årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor."

Transkript

1 årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: Daglig leder: Geir Henning Waagsnes Telefon: Mobil: E-post: Rådgiver: Vibeke Svantesen Telefon: Mobil: E-post: Rådgiver: Gidske Houge Telefon: Mobil: E-post: 36

2 Årsberetningen for 2010 Innhold Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid. Vi har fortsatt god kontakt med miljøvernavdelingen, utdannings- og familieavdelingen, sosial- og helseavdelingen og landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- Agder. Fra overtok fylkeskommunene ansvaret for regionalt friluftsliv fra fylkesmennene. Samarbeidet med Aust-Agder fylkeskommune er derfor vesentlig styrket. Det er vår oppfatning at fylkeskommunen ønsker å bruke friluftsrådene til å oppnå friluftspolitiske målsettinger var et svært hektisk år. Aslak Gotehus sluttet hos oss i desember Gidske Houge tiltrådte stillingen i begynnelsen av oktober. Vi måtte holde skuta flytende og på rett kjøl med 2 og 1/4 årsverk mot 3 årsverk i Dette lyktes vi i stor grad med fordi vi var heldige og fikk leid inn kvalifisert arbeidskraft til gjennomføring av ferieog fritidstilbudene våre, samt noe bruk av overtid. Vi er avhengig av at kommunenes kontingent og tilskuddet fra Aust-Agder fylkeskommune justeres i takt med vanlig pris- og lønnsvekst for å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå etter utløpet av den 2-årige prosjektperioden for vår nye medarbeider. Forsidebildet er fra Risøy folkehøyskole - 3 glade jenter på et surfbrett. 1 Om friluftsrådet Administrasjonen Arbeidsutvalget Styret Rådet Føringene Visjonære mål Arbeidsstrategier Aktiviteten i Møtevirksomhet Lærende nettverk i friluft Forum for friluftsliv i skolen Samiske aktivitetsdager Marinbiologi Naturlos Naturens dag Sommerferietilbud Høstferietilbud Vinterferietilbud Sykkelbank Løypemaskin Internkontroll Takk til alle lag, foreninger, organisasjoner og kommuner som deltar i Naturlossamarbeidet, uten dere hadde det ikke vært mulig å utgi Ut i Naturen. En spesiell takk til Naturloskomiteen og Aust-Agder Skogselskap. Friluftsrådet Sør takker andre friluftsråd for godt samhold og samarbeid. Uten de økonomiske støtteordningene fra FL via Miljøverndepartementets og Kirke- og kulturdepartementets budsjetter, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre den aktivitet som er gjengitt i 3. kapittel i årsberetningen. Baksidebildet er fra Sandøya. Tvedestrand skole på vei hjem etter endt kursdag i marinbiologi. Arendal, 15. februar 2011 Line Øvernes Mørch styreleder Geir Henning Waagsnes daglig leder 3.2 Hjemmesiden Turkart Dynamisk kart Elvelangs Turbok Plan Kyststi Universell utforming Folkehelse Forskning Kursvirksomhet i skole og barnehage Regnskapet for Vedtekter Gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Tiltakene i Budsjettet for

3 1Friluftsrådets opprinnelse kan føres tilbake til det interkommunale samarbeidet i Nidarkretsen mot slutten av 80-tallet. Etter kommunesammenslåingen i 1992 sto man tilbake med to kommuner i Nidarkretsen, Arendal og Froland. De to kommunene har siden 1992 utgjort Arendalsregionens friluftsråd, med Arendal som vertskommune. Arendalsregionens friluftsråd ble avløst av Friluftsrådet Sør i 2002 med Grimstad og Tvedestrand som nye medlemskommuner. om friluftsrådet I 2005 fikk Friluftsrådet Sør to nye medlemskommuner, Vegårshei og Åmli. Risør kommune og Gjerstad kommune ble medlemmer i Dagens medlemskommuner er: Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør og Gjerstad. 80 % av Aust-Agders befolkning bor i denne regionen det tilsvarer omlag innbyggere. Friluftslivets viktigste ressurs er land- og sjøarealer hvor man kan drive et aktivt friluftsliv. Friluftsrådet og medlemskommunene må samarbeide for å sikre slike områder, bedre tilgjengeligheten og informasjonen, og sikre miljøstandarden og opplevelseskvalitetene. 1.1 Administrasjonen Administrasjonen består av to fast ansatte og en prosjektstilling (alle på mastergradsnivå). Aslak Gotehus sluttet hos oss i desember 2009 og reiste, sammen med sin kone, til Etiopia som bistandsrådgivere (en drøm Aslak nok hadde båret på siden oppveksten som misjonærbarn i Kongo). Prosjektlederstillingen ble lyst ut for en ny 2-årsperiode, med søknadsfrist 1. mai. Det meldte seg 36 søkere til stillingen, 9 av søkerne ble ansett som meget godt kvalifiserte. 5 ble innkalt til intervju. Gidske Houge ble tilbudt stillingen, og takket ja. Gidske kommer fra stillingen som plankoordinator hos Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen. Geir Henning Waagsnes er friluftsrådets daglig leder. Geir H. er utdannet naturforvalter fra UMB, med tilleggsutdanning i pedagogikk og kvalitetsarbeid/ ledelse begge fra UIA. Vibeke Svantesen er rådgiver. Vibeke er utdannet allmennlærer og spesialpedagog, med tilleggsutdanning i friluftsliv og administrasjon og ledelse. Gidske Houge er ansatt som prosjektleder (aktivitet informasjon plan). Gidske er utdannet naturforvalter fra UMB. Kontorsted er Regionalt Senter i Arendal Kultur- og Rådhus, sammen med Aust-Agder musikkråd og Nordisk informasjonskontor. 1.2 Arbeidsutvalget Friluftsrådet Sør har et arbeidsutvalg bestående av en ansatt fra administrasjonen i hver kommune, i tillegg til administrasjonen i friluftsrådet. I 2010 har arbeidsutvalget bestått av: Knut Nordbø, Arendal kommune Sigrun Messel, Froland kommune Rolf Pihlstrøm, Gjerstad kommune Ove Bach, Grimstad kommune Heidi Rødven, Risør kommune Asbjørn Aanonsen, Tvedestrand kommune Liv K. Strand, Vegårshei kommune Olav Vehus, Åmli kommune 1.3 Styret Styret har nå følgende sammensetning: Rune Sævre, med Karen Landmark som vararepresentant (Arendal kommune) Anne Berit Mykland, med John Willy Kaldal som vararepresentant (Froland kommune) Kåre Dalane, med Elise Aasbø som vararepresentant (Gjerstad kommune) Anne Gurine Hegnar, med Kari Mjåland som vararepresentant (Grimstad kommune) Linda Sletten Heistad, med Eva Nilsen som vararepresentant (Risør Kommune) Line Øvernes Mørch, med Knut Haavard Kløvfjell som vara (Tvedestrand kommune) May-Lill Remme Myre, med Tone Barbro Loftesnes som vara (Vegårshei kommune) Bjørn Gunnar Baas, med Reidar Saga som vararepresentant (Åmli kommune) Ingeborg H. Andersen vår Åmli kommunes representant i styret første halvår. Line Øvernes Mørch er styreleder og Rune Sævre nestleder. 1.4 Rådet Rådet består av styret supplert med ytterligere en representant fra de respektive by- / kommunestyrene. Disse er: Linda Skjulestad, med Solfrid Helle som vararepresentant (Arendal kommune) Mari Mykland, med Ove Gundersen som vararepresentant (Froland kommune) Brit Brendalsmo, med Samuel Arnt Larsen som vararepresentant (Gjerstad kommune) Leif Atle Beisland, med Tore Elmer Andersen som vararepresentant (Grimstad kommune) Grethe Hellerud, med Jan Einar Henriksen som vara (Risør Kommune) Ole J. Goderstad, med Inger Elise Hegland som vararepresentant (Tvedestrand kommune) Maya Twedt Berli, med Gunnar N. Raudsandmoen som vara (Vegårshei kommune) Tellef Olstad, med Margit Smeland som vararepresentant (Åmli kommune) 4 5

4 2føringene Friluftsrådet skal i utgangspunktet ikke engasjere seg i driftsoppgaver. Hovedsatsingen skal være knyttet til informasjonsformidling og aktivitetsrettede tiltak spesielt for barn og unge. De opprinnelige målene og strategiene fra etableringen av friluftsrådet er videreført i følgende visjonære mål og arbeidsstrategier: 2.1 Visjonære mål Enhver virksomhet trenger noe å strekke seg etter. Dette er Friluftsrådet Sør i 2015: Vi er et anerkjent interkommunalt selskap Vi arbeider med hele spekteret av friluftsrelaterte arbeidsoppgaver Vi har deltakerkommuner i Aust Agder og Telemark Vi har omlag innbyggere i våre medlemskommuner Vi er 3 fast ansatte i tillegg til sesong- og prosjektarbeiderne Friluftsrådet er et trygt og sikkert sted å arbeide 2.2 Arbeidsstrategier For å nå målene skal Friluftsrådet Sør: Være et serviceorientert og faglig dyktig samarbeidsorgan for de tilsluttede kommuner Være en pådriver for friluftsinteressene i regionen Formidle informasjon om mulighetene for å drive friluftsliv i medlemskommunene Stimulere befolkningen til mer fysisk aktivitet gjennom friluftsliv Ha spesiell fokus på barn og unge formidle friluftslivets egenverdi Drive natur- og kystkulturskole Følge opp en tydelig satsning på friluftsliv i skolen, SFO og barnehager Drive kompetansehevning for pedagogisk personale Delta i utrednings- og planarbeid på regionalt nivå Utføre plan- og miljørådgivning (grønnstruktur og områder for friluftsliv) Arbeide med sikring av viktige friluftsarealer, i samarbeid med den enkelte kommune Sørge for at kommunenes tilskudd har passert 10 kr/innbygger Ha et levende og velfungerende internkontrollsystem 6 7

5 3aktiviteten i Møtevirksomhet Styret har avholdet 4 styremøter og behandlet 28 saker. I tillegg er det avholdet årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med sine medarbeidere. Styreleder har hatt utviklingssamtale med daglig leder. Styreleder, nestleder og daglig leder deltok på FLs landsmøte og Nordisk park- og friluftskongress i Oslo i begynnelsen av juni. Line deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar. Gidske Fra Nordisk park- og friluftskongress. Geir H. deltok på befaringen til Bjørvika. Utsikten fra Egeberg restaurant er et fantastisk skue utover/ innover byen 8 og Vibeke deltok på ansattsamling i Haugesund i september og Geir H. deltok på ledersamling på Gardermoen i begynnelsen av desember. Viktige møter som friluftsrådet har deltatt i regionalt: 27. januar møte med kulturenheten i Froland kommune (Geir H.) 03. februar møte med Aust-Agder Røde Kors (Geir H. og Vibeke) 18. februar møte med AAT og Oslofjorden friluftsråd om bøyeprosjektet (Line og Geir H.) 25. mars sykkelkonferanse i Grimstad (Geir) 15. april møte med Åmli Turistforum (Geir H.) 19. april møte med Grimstad Røde Kors om Søruga (Geir H. og Vibeke) 19. april møte med styret for Froland skogeierlag om turbok (Geir H.) mai intervjuer angående ansettelse (Geir H., Line og Rune). 26. mai skogkveld på Reiersøl med Froland skogeierlag om turbok (Geir H.) 24. august møte med Svein E. Kristiansen om turbok Froland (Geir H.) 30. september orientering for Nissedal kommunestyre (Geir H.) 14. oktober møte med Ugland IT Group om kartløsninger (Geir H.) 25. oktober møte med daglig leder i turistforeningen om kartsamarbeid (Geir H.) 26. november møte med Agderposten om turbok (Geir H.) 01. desember møte i Østre Agder (Geir H., Vibeke, Gidske og Line) 02. desember besøk av FL (Geir H., Vibeke og Gidske) 07. desember - møte med Grimstad adressetidende om turbok (Geir H.) 10. desember møte med Svein E. Kristiansen om turbok Froland (Geir H.) 14. desember møte med Arendal, Grimstad og Risør om enslige mindreårige flyktninger (Geir H., Vibeke og Gidske) 3.2 Hjemmesiden Hjemmesiden vår ble ikke besøkt så ofte i 2010, som året før. Det skyldes nok en kombinasjon av to forhold. Med redusert bemanning klarte vi ikke å oppdatere sidene ofte nok. Dessuten må vi erkjenne at vår hjemmeside trenger modernisering, designet har vært det samme siden oppstarten i Det vil bli jobbet med i Antall oppslag lå i 2010 på ca , mot ca året før. Vi ligger likevel godt over besøkene i 2008 (ca ) og 2007 (ca ) i Trafikken på den dynamiske kartløsningen medregnet. 3.3 Turkart Så langt har Friluftsrådet Sør utgitt et kart i året i perioden , totalt 5 kart: 1. Oversiktskart over turmål, friluftsområder og naturområder i Arendal, Froland, Grimstad og Tvedestrand. Kartet finnes i norsk, engelsk, tysk og fransk versjon. 2. Opplevelseskart Hove Botne. Kartet er utgitt på norsk, engelsk og tysk. 3. Opplevelseskart Øynaheia. 4. Opplevelseskart Tvedestrand Sørvest. 5. Opplevelseskart Grimstad sentrum. Opplevelseskartene har vært solgt for 30 kr og oversiktskartet for 50 kr. Vi er nesten tomme for oversiktskart på norsk, men vi har et stort opplag igjen av øvrige kart. Kartene deles ut gratis fra og med Samtidig endrer vi vår produksjon til en kommunekartserie i samarbeid med turistkontorene. Målsettingen er å utgi 2 kart årlig. Vi begynner med Risør og arbeider oss vestover langs kysten. Deretter tar vi innlandskommunene. Kartene skal utgis i formatet 70cm x 100cm med kart på begge sider. Målestokken vil måtte variere etter kommunestørrelse. De mest sentrale turområdene vil bli blåst opp i en mindre målestokk. Alle stier og turveier må synfares og legges inn. Opplevelsespunkter vil være sentrale elementer i kartet. Vi tenker å utgi et hefte med opplevelsesinformasjon i tillegg til kartet. 9

6 Friluftsrådet Sør 3.4 Dynamisk kart Friluftsrådet Sør var første friluftsråd med en dynamisk kartløsning. Ugland IT Group har ikke blitt den dominerende aktøren i dette markedet, slik det så ut til da vi etablere et samarbeid i Administrasjonsklienten er svært tungvinn å bruke, og den har ikke vært videreutviklet. Vi har av den grunn ikke bygd ut basen slik intensjonen var. Vi har ikke hatt kapasitet til å arbeide med utfordringen i 2010, men i 2011 vil Friluftsrådet Sør ta stilling til hvordan dette arbeidet skal videreføres og forbedres. Guiden skal hjelpe den som har lyst til å sykle langs hele eller deler av Arendalsvassdraget. De 6 sykkelkartene er i målestokk 1: Du kan for eksempel ta sykkelen med deg på toget fra Arendal til Nelaug og sykle tilbake (flere alternative traseer). Du kan også ta med deg sykkelen på bussen til Åmli, eller for den slags skyld helt til Kviteseid. Sykkelturen kan også kombineres med en båttur på Telemarkskanalen, mellom Skien og Kviteseid. Elvelangs er en nord/sør forbindelse mellom nasjonal sykkelrute nr. 1 og sykkelrute nr. 2 en parallell til sykkelrute nr Elvelangs Elvelangs er navnet på vår sykkel- og padleguide. Den er ment som en hjelp til å oppdage hvilke fantastiske friluftsmuligheter Arendalsvassdraget byr på, og det spiller ingen rolle om du er turist eller en av regionens innbyggere. Har du lyst til å padle, kan du bruke kart nr I tillegg har vi laget 4 kart med målestokk 1: for Tjørull, Åmli Nelaug, Nelaug Flaten og Rore - Syndle. Området er et eldorado for padlere, med ulik vanskelighetsgrad og mange kulturminner. Vær oppmerksom på varierende vannføring, stryk og Nidelva Castor Forlag st. Hau g X n sse tefo K as Nid ås Jom r my Tos e LI ÅM Ola nd t 470 nnu No 41 Ljosland Hynnekleiv 1: Kartblad nr. 4 er i hovedsak et sykkelkart. Utstrekningen av padlekartene innen kartutsnittet er og overlappen til andre sykkelkart er også vist på kartet 10 Kartene er trykket på plastark, slik at de kan festes på sykkelstyret eller kajakken. På kartets bakside finner du informasjon om overnattingssteder, hvor du får kjøpt mat, opplevelsesmuligheter underveis og annen nyttig informasjon. Nidelva er delt i to fiskekortområder. Nedre Nidelv er lakseførende (nedstrøms Bøylefoss). Nisser har eget fiskekort. Elvelangs ble først klar for salg i juni. Vi erfarte at vår innleide konsulent ikke maktet å jobbe innenfor tidsfrister og av den grunn slet tungt med motivasjonen. Begge parter er enige om at vi kom seint, men godt i mål med prosjektet. Elvelangs selges for 298 kr, hovedsakelig i bokhandlere, turistkontor, turistforeningen, frilufts- og sportsforretninger langs vassdraget. Friluftsrådet Sør vil utgi en ny Elvelangs som skal omfatte både Gjerstadvassdraget og Vegårvassdraget. Vi vil stå for produksjonen selv, og må vurdere tidspunktet for utgivelsen i for hold til arbeidene med turkartene. 5 ene fall nds K ila elva X X X fos ten bu Fla Ols D AN OL ne FR nute ås k ug - Mo Sup ripe n Nela Jom Flat en 14 0 lau Ne Nid elva Flate n 6,4 st. sjå 2,6 145 Nela ug s en B n X $Þ è sse gfo Øyn ug 0-14 Nela 137 n sse lan dsfo Á ug ela li - N Åm Sig ri kile dnesn Sig rid nes Valle kile n X es A Jord øya Sim Fos fos snes s en X 415 mo 16, 4 Klø v lik il Þ Re k 2 s 15 0 r mu fos ndne s en s Gje 278 en li Åm 2,4 Årh u Nid elv a Þ 145 Må fjell en Gra Vall e 155 X s en fos Åm 2,0 tad Þ ons 230 len nda it Tve ,8 C Vim m 3 elva Nid Gjøvland Treungen et fjell nds 421 ugla Fril Ha $Þuftsområde è Bøylefoss e 2, , Tvedestrand fjell sta vd e 188 ruld Gje Tvedestrand Ho d Ufsvatn / Kilsloftet VEGÅRSHEI sperringer/inntaksanretninger for kraftproduksjon. Kartene viser hvor du ikke kan eller frarådes å padle. Guiden omtaler de såkalte bærestrekningene. 3.6 Turbok Turbok Grimstad er den først boka i turbokserien, som Friluftsrådet Sør tenker å gi ut i dette tiåret. Boka har blitt til takket være to turentusiaster, Trine Folkmann og Ketil Aslaksen, som har tråkket Grimstads nærområder på kryss og tvers i mange år. Fra fottur nr. 9, utsikten fra Rossefjell over Syndle Det har vært en lang vei å gå for å komme i mål med dette bokprosjektet, og stien har vært både kronglete og smal. Vi føler likevel at resultatet har blitt veldig bra og prosessen har vært lærerik. Planen var at boka skulle ha 30 forslag til fotturer og 5 anbefalte sykkelruter, men det skulle vise seg at Grimstad skogeierlag var i mot turboka. Friluftsrådet Sør ba Grimstad kommunestyre avgjøre om vi skulle gi ut boka, og svaret ble heldigvis ja. Det skulle vise seg at det knyttet seg en form for konflikt til halvparten av turforslagene 5 av dem lot seg løse ved dialog. Av de 10 som skogeierlaget fortsatt ville ha ut av boken, mente friluftsrådet at to av dem var det sakelig grunn for å ta ut. Etter en helhetlig vurdering valgte vi å ta ut ytterligere 6 turer, under forutsetning av at skogeierlaget aktivt skulle engasjere seg i å få ryddet og merket 5 nye turløyper i Grimstad i løpet av de neste 5 årene. Boka har derfor fått 22 fotturer, flere av dem anbefales kombinert med en sykkeltur. I tillegg har vi tatt med 5 anbefalte sykkelturer i sykkelbyen Grimstad - og skulle du se regnbuen på en av disse turene, så vet du vel hvorfor? 11

7 Fotturene går ikke på merkede stier, men delvis på gamle tråkk, umerkede stier, kjerreveier og opp og ned i kupert sørlandsterreng. Mange stier og tråkk er grodd til i årenes løp. Boka er laget for å komme med forslag til nye turopplevelser. Boka har også et kapittel om allemannsretten. Det er viktig at å opplyse om de rettighetene og pliktene vi har som friluftslivsutøvere i naturen, som vi alle har på lån. Vi håper at boka kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i Grimstads flotte og varierte sørlandsnatur. Prisen er 198 kr. Du får kjøpt den på Bok og Media på Oddensenteret, turistkontoret og Norli i Grimstad, og Aust - Agder Turistforening og Høyer bokhandel i Arendal. Boka er redusert med 8 turer i forhold til spillemiddelsøknaden. Tilskuddet ble av den grunn redusert med kr. De faktiske kostnadene ble imidlertid langt høyere på grunn av prosessen med Grimstad skogeierlag. Dette ble imidlertid ikke akseptert av revisjonen i Grimstad kommune eller spillemiddelansvarlig i Aust-Agder fylkeskommune. 3.7 Plan Friluftsrådets plankompetanse er betydelig styrket gjennom ansettelsen av ny prosjektleder. Gidske kommer fra stillingen som plankoordinator hos Fylkesmannen i Aust Agder. Geir Henning har i 2010 deltatt i arbeidsgruppa med sykkeltrafikkplan for Arendal kommune. I arbeidsgruppa sitter i tillegg representanter fra fylkeskommunen, kommunen og veivesenet. Det var i alt 4 møter i Målsettingen er at planen vil bli behandlet som kommunedelplan før sommerferien Styreleder, nestleder og daglig leder har også deltatt i møte med Statens veivesen angående planleggingen av ny E18-trasè fra Arendal til Tvedestrand. Daglig leder deltok på 2-dagers kurs i Naturmangfoldloven i Kragerø. Fylkesmannen i Aust Agder var ansvarlig for denne fagsamlingen i april. Friluftsrådet har avgitt uttalelse i følgende plansaker: Felles plan folkehelse og levekår i Agder. Kommunedelplan for idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsområder i Åmli kommune. Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Den første merkede kystsien i Aust Agder på Tromøy, Arendal kommune. Den merkede traseen er en rundtur på omlag 5 km. Kyststien snor seg rundt Hoveodden til leirområdet 3.8 Kyststi Friluftsrådets arbeid med sikring av friluftsområder har i all hovedsak handlet om hvordan få til Kyststi i Aust Agder. Fylkeskommunen har vedtatt at det skal jobbes med kyststi i dette (2010) og de to påfølgende årene. I den forbindelse ble det i september avholdt et oppstartsmøte med representanter fra fylkeskommunen, kystkommunene, Fylkesmannen, Midt-Agder Friluftsråd og Friluftsrådet Sør. I begynnelsen av november ble det avholdt et oppfølgingsmøte mellom fylkeskommunen og de to friluftsrådene med tanke på at friluftsrådene skal utføre arbeidet med forprosjektet. Det ble enighet om at Risør skulle være pilotkommune, og at Sør skal arbeide med sine kommuner og Midt-Agder med Lillesand. Intensjonen er at dette skal munne ut i forprosjektrapport innen utgangen av 2012, med anbefalte kyststitrasèer i fylket. På noen strekninger vil det være naturlig å peke på flere alternativer. Topografien langs vår kyst er slik at det ikke er aktuelt å tenke seg en sammenhengende kyststi gjennom hele fylket. Fylkeskommunen vil utarbeide en formell bestilling i forhold til oppdraget i løpet av vinteren 2010/11. Friluftsrådet Sør tenker å kombinere dette arbeidet med synfaring i forkant av produksjonen av kommunale turkart. Så lang har det vært møter med Risør kommune og Arendal kommune om dette. 3.9 Universell utforming I 2009 kartla vi friområdene med tanke på universell utforming. Kartleggingen ble gjort med utgangspunkt i en veileder utarbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund og Norges Handikapforbund. I 2010 fikk vi kr gjennom FL til videreføring av arbeidet, i form av en rapport med tiltaksplan for å bringe de kartlagte områdene Urheia, Risør kommune. Ved pumpestasjonen i bakgrunnen ble det i slutten av 2010 bygd et nytt toalett Friområdet i Åmli sentrum. Her finnes plass til mange aktiviteter 12 13

8 Nytt toalett på Kalvehageneset i Grimstad kommune opp til godkjent eller anbefalt standard. Planen har også en økonomisk vurdering i forhold til hva tiltakene for bedret tilgjengelighet vil koste. Fylkeskommunen informerte oss om at det gikk an å søke Direktoratet for naturforvaltning om midler for å legge registreringene inn i en ny kartdatabase utviklet av Statens Kartverk. I forbindelse med dette arbeidet ble også alle turveier og lysløyper i kommunene vurdert med tanke på universell utforming. Vi søkte om kr til hvert prosjekt, og det fikk vi. Gidske har også deltatt på to seminarer om universell utforming. Det ene fant sted i Verdal, og var en del av det nasjonale utviklingsprosjektet for universell utforming. Det andre var i Kristiansand i regi av Aust-Agder fylkeskommune Folkehelse Egentlig kan vi karakterisere hele vår virksomhet under begrepet folkehelsearbeid. Ikke minst Naturlossamarbeidet må betraktes som et kjempetiltak for å nå det brede lag av befolkningen med tilbud om fysisk aktivitet og naturopplevelser til ulike grupper av befolkningen. I denne sammenheng begrenser vårt omtale seg til samarbeidet med folkehelsekoordinatorene/ nettverkene i kommunene. Når det gjelder etablering av sykkelbank Arendal vises det til delkapittel Daglig leder har deltatt en gang i folkehelsenettverket til Arendal kommune. Her ble det gitt en orientering om Aslaks arbeid i desember 2009 med å registrere og digitalisere sti og løypestrukturen i området Saltrød/Eydehavn. Grunnet bemanningssituasjonen i 2010 har vi ikke hatt kapasitet til å gå inn på nye prosjekter. Friluftsrådet Sør kan gjennom FL søke om EXTRA - midler til denne type prosjekter gjennom Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner. Et eksempel på dette flåttprosjektet i neste delkapittel Forskning Arendal kommune og Friluftsrådet Sør har gjennom folkehelsenettverket utviklet felles interesse for å få vite mer om hva det faktisk betyr for befolkningen i vår region at flått (Ixodes ricinus) har fått et solid fotfeste på Sørlandet. Ikke minst er det grunn til å understreke at flertallet av antall tilfeller som har fått påvist TBE kan koples til friluftsaktivitet på Tromøy. Det er også slik at Hove Botne på Tromøy er det mest besøkte friluftsområdet i regionen. Kommuneoverlegen i Arendal er en sentral person i flåttforskernettverket, NorTick. Friluftsrådet Sør deltok i det nasjonale nettverksmøte februar i Tønsberg. I 2009 fikk vi avslag på søknaden om EXTRA - midler. Etter møtet i Tønsberg bestemte vi oss for å dele søknaden i to søknader, samt redusere kostnadene ved å halvere omfanget av blodprøvetakningen. Søknadene som ble fremmet var utformet slik: En spørreundersøkelse for å få kunnskap om hvilken innvirkning flått har på innbyggernes friluftsvaner og folkehelsen i vår region, for å: Finne ut hvor fysisk aktive befolkningen er, fordelt på aldersgrupper og kjønn. Kartlegge befolkningens friluftsvaner og hvilke friluftsområder som brukes mest. Verdisette den betydning friluftsliv har for den enkelte. Undersøke folks kunnskap om flått og flåttsykdommer. Kartlegge hvordan flåttfrykt kan påvirke folks adferd i, og bruk av naturen. Den andre søknaden gikk på etablering av et tilfeldig utvalg på 500 personer av begge kjønn i aldersgruppen år for blodprøvetaking hos fastlege, for å: Kartlegge forekomst av antistoffer (seroprevalens) mot Borrelia, TBE og Anaplasma phagocytophilum hos et representativt utvalg av befolkningen. Se på sammenheng mellom forekomst av flåttinfeksjoner og personers funksjon og subjektive helseplager. Kartlegge sammenheng mellom forekomst av flåttinfeksjoner og andre lidelser. Friluftsrådene fremmet til sammen 7 søknader om EXTRA midler gjennom FL. Alle fikk avslag. Det gis ingen begrunnelse for avslag på søknader om slike midler. Daglig leder ser derfor ikke grunn til å fremme søknadene på nytt i Kursvirksomhet i skole og barnehage Et av våre viktigste satsingsområder er kursvirksomhet i skole og barnehage. Her fokuserer vi på hvordan friluftsaktivitet kan brukes som pedagogisk metode for læring. Vi vektlegger aktivitet som fører til arbeid omkring kompetansemål i dagens rammeplan for barnehagen og læreplan for grunnskolen. Vi arbeider kontinuerlig med pedagogers bevissthet i forhold til at friluftsaktivitet kan brukes som en pedagogisk metode for å lære fag. Fysisk aktivitet og sosial utvikling kommer i tillegg som positive tilleggseffekter underveis, men er ikke alene mål for aktiviteten. I løpet av 2010 deltok omtrent 500 pedagoger i aktivitetskurs i regi av Friluftsrådet Sør. I tillegg arrangerte vi aktivitetsdager for omtrent elever i grunnskolen og over 300 barn i barnehagene. Den årlige skogdagen for elever fra ungdomsskolen i Froland ved Froland Verk ble først rammet av streiken i juni, men vi klarte likevel å gjennomføre den på starten av høstesemesteret Skogdagen for ungdomsskoleelever fra skolene i østregionen arrangeres hver høst ved Holt Videregående skole i Tvedestrand. I år kom det svært store nedbørsmengder den avsatte dagen, så skogdagen ble utsatt. Ved siden av de vanlige personalkursene ved våre kommuners skoler og barnehager, arrangerte vi også i år i samarbeid med Skogselskapet i Aust-Agder et heldagskurs for medlemmer i Fagforbundet i Aust- Agder

9 for naturforvaltning, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Høgskolen i Telemark, Norges idrettshøgskole, Norsk leirskoleforening, Landslaget Fysisk Fostring i skolen, Friluftslivets fellesorganisasjon, Friluftsrådenes landsforbund, Den Norske Turistforening, Skogbrukets kursinstitutt og Statskog. I tillegg har nesten alle fylkene en kontaktperson for forumet. Friluftsrådet Sør representerer Aust-Agder fylke på vegne av fylkeskommunen. Til venstre: Pedagoger som konkretiserer regulære romlegemer under Sørlandsk Lærerstevne Og til høyre: Elever fra Fjære ungdomsskole i Grimstad jobber med samme tema I 2010 søkte vi om kr i prosjektmidler til pedagogisk virksomhet gjennom Friluftsrådenes Landsforbund, FL. Vi fikk ikke hele søknadsbeløpet innvilget, men fikk på denne måten kr fra Direktoratet for Naturforvaltning og kr fra Utdanningsdirektoratet Lærende nettverk i friluft Lærende nettverk i friluft er inne i sitt tredje skoleår. Dette skoleåret består nettverket av Søndeled skole og Risør barneskole i Risør, Holt skole og Vestre Sandøya skole i Tvedestrand, Åmli skule i Åmli og Roligheden skole i Arendal. Fylkesmannen er fortsatt involvert i nettverket ved at en representant for Utdannings- og familieavdelingen deltar i nettverkssamlingene. Skolene i nettverket har selv vektlagt at de synes de får mye igjen for den anvendte tiden i nettverkssamlingene, og at det er fint å ha en slik mulighet til delingskultur i praksis. Nytt dette året er at Holt og Risør skole er valgt ut som pilotskoler for utprøving av nettstedet www. kartiskolen.no. I løpet av høsten 2010 har de lagt ut aktiviteter fra sine uteskoleplaner på nettstedet og bidratt med sine erfaringer for å utvikle nettstedet til å bli et praktisk verktøy for lærere og skoler på landsbasis. I løpet av 2011 skal de så dele sine erfaringer med andre skoler og hjelpe dem i gang. Skolene i lærende nettverk ønsker å legge sine uteskoleplaner tilgjengelig på nettstedet, slik at de enda lettere kan tas i bruk av alle ansatte ved den enkelte skole Forum for friluftsliv i skolen Forum for friluftsliv i skolen skal være et tverrsektorielt samarbeidsforum som arbeider for at alle elever i Norge gjennom et aktivt friluftsliv skal få oppleve mestring og trivsel og etablere gode vaner for å være i naturen. Forum for friluftsliv i skolen består av representanter fra flere sektorer: Direktoratet Under samlingene i lærende nettverk veksler vi på å være inne og ute, på å dele teori og praktiske aktiviteter Forumet hadde to møter i Friluftsrådet Sør deltok og presenterte noe av arbeidet i tilknytning til skolene i Aust-Agder. I tillegg ble pilotskolenes arbeid med Kart i skolen presentert Samiske aktivitetsdager Stadig etterspørsel har gjort at vi har satt tilbudet om Samisk aktivitetsdag under Den Kulturelle Skolesekken i Aust-Agder som et av våre faste, årlige Elever fra 8. trinn ved Abel ungdomsskole i Gjerstad trener på lassokasting under samisk aktivitetsdag, mens elever fra 6. trinn ved Myra skole i Arendal er i full sving med å lage samisk mat 16 17

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med

Detaljer

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda.

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda. Lågøya Aspond Oslofjorden Melbukta Nordbukta 2009 Ristodden, Bjørnejordet Digerudgrunnen Årsberetning og regnskap 2009 Røyken råøya Bjørnehue Bjørnebukta V. Dragsund Laksebogen Isdammen Dragsundodden o,

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14)

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Deltakere i samarbeidet i 2014 har vært: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei

Detaljer

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 20 Årsberetning og regnskap 20 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 9 Oslofjordens Friluftsråd 20 Et engasjert OF og en tafatt stat Styreleder Rolf Klerud Etter 8 år

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett. LANDSMØTE 2015 Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 2 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 7.12.29 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

kap 20 ns g reg etning o rsber Å

kap 20 ns g reg etning o rsber Å Oslofjorden 2014 Årsberetning og regnskap 2014 1 Styreleder har ordet Forsidebilde: Ikke Iwo Jima, men Østre Dragsund, Håøya i Frogn. Her bruker deler av staben en lørdag i kampen for rene strender ifm

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer