Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1"

Transkript

1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1

2 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid. Det er god kontakt med 4 avdelinger hos Fylkesmannen i Aust-Agder: Miljøvernavdelingen, utdannings- og familieavdelingen, sosial- og helseavdelingen og landbruksavdelingen. Takk til alle aktørene i Naturlossamarbeidet, spesielt Aust-Agder Skogselskap. Friluftsrådet Sør takker andre friluftsråd for godt samhold og samarbeid. Uten de økonomiske støtteordningene fra FL via Miljøverndepartementets og Kirke- og kulturdepartementets budsjetter, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre den aktivitet som er gjengitt i 3. kapittel i årsberetningen var det første året med 2 faste stillinger. Tilskuddet fra Aust-Agder fylkeskommune sammen med økningen av kommunenes kontingent har muliggjort denne satsningen. Dette har gitt oss kapasitet til å gjennomføre og utvide prosjekter som Søruga, Samisk kultur, Læring i friluft, Naturlos og Opplevelsesguide for Arendalsvassdraget. Arendal, 11. februar 2009 Line Øvernes Mørch styreleder Geir Henning Waagsnes daglig leder Forsidebildet er fra Stangenes ved Portør i Kragerø kommune - marinbiologikurs for Gjerstad skole. 2

3 Innhold 1 Om friluftsrådet Arbeidsutvalget Styret Rådet Føringene Visjonære mål Arbeidsstrategier Aktiviteten i Møtevirksomhet Hjemmesiden Opplevelseskart Dynamisk kart Vassdragsguide Turbok Sør Planarbeid Sikring Universell utforming Folkehelse Læring i friluft Kursvirksomhet i skole og barnehage Lærende nettverk i friluft Forum for friluftsliv i skolen Kurs for Universitetet i Agder Samisk aktivitetsdag Marinbiologi Friluftsliv for funksjonshemmede Naturlos Søruga Utstyr Friluftskonferansen FRI Regnskapet for Vedtektene Tiltakene i Budsjettet for Kontaktinformasjon

4 1 Om friluftsrådet Friluftsrådets opprinnelse kan føres tilbake til det interkommunale sam arbeidet i Nidarkretsen mot slutten av 80-tallet. Etter kommune sammen slåingen i 1992 sto man tilbake med to kommuner i Nidarkretsen, Arendal og Froland. De to kommunene har siden 1992 utgjort Arendalsregionens friluftsråd, med Arendal som vertskommune. Arendalsregionens friluftsråd ble avløst av Friluftsrådet Sør i 2002 med Grimstad og Tvedestrand som nye medlemskommuner. I 2005 fikk Friluftsrådet Sør to nye medlemskommuner, Vegårshei og Åmli. Risør kommune og Gjerstad kommune ble medlemmer i Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI Dagens medlemskommuner er: Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør og Gjerstad. 80 % av Aust-Agders befolkning bor i denne regionen det tilsvarer omlag innbyggere. Friluftslivets viktigste ressurs er land- og sjøarealer hvor man kan drive et aktivt friluftsliv. Friluftsrådet og medlemskommunene må samarbeide for å sikre slike områder, bedre tilgjengeligheten og informasjonen, og sikre miljøstandarden og opplevelseskvalitetene. De faste ansatte er: Geir Henning Waagsnes, daglig leder, og Vibeke Svantesen, rådgiver (prosjektleder for Læring i friluft ). Kontorsted er Regionalt Senter i Arendal Kultur- og Rådhus, sammen med Aust-Agder musikkråd, Etablerer senteret IKS, Arendal turistråd og Nordisk informasjonskontor. Friluftsrådet Sør lyste ut etter en prosjektleder i 100 % stilling (grønn plan legging og informasjonsarbeid) med søknadsfrist 12. mai. Det meldte seg 15 søkere. Det ble gjennomført dybdeintervjuer av 4 kandidater. Styret innstilte to kandidater til stillingen under styremøtet i Tvedestrand kommunes admi nistrasjonsbygg 18. juni. Aslak Gotehus takket ja og til trådte stillingen fra 1. oktober. Aslak har bachelorgrad i økologi og naturforvaltning og mastergrad i naturforvaltning. I tillegg har han praktisk-pedagogisk utdanning alt ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås. Aslak kom fra en stilling som arealplanlegger ved plan- og bygningsetaten i Kristiansand kommune. Aslak har i 2008 hovedsakelig arbeidet med stiog løype plan på konsulentbasis for Arendal kommune. 4

5 1.1 Arbeidsutvalget Friluftsrådet Sør har et arbeidsutvalg bestående av en ansatt fra administrasjonen i hver kommune, i tillegg til administrasjonen i friluftsrådet. I 2008 har arbeidsutvalget bestått av: Knut Nordbø, Arendal kommune Hans Fløystad, Froland kommune Rolf Pihlstrøm, Gjerstad kommune Ove Bach, Grimstad kommune Heidi Rødven, Risør kommune Asbjørn Aanonsen, Tvedestrand kommune Paul T. Solberg, Vegårshei kommune (fram til august) Olav Vehus, Åmli kommune 1.2 Styret Lokalvalget medførte at alle styrerepresentantene, unntatt May-Lill Remme Myre, ble skiftet ut. Det forrige styret og rådet virket ut første kvartal 2008 (det vil si første styremøte og årsmøtet). Styret har nå følgende sammensetning: Rune Sævre, med Karen Landmark som vararepresentant (Arendal kommune) Anne Berit Mykland, med John Willy Kaldal som vararepresentant (Froland kommune) Kåre Dalane, med Elise Aasbø som vararepresentant (Gjerstad kommune) Anne Gurine Hegnar, med Kari Mjåland som vararepresentant (Grimstad kommune) Linda Sletten Heistad, med Eva Nilsen som vararepresentant (Risør Kommune) Line Øvernes Mørch, med Knut Haavard Kløvfjell som vara (Tvedestrand kommune) May-Lill Remme Myre, med Tone Barbro Loftesnes som vara (Vegårshei kommune) Ingeborg H. Andersen, med Reidar Saga som vararepresentant (Åmli kommune) Line Øvernes Mørch er styreleder og Rune Sævre nestleder. 1.3 Rådet Rådet består av styret supplert med ytterligere en representant fra de respektive by- / kommunestyrene. Disse er: Linda Skjulestad, med Solfrid Helle som vararepresentant (Arendal kommune) Mari Mykland, med Ove Gundersen som vararepresentant (Froland kommune) Brit Brendalsmo, med Samuel Arnt Larsen som vararepresentant (Gjerstad kommune) Leif Atle Beisland, med Tore Elmer Andersen som vararepresentant (Grimstad kommune) Janita-Helen H. Brocklin, med Jan Einar Henriksen som vara (Risør Kommune) Per Ola Walle, med Inger Elise Hegland som vararepresentant (Tvedestrand kommune) Maya Twedt Berli, med Gunnar N. Raudsandmoen som vara (Vegårshei kommune) Tellef Olstad, med Margit Smeland som vararepresentant (Åmli kommune) 5

6 2 Føringene Friluftsrådet skal i utgangspunktet ikke engasjere seg i driftsoppgaver. Hovedsatsingen skal være knyttet til informasjonsformidling og aktivitetsrettede tiltak spesielt for barn og unge. De opprinnelige målene og strategiene fra etableringen av friluftsrådet er videreført i følgende visjonære mål og arbeidsstrategier: 2.1 Visjonære mål Enhver virksomhet trenger noe å strekke seg etter. Dette er Friluftsrådet Sør i 2015: Vi er et anerkjent interkommunalt selskap Vi arbeider med hele spekteret av friluftsrelaterte arbeidsoppgaver Vi har deltakerkommuner i Aust-Agder og Telemark Vi har omlag innbyggere i våre medlemskommuner Vi er 3 fast ansatte i tillegg til sesong- og prosjektarbeiderne 2.2 Arbeidsstrategier For å nå målene skal Friluftsrådet Sør: Være et serviceorientert og faglig dyktig samarbeidsorgan for de tilsluttede kommuner Være en pådriver for friluftsinteressene i regionen Formidle informasjon om mulighetene for å drive friluftsliv i medlems kommunene Stimulere befolkningen til mer fysisk aktivitet gjennom friluftsliv Ha spesiell fokus på barn og unge formidle friluftslivets egenverdi Drive natur- og kystkulturskole Følge opp en tydelig satsning på friluftsliv i skolen, SFO og barnehager. Drive kompetansehevning for pedagogisk personale Delta i utrednings- og planarbeid på regionalt nivå Utføre plan- og miljørådgivning (grønnstruktur og områder for friluftsliv) Arbeide med sikring av viktige friluftsarealer, i samarbeid med den enkelte kommune Sørge for at kommunenes tilskudd har passert 10 kr/innbygger 3 Aktiviteten i Møtevirksomhet Styret har avholdet 4 styremøter og behandlet 30 saker. I tillegg er det av holdet årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Det er ikke avholdt utviklingssamtaler i Friluftskonferansen og Friluftsrådenes Landsforbunds årsmøte ble arrangert av Nordmøre og Romsdal friluftsråd juni. Bare vår nyvalgte styreleder hadde anledning til å møte. Forrige styreleder, Anne Rostad (Arendal kommune) deltok 6

7 på styreledersamlingen på Gardermoen i februar. Geir Henning og Aslak deltok på person alsamling i regi av Friluftsrådenes Landsforbund i Stavanger september. FL tok i 2008 initiativ til å arrangere en samling for daglig ledere for første gang. Ledersamlingen ble holdt i Sandnes 22. oktober, Geir Henning deltok. Vibeke har deltatt på nettverkssamling i Forum friluftsliv i skolen i Stjørdal september. Bildene er fra personalsamlingen i Stavanger September. Vi mønstret på Gamle Salten. Her bodde vi, spiste og drakk, sov, hadde alle kurs og samlinger og hadde alle befaringer med unntak av en busstur opp til Prekestolhytta til turistforeningen. Bildet til venstre viser at stemningen mellom friluftsrådene er meget god, fra venstre Aslak fra Sør, Annika fra Oslofjorden og Geir fra Ålesund og omland. Viktige møter lokalt som friluftsrådet har deltatt i: 11. januar fredagsmagasinet med NRK Sørlandet (Geir) 27. mars presentasjon av friluftsrådet for Risør bystyre (Geir og forrige styreleder) 09. april møte med Risør kommune som nytt medlem (Geir og Vibeke) 26. mai og 2. juni ansettelsesintervjuer (Geir, styreleder og nestleder) 29. mai presentasjon av friluftsrådet for Åmli kommunestyre (Geir og Vibeke) 05. juni møte med Agderposten om Sommeravisen (Geir) 26. august etableringsmøte Kystlaget Riisøer Østre på Moen (Geir) 09. sep. presentasjon av friluftsrådet for Tvedestrand kommunestyre (Geir) 23. sept. møte med Agderposten angående Grimstadkartet og Naturlos (Geir) 16. okt. presentasjon av friluftsrådet for Froland kommunestyre (Geir) 05. des. presenterte friluftsrådet for kommunene i Vest-Telemark (Geir, Vibeke og Aslak) For øvrig møtevirksomhet vises det til de enkelte delkapitler. 3.2 Hjemmesiden Hjemmesiden vår ble avlagt flere besøk i 2008 enn i Dette skyldes at vi er blitt bedre til å oppdatere sidene etter at vi ble flere om det. Vi hadde i snitt 3200 unike brukere hver mnd., mot 2600 året før, og i alt ca oppslag, mot i Her er ikke trafikken på den dynamiske kartløsningen medregnet. 7

8 3.3 Opplevelseskart Friluftsrådet hadde sluttmøte med redaksjonsgruppen for opplevelseskart Tvedestrand Sørvest 9. januar. Kartet var ferdig trykket i februar, og ble behørig presentert i Tvedestrandsposten 14. mars. Kartet er trykket i eksemplarer i en målestokk på 1: Kartet kan kjøpes for 30 kr/stk. på Nytorvets kiosk i Tvedestrand og på turistkontoret i Arendal Kultur- og Rådhus. Tvede strand kommune og Fylkesmannens miljøvernavdelingen, har støttet kartutgivelsen økonomisk. Kartet hadde likevel ikke blitt utgitt uten Aust-Agder fylkeskommunes spillemiddeltildeling. Geir Henning Waagsnes ledet prosjektet og prosessen. Kartet ble delt ut til alle by-/kommunestyre - repre sentantene i våre medlemskommuner og til fylkestinget i løpet av våren. 28. august var oppstartsdato for arbeidet med opplevelseskartet for Grimstad sentrum. Kartets geografiske avgrensning og målestokk ble bestemt, og sentrale samarbeidsorganer kartlagt. Uke 39 (den nest siste i september) ble benyttet til feltarbeid med kamera. Tirsdag 23. september møtte Agderposten friluftsrådets daglige leder på Binabben, noe som resulterte i to helsides oppslag på Agderpostens kultursider. Den ene artikkelen hadde tittelen På tur i Grimstad med fokus på opplevelseskartet og turboka. Grimstad kommune kjøpte deler av eiendommen Øvre Dømmesmoen i 1866 og anla øvre basseng som reservoar for byens første vann verk nå dammen i parken, som vist på bildet. Daglig leder har i desember arbeidet med tekstdelen til kartet. I løpet av vinteren 2009 vil det bli innkalt til et presentasjonsmøte og et sluttmøte før kartet er klart for trykking. Sentrale deltakere på disse møtene vil være representanter fra kommunen, Byselskapet og historielag, skogeierlag og Dømmesmoen. Målestokken vil være den samme som for Tvedestrandskartet. 3.4 Dynamisk kart Ugland IT Group oppdaterte sitt administrasjonsverktøy i Dette har medført problemer for oss når det gjelder å legge til nye objekter. Vi bør avklare hvilke kommuner i Vest-Telemark og Grenlandsregionen som er aktuelle som medlems - kommuner før vi tar en full gjennomgang av kartløsningen. 8

9 3.5 Vassdragsguide Friluftsrådet Sør søkte i oktober 2006 om spillemidler til å lage en guide for Arendals - vassdraget. Søknaden ble sendt via Åmli kommune som representant for kommunene langs vassdraget. Søknaden ble imøtekommet med omsøkt beløp, kr. Fylkesmannens miljøvernavdeling bevilget kr til prosjektet i 2007 og i Det er søkt om restfinansiering i Prosjektet gir anledning til å knytte nær mere kontakt med Telemarkskommunene i vassdraget. Guiden skal innholde informasjon om: Padlemuligheter, fiskemuligheter, kulturlandskap og kulturminner, natur kvaliteter, badeplasser, rasteplasser, anbefalte sykkeltraséer, infrastruktur, overnattingsmuligheter med mer. Ny informasjon som genereres gjennom prosjektet vil bli integrert i vår dynamiske kartløsning på nett. Motiv fra Nidelva nedstrøms Flatenfoss. Arbeidet med guiden for Arendalsvassdraget startet formelt den 12. februar. Det ble deretter inngått kontrakt med Knut Bjorå, Castor Forlag, om utarbeidelse av guiden. Friluftsrådets oppgave blir å skaffe tilveie informasjon om fiskemulighetene og på den måten sikre dialog med grunneierne. Knut Bjorå pådro seg betennelse i albuen i Knut er ferdig med befaringen av sykkeltraséen, men trenger feltsesongen 2009 til å utføre padleturene. Det er derfor gitt beskjed til Aust-Agder fylkeskommune om at vi trenger utsettelse i forhold til fristen for bruk av tildelte spillemidler. 3.6 Turbok Sør Friluftsrådet blir ofte kontaktet av friluftsfolk som har idéer om hvordan drømmer kan gjøres om til levebrød. Ofte er det slik at de lurer på om det er mulig å søke mid ler hos oss. Av og til ender det opp med gode samarbeidsprosjekter. Turbok Sør er et godt eksempel på dette. I oktober 2007 hadde Friluftsrådet Sør et møte med Grimstad kommune og Byselskapet med tanke på å lage turbok. Det ble søkt Aust-Agder fylkeskommune om kr og kr i spillemidler, Fylkesmannens miljøvern avdeling om kr og Grimstad kommune om kr til prosjektet. Friluftsrådet Sør går inn med kr i egenkapital i tillegg til prosjektledelsen. Totalkostnad kr. Friluftsrådet Sør fikk avslag på spillemiddelsøknaden i den ordinære tildelingsrunden, men ble tildelt kr i restmidler på slutten av året. Vi mangler en restfinansiering 9

10 på kr fra Aust-Agder fylkeskommune, samt omsøkte beløp fra Fylkesmannen i Aust-Agder. Svar på sistnevnte søknad vil foreligge i løpet av sommeren Fra fylkes kommunens side er det imidlertid en forutsetning at prosjektet avsluttes i løpet av høsten Daglig leder av Friluftsrådet Sør hadde derfor oppstartsmøte sammen med Trine Folkmann og Kjetil Aslaksen 3. desember Målsettingen er at tur boka skal ferdigstilles for trykking i løpet av Marivold er et sentralt tur om råde i Grimstad. Det vil sannsyn lig vis bli presen tert både i tur boka og på opp levelses kartet. Broa på bildet ble satt opp av tyskere som holdt til her under 2. verdenskrig. Det foreligger nå forslag om 36 fotturer (rundturer) noen av dem er beregnet for familier med småbarn. I tillegg er det meningen å ha med 5 sykkelturer i boka. Alt i alt har vi 6 turer mer enn de økonomiske forutsetningene bygde på da prosjektsøknadene ble skrevet. Dette er et luksusproblem som vi helt sikkert finner en konstruktiv løsning på. 3.7 Planarbeid Arendal kommune har i 2008 engasjert Friluftsrådet Sør i arbeidet med en sti- og løypeplan. Dette er arbeidsoppgaver som ikke omfattes av medlemskontingenten (jf. vedtektene). Friluftsrådets arbeid faktureres med en timepris som skal dekke alle kostnader. I 2007 gjennomførte Geir H. et forarbeid med sti- og løypeplanen for Arendal kommune, med spesielt fokus på behovet for skilting og merking i Åsbieskogen. I 2008 har Aslak overtatt arbeidet med sti- og løypeplanen. Han har brukt 5 ukeverk på dette. Geir H. har vært med på møtevirksomheten i en overgangsperiode. Arbeidet har i hovedsak bestått av følgende: Skriving av plandokumentets generelle del Utarbeiding av standarder for skilting, merking, rydding, grunneieravtaler og stiog løypekategorier Utvelgelse av viktige turområder i kommunen og prioritering av disse, med fokus på Åsbieskogen i første omgang Tilrettelegging for bruk av kommunens GIS til digitalisering av stier og løyper Møtevirksomhet med arbeidsgruppa, til sammen fem møter. I tillegg kommer et møte med en GIS - leverandør. Arbeidsgruppa består av arbeidslaget for friluftsliv i Arendal kommune (Jann B. Nilsen, Knut Nordbø og Kristin Fløystad) og Aslak fra friluftsrådet. I oppstartsfasen (2008) har Geir H. også deltatt på samtlige møter. Prosjektet fortsetter i 2009, men omfanget vil avhenge av økonomien til Arendal kommune. 10

11 Friluftsrådets daglige leder ble av ordføreren i Risør kommune invitert til å holde foredrag på folkemøte om framtidig boligbygging i kommunen den 14. mai. Frilufts rådets innlegg gikk på viktigheten av å bevare grønne korridorer og friluftsområder i den videre utviklingen av Risør. Friluftsrådet har avgitt høringsuttalelse i følgende plansaker: Regionplan Agder Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, Arendal kommune. Kommunedelplan for landbruk, Arendal kommune. Planprogram for utvidelse av Breidablikk Tromøy, Arendal kommune. Planprogram for Himmelsyna, Froland kommune. 3.8 Sikring På oppfordring fra Arendal kommune, deltok daglig leder på nasjonal nettverkssamling 25. og 26. februar i Arendal. Skjærgårdsnettverket i regi av Kommunenes Sentralforbund er en del av KS og Miljøverndepartementets satsning på livskraftige lokalsamfunn. Kom munene Fredrikstad, Kragerø, Hurum og Arendal ønsker å rette fokus på forvalt ninga av kystsonen og har gått sammen i dette nettverk. Nettverket er åpent for nye del takerkommuner. Geir Henning har også deltatt på folkemøte om merking av smett og smau i Arendal sentrum. Aslak var til stede på oppstartmøtet for Levende historie i Arendal og deltok i arbeidsgruppa for kulturminneløyper. Når det gjelder salg av private eiendommer i vår flotte skjærgård, må det nevnes at Grimstad kommune jobbet iherdig med å sikre Donkjølen for allmennheten, men måtte gi tapt fordi prisen ble for høy. Enda større medieoppmerksomhet fikk salget av Flatholmen i Risør kommune. Bare noen steinkast unna ligger en av Risørs mest ettertraktede badestrender, Perleporten. Hver sommer fylles området av badeglade fastboende og tilreisende. Det hender også at noen legger seg til på en av Flatholmene. Friluftsrådet ble nedringt av journalister fra landets største medier (aviser og TV) for kommentarer fordi Kromprinsparet var kjøpere ev eiendommen. Svarene ble imidlertid de samme uansett hvem kjøperen måtte være. 3.9 Universell utforming Med ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov skal personer med nedsatt funksjonsevne få et rettslig vern mot diskriminering. Universell utforming blir derfor et enda viktigere satsningsområde innen friluftsliv i framtida. Vibeke deltok på Helsedirektoratets møte om etablering av en nasjonal eksempelsamling 11

12 for universelt tilrettelagte frilufts områder. Aslak har fulgt opp med å bidra til å samle inn informasjon om godt tilrettelagte rekreasjonsområder i tilknytning til vann og sjø. Det er Helsedirektoratet, ved Deltasenteret, som står bak prosjektet, og infor masjonen skal brukes til å lage en digital eksempelsamling som skal være tilgjengelig på internett. Av våre medlemskommuner er det Grimstad kommune og Risør kommune som har levert inn materiale til dette arbeidet. Aslak har i 2008 også deltatt på to møter i arbeidslaget og Geir H. i ett møte for universell utforming i Arendal kommune. Bio-toa lettet på Mari vold i Grimstad kommune er til gjengelig for rulle stol brukere. Bildet under er fra Randvik i Risør kommune. FL har sammen med Norges Handikapforbund ut - arbei det registreringsskjema og vei leder for kartlegging av tilgjengelighet på friluftsområder. Friluftsrådet Sør har søkt FL om midler til dette, og vi planlegger å gjen nom - føre en slik kartlegging i våre medlems kom muner i Folkehelse Friluftsrådet har i 2008 oppfordret arbeidsutvalget og medlemskommunene til å komme med forslag til gode prosjekter innen folkehelsesatsning. Foreløpig er det ikke igangsatt noe konkret prosjekt, men Arendal kommune har hatt en dialog med friluftsrådet om aktuelt arbeid innen folkehelse som det kan søkes midler til. I den sammenheng har Aslak del tatt på tre møter i arbeidslaget for folkehelse i Arendal kommune. Friluftsrådet Sør kan gjennom FL søke om EXTRA-midler til denne type prosjekter gjennom Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner. Friluftsrådet ønsker å fokusere videre på folkehelse i Læring i friluft Kursvirksomhet i skole og barnehage Læring i friluft er blitt et kjent konsept blant skolene i våre medlemskommuner. Vi er stolte av at vi er blitt et av de friluftsrådene med størst aktivitet i skolesatsingen på landsbasis. I løpet av 2008 arrangerte Friluftsrådet Sør aktivitetskurs for over 500 lærere og om trent 50 ansatte i SFO og barnehage, samt aktivitetsdager for elever i grunn skole og 130 barn i barnehage. På nettsidene våre ligger informasjon om 11 ulike kurs for pedagogisk personale. I tillegg utarbeider vi kurs innenfor spesielle temaer på fore spørsel. Under Sørlandsk lærerstevne hadde vi i år som tidligere ansvar for uteskolekurs i sam arbeid med Skogselskapet i Aust-Agder. Kurset hadde tittelen Læring i skogen og 47 lærere og førskolelærere fra ulike skoler i Agder deltok. Kurset var 12

13 fullbooket for tredje år på rad, og Sørlandsk lærerstevne har gitt oss tilbakemelding om at de gjerne vil ha oss som kursholdere også ved fremtidige lærerstevner. I 2008 søkte vi om kr i prosjektmidler gjennom Friluftsrådenes Landsforbund, FL. Vi fikk kr fra Direktoratet for Naturforvaltning og kr fra Utdanningsdirektoratet. Vi var med å arrangere skogdag på Holt i Tvedestrand for ungdoms skole elever i østregionen og skogdag ved Froland Verk for elever fra ungdomsskolen i Froland Lærende nettverk i friluft Vi har etablert et Lærende nettverk i friluft øst i Aust-Agder. Seks skoler fra kommunene Risør, Tvedestrand og Åmli er gått inn i nettverket. I tillegg er en representant for Utdannings- og familieavdelingen ved Fylkesmannen i Aust-Agder knyttet til nettverket. Fokus for nettverket er rammene rundt uteskoleundervisningen. Hver enkelt skole som er med i nettverket skal i løpet av våren 2009 ferdigstille et utkast til en uteskoleplan for sin skole. I arbeidet med disse uteskoleplanene involveres både ledelse og ansatte ved skolen, elever og foresatte, samt kommune og relevante organisasjoner, lag og samarbeidspartnere i skolenes nærmiljø. Nettverket har hatt to møter i Målsettingen er ett til to møter hvert semester i skoleåret. Asbjørn Aanonsen bidro også i år med sin kunnskap under skogdagen for ungdoms skole elever Froland fikk ungdomsskoleelevene testet Ved en av postene under skogdagen i på Holt i Tvedestrand. sin kjennskap til allemannsretten Forum for friluftsliv i skolen Forum for friluftsliv i skolen skal være et tverrsektorielt samarbeidsforum som arbeider for at alle elever får oppleve mestring og trivsel gjennom et aktivt friluftsliv og etablerer gode vaner for å være i naturen. Forumet skal bidra til: Kompetanseutvikling i friluftsliv for lærere, lærerstudenter og andre aktuelle personer 13

14 Utvikling av kompetansenettverk nasjonalt, regionalt og lokalt innenfor temaene læring, sosialisering, opplevelse og fysisk aktivitet i natur Å stimulere læringsmiljøet i skolen gjennom aktivitet i naturen At skolene har tilgang til relevant materiell for undervisning og aktivitet i naturen At skoler og skolefritidsordninger har god tilgang til naturområder Samarbeide om friluftslivssaker på miljolare.no og utvikle nettstedet friluftsliviskolen.no Etablere fylkeskontakter i alle fylker og arrangere samlinger for dem Bidra til å gjennomføre regionale konferanser og ellers benytte eksisterende nettverk som LFF, Lærende nettverk, Fysisk aktivitet og måltider i skolen, Partnerskap for folkehelse Friluftsrådet Sør er blitt spurt om vi kan ta på oss oppgaven å være representant for Aust-Agder fylke på vegne av Fylkesmannen i Aust-Agder. Dette har vi tatt på oss og det er et spennende samarbeidsforum å delta i. I 2008 arrangerte forumet en samling i Stjørdal i september. Friluftsrådet Sør deltok og presenterte vårt Lærende nettverk i friluft som en måte å arbeide med kompetansenettverk regionalt og lokalt innenfor temaene læring, sosialisering, opplevelse og fysisk aktivitet i natur. Nettverket arbeider med de fleste av målsettingene som forumet har satt opp som ønskelige i skolen. På grunn av dette ble Aust-Agder fylke plukket ut som et av de tre pilotfylkene for Den Naturlige Skole sekken. To av skolene i nettverket; Risør barneskole og Søndeled skole, har sagt seg villlige til å delta i utprøvingen av Den Naturlige Skolesekken i hele Kurs om matematikk i friluft for studenter ved allmennlærerutdanningen i Grimstad og kurs om matlaging ute for studenter ved UiA i Kristiansand. 14

15 Kurs for Universitetet i Agder Vi har gjennomført to dagskurs for allmennlærerstudentene ved Universitet i Agders av deling på Dømmesmoen i Grimstad; ett på våren og ett på høsten. Alle studentene som holder på med matematikkfaget i allmennlærerutdannelsen har på denne måten fått være med på en annerledes studiedag. Mange praktiske aktiviteter for innlæring av mate matikk ved hjelp av konkrete aktiviteter i naturen ble demonstrert og prøvd ut, slik at studentene selv fikk erfaring med dem. Tilbakemeldingene fra faglærer for matematikkstu dentene er positive, og vi håper på videre samarbeid om denne typen kurs for allmenn- og forskolelærerstudenter. I april gjennomførte vi et dagskurs for studenter ved studiene Ernæring, mat og kultur og Mat og helse ved Universitet i Agder, avdeling Kristiansand. Her fikk studentene prøve ut flere ulike sunne matretter man kan lage ute og fikk prøve et par aktiviteter i naturen knyttet til faglig kunnskap om mat og ernæring. Også innen for dette emnet ønsker UiA gjentakelse av kurset i Samisk aktivitetsdag For 2008 har vi valgt å tilby kurset Samisk aktivitetsdag til Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør og Tvede strand har benyttet seg av tilbudet til et visst antall klasser ved sine skoler. De samiske dagene blir på denne måten finansiert gjennom midler fra DKS. Dette tilbudet fører til høy aktivitet i vintermånedene, den tiden på året hvor det tidligere har vært forholdsvis lite ute aktivitet ved skolene. Lærerne uttrykker at innenfor dette emnet er det et stort behov for kompetanseheving og at de er positive til måten friluftsrådet gjør dette på, gjennom praktiske aktiviteter for både elever og lærere. I løpet av 2008 har om lag 100 lærere og 600 elever deltatt i samiske aktivitetsdager. Samisk aktivitetsdag ved Fiane skole i Gjerstad. Bildet til høyre er fra samisk aktivitetsdag ved Blakstadheia skole i Froland 15

16 Marinbiologi Marinbiologikurset Livet i fjæra eller Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure, som vi kaller det, er et populært tilbud til skolene på vårparten. Vi får stadige oppfordringer om at dette må vi fortsette med, da vi hvert år opplever at vi ikke har kapasitet til å ta imot alle forespørsler vi får om å arrangere marinbiologikurs for skoleklasser og barnehagegrupper. Vi har erfart at kurset er morsomt, fengende og lærerikt for både voksne og barn. Marinbiologikurs for elever fra Sandnes skole på Tromøy i Arendal kommune. I løpet av juni og august i 2008 deltok til sammen 830 barn og 85 lærere/ førskolelærere fra 10 forskjellige skoler og 6 barnehager Friluftsliv for funksjonshemmede Vi fikk innvilget søknad om Extra-midler for å gjennomføre kurs for voksne som har an svar for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Klart det går i skjærgården, i sam arbeid med Langemyr skole og ressurssenter i Grimstad. Friluftsrådet Sør hadde i løpet av våren 2008 flere arbeidsmøter med Langemyr skole i forbindelse med kursforberedel sene. Kurset skulle blitt arrangert i september Denne datoen var en ordinær skole dag. Skoler som ønsket å sende ansatte på dette kurset måtte derfor leie inn vikarressur ser for å frigjøre kursdeltakere. Dette var trolig årsaken til at vi fikk så få påmeldte at vi måtte utsette kurset. Vi har fått beskjed fra Helse- og rehabilitering om at det er uproblematisk å utsette kurset og overføre midlene til Derfor gjør vi dette og forsøker igjen i 2009, denne gangen ved å legge kurset til en av skolens planleggingsdager Naturlos 2008 var det 9. året i rekken at Naturlos-brosjyren ble utgitt i Aust-Agder. I år ga vi den i tillegg ut i fem Telemarkskommuner: Drangedal, Fyresdal, Kragerø, Kviteseid og Nissedal. Friluftsrådet Sør hadde hovedansvaret for brosjyren som ble trykket i eksemplarer. I år brukte vi Norpost som distributør i områdene der Norpost deler ut direkte og ikke via en tredjepart, og Posten i områdene Norpost ikke dekker selv. Vi fikk kun inn noen få skriftlige beskjeder om husstander som ikke mottok brosjyren, så det viser seg at dette var en bedre løsning. Vi må fortsatt basere oss på at publikum gir oss tilbakemeldinger i forhold til hvordan distribusjonen fungerer. 13. november inviterte friluftsrådet samarbeidspartnerne Skogselskapet i Aust-Agder, 16

17 Arendal og Oppland Turistforening og Aust-Agder Idrettskrets til evalueringsmøte for Naturlos 2008 og satte i gang planleggingen av Naturlos Det ble arrangert 152 Naturlos-arrangementer totalt. 33 arrangementer direkte rettet mot barnefamilier, 6 mot barn og unge, 8 mot syklister og 5 mot rullestolbrukere. Dette engasjerte omlag mennesker. Barneandelen antas å ligge på omtrent 50 %. Naturlos-konseptet hadde ikke vært mulig uten et storstilt samarbeid mellom en rekke lag, foreninger og kommuner. I 2008 deltok lag, forening og organisasjoner. Satsningen på barn og unge utløste aktivitetsmidler fra Kirke- og kulturdepartementet på kr. Friluftsrådet var delansvarlig for gjennomføring av familiearrangementet Naturens dag. I år var været flott og mer enn besøkte Bjørnebo denne søndagen. Om lag 600 mennesker deltok på kyststivandring på Hove, arrangert av Hoves venner og Friluftsrådet Sør. Her ble det delt ut gratis frukt (betalt av Fylkesmannens helse- og sosialavdeling) til alle som rundet Hoveodden. Hoves venner vervet medlemmer og friluftsrådet solgte opplevelseskart for Hove Botne. Grimstad kommune, Midt-Agder friluftsråd og Friluftsrådet Sør arrangerte sykkeltur på strekningen Rysstad Straume Åraksbø (Nasjonal sykkelrute nr. 3): En 30 km lang heldagstur med innslag av natur- og kulturhistoriske opplevelser. Naturens dag på Bjørnebo Gård ble godt besøkt av barnefamilier i år igjen. Sykkeltur langs Nasjonal sykkelrute nr. 3 Strekningen Rysstad Straume Åraksbø Søruga Vi gjentok sommertilbudet fra i fjor og arrangerte igjen Søruga første uka i grunnskolens sommerferie. Årets samarbeidspartnere ble Risøy Folkehøyskole, M/S Boy Leslie, Arendal og Grimstad Rideklubb og Grimstad-/Arendal Klatreklubb. Vi fikk aktivitetsmidler til Søruga fra Friluftsrådenes Landsforbund, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Aust-Agder Fylkeskommune og Partnerskapet for Folkehelse. Deltakerne ble hentet med buss på rutebilstasjonene i Grimstad, Arendal, Tvede strand og Risør og kjørt derfra til dagens aktiviteter. Etter en lang dag med 17

18 bading og friluftsliv ble deltakerne så kjørt hjem igjen med buss på ettermiddagen. Noen av aktivitetene de unge deltakerne fikk oppleve var fjellklatring og rappellering, sykling, ridning, fiske, padling, seiling og bading i sjø og i svømmebasseng. Vi annonserte arrangementet i Naturlos-brosjyren. Søruga ble profilert i de kommunale brosjyrene i Arendal og Risør. Skolene i Gjerstad, Åmli og Vegårshei fikk informasjon via epost, mens skolene i Grimstad og Tvedestrand fikk utdelt flygeblad til elevene på mellomtrinnet og på åttende trinn. I tillegg fortalte daglig leder om tilbudet på radio P5 Aust-Agder i forkant av påmeldingsfristen. Vi fikk enda en gang færre deltakere enn vi hadde satset på i planleggings fasen; 22 unge i alderen 11 til 14 år. Deltakere og foresatte var svært for nøyde med aktivitetsuka, men ga uttrykk for at de tror flere vil melde seg på dersom hele uka arrangeres som en sammenhengende leir, istedenfor dagsopphold. Dette vil vi ta hensyn til i neste års Søruga- arrangement, og da arrangere en leir med overnatting fra mandag til fredag. Arbeidet med Søruga 2009 tok til allerede høsten Blant annet gjennomførte vi i oktober et møte med Børre Bergshaven angående samarbeid med Skarvann Aktivitetspark. I november var vi i møte med Risøy folkehøyskole der vi ble enige om å legge Søruga 2009 tilknyttet Risøy folkehøyskoles sommerdrift med overnattinger hele uka i telt og lavvo. Ivrige fiskere ombord på Boy Leslie under Søruga Utstyr I 2008 mottok Friluftsrådet Sør ,- i spillemidler til mindre kostnadskrevende anlegg for friluftsliv. Dette fikk vi til utvidelse av utstyrsbanken. Vi kjøpte inn utstyr til Søruga, Samiske aktivitetsdager, Læring i friluft, Livet i fjæra, Naturlosaktiviteter og Klart det går -kurs. Vi har altså fått mer utstyr som trenger lagringsplass i periodene vi ikke har det i bruk. I tillegg har Hovefestivalen blitt et fast innslag på Hove, der vi frem til i år har lagret utstyr og informasjonsmateriell. Bygningen vårt lager befant seg i brukes av festivalen, og 18

19 utstyret ble flyttet rundt på. Vi følte behov for et større og tryggere sted, gjerne nærmere oss som bruker det. I september flyttet vi utstyrslageret til andre etasje i garasjen hos Vibeke på Moy. Der lagres det tørt og trygt og er enkelt for oss å få tak i og ta med på arbeid når vi trenger det. Dette sparer oss for mange kjøreturer ut til Tromøya og Hove Friluftskonferansen FRI09 Forrige styreleder og daglig leder meldte høsten 2004 inn ønske om å avholde friluftskonferanse og landsmøte for FL. Friluftsrådene står på venteliste for å få arrangementet. Friluftsrådet Sør ble i slutten av mai (2008) spurt om vi fortsatt ønsket å påta oss denne jobben i 2009, noe det var umiddelbar stemning for. Prosjektlederen for Vertsbyen Arendal, Monica Lunøe Rand, ble kontaktet. Hun fant raskt ut at det aktuelle tidsrommet for konferansen måtte være fra juni (av kapasitetsmessige årsaker). 25. august hadde Geir, Vibeke og Monica det første planleggingsmøtet, senere ble arbeidsutvalget invitert til å komme med innspill, før temaet og innhold for konferansen ble presentert for styret. Konferansens tema ble Klima for friluftsliv: Klima- og miljøendringer konsekvenser for friluftslivet. Arbeidet med utformingen av programmet startet 1. desember hvor Geir Henning, Vibeke og Aslak hadde møte med Svein Tveitdal og Robert Svendsen. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ble sporenstreks invitert som foredragsholder. Solheim svarte like kjapt med å takke ja. 4 Regnskapet for 2008 Kommunenes bidrag var i sum kr, etter en fordelingsnøkkel på kr 8 per innbygger. Det fylkeskommunale bidraget var på kr, tilsvarende 3 kr per innbygger. Via vårt landsforbund, FL fikk vi i 2008 tildelt kr i administrasjonsstøtte fra Miljøverndepartementet, kr til læring i friluft fra Direktoratet for naturforvaltning, kr fra Utdanningsdirektoratet til kursene i marinbiologi og kr til aktivitetstiltak (Naturlos, Søruga og utstyrsbank) fra Kirke- og kulturdepartementet. Fylkeskommunens bidrag sammen med opptrapping av medlemskontingenten har vært avgjørende for økningen av de sentrale midlene. Prosjektinntektene har økt med ca kr etter at staben ble doblet. I sum har dette muliggjort en utvidelse av staben fra 1 til 2 faste årsverk, slik at vi kan levere flere tjenester tilbake til våre samarbeidspartnere. I 2008 lyste vi ut etter en ny prosjektleder i full stilling, med hovedarbeidsoppgaver innen grønn planlegging og informasjonsarbeid. Aslak Gotehus tiltrådte stillingen 1. oktober, slik at Friluftsrådet Sør i 2008 totalt hadde 2 1/4 årsverk. Den totale omsetningen var på omlag 2 mill. kr. Årets resultat ble drøyt bedre enn budsjettert. Alt i alt ble det et regnskapsmessig overskudd på kr (om lag samme nivå som i 2007, til tross 19

20 for å ha utvidet med 1/4 årsverk) - beløpet er satt av på disposisjonsfond. Medaljens bakside er at det går veldig mye tid til økonomistyring, søknader og rapporteringer. Friluftsrådet Sør har opparbeidet seg en egenkapital på ca. 1 1/4 mill. kr. Dette har vært nødvendig for å kunne gjennomføre flere større prosjekter samtidig. Det normale er at prosjekttilskudd utbetales i etterkant. Dessuten gjør dette Friluftsrådet Sør mer robust i forhold til å takle svingninger og endringer i prosjektmarkedet. Det vil bli fremmet sak for styret om alternativ plassering av 1 mill. kr for å oppnå høyere, men like sikker, avkastning som det vi i dag har på kontoen i Sparebanken Sør. Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes Froland Gjerstad Grimstad-Lillesand Risør-Tvedestrand Vegårshei-Åmli ORG.NR Friluftsrådet Sør Postboks ARENDAL REVISJONSBERETNING TIL FRILUFTSRÅDET SØR FOR REGNSKAPET 2008 Vi har revidert årsregnskapet for Friluftsrådet Sør for året Driftsregnskapet viser kr 0. etter avsetning av årets overskudd kr til disposisjonsfond. I tillegg viser regnskapet avsatt til fond kr , og bruk av fond kr Regnskapet er ført etter kommunale forskrifter uten at dette er nedfelt i vedtektene. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold, i henhold til lov og forskrifter. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov og forskrifter og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. I den grad det følger av lov og god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgang av Friluftsrådets økonomiforvaltning og den interne, administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet gir et korrekt uttrykk for Friluftsrådet Sørs økonomiske stilling 31. desember Knut-Thore Larsen Revisjonssjef ARENDAL Besøksadr: Rådhusgt. 10, Arendal Postadr: Pb 63, 4801 Arendal Telefon: Telefaks: GRIMSTAD Besøksadr: Arendalsv. 28, Grimstad Postadr: Serviceboks 503, 4898 Grimstad Telefon: Telefaks: Dato: L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr.: LILLESAND Besøksadr: Storgt. 2, Lillesand Postadr: Pb 151, 4792 Lillesand Telefon: Telefaks: Felles E-post adresse: /09 09/ Ivar Aanonsen RISØR Besøksadr: Kaspersensv. 41, Risør Postadr: Pb 158, 4952 Risør Telefon: Telefaks:

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-post møte Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: Nordreisa kommunestyre Ved en forglemmelse ble det ikke foretatt valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd og representanter

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Vedtekter for foreningen FAU Teinå 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen FAU-Teinå og ble stiftet 17.01.2017 2 Formål Foreningen FAU-Teinå skal administrere foreldrerådet ved Teinå sin økonomi

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter. (vedtatt 26. mai 2011)

Vedtekter. (vedtatt 26. mai 2011) Vedtekter (vedtatt 26. mai 2011) 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap. Foreningen skal bidra til kompetanseheving for aktørene

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND NORGES SKOGEIERFORBUND V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND Stiftet 2. mai 1913. Vedtektene er senest revidert på Skogeierforbundets årsmøte 26. mai 2015. Innholdsfortegnelse 1 2 2 Formål 2 3 Medlemmer

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: 10.11.2014 Møtested: Møteleder: Heimat

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2006

ÅRSBERETNINGEN FOR 2006 Årsberetning 2006 ÅRSBERETNINGEN FOR 2006 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2006.

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Rapport for Prosjektåret 2008 (pr 01.11.08) Kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal,

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Referat fra møte i styret for Østre Agder onsdag 21.september 2011.

Referat fra møte i styret for Østre Agder onsdag 21.september 2011. Østre Agder Interkommunalt samarbeid for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli Til: Styremedlemmer i Østre Agder Rådmenn i Østre Agder Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann

Detaljer

Vedtekter. Kollevoll Barnehage

Vedtekter. Kollevoll Barnehage Vedtekter Kollevoll Barnehage 10.09.2013 1 1. Navn Samvirkeforetakets navn er: Kollevoll Barnehage SA 2. Formål Samvirkets formål er å eie og drive barnehage i Spind til beste for medlemmene. Virksomheten

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Bente Flygind. Skiforeningen LOV

Bente Flygind. Skiforeningen LOV Bente Flygind Skiforeningen LOV Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Lov for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme vedtatt 4. januar 1883 med endringer 9. mars 1887, 2. mars 1891, 20. november 1894, 11. mai

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA Gjeldende fra 08.04.2011 1 Organisasjon Levanger Avløserlag SA med org.nr 971 386 843 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer