ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med sine medarbeidere. Styreleder har hatt utviklingssamtale med daglig leder. Revisjon av internkontroll systemet ble foretatt i desember. Friluftsrådet Sør og Midt-Agder friluftsråd deltok på årsmøte i Forum for natur og friluftsliv, FNF Agder. Friluftsrådene ønskes som medlem av FNF. Vi har gitt innspill til hvordan tillutningserklæringen kan endres for at interkommunale friluftsråd kan delta sammen med frivillige organisasjoner, men ikke fått tilbakemelding på om forslaget er tatt til følge. Gidske har deltatt på kurs i Naturmangfoldloven modul 2 og kurs i konsekvenser ved vindkraftutbygginger. Hun har også deltatt på samling angående Barnevandringsstien. Geir og Gidske var i Åmli kommune i februar for å diskutere ulike prosjekt som sykkelbank, turbok og turkart. Vibeke og Gidske deltok på tilskuddskurs i Arendal i november. Vibeke deltok i «Læring i friluft»-samling for friluftsrådene i januar i Bærumsmarka. Vibeke deltok i april i to møter i Tvedestrand i forbindelse med oppstart av pedagogisk arbeid i tilknytning til aktiv forvaltning av marine verdier i kystsonen; ett møte med representanter for Havforskningsinstituttet samt Tvedestrands miljøvernrådgiver Asbjørn Aanonsen, og ett møte med rektorene i Tvedestrandsskolen. I september deltok Vibeke i forumsamling for friluftsliv i skolen ved Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim, der hun bidro med innlegg om nettverksarbeidet i Sør. Samme måned deltok hun som workshopleder under nordisk uteskolekonferanse i Malmö. I oktober deltok hun i konferanse for Den Naturlige Skolesekken i Oslo. I begynnelsen av juni deltok styreleder, nestleder og daglig leder på friluftskonferanse i Ålesund, hvor Friluftsrådenes Landsforbund, FL også avholdt sitt årsmøte. Line deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar. Daglig leder og styreleder har deltatt i møter angående region Østre Agders vedtak om å utrede friluftsrådets organisering, lokalisering og vedtekter. Vi har også deltatt på rådmannsmøte i region Vest Telemark, på forespørsel om å orientere om vår virksomhet. NYE MEDLEMMER Nissedal kommune ble tatt opp som medlem av Friluftsrådet Sør av årsmøtet i fjor. Resten av kommunene i Vest Telemark, samt Drangedal og Kragerø i Grenlandsregionen ble tilskrevet og bedt om å melde sin interesse for medlemskap i løpet av året, dersom de skulle ønske å bli medlem av Friluftsrådet Sør neste fireårsperiode. De fleste har svart at kommunen vil vente og se om det blir etablert et eller flere friluftsråd i Telemark, noe Telemark fylkeskommune ønsker å stimulere til, før de vil ta stilling til invitasjonen. Friluftsrådet Sør vil ikke ta nye initiativ til utvidelse av vårt geografiske område denne valgperioden. 1

2 HJEMMESIDEN Nye hjemmesider ble utviklet i begynnelsen av 2011, basert på en gratis publiseringsløsning fra Joomla. Nettsidene inneholder langt mer informasjon enn tidligere, og årlige driftskostnader er kuttet med om lag kr (ekskl. mva.). Friluftsrådet Sør eier flere domener. I 2011 har vi vært bevist på å profilere oss som DYNAMISK KART FL har valgt å samarbeide med Statsskog om for digital kartpresentasjoner av turforslag. Friluftsrådene må selv dekke kostnadene for videreutvikling tilpasset lokale behov. Friluftsrådet Sør har vurdert flere leverandører av kartløsninger på nett, men FLs valg av samarbeidspartner og videre utviklingsmuligheter gjør at det i realiteten bare er Asplan Viak Internett (Avinet) som kan levere det produktet vi etterspør. Avinet er leverandør av kartmotoren til Vi har brukt kr (ekskl. mva.) av fondsmidler til å investere i publiseringsverktøy, opplæring og tilrettelegging av funksjonalitet i forhold til våre behov. De to neste vinterne vil bli brukt til å komplettere kartløsning med temainformasjon. Årlig driftskostnad er kr (ekskl. mva.) fra og med Vi har kjøpt domenet til lanseringen. TURKART I 2011 besluttet vi å dele ut tidligere utgitte opplevelseskart gratis. Det gjelder: 1. Oversiktskart over turmål, friluftsområder og naturområder i Arendal, Froland, Grimstad og Tvedestrand. Kartet finnes i norsk, engelsk, tysk og fransk versjon 2. Opplevelseskart Hove Botne. Kartet er utgitt på norsk, engelsk og tysk 3. Opplevelseskart Øynaheia og Toplandsheia 4. Opplevelseskart Tvedestrand sørvest 5. Opplevelseskart Grimstad sentrum I 2011 begynte arbeidet med en kommunevis turkartserie i målestokk 1: De kommunevise turkartene vil bli laget i format 100 x 70 cm med kart på begge side med egen turguide i tillegg. Feltarbeidet med synfaring av Risør og Tvedestrand ble utført i Arbeidet var så tidkrevende at begge kartene vil bli utgitt i Søknadene om spillemiddelfinansiering av turkartene for Risør, Tvedestrand og Arendal ble innvilget, og det ble søkt om spillemidler til turkart Grimstad. På forespørsel fra en sammenslutning av ivrige grunneiere har vi bidradd til å få laget nærmiljøkart for merka stier og skiløyper i Bøylestadområdet i Froland kommune. Dette stod ikke på arbeidsplanen for 2011, men vi gjør det vi kan når slike forespørsler kommer. Vi fikk innvilget forenklet spillemiddelsøknad. Utgiftene vil bli refundert i KYSTSTI På oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune skal friluftsrådene arbeide med å kartlegge mulighetene for å etablere kyststi gjennom fylket. Det er ulike oppfatninger av hva en kyststi egentlig er. Graden av tilrettelegging kan variere fra turveistandard til enkel sti. Friluftsrådet 2

3 Sør har i 2011 kartlagt en mulig trasé gjennom Risør og Tvedestrand, med muligheter for flere flotte rundløyper. Vi har laget en forprosjektrapport, et kart som viser opplevelsesverdi og et kart som viser tilretteleggingsgrad for hver kommune. I løpet av 2012 skal Arendal og Grimstad kartlegges. Når Aust-Agder fylkeskommune og kystkommunene har behandlet forprosjektrapportene politisk, ønsker vi å arbeide videre slik at vedtatte planer kan realiseres. Kontakten med Aust-Agder turistforening har i 2011 stort sett skjedd via turlagene. Her er vi i ferd med å etablere et spennende samarbeid med Havrefjell turlag og med Tvedestrand og Vegårshei turlag. PLANARBEID Friluftsrådet Sør deltar i planforum Aust-Agder, som drives av fylkeskommunen. Vi har avgitt uttalelser til følgende overordnede planer og detaljplaner i 2011; Kommuneplan for Arendal, kommuneplan for Gjerstad, kommuneplan for Tvedestrand, kommunedelplan for Tvedestrand, E18 vindpark, revisjon av forvaltningsplan for Raet, reguleringsplan for Hauslandssanden i Grimstad, reguleringsplan for hytteområde Vindvik/Limkjær i Risør, reguleringsplan for Neset i Risør, reguleringsplan for Stangholmen i Risør, reguleringsplan for Sørbudalen i Risør og atferdsregler for lysløypa ved Dømmesmoen i Grimstad. Vi har kartlagt merka og umerka stier innenfor planområdet til ny E18-trase mellom Arendal og Tvedestrand. Vi synes det var svært viktig å få dokumentert hvor stiene går som en del av beslutningsgrunnlaget for valg av trasé. Derfor framskyndet vi feltarbeidet i Arendal ett år, mot at Statens vegvesen betalte disse kostnadene. Synfaringen i Tvedestrand har friluftsrådet bekostet. TURBOK SØR Vi arbeider med kommunevise turbøker dersom det er behov og ønske om det. Turbøkene har så langt blitt til i et samarbeid med lokale ressurspersoner og ildsjeler. Vi har innledet et samarbeid med Svein E. Kristiansen om en turbok for Froland kommune. Det ble søkt om spillemiddelfinansiering av boka for 2. gang, søknaden ble godkjent i 2010, svar ventes i Alt feltarbeid ble ferdigstilt i løpet av Boka blir en vandring langs Frolands grenser i 25 etapper til fots, på sykkel, i kano/kajakk eller på ski. SKOLER OG BARNEHAGER Et av våre viktigste satsingsområder er kursvirksomhet i skoler og barnehager. Her fokuserer vi på hvordan friluftsaktivitet kan brukes som pedagogisk metode for læring. Vi vektlegger aktivitet som fører til arbeid omkring kompetansemål i rammeplanen for barnehager og læreplanen for grunnskolen. Vi arbeider kontinuerlig med pedagogers bevissthet i forhold til at friluftsaktivitet kan brukes som en pedagogisk metode for å lære fag. Fysisk aktivitet og sosial utvikling er positive tilleggseffekter, men er ikke alene mål for aktiviteten. I løpet av 2011 deltok 573 pedagoger i aktivitetskurs i regi av Friluftsrådet Sør. I tillegg arrangerte vi aktivitetsdager for elever i grunnskolen og 205 barn i barnehagene. De årlige skogdagene for ungdomsskoleelever i Froland og østregionen ble gjennomført i samarbeid med Skogselskap i Aust-Agder, Tvedestrand og Åmli videregående skole m.f. Vi 3

4 fikk til sammen kr fra Direktoratet for Naturforvaltning og Utdanningsdirektoratet til vår pedagogiske virksomhet. LÆRENDE NETTVERK «Lærende nettverk i friluft» er inne i sitt fjerde skoleår. Dette skoleåret består nettverket av Søndeled skole, Risør barneskole, Holt skole, Vestre Sandøya skole, Åmli skule og Nesheim skole og Roligheden skole. Fylkesmannen er fortsatt involvert i nettverket ved at en representant for Utdannings- og familieavdelingen deltar i nettverkssamlingene. Skolene i nettverket har selv vektlagt at de synes de får mye igjen for den anvendte tiden i nettverkssamlingene, og at det er fint å ha en slik mulighet til delingskultur i praksis. Holt og Risør skole er valgt ut som pilotskoler for utprøving av stedsbasert læring på nettstedet Skolene i lærende nettverk ønsker å legge sine uteskoleplaner tilgjengelig på nettstedet, slik at de enda lettere kan tas i bruk av alle ansatte ved den enkelte skole. I 2011 ble det arrangert 4 nettverkssamlinger hvorav en samling var et heldagsbesøk i gruver og mineralpark på Evje i Setesdalen, en dag var på Merdø i Arendal, en kveld var et miniastronomikurs i tilknytning til takobservatoriet ved Universitetet i Agder, avdeling Kristiansand og en samling var et kurs i «Stedsbasert læring på kart i skolen», og ble avholdt på Abel ungdomsskole i Gjerstad. FORUM FOR FRILUFTSLIV I SKOLEN Forumet er et tverrsektorielt samarbeid som arbeider for at alle elever i Norge gjennom et aktivt friluftsliv skal få oppleve mestring og trivsel og etablere gode vaner for å være i naturen. Forum for friluftsliv i skolen består av representanter blant annet fra: Direktoratet for naturforvaltning, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Høgskolen i Telemark, Norges Idrettshøgskole, FRIFO, FL og DNT. I tillegg har nesten alle fylkene en kontaktperson for forumet. Friluftsrådet Sør representerer Aust-Agder fylke på vegne av fylkeskommunen. Forumet hadde et møte i Friluftsrådet Sør deltok og Vibeke presenterte sin masteroppgave knyttet til erfaringene med Lærende nettverk. SAMISKE AKTIVITETSDAGER Stor etterspørsel har gjort at vi har fått innarbeidet Samisk aktivitetsdag i Den Kulturelle Skolesekken som et av våre faste, årlige aktivitetstilbud. I vintermånedene for skoleåret 2010/11 deltok alle elever på 6. trinn i Grimstad kommune i en slik aktivitetsdag, alle elever på 8. trinn i Gjerstad og elevene fra 6. trinn ved 10 skoler i Arendal kommune. Dette vintertilbudet fører til høy aktivitet i de månedene av året hvor det i mange tilfeller ellers foregår lite uteaktivitet ved skolene. Lærerne uttrykker at innenfor dette emnet er det behov for kompetanseheving og at de er positive til måten friluftsrådet gjør dette på; gjennom praktiske aktiviteter for både elever og lærere. I løpet av 2011 deltok 73 lærere og 615 elever i samiske aktivitetsdager. 4

5 MARINBIOLOGI Marinbiologikurset Livet i fjæra er et populært tilbud blant skoler og barnehager i sommermånedene. Kurset er stadig under utvikling og tilbys i følgende varianter: - Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure for de eldste barna i barnehager - Skall, skal ikke passer godt for elever på barnetrinnet i grunnskolen - Sex og singelliv er tilpasset elever på ungdomstrinnet - Marinquiz flere vanskelighetsgrader fra mellomtrinnet til videregående Fra slutten av mai til begynnelsen av september deltok til sammen 1035 barn og unge og 205 lærere/førskolelærere på våre marinbiologikurs. KRABBEFORSKNING Tvedestrand kommune er en foregangskommune når det gjelder kartlegging av marine naturtyper og arbeid for en bærekraftig forvaltning avdisse. I den anledning henvendte kommunen seg til Direktoratet for naturforvaltning med forespørsel om hjelp til å etablere et undervisningsopplegg for grunnskolen. DN henviste til Friluftsrådet Sør og Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Vi klarte å rydde plass til enda et prosjekt som ikke sto på lista over årets arbeidsoppgaver. Havforskningsinstituttet og Friluftsrådet Sør utarbeidet et undervisningsopplegg i fanging, merking og gjenfangst av strandkrabber. Dette for at elevene skal arbeide som forskerspirer og kartlegge gjenfangstrater og bestandssvingninger. Elevene få også innføring i strandkrabbenes biologi og betydningen arten har for andre arter. FL hjalp til med å få innarbeidet prosjektet i Den Naturlige Skolesekken. Samlet prosjektstøtte er på kr fordelt mellom prosjektskolene, FL, Havforskningsinstituttet og oss. 121 barn fra Tvedestrand har deltatt i prosjektet. Krabbefisket har foregått på Furøya (2 ganger), i Einarsvika og ved Bertesnes. NATURLOS Konseptet kalt Naturlos er et storstilt samarbeid mellom en rekke lag, foreninger og kommuner, anslagsvis ulike frivillige lag og organisasjoner. Naturlosbrosjyren ble utgitt for 12. år på rad. Brosjyren ble trykket i eksemplarer og fulldistribuert til alle husstander i Aust-Agder og Nissedal kommune i Telemark. Brosjyren ble på 36 sider med totalt 179 turer og friluftsarrangement. Av disse var 44 arrangementer spesielt rettet mot barnefamilier, 23 turer mot barn og unge, 8 arrangementer var sykkelturer, 5 var spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere, 16 var rettet mot målgruppen seniorer, 3 var padleturer og 7 fiskearrangement. Deltakelsen på turene har variert fra 10 til 200. Gjennomsnittet ligger trolig rundt 50 deltakere pr. tur. Totalt regner vi med at det deltok ca personer på Naturlosturene. I tillegg deltok rundt personer på Naturens dag på Bjørnebo og det dobbelte på Gøy på landet på Hove. Aust-Agder fylkeskommune reduserte støtten til trykking og distribusjon av Naturlosbrosjyren med kr i forhold til året før. Telemark fylkeskommune svarte ikke 5

6 på søknaden om å dekke tilsvarende kostnader for Nissedal kommune. Det resulterte i et underskudd på drøyt kr. Vi har ikke medregnet egeninnsatsen til arbeidet med brosjyren, fordi dette vurderes som svært viktig for å utløse mye friluftsaktivitet. NATURENS DAG Friluftsrådet Sør arrangerer Naturens dag på Bjørnebo i Arendal sammen med Skogselskapet i Aust-Agder og 4H Aust-Agder. I mer enn 25 år har arrangementet vært gjennomført, med aktiviteter, mat og opplevelser for hele familien den siste søndagen i mai. Mange lag og organisasjoner stiller opp på denne dagen. Besøkstallet i 2011 var omkring 1500 personer. SOMMERFERIETILBUD Vi utvidet samarbeidet med Røde Kors i Søruga ble som tidligere gjennomført i den første hele uka i grunnskolens sommerferie. Søruga begynte med havfisketur med MS Bibben i Grimstads skjærgård. 35 jenter og gutter i alderen 9 14 år dro to kasser med fisk, mest makrell. Alle deltakerne fikk oppleve å dra opp fisk fra havet. Om kvelden ble fisken grillet og spist. Deltakerne bodde på Kilandsenteret i Grimstad under campen. Her fikk deltakerne 4 spennende dager med mange ulike aktiviteter, blant annet kanopadling, klatrevegg, bading og ballspill. I tillegg samarbeidet vi med 4H Aust-Agder om to basecampdager på Risøya. Vi hadde ansvaret for padleaktivitetene og sykkelorienteringen. Vi fikk økonomisk støtte til Søruga gjennom DN-midler, aktivitetsmidler fra Friluftsrådenes Landsforbund og midler til friluftsaktivitet fra Aust-Agder Fylkeskommune. HØSTFERIETILBUD Om lag 300 barn deltok på åpen aktivitetsdag, den første søndagen i høstferien. Deltakerne var i aldersgruppen 8 14 år. Det var 5 ulike stasjoner rundt den 4,5 km lange lysløypa ved Birkenlund. Aktivitetsdagen ble gjennomført av Arendal kommune i samarbeid med Friluftsrådet Sør. Aktivitetene var: Padling, fiske, mat på bål, orientering og skyting med pil og bue og luftgevær. NO LIMIT I starten av 2011 ble friluftsrådet, blindeforbundet og idrettsforbundet utfordret/invitert av Arendal kommune til samarbeid om å arrangere en lightversjon av Lars Monsens Ingen grenser. Vi sa umiddelbart ja, og tanken var at ekspedisjonen skulle gjennomføres i høstferien, men av temperaturhensyn og kolliderende aktiviteter ble vår Ingen grenser, kalt No Limit, flyttet til midten av august. Her deltok 6 syns-, hørsels- og/ eller bevegelseshemmede med ledsagere på ekspedisjonen (på sykkel, i raftingflåte, i kano og på hesteryggen) langs Nidelva fra Nelaug i Åmli til Birketveit i Grimstad, med overnatting i lavvo på Osevollen i Froland. Aldersgruppe år, 2 gutter og 4 jenter. Logistikk og beredskap gjør No Limit svært ressurskrevende om lag 3 voksne per deltaker. Nidelva Padleklubb, Grimstad Røde Kors og frivillige enkeltpersoner gjorde dette mulig. Hovedmålet er å få flere funksjonshemmede i regelmessig fysisk aktivitet. Vi håper at No Limit blir en årlig utfordrende aktivitet for ungdom med den type funksjonsnedsettelser. 6

7 VINTERFERIETILBUD Vi arrangerte gratis skøyteskole hvor det deltok 10 barn, åpen dag på Arendal kunstisbane med 227 barn/barnefamilier, og ungdomstur til Vrådal alpinsenter i Kviteseid med 35 ungdommer. På skøytebanen var av deltakerne flyktninger. På turen til Vrådal lagde vi mat på bål. På grunn av lav påmelding ble to aktivitetsdager avlyst (skitur for barn til Øynaheia i Froland og alpintur til Gautefall i Drangedal/Nissedal). Alpinturen til Vrådal ble arrangert for andre året på rad, og er et attraktivt tilbud til ungdom mellom 13 og 20 år. SYKKELBANKER OG SKØYTEBANK Friluftsrådet Sør etablerer utstyrsbanker i samarbeid med kommunene. De siste årene har vi investert i sykler, flest hybridsykler men vi har også offroadsykler og barnesykler. 30 sykler disponeres av Arendal turistkontor og 10 sykler av Tvedestrand turistkontor - Bokbanken. Åmli og Froland takket nei til etablering av sykkelbank i 2011 på grunn av manglende finansiering av egenandelen på kr/sykkel. Tilbudet gikk derfor videre til Grimstad og Nissedal som begge takket ja med tanke på Leier eller låner du sykkel følger det alltid hjelm med. Vi har kjøpt inn 60 par skøyter (lengdeløp, kunstløp og hockey) i barne- og ungdomsstørrelser. Disse leies ut fra kiosken ved Arendal kunstisbane på Myra, for bruk på kunstisbanen. Skøyteutleie har lenge vært etterspurt og har så langt vært en stor suksess. ANDRE AKTIVITETER 2011 var skogens år. Vi ble i den anledning utfordret til å være med å markere dette under Internasjonale dager i Arendal. Dette gjorde vi ved å arrangere Fra skog i sentrum til sentrum av skogen en natursti for barn og en for voksne med spørsmål om skog dypt inne i Åsbieskogen. Dessverre ble dette en svært regntung fredag i slutten av oktober, men noen få barnefamilier fant veien inn til Doppedalen. FOLKEHELSE Folkehelsekoordinatoren i Arendal kommune ønsket å etablere Månedens tur, slik Grimstad kommune har. Vi har bistått med å velge ut turmål i Arendal og gitt turbøker som premier til vinnerne i begge kommunene. Månedens tur er gått av svært mange og turene har fått mye positiv oppmerksomhet i Agderposten spesielt. FORSKNING Vi ble oppfordret av FL til å søke extramidler fra Helse og Rehabilitering til kartlegging av hvilke former for fysisk aktivitet som er vanligst og hvor ofte vi er i aktivitet, hvilke friluftsområder som brukes mest og hvor bilbasert er dagens friluftsliv, hvor viktig friluftsmulighetene er ved valg av bosted og om flått påvirker vår adferd i naturen. Dette for at vi skal få bedre informasjon om hvor viktig friluftsliv er for innbyggerne, og hva slags tilrettelegging som er ønskelig. Dessverre ble det også denne gangen avslag på samtlige søknader fra friluftsrådene. 7

ÅRSMELDING 2012. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar.

ÅRSMELDING 2012. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar. ÅRSMELDING 2012 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte og ekstraordinært årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Line Øvernes Mørch

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar.

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar. ÅRSMELDING 2013 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 31 saker. Det har vært ett møte i arbeidsgruppen for utredning av organisering, lokalisering og vedtekter for Friluftsrådet Sør.

Detaljer

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

DNS: Hva skal skolene gjøre?

DNS: Hva skal skolene gjøre? Den naturlige skolesekken og nettstedet friluftsliv i skolen Janne Teigen Braseth, Møte Forum for friluftsliv i skolen, Trondheim, 20.10.2010 DNS: Hva skal skolene gjøre? Skal lage ett eller flere undervisningsopplegg

Detaljer

Rapport 2011: Læring i friluft

Rapport 2011: Læring i friluft Rapport 2011: Læring i friluft Læring i friluft Læring i friluft er friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse Styret Ole Goderstad (Tvedestrand kommune) har vært styrets leder. Robert Myhren (Arendal kommune) har vært nestleder. Valgkomitèen har bestått av Samuel Arnt Larsen (Gjerstad

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd Arbeidsplan høsten 2017 1. Innledning og administrasjon Friluftsrådets administrasjonsgruppe er viktig for å oppnå resultater og få til den gode relasjon mellom medlemskommunene og friluftsrådet. Utskifting

Detaljer

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Hei! Er du 10.klasseelev til høsten så kan du bli med på 58,5 grader nord 2011! Du

Detaljer

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE Naturopplevelser for livet TTF PÅ TUR MED SKOLE OG BARNEHAGE Telemark Turistforening ønsker å inspirere til bruk av naturen som en del av hverdagen i skolene og

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd - skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser

Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd - skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser Økt fysisk aktivitet i hverdagen en utfordring som krever samarbeid + Friluftsrådene = bedre livskvalitet Hva

Detaljer

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Foto fra friluftsrådene og FL Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd Hovedoppgaven er å arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen. Presentasjon. Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund. Foto fra friluftsrådene og FL

Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen. Presentasjon. Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund. Foto fra friluftsrådene og FL Presentasjon Foto fra friluftsrådene og FL Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund LÆRING I FRILUFT ULIKE ARBEIDSMETODER Friluftsrådene skal gjennom Læring i friluft stimulere til mer og bedre uteaktivitet

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Kåring av Årets friluftslivskommune 2015

Kåring av Årets friluftslivskommune 2015 Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO Tlf 23310980 Org.nr. 971 262 834 www.norskfriluftsliv.no post@norskfriluftsliv.no Til Friluftslivets år kommuner v/ordfører Oslo, 26.5.2015 Kåring av Årets friluftslivskommune

Detaljer

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor. årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.no Daglig leder: Geir Henning Waagsnes Telefon: 37 00 55

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,1 årsverk fordelt slik:

Detaljer

Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011

Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011 Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011 Midler til sikring, tilrettelegging og aktivitet Berit Weiby Gregersen, rådgiver Aust-Agder fylkeskommune Aust-Agder som friluftslivsfylke I Aust-Agder er det 176

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Hvorfor er friluftsliv så viktig? Ferske tall viser at. - KUN 3 av 10 barn og voksne oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger

Detaljer

Ekstrastiftelsen, rapport

Ekstrastiftelsen, rapport Ekstrastiftelsen, rapport Forord Stavanger Turistforening har bygget Friluftslåven på Gramstad med et stort fokus på universell utforming. Takket være økonomiske bidrag fra Sandnes Kommune, Spillemidler

Detaljer

Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017

Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017 Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017 Mats Dahl Aanonsen Idrettsrådgiver 28. november 2017 1. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Ordinære- og nærmiljøanlegg Både nybygg og rehabilitering Behandles

Detaljer

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,4 årsverk fordelt slik: Daglig

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

Springvannsheia friområde

Springvannsheia friområde Springvannsheia friområde - Pilotprosjekt i Direktoratet for Naturforvaltning sin nærmiljøsatsning En friluftsperle i sentrum av Lillesand - med lun skog, nærhet til vann og storslagen utsikt over skjærgården

Detaljer

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no Foto: Friluftsrådet Vest Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle 2017 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 post@friluftsrad.no

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Rolf Olav Johnsen (Melbu), Steinar Henriksen (SFK Ajaks) og Kjetil Paulsen (Sortland) i bakken på vinteraktivitetsdagen på Kleiva. Foto: Tone M Sørensen 1. STYRING

Detaljer

Administrasjonen drøfting:

Administrasjonen drøfting: Elverum skytterlag søker om midler til å gjennomføre skyting som valgfag på to ungdomsskoler i Elverum, henholdsvis Elverum ungdomsskole og Hanstad skole. Elverum ungdomsskole er blant Norges største ungdomsskoler

Detaljer

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Midt-Agder Friluftsråd Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Et frivillig interkommunalt samarbeid etablert 1939 Eierkommuner: Kristiansand Søgne Songdalen

Detaljer

Hvordan inkludere funksjonshemmede

Hvordan inkludere funksjonshemmede Hvordan inkludere funksjonshemmede Mosjonsaktivitet for alle! Vi har et ansvar å tilby mosjonsaktivitet for alle. Orientering har en unik mulighet siden vi benytter naturen som vårt anlegg. Idretten er

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2009 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd

Detaljer

Sluttrapport Beintøft ungdom

Sluttrapport Beintøft ungdom Sluttrapport Beintøft ungdom prosjektleder: Beate Fiszkal, Klimaalliansen prosjektperiode: 02.07.13 01.06.14 prosjektet ble støttet av Transnova 1 forside av nettsiden Beintoft-ung.no Den grafiske utviklingen

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert.

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert. Last ned pdf av foredraget og veileder: 1. www.friluftsrad.no 2. Klikk på logo til Læring i friluft 3. Klikk på Stedsbasert læring - utprøving Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Den fysiske skolesekken

Den fysiske skolesekken Den fysiske skolesekken Fysisk aktivitet i natur og nærmiljø -for skoler og SFO i Sør-Trøndelag Et spennende partnerskap mellom det offentlige og idretts-/friluftsorganisasjoner www.stfk.no/denfysiskeskolesekken

Detaljer

AKTIVITETSKAMPANJE 2014

AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Helsedirektoratet AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Presentasjon Muligheter Hva vil vi Haugesund 18. mars 2014 Friluftsrådenes Landsforbund Marianne Sanderud og Lise-Berith Lian Tlf 67815180, e-post marianne@friluftsrad.no

Detaljer

Nærfriluftsliv i Levanger kommune

Nærfriluftsliv i Levanger kommune Nærfriluftsliv i Foto: Levangeravisa 1 Nærfriluftsliv i Turskiltprosjektet i Levanger Friluftslivets år 2015 Levanger Vegen videre Foto: Levangeravisa 2 Turskiltprosjektet i Aktiv rolle som kommunekontakt

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

Idrett, folkehelse, BUFT Kommunene, Idrettslag, Buskerud - Statusoversikt

Idrett, folkehelse, BUFT Kommunene, Idrettslag, Buskerud - Statusoversikt HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2017 Mål 1: Et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud I Buskerud finnes det brede tilbud som omfatter alt fra

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

ÅRSBERETNING 2016 TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG

ÅRSBERETNING 2016 TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG 1 ÅRSBERETNING 2016 TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG Årsmøtet avholdes torsdag 26 januar kl. 19.30 i gamlebygget på Tvedestrand og Åmli videregående skole, Holt. ( Holt Landbrukskole ) SAKSLISTE: 1. Åpning

Detaljer

Friluftslivets uke. Lofoten september 2017

Friluftslivets uke. Lofoten september 2017 Friluftslivets uke Lofoten 2. 10. september 2017 Oppdatert: 23.08.2017 Friluftslivets uke Lofoten 2. 10. september 2017 Friluftslivets uke i Lofoten kan friste med mange varierte naturopplevelser for liten

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge»

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge» «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge» Læring i Friluft - Hovedmål Stimulere til mer og bedre uteaktivitet som en naturlig del av hverdagen i barnehage,

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24. DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.0412 AKTUELT Ny folkehelselov Ansvar: kommunene og fylkeskommunene Kapittel

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004 Årsberetning 2004 ÅRSBERETNINGEN FOR 2004 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Fylkesmannen i Aust-Agder og Aust - Agder fylkeskommune for godt samarbeid i 2004.

Detaljer

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Den Norske Turistforening 57 medlemsforeninger + lokallag 250 000 medlemmer- ungdom / barn øker mest! Over

Detaljer

Aud Lindseth. Til utdanningssektoren i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge

Aud Lindseth. Til utdanningssektoren i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge Aud Lindseth Fra: Emne: Vedlegg: Sofie May Moore [s.m.moore naturfagsenteret.no] Utlysning av midler i nsmail.pdf Til utdanningssektoren i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge Hvert år deler ut midler

Detaljer

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 F O R M Å L S P A R A G R A F DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

Detaljer

Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 6.september 2011.

Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 6.september 2011. Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 6.september 2011. Deltakere: Fra Forumet: Hege Valås, Utdanningsforbundet, Jorunn N. Braute,

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011

Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011 Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011 Per Christian Brunsvik (40) (kjent fra Ingen grenser på NRK) og Steinar Andreassen Jensen (18) skal håndsykle/rulle 2500 kilometer,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Det finns berre ein Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Ser det svart ut? Bygda er 25 km lang, 12 km med gjørmeveg 75 % av lokal kraftproduksjon lagt ned Butikken, posten og ungdomsskolen

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

KULTUR- OG. Retningslinjer:

KULTUR- OG. Retningslinjer: KULTUR- OG TILSKUDD TIL MERKING OG GRADERING AV STIER OG TURLØYPER I FINNMARK 2014 Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og foreninger. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 11.desember 2015 i kommunehuset i Tvedestrand.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 11.desember 2015 i kommunehuset i Tvedestrand. Til Styremedlemmer i Østre Agder Andre deltakere på møtet Arendal 14.desember 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 11.desember 2015 i kommunehuset i Tvedestrand. Følgende møtte: Ordfører Per

Detaljer

Ukebrevet 23/10 FELLES. Minner om søknadsfristen for å søke skoleplass for neste skoleår er 15.november! BARNEHAGEN

Ukebrevet 23/10 FELLES. Minner om søknadsfristen for å søke skoleplass for neste skoleår er 15.november! BARNEHAGEN Åpen dag i Småskolen og Storskolen: Ukebrevet Uke 43 (23 23/10 29/10) FELLES Vi ønsker velkommen til «Åpen dag i Småskolen og Storskolen»: Lørdag 4.november - kl 12.00-14.00 14.00 Hilsen Stine, Nelya og

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Stemland Arkiv: K11 &32 Arkivsaksnr.: 11/1189

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Stemland Arkiv: K11 &32 Arkivsaksnr.: 11/1189 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Stemland Arkiv: K11 &32 Arkivsaksnr.: 11/1189 KARTLEGGING OG VERDISETTING AV FRILUFTSOMRÅDER Rådmannens innstilling: Formannskapet tar arbeidet med kartlegging og verdisetting

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Østre Agder v/ Tone Worren Kløcker Arendal kommune Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing Miljøforvaltningens SKOLESATSING www.miljo.no/skolesatsing 2 Det handler om å overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre stand som vi overtok den. Derfor har Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 20.oktober 2010.

Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 20.oktober 2010. Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 20.oktober 2010. Deltakere: Fra Forumet:, Nils Aal, Statskog, Lise-Berith Lian, Friluftsrådenes

Detaljer

Turskiltprosjektet TURSKILTKURS

Turskiltprosjektet TURSKILTKURS Turskiltprosjektet TURSKILTKURS Kurs i merking, skilting, gradering og informasjonstiltak knyttet til turruter TURSKILTPROSJEKTET - FORMÅL «Formål med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter Lars Gotaas Hedmark fylkeskommune Fagdag tur- og friluftsruter Hamar 19. november 2014 Friluftsliv - satsingsområder Friluftsliv i det daglige Fra døra Fra skolen Turveier, -stier og løyper Nær o-kart

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Setesdal v/ Asle Bentsen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011)

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011) Mandal Eldreråd Årsmelding 2011 Oversikt over rådets medlemmer: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Thorleiv Anda Unni Fredrikke Hald Anne Lise Berg Bentsen Ivar Hermansen,

Detaljer