Rapport 2011: Læring i friluft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2011: Læring i friluft"

Transkript

1 Rapport 2011: Læring i friluft Læring i friluft Læring i friluft er friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske. Arbeidet baseres på idépermene «Læring i friluft trinn» (2006) og «Barn i friluft» (2009). Idépermene er utviklet gjennom et bredt samarbeid fra 1999 mellom 10 friluftsråd og FL og byr på praktisk beskrivelse av uteaktiviteter som er relatert til kompetansemål i Kunnskapsløftet (LK06) og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006) (R-06). Hovedmålet med Læring i friluft er å stimulere til mer og bedre uteaktivitet som en naturlig del av hverdagen i barnehage, grunnskole og SFO. Med "mer" menes at det brukes mer tid på uteaktivitet, mens det med "bedre" menes at barnehagene, grunnskolene og SFO har et godt forankret pedagogisk innhold når de er ute, og at uteaktiviteten relateres til LK06 og R-06. Friluftsrådene som deltar i arbeidet med Læring i friluft velger selv hva de tilbyr barnehager, grunnskoler og SFO. Generelt bidrar friluftsrådene med råd og praktisk veiledning til friluftsliv og tilrettelegging og bruk av områder, klasseveiledning og aktivitetsdager, kurs, utstyrbaser og drift av Lærende nettverk. Oppsummering 2011 FL mottok i 2011 økonomisk støtte til Læring i friluft fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) (kap 1427, post 74) kr ,- og fra Utdanningsdirektoratet (Udir) (kap 225, post 74) kr ,-. Ordningene støtter ulike sider av arbeidet med Læring i friluft, men er begge viktige bidrag til arbeidet i tillegg til betydelige beløp som kommer fra deltagere, kommuner, fylkeskommuner, stiftelser og bedrifter. Friluftsrådene melder tilbake om en totalkostnad på 6,3 mill kr for tiltakene som er gjennomført med økonomisk støtte gjennom Læring i friluft. I tillegg mottok FL og friluftsrådene ,- kr til utviklingsprosjekter i Den naturlige skolesekken (Natursekken). Noen av disse tiltakene omtales her, men rapporteres i egen rapport. I 2011 deltok totalt omtrent ansatte på kurs og barn og ungdom på aktivitetsdager i barnehage, skole og SFO med økonomisk støtte fra Læring i friluft. Antall deltagere på kurs er 20% høyere enn i 2010, og antall deltagere på aktivitetsdager steg med litt over 25%. Antall Lærende nettverk i friluft har også steget i 2011, og det er nå 10 nettverk i drift med totalt 43 barnehager og 74 skoler.

2 Detaljert rapportering Koordinerende og kompetansehevende arbeid, FL FL har hatt ansvaret for å koordinere fellessatsingen Læring i friluft. I dette har det ligget en veiledende rolle gjennom å bidra til erfaringsutveksling mellom friluftsrådene og kompetanseheving for de som arbeider med dette. FL har driftet nettsiden for Læring i friluft (www.friluftsrad.no klikk logo for Læring i friluft) som er åpen for allmennheten, men som også har en viktig rolle i å spre kunnskap og erfaringer mellom friluftsrådene. Gjennom støtte fra DNS ble idépermen «Læring i friluft klasse» gjort elektronisk tilgjengelig på disse sidene. FL har vært bindeledd mellom sentrale myndigheter/ kompetansesentra og friluftsrådene og har deltatt i Forum for friluftsliv i skolen (DN) og referansegruppa for Natursekken (Naturfagsenteret). Årets todagerssamling for de som jobber med Læring i friluft ble arrangert for 13 deltagere i sammenheng med kurs for referansegruppa i Natursekken i januar. Tema på Natursekken-kurset var Kunnskapsløftet LK06, grunnleggende ferdigheter og forskerspiren. Resten av samlinga ble gjennomført på Sæteren Gård (Turistforeningshytte) og tema var Stedsbasert læring på Kart i skolen, kart og kompass, kano, høsting, aktiviteter for minoritetsgrupper og asylmottak, tilskuddsordninger og HMS. Læring i friluft var også tema på årets ansattesamling i september der tema var Stedsbasert læring og Natursekken, utvikling av undervisningsopplegg og vikingleker. 2. Generelt om friluftsrådenes arbeid FL har utarbeidet en felles plattform for friluftsråd som gjennomfører Læring i friluft, men arbeidsmetodene i friluftsrådene varierer ut fra friluftsrådets kompetanse, lokal etterspørsel og rolleavklaring med andre (kommuner/ kompetansesentra/ organisasjoner) som driver med tilsvarende arbeid. Friluftsrådenes hovedprioritering er å bidra med kompetanseheving til de ansatte gjennom åpne kurs, kurs for enkeltskoler/-barnehager/-sfo og gjennom formaliserte nettverksarbeid i Lærende nettverk med samlinger og utviklingsarbeid mellom samlingene. I tillegg har friluftsrådene aktivitetsdager og klasseveiledning, administrerer utstyrsbaser og læresteder/ overnattingssteder/ naturskoleleirer og kommer med råd om uteaktivitet. Gjennom dialog med DN har FL bedt friluftsrådene i større grad tenke prosjekter og utviklingsarbeid i 2011, men med full omlegging fra Det kan se ut som økt fokus på utviklingsarbeid og nærmere samarbeid med skolene i prosjekter ikke har gått på bekostning av den opprinnelige skole- og barnehageaktiviteten til friluftsrådene. Snarere tvert i mot. Aktiviteten med Læring i friluft i friluftsrådene har gått betydelig opp i a. Basisaktiviteter - klasseveiledning og kurs for ansatte, drift av utstyrsbaser, åpne naturskoleleirer med mer I 2011 deltok totalt omtrent ansatte på totalt 111 kurs, derav lærere, 347 SFO-ansatte og 879 barnehageansatte barn og ungdom deltok sammen med sine lærere/ansatte på totalt 365 aktivitetsdager fordelt på 1038 fra barnehager, fra skoler og 910 fra SFO. Antall på kurs er 20% høyere enn i 2010, og antall på aktivitetsdager steg med over 25%. Det ser ut til at friluftsrådenes økte satsing på utviklingsarbeid, ofte i nær samarbeid med skoler og barnehager, har ført til økt etterspørsel, og dette er svært gledelig.

3 Flere av friluftsrådene har samarbeid med universiteter og høgskoler og bidrar med blant annet praksisplasser, de utvikler undervisningsopplegg tilpasset regionale læresteder, bidrar med veiledning når skoler skal utvikle naturlekeplasser og «uteklasserom», har ansvaret for utstyrsbaser med kanoer, kajakker, lavvoer, kokeutstyr og annet friluftsutstyr og drifter åpne naturskoleleirer og hytter. Se mer om dette under detaljert omtale friluftsrådenes arbeid. b. Tematisk utviklingsarbeid Friluftsrådene har hatt lokale/ regionale utviklingstiltak som er utarbeidet ut fra regionens utfordringer og ønsker og ofte i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, høgskoler og organisasjoner. Eksempler på dette er Glima vikingleker, ferdsel på vann og sikkerhet, høsting, kart, kompass og GPS, taubruer og snøforming. Se mer om dette under detaljert omtale av friluftsrådenes arbeid. Den årlige samlingen i Læring i friluft er en viktig møteplass for erfaringsutveksling, og flere av de lokale tiltakene har spredt seg til andre friluftsråd slik som snøforming, taubruer, kart, kompass og GPS og høsting. I år har FL og friluftsrådene hatt stort fokus på fellessatsingen Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen som blir et verktøy for skoler slik at de kan kartfeste sine læresteder, tilknytte undervisningsopplegg og ut fra dette utarbeide lokale stedsbaserte læreplaner. Dette arbeidet har stort sett vært finansiert av Natursekken. c. Metodisk utviklingsarbeid De siste årene har friluftsrådene i økende grad fokusert på å igangsette tiltak som fører til varig endring på institusjonen. Vi har sett utfordringer i at arbeidet med uteskole og Læring i friluft ofte er avhengig av engasjert enkeltlærer. Ofte er det slik at elever med slike lærere opplever mye uteaktivitet i sin skolehverdag, mens andre har minimalt med slike opplevelser. Vi satte for noen år tilbake fokus på å institusjonalisere aktiviteten vår og har satset på to områder: Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen for at skolene sammen skal ha en god database og en felles plan (utviklingsarbeid finansiert av Natursekken så langt, nettside klar våren 2012) og Lærende nettverk. Lærende nettverk i friluft er et forpliktende samarbeid mellom skoler/ barnehager og friluftsråd med andre som ressursmiljøer (høgskoler/ organisasjoner etc). De har samlinger 2-3 ganger i året og driver utviklingsarbeid i egen institusjon mellom samlingene for å sette i gang mer og bedre uteaktivitet. Oppstartsarbeidet er en omstendelig prosess både når det gjelder å få med skoler og i arbeidet med å få skoler til å følge opp når arbeidet har startet. Men friluftsråd som har hatt nettverk i 2-3 år melder tilbake om en formidabel innsats og stort engasjement fra skoler og barnehager. Lærende nettverk i Friluftsrådet Sør er blitt evaluert gjennom en mastergrad ved Universitetet i Agder, og nettverket i Polarsirkelen Friluftsråd, som har holdt på lengst, blir evaluert. Resultatene fra evalueringen av nettverket i Sør viste at (hentet fra mastergraden 1 ): «På bakgrunn av våre undersøkelser i Lærende nettverk øst i Agder ser vi at følgende betingelser er avgjørende for om kollektive læreprosesser finner sted: 1 Grændsen, T. A. og Svantesen, V «Lærende nettverk i friluft - et nyttig verktøy for individuell og kollektiv læring?» En studie av et nettverkssamarbeid blant skoler øst i Agder. Masteroppgave, Universitetet i Agder, Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitenskap, Institutt for arbeidsliv og innovasjon

4 Indre motivasjon og opplevelse av nytte må ligge til grunn på individnivå, i den enkelte lærers arbeidsidentitet Strukturelle og kulturelle betingelser for læring må ligge til grunn på organisasjonsnivå Arbeidspraksisen må forankres i ledelse, mål og visjoner Ekstern støtte kan være et nyttig hjelpemiddel Det må skje overføring av læring på en måte som gir læringen varig verdi Ut fra disse funnene trekker vi følgende delkonklusjoner: Lærende nettverk i friluft at hatt en positiv innvirkning på deltakernes utvikling og har hevet deres kompetanse innen uteskoleaktiviteter Samarbeidet i nettverket fører til individuell læring og utvikling for den enkelte deltaker og innad i nettverksgruppa foregår det en kollektiv læreprosess Utvikling og kompetanseheving på organisasjonsnivå har i noe grad skjedd ved skoler der det er satt i gang kollektive læreprosesser med tydelig målforankring, og der ledelsen bidrar for å skape strukturelle og kulturelle tilrettelegginger. På bakgrunn av undersøkelser, dataanalyser og teorigjennomgang mener vi å ha belegg for å si at Lærende nettverk i friluft er et nyttig verktøy både på individuelt og på organisasjonsnivå.» Dette er godt utgangspunkt for vårt videre arbeid med Lærende nettverk i friluft. Det er nå 10 Lærende nettverk; fem skolenettverk, fire barnehagenettverk og ett fellesnettverk, som drives av åtte friluftsråd der 74 skoler (144 deltagere) og 43 barnehager (80 deltagere) deltar totalt. 3. Detaljert gjennomgang av friluftsrådenes arbeid Tabell med tall fra friluftsrådenes arbeid ligger vedlagt. a. Oslo og Omland Friluftsråd Friluftsrådet har økt sin aktivitet betydelig i De har hatt to kurs for lærere og SFO-ansatte. I tillegg har de hatt 45 aktivitetsdager med 1133 deltagere fra trinn i skolen og 263 deltagere fra SFO. Tema på aktivitetsdager for SFO har vært kanopadling, fisking og matlaging (grillet fisk). De har overtatt driften av Frognerseteren Friluftssenter og har hatt aktivitetsdager for skoleklasser der med fokus på matlaging, kanopadling og høstingstradisjoner. Sammen med Byantikvaren i Oslo har de utviklet og gjennomført et steinalderopplegg over fem dager i Ekebergåsen der to skoleklasser deltok hver dag. Friluftsrådet mottok ,- kr i støtte fra DN. b. Oslofjordens Friluftsråd Friluftsrådet har startet opp Lærende nettverk for seks barnehager i Oslo i I tillegg har de gjennomført 20 kurs for lærere fra klasse og videregående, SFO-ansatte og barnehageansatte. De har gjennomført 83 aktivitetsdager for 3289 skoleelever i trinn og 622 barn i SFO. Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN og ,- kr fra Udir. c. Friluftsrådet Sør Friluftsrådet videreførte sitt arbeid med Lærende nettverk og har fått arbeidet evaluert gjennom en mastergrad ved Universitetet i Agder. Friluftsrådet har hatt over 500 pedagogisk ansatte som deltagere fra barnehage, trinn og SFO på totalt 12 kurs. De har gjennomført 50 aktivitetsdager

5 for 1832 skoleelever i trinn og 205 barn i barnehage. Friluftsrådet er fylkeskontakt for Aust- Agder i Forum for friluftsliv i skolen. Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN og ,- kr fra Udir. d. Midt-Agder Friluftsråd Friluftsrådet har i år startet aktivitet rettet mot barnehager og hatt kurs for ansatte i tillegg til kurs for i hovedsak lærere, men også SFO-ansatte, totalt 16 kurs. De har gjennomført 11 aktivitetsdager blant annet i samarbeid med studenter ved Universitet i Agder der de har hatt 1442 deltagere, hovedsakelig fra trinn. I tillegg har de fire «selvdrevne» naturskoleleirer tilrettelagt for skoler og lag/organisasjoner og familier med enkel overnattingsmulighet, og noen av leirene har kanoer og robåter. 81 skoler har benyttet seg av tilbudet i disse leirene i 2011 med totalt 3812 elever. Friluftsrådet låner ut friluftsutstyr og har hatt 20 studenter i praksis og holdt 9 kurs på høgskoler og universitet. Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN og ,- kr fra Udir. e. Dalane Friluftsråd i samarbeid med Lister Friluftsråd og Jæren Friluftsråd Friluftsrådet har samarbeidet med nabofriluftsrådene om prosjektet «På naturligvis» og har nå avsluttet sitt andre av totalt tre år. De har gjennomført 17 kurs for lærere trinn og ansatte i SFO og barnehage. Tema på kursene har vært matlaging på bål, naturfag, grunnleggende friluftsliv og sikkerhet i kano. De har hatt 25 aktivitetsdager med 986 deltagere fra klasse og 85 fra barnehage med blant annet tema som samisk dag, livet i fjæra, padling, mat på bål og geologi. Friluftsrådet er fylkeskontakt for Rogaland i Forum for friluftsliv i skolen. Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN. f. Friluftsrådet Vest Friluftsrådet har hatt seks kurs for lærere i kl i grunnskolen og ansatte i barnehage og SFO. De har hatt 34 aktivitetsdager for i hovedsak trinn i grunnskolen med 1200 deltagere, men også for barnehage og SFO. Friluftsrådet har utstyrsbaser i nesten alle medlemskommunene sine med kanoer, lavvoer, matlagingsutstyr med mer, og de gjennomførte i samarbeid med Haugesund kommune et «teambuildingsopplegg» for alle nye ungdomsskoleelever. Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN og ,- kr fra Udir. g. Friluftsrådet for Ålesund og omland Friluftsrådet startet i 2011 med nettverksarbeid og etter godt forarbeid deltar nå hele 23 skoler i nettverket. De har nært samarbeid med Høgskolen i Volda både i nettverksarbeidet og innen sikkerhet i friluftsliv langs kysten og i fjellet. De arrangerte 13 kurs i hovedsak for lærere i trinn, videregående og lærerstudenter, men også for SFO og barnehage. I tillegg har de gjennomført 20 aktivitetsdager for 554 elever på trinn. Friluftsrådet låner ut lavvoer og kajakker, har eget nyhetsskriv til skoler og utvikler undervisningsmateriell «GLIMA historiske aktivitetar frå vikingtid og middelalder» i samarbeid med Battvåg skule og Sunnmøre Frie Vikingar. Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN og ,- kr fra Udir. h. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Friluftsrådet startet på slutten av 2010 opp Lærende nettverk og det ble i 2011 gjennomført tre fellessamlinger for de 13 skolene som deltar. Etablering av barnehage-nettverk har startet opp. De har i tillegg hatt tre kurs og en svært høy deltagelse på sine 44 aktivitetsdager der det har deltatt

6 4245 elever fra klasse og 414 barn fra barnehager. Friluftsrådet har utstyrsbase og gjennomførte fire kurs i bygging av naturbaserte klatre- og aktivitetsanlegg ved skoler og barnehager. Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN og ,- kr fra Udir. i. Trondheimsregionens Friluftsråd Friluftsrådet har gjennomført fem kurs for lærere i grunnskolen og ansatte i barnehage og SFO. Bidratt inn i Den fysiske skolesekken som i 2011 ble utvidet til å gjelde hele Sør-Trøndelag fylke. Deltar i Forum for friluftsliv i skolen lokalt og nasjonalt sammen med fylkeskommunen. Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN. j. Polarsirkelen Friluftsråd Friluftsrådet driver to Lærende nettverk; ett for 15 barnehager og ett for 18 grunnskoler. Friluftsrådet har jobbet sammen om utviklingsprosjektet Høsting som skal resultere i bok og høstingsmesse i I tillegg er det utviklingsprosjekter på hver enkelt skole og barnehage. Sammen med Nordland fylkeskommune (NF) og de andre friluftsrådene i Nordland jobber friluftsrådet med helsefremmende barnehager med fokus på fysisk aktivitet og ernæring med stor suksess (se omtale av konferanse under Salten Friluftsråd). Friluftsrådet har hatt kurs for skoler og barnehager og gjennomført litt elevaktivitet for trinn. Ellers har friluftsrådet gjennomført åtte prosesser ved skoler som har ført til rammeplan for uteområder, holdt foredrag, hatt tre kurs i hvordan lage naturklatrejungler og initiert utvikling av trinns lærerutdanning med fokus på friluftsliv, folkehelse og utvidet læringsrom ved Høgskolen i Nesna og fått ansvaret for koordinering av prosess fram til oppstart høsten Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN. k. Salten Friluftsråd Friluftsrådet driver Lærende nettverk for 10 barnehager. Friluftsrådet samarbeider med NF og de andre friluftsrådene i Nordland om helsefremmende barnehager og arrangerte sammen med NF og RKK Indre Salten Nordlandskonferansen «Robuste barn vokser på trær» med 207 deltagere som stort sett var ansatte i barnehager. Konferansen var av høy kvalitet og fikk svært gode tilbakemeldinger i etterkant. Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN. l. Ofoten Friluftsråd Friluftsrådet driver lærende nettverk for 10 skoler og åtte barnehager, og det er holdt tre samlinger for hver av nettverkene. Sammen med NF og de andre friluftsrådene i Nordland har de fokus på helsefremmende barnehager. I tillegg har de hatt seks kurs for skoler og barnehager og gjennomført 48 aktivitetsdager for 800 elever i klasse i tillegg til 300 barnehagebarn og barn fra SFO. De har satt i gang et tiltak der skoler og barnehager som deltar i nettverkene besøker hverandre for å lære av hverandre, og det er gjennomført totalt 35 slike besøk. Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN og ,- kr fra Udir. m. Vesterålen Friluftsråd Friluftsrådet har etablert, men ikke helt kommet i gang med Lærende nettverk for barnehager da det har vært to skifter av daglig leder siste året som har innvirket på friluftsrådets aktivitet. Det er gjennomført ett kurs for 22 pedagoger fra 11 barnehager. Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN.

7 n. Midt-Troms Friluftsråd Friluftsrådet har innledet et samarbeid med pedagogisk senter og startet på slutten av året opp Lærende nettverk felles for fire barnehager og fire skoler og gjennomførte fire kurs for disse, men første fellessamling ble gjennomført i januar I tillegg gjennomførte de tre aktivitetsdager i samarbeid med organisasjoner (privat og offentlig) i tilknytning til åpning av «nye» Sørvika friluftsområde med 839 elever, de fleste i klasse. Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN. o. Ishavskysten Friluftsråd Friluftsrådet gjennomførte to kurs i snekring, oppsett og tilsyn av fuglekasser og ide- og inspirasjonskurs i friluftsliv i samarbeid med Tromsø museum. Friluftsrådet mottok ,- kr fra DN. Økonomisk støtte til Læring i friluft FL mottok i 2011 økonomisk støtte til Læring i friluft fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) (kap 1427, post 74) kr ,- og fra Utdanningsdirektoratet (Udir) (kap 225, post 74) kr ,-. Ordningene støtter ulike sider av arbeidet med Læring i friluft, men er begge viktige bidrag til arbeidet i tillegg til betydelige beløp som kommer fra deltagere, kommuner, fylkeskommuner, stiftelser og bedrifter. Friluftsrådene melder tilbake om en totalkostnad på 6,3 mill kr for tiltakene som er gjennomført med økonomisk støtte gjennom Læring i friluft.

Lærende nettverk i friluft. - en veileder -

Lærende nettverk i friluft. - en veileder - Lærende nettverk i friluft - en veileder - 1. utgave 23. nov 2007 Innhold Om Læring i friluft... 3 Bakgrunn... 3 Mål med Læring i friluft... 3 Fire hovedbegrunnelser... 3 Virkemidler/ tiltak... 4 Lærende

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen. Presentasjon. Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund. Foto fra friluftsrådene og FL

Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen. Presentasjon. Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund. Foto fra friluftsrådene og FL Presentasjon Foto fra friluftsrådene og FL Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund LÆRING I FRILUFT ULIKE ARBEIDSMETODER Friluftsrådene skal gjennom Læring i friluft stimulere til mer og bedre uteaktivitet

Detaljer

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert.

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert. Last ned pdf av foredraget og veileder: 1. www.friluftsrad.no 2. Klikk på logo til Læring i friluft 3. Klikk på Stedsbasert læring - utprøving Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen

Detaljer

PÅ NATURLIG VIS MER OG BEDRE UTEAKTIVITET. Jæren Friluftsråd

PÅ NATURLIG VIS MER OG BEDRE UTEAKTIVITET. Jæren Friluftsråd PÅ NATURLIG VIS MER OG BEDRE UTEAKTIVITET Jæren Friluftsråd Uteaktivitetens hvorfor, hvor, hva og hvordan Uteaktivitetens verdigrunnlag - hvorfor? Mange tilegner seg kunnskap og ferdigheter bedre gjennom

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,1 årsverk fordelt slik:

Detaljer

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Foto fra friluftsrådene og FL Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd Hovedoppgaven er å arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Foto fra friluftsrådene og FL Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund FØR VI STARTER Begrepenes betydning i skolefagene Hva tror du «stedbasert læring» er? DAGENS MÅL Deltagerne skal bli i stand

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge»

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge» «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge» Læring i Friluft - Hovedmål Stimulere til mer og bedre uteaktivitet som en naturlig del av hverdagen i barnehage,

Detaljer

Etter hvert vil du også kunne finne de samme dokumentene på og klikk på logo for Læring i friluft

Etter hvert vil du også kunne finne de samme dokumentene på   og klikk på logo for Læring i friluft Last ned pdf av foredraget og veileder: www.friluftsrad.no/stedsbasert Etter hvert vil du også kunne finne de samme dokumentene på www.kartiskolen.no/stedsbasert Les mer om www.friluftsrad.no og klikk

Detaljer

Den fysiske skolesekken

Den fysiske skolesekken Den fysiske skolesekken Fysisk aktivitet i natur og nærmiljø -for skoler og SFO i Sør-Trøndelag Et spennende partnerskap mellom det offentlige og idretts-/friluftsorganisasjoner www.stfk.no/denfysiskeskolesekken

Detaljer

Den naturlige skolesekken Ulike perspektiver ved skolenes aktiviteter. Seminar 7. mai 2009 Anders Isnes og Eldri Scheie

Den naturlige skolesekken Ulike perspektiver ved skolenes aktiviteter. Seminar 7. mai 2009 Anders Isnes og Eldri Scheie Den naturlige skolesekken Ulike perspektiver ved skolenes aktiviteter Seminar 7. mai 2009 Anders Isnes og Eldri Scheie 1 Denne økta: Forventninger Rollefordeling Erfaringer Hvor trykker sko(l)en?? 2 Hva

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no Foto: Friluftsrådet Vest Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle 2017 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 post@friluftsrad.no

Detaljer

Helsefremmende skoler

Helsefremmende skoler Helsefremmende skoler Bjørn-Are Melvik/rådgiver 12.10.2011 Mo i Rana s. 1 Foto: Bjarne Eriksen s. 2 Den videresittende skolen s. 3 Hvor ble det av barndommen? Barnehage 9600 timer + 1.-7.trinn 5120 timer

Detaljer

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert.

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert. Last ned pdf av foredraget og veileder: 1. www.friluftsrad.no 2. Klikk på logo til Læring i friluft 3. Klikk på Stedsbasert læring Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende

Detaljer

Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 20.oktober 2010.

Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 20.oktober 2010. Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 20.oktober 2010. Deltakere: Fra Forumet:, Nils Aal, Statskog, Lise-Berith Lian, Friluftsrådenes

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

DNS: Hva skal skolene gjøre?

DNS: Hva skal skolene gjøre? Den naturlige skolesekken og nettstedet friluftsliv i skolen Janne Teigen Braseth, Møte Forum for friluftsliv i skolen, Trondheim, 20.10.2010 DNS: Hva skal skolene gjøre? Skal lage ett eller flere undervisningsopplegg

Detaljer

Strategi og plan for utviklingsarbeidet

Strategi og plan for utviklingsarbeidet Ved Birgit Halden kommune Ca. 30 000 innbyggere. Halden kommune 41 barnehager, hvorav 7 er kommunale og 34 er private. Kommunen har 9 barneskoler og 3 ungdomsskoler. Til sammen ca. 4895 barn og elever

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Nordnorsk Vitensenter 17. April 2013

Nordnorsk Vitensenter 17. April 2013 Biologisk mangfold hele året Kunnskap, læring og samarbeid for bærekraftig utvikling Nordnorsk Vitensenter 17. April 2013 Innhold Om Naturfagsenteret Om satsingen på Utdanning for bærekraftig utvikling

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Ordningen med realfagskommuner inngår i den nye nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Den naturlige skolesekken Status og veien videre. www.natursekken.no. Anders Isnes

Den naturlige skolesekken Status og veien videre. www.natursekken.no. Anders Isnes Den naturlige skolesekken Status og veien videre. www.natursekken.no Anders Isnes 1 Den naturlige skolesekken skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om naturen, og medvirke til økt bevissthet

Detaljer

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning?

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Kristine O Stene, Friluftslivseksjonen, Direktoratet for naturforvaltning DNs viktigste støtteordninger for friluftslivet

Detaljer

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKKOMMUNER, GARDERMOEN 11.05.16 MARIT C. SYNNEVÅG, MCS:CONSULT FØRINGER UDIRs RAMMEVERK 6 Lokal strategi for språk, lesing

Detaljer

SKOLEMÅLTIDET BODØ, 1.MARS 2016

SKOLEMÅLTIDET BODØ, 1.MARS 2016 V/ HILBJØRG KNUTLI, KOORDINATOR FISKESPRELL, NORDLAND SKOLEMÅLTIDET BODØ, 1.MARS 2016 3/4/2016 1 DISPOSISJON Hvorfor barn og unge? Fiskesprell et tverrsektorielt samarbeid Kurs- og aktivitetstilbud Resultater

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Tromsø 23. mars 2011 Anders Isnes Naturfagsenteret I går: Hvor trykker sko(l)en? Lærere har ikke kunnskap om fagenes bruk i samfunn/arbeidsliv Er

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 FYSISK AKTIVITET I SKOLEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016 VISJON Verden er min mulighet prepared for the world DET UNIKE Grunnskolens satsning på realfag i samhandling med næringslivet Læring: Lærere: Læringsmiljøer: Kongsberg skal være foregangskommune i satsingen

Detaljer

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Grunntildeling: 7 900 000 kroner Kapittel og prosjektnummer: 0226.50 32161 Referanse Grunntildelingen skal brukes til arbeid beskrevet i den generelle delen

Detaljer

Utviklingsarbeid i Naturfag med mål og meining (emne NAT193-AVG 10 studiepoeng)

Utviklingsarbeid i Naturfag med mål og meining (emne NAT193-AVG 10 studiepoeng) Naturfag med mål og meining Utviklingsarbeid i Naturfag med mål og meining (emne NAT193-AVG 10 studiepoeng) Alle som følger Naturfag med mål og meining (NMM) som videreutdanningsdeltakere skal gjennomføre

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

Aud Lindseth. Til utdanningssektoren i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge

Aud Lindseth. Til utdanningssektoren i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge Aud Lindseth Fra: Emne: Vedlegg: Sofie May Moore [s.m.moore naturfagsenteret.no] Utlysning av midler i nsmail.pdf Til utdanningssektoren i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge Hvert år deler ut midler

Detaljer

21.09.15 Prosjektskisse: Romanifolket/tatere som tema i lærerutdanningene

21.09.15 Prosjektskisse: Romanifolket/tatere som tema i lærerutdanningene 21.09.15 Prosjektskisse: Romanifolket/tatere som tema i lærerutdanningene 1. Hva kan være gode mål for arbeidet? Bidra til at romanifolket/taternes situasjon i Norge og skolens ansvar for å ivareta elevene

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Forskerspiren i ungdomsskolen

Forskerspiren i ungdomsskolen Forskerspiren i ungdomsskolen Rapport 1 NA154L, Naturfag 1 del 2 Håvard Jeremiassen Lasse Slettli Innledning Denne rapporten beskriver et undervisningsopplegg fra praksis ved Bodøsjøen skole. Undervisningsopplegget

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003.

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. I fjor utarbeidet lederen for utvalget en rapport basert på en intervjuundersøkelse i videregående skole og grunnskolens ungdomstrinn med forslag til anbefalinger.

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Helsefremmende barnehager og skoler

Helsefremmende barnehager og skoler Helsefremmende barnehager og skoler Bjørn-Are Melvik/rådgiver 2013-03-05 Evenes s. 1 Foto: Bjørn-Are Melvik Barnehage og skole er to av de viktigste arenaene Lokal mobilisering Fra forståelse til handling

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Udeskolepædagogik i Norden

Udeskolepædagogik i Norden Udeskolepædagogik i Norden Hvor er udeskolen på vej hen? Hvilken placering har udeskole i norsk uddannelses- og forskningssammenhæng? Konference om udeskolepædagogisk forskning og uddannelse i Norden.

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Agenda 8. november 2016

Agenda 8. november 2016 Agenda 8. november 2016 09.15-11.15: Velkommen Bli kjent presentasjonsrunde Faglig innhold i læringsmiljøprosjektet Tidsplan for prosjektet 11.15-12.00; Lunsj 12.00-15.00: Om ståstedsanalysen og ekstern

Detaljer

Nasjonal konferanse UTVIDede læringsrom

Nasjonal konferanse UTVIDede læringsrom Nasjonal konferanse UTVIDede læringsrom Den naturlige skolesekken 1. November 2011 Snurr film: Noen smakbiter fra en kommende film om Natursekken Smakbit 1 Smakbit 2 Den naturlige skolesekken (DNS) Hva

Detaljer

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC Innledning Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,4 årsverk fordelt slik: Daglig

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

naturfag Praktisk etterutdanning i Forskerfabrikkens Etterutdanning Hvordan inspirere lærere til å jobbe med naturfag?

naturfag Praktisk etterutdanning i Forskerfabrikkens Etterutdanning Hvordan inspirere lærere til å jobbe med naturfag? Forskerfabrikkens Etterutdanning Hvordan inspirere lærere til å jobbe med naturfag? Hvordan gjøre naturfag spennende og engasjerende? Praktisk etterutdanning i naturfag Forskerfabrikken tilbyr praktisk

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid.

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid. Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk Sluttrapport I denne rapporten oppsummerer vi arbeidet med Tiltaksplanen for programfag innen fremmedspråk i perioden 2009-2010 til 2013-2014. Tiltaksplanens

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Handlingsplan 2009-2011

Handlingsplan 2009-2011 Handlingsplan 2009-2011 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 3 1.1. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD... 3 1.2. BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 3 1.3. SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER... 3 2. VISJON OG OVERORDNA

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet barnehage «Barns trivsel voksnes ansvar»

Læringsmiljøprosjektet barnehage «Barns trivsel voksnes ansvar» Læringsmiljøprosjektet barnehage «Barns trivsel voksnes ansvar» Agenda 17. november 2016 08.30-9.00: Barnehagepresentasjon 09.00: Hva er læringsmiljøprosjektet og hva innebærer prosjektet for barnehagene?

Detaljer

Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap

Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap Kunnskap, læring og samarbeid for bærekraftig utvikling Dragvoll gård, 10. april Foto: Schrøder Naturfagkonferansen 2012 Innhold Om Naturfagsenteret Utdanning

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

Informasjon om friluftslivets år 2015 samling. for støttekontakter og fritidsassistenter 19. mars 2015. KUBA - Trondheim kommune

Informasjon om friluftslivets år 2015 samling. for støttekontakter og fritidsassistenter 19. mars 2015. KUBA - Trondheim kommune Informasjon om friluftslivets år 2015 samling for støttekontakter og fritidsassistenter 19. mars 2015 KUBA - Trondheim kommune Knut Erling Flataker, daglig leder Trondheimsregionens friluftsråd Friluftslivets

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Beskrivelse av kompetansesenterfunksjon for dysmeli Bakgrunn og hensikt - kompetansesenter ved Sunnaas sykehus HF og Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF (RR) ble ifølge Heløe-komiteens innstilling fra

Detaljer

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Tidspunkt: 10.november 2015 kl. 10:00 14:00 Sted: Til stede: Formannskapssalen, Klæbu rådhus

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.1) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Språkkommuner Gardermoen, 11. mai 2016 Utdanningsdirektoratet

Språkkommuner Gardermoen, 11. mai 2016 Utdanningsdirektoratet Språkkommuner Gardermoen, 11. mai 2016 Utdanningsdirektoratet Ny nasjonal strategi for språk, lesing og skriving Strategiens målgrupper Strategiens målgrupper er alle barn og elever, men med et særlig

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 03.06.2015/erho. Virksomhetsplan 2015 2016 1

15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 03.06.2015/erho. Virksomhetsplan 2015 2016 1 V I R K S O M H E T S P L A N 15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Oppdatert: 03.06.2015/erho Virksomhetsplan 2015 2016 1 Presentasjon av skolen Ytterøy barne- og ungdomsskole er en 1 10-skole med 58 elever.

Detaljer

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 12.05.2009 2009/649-9491/2009 / 243/C00 Saksframlegg Saksbehandler: Stina Maria Arstad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD

Detaljer