ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNINGEN FOR 2007"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i Det er god kontakt med 4 avdelinger hos Fylkesmannen i Aust Agder: Miljøvernavdelingen, utdannings- og familieavdelingen, sosial- og helseavdelingen og landbruksavdelingen. Takk til alle aktørene i Naturlossamarbeidet, spesielt Aust Agder Skogselskap. Friluftsrådet Sør takker andre friluftsråd for godt samhold og samarbeid. Uten de økonomiske støtteordningene fra FL via Miljøverndepartementets og Kirke- og Kulturdepartementets budsjetter, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre den aktivitet som er gjengitt i 3. kapittel i årsberetningen var det første året med en bemanning på 2 årsverk. Tilskuddet fra Aust Agder fylkeskommune sammen med økningen av kommunenes kontingent har muliggjort denne satsningen. Dette har igjen gitt oss kapasitet til å søke og gjennomføre flere prosjekter Søruga, Samisk kultur Opplevelsesguide for Arendalsvassdraget eller utvide allerede etablerte prosjekter som Læring i friluft og Naturlos. Arendal, 29. februar 2008 Anne Rostad styreleder Geir Henning Waagsnes daglig leder 2

3 INNHOLD 1 Om friluftsrådet Arbeidsutvalget Styret Rådet Føringene Visjonære mål Arbeidsstrategier Aktiviteten i Møtevirksomhet Hjemmesiden Opplevelseskart Dynamisk kart Vassdragsguide Turbok Sør Planarbeid Sikring Læring i friluft Marinbiologi Samisk kultur Friluftsliv for funksjonshemmede Naturlos Søruga Allmannavegen Regnskapet for Vedtektene Tiltakene i Budsjettet for

4 1 Om friluftsrådet Friluftsrådets opprinnelse kan føres tilbake til det interkommunale samarbeidet i Nidarkretsen mot slutten av 80-tallet. Etter kommunesammenslåingen i 1992 sto man tilbake med to kommuner i Nidarkretsen, Arendal og Froland. De to kommunene har siden 1992 utgjort Arendalsregionens friluftsråd, med Arendal som vertskommune. Arendalsregionens friluftsråd ble avløst av Friluftsrådet Sør i 2002 med Grimstad og Tvedestrand som nye medlemskommuner. I 2005 fikk Friluftsrådet Sør to nye medlemskommuner, Vegårshei og Åmli. sikre slike områder, bedre tilgjengeligheten og informasjonen, og sikre miljøstandarden og opplevelseskvalitetene. Geir Henning Waagsnes er daglig leder og Vibeke Svantesen rådgiver (prosjektleder for Læring i friluft ). Kontorsted er Regionalt Senter i Arendal Kultur- og Rådhus, sammen med Aust Agder musikkråd, Etablerersenteret IKS, Arendal turistråd og nordisk informasjonskontor. 1.1 Arbeidsutvalget Friluftsrådet Sør har et arbeidsutvalg bestående av daglig leder og en ansatt fra administrasjonen i hver kommune. I 2006 har arbeidsutvalget bestått av: Knut Nordbø, Arendal kommune Robert Svendsen / Hans Fløystad, Froland kommune Ove Bach, Grimstad kommune Asbjørn Aanonsen, Tvedestrand kommune Paul T. Solberg, Vegårshei kommune Olav Vehus, Åmli kommune Dagens medlemskommuner er: Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. 71 % av Aust-Agders befolkning bor i denne regionen det tilsvarer omlag innbyggere. Risør kommune og Gjerstad kommune har i løpet av høsten fattet vedtak om å slutte seg til Friluftsrådet Sør fra og med Friluftslivets viktigste ressurs er land- og sjøarealer hvor man kan drive et aktivt friluftsliv. Friluftsrådet og medlemskommunene må samarbeide for å 1.2 Styret Styret har slik sammensetning: Anne Rostad, Arendal kommune med Ingrid Skårmo som varamedlem Lars G. Stiansen, Froland kommune med Knut Sørby som varamedlem Viggo Sørensen, Grimstad kommune med Ole Kjell Skodde som varamedl. Marit Marcussen, Tvedestrand kommune med Tellef Goderstad som varamedlem. Mai-Lill Remme Myre, Vegårshei kommune med Klara Sunde som varamedlem. Kjetil Strand, Åmli kommune med Tellef Olstad som varamedlem. Anne Rostad er styreleder og Lars Stiansen nestleder.

5 1.3 Rådet Rådet har slik sammensetning: Anne Rostad, Arendal kommune med Rolf Ettestøl som varamedlem. Ingrid Skårmo, Arendal kommune med Lilly Berland som varamedlem. Lars G. Stiansen, Froland kommune med Ragnhild Nipedal som varamedl. Knut Sørby, Froland kommune med Knut Egil Heggen som varamedlem. Viggo Sørensen, Grimstad kommune med Inge Flaat som varamedlem. Ole Kjell Skodde, Grimstad kommune med Trude Jacobsen som varamedlem. Marit Marcussen, Tvedestrand kommune med Haldis Kverum Carlsen som varamedlem. Tellef Goderstad, Tvedestrand kommune med Trine Tjøgersen som varamedlem. Mai-Lill Remme Myre, Vegårshei kommune med Klara Sunde som varamedlem. Tone Barbro Loftesnes, Vegårshei kommune, med Arnfinn Isaksen som varamedlem. Kjetil Strand, Åmli kommune, med Sveinung Seljås som varamedlem. Tellef Olstad, Åmli kommune, med Sveinung Seljås som varamedlem. Gjeldende vedtekter (kapittel 5) ble enstemmig vedtatt av årsmøtet og erstatter tidligere vedtekter vedtatt av årsmøtet Føringene Friluftsrådet skal i utgangspunktet ikke engasjere seg i driftsoppgaver. Hovedsatsingen skal være knyttet til informasjonsformidling og aktivitetsrettede tiltak spesielt for barn og unge til følgende visjonære mål og arbeidsstrategier: 2.1 Visjonære mål Enhver virksomhet trenger noe å strekke seg etter. Dette er Friluftsrådet Sør i 2015: Vi er et anerkjent interkommunalt selskap Vi arbeider med hele spekteret av friluftsrelaterte arbeidsoppgaver Vi har deltakerkommuner i Aust Agder og Telemark Vi har omlag innbyggere i våre medlemskommuner Vi er 3 fast ansatte i tillegg til sesongog prosjektarbeiderne 2.2 Arbeidsstrategier For å nå målene skal Friluftsrådet Sør: Være et serviceorientert og faglig dyktig samarbeidsorgan for de tilsluttede kommuner Være en pådriver for friluftsinteressene i regionen Formidle informasjon om mulighetene for å drive friluftsliv i medlemskommunene Stimulere befolkningen til mer fysisk aktivitet gjennom friluftsliv Ha spesiell fokus på barn og unge formidle friluftslivets egenverdi Drive natur- og kystkulturskole De opprinnelige målene og strategiene fra etableringen av friluftsrådet som prosjekt ble enstemmig vedtatt endret av årsmøtet Følge opp en tydelig satsning på friluftsliv i skolen, SFO og barnehager. 5

6 Drive kompetansehevning for pedagogisk personale Delta i utrednings- og planarbeid på regionalt nivå Utføre plan- og miljørådgivning (grønnstruktur og områder for friluftsliv) Arbeide med sikring av viktige friluftsarealer, i samarbeid med den enkelte kommune Sørge for at kommunenes tilskudd har passert 10 kr/innbygger Siden dette var siste landskonferanse for det sittende styret og reiseavstanden var svært kort, ble alle invitert til å delta. De som hadde anledning til å være med var: Lars G. Stiansen og Mai-Lill Remme Myre i tillegg til Vibeke Svantesen og Geir Henning Waagsenes. Tellef Goderstad og Ole Kjell Skodde møtte som vararepresentant. Lars, Mai-Lill og Tellef deltok på FLs årsmøte. Anne Rostad deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar. Geir H. og Vibeke deltok en dag hever på plan- og spillemiddelseminar for Agderfylkene, på Lyngørporten. 3 Aktiviteten i Møtevirksomhet Styret har avholdet 4 styremøter og behandlet 31 saker. I tillegg er det avholdet årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Det er avholdt medarbeidersamtaler med svært positive tilbakemeldinger begge veier. Det har vært jevnlig kontakt med styreleder mellom styremøtene en samarbeidsform som fungerer svært godt. Friluftskonferansen og Friluftsrådenes Landsforbunds årsmøte ble avholdt i Kristiansand 30. mai 2. juni. Stemningsbilde fra den vellykkede båtturen i Tvedestrands vakre skjærgård. Paul T. Solberg har full kontroll i baugen. Det samme har Knut Nordbø over rægene. Per Svein Holte, daglig leder i Midt Agder friluftsråd, orienterer om friluftsområdene Jægersberg og Skråstadheia. Vibeke har deltatt på nettverkssamling for Læring i friluft, Klart det går kurs (friluftsliv for barn og voksne med funksjonsnedsettelse) og folkehelsedag i Grimstad. Hun har også vært foredragsholder på landskonferansen om Friluftsliv i skolen i Trondheim hvor Holt skole ble trukket fram som en av tre eksempelskoler og Aust - Agder som eksempelfylke på nettverkssamarbeid. 6

7 Geir H. har deltatt på seminar om hummerkriminalitet i Kragerø og møte i Olje- og energidepartementet, OED ang. Kilandsfallene. Geir H. var sammen med Paul Mjaaland foredragsholder i Arendal Frikirke på mannsmøtet i april hvor temaet var menn og friluftsliv (det var drøyt 70 tilhørere). Friluftsrådet Sør har også brukt tid på å etablere kontakt med Gjerstad kommune. Daglig leder har vært på kommunebesøk i Risør og Kragerø kommune. Styreleder og prosjektleder deltok i tillegg på møtet med Nissedal kommune. Daglig leder og styremedlem Marit Marcussen deltok på årsmøtet til FNF Agder, som også skulle vært et reorganiseringsmøte. Friluftsrådet Sør bestemte i sak 15/07, ikke å slutte seg til FNF Agder. at det kunne arbeides videre med prosjektet. Det ble etablert en arbeidsgruppe/ redaksjonsgruppe med følgende representasjon: Per Tveite for Holt og Dypvåg skogeierlag, Trygve Eriksen fra Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand, Kjell Woxmyhr for Norsk Ornitologisk Forening, Marie Fløystad for Vesterkleiv vel, Eva Kristensen for Glastadheia vel, Stig Kvastad for Kvastad vel og Nils Kåre Hantho fra Hanto. Andre viktige bidragsytere har vært: Asbjørn Aanonsen i Tvedestrand kommune, Céline Thommesen for Englegaard gjestehus, Helge Solberg og Elsa Goderstad fra historielaget, Arne Torp, Ingeborg Fløystad og grunneierne Egil Fiane, Kari Kvastad og Gregert Gliddi. 3.2 Hjemmesiden Hjemmesiden vår ble avlagt flere besøk i 2007enn i Dette skyldes at vi er blitt bedre til å oppdatere sidene etter at vi ble to om det. Vi hadde i snitt 2600 unike brukere hver mnd og i alt ca oppslag. Her er ikke trafikken på den dynamiske kartløsningen medregnet. 3.3 Opplevelseskart I februar inviterte Friluftsrådet Sør aktuelle lag, foreninger og organisasjoner til samarbeid om utgivelse av opplevelseskart for Tvedestrand Sørvest. Møtet ble holdt på Englegaard, og det ble det tidlig klart at skogeierlagets representant ønsket at alle grunneierne i området ble informert. Videre ble det klart at man ønsket å utvide kartområdet mot syd. Alle berørte grunneiere ble invitert til et grunneiermøte på Holt skole i begynnelsen av mai. Frammøtet var bra, og det var enighet om Roald var ikke med på denne turen, men det var hunden Nemi. En spesiell takk rettes til Marie Fløystad (til venstre) og Eva (til høyre) og Roald Kristensen for merking og rydding av 7

8 turløypene og turene sammen med dere i området. Deres engasjement har gjort det nødvendig å utgi dette kartet. Det er avholdt 2 møter med arbeidsutvalget, 5 møter med enkeltpersoner og 5 befaringer i området. Kartet har en målestokk på 1:20 000, og vil i løpet av februar 2008 bli trykket i eksemplarer. Tvedestrand kommune og Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen, har støttet kartutgivelsen økonomisk. Kartet hadde likevel ikke blitt utgitt uten Aust- Agder fylkeskommunes spillemiddeltildeling. Det er bevilget i samlet tilskudd. Spillemiddelandelen utgjør kr. Kartet vil kunne kjøpes for 30 kr/stk. (samme pris som øvrige kart i serien) Ugland IT Group oppdaterte sitt administrasjonsverktøy i Dette har medført problemer for oss når det gjelder å legge til nye objekter. Det arbeides med å finne ut hvorfor nye objekter som legges inn ikke vises i kartet når man ber om det. Vi bør få avklart hvilke kommuner i Vest - Telemark og Grenlandsregionen som er aktuelle som medlemskommuner før vi tar en full gjennomgang av kartløsningen. 3.5 Vassdragsguide Friluftsrådet Sør søkte i oktober 2006 om spillemidler til å lage en guide for Arendalsvassdraget. Søknaden ble sendt via Åmli kommune som representant for kommunene langs vassdraget. Geir Henning Waagsnes har ledet prosjektet og prosessen. Kartet vil bli delt ut til alle by-/ kommunestyrerepresentantene i våre medlemskommuner og til fylkestinget i løpet av Bildet viser at det begynner å bli høst, og at friluftsområdet ved Tjenna er tilrettelagt for de fleste. 3.4 Dynamisk kart Den dynamiske kartmodellen ble modifisert i Nye symboler ble lagt inn og enkelte kategorier fjernet. Arendalsvassdraget har mange natur- og kulturverdier å by på. Søknaden ble imøtekommet med omsøkt beløp, kr. Fylkesmannens miljøvernavdeling bevilget kr til prosjektet i 2007 og har lovet å se velvillig på søknaden om restfinansiering på kr i 2008 og Det forutsettes at kommune bidrar med en egenandel på kr hver. 8

9 Prosjektet vil også være en flott anledning til å knytte nærmere bekjentskaper med Telemarkskommunene i vassdraget. Fevik (lysløypa), Dømmesmoen (lysløypa) Kalvehageneset, Auesøya og 5 sykkelruter. Planen er å starte arbeidet i løpet av våren 2008 og utgi guiden i løpet av Guiden skal innholde informasjon om: Padlemuligheter, fiskemuligheter, kulturlandskap og kulturminner, naturkvaliteter, badeplasser, rasteplasser, anbefalte sykkeltraseer, infrastruktur, overnattingsmuligheter med mer. Ny informasjon som genereres gjennom prosjektet vil bli integrert i vår dynamiske nettløsning. 3.6 Turbok Sør Friluftsrådet blir jevnlig kontaktet av ivrige friluftsfolk som har ideer om hvordan drømmer kan gjøres om til levebrød. Ofte er det slik at de lurer på om det er mulig å søke midler hos oss. Av og til ender det opp med gode samarbeidsprosjekter. Turbok Sør er et godt eksempel på dette. I oktober hadde Friluftsrådet Sør et møte med Grimstad kommune og Byselskapet med tanke på å lage en turbok for Grimstad kommune. Det ble enighet om følgende: Det er behov for å utarbeide 3 opplevelseskart for å dekke kystområdene i kommunen, og en turhåndbok som i hovedsak vil fokusere på turområdene i indre del av kommunen. Foreløpige forslag til Turbok Grimstad: Bjorhuslia, Skiftenes naturresevat, Voreheia, Hørte/Storemyr, Gurebo, Einerfjell, Holdalsheia fra Holdals kleiver, Solliheia, Holdalsheia fra Krogemyrhølen, Bjørkos, Rossefjell, Kyrkjevegen, Kiland/Klunkeheia, Fjæreheia, Marivold, Håland/Stemtjenn, Stalleland/Sandtjenn Risdalsheia, Løeheia/Lomstjenn Dobbedalsheia/Rodalen, Toplandsheia Tønnevold/Morholt, Holvika/Østerhus Dette bildet er fra Kalvehageneset ved Homborsund. Det er søkt Aust Agder fylkeskommune om kr og kr i spillemidler til turboka. Fylkesmannens miljøvernavdeling har mottatt søknad om kr og Grimstad kommune har allerede innbetalt kr til prosjektet. Friluftsrådet Sør går inn med kr i egenkapital i tillegg til prosjektledelsen. Totalkostnad kr. Dersom finansieringen går i orden vil Turbok Sør Grimstad kommune bli ferdig i siste halvdel Planarbeid Friluftsrådet Sør deltok i arbeidet med fylkesdelplan for kystsonen i Aust Agder i 2005 og Planen ble sendt på høring ved årsskiftet 06/07. Den ble fremstilt for politisk behandling på vårt første styremøte og høringsuttalelsen sendt innen fristens utløp. Friluftsrådet Sør er ennå ikke kjent med hva som ble resultatet av høringen. Friluftsrådet har avgitt høringsuttalelse i to plansaker. Uttalelse i forbindelse med rullering av kommuneplanen for Åmli. Uttalelse til revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Froland kommune. 9

10 Daglig leder har også deltatt i møte med Arendal kommune angående mulig lokalisering av skytebane i Brekka i Austre Moland. 3.8 Sikring Etter sikringskonferansen i Arendal høsten 2006 har vi bare fått direkte forespørsler fra Arendal kommune. Siden vi ikke fikk prosjektmidler til dette arbeidet fra kompetanse- og utviklingsfondet har vi egentlig hatt hendene fulle med å dekke deler av Arendal kommunes behov. Friluftsrådets daglige leder har deltatt som medlem av Kyst- og strandsoneutvalget i Arendal kommune. Utvalget har i alt avholdt 6 møter, og foretatt befaringer av aktuelle områder. Utvalget har laget en rapport som vil bli lagt fram for bystyret i løpet av januar Friluftsrådet Sør har levert alle bildene som er brukt i den 12 sider tykke rapporten. Dersom noen skulle være i tvil: Også strandsonen i Sandviga på Hisøy er svært attraktiv. Daglig leder deltok på nasjonal nettverkssamling i Kragerø i august, på oppfordring fra Arendal kommune. Skjærgårdsnetteverket i regi av Kommunenes Sentralforbund er en del av KS og Miljøverndepartementets satsning på livskraftige lokalsamfunn. Kommunene Fredrikstad, Kragerø, Hurum og Arendal ønsker å rette fokus på forvaltninga av kystsonen og har gått sammen i dette nettverk. Nettverket er åpent for nye deltakerkommuner. Neste samling blir i løpet av 1. halvår 2008 med Arendal som vertskommune. Blant friluftsrådene er det foreløpig Oslofjorden og Sør som deltar. Arendal kommune har vært motoren når det gjelder å nå målsettingen om 8 kr/innb. i medlemskontingent (vedtatt av de 4 by-/ kommunestyrene ved etableringen av friluftsrådet i 2001). Dette resulterte i at det i Arendal kommunes budsjett ble satt av 8 kr/innb. allerede i Arendal kommune ønsket å engasjere friluftsrådet i forberedende arbeid med sti- og løypeplan samt utvelgelse av områder for inngåelse av avtaler om rydding og merking. (Dette er arbeidsoppgaver som ikke omfattes av medlemskontingenten, jfr. vedtektene) Behovet ble tatt opp med styret, og det ble fattet vedtak om at daglig leder kunne arbeide inntil 2 måneder med dette, basert på en timepris som dekke alle kostnader. Daglig leder rakk totalt å arbeide 2,6 ukeverk med dette prosjektet tilsvarende en verd på kr. Det sier seg selv at dersom kommunen virkelig skal få nytte av det grunnlaget som er skapt bør arbeides følges opp med større tyngde i I månedsskiftet november / desember fikk Friluftsrådet Sør en forespørsel om daglig leder kunne lage en oversikt over behovet for skilting og merking i Åsbieskogen i Arendal kommune. Dette arbeidet ble av kommunen prioritert som viktigere enn videre arbeid med sti- og løypeplanen, fordi kommunen var blitt tildelt spillemidler (rentemidler) på tampen av året. Friluftsrådet Sør kom langt på vei i mål med dette arbeidet de to siste arbeidsukene før jul. Det ble til sammen lagt ned 1,1 ukeverk i dette prosjektet. Prosjekt Åsbieskogen og sti- og løypeplan avstedkom en samlet inntekt på ca kr, fra dette trekkes i for mye innbetalt medlemskontingent. Arendal kommune vil derfor kun bli fakturert for kr. 10

11 3.9 Læring i friluft Læring i friluft er nå blitt et kjent konsept blant skolene i våre medlemskommuner. Vi er stolte av at vi i løpet av 2007 trolig klarte å bli det friluftsrådet med størst aktivitet i skolesatsingen på landsbasis. Vi søkte om kr i prosjektmidler gjennom Friluftsrådenes Landsforbund, FL. Vi fikk kr fra Direktoratet for Naturforvaltning og kr fra Utdanningsdirektoratet. I løpet av 2007 arrangerte Friluftsrådet Sør aktivitetskurs for over 600 lærere og omtrent 50 ansatte i SFO og barnehage, samt aktivitetsdager for elever i grunnskolen. Friluftsrådet Sør har vært med å arrangere skogdag for ungdomsskoleelever to ganger: En dag på Holt for Østregionen og en dag på Froland Verk for Frolandsskolen. overordnede uteskoleplan og utprøvingen av denne første planen startet høsten Friluftsrådet ble invitert med rektor på Holt skole til konferansen Friluftsliv i skolen i Stjørdal i november, der vi presenterte pilotprosjektet vårt for DN, NJFF, DNT og for skoler fra ulike deler av landet. Fylkesmannen i Aust-Agder var også representert under konferansen og vi ble enige om å arbeide med å få i gang et Lærende nettverk i friluft i Aust-Agder i løpet av Under Sørlandsk lærerstevne hadde vi i år som i fjor ansvar for uteskolekurs i samarbeid med Skogselskapet i Aust- Agder. Kurset hadde tittelen Naturen som klasserom og 45 lærere og førskolelærere fra Agder deltok. Kurset var fullbooket for andre år på rad, så dette ønsker vi å fortsette å tilby lærere under Sørlandsk lærerstevne. Matematikkoppgave under Sørlandsk lærerstevne Asbjørn Aanonsen forteller om sopp til ungdomsskoleelever fra Vegårshei under skogdag på Holt På nettsidene våre ligger der nå informasjon om 11 ulike kurs for pedagogisk personale. I tillegg utarbeider vi kurs innenfor spesielle temaer/emner på forespørsel. Vi har deltatt i utarbeidelsen av overordnet uteskoleplan for Holt skole i Tvedestrand. Planen ble ferdigstilt våren 2007 som Aust-Agders første I april deltok Vibeke på samling i Drøbak for alle som arbeider med Læring i friluft i friluftsråd over hele landet. Ideer og erfaringer ble utvekslet og mange dro tilbake til egne friluftsråd med ny giv til å arbeide videre med prosjektet, samt at vår felles plattform for arbeidet ble styrket. Tidlig på høsten var vi i kontakt med allmennlærerutdanninga ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad Dømmesmoen. Det ble bestemt at vi skal holde et 11

12 demonstrasjonskurs for alle lærerstudentene i løpet av våren 08 med tanke på å få kurstilbudet vårt inn som en fast post på undervisningsplanen for allmennlærerstudenter. I desember ble vi kontaktet av Universitet i Agder, avdeling Kristiansand. Studieretningen Mat, kultur og ernæring ønsket også å inngå et samarbeid med Friluftsrådet Sør, og avtalte at vi skulle holde kurs for studentene i april deltok. Skolene måtte selv koste matutgiftene, resten av kostnadene ble dekket av Friluftsrådet Sør. Dette tilbudet førte til høy aktivitet i vintermånedene, den tiden på året hvor det tidligere har vært lite uteaktivitet knyttet til skolene. Lærerne uttrykte at innenfor dette emnet er det et stort behov for kompetanseheving og at de er svært positive til måten friluftsrådet gjør dette på, gjennom praktiske aktiviteter for både elever og lærere Marinbiologi Marinbiologikurset Livet i fjæra eller Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure som vi kaller det, er populært. Vi får stadige oppfordringer om at dette må vi fortsette med, da vi hvert år opplever at vi ikke har kapasitet til å ta imot alle forespørsler vi får om å arrangere kurset for skoleklasser og barnehagegrupper. Vi har erfart at kurset er morsomt, fengende og lærerikt for både voksne og barn. I løpet av perioden fra 29. mai til 6. september deltok til sammen 1100 barn og 133 lærere/førskolelærere fra 46 skoleklasser og 4 barnehager. Elever ved Løddesøl skole svinger lassoen under samisk aktivitetsdag i vinterkulda For 2008 har vi valgt å tilby kurset Samisk aktivitetsdag til Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Tre kommuner; Arendal, Froland og Tvedestrand, har allerede valgt å kjøpe tilbudet til sine skoler. De samiske dagene blir på denne måten finansiert gjennom midler fra DKS. Elever fra Nedenes skole undersøker livet i fjæra på Hasseltangen 3.11 Samisk kultur I år tilbød vi kurset Samisk aktivitetsdag gratis ved alle skoler i våre medlemskommuner. Elever fra 45 klasser, fra 1. til 7. trinn, i fra 16 forskjellige skoler 3.12 Friluftsliv for funksjonshemmede Et av våre nye satsingsområder er friluftsaktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Vibeke fikk delta under Valnesfjord Helsesportssenters friluftskurs for unge med funksjonsnedsettelser siste uka i september - en verdifull kompetanseheving. I november leide FL Vibeke til å holde kurs under konferansen Helt nødvendig for noen bedre for alle! i Mandal 12

13 kommune. Deltakerne ved Friluftsrådets kursverksted var 20 voksne fra ulike yrkesgrupper, men som alle har et arbeid der de har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Vi fikk like før jul innvilget søknad om extramidler for å gjennomføre kurs for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelser Klart det går i skjærgården!. Kurset skal arrangeres i løpet av 2008 i samarbeid med Langemyr skole og ressurssenter i Grimstad. Satsningen på barn og unge utløste aktivitetsmidler fra Kirke- og Kulturdepartementet på kr. Friluftsrådet var delansvarlig for gjennomføring av familiearrangementet Naturens dag søndag 20. mai. I år var været flott og mer enn mennesker besøkte Bjørnebo denne søndagen Naturlos 2007 var det 8. året i rekken at Naturlosen ble utgitt i Aust-Agder. I år ga vi den også ut i fire Telemarkskommuner: Drangedal, Fyresdal, Kviteseid og Nissedal. Friluftsrådet Sør hadde hovedansvaret for brosjyren som ble trykket i eksemplarer. Vi har fått en del klager på distribusjonen med Norpost og har funnet ut at det er i de områdene Norpost selv ikke betjener, men leier en tredjepart til å distribuere som klagene kommer fra. Vi vurderer derfor å betale Norpost for å dekke sine områder og selv gå direkte til Posten og få dem til å distribuere i områden Norpost ikke dekker selv, slik at vi slipper mellomledd. Naturens dag på Bjørnebo 20. mai Om lag 600 mennesker deltok på kyststivandring på Hove søndag 20. mai, arrangert av Hoves venner og Friluftsrådet Sør. Her ble det delt ut gratis frukt (betalt av Fylkesmannens helse- og sosialavd.) til alle som rundet Hoveodden. Hoves venner vervet medlemmer og friluftsrådet solgte opplevelseskart for Hove - Botne. Det ble arrangert 117 Naturlosarrangementer totalt. 43 arrangementer direkte rettet mot barnefamilier, 9 mot barn og unge, 10 mot syklister og 4 mot rullestolbrukere. Dette engasjerte omlag barn og voksne. Barneandelen antas å ligge på omtrent 50 %. Hovevandring med fri befruktning 20. mai Naturloskonseptet hadde ikke vært mulig uten et storstilt samarbeid mellom en rekke lag, foreninger og kommuner. I 2007 deltok ulike, lag, forening og organisasjoner. Friluftsrådet Sør hadde stand under arrangementet Fjorden rundt på Vegårshei. Vi delte ut frukt og informasjon om vår virksomhet. 13

14 Grimstad kommune, Midt Agder friluftsråd og Friluftsrådet Sør arrangerte sykkeltur på strekningen Evje Kile Vennesla (Nasjonal sykkelrute nr. 3). juli, på grunn av kollisjon med Hovefestivalen. Aktivitetstilbudet Søruga 2007 ble gjennomført etter planen i uke 26. Våre samarbeidspartnere ble Risøy Folkehøyskole, M/S Boy Leslie, Store Torungen Fyr og Grimstad-/Arendal Klatreklubb. Vi fikk tildelt midler til gjennomføring kun får uker før planlagt tidspunkt for uka. Dermed fikk vi svært kort tid til markedsføring, annonsering og informasjon. Dette medførte at vi ikke nådde målet om 50 deltakere, men fikk 17 jenter og gutter i aldersgruppen år. Sykkeltur langs nasjonal sykkelrute nr. 3; Evje - Kile - Vennesla Fisk i sentrum ble i år arrangert i Arendal sentrum en torsdags ettermiddag. Friluftsrådet stod for gjennomføring og handelsstanden ordnet annonsering og premiering. Arrangementet var vellykket med fine fangster og flott mediaprofilering, men deltakerantallet var forholdsvis lavt. Fiske fra Boy Leslie under Søruga i juni Deltakere under fisk i sentrum 3.14 Søruga Vi ønsket å etablere et aktivitetstilbud for barn og ungdom i tidsrommet fra skoleferien starter til foreldrene tar ferie. Tidligere har det vært en Idrettsuke i denne perioden, men den ble fra 2007 flyttet til Gjennom førstegangs arrangering av Søruga fikk vi etablert kontakt og utvekslet planer og ideer med samarbeidspartnere som gjerne vil være med på å gjøre Søruga til et fast, årlig ferietilbud for unge i Aust- Agder. Vi fikk knyttet til oss deltakere som ønsker å delta på nytt og som sprer informasjon til venner og kjente i sine miljø (skole, fritid, familie). Vi fikk gode erfaringer som har vist oss hvordan vi kan gjennomføre aktivitetstilbudet i større skala i fremtiden Allmannavegen Allmannavegen er en gammel ferdselsvei. I perioden pågikk et Interreg - prosjekt med formål å restaurere strekningen fra Frolands Verk til Mineralmuseet i Evje. Friluftsrådet Sør ved daglig leder deltok i styringsgruppa. 14

15 I prosjektperioden lyktes man ikke med å få restaurert hele traseen. Det gjenstår noen strekninger i Birkenes og Evje og Hornnes hvor grunneiere ikke ønsket merking og rydding på sin eiendom. Birkenes kommune og Evje og Hornnes kommune vil arbeide videre med å forsøke å finne fram til alternative løsninger. I Froland kommune er utfordringene løst. De viktigste oppgavene vil være finansiering og sammenkopling med planliggingen av et felles skiløypenett i området Himmelsyna (som også er et fellesprosjekt for de 3 kommunene). Alle styremedlemmene, inkludert de tre ordførerne, har sagt seg villig til å følge prosjektet videre. Det har vært 1 styremøter i Regnskapet for 2007 Kommunenes bidrag var i sum kr, etter en fordelingsnøkkel på kr 7 per innbygger. Arendal kommunes ekstrainnbetaling på kr er ikke medregnet her. Se siste halvdel av kapittel 3.8 for utfyllende kommentarer. Det fylkeskommunale bidraget var på kr, tilsvarende 3 kr/innbygger. Via vårt landsforbund, FL fikk vi i 2007 tildelt kr i administrasjonsstøtte fra Miljøverndepartementet, kr til læring i friluft fra Direktoratet for naturforvaltning, fra Utdanningsdirektoratet til kursene i marinbiologi og til aktivitetstiltak (Naturlos, Søruga og utstyrsbank) fra Kirke og kulturdepartementet. Fylkeskommunens bidrag sammen med opptrapping av medlemskontingenten har vært avgjørende for økningen av de sentrale midlene. I sum har dette muliggjort en utvidelse av staben fra 1 til 2 årsverk, slik at vi kan levere flere tjenester tilbake til våre samarbeidspartnere. Prosjektinntektene har økt med ca. 1/2 million etter at staben ble doblet. I 2007 fikk vi økonomisk uttelling på samtlige prosjekter og etterspørselen etter våre tjenester er stor. Det betyr at vi har arbeidsoppgaver nok for 2 3 år framover. Medaljens bakside er at det går veldig mye tid til økonomistyring, søknader og rapporteringer. Den totale omsetningen var på omlag 1,5 mill kr. Årets resultat ble drøyt bedre enn budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak at utgiftene til KLP gikk ned i forhold til tidligere år. Alt i alt ble det et regnskapsmessig overskudd på nær kr - beløpet er satt av på fond til seinere bruk. Friluftsrådet Sør har opparbeidet seg et driftsfond på om lag 1 mill. Dette har vært nødvendig for å kunne gjennomføre flere større prosjekter samtidig. Det normale er at prosjekttilskudd utbetales i etterkant. Dessuten gjør dette Friluftsrådet Sør mer robust i forhold til å takle svingninger og endringer i prosjektmarkedet. 15

16 Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes Froland Gjerstad Grimstad-Lillesand Risør- Tvedestrand Vegårshei-Åmli ORG.NR Styret for Friluftsrådet Sør Postboks ARENDAL Dato: L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr.: /08 08/ Ivar Aanonsen REVISJONSBERETNING TIL FRILUFTSRÅDET SØR FOR REGNSKAPET 2007 Vi har revidert årsregnskapet for Friluftsrådet Sør for året 2007, som viser et overskudd på kr Regnskapet er ført etter kommunale forskrifter uten at dette er nedfelt i vedtektene. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold, i henhold til lov og forskrifter. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov og forskrifter og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. I den grad det følger av lov og god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgang av Friluftsrådets økonomiforvaltning og den interne, administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet gir et korrekt uttrykk for Friluftsrådet Sør økonomiske stilling 31. desember Knut-Thore Larsen revisjonssjef ARENDAL Besøksadr: Rådhusgt. 10, Arendal Postadr: Pb 63, 4801 Arendal Telefon: Telefaks: GRIMSTAD Besøksadr: Arendalsv. 28, Grimstad Postadr: Serviceboks 503, 4898 Grimstad Telefon: Telefaks: LILLESAND Besøksadr: Storgt. 2, Lillesand Postadr: Pb 151, 4792 Lillesand Telefon: Telefaks: Felles E-post adresse: RISØR Besøksadr: Kaspersensv. 41, Risør Postadr: Pb 158, 4952 Risør Telefon: Telefaks:

17 Konto Budsjett 2007 Regnsk Regns Fast lønn , , , Andre trekkpliktige godtgjørelser , , Godtgjørelse til politikere , , , Pensjonstilskudd KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 3 000, , , Kontorutgifter 0,00 809,00 43, Bevertning 8 000, , , Diverse utgifter , , , Hjemmesiden , , , Læring i friluft , , , Opplevelseskart , , , Naturlos , , , Samisk kultur 0,00 248, Turbok Sør 0,00 300, Søruga , , Utstyr , , Post, bank. Telefon , , , Annonsering og informasjonsutgifter , , , Kurs personalet , , , Reiseutgifter ,00 0, , Km godtgjørelse 0, , , Kost/diett 0,00 840, Telefongodtgjørelser 0, , Div. transporttjenester 0, , , Forsikringer 6 000, , , Husleie , , , FL kontingent , , , Kontorutstyr 2 000, ,00 51, EDB-utstyr , , , Revisjon 5 000,00 0, , Regnskap , , , FL landsmøte , , , Egenkapitalinnskudd 0,00 514,00 328, Avsetninger 0, , Årets resultat , , , Læring i friluft , , , Tilskudd fra Fylkesmannens miljøvernavd , , , Tilskudd fra fylkeskommunen , , , Tilskudd fra fylkeskommunen - spillemidler , , , Tilskudd fra kommunene , , , Kommunale egenandeler , , , Driftstilskudd fra FL/MD , , , Læring i friluft FL/MD og Utdanningsdir , , , Aktivitetsmidler fra FL/KKD/FM/FK/mf , , , Spillemidler - tilrettelegging/utstyr FL/KKD , , Tilskudd til trykking og distribusjon av Naturlos , , , Samisk kultur 0, , Private bedrifter som sponsorer ,00 0, Salg av opplevelseskart , , , Renteinntekter , , ,00 17

18 BALANSE Aktiva Konto Konto (T) Sparebanken Sør, , , , Sparebanken Sør, , , , Utestående fordringer , Egenkapitalinnskudd KLP 2 177, , , , ,33 Passiva Konto Konto (T) Skattetrekk , , , Kortsiktig gjeld , , , Tariffbestemt OU-fond -755,13-379,05-205, Leverandørgjeld , , , Pensjon KLP , , Avsatte feriepenger , , , Arb.giv.avg av avsatte feriep , , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Overført regnskap , Regnskapsmessig overskudd , , , Kapitalkonto , , , , ,33 FROLAND, 18. februar 2008 Øystein Bråstad Regnskapsfører 18

19 5 Vedtektene (Erstatter tidligere vedtekter, vedtatt av årsmøtet og erstatter tidligere vedtekter vedtatt av årsmøtet ) 1 DELTAKERKOMMUNER Friluftsrådet Sør er et interkommunalt samarbeidsorgan etter 27 i Kommuneloven, mellom kommunene Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av årsmøtet. Friluftsrådet Sør er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund, FL. 2 FORMÅL Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med deltakerkommunene, offentlige etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner å: Arbeide for sikring og tilrettelegging av friluftsområder / grønnstruktur for offentlig bruk. Arbeide for hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder. Informere om friluftsmuligheter i regionen. Arbeide for opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter. Avgi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet, herunder plansaker. Arbeide med andre friluftsoppgaver av regional karakter. 3 ORGANISASJON Årsmøte, styre og arbeidsutvalg er friluftsrådets faste organ. Daglig leder står for den daglige driften av friluftsrådet. 5 ÅRSMØTE Årsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet, og består av 2 politisk oppnevnte representanter med varamedlemmer fra hver av de tilsluttede kommunene. Årsmøtets representanter og varamedlemmer velges for fire år av gangen av den enkelte kommune, og følger kommunevalgperioden. Medlemmene velges blant by-/ kommunestyrets medlemmer. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet er åpent for interesserte. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Med mindre annet er bestemt i vedtektene, treffes årsmøtets beslutninger med vanlig flertall. Ordinert årsmøte blir fastsatt av styret med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste skal legges ved innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan bli innkalt med minst 3 ukers skriftlig varsel etter vedtak i styret eller når minst halvparten av representanter krever dette, skriftlig. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen. Årsmøtet blir ledet av styreleder. Daglig leder er styrets sekretær, og har forslags- og talerett. Følgende saker behandles: 1. Godkjenne innkallingen, konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsplan/handlingsprogram 5. Budsjett med fastsetting av pr. capita tilskudd fra medlemskommunene. 6. Innkomne forslag/saker, herunder tilslutning av nye deltakerkommuner. 7. Valg: (Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning) a. Styre i samsvar med 6 b. Valgkomité i samsvar med 6. 4 ØKONOMI Deltakerkommunene skal betale tilskudd til rådets virksomhet. Årsmøtet fastsetter et årlig pr. capita tilskudd for neste års budsjett, basert på befolkningstallene fra SSB året før. Budsjettforslag som innebærer mer enn 2 % reell økning i tilskuddet fra medlemskommunene krever 2/3 flertall på årsmøtet. Arbeidsprogram og budsjett for neste år sendes deltakerkommunene til orientering. 6) STYRET Styret består av ett medlem med varamedlem, fra hver deltakerkommune. Styremedlemmene velges av og blant årsmøtets medlemmer for to år, med halve styret på valg hvert år. Leder og nestleder velges særskilt for et år om gangen. En valgkomité på 2 medlemmer, valgt av årsmøtet, kommer med forslag til leder, nestleder og styremedlemmer. For at styrets vedtak skal være gyldig, må over halvparten av medlemmene i styret

20 være til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret skal: Fremme friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak Lede friluftsrådets ordinære drift og stå for økonomistyring Legge frem budsjett for årsmøtet basert på utjevning mellom kommuner og folketall Ansette daglig leder Velge 2 av styrets medlemmer som forplikter styret med sin underskrift Styret kan meddele prokura tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålslovens kap. 32. Voldgiftsrettens 3 medlemmer oppnevnes av førstelagmannen i Agder lagmannsrett. 11 IKRAFTTREDELSE Disse vedtektene trer i kraft når de er godkjent av medlemskommunene innen 6 mnd. etter årsmøtet, og erstatter tidligere vedtekter, vedtatt av årsmøtet Daglig leder er styrets sekretær, og har forslags- og talerett. Arbeidsutvalgets medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på styremøter. 7 ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, og utpekes av den enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/resultatenheter som arbeider med friluftsliv i den enkelte kommune. Arbeidsutvalget behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for samordning og erfaringsutveksling. Arbeidsutvalget kan fremme saker for styret. Daglig leder er arbeidsutvalgets sekretær. 8 VEDTEKTSENDRINGER Endring av vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. For at endring av vedtektene skal være gyldig, må minst 2/3 av de frammøtte med stemmerett stemme for vedtektsendringen. 9 UTTREDEN / OPPLØSNING Utmeldingen trer i kraft ett år etter utgangen av det kalenderåret utmeldingen er kommet friluftsrådet i hende. Kommunene kan bare melde seg ut etter vedtak i by-/ kommunestyret. Vedtak om oppløsning av rådet kan bare gjøres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett. 10 VOLDGIFT Dersom det oppstår tvist mellom deltagende kommuner om forståelsen av disse vedtektene, skal 20

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med

Detaljer

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14)

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Deltakere i samarbeidet i 2014 har vært: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 7.12.29 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92. Vararepresentanter

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune. Årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft,

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer