ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNINGEN FOR 2007"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i Det er god kontakt med 4 avdelinger hos Fylkesmannen i Aust Agder: Miljøvernavdelingen, utdannings- og familieavdelingen, sosial- og helseavdelingen og landbruksavdelingen. Takk til alle aktørene i Naturlossamarbeidet, spesielt Aust Agder Skogselskap. Friluftsrådet Sør takker andre friluftsråd for godt samhold og samarbeid. Uten de økonomiske støtteordningene fra FL via Miljøverndepartementets og Kirke- og Kulturdepartementets budsjetter, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre den aktivitet som er gjengitt i 3. kapittel i årsberetningen var det første året med en bemanning på 2 årsverk. Tilskuddet fra Aust Agder fylkeskommune sammen med økningen av kommunenes kontingent har muliggjort denne satsningen. Dette har igjen gitt oss kapasitet til å søke og gjennomføre flere prosjekter Søruga, Samisk kultur Opplevelsesguide for Arendalsvassdraget eller utvide allerede etablerte prosjekter som Læring i friluft og Naturlos. Arendal, 29. februar 2008 Anne Rostad styreleder Geir Henning Waagsnes daglig leder 2

3 INNHOLD 1 Om friluftsrådet Arbeidsutvalget Styret Rådet Føringene Visjonære mål Arbeidsstrategier Aktiviteten i Møtevirksomhet Hjemmesiden Opplevelseskart Dynamisk kart Vassdragsguide Turbok Sør Planarbeid Sikring Læring i friluft Marinbiologi Samisk kultur Friluftsliv for funksjonshemmede Naturlos Søruga Allmannavegen Regnskapet for Vedtektene Tiltakene i Budsjettet for

4 1 Om friluftsrådet Friluftsrådets opprinnelse kan føres tilbake til det interkommunale samarbeidet i Nidarkretsen mot slutten av 80-tallet. Etter kommunesammenslåingen i 1992 sto man tilbake med to kommuner i Nidarkretsen, Arendal og Froland. De to kommunene har siden 1992 utgjort Arendalsregionens friluftsråd, med Arendal som vertskommune. Arendalsregionens friluftsråd ble avløst av Friluftsrådet Sør i 2002 med Grimstad og Tvedestrand som nye medlemskommuner. I 2005 fikk Friluftsrådet Sør to nye medlemskommuner, Vegårshei og Åmli. sikre slike områder, bedre tilgjengeligheten og informasjonen, og sikre miljøstandarden og opplevelseskvalitetene. Geir Henning Waagsnes er daglig leder og Vibeke Svantesen rådgiver (prosjektleder for Læring i friluft ). Kontorsted er Regionalt Senter i Arendal Kultur- og Rådhus, sammen med Aust Agder musikkråd, Etablerersenteret IKS, Arendal turistråd og nordisk informasjonskontor. 1.1 Arbeidsutvalget Friluftsrådet Sør har et arbeidsutvalg bestående av daglig leder og en ansatt fra administrasjonen i hver kommune. I 2006 har arbeidsutvalget bestått av: Knut Nordbø, Arendal kommune Robert Svendsen / Hans Fløystad, Froland kommune Ove Bach, Grimstad kommune Asbjørn Aanonsen, Tvedestrand kommune Paul T. Solberg, Vegårshei kommune Olav Vehus, Åmli kommune Dagens medlemskommuner er: Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. 71 % av Aust-Agders befolkning bor i denne regionen det tilsvarer omlag innbyggere. Risør kommune og Gjerstad kommune har i løpet av høsten fattet vedtak om å slutte seg til Friluftsrådet Sør fra og med Friluftslivets viktigste ressurs er land- og sjøarealer hvor man kan drive et aktivt friluftsliv. Friluftsrådet og medlemskommunene må samarbeide for å 1.2 Styret Styret har slik sammensetning: Anne Rostad, Arendal kommune med Ingrid Skårmo som varamedlem Lars G. Stiansen, Froland kommune med Knut Sørby som varamedlem Viggo Sørensen, Grimstad kommune med Ole Kjell Skodde som varamedl. Marit Marcussen, Tvedestrand kommune med Tellef Goderstad som varamedlem. Mai-Lill Remme Myre, Vegårshei kommune med Klara Sunde som varamedlem. Kjetil Strand, Åmli kommune med Tellef Olstad som varamedlem. Anne Rostad er styreleder og Lars Stiansen nestleder.

5 1.3 Rådet Rådet har slik sammensetning: Anne Rostad, Arendal kommune med Rolf Ettestøl som varamedlem. Ingrid Skårmo, Arendal kommune med Lilly Berland som varamedlem. Lars G. Stiansen, Froland kommune med Ragnhild Nipedal som varamedl. Knut Sørby, Froland kommune med Knut Egil Heggen som varamedlem. Viggo Sørensen, Grimstad kommune med Inge Flaat som varamedlem. Ole Kjell Skodde, Grimstad kommune med Trude Jacobsen som varamedlem. Marit Marcussen, Tvedestrand kommune med Haldis Kverum Carlsen som varamedlem. Tellef Goderstad, Tvedestrand kommune med Trine Tjøgersen som varamedlem. Mai-Lill Remme Myre, Vegårshei kommune med Klara Sunde som varamedlem. Tone Barbro Loftesnes, Vegårshei kommune, med Arnfinn Isaksen som varamedlem. Kjetil Strand, Åmli kommune, med Sveinung Seljås som varamedlem. Tellef Olstad, Åmli kommune, med Sveinung Seljås som varamedlem. Gjeldende vedtekter (kapittel 5) ble enstemmig vedtatt av årsmøtet og erstatter tidligere vedtekter vedtatt av årsmøtet Føringene Friluftsrådet skal i utgangspunktet ikke engasjere seg i driftsoppgaver. Hovedsatsingen skal være knyttet til informasjonsformidling og aktivitetsrettede tiltak spesielt for barn og unge til følgende visjonære mål og arbeidsstrategier: 2.1 Visjonære mål Enhver virksomhet trenger noe å strekke seg etter. Dette er Friluftsrådet Sør i 2015: Vi er et anerkjent interkommunalt selskap Vi arbeider med hele spekteret av friluftsrelaterte arbeidsoppgaver Vi har deltakerkommuner i Aust Agder og Telemark Vi har omlag innbyggere i våre medlemskommuner Vi er 3 fast ansatte i tillegg til sesongog prosjektarbeiderne 2.2 Arbeidsstrategier For å nå målene skal Friluftsrådet Sør: Være et serviceorientert og faglig dyktig samarbeidsorgan for de tilsluttede kommuner Være en pådriver for friluftsinteressene i regionen Formidle informasjon om mulighetene for å drive friluftsliv i medlemskommunene Stimulere befolkningen til mer fysisk aktivitet gjennom friluftsliv Ha spesiell fokus på barn og unge formidle friluftslivets egenverdi Drive natur- og kystkulturskole De opprinnelige målene og strategiene fra etableringen av friluftsrådet som prosjekt ble enstemmig vedtatt endret av årsmøtet Følge opp en tydelig satsning på friluftsliv i skolen, SFO og barnehager. 5

6 Drive kompetansehevning for pedagogisk personale Delta i utrednings- og planarbeid på regionalt nivå Utføre plan- og miljørådgivning (grønnstruktur og områder for friluftsliv) Arbeide med sikring av viktige friluftsarealer, i samarbeid med den enkelte kommune Sørge for at kommunenes tilskudd har passert 10 kr/innbygger Siden dette var siste landskonferanse for det sittende styret og reiseavstanden var svært kort, ble alle invitert til å delta. De som hadde anledning til å være med var: Lars G. Stiansen og Mai-Lill Remme Myre i tillegg til Vibeke Svantesen og Geir Henning Waagsenes. Tellef Goderstad og Ole Kjell Skodde møtte som vararepresentant. Lars, Mai-Lill og Tellef deltok på FLs årsmøte. Anne Rostad deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar. Geir H. og Vibeke deltok en dag hever på plan- og spillemiddelseminar for Agderfylkene, på Lyngørporten. 3 Aktiviteten i Møtevirksomhet Styret har avholdet 4 styremøter og behandlet 31 saker. I tillegg er det avholdet årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Det er avholdt medarbeidersamtaler med svært positive tilbakemeldinger begge veier. Det har vært jevnlig kontakt med styreleder mellom styremøtene en samarbeidsform som fungerer svært godt. Friluftskonferansen og Friluftsrådenes Landsforbunds årsmøte ble avholdt i Kristiansand 30. mai 2. juni. Stemningsbilde fra den vellykkede båtturen i Tvedestrands vakre skjærgård. Paul T. Solberg har full kontroll i baugen. Det samme har Knut Nordbø over rægene. Per Svein Holte, daglig leder i Midt Agder friluftsråd, orienterer om friluftsområdene Jægersberg og Skråstadheia. Vibeke har deltatt på nettverkssamling for Læring i friluft, Klart det går kurs (friluftsliv for barn og voksne med funksjonsnedsettelse) og folkehelsedag i Grimstad. Hun har også vært foredragsholder på landskonferansen om Friluftsliv i skolen i Trondheim hvor Holt skole ble trukket fram som en av tre eksempelskoler og Aust - Agder som eksempelfylke på nettverkssamarbeid. 6

7 Geir H. har deltatt på seminar om hummerkriminalitet i Kragerø og møte i Olje- og energidepartementet, OED ang. Kilandsfallene. Geir H. var sammen med Paul Mjaaland foredragsholder i Arendal Frikirke på mannsmøtet i april hvor temaet var menn og friluftsliv (det var drøyt 70 tilhørere). Friluftsrådet Sør har også brukt tid på å etablere kontakt med Gjerstad kommune. Daglig leder har vært på kommunebesøk i Risør og Kragerø kommune. Styreleder og prosjektleder deltok i tillegg på møtet med Nissedal kommune. Daglig leder og styremedlem Marit Marcussen deltok på årsmøtet til FNF Agder, som også skulle vært et reorganiseringsmøte. Friluftsrådet Sør bestemte i sak 15/07, ikke å slutte seg til FNF Agder. at det kunne arbeides videre med prosjektet. Det ble etablert en arbeidsgruppe/ redaksjonsgruppe med følgende representasjon: Per Tveite for Holt og Dypvåg skogeierlag, Trygve Eriksen fra Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand, Kjell Woxmyhr for Norsk Ornitologisk Forening, Marie Fløystad for Vesterkleiv vel, Eva Kristensen for Glastadheia vel, Stig Kvastad for Kvastad vel og Nils Kåre Hantho fra Hanto. Andre viktige bidragsytere har vært: Asbjørn Aanonsen i Tvedestrand kommune, Céline Thommesen for Englegaard gjestehus, Helge Solberg og Elsa Goderstad fra historielaget, Arne Torp, Ingeborg Fløystad og grunneierne Egil Fiane, Kari Kvastad og Gregert Gliddi. 3.2 Hjemmesiden Hjemmesiden vår ble avlagt flere besøk i 2007enn i Dette skyldes at vi er blitt bedre til å oppdatere sidene etter at vi ble to om det. Vi hadde i snitt 2600 unike brukere hver mnd og i alt ca oppslag. Her er ikke trafikken på den dynamiske kartløsningen medregnet. 3.3 Opplevelseskart I februar inviterte Friluftsrådet Sør aktuelle lag, foreninger og organisasjoner til samarbeid om utgivelse av opplevelseskart for Tvedestrand Sørvest. Møtet ble holdt på Englegaard, og det ble det tidlig klart at skogeierlagets representant ønsket at alle grunneierne i området ble informert. Videre ble det klart at man ønsket å utvide kartområdet mot syd. Alle berørte grunneiere ble invitert til et grunneiermøte på Holt skole i begynnelsen av mai. Frammøtet var bra, og det var enighet om Roald var ikke med på denne turen, men det var hunden Nemi. En spesiell takk rettes til Marie Fløystad (til venstre) og Eva (til høyre) og Roald Kristensen for merking og rydding av 7

8 turløypene og turene sammen med dere i området. Deres engasjement har gjort det nødvendig å utgi dette kartet. Det er avholdt 2 møter med arbeidsutvalget, 5 møter med enkeltpersoner og 5 befaringer i området. Kartet har en målestokk på 1:20 000, og vil i løpet av februar 2008 bli trykket i eksemplarer. Tvedestrand kommune og Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen, har støttet kartutgivelsen økonomisk. Kartet hadde likevel ikke blitt utgitt uten Aust- Agder fylkeskommunes spillemiddeltildeling. Det er bevilget i samlet tilskudd. Spillemiddelandelen utgjør kr. Kartet vil kunne kjøpes for 30 kr/stk. (samme pris som øvrige kart i serien) Ugland IT Group oppdaterte sitt administrasjonsverktøy i Dette har medført problemer for oss når det gjelder å legge til nye objekter. Det arbeides med å finne ut hvorfor nye objekter som legges inn ikke vises i kartet når man ber om det. Vi bør få avklart hvilke kommuner i Vest - Telemark og Grenlandsregionen som er aktuelle som medlemskommuner før vi tar en full gjennomgang av kartløsningen. 3.5 Vassdragsguide Friluftsrådet Sør søkte i oktober 2006 om spillemidler til å lage en guide for Arendalsvassdraget. Søknaden ble sendt via Åmli kommune som representant for kommunene langs vassdraget. Geir Henning Waagsnes har ledet prosjektet og prosessen. Kartet vil bli delt ut til alle by-/ kommunestyrerepresentantene i våre medlemskommuner og til fylkestinget i løpet av Bildet viser at det begynner å bli høst, og at friluftsområdet ved Tjenna er tilrettelagt for de fleste. 3.4 Dynamisk kart Den dynamiske kartmodellen ble modifisert i Nye symboler ble lagt inn og enkelte kategorier fjernet. Arendalsvassdraget har mange natur- og kulturverdier å by på. Søknaden ble imøtekommet med omsøkt beløp, kr. Fylkesmannens miljøvernavdeling bevilget kr til prosjektet i 2007 og har lovet å se velvillig på søknaden om restfinansiering på kr i 2008 og Det forutsettes at kommune bidrar med en egenandel på kr hver. 8

9 Prosjektet vil også være en flott anledning til å knytte nærmere bekjentskaper med Telemarkskommunene i vassdraget. Fevik (lysløypa), Dømmesmoen (lysløypa) Kalvehageneset, Auesøya og 5 sykkelruter. Planen er å starte arbeidet i løpet av våren 2008 og utgi guiden i løpet av Guiden skal innholde informasjon om: Padlemuligheter, fiskemuligheter, kulturlandskap og kulturminner, naturkvaliteter, badeplasser, rasteplasser, anbefalte sykkeltraseer, infrastruktur, overnattingsmuligheter med mer. Ny informasjon som genereres gjennom prosjektet vil bli integrert i vår dynamiske nettløsning. 3.6 Turbok Sør Friluftsrådet blir jevnlig kontaktet av ivrige friluftsfolk som har ideer om hvordan drømmer kan gjøres om til levebrød. Ofte er det slik at de lurer på om det er mulig å søke midler hos oss. Av og til ender det opp med gode samarbeidsprosjekter. Turbok Sør er et godt eksempel på dette. I oktober hadde Friluftsrådet Sør et møte med Grimstad kommune og Byselskapet med tanke på å lage en turbok for Grimstad kommune. Det ble enighet om følgende: Det er behov for å utarbeide 3 opplevelseskart for å dekke kystområdene i kommunen, og en turhåndbok som i hovedsak vil fokusere på turområdene i indre del av kommunen. Foreløpige forslag til Turbok Grimstad: Bjorhuslia, Skiftenes naturresevat, Voreheia, Hørte/Storemyr, Gurebo, Einerfjell, Holdalsheia fra Holdals kleiver, Solliheia, Holdalsheia fra Krogemyrhølen, Bjørkos, Rossefjell, Kyrkjevegen, Kiland/Klunkeheia, Fjæreheia, Marivold, Håland/Stemtjenn, Stalleland/Sandtjenn Risdalsheia, Løeheia/Lomstjenn Dobbedalsheia/Rodalen, Toplandsheia Tønnevold/Morholt, Holvika/Østerhus Dette bildet er fra Kalvehageneset ved Homborsund. Det er søkt Aust Agder fylkeskommune om kr og kr i spillemidler til turboka. Fylkesmannens miljøvernavdeling har mottatt søknad om kr og Grimstad kommune har allerede innbetalt kr til prosjektet. Friluftsrådet Sør går inn med kr i egenkapital i tillegg til prosjektledelsen. Totalkostnad kr. Dersom finansieringen går i orden vil Turbok Sør Grimstad kommune bli ferdig i siste halvdel Planarbeid Friluftsrådet Sør deltok i arbeidet med fylkesdelplan for kystsonen i Aust Agder i 2005 og Planen ble sendt på høring ved årsskiftet 06/07. Den ble fremstilt for politisk behandling på vårt første styremøte og høringsuttalelsen sendt innen fristens utløp. Friluftsrådet Sør er ennå ikke kjent med hva som ble resultatet av høringen. Friluftsrådet har avgitt høringsuttalelse i to plansaker. Uttalelse i forbindelse med rullering av kommuneplanen for Åmli. Uttalelse til revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Froland kommune. 9

10 Daglig leder har også deltatt i møte med Arendal kommune angående mulig lokalisering av skytebane i Brekka i Austre Moland. 3.8 Sikring Etter sikringskonferansen i Arendal høsten 2006 har vi bare fått direkte forespørsler fra Arendal kommune. Siden vi ikke fikk prosjektmidler til dette arbeidet fra kompetanse- og utviklingsfondet har vi egentlig hatt hendene fulle med å dekke deler av Arendal kommunes behov. Friluftsrådets daglige leder har deltatt som medlem av Kyst- og strandsoneutvalget i Arendal kommune. Utvalget har i alt avholdt 6 møter, og foretatt befaringer av aktuelle områder. Utvalget har laget en rapport som vil bli lagt fram for bystyret i løpet av januar Friluftsrådet Sør har levert alle bildene som er brukt i den 12 sider tykke rapporten. Dersom noen skulle være i tvil: Også strandsonen i Sandviga på Hisøy er svært attraktiv. Daglig leder deltok på nasjonal nettverkssamling i Kragerø i august, på oppfordring fra Arendal kommune. Skjærgårdsnetteverket i regi av Kommunenes Sentralforbund er en del av KS og Miljøverndepartementets satsning på livskraftige lokalsamfunn. Kommunene Fredrikstad, Kragerø, Hurum og Arendal ønsker å rette fokus på forvaltninga av kystsonen og har gått sammen i dette nettverk. Nettverket er åpent for nye deltakerkommuner. Neste samling blir i løpet av 1. halvår 2008 med Arendal som vertskommune. Blant friluftsrådene er det foreløpig Oslofjorden og Sør som deltar. Arendal kommune har vært motoren når det gjelder å nå målsettingen om 8 kr/innb. i medlemskontingent (vedtatt av de 4 by-/ kommunestyrene ved etableringen av friluftsrådet i 2001). Dette resulterte i at det i Arendal kommunes budsjett ble satt av 8 kr/innb. allerede i Arendal kommune ønsket å engasjere friluftsrådet i forberedende arbeid med sti- og løypeplan samt utvelgelse av områder for inngåelse av avtaler om rydding og merking. (Dette er arbeidsoppgaver som ikke omfattes av medlemskontingenten, jfr. vedtektene) Behovet ble tatt opp med styret, og det ble fattet vedtak om at daglig leder kunne arbeide inntil 2 måneder med dette, basert på en timepris som dekke alle kostnader. Daglig leder rakk totalt å arbeide 2,6 ukeverk med dette prosjektet tilsvarende en verd på kr. Det sier seg selv at dersom kommunen virkelig skal få nytte av det grunnlaget som er skapt bør arbeides følges opp med større tyngde i I månedsskiftet november / desember fikk Friluftsrådet Sør en forespørsel om daglig leder kunne lage en oversikt over behovet for skilting og merking i Åsbieskogen i Arendal kommune. Dette arbeidet ble av kommunen prioritert som viktigere enn videre arbeid med sti- og løypeplanen, fordi kommunen var blitt tildelt spillemidler (rentemidler) på tampen av året. Friluftsrådet Sør kom langt på vei i mål med dette arbeidet de to siste arbeidsukene før jul. Det ble til sammen lagt ned 1,1 ukeverk i dette prosjektet. Prosjekt Åsbieskogen og sti- og løypeplan avstedkom en samlet inntekt på ca kr, fra dette trekkes i for mye innbetalt medlemskontingent. Arendal kommune vil derfor kun bli fakturert for kr. 10

11 3.9 Læring i friluft Læring i friluft er nå blitt et kjent konsept blant skolene i våre medlemskommuner. Vi er stolte av at vi i løpet av 2007 trolig klarte å bli det friluftsrådet med størst aktivitet i skolesatsingen på landsbasis. Vi søkte om kr i prosjektmidler gjennom Friluftsrådenes Landsforbund, FL. Vi fikk kr fra Direktoratet for Naturforvaltning og kr fra Utdanningsdirektoratet. I løpet av 2007 arrangerte Friluftsrådet Sør aktivitetskurs for over 600 lærere og omtrent 50 ansatte i SFO og barnehage, samt aktivitetsdager for elever i grunnskolen. Friluftsrådet Sør har vært med å arrangere skogdag for ungdomsskoleelever to ganger: En dag på Holt for Østregionen og en dag på Froland Verk for Frolandsskolen. overordnede uteskoleplan og utprøvingen av denne første planen startet høsten Friluftsrådet ble invitert med rektor på Holt skole til konferansen Friluftsliv i skolen i Stjørdal i november, der vi presenterte pilotprosjektet vårt for DN, NJFF, DNT og for skoler fra ulike deler av landet. Fylkesmannen i Aust-Agder var også representert under konferansen og vi ble enige om å arbeide med å få i gang et Lærende nettverk i friluft i Aust-Agder i løpet av Under Sørlandsk lærerstevne hadde vi i år som i fjor ansvar for uteskolekurs i samarbeid med Skogselskapet i Aust- Agder. Kurset hadde tittelen Naturen som klasserom og 45 lærere og førskolelærere fra Agder deltok. Kurset var fullbooket for andre år på rad, så dette ønsker vi å fortsette å tilby lærere under Sørlandsk lærerstevne. Matematikkoppgave under Sørlandsk lærerstevne Asbjørn Aanonsen forteller om sopp til ungdomsskoleelever fra Vegårshei under skogdag på Holt På nettsidene våre ligger der nå informasjon om 11 ulike kurs for pedagogisk personale. I tillegg utarbeider vi kurs innenfor spesielle temaer/emner på forespørsel. Vi har deltatt i utarbeidelsen av overordnet uteskoleplan for Holt skole i Tvedestrand. Planen ble ferdigstilt våren 2007 som Aust-Agders første I april deltok Vibeke på samling i Drøbak for alle som arbeider med Læring i friluft i friluftsråd over hele landet. Ideer og erfaringer ble utvekslet og mange dro tilbake til egne friluftsråd med ny giv til å arbeide videre med prosjektet, samt at vår felles plattform for arbeidet ble styrket. Tidlig på høsten var vi i kontakt med allmennlærerutdanninga ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad Dømmesmoen. Det ble bestemt at vi skal holde et 11

12 demonstrasjonskurs for alle lærerstudentene i løpet av våren 08 med tanke på å få kurstilbudet vårt inn som en fast post på undervisningsplanen for allmennlærerstudenter. I desember ble vi kontaktet av Universitet i Agder, avdeling Kristiansand. Studieretningen Mat, kultur og ernæring ønsket også å inngå et samarbeid med Friluftsrådet Sør, og avtalte at vi skulle holde kurs for studentene i april deltok. Skolene måtte selv koste matutgiftene, resten av kostnadene ble dekket av Friluftsrådet Sør. Dette tilbudet førte til høy aktivitet i vintermånedene, den tiden på året hvor det tidligere har vært lite uteaktivitet knyttet til skolene. Lærerne uttrykte at innenfor dette emnet er det et stort behov for kompetanseheving og at de er svært positive til måten friluftsrådet gjør dette på, gjennom praktiske aktiviteter for både elever og lærere Marinbiologi Marinbiologikurset Livet i fjæra eller Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure som vi kaller det, er populært. Vi får stadige oppfordringer om at dette må vi fortsette med, da vi hvert år opplever at vi ikke har kapasitet til å ta imot alle forespørsler vi får om å arrangere kurset for skoleklasser og barnehagegrupper. Vi har erfart at kurset er morsomt, fengende og lærerikt for både voksne og barn. I løpet av perioden fra 29. mai til 6. september deltok til sammen 1100 barn og 133 lærere/førskolelærere fra 46 skoleklasser og 4 barnehager. Elever ved Løddesøl skole svinger lassoen under samisk aktivitetsdag i vinterkulda For 2008 har vi valgt å tilby kurset Samisk aktivitetsdag til Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Tre kommuner; Arendal, Froland og Tvedestrand, har allerede valgt å kjøpe tilbudet til sine skoler. De samiske dagene blir på denne måten finansiert gjennom midler fra DKS. Elever fra Nedenes skole undersøker livet i fjæra på Hasseltangen 3.11 Samisk kultur I år tilbød vi kurset Samisk aktivitetsdag gratis ved alle skoler i våre medlemskommuner. Elever fra 45 klasser, fra 1. til 7. trinn, i fra 16 forskjellige skoler 3.12 Friluftsliv for funksjonshemmede Et av våre nye satsingsområder er friluftsaktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Vibeke fikk delta under Valnesfjord Helsesportssenters friluftskurs for unge med funksjonsnedsettelser siste uka i september - en verdifull kompetanseheving. I november leide FL Vibeke til å holde kurs under konferansen Helt nødvendig for noen bedre for alle! i Mandal 12

13 kommune. Deltakerne ved Friluftsrådets kursverksted var 20 voksne fra ulike yrkesgrupper, men som alle har et arbeid der de har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Vi fikk like før jul innvilget søknad om extramidler for å gjennomføre kurs for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelser Klart det går i skjærgården!. Kurset skal arrangeres i løpet av 2008 i samarbeid med Langemyr skole og ressurssenter i Grimstad. Satsningen på barn og unge utløste aktivitetsmidler fra Kirke- og Kulturdepartementet på kr. Friluftsrådet var delansvarlig for gjennomføring av familiearrangementet Naturens dag søndag 20. mai. I år var været flott og mer enn mennesker besøkte Bjørnebo denne søndagen Naturlos 2007 var det 8. året i rekken at Naturlosen ble utgitt i Aust-Agder. I år ga vi den også ut i fire Telemarkskommuner: Drangedal, Fyresdal, Kviteseid og Nissedal. Friluftsrådet Sør hadde hovedansvaret for brosjyren som ble trykket i eksemplarer. Vi har fått en del klager på distribusjonen med Norpost og har funnet ut at det er i de områdene Norpost selv ikke betjener, men leier en tredjepart til å distribuere som klagene kommer fra. Vi vurderer derfor å betale Norpost for å dekke sine områder og selv gå direkte til Posten og få dem til å distribuere i områden Norpost ikke dekker selv, slik at vi slipper mellomledd. Naturens dag på Bjørnebo 20. mai Om lag 600 mennesker deltok på kyststivandring på Hove søndag 20. mai, arrangert av Hoves venner og Friluftsrådet Sør. Her ble det delt ut gratis frukt (betalt av Fylkesmannens helse- og sosialavd.) til alle som rundet Hoveodden. Hoves venner vervet medlemmer og friluftsrådet solgte opplevelseskart for Hove - Botne. Det ble arrangert 117 Naturlosarrangementer totalt. 43 arrangementer direkte rettet mot barnefamilier, 9 mot barn og unge, 10 mot syklister og 4 mot rullestolbrukere. Dette engasjerte omlag barn og voksne. Barneandelen antas å ligge på omtrent 50 %. Hovevandring med fri befruktning 20. mai Naturloskonseptet hadde ikke vært mulig uten et storstilt samarbeid mellom en rekke lag, foreninger og kommuner. I 2007 deltok ulike, lag, forening og organisasjoner. Friluftsrådet Sør hadde stand under arrangementet Fjorden rundt på Vegårshei. Vi delte ut frukt og informasjon om vår virksomhet. 13

14 Grimstad kommune, Midt Agder friluftsråd og Friluftsrådet Sør arrangerte sykkeltur på strekningen Evje Kile Vennesla (Nasjonal sykkelrute nr. 3). juli, på grunn av kollisjon med Hovefestivalen. Aktivitetstilbudet Søruga 2007 ble gjennomført etter planen i uke 26. Våre samarbeidspartnere ble Risøy Folkehøyskole, M/S Boy Leslie, Store Torungen Fyr og Grimstad-/Arendal Klatreklubb. Vi fikk tildelt midler til gjennomføring kun får uker før planlagt tidspunkt for uka. Dermed fikk vi svært kort tid til markedsføring, annonsering og informasjon. Dette medførte at vi ikke nådde målet om 50 deltakere, men fikk 17 jenter og gutter i aldersgruppen år. Sykkeltur langs nasjonal sykkelrute nr. 3; Evje - Kile - Vennesla Fisk i sentrum ble i år arrangert i Arendal sentrum en torsdags ettermiddag. Friluftsrådet stod for gjennomføring og handelsstanden ordnet annonsering og premiering. Arrangementet var vellykket med fine fangster og flott mediaprofilering, men deltakerantallet var forholdsvis lavt. Fiske fra Boy Leslie under Søruga i juni Deltakere under fisk i sentrum 3.14 Søruga Vi ønsket å etablere et aktivitetstilbud for barn og ungdom i tidsrommet fra skoleferien starter til foreldrene tar ferie. Tidligere har det vært en Idrettsuke i denne perioden, men den ble fra 2007 flyttet til Gjennom førstegangs arrangering av Søruga fikk vi etablert kontakt og utvekslet planer og ideer med samarbeidspartnere som gjerne vil være med på å gjøre Søruga til et fast, årlig ferietilbud for unge i Aust- Agder. Vi fikk knyttet til oss deltakere som ønsker å delta på nytt og som sprer informasjon til venner og kjente i sine miljø (skole, fritid, familie). Vi fikk gode erfaringer som har vist oss hvordan vi kan gjennomføre aktivitetstilbudet i større skala i fremtiden Allmannavegen Allmannavegen er en gammel ferdselsvei. I perioden pågikk et Interreg - prosjekt med formål å restaurere strekningen fra Frolands Verk til Mineralmuseet i Evje. Friluftsrådet Sør ved daglig leder deltok i styringsgruppa. 14

15 I prosjektperioden lyktes man ikke med å få restaurert hele traseen. Det gjenstår noen strekninger i Birkenes og Evje og Hornnes hvor grunneiere ikke ønsket merking og rydding på sin eiendom. Birkenes kommune og Evje og Hornnes kommune vil arbeide videre med å forsøke å finne fram til alternative løsninger. I Froland kommune er utfordringene løst. De viktigste oppgavene vil være finansiering og sammenkopling med planliggingen av et felles skiløypenett i området Himmelsyna (som også er et fellesprosjekt for de 3 kommunene). Alle styremedlemmene, inkludert de tre ordførerne, har sagt seg villig til å følge prosjektet videre. Det har vært 1 styremøter i Regnskapet for 2007 Kommunenes bidrag var i sum kr, etter en fordelingsnøkkel på kr 7 per innbygger. Arendal kommunes ekstrainnbetaling på kr er ikke medregnet her. Se siste halvdel av kapittel 3.8 for utfyllende kommentarer. Det fylkeskommunale bidraget var på kr, tilsvarende 3 kr/innbygger. Via vårt landsforbund, FL fikk vi i 2007 tildelt kr i administrasjonsstøtte fra Miljøverndepartementet, kr til læring i friluft fra Direktoratet for naturforvaltning, fra Utdanningsdirektoratet til kursene i marinbiologi og til aktivitetstiltak (Naturlos, Søruga og utstyrsbank) fra Kirke og kulturdepartementet. Fylkeskommunens bidrag sammen med opptrapping av medlemskontingenten har vært avgjørende for økningen av de sentrale midlene. I sum har dette muliggjort en utvidelse av staben fra 1 til 2 årsverk, slik at vi kan levere flere tjenester tilbake til våre samarbeidspartnere. Prosjektinntektene har økt med ca. 1/2 million etter at staben ble doblet. I 2007 fikk vi økonomisk uttelling på samtlige prosjekter og etterspørselen etter våre tjenester er stor. Det betyr at vi har arbeidsoppgaver nok for 2 3 år framover. Medaljens bakside er at det går veldig mye tid til økonomistyring, søknader og rapporteringer. Den totale omsetningen var på omlag 1,5 mill kr. Årets resultat ble drøyt bedre enn budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak at utgiftene til KLP gikk ned i forhold til tidligere år. Alt i alt ble det et regnskapsmessig overskudd på nær kr - beløpet er satt av på fond til seinere bruk. Friluftsrådet Sør har opparbeidet seg et driftsfond på om lag 1 mill. Dette har vært nødvendig for å kunne gjennomføre flere større prosjekter samtidig. Det normale er at prosjekttilskudd utbetales i etterkant. Dessuten gjør dette Friluftsrådet Sør mer robust i forhold til å takle svingninger og endringer i prosjektmarkedet. 15

16 Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes Froland Gjerstad Grimstad-Lillesand Risør- Tvedestrand Vegårshei-Åmli ORG.NR Styret for Friluftsrådet Sør Postboks ARENDAL Dato: L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr.: /08 08/ Ivar Aanonsen REVISJONSBERETNING TIL FRILUFTSRÅDET SØR FOR REGNSKAPET 2007 Vi har revidert årsregnskapet for Friluftsrådet Sør for året 2007, som viser et overskudd på kr Regnskapet er ført etter kommunale forskrifter uten at dette er nedfelt i vedtektene. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold, i henhold til lov og forskrifter. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov og forskrifter og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. I den grad det følger av lov og god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgang av Friluftsrådets økonomiforvaltning og den interne, administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet gir et korrekt uttrykk for Friluftsrådet Sør økonomiske stilling 31. desember Knut-Thore Larsen revisjonssjef ARENDAL Besøksadr: Rådhusgt. 10, Arendal Postadr: Pb 63, 4801 Arendal Telefon: Telefaks: GRIMSTAD Besøksadr: Arendalsv. 28, Grimstad Postadr: Serviceboks 503, 4898 Grimstad Telefon: Telefaks: LILLESAND Besøksadr: Storgt. 2, Lillesand Postadr: Pb 151, 4792 Lillesand Telefon: Telefaks: Felles E-post adresse: RISØR Besøksadr: Kaspersensv. 41, Risør Postadr: Pb 158, 4952 Risør Telefon: Telefaks:

17 Konto Budsjett 2007 Regnsk Regns Fast lønn , , , Andre trekkpliktige godtgjørelser , , Godtgjørelse til politikere , , , Pensjonstilskudd KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 3 000, , , Kontorutgifter 0,00 809,00 43, Bevertning 8 000, , , Diverse utgifter , , , Hjemmesiden , , , Læring i friluft , , , Opplevelseskart , , , Naturlos , , , Samisk kultur 0,00 248, Turbok Sør 0,00 300, Søruga , , Utstyr , , Post, bank. Telefon , , , Annonsering og informasjonsutgifter , , , Kurs personalet , , , Reiseutgifter ,00 0, , Km godtgjørelse 0, , , Kost/diett 0,00 840, Telefongodtgjørelser 0, , Div. transporttjenester 0, , , Forsikringer 6 000, , , Husleie , , , FL kontingent , , , Kontorutstyr 2 000, ,00 51, EDB-utstyr , , , Revisjon 5 000,00 0, , Regnskap , , , FL landsmøte , , , Egenkapitalinnskudd 0,00 514,00 328, Avsetninger 0, , Årets resultat , , , Læring i friluft , , , Tilskudd fra Fylkesmannens miljøvernavd , , , Tilskudd fra fylkeskommunen , , , Tilskudd fra fylkeskommunen - spillemidler , , , Tilskudd fra kommunene , , , Kommunale egenandeler , , , Driftstilskudd fra FL/MD , , , Læring i friluft FL/MD og Utdanningsdir , , , Aktivitetsmidler fra FL/KKD/FM/FK/mf , , , Spillemidler - tilrettelegging/utstyr FL/KKD , , Tilskudd til trykking og distribusjon av Naturlos , , , Samisk kultur 0, , Private bedrifter som sponsorer ,00 0, Salg av opplevelseskart , , , Renteinntekter , , ,00 17

18 BALANSE Aktiva Konto Konto (T) Sparebanken Sør, , , , Sparebanken Sør, , , , Utestående fordringer , Egenkapitalinnskudd KLP 2 177, , , , ,33 Passiva Konto Konto (T) Skattetrekk , , , Kortsiktig gjeld , , , Tariffbestemt OU-fond -755,13-379,05-205, Leverandørgjeld , , , Pensjon KLP , , Avsatte feriepenger , , , Arb.giv.avg av avsatte feriep , , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Overført regnskap , Regnskapsmessig overskudd , , , Kapitalkonto , , , , ,33 FROLAND, 18. februar 2008 Øystein Bråstad Regnskapsfører 18

19 5 Vedtektene (Erstatter tidligere vedtekter, vedtatt av årsmøtet og erstatter tidligere vedtekter vedtatt av årsmøtet ) 1 DELTAKERKOMMUNER Friluftsrådet Sør er et interkommunalt samarbeidsorgan etter 27 i Kommuneloven, mellom kommunene Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av årsmøtet. Friluftsrådet Sør er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund, FL. 2 FORMÅL Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med deltakerkommunene, offentlige etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner å: Arbeide for sikring og tilrettelegging av friluftsområder / grønnstruktur for offentlig bruk. Arbeide for hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder. Informere om friluftsmuligheter i regionen. Arbeide for opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter. Avgi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet, herunder plansaker. Arbeide med andre friluftsoppgaver av regional karakter. 3 ORGANISASJON Årsmøte, styre og arbeidsutvalg er friluftsrådets faste organ. Daglig leder står for den daglige driften av friluftsrådet. 5 ÅRSMØTE Årsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet, og består av 2 politisk oppnevnte representanter med varamedlemmer fra hver av de tilsluttede kommunene. Årsmøtets representanter og varamedlemmer velges for fire år av gangen av den enkelte kommune, og følger kommunevalgperioden. Medlemmene velges blant by-/ kommunestyrets medlemmer. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet er åpent for interesserte. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Med mindre annet er bestemt i vedtektene, treffes årsmøtets beslutninger med vanlig flertall. Ordinert årsmøte blir fastsatt av styret med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste skal legges ved innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan bli innkalt med minst 3 ukers skriftlig varsel etter vedtak i styret eller når minst halvparten av representanter krever dette, skriftlig. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen. Årsmøtet blir ledet av styreleder. Daglig leder er styrets sekretær, og har forslags- og talerett. Følgende saker behandles: 1. Godkjenne innkallingen, konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsplan/handlingsprogram 5. Budsjett med fastsetting av pr. capita tilskudd fra medlemskommunene. 6. Innkomne forslag/saker, herunder tilslutning av nye deltakerkommuner. 7. Valg: (Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning) a. Styre i samsvar med 6 b. Valgkomité i samsvar med 6. 4 ØKONOMI Deltakerkommunene skal betale tilskudd til rådets virksomhet. Årsmøtet fastsetter et årlig pr. capita tilskudd for neste års budsjett, basert på befolkningstallene fra SSB året før. Budsjettforslag som innebærer mer enn 2 % reell økning i tilskuddet fra medlemskommunene krever 2/3 flertall på årsmøtet. Arbeidsprogram og budsjett for neste år sendes deltakerkommunene til orientering. 6) STYRET Styret består av ett medlem med varamedlem, fra hver deltakerkommune. Styremedlemmene velges av og blant årsmøtets medlemmer for to år, med halve styret på valg hvert år. Leder og nestleder velges særskilt for et år om gangen. En valgkomité på 2 medlemmer, valgt av årsmøtet, kommer med forslag til leder, nestleder og styremedlemmer. For at styrets vedtak skal være gyldig, må over halvparten av medlemmene i styret

20 være til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret skal: Fremme friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak Lede friluftsrådets ordinære drift og stå for økonomistyring Legge frem budsjett for årsmøtet basert på utjevning mellom kommuner og folketall Ansette daglig leder Velge 2 av styrets medlemmer som forplikter styret med sin underskrift Styret kan meddele prokura tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålslovens kap. 32. Voldgiftsrettens 3 medlemmer oppnevnes av førstelagmannen i Agder lagmannsrett. 11 IKRAFTTREDELSE Disse vedtektene trer i kraft når de er godkjent av medlemskommunene innen 6 mnd. etter årsmøtet, og erstatter tidligere vedtekter, vedtatt av årsmøtet Daglig leder er styrets sekretær, og har forslags- og talerett. Arbeidsutvalgets medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på styremøter. 7 ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, og utpekes av den enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/resultatenheter som arbeider med friluftsliv i den enkelte kommune. Arbeidsutvalget behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for samordning og erfaringsutveksling. Arbeidsutvalget kan fremme saker for styret. Daglig leder er arbeidsutvalgets sekretær. 8 VEDTEKTSENDRINGER Endring av vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. For at endring av vedtektene skal være gyldig, må minst 2/3 av de frammøtte med stemmerett stemme for vedtektsendringen. 9 UTTREDEN / OPPLØSNING Utmeldingen trer i kraft ett år etter utgangen av det kalenderåret utmeldingen er kommet friluftsrådet i hende. Kommunene kan bare melde seg ut etter vedtak i by-/ kommunestyret. Vedtak om oppløsning av rådet kan bare gjøres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett. 10 VOLDGIFT Dersom det oppstår tvist mellom deltagende kommuner om forståelsen av disse vedtektene, skal 20

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-post møte Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: Nordreisa kommunestyre Ved en forglemmelse ble det ikke foretatt valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd og representanter

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2006

ÅRSBERETNINGEN FOR 2006 Årsberetning 2006 ÅRSBERETNINGEN FOR 2006 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2006.

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2005

ÅRSBERETNINGEN FOR 2005 Årsberetning 2005 ÅRSBERETNINGEN FOR 2005 Friluftsrådet Sør takker nye og gamle medlemskommuner, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Fylkesmannen i Aust-Agder og Aust - Agder fylkeskommune for godt samarbeid

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 09.04.2014 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Evt. forfall meldes snarest til sekretæren, tlf. 38072705,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr. 971 500 433 vedtatt på årsmøte den 17.10.1991, sist endret den 17.10.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004 Årsberetning 2004 ÅRSBERETNINGEN FOR 2004 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Fylkesmannen i Aust-Agder og Aust - Agder fylkeskommune for godt samarbeid i 2004.

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer