ÅRSMELDING Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte og ekstraordinært årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar. Ole Goderstad, Robert Myhren og Geir Henning Waagsnes deltok på friluftskonferansen og årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund i Bodø juni. Vibeke Svantesen deltok på «Læring i friluft» -samling for friluftsrådene i april. HJEMMESIDEN Vår hjemmeside ble etablert på en gratis publiseringsløsning fra Joomla i Løsningen har fungert svært bra. Nettsiden hadde unike besøkende i 2012, med oppslag jevnt fordelt gjennom året, med en markant topp før vinterferien. Dette skyldes mest sannsynlig annonsering på Facebook av alpinturen til Vrådal med målgruppe år. Vi fikk ikke tilsvarende besøkstall da vi annonserte høstferieaktivitetene på Facebook, med barnefamilier som målgruppe. Nettsidene utvikles fortløpende med nye løsninger og ny informasjon. I 2012 kunne man delta i vår friluftsundersøkelse og registrere Naturlosturene på vår hjemmeside. Friluftsrådet Sør eier flere domener, men profilerer oss nå som DYNAMISK KART Et dynamisk kart er et nettbasert kart, hvor man kan slå av og på ulike temainformasjon og bakgrunnskart, og zoome til den målestokken man ønsker. Utsnittet kan skrives ut i A4 eller A3 format. Vi har i løpet av året lagt inn en del basisinformasjon for alle våre medlemskommuner, samt all turinformasjon for Risør kommune og Tvedestrand kommune. Det dynamiske kartet vil bli oppdatert med turinformasjon etter hvert som de kommunale turkartene ferdigstilles. Karet er tilgjengelig fra hovedmenyen på vår hjemmeside eller kan besøkes direkte på eget domene Vår løsningen ble presentert for de andre friluftsrådene på en samling i oktober i regi av Friluftsrådenes Landsforbund. FL vil i løpet av 2013 arbeide med å få etablert en nasjonal løsning med utgangspunkt i vår modell 1

2 TURKART MED GUIDE I 2011 begynte arbeidet med en kommunevis turkartserie i målestokk 1: Kartene blir laget i format 100 x 70 cm med kart på begge sider med egen turguide i tillegg. Turkart Risør og turkart Tvedestrand gikk i trykken i juni, sammen med hver sin guide på 48 sider. Vi trykket eksemplarer av hver, og solgte om lag 300 kart for hver kommune. Prisen er 120 kr for kart med guide. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger på begge produktene. Mange har gitt uttrykk for at dette har de savnet lenge. Kartene/guidene lages uten at kommunene betaler egenandel. Totalkostnaden for Risør var kr. Finansiert ved kr som godkjent egeninnsats/dugnad, i spillemiddeltilskudd og betalt av friluftsrådets egne midler. Tilsvarende tall for Tvedestrand er kr, med som godkjent egeninnsats/dugnad, i spillemiddeltilskudd og betalt av friluftsrådets egne midler. Feltarbeidet med synfaring av Arendal og det meste av Grimstad ble utført i Turkart Arendal med guide er planlagt utgitt i løpet av 1. halvår 2013 og turkart Grimstad med guide i løpet av 2. halvår Søknad om spillemiddelfinansiering av turkart med guide for Vegårshei kommune ble utarbeid i løpet av høsten, og tilsvarende søknad påbegynt for Nissedal helt på slutten av året. KYSTSTI På oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune skal friluftsrådene arbeide med å kartlegge mulighetene for å etablere kyststi gjennom fylket. Det er ulike oppfatninger av hva en kyststi egentlig er. Graden av tilrettelegging kan variere fra vei til enkel sti. Friluftsrådet Sør kartla i 2011 en mulig trasé gjennom Risør og Tvedestrand, med muligheter for flere rundløyper. Vi laget en forprosjektrapport med kart som viser opplevelsesverdi og tilretteleggingsgrad/behov for Risør i slutten av 2011, mens rapporten og kartene for Tvedestrand ble ferdigstilt i løpet av 1. kvartal Feltarbeidet i Arendal kommune ble utført i løpet av våren og høsten 2012, mens tilsvarende arbeid ble gjort i Grimstad i løpet av sommeren og høsten. Friluftsrådene får kr fra Aust-Agder fylkeskommune per kommune for denne jobben. Arbeidsmessig dekker det om lag ½ til 1/3 av lønns- reise og kartkostnadene. Inntektene har gått til delfinansiering av turkartene i de samme kommunene. Når Aust- Agder fylkeskommune og kystkommunene har behandlet forprosjektrapportene politisk, ønsker vi å arbeide videre slik at vedtatte planer kan realiseres. 2

3 PLANARBEID Friluftsrådet Sør deltar i planforum Aust-Agder, som drives av fylkeskommunen. Vi har avgitt uttalelser til følgende overordnede planer og detaljplaner i 2012: Reguleringsplan Frydendal Østebø i Risør, oppstart Reguleringsplan Breivik, Borøy i Tvedestrand, oppstart Reguleringsplan for Engenes næringsområde i Åmli, oppstart Reguleringsplan for Arendal kirkegård, oppstart Reguleringsplan for Stølehalvøya i Grimstad, oppstart Reguleringsplan Alveberget på Tromøy i Arendal, oppstart Reguleringsplan Paddelandet på Tverdalsøy i Arendal, oppstart Kommunedelplan for kultur i Arendal, høring Kommunedelplan for E18 Arendal og Tvedestrand, høring Deltatt på befaringer angående planlegging av tilførselsveien fra Krøgenes Kommuneplan for Arendal , oppstart Kommuneplan for Vegårshei , oppstart Kommuneplan for Risør , oppstart Forvaltningsplan for skjærgårdsparken i Aust-Agder, deltatt i møter Fylkesdelplan for idrett, friluftsliv med mer i Aust-Agder, deltar i arbeidsgruppen Regional planstrategi for Aust-Agder, oppstart TURBOK SØR Vi arbeider med kommunevise turbøker dersom det er behov og ønske om det. Turbøkene har så langt blitt til i et samarbeid med lokale ressurspersoner og ildsjeler. Vi innledet et samarbeid med Svein E. Kristiansen om ei turbok for Froland kommune i Etter at vi fikk tilsagn om spillemidler, ble det arbeidet intensivt utover høsten med å få boka ferdig til jul, og det klarte vi. De 25 turene i boka foregår til fots, på ski, med kano eller på sykkel. På turene i grenseland er det lagt vekt på å få frem naturopplevelsene og kulturminnene, dokumentert gjennom et fantastisk flott billedmateriale. Boka har et oversiktskart som viser hvor de forskjellige turene går. Hvert turforslag har egne kart med en målestokk man greit kan navigere i terrenget etter. Boka er på 180 sider og selges for 250 kr. Kostnadsrammen inkludert dugnad er på kr med 1/3 som spillemiddelfinansiering og kr i kommunal egenandel. SKOLER OG BARNEHAGER Et av våre viktigste satsingsområder er kursvirksomhet i skoler og barnehager. Her fokuserer vi på hvordan friluftsaktivitet kan brukes som pedagogisk metode for læring. Vi vektlegger aktivitet som fører til arbeid omkring kompetansemål i rammeplanen for barnehager og læreplanen for grunnskolen. Vi arbeider kontinuerlig med pedagogers bevissthet i forhold til 3

4 at friluftsaktivitet kan brukes som en pedagogisk metode for å lære fag. Fysisk aktivitet og sosial utvikling er positive tilleggseffekter, men er ikke alene mål for aktiviteten. I løpet av 2012 deltok om lag 450 pedagoger i aktivitetskurs i regi av Friluftsrådet Sør. I tillegg arrangerte vi aktivitetsdager for mer enn elever i grunnskolen og 125 barn i barnehagene i alle medlemskommunene i Aust Agder. De årlige skogdagene for ungdomsskoleelever i Froland og de 5 kommunene i østregionen ble gjennomført i samarbeid med Skogselskap i Agder, Tvedestrand og Åmli videregående skole mf. I Grimstad kommune deltok alle 5. klassingene på skogdag i regi av Skogselskapet i Agder og Friluftsrådet Sør. I slutten av oktober reiste Vibeke sammen med Lise Berith i FL til England og holdt foredrag for EU om hvordan vi i arbeider med å inspirere skoler til å bruke uteaktivitet i undervisningen, på «The European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning» (EOE). Prosjektstøtten til dette viktige arbeidet er i ferd med å tørke inn, fordi Direktoratet for naturforvaltning mener at Friluftsrådet Sør nå befinner seg i en driftsfase. Det er en kjempeutfordring å få den oppvoksende slekt til å bli glad i naturen gjennom å oppdage, utforske og bevege seg i den, når sosiale nettverk og aktiviteter kan foregå foran en skjerm/brett eller på mobil. Vi fikk til sammen kr fra Direktoratet for naturforvaltning og Utdanningsdirektoratet til vår pedagogiske virksomhet. Dette representerer en reduksjon på i forhold til 2011 og i forhold til Vi solgte kurs for i alt til Fagforbundet og Telemark fylkeskommune for å redusere underskuddet. Deltakerne på begge kursene var lærere i henholdsvis Aust-Agder og Telemark. 4

5 LÆRENDE NETTVERK «Lærende nettverk i friluft» er inne i sitt femte skoleår. Dette skoleåret består nettverket av Søndeled skole, Risør barneskole, Holt skole, Vestre Sandøya skole, Åmli skule og Nesheim skole og Roligheden skole. Fylkesmannen er fortsatt involvert i nettverket ved at en representant for Utdannings- og familieavdelingen deltar i nettverkssamlingene. Skolene i nettverket synes de får mye igjen for den anvendte tiden i nettverkssamlingene, og at det er fint å ha en slik mulighet til delingskultur. Det ble arrangert 2 nettverkssamlinger i løpet av første halvår Holt og Risør skole er pilotskoler for utprøving av stedsbasert læring på Skolene i lærende nettverk skal legge ut sine uteskoleplaner på nettstedet, slik at de enkelt kan deles og tas i bruk av alle. FORUM FOR FRILUFTSLIV I SKOLEN Forumet består av representanter blant annet fra: Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet fra ), Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Høgskolen i Telemark, Norges Idrettshøgskole, FRIFO, FL og DNT. I tillegg har nesten alle fylkene en kontaktperson i forumet. Friluftsrådet Sør representerer Aust-Agder på vegne av fylkeskommunen, som betaler reise- og oppholdsutgifter til en årlig 2-dagers samling hos Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim. SAMISKE AKTIVITETSDAGER Stor etterspørsel har gjort at vi har fått innarbeidet Samisk aktivitetsdag i Den kulturelle skolesekken som et av våre faste, årlige aktivitetstilbud. I vintermånedene i 2012 deltok alle elever på 6. trinn i Grimstad kommune i en slik aktivitetsdag og elevene fra 6. trinn ved 10 skoler i Arendal kommune, totalt 87 lærere og 551 elever. Samiske dager fører til høy aktivitet i de månedene av året hvor det normalt foregår lite aktivitet utendørs. Lærerne uttrykker at innenfor dette emnet er det behov for kompetanseheving og at de er positive til måten friluftsrådet gjør dette på; gjennom praktiske aktiviteter for både elever og lærere. MARINBIOLOGI Marinbiologikurset Livet i fjæra er svært populært blant skoler og barnehager i alle våre medlemskommuner. Kurset er stadig under utvikling og tilbys i følgende varianter: Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure for de eldste barna i barnehager Skall, skal ikke passer godt for elever på barnetrinnet i grunnskolen 5

6 Sex og singelliv er tilpasset elever på ungdomstrinnet Marinquiz flere vanskelighetsgrader fra mellomtrinnet til videregående Fra slutten av mai til midt i september deltok til sammen 617 barn og unge og 75 lærere/førskolelærere på våre marinbiologikurs. Følgende kommuner benyttet seg av tilbudet: Arendal, Grimstad, Froland, Gjerstad og Vegårshei. Den 11. juni gjorde elevene ved Eide skole i Grimstad kommune et oppsiktsvekkende funn: Vi fant amerikansk boremusling (Petricolaria pholadiformis) på stranda til Breivik camping ved Homborsund. I løpet av høsten mottok Friluftsrådet Sør nyhetsvarsel om at arten var registrert for første gang flere steder langs kysten. Dette er en fremmed art som regnes som svært sjelden og som knapt nok kan klare å opprettholde populasjoner langs norskekysten. KRABBEFORSKNING Tvedestrand kommune er en foregangskommune når det gjelder kartlegging av marine naturtyper og arbeider for en bærekraftig forvaltning avdisse. I den anledning henvendte kommunen seg til Direktoratet for naturforvaltning med forespørsel om hjelp til å etablere et undervisningsopplegg for grunnskolen. DN henviste til Friluftsrådet Sør og Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Havforskningsinstituttet og Friluftsrådet Sør utarbeidet et undervisningsopplegg i fanging, merking og gjenfangst av strandkrabber. Dette for at elevene skal arbeide som forskerspirer og kartlegge gjenfangstrater og bestandssvingninger. Elevene få også innføring i strandkrabbenes biologi og betydningen arten har for andre arter. Prosjektet startet i 2011 og avsluttes i trinn ved alle skolene i Tvedestrand kommune deltar i prosjektet. Følgende habitater er med i undersøkelsen: Bertesnes, Furøya, Langesand og Einarsvika. NATURLOS Naturlosbrosjyren utgis av Friluftsrådet Sør, men er et storstilt samarbeid mellom en rekke lag, foreninger og kommuner. Naturlosbrosjyren ble utgitt for 13. år på rad. Brosjyren ble trykket i eksemplarer og fulldistribuert til alle husstander i Aust-Agder og Nissedal 6

7 NATURENS DAG Friluftsrådet Sør arrangerer Naturens dag på Bjørnebo i Arendal sammen med Skogselskapet i Aust-Agder og 4H Aust-Agder. I mer enn 25 år har arrangementet vært gjennomført, med aktiviteter, mat og opplevelser for hele familien den siste søndagen i mai. Mange lag og organisasjoner stiller opp denne dagen. Besøkstallet i 2012 var omkring 3000 personer. kommune i Telemark. Antall turer og friluftsarrangement økte fra 179 til 236 i forhold til året før. Brosjyren måtte derfor utvides med 4 sider. Av disse var 50 arrangementer spesielt rettet mot barnefamilier, 34 turer mot barn og unge, 8 arrangementer var sykkelturer, 1 var spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere, 11 var trilleturer beregnet på dem som har med barnevogn, 17 var for seniorer, 10 var padleturer og 10 fiskearrangement. Deltakelsen på turene har variert fra 10 til 200, mens arrangementer som Gøy på landet og Naturens dag til sammen hadde deltakere. Totalt regner vi med at det deltok nærmere personer på Naturlosarrangementene, med en barneandel på %. Tilskuddene til trykk og distribusjon av brosjyren fra Aust-Agder fylkeskommune var på kr. Vi fikk ingenting fra Telemark fylkeskommune. Utgiftene var drøyt kr, men det inkluderer ikke vårt arbeid med brosjyren. SOMMERFERIETILBUD Søruga ble som tidligere gjennomført i den første hele uka i grunnskolens sommerferie, i samarbeid med Røde Kors. På mandag dro vi på havfiske med MS Bibben i Grimstads skjærgård. Alle deltakerne, 30 jenter og gutter i alderen 8 13 år, fikk oppleve å dra opp fisk fra havet, mest makrell. Om kvelden ble fisken grillet og spist. Deltakerne bodde på Kilandsenteret i Grimstad under campen. Her fikk deltakerne 4 spennende dager med mange ulike aktiviteter, blant annet kanopadling, klatrevegg, bading og ballspill. Leiren finansieres ved 7

8 egenbetaling tilsvarende idrettsleiren, 1900 kr (og 500 kr i søskenmoderasjon), tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning, aktivitetsmidler fra Friluftsrådenes Landsforbund og friluftsmidler fra Aust-Agder fylkeskommune. HØSTFERIETILBUD Om lag 250 barn deltok på åpen aktivitetsdag, den første søndagen i høstferien. Deltakerne var i aldersgruppen 8 14 år. Det var flere ulike aktiviteter rundt den 4,5 km lange lysløypa ved Birkenlund. Vi rigget en tauløype i terrenget, hvor barn og voksne fikk prøve seg med bind foran øynene. Mange ble overrasket over hvor vanskelig det var å bevege seg som blind/svaksynt i terrenget. På tirsdag og onsdag i høstferien stilte vi med 20 sykler, 16 kanoer, mobilt toalett og varm grill ved Langøya i Vegår. Den første dagen var været bra. Vi fikk besøk av tre familier og Gjerstad barnehage. Den andre dagen regnet og blåste bort, og ga kun et korttidsbesøk av en familie i nærmiljøet. NO LIMIT Friluftsrådet, idrettsforbundet og Arendal kommune samarbeidet om å arrangere en lightversjon av Lars Monsens Ingen grenser i Blindeforbundet kom etter hvert med i samarbeidet, og søkte om extramidler fra Helse og Rehabilitering. Søknaden ga en uttelling på rundt kr, og No Limit ble med det et arrangement med åpen deltakelse fra hele landet. Arrangementet fikk likevel ikke mer enn 10 deltakere. Gjennomføringen av No Limit ble i henhold til søknadene kjøpt fra Wannado. Friluftsrådet deltok i planleggingen, som i likhet med fjoråret fulgte Nidelva fra Nelaug, men før Rykene gikk ferden inn til Roresanden, ut Reddalskanalen, og med båt til Store Torungen og endte på Hove. VINTERFERIETILBUD Vi arrangerte 3 aktivitetsdager i vinterferien. Åpen dag på Arendal kunstisbane hvor 225 barn/barnefamilier fra 5 kommuner deltok og åpen dag på Vegårshei ski- og aktivitetssenter hvor 140 barn fra 4 kommuner deltok. Friluftsrådet Sør betalte inngangsbilletten begge dagene. Den tredje dagen arrangerte vi ungdomstur til Vrådal alpinsenter i Kviteseid sammen med Kild1 i Arendal kommune. Bussen ble fylt med ungdom fra 13 og 20 år. 8

9 UTSTYRSBANKER Friluftsrådet Sør etablerer utstyrsbanker i samarbeid med kommunene. De siste årene har vi investert i sykler, flest hybridsykler men vi har også offroadsykler og barnesykler, og skøyter: 30 sykler disponeres av Arendal turistkontor fra sykler av Tvedestrand turistkontor Bokbanken fra sykler av Grimstad turistkontor fra sykler av Nissedal turistkontor fra sykler av Åmli vandrehjem fra 2012 Leier eller låner du sykkel følger det alltid hjelm med. 60 par skøyter (lengdeløp, kunstløp og hockey) i barne- og ungdomsstørrelser. Disse leies ut fra kiosken ved Arendal kunstisbane på Myra fra 2011, for bruk på kunstisbanen. FOLKEHELSE Det har vært to møter mellom oss og frisklivssentralene i Arendal og Grimstad kommune. Det første møtet var 25. januar, det andre 29. oktober. Friluftsrådet, frisklivssentralene og skolehelsetjenesten vil samarbeide om følgende tilbud for denne målgruppen: Arrangere leik- og aktivitetsdager for barnefamilier Tilby aktivitetstilbud i ferier Introdusere ulike typer friluftsaktiviteter Etablere utendørs trimstasjon Arrangere temadager om bekledning, allemannsrett, sunn mat på bål etc. I forbindelse med satsingen på folkehelse har vi deltatt på tre seminar. Gidske deltok på et seminar på Gardermoen i regi av FL i mars. Her var tema generelt folkehelsearbeid. Vibeke og Gidske deltok på Fylkesmannens seminar om overvektige barn i juni i Arendal. Gidske deltok også på Fylkesmannens seminar om frisklivssentraler i desember i Grimstad. 9

10 I tillegg til møtene med frisklivssentralene har Friluftsrådet Sør bidratt med turforslag til Månedens tur i både Arendal og Grimstad. Vi har også stilt opp med turbøker som premie til vinnerne. FRILUFTSUNDERSØKELSEN Vi har de tre foregående år søkt extramidler fra Helse og Rehabilitering til et forskningsprosjekt for å kartlegge hvilke former for fysisk aktivitet som er vanligst og hvor ofte vi er i aktivitet, hvilke friluftsområder som brukes mest og hvor bilbasert dagens friluftsliv er, hvor viktig friluftsmulighetene er ved valg av bosted og om flått påvirker vår adferd i naturen. Dette for at vi skal få bedre informasjon om hvor viktig friluftsliv er for innbyggerne, og hva slags tilrettelegging som er ønskelig. Siden midlene uteble valgte vi å gjøre undersøkelsen nettbasert, og legge den ut på vår hjemmeside i perioden mars 2012 til mars Undersøkelsen har vært omtalt og annonsert i vår 10års-jubileumsbrosjyre som ble fulldistribuert til alle husstandene i februar, på Sideblikk i Agderposten, på radio P5 og spredt per e-post til alle postmottak i våre medlemskommuner og fylkeskommuner. Antall svar er ca ANNET I tråd med arbeidsplanen for 2012 ble det brukt drøyt kr til layout, trykk og fulldistribusjon av vår 10-års jubileumsbrosjyre til alle husstander i våre medlemskommuner. Det er innledet et samarbeid med GjensidigeStiftelsen angående merking og skilting av stier i Agder og Telemark. Fylkeskommunene bes om å øremerke et årlig beløp til dette formålet, og GjensidigeStiftelsen vil stille opp med like mye penger. Når grunneieravtaler foreligger kan lag og foreninger søke fylkeskommunene om midler til merking og skilting. Det må etableres en styringsgruppe i hvert fylke, hvor det er naturlig at friluftsrådene deltar. Avslutningsvis må det sies at det har gått med mye tid og energi knyttet til utredning og usikkerhet angående friluftsrådets framtid. 10

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar.

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar. ÅRSMELDING 2013 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 31 saker. Det har vært ett møte i arbeidsgruppen for utredning av organisering, lokalisering og vedtekter for Friluftsrådet Sør.

Detaljer

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse Styret Ole Goderstad (Tvedestrand kommune) har vært styrets leder. Robert Myhren (Arendal kommune) har vært nestleder. Valgkomitèen har bestått av Samuel Arnt Larsen (Gjerstad

Detaljer

Rapport 2011: Læring i friluft

Rapport 2011: Læring i friluft Rapport 2011: Læring i friluft Læring i friluft Læring i friluft er friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår

Detaljer

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd Arbeidsplan høsten 2017 1. Innledning og administrasjon Friluftsrådets administrasjonsgruppe er viktig for å oppnå resultater og få til den gode relasjon mellom medlemskommunene og friluftsrådet. Utskifting

Detaljer

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Foto fra friluftsrådene og FL Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd Hovedoppgaven er å arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011

Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011 Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011 Midler til sikring, tilrettelegging og aktivitet Berit Weiby Gregersen, rådgiver Aust-Agder fylkeskommune Aust-Agder som friluftslivsfylke I Aust-Agder er det 176

Detaljer

DNS: Hva skal skolene gjøre?

DNS: Hva skal skolene gjøre? Den naturlige skolesekken og nettstedet friluftsliv i skolen Janne Teigen Braseth, Møte Forum for friluftsliv i skolen, Trondheim, 20.10.2010 DNS: Hva skal skolene gjøre? Skal lage ett eller flere undervisningsopplegg

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE Naturopplevelser for livet TTF PÅ TUR MED SKOLE OG BARNEHAGE Telemark Turistforening ønsker å inspirere til bruk av naturen som en del av hverdagen i skolene og

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

#6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

#6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom #6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 6675 Innsendt av ANNE M EPPELAND BILSTAD Sist oppdatert 01.12.2016 Utlysning Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Hei! Er du 10.klasseelev til høsten så kan du bli med på 58,5 grader nord 2011! Du

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Hvorfor er friluftsliv så viktig? Ferske tall viser at. - KUN 3 av 10 barn og voksne oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Idrett, folkehelse, BUFT Kommunene, Idrettslag, Buskerud - Statusoversikt

Idrett, folkehelse, BUFT Kommunene, Idrettslag, Buskerud - Statusoversikt HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2017 Mål 1: Et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud I Buskerud finnes det brede tilbud som omfatter alt fra

Detaljer

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert.

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert. Last ned pdf av foredraget og veileder: 1. www.friluftsrad.no 2. Klikk på logo til Læring i friluft 3. Klikk på Stedsbasert læring - utprøving Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor. årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.no Daglig leder: Geir Henning Waagsnes Telefon: 37 00 55

Detaljer

Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 6.september 2011.

Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 6.september 2011. Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 6.september 2011. Deltakere: Fra Forumet: Hege Valås, Utdanningsforbundet, Jorunn N. Braute,

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,4 årsverk fordelt slik: Daglig

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter Lars Gotaas Hedmark fylkeskommune Fagdag tur- og friluftsruter Hamar 19. november 2014 Friluftsliv - satsingsområder Friluftsliv i det daglige Fra døra Fra skolen Turveier, -stier og løyper Nær o-kart

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no Foto: Friluftsrådet Vest Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle 2017 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 post@friluftsrad.no

Detaljer

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning?

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Kristine O Stene, Friluftslivseksjonen, Direktoratet for naturforvaltning DNs viktigste støtteordninger for friluftslivet

Detaljer

DNT og lokalt folkehelsearbeid

DNT og lokalt folkehelsearbeid DNT og lokalt folkehelsearbeid Lise Corwin, Folkehelsesjef Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på og forelest om partnerskap Master i helsefremmende

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,1 årsverk fordelt slik:

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Friluftsråd nå også i Finnmark. Finnmark Friluftsråd. På tur med ordføreren. Samarbeid løfter friluftslivet! Info 1/2016

Friluftsråd nå også i Finnmark. Finnmark Friluftsråd. På tur med ordføreren. Samarbeid løfter friluftslivet! Info 1/2016 Finnmark Friluftsråd Info 1/2016 Samarbeid løfter friluftslivet! Friluftsråd nå også i Finnmark På tur med ordføreren Ordføreren som turleder, gjerne i samarbeid med lag og foreninger, og til et turmål

Detaljer

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen. Presentasjon. Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund. Foto fra friluftsrådene og FL

Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen. Presentasjon. Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund. Foto fra friluftsrådene og FL Presentasjon Foto fra friluftsrådene og FL Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund LÆRING I FRILUFT ULIKE ARBEIDSMETODER Friluftsrådene skal gjennom Læring i friluft stimulere til mer og bedre uteaktivitet

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune - 2015

Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune - 2015 Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkes og Vefsn - 2015 Nr. Beskrivelse Dato for gjennomføring Ansvarlig 1 Rapportere aktivitet samarbeidsavtale- Utarbeide aktivitetsplan for 2015

Detaljer

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert.

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert. Last ned pdf av foredraget og veileder: 1. www.friluftsrad.no 2. Klikk på logo til Læring i friluft 3. Klikk på Stedsbasert læring Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende

Detaljer

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge»

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge» «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge» Læring i Friluft - Hovedmål Stimulere til mer og bedre uteaktivitet som en naturlig del av hverdagen i barnehage,

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Kåring av Årets friluftslivskommune 2015

Kåring av Årets friluftslivskommune 2015 Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO Tlf 23310980 Org.nr. 971 262 834 www.norskfriluftsliv.no post@norskfriluftsliv.no Til Friluftslivets år kommuner v/ordfører Oslo, 26.5.2015 Kåring av Årets friluftslivskommune

Detaljer

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 F O R M Å L S P A R A G R A F DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Den fysiske skolesekken

Den fysiske skolesekken Den fysiske skolesekken Fysisk aktivitet i natur og nærmiljø -for skoler og SFO i Sør-Trøndelag Et spennende partnerskap mellom det offentlige og idretts-/friluftsorganisasjoner www.stfk.no/denfysiskeskolesekken

Detaljer

Ekstrastiftelsen, rapport

Ekstrastiftelsen, rapport Ekstrastiftelsen, rapport Forord Stavanger Turistforening har bygget Friluftslåven på Gramstad med et stort fokus på universell utforming. Takket være økonomiske bidrag fra Sandnes Kommune, Spillemidler

Detaljer

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing Miljøforvaltningens SKOLESATSING www.miljo.no/skolesatsing 2 Det handler om å overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre stand som vi overtok den. Derfor har Klima- og miljødepartementet

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Den Norske Turistforening 57 medlemsforeninger + lokallag 250 000 medlemmer- ungdom / barn øker mest! Over

Detaljer

Nærfriluftsliv i Levanger kommune

Nærfriluftsliv i Levanger kommune Nærfriluftsliv i Foto: Levangeravisa 1 Nærfriluftsliv i Turskiltprosjektet i Levanger Friluftslivets år 2015 Levanger Vegen videre Foto: Levangeravisa 2 Turskiltprosjektet i Aktiv rolle som kommunekontakt

Detaljer

Rapportering MØS-midler 2014

Rapportering MØS-midler 2014 Rapportering MØS-midler 2014 DNT Drammen og Omegn har fått tildelt 350.000,- i MØS- midler i 2014. Midlene skal brukes til å rekruttere flere til friluftslivet og målgruppen er flerkulturelle og barn og

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR!

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! BAKGRUNN Har tidligere blitt arrangert i : - 1993-2005 Er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 2014-2020 ORGANISERING Klima- og Miljødepartementet

Detaljer

Prosjektnr 2007/ Prosjektnavn: Barnas Trøndelag Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. Sluttrapport

Prosjektnr 2007/ Prosjektnavn: Barnas Trøndelag Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. Sluttrapport Prosjektnr 2007/170023 Prosjektnavn: Barnas Trøndelag Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Sluttrapport Barnas Trøndelag - en nettside for barnefamilier Nettstedet Barnas Trøndelag

Detaljer

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Rapport for Prosjektåret 2008 (pr 01.11.08) Kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal,

Detaljer

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM!

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! Dette er et tilbud for ungdom fra 8.klasse og oppover. Vi starter aktivitetssommeren 23. juni med St. hans feiring i Storvika. Videre utover sommeren blir det aktiviteter

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

Gardermoen 18. desember 2013

Gardermoen 18. desember 2013 Oppstartsmøte pilotprosjekter og FRILUFTSPORTER To satsinger mot Friluftslivets år 2015 Gardermoen 18. desember 2013 Oppstartsmøte pilotprosjekter PROGRAM 09.30 Velkommen og presentasjon 09.45 Hovedrammer

Detaljer

Aud Lindseth. Til utdanningssektoren i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge

Aud Lindseth. Til utdanningssektoren i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge Aud Lindseth Fra: Emne: Vedlegg: Sofie May Moore [s.m.moore naturfagsenteret.no] Utlysning av midler i nsmail.pdf Til utdanningssektoren i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge Hvert år deler ut midler

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2006

ÅRSBERETNINGEN FOR 2006 Årsberetning 2006 ÅRSBERETNINGEN FOR 2006 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2006.

Detaljer

Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017

Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017 Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017 Mats Dahl Aanonsen Idrettsrådgiver 28. november 2017 1. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Ordinære- og nærmiljøanlegg Både nybygg og rehabilitering Behandles

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser på Venabygdsfjellet sommer og vinter Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet dette prosjektet?

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2011/3/0209 Prosjektnavn: Villmarksleir 2012 Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Side

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24. DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.0412 AKTUELT Ny folkehelselov Ansvar: kommunene og fylkeskommunene Kapittel

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Friskliv 2012, Terningen arena 27.09.12 Aktuelt Ny folkehelselov Ansvar: kommunene / fylkeskommunene Kapittel 2, 4: Kommunen skal

Detaljer

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012 Side 1 av 7 Få Leirskoletilbudet tilbake i skolen,og eller Friluftsuke. Vi ønsker at kommunen skal tilbake føre opplegget med Leirskole for elever i 7. klasse. Dette har til nå vært et meget bra tilbud

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Nettverksmøte folkehelse Rogaland fylkeskommune 01.02.2012 Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner og den eneste banen i sitt slag i Norge. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen

Detaljer

Etter hvert vil du også kunne finne de samme dokumentene på og klikk på logo for Læring i friluft

Etter hvert vil du også kunne finne de samme dokumentene på   og klikk på logo for Læring i friluft Last ned pdf av foredraget og veileder: www.friluftsrad.no/stedsbasert Etter hvert vil du også kunne finne de samme dokumentene på www.kartiskolen.no/stedsbasert Les mer om www.friluftsrad.no og klikk

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Innhold i et helårlig fulltidsprogram Minstekrav til innhold i introduksjonsprogrammet Opplæring i norsk Samfunnskunnskap på eget morsmål Tiltak som forbereder

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

NSF på tur for folkehelse 1.-5. juni 2015

NSF på tur for folkehelse 1.-5. juni 2015 NSF på tur for folkehelse 1.-5. juni 2015 Kommune Mandag 1.6.2015 Tirsdag 2.6.2015 Onsdag 3.6.2015 Torsdag 4.6.2015 Fredag 5.6.2015 Bykle Dag 1: Bykle helsesenter Etter å ha overnattet i hengekøyer på

Detaljer

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Strategi, men også handlingsplan - to sentrale dokument Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Friluftsmeldinga Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet

Friluftsmeldinga Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet Friluftsmeldinga Meld.St.18 (2015-2016) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet Morten Dåsnes daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund morten@friluftsrad.no, tlf 41618459 Nasjonale mål

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2013 30.04.2014

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2013 30.04.2014 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2013 30.04.2014 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 3,3 årsverk fordelt

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2011/3/0204 Prosjektnavn: Svøm for bedre pust Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Forord

Detaljer

ADMINISTRASJON OG LEDELSE

ADMINISTRASJON OG LEDELSE ÅRSMELDING 2016 1 ADMINISTRASJON OG LEDELSE ÅRSMØTET Består av Robert Myhren (Arendal kommune), Ove Gundersen (Froland kommune), Håkon Sundsli (Gjerstad kommune), Kjetil Glimsdal (Grimstad kommune), Halvor

Detaljer

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Rolf Olav Johnsen (Melbu), Steinar Henriksen (SFK Ajaks) og Kjetil Paulsen (Sortland) i bakken på vinteraktivitetsdagen på Kleiva. Foto: Tone M Sørensen 1. STYRING

Detaljer

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Midt-Agder Friluftsråd Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Et frivillig interkommunalt samarbeid etablert 1939 Eierkommuner: Kristiansand Søgne Songdalen

Detaljer