ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med sine medarbeidere. Styreleder har hatt utviklingssamtale med daglig leder. Revisjon av internkontroll systemet ble foretatt i desember. Friluftsrådet Sør og Midt-Agder friluftsråd deltok på årsmøte i Forum for natur og friluftsliv, FNF Agder. Friluftsrådene ønskes som medlem av FNF. Vi har gitt innspill til hvordan tillutningserklæringen kan endres for at interkommunale friluftsråd kan delta sammen med frivillige organisasjoner, men ikke fått tilbakemelding på om forslaget er tatt til følge. Gidske har deltatt på kurs i Naturmangfoldloven modul 2 og kurs i konsekvenser ved vindkraftutbygginger. Hun har også deltatt på samling angående Barnevandringsstien. Geir og Gidske var i Åmli kommune i februar for å diskutere ulike prosjekt som sykkelbank, turbok og turkart. Vibeke og Gidske deltok på tilskuddskurs i Arendal i november. Vibeke deltok i «Læring i friluft»-samling for friluftsrådene i januar i Bærumsmarka. Vibeke deltok i april i to møter i Tvedestrand i forbindelse med oppstart av pedagogisk arbeid i tilknytning til aktiv forvaltning av marine verdier i kystsonen; ett møte med representanter for Havforskningsinstituttet samt Tvedestrands miljøvernrådgiver Asbjørn Aanonsen, og ett møte med rektorene i Tvedestrandsskolen. I september deltok Vibeke i forumsamling for friluftsliv i skolen ved Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim, der hun bidro med innlegg om nettverksarbeidet i Sør. Samme måned deltok hun som workshopleder under nordisk uteskolekonferanse i Malmö. I oktober deltok hun i konferanse for Den Naturlige Skolesekken i Oslo. I begynnelsen av juni deltok styreleder, nestleder og daglig leder på friluftskonferanse i Ålesund, hvor Friluftsrådenes Landsforbund, FL også avholdt sitt årsmøte. Line deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar. Daglig leder og styreleder har deltatt i møter angående region Østre Agders vedtak om å utrede friluftsrådets organisering, lokalisering og vedtekter. Vi har også deltatt på rådmannsmøte i region Vest Telemark, på forespørsel om å orientere om vår virksomhet. NYE MEDLEMMER Nissedal kommune ble tatt opp som medlem av Friluftsrådet Sør av årsmøtet i fjor. Resten av kommunene i Vest Telemark, samt Drangedal og Kragerø i Grenlandsregionen ble tilskrevet og bedt om å melde sin interesse for medlemskap i løpet av året, dersom de skulle ønske å bli medlem av Friluftsrådet Sør neste fireårsperiode. De fleste har svart at kommunen vil vente og se om det blir etablert et eller flere friluftsråd i Telemark, noe Telemark fylkeskommune ønsker å stimulere til, før de vil ta stilling til invitasjonen. Friluftsrådet Sør vil ikke ta nye initiativ til utvidelse av vårt geografiske område denne valgperioden. 1

2 HJEMMESIDEN Nye hjemmesider ble utviklet i begynnelsen av 2011, basert på en gratis publiseringsløsning fra Joomla. Nettsidene inneholder langt mer informasjon enn tidligere, og årlige driftskostnader er kuttet med om lag kr (ekskl. mva.). Friluftsrådet Sør eier flere domener. I 2011 har vi vært bevist på å profilere oss som DYNAMISK KART FL har valgt å samarbeide med Statsskog om for digital kartpresentasjoner av turforslag. Friluftsrådene må selv dekke kostnadene for videreutvikling tilpasset lokale behov. Friluftsrådet Sør har vurdert flere leverandører av kartløsninger på nett, men FLs valg av samarbeidspartner og videre utviklingsmuligheter gjør at det i realiteten bare er Asplan Viak Internett (Avinet) som kan levere det produktet vi etterspør. Avinet er leverandør av kartmotoren til Vi har brukt kr (ekskl. mva.) av fondsmidler til å investere i publiseringsverktøy, opplæring og tilrettelegging av funksjonalitet i forhold til våre behov. De to neste vinterne vil bli brukt til å komplettere kartløsning med temainformasjon. Årlig driftskostnad er kr (ekskl. mva.) fra og med Vi har kjøpt domenet til lanseringen. TURKART I 2011 besluttet vi å dele ut tidligere utgitte opplevelseskart gratis. Det gjelder: 1. Oversiktskart over turmål, friluftsområder og naturområder i Arendal, Froland, Grimstad og Tvedestrand. Kartet finnes i norsk, engelsk, tysk og fransk versjon 2. Opplevelseskart Hove Botne. Kartet er utgitt på norsk, engelsk og tysk 3. Opplevelseskart Øynaheia og Toplandsheia 4. Opplevelseskart Tvedestrand sørvest 5. Opplevelseskart Grimstad sentrum I 2011 begynte arbeidet med en kommunevis turkartserie i målestokk 1: De kommunevise turkartene vil bli laget i format 100 x 70 cm med kart på begge side med egen turguide i tillegg. Feltarbeidet med synfaring av Risør og Tvedestrand ble utført i Arbeidet var så tidkrevende at begge kartene vil bli utgitt i Søknadene om spillemiddelfinansiering av turkartene for Risør, Tvedestrand og Arendal ble innvilget, og det ble søkt om spillemidler til turkart Grimstad. På forespørsel fra en sammenslutning av ivrige grunneiere har vi bidradd til å få laget nærmiljøkart for merka stier og skiløyper i Bøylestadområdet i Froland kommune. Dette stod ikke på arbeidsplanen for 2011, men vi gjør det vi kan når slike forespørsler kommer. Vi fikk innvilget forenklet spillemiddelsøknad. Utgiftene vil bli refundert i KYSTSTI På oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune skal friluftsrådene arbeide med å kartlegge mulighetene for å etablere kyststi gjennom fylket. Det er ulike oppfatninger av hva en kyststi egentlig er. Graden av tilrettelegging kan variere fra turveistandard til enkel sti. Friluftsrådet 2

3 Sør har i 2011 kartlagt en mulig trasé gjennom Risør og Tvedestrand, med muligheter for flere flotte rundløyper. Vi har laget en forprosjektrapport, et kart som viser opplevelsesverdi og et kart som viser tilretteleggingsgrad for hver kommune. I løpet av 2012 skal Arendal og Grimstad kartlegges. Når Aust-Agder fylkeskommune og kystkommunene har behandlet forprosjektrapportene politisk, ønsker vi å arbeide videre slik at vedtatte planer kan realiseres. Kontakten med Aust-Agder turistforening har i 2011 stort sett skjedd via turlagene. Her er vi i ferd med å etablere et spennende samarbeid med Havrefjell turlag og med Tvedestrand og Vegårshei turlag. PLANARBEID Friluftsrådet Sør deltar i planforum Aust-Agder, som drives av fylkeskommunen. Vi har avgitt uttalelser til følgende overordnede planer og detaljplaner i 2011; Kommuneplan for Arendal, kommuneplan for Gjerstad, kommuneplan for Tvedestrand, kommunedelplan for Tvedestrand, E18 vindpark, revisjon av forvaltningsplan for Raet, reguleringsplan for Hauslandssanden i Grimstad, reguleringsplan for hytteområde Vindvik/Limkjær i Risør, reguleringsplan for Neset i Risør, reguleringsplan for Stangholmen i Risør, reguleringsplan for Sørbudalen i Risør og atferdsregler for lysløypa ved Dømmesmoen i Grimstad. Vi har kartlagt merka og umerka stier innenfor planområdet til ny E18-trase mellom Arendal og Tvedestrand. Vi synes det var svært viktig å få dokumentert hvor stiene går som en del av beslutningsgrunnlaget for valg av trasé. Derfor framskyndet vi feltarbeidet i Arendal ett år, mot at Statens vegvesen betalte disse kostnadene. Synfaringen i Tvedestrand har friluftsrådet bekostet. TURBOK SØR Vi arbeider med kommunevise turbøker dersom det er behov og ønske om det. Turbøkene har så langt blitt til i et samarbeid med lokale ressurspersoner og ildsjeler. Vi har innledet et samarbeid med Svein E. Kristiansen om en turbok for Froland kommune. Det ble søkt om spillemiddelfinansiering av boka for 2. gang, søknaden ble godkjent i 2010, svar ventes i Alt feltarbeid ble ferdigstilt i løpet av Boka blir en vandring langs Frolands grenser i 25 etapper til fots, på sykkel, i kano/kajakk eller på ski. SKOLER OG BARNEHAGER Et av våre viktigste satsingsområder er kursvirksomhet i skoler og barnehager. Her fokuserer vi på hvordan friluftsaktivitet kan brukes som pedagogisk metode for læring. Vi vektlegger aktivitet som fører til arbeid omkring kompetansemål i rammeplanen for barnehager og læreplanen for grunnskolen. Vi arbeider kontinuerlig med pedagogers bevissthet i forhold til at friluftsaktivitet kan brukes som en pedagogisk metode for å lære fag. Fysisk aktivitet og sosial utvikling er positive tilleggseffekter, men er ikke alene mål for aktiviteten. I løpet av 2011 deltok 573 pedagoger i aktivitetskurs i regi av Friluftsrådet Sør. I tillegg arrangerte vi aktivitetsdager for elever i grunnskolen og 205 barn i barnehagene. De årlige skogdagene for ungdomsskoleelever i Froland og østregionen ble gjennomført i samarbeid med Skogselskap i Aust-Agder, Tvedestrand og Åmli videregående skole m.f. Vi 3

4 fikk til sammen kr fra Direktoratet for Naturforvaltning og Utdanningsdirektoratet til vår pedagogiske virksomhet. LÆRENDE NETTVERK «Lærende nettverk i friluft» er inne i sitt fjerde skoleår. Dette skoleåret består nettverket av Søndeled skole, Risør barneskole, Holt skole, Vestre Sandøya skole, Åmli skule og Nesheim skole og Roligheden skole. Fylkesmannen er fortsatt involvert i nettverket ved at en representant for Utdannings- og familieavdelingen deltar i nettverkssamlingene. Skolene i nettverket har selv vektlagt at de synes de får mye igjen for den anvendte tiden i nettverkssamlingene, og at det er fint å ha en slik mulighet til delingskultur i praksis. Holt og Risør skole er valgt ut som pilotskoler for utprøving av stedsbasert læring på nettstedet Skolene i lærende nettverk ønsker å legge sine uteskoleplaner tilgjengelig på nettstedet, slik at de enda lettere kan tas i bruk av alle ansatte ved den enkelte skole. I 2011 ble det arrangert 4 nettverkssamlinger hvorav en samling var et heldagsbesøk i gruver og mineralpark på Evje i Setesdalen, en dag var på Merdø i Arendal, en kveld var et miniastronomikurs i tilknytning til takobservatoriet ved Universitetet i Agder, avdeling Kristiansand og en samling var et kurs i «Stedsbasert læring på kart i skolen», og ble avholdt på Abel ungdomsskole i Gjerstad. FORUM FOR FRILUFTSLIV I SKOLEN Forumet er et tverrsektorielt samarbeid som arbeider for at alle elever i Norge gjennom et aktivt friluftsliv skal få oppleve mestring og trivsel og etablere gode vaner for å være i naturen. Forum for friluftsliv i skolen består av representanter blant annet fra: Direktoratet for naturforvaltning, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Høgskolen i Telemark, Norges Idrettshøgskole, FRIFO, FL og DNT. I tillegg har nesten alle fylkene en kontaktperson for forumet. Friluftsrådet Sør representerer Aust-Agder fylke på vegne av fylkeskommunen. Forumet hadde et møte i Friluftsrådet Sør deltok og Vibeke presenterte sin masteroppgave knyttet til erfaringene med Lærende nettverk. SAMISKE AKTIVITETSDAGER Stor etterspørsel har gjort at vi har fått innarbeidet Samisk aktivitetsdag i Den Kulturelle Skolesekken som et av våre faste, årlige aktivitetstilbud. I vintermånedene for skoleåret 2010/11 deltok alle elever på 6. trinn i Grimstad kommune i en slik aktivitetsdag, alle elever på 8. trinn i Gjerstad og elevene fra 6. trinn ved 10 skoler i Arendal kommune. Dette vintertilbudet fører til høy aktivitet i de månedene av året hvor det i mange tilfeller ellers foregår lite uteaktivitet ved skolene. Lærerne uttrykker at innenfor dette emnet er det behov for kompetanseheving og at de er positive til måten friluftsrådet gjør dette på; gjennom praktiske aktiviteter for både elever og lærere. I løpet av 2011 deltok 73 lærere og 615 elever i samiske aktivitetsdager. 4

5 MARINBIOLOGI Marinbiologikurset Livet i fjæra er et populært tilbud blant skoler og barnehager i sommermånedene. Kurset er stadig under utvikling og tilbys i følgende varianter: - Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure for de eldste barna i barnehager - Skall, skal ikke passer godt for elever på barnetrinnet i grunnskolen - Sex og singelliv er tilpasset elever på ungdomstrinnet - Marinquiz flere vanskelighetsgrader fra mellomtrinnet til videregående Fra slutten av mai til begynnelsen av september deltok til sammen 1035 barn og unge og 205 lærere/førskolelærere på våre marinbiologikurs. KRABBEFORSKNING Tvedestrand kommune er en foregangskommune når det gjelder kartlegging av marine naturtyper og arbeid for en bærekraftig forvaltning avdisse. I den anledning henvendte kommunen seg til Direktoratet for naturforvaltning med forespørsel om hjelp til å etablere et undervisningsopplegg for grunnskolen. DN henviste til Friluftsrådet Sør og Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Vi klarte å rydde plass til enda et prosjekt som ikke sto på lista over årets arbeidsoppgaver. Havforskningsinstituttet og Friluftsrådet Sør utarbeidet et undervisningsopplegg i fanging, merking og gjenfangst av strandkrabber. Dette for at elevene skal arbeide som forskerspirer og kartlegge gjenfangstrater og bestandssvingninger. Elevene få også innføring i strandkrabbenes biologi og betydningen arten har for andre arter. FL hjalp til med å få innarbeidet prosjektet i Den Naturlige Skolesekken. Samlet prosjektstøtte er på kr fordelt mellom prosjektskolene, FL, Havforskningsinstituttet og oss. 121 barn fra Tvedestrand har deltatt i prosjektet. Krabbefisket har foregått på Furøya (2 ganger), i Einarsvika og ved Bertesnes. NATURLOS Konseptet kalt Naturlos er et storstilt samarbeid mellom en rekke lag, foreninger og kommuner, anslagsvis ulike frivillige lag og organisasjoner. Naturlosbrosjyren ble utgitt for 12. år på rad. Brosjyren ble trykket i eksemplarer og fulldistribuert til alle husstander i Aust-Agder og Nissedal kommune i Telemark. Brosjyren ble på 36 sider med totalt 179 turer og friluftsarrangement. Av disse var 44 arrangementer spesielt rettet mot barnefamilier, 23 turer mot barn og unge, 8 arrangementer var sykkelturer, 5 var spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere, 16 var rettet mot målgruppen seniorer, 3 var padleturer og 7 fiskearrangement. Deltakelsen på turene har variert fra 10 til 200. Gjennomsnittet ligger trolig rundt 50 deltakere pr. tur. Totalt regner vi med at det deltok ca personer på Naturlosturene. I tillegg deltok rundt personer på Naturens dag på Bjørnebo og det dobbelte på Gøy på landet på Hove. Aust-Agder fylkeskommune reduserte støtten til trykking og distribusjon av Naturlosbrosjyren med kr i forhold til året før. Telemark fylkeskommune svarte ikke 5

6 på søknaden om å dekke tilsvarende kostnader for Nissedal kommune. Det resulterte i et underskudd på drøyt kr. Vi har ikke medregnet egeninnsatsen til arbeidet med brosjyren, fordi dette vurderes som svært viktig for å utløse mye friluftsaktivitet. NATURENS DAG Friluftsrådet Sør arrangerer Naturens dag på Bjørnebo i Arendal sammen med Skogselskapet i Aust-Agder og 4H Aust-Agder. I mer enn 25 år har arrangementet vært gjennomført, med aktiviteter, mat og opplevelser for hele familien den siste søndagen i mai. Mange lag og organisasjoner stiller opp på denne dagen. Besøkstallet i 2011 var omkring 1500 personer. SOMMERFERIETILBUD Vi utvidet samarbeidet med Røde Kors i Søruga ble som tidligere gjennomført i den første hele uka i grunnskolens sommerferie. Søruga begynte med havfisketur med MS Bibben i Grimstads skjærgård. 35 jenter og gutter i alderen 9 14 år dro to kasser med fisk, mest makrell. Alle deltakerne fikk oppleve å dra opp fisk fra havet. Om kvelden ble fisken grillet og spist. Deltakerne bodde på Kilandsenteret i Grimstad under campen. Her fikk deltakerne 4 spennende dager med mange ulike aktiviteter, blant annet kanopadling, klatrevegg, bading og ballspill. I tillegg samarbeidet vi med 4H Aust-Agder om to basecampdager på Risøya. Vi hadde ansvaret for padleaktivitetene og sykkelorienteringen. Vi fikk økonomisk støtte til Søruga gjennom DN-midler, aktivitetsmidler fra Friluftsrådenes Landsforbund og midler til friluftsaktivitet fra Aust-Agder Fylkeskommune. HØSTFERIETILBUD Om lag 300 barn deltok på åpen aktivitetsdag, den første søndagen i høstferien. Deltakerne var i aldersgruppen 8 14 år. Det var 5 ulike stasjoner rundt den 4,5 km lange lysløypa ved Birkenlund. Aktivitetsdagen ble gjennomført av Arendal kommune i samarbeid med Friluftsrådet Sør. Aktivitetene var: Padling, fiske, mat på bål, orientering og skyting med pil og bue og luftgevær. NO LIMIT I starten av 2011 ble friluftsrådet, blindeforbundet og idrettsforbundet utfordret/invitert av Arendal kommune til samarbeid om å arrangere en lightversjon av Lars Monsens Ingen grenser. Vi sa umiddelbart ja, og tanken var at ekspedisjonen skulle gjennomføres i høstferien, men av temperaturhensyn og kolliderende aktiviteter ble vår Ingen grenser, kalt No Limit, flyttet til midten av august. Her deltok 6 syns-, hørsels- og/ eller bevegelseshemmede med ledsagere på ekspedisjonen (på sykkel, i raftingflåte, i kano og på hesteryggen) langs Nidelva fra Nelaug i Åmli til Birketveit i Grimstad, med overnatting i lavvo på Osevollen i Froland. Aldersgruppe år, 2 gutter og 4 jenter. Logistikk og beredskap gjør No Limit svært ressurskrevende om lag 3 voksne per deltaker. Nidelva Padleklubb, Grimstad Røde Kors og frivillige enkeltpersoner gjorde dette mulig. Hovedmålet er å få flere funksjonshemmede i regelmessig fysisk aktivitet. Vi håper at No Limit blir en årlig utfordrende aktivitet for ungdom med den type funksjonsnedsettelser. 6

7 VINTERFERIETILBUD Vi arrangerte gratis skøyteskole hvor det deltok 10 barn, åpen dag på Arendal kunstisbane med 227 barn/barnefamilier, og ungdomstur til Vrådal alpinsenter i Kviteseid med 35 ungdommer. På skøytebanen var av deltakerne flyktninger. På turen til Vrådal lagde vi mat på bål. På grunn av lav påmelding ble to aktivitetsdager avlyst (skitur for barn til Øynaheia i Froland og alpintur til Gautefall i Drangedal/Nissedal). Alpinturen til Vrådal ble arrangert for andre året på rad, og er et attraktivt tilbud til ungdom mellom 13 og 20 år. SYKKELBANKER OG SKØYTEBANK Friluftsrådet Sør etablerer utstyrsbanker i samarbeid med kommunene. De siste årene har vi investert i sykler, flest hybridsykler men vi har også offroadsykler og barnesykler. 30 sykler disponeres av Arendal turistkontor og 10 sykler av Tvedestrand turistkontor - Bokbanken. Åmli og Froland takket nei til etablering av sykkelbank i 2011 på grunn av manglende finansiering av egenandelen på kr/sykkel. Tilbudet gikk derfor videre til Grimstad og Nissedal som begge takket ja med tanke på Leier eller låner du sykkel følger det alltid hjelm med. Vi har kjøpt inn 60 par skøyter (lengdeløp, kunstløp og hockey) i barne- og ungdomsstørrelser. Disse leies ut fra kiosken ved Arendal kunstisbane på Myra, for bruk på kunstisbanen. Skøyteutleie har lenge vært etterspurt og har så langt vært en stor suksess. ANDRE AKTIVITETER 2011 var skogens år. Vi ble i den anledning utfordret til å være med å markere dette under Internasjonale dager i Arendal. Dette gjorde vi ved å arrangere Fra skog i sentrum til sentrum av skogen en natursti for barn og en for voksne med spørsmål om skog dypt inne i Åsbieskogen. Dessverre ble dette en svært regntung fredag i slutten av oktober, men noen få barnefamilier fant veien inn til Doppedalen. FOLKEHELSE Folkehelsekoordinatoren i Arendal kommune ønsket å etablere Månedens tur, slik Grimstad kommune har. Vi har bistått med å velge ut turmål i Arendal og gitt turbøker som premier til vinnerne i begge kommunene. Månedens tur er gått av svært mange og turene har fått mye positiv oppmerksomhet i Agderposten spesielt. FORSKNING Vi ble oppfordret av FL til å søke extramidler fra Helse og Rehabilitering til kartlegging av hvilke former for fysisk aktivitet som er vanligst og hvor ofte vi er i aktivitet, hvilke friluftsområder som brukes mest og hvor bilbasert er dagens friluftsliv, hvor viktig friluftsmulighetene er ved valg av bosted og om flått påvirker vår adferd i naturen. Dette for at vi skal få bedre informasjon om hvor viktig friluftsliv er for innbyggerne, og hva slags tilrettelegging som er ønskelig. Dessverre ble det også denne gangen avslag på samtlige søknader fra friluftsrådene. 7

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund Klart det går..! Kursopplegg for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelse Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund INNHOLD FORORD. 5 1.0 INNLEDNING.. 7 1.1 Organisasjoner

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST»

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» RAPPORT NR. 1505 Guri K. Skrove, Geir Oterhals, Gøril Groven og Kari Bachmann «SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» En brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT! 2 TITTEL «Sulten og tørst, men Stikk

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag

Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag En analyse av et utvalg relevant litteratur og prosjekter i og utenfor Nordland Vidar Hammer Brattli Kolbjørn Hansen Pris kr. 55,- ISBN

Detaljer