsleiren, 1900 kr (og 500 kr i søskenmoderasjon), tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning, aktivitetsmidler fra Friluftsrådenes Landsforbund og friluftsmidler fra Aust-Agder fylkeskommune. HØSTFERIETILBUD Om lag 250 barn deltok på åpen aktivitetsdag, den første søndagen i høstferien. Deltakerne var i aldersgruppen 8 14 år. Det var flere ulike aktiviteter rundt den 4,5 km lange lysløypa ved Birkenlund. Vi rigget en tauløype i terrenget, hvor barn og voksne fikk prøve seg med bind foran øynene. Mange ble overrasket over hvor vanskelig det var å bevege seg som blind/svaksynt i terrenget. På tirsdag og onsdag i høstferien stilte vi med 20 sykler, 16 kanoer, mobilt toalett og varm grill ved Langøya i Vegår. Den første dagen var været bra. Vi fikk besøk av tre familier og Gjerstad barnehage. Den andre dagen regnet og blåste bort, og ga kun et korttidsbesøk av en familie i nærmiljøet. NO LIMIT Friluftsrådet, idrettsforbundet og Arendal kommune samarbeidet om å arrangere en lightversjon av Lars Monsens Ingen grenser i Blindeforbundet kom etter hvert med i samarbeidet, og søkte om extramidler fra Helse og Rehabilitering. Søknaden ga en uttelling på rundt kr, og No Limit ble med det et arrangement med åpen deltakelse fra hele landet. Arrangementet fikk likevel ikke mer enn 10 deltakere. Gjennomføringen av No Limit ble i henhold til søknadene kjøpt fra Wannado. Friluftsrådet deltok i planleggingen, som i likhet med fjoråret fulgte Nidelva fra Nelaug, men før Rykene gikk ferden inn til Roresanden, ut Reddalskanalen, og med båt til Store Torungen og endte på Hove. VINTERFERIETILBUD Vi arrangerte 3 aktivitetsdager i vinterferien. Åpen dag på Arendal kunstisbane hvor 225 barn/barnefamilier fra 5 kommuner deltok og åpen dag på Vegårshei ski- og aktivitetssenter hvor 140 barn fra 4 kommuner deltok. Friluftsrådet Sør betalte inngangsbilletten begge dagene. Den tredje dagen arrangerte vi ungdomstur til Vrådal alpinsenter i Kviteseid sammen med Kild1 i Arendal kommune. Bussen ble fylt med ungdom fra 13 og 20 år. 8

9 UTSTYRSBANKER Friluftsrådet Sør etablerer utstyrsbanker i samarbeid med kommunene. De siste årene har vi investert i sykler, flest hybridsykler men vi har også offroadsykler og barnesykler, og skøyter: 30 sykler disponeres av Arendal turistkontor fra sykler av Tvedestrand turistkontor Bokbanken fra sykler av Grimstad turistkontor fra sykler av Nissedal turistkontor fra sykler av Åmli vandrehjem fra 2012 Leier eller låner du sykkel følger det alltid hjelm med. 60 par skøyter (lengdeløp, kunstløp og hockey) i barne- og ungdomsstørrelser. Disse leies ut fra kiosken ved Arendal kunstisbane på Myra fra 2011, for bruk på kunstisbanen. FOLKEHELSE Det har vært to møter mellom oss og frisklivssentralene i Arendal og Grimstad kommune. Det første møtet var 25. januar, det andre 29. oktober. Friluftsrådet, frisklivssentralene og skolehelsetjenesten vil samarbeide om følgende tilbud for denne målgruppen: Arrangere leik- og aktivitetsdager for barnefamilier Tilby aktivitetstilbud i ferier Introdusere ulike typer friluftsaktiviteter Etablere utendørs trimstasjon Arrangere temadager om bekledning, allemannsrett, sunn mat på bål etc. I forbindelse med satsingen på folkehelse har vi deltatt på tre seminar. Gidske deltok på et seminar på Gardermoen i regi av FL i mars. Her var tema generelt folkehelsearbeid. Vibeke og Gidske deltok på Fylkesmannens seminar om overvektige barn i juni i Arendal. Gidske deltok også på Fylkesmannens seminar om frisklivssentraler i desember i Grimstad. 9

10 I tillegg til møtene med frisklivssentralene har Friluftsrådet Sør bidratt med turforslag til Månedens tur i både Arendal og Grimstad. Vi har også stilt opp med turbøker som premie til vinnerne. FRILUFTSUNDERSØKELSEN Vi har de tre foregående år søkt extramidler fra Helse og Rehabilitering til et forskningsprosjekt for å kartlegge hvilke former for fysisk aktivitet som er vanligst og hvor ofte vi er i aktivitet, hvilke friluftsområder som brukes mest og hvor bilbasert dagens friluftsliv er, hvor viktig friluftsmulighetene er ved valg av bosted og om flått påvirker vår adferd i naturen. Dette for at vi skal få bedre informasjon om hvor viktig friluftsliv er for innbyggerne, og hva slags tilrettelegging som er ønskelig. Siden midlene uteble valgte vi å gjøre undersøkelsen nettbasert, og legge den ut på vår hjemmeside i perioden mars 2012 til mars Undersøkelsen har vært omtalt og annonsert i vår 10års-jubileumsbrosjyre som ble fulldistribuert til alle husstandene i februar, på Sideblikk i Agderposten, på radio P5 og spredt per e-post til alle postmottak i våre medlemskommuner og fylkeskommuner. Antall svar er ca ANNET I tråd med arbeidsplanen for 2012 ble det brukt drøyt kr til layout, trykk og fulldistribusjon av vår 10-års jubileumsbrosjyre til alle husstander i våre medlemskommuner. Det er innledet et samarbeid med GjensidigeStiftelsen angående merking og skilting av stier i Agder og Telemark. Fylkeskommunene bes om å øremerke et årlig beløp til dette formålet, og GjensidigeStiftelsen vil stille opp med like mye penger. Når grunneieravtaler foreligger kan lag og foreninger søke fylkeskommunene om midler til merking og skilting. Det må etableres en styringsgruppe i hvert fylke, hvor det er naturlig at friluftsrådene deltar. Avslutningsvis må det sies at det har gått med mye tid og energi knyttet til utredning og usikkerhet angående friluftsrådets framtid. 10

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar.

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar. ÅRSMELDING 2013 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 31 saker. Det har vært ett møte i arbeidsgruppen for utredning av organisering, lokalisering og vedtekter for Friluftsrådet Sør.

Detaljer

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor. årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.no Daglig leder: Geir Henning Waagsnes Telefon: 37 00 55

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Friluftsliv og universell utforming

Friluftsliv og universell utforming Friluftsliv og universell utforming Universell utforming Den generelle forståelsen av begrepet universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker,

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Den fysiske skolesekken

Den fysiske skolesekken Den fysiske skolesekken Pilot i Trondheim kommune 2007-2010 Rapport 2 SAMMENDRAG Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Trondheimsregionens friluftsråd har i samarbeid med andre idretts- og

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2 Årsmøte 2011 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

«Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo

«Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Siv Øverås «Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Prosjektnotat Fafo Siv Øverås «Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Prosjektnotat Fafo-notat 2002:7 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å Oslofjorden 2013 Årsberetning og regnskap 2013 1 Styreleder har ordet Vi kan se tilbake på 2013 som et meget aktivt år. OF er en høyst oppegående og vital 80-åring. Årsmøtet i Moss i april vedtok en ny

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund Klart det går..! Kursopplegg for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelse Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund INNHOLD FORORD. 5 1.0 INNLEDNING.. 7 1.1 Organisasjoner

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ofoten friluftsråd

Innkalling til årsmøte i Ofoten friluftsråd Innkalling til årsmøte i fredag 08.juni 2012 kl. 14:30 Rica hotell, Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen, Lene Fjelldal, Bjørn

Detaljer

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda.

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda. Lågøya Aspond Oslofjorden Melbukta Nordbukta 2009 Ristodden, Bjørnejordet Digerudgrunnen Årsberetning og regnskap 2009 Røyken råøya Bjørnehue Bjørnebukta V. Dragsund Laksebogen Isdammen Dragsundodden o,

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012 Versjon: 18.12.12 Årsrapport 2012 Innledning Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark fylkeskommune, Statens Vegvesen og Alta kommune. Hver av partene har investert kr 5 milllioner hver

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Evaluering av ordningen Grønne midler

Evaluering av ordningen Grønne midler Fremlagt på møte 09.12.2009 Orienteringssak Saknr. 09/01790 Arknr. 141 Rapport Evaluering av ordningen Grønne midler Finnmarkseiendommen 26. november 2009 Side 1 av 30 1. Innledning Styret i Finnmarkseiendommen

Detaljer