årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor."

Transkript

1 årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: Daglig leder: Geir Henning Waagsnes Telefon: Mobil: E-post: Rådgiver: Vibeke Svantesen Telefon: Mobil: E-post: Rådgiver: Gidske Houge Telefon: Mobil: E-post: 36

2 Årsberetningen for 2010 Innhold Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid. Vi har fortsatt god kontakt med miljøvernavdelingen, utdannings- og familieavdelingen, sosial- og helseavdelingen og landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- Agder. Fra overtok fylkeskommunene ansvaret for regionalt friluftsliv fra fylkesmennene. Samarbeidet med Aust-Agder fylkeskommune er derfor vesentlig styrket. Det er vår oppfatning at fylkeskommunen ønsker å bruke friluftsrådene til å oppnå friluftspolitiske målsettinger var et svært hektisk år. Aslak Gotehus sluttet hos oss i desember Gidske Houge tiltrådte stillingen i begynnelsen av oktober. Vi måtte holde skuta flytende og på rett kjøl med 2 og 1/4 årsverk mot 3 årsverk i Dette lyktes vi i stor grad med fordi vi var heldige og fikk leid inn kvalifisert arbeidskraft til gjennomføring av ferieog fritidstilbudene våre, samt noe bruk av overtid. Vi er avhengig av at kommunenes kontingent og tilskuddet fra Aust-Agder fylkeskommune justeres i takt med vanlig pris- og lønnsvekst for å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå etter utløpet av den 2-årige prosjektperioden for vår nye medarbeider. Forsidebildet er fra Risøy folkehøyskole - 3 glade jenter på et surfbrett. 1 Om friluftsrådet Administrasjonen Arbeidsutvalget Styret Rådet Føringene Visjonære mål Arbeidsstrategier Aktiviteten i Møtevirksomhet Lærende nettverk i friluft Forum for friluftsliv i skolen Samiske aktivitetsdager Marinbiologi Naturlos Naturens dag Sommerferietilbud Høstferietilbud Vinterferietilbud Sykkelbank Løypemaskin Internkontroll Takk til alle lag, foreninger, organisasjoner og kommuner som deltar i Naturlossamarbeidet, uten dere hadde det ikke vært mulig å utgi Ut i Naturen. En spesiell takk til Naturloskomiteen og Aust-Agder Skogselskap. Friluftsrådet Sør takker andre friluftsråd for godt samhold og samarbeid. Uten de økonomiske støtteordningene fra FL via Miljøverndepartementets og Kirke- og kulturdepartementets budsjetter, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre den aktivitet som er gjengitt i 3. kapittel i årsberetningen. Baksidebildet er fra Sandøya. Tvedestrand skole på vei hjem etter endt kursdag i marinbiologi. Arendal, 15. februar 2011 Line Øvernes Mørch styreleder Geir Henning Waagsnes daglig leder 3.2 Hjemmesiden Turkart Dynamisk kart Elvelangs Turbok Plan Kyststi Universell utforming Folkehelse Forskning Kursvirksomhet i skole og barnehage Regnskapet for Vedtekter Gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Tiltakene i Budsjettet for

3 1Friluftsrådets opprinnelse kan føres tilbake til det interkommunale samarbeidet i Nidarkretsen mot slutten av 80-tallet. Etter kommunesammenslåingen i 1992 sto man tilbake med to kommuner i Nidarkretsen, Arendal og Froland. De to kommunene har siden 1992 utgjort Arendalsregionens friluftsråd, med Arendal som vertskommune. Arendalsregionens friluftsråd ble avløst av Friluftsrådet Sør i 2002 med Grimstad og Tvedestrand som nye medlemskommuner. om friluftsrådet I 2005 fikk Friluftsrådet Sør to nye medlemskommuner, Vegårshei og Åmli. Risør kommune og Gjerstad kommune ble medlemmer i Dagens medlemskommuner er: Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør og Gjerstad. 80 % av Aust-Agders befolkning bor i denne regionen det tilsvarer omlag innbyggere. Friluftslivets viktigste ressurs er land- og sjøarealer hvor man kan drive et aktivt friluftsliv. Friluftsrådet og medlemskommunene må samarbeide for å sikre slike områder, bedre tilgjengeligheten og informasjonen, og sikre miljøstandarden og opplevelseskvalitetene. 1.1 Administrasjonen Administrasjonen består av to fast ansatte og en prosjektstilling (alle på mastergradsnivå). Aslak Gotehus sluttet hos oss i desember 2009 og reiste, sammen med sin kone, til Etiopia som bistandsrådgivere (en drøm Aslak nok hadde båret på siden oppveksten som misjonærbarn i Kongo). Prosjektlederstillingen ble lyst ut for en ny 2-årsperiode, med søknadsfrist 1. mai. Det meldte seg 36 søkere til stillingen, 9 av søkerne ble ansett som meget godt kvalifiserte. 5 ble innkalt til intervju. Gidske Houge ble tilbudt stillingen, og takket ja. Gidske kommer fra stillingen som plankoordinator hos Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen. Geir Henning Waagsnes er friluftsrådets daglig leder. Geir H. er utdannet naturforvalter fra UMB, med tilleggsutdanning i pedagogikk og kvalitetsarbeid/ ledelse begge fra UIA. Vibeke Svantesen er rådgiver. Vibeke er utdannet allmennlærer og spesialpedagog, med tilleggsutdanning i friluftsliv og administrasjon og ledelse. Gidske Houge er ansatt som prosjektleder (aktivitet informasjon plan). Gidske er utdannet naturforvalter fra UMB. Kontorsted er Regionalt Senter i Arendal Kultur- og Rådhus, sammen med Aust-Agder musikkråd og Nordisk informasjonskontor. 1.2 Arbeidsutvalget Friluftsrådet Sør har et arbeidsutvalg bestående av en ansatt fra administrasjonen i hver kommune, i tillegg til administrasjonen i friluftsrådet. I 2010 har arbeidsutvalget bestått av: Knut Nordbø, Arendal kommune Sigrun Messel, Froland kommune Rolf Pihlstrøm, Gjerstad kommune Ove Bach, Grimstad kommune Heidi Rødven, Risør kommune Asbjørn Aanonsen, Tvedestrand kommune Liv K. Strand, Vegårshei kommune Olav Vehus, Åmli kommune 1.3 Styret Styret har nå følgende sammensetning: Rune Sævre, med Karen Landmark som vararepresentant (Arendal kommune) Anne Berit Mykland, med John Willy Kaldal som vararepresentant (Froland kommune) Kåre Dalane, med Elise Aasbø som vararepresentant (Gjerstad kommune) Anne Gurine Hegnar, med Kari Mjåland som vararepresentant (Grimstad kommune) Linda Sletten Heistad, med Eva Nilsen som vararepresentant (Risør Kommune) Line Øvernes Mørch, med Knut Haavard Kløvfjell som vara (Tvedestrand kommune) May-Lill Remme Myre, med Tone Barbro Loftesnes som vara (Vegårshei kommune) Bjørn Gunnar Baas, med Reidar Saga som vararepresentant (Åmli kommune) Ingeborg H. Andersen vår Åmli kommunes representant i styret første halvår. Line Øvernes Mørch er styreleder og Rune Sævre nestleder. 1.4 Rådet Rådet består av styret supplert med ytterligere en representant fra de respektive by- / kommunestyrene. Disse er: Linda Skjulestad, med Solfrid Helle som vararepresentant (Arendal kommune) Mari Mykland, med Ove Gundersen som vararepresentant (Froland kommune) Brit Brendalsmo, med Samuel Arnt Larsen som vararepresentant (Gjerstad kommune) Leif Atle Beisland, med Tore Elmer Andersen som vararepresentant (Grimstad kommune) Grethe Hellerud, med Jan Einar Henriksen som vara (Risør Kommune) Ole J. Goderstad, med Inger Elise Hegland som vararepresentant (Tvedestrand kommune) Maya Twedt Berli, med Gunnar N. Raudsandmoen som vara (Vegårshei kommune) Tellef Olstad, med Margit Smeland som vararepresentant (Åmli kommune) 4 5

4 2føringene Friluftsrådet skal i utgangspunktet ikke engasjere seg i driftsoppgaver. Hovedsatsingen skal være knyttet til informasjonsformidling og aktivitetsrettede tiltak spesielt for barn og unge. De opprinnelige målene og strategiene fra etableringen av friluftsrådet er videreført i følgende visjonære mål og arbeidsstrategier: 2.1 Visjonære mål Enhver virksomhet trenger noe å strekke seg etter. Dette er Friluftsrådet Sør i 2015: Vi er et anerkjent interkommunalt selskap Vi arbeider med hele spekteret av friluftsrelaterte arbeidsoppgaver Vi har deltakerkommuner i Aust Agder og Telemark Vi har omlag innbyggere i våre medlemskommuner Vi er 3 fast ansatte i tillegg til sesong- og prosjektarbeiderne Friluftsrådet er et trygt og sikkert sted å arbeide 2.2 Arbeidsstrategier For å nå målene skal Friluftsrådet Sør: Være et serviceorientert og faglig dyktig samarbeidsorgan for de tilsluttede kommuner Være en pådriver for friluftsinteressene i regionen Formidle informasjon om mulighetene for å drive friluftsliv i medlemskommunene Stimulere befolkningen til mer fysisk aktivitet gjennom friluftsliv Ha spesiell fokus på barn og unge formidle friluftslivets egenverdi Drive natur- og kystkulturskole Følge opp en tydelig satsning på friluftsliv i skolen, SFO og barnehager Drive kompetansehevning for pedagogisk personale Delta i utrednings- og planarbeid på regionalt nivå Utføre plan- og miljørådgivning (grønnstruktur og områder for friluftsliv) Arbeide med sikring av viktige friluftsarealer, i samarbeid med den enkelte kommune Sørge for at kommunenes tilskudd har passert 10 kr/innbygger Ha et levende og velfungerende internkontrollsystem 6 7

5 3aktiviteten i Møtevirksomhet Styret har avholdet 4 styremøter og behandlet 28 saker. I tillegg er det avholdet årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med sine medarbeidere. Styreleder har hatt utviklingssamtale med daglig leder. Styreleder, nestleder og daglig leder deltok på FLs landsmøte og Nordisk park- og friluftskongress i Oslo i begynnelsen av juni. Line deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar. Gidske Fra Nordisk park- og friluftskongress. Geir H. deltok på befaringen til Bjørvika. Utsikten fra Egeberg restaurant er et fantastisk skue utover/ innover byen 8 og Vibeke deltok på ansattsamling i Haugesund i september og Geir H. deltok på ledersamling på Gardermoen i begynnelsen av desember. Viktige møter som friluftsrådet har deltatt i regionalt: 27. januar møte med kulturenheten i Froland kommune (Geir H.) 03. februar møte med Aust-Agder Røde Kors (Geir H. og Vibeke) 18. februar møte med AAT og Oslofjorden friluftsråd om bøyeprosjektet (Line og Geir H.) 25. mars sykkelkonferanse i Grimstad (Geir) 15. april møte med Åmli Turistforum (Geir H.) 19. april møte med Grimstad Røde Kors om Søruga (Geir H. og Vibeke) 19. april møte med styret for Froland skogeierlag om turbok (Geir H.) mai intervjuer angående ansettelse (Geir H., Line og Rune). 26. mai skogkveld på Reiersøl med Froland skogeierlag om turbok (Geir H.) 24. august møte med Svein E. Kristiansen om turbok Froland (Geir H.) 30. september orientering for Nissedal kommunestyre (Geir H.) 14. oktober møte med Ugland IT Group om kartløsninger (Geir H.) 25. oktober møte med daglig leder i turistforeningen om kartsamarbeid (Geir H.) 26. november møte med Agderposten om turbok (Geir H.) 01. desember møte i Østre Agder (Geir H., Vibeke, Gidske og Line) 02. desember besøk av FL (Geir H., Vibeke og Gidske) 07. desember - møte med Grimstad adressetidende om turbok (Geir H.) 10. desember møte med Svein E. Kristiansen om turbok Froland (Geir H.) 14. desember møte med Arendal, Grimstad og Risør om enslige mindreårige flyktninger (Geir H., Vibeke og Gidske) 3.2 Hjemmesiden Hjemmesiden vår ble ikke besøkt så ofte i 2010, som året før. Det skyldes nok en kombinasjon av to forhold. Med redusert bemanning klarte vi ikke å oppdatere sidene ofte nok. Dessuten må vi erkjenne at vår hjemmeside trenger modernisering, designet har vært det samme siden oppstarten i Det vil bli jobbet med i Antall oppslag lå i 2010 på ca , mot ca året før. Vi ligger likevel godt over besøkene i 2008 (ca ) og 2007 (ca ) i Trafikken på den dynamiske kartløsningen medregnet. 3.3 Turkart Så langt har Friluftsrådet Sør utgitt et kart i året i perioden , totalt 5 kart: 1. Oversiktskart over turmål, friluftsområder og naturområder i Arendal, Froland, Grimstad og Tvedestrand. Kartet finnes i norsk, engelsk, tysk og fransk versjon. 2. Opplevelseskart Hove Botne. Kartet er utgitt på norsk, engelsk og tysk. 3. Opplevelseskart Øynaheia. 4. Opplevelseskart Tvedestrand Sørvest. 5. Opplevelseskart Grimstad sentrum. Opplevelseskartene har vært solgt for 30 kr og oversiktskartet for 50 kr. Vi er nesten tomme for oversiktskart på norsk, men vi har et stort opplag igjen av øvrige kart. Kartene deles ut gratis fra og med Samtidig endrer vi vår produksjon til en kommunekartserie i samarbeid med turistkontorene. Målsettingen er å utgi 2 kart årlig. Vi begynner med Risør og arbeider oss vestover langs kysten. Deretter tar vi innlandskommunene. Kartene skal utgis i formatet 70cm x 100cm med kart på begge sider. Målestokken vil måtte variere etter kommunestørrelse. De mest sentrale turområdene vil bli blåst opp i en mindre målestokk. Alle stier og turveier må synfares og legges inn. Opplevelsespunkter vil være sentrale elementer i kartet. Vi tenker å utgi et hefte med opplevelsesinformasjon i tillegg til kartet. 9

6 Friluftsrådet Sør 3.4 Dynamisk kart Friluftsrådet Sør var første friluftsråd med en dynamisk kartløsning. Ugland IT Group har ikke blitt den dominerende aktøren i dette markedet, slik det så ut til da vi etablere et samarbeid i Administrasjonsklienten er svært tungvinn å bruke, og den har ikke vært videreutviklet. Vi har av den grunn ikke bygd ut basen slik intensjonen var. Vi har ikke hatt kapasitet til å arbeide med utfordringen i 2010, men i 2011 vil Friluftsrådet Sør ta stilling til hvordan dette arbeidet skal videreføres og forbedres. Guiden skal hjelpe den som har lyst til å sykle langs hele eller deler av Arendalsvassdraget. De 6 sykkelkartene er i målestokk 1: Du kan for eksempel ta sykkelen med deg på toget fra Arendal til Nelaug og sykle tilbake (flere alternative traseer). Du kan også ta med deg sykkelen på bussen til Åmli, eller for den slags skyld helt til Kviteseid. Sykkelturen kan også kombineres med en båttur på Telemarkskanalen, mellom Skien og Kviteseid. Elvelangs er en nord/sør forbindelse mellom nasjonal sykkelrute nr. 1 og sykkelrute nr. 2 en parallell til sykkelrute nr Elvelangs Elvelangs er navnet på vår sykkel- og padleguide. Den er ment som en hjelp til å oppdage hvilke fantastiske friluftsmuligheter Arendalsvassdraget byr på, og det spiller ingen rolle om du er turist eller en av regionens innbyggere. Har du lyst til å padle, kan du bruke kart nr I tillegg har vi laget 4 kart med målestokk 1: for Tjørull, Åmli Nelaug, Nelaug Flaten og Rore - Syndle. Området er et eldorado for padlere, med ulik vanskelighetsgrad og mange kulturminner. Vær oppmerksom på varierende vannføring, stryk og Nidelva Castor Forlag st. Hau g X n sse tefo K as Nid ås Jom r my Tos e LI ÅM Ola nd t 470 nnu No 41 Ljosland Hynnekleiv 1: Kartblad nr. 4 er i hovedsak et sykkelkart. Utstrekningen av padlekartene innen kartutsnittet er og overlappen til andre sykkelkart er også vist på kartet 10 Kartene er trykket på plastark, slik at de kan festes på sykkelstyret eller kajakken. På kartets bakside finner du informasjon om overnattingssteder, hvor du får kjøpt mat, opplevelsesmuligheter underveis og annen nyttig informasjon. Nidelva er delt i to fiskekortområder. Nedre Nidelv er lakseførende (nedstrøms Bøylefoss). Nisser har eget fiskekort. Elvelangs ble først klar for salg i juni. Vi erfarte at vår innleide konsulent ikke maktet å jobbe innenfor tidsfrister og av den grunn slet tungt med motivasjonen. Begge parter er enige om at vi kom seint, men godt i mål med prosjektet. Elvelangs selges for 298 kr, hovedsakelig i bokhandlere, turistkontor, turistforeningen, frilufts- og sportsforretninger langs vassdraget. Friluftsrådet Sør vil utgi en ny Elvelangs som skal omfatte både Gjerstadvassdraget og Vegårvassdraget. Vi vil stå for produksjonen selv, og må vurdere tidspunktet for utgivelsen i for hold til arbeidene med turkartene. 5 ene fall nds K ila elva X X X fos ten bu Fla Ols D AN OL ne FR nute ås k ug - Mo Sup ripe n Nela Jom Flat en 14 0 lau Ne Nid elva Flate n 6,4 st. sjå 2,6 145 Nela ug s en B n X $Þ è sse gfo Øyn ug 0-14 Nela 137 n sse lan dsfo Á ug ela li - N Åm Sig ri kile dnesn Sig rid nes Valle kile n X es A Jord øya Sim Fos fos snes s en X 415 mo 16, 4 Klø v lik il Þ Re k 2 s 15 0 r mu fos ndne s en s Gje 278 en li Åm 2,4 Årh u Nid elv a Þ 145 Må fjell en Gra Vall e 155 X s en fos Åm 2,0 tad Þ ons 230 len nda it Tve ,8 C Vim m 3 elva Nid Gjøvland Treungen et fjell nds 421 ugla Fril Ha $Þuftsområde è Bøylefoss e 2, , Tvedestrand fjell sta vd e 188 ruld Gje Tvedestrand Ho d Ufsvatn / Kilsloftet VEGÅRSHEI sperringer/inntaksanretninger for kraftproduksjon. Kartene viser hvor du ikke kan eller frarådes å padle. Guiden omtaler de såkalte bærestrekningene. 3.6 Turbok Turbok Grimstad er den først boka i turbokserien, som Friluftsrådet Sør tenker å gi ut i dette tiåret. Boka har blitt til takket være to turentusiaster, Trine Folkmann og Ketil Aslaksen, som har tråkket Grimstads nærområder på kryss og tvers i mange år. Fra fottur nr. 9, utsikten fra Rossefjell over Syndle Det har vært en lang vei å gå for å komme i mål med dette bokprosjektet, og stien har vært både kronglete og smal. Vi føler likevel at resultatet har blitt veldig bra og prosessen har vært lærerik. Planen var at boka skulle ha 30 forslag til fotturer og 5 anbefalte sykkelruter, men det skulle vise seg at Grimstad skogeierlag var i mot turboka. Friluftsrådet Sør ba Grimstad kommunestyre avgjøre om vi skulle gi ut boka, og svaret ble heldigvis ja. Det skulle vise seg at det knyttet seg en form for konflikt til halvparten av turforslagene 5 av dem lot seg løse ved dialog. Av de 10 som skogeierlaget fortsatt ville ha ut av boken, mente friluftsrådet at to av dem var det sakelig grunn for å ta ut. Etter en helhetlig vurdering valgte vi å ta ut ytterligere 6 turer, under forutsetning av at skogeierlaget aktivt skulle engasjere seg i å få ryddet og merket 5 nye turløyper i Grimstad i løpet av de neste 5 årene. Boka har derfor fått 22 fotturer, flere av dem anbefales kombinert med en sykkeltur. I tillegg har vi tatt med 5 anbefalte sykkelturer i sykkelbyen Grimstad - og skulle du se regnbuen på en av disse turene, så vet du vel hvorfor? 11

7 Fotturene går ikke på merkede stier, men delvis på gamle tråkk, umerkede stier, kjerreveier og opp og ned i kupert sørlandsterreng. Mange stier og tråkk er grodd til i årenes løp. Boka er laget for å komme med forslag til nye turopplevelser. Boka har også et kapittel om allemannsretten. Det er viktig at å opplyse om de rettighetene og pliktene vi har som friluftslivsutøvere i naturen, som vi alle har på lån. Vi håper at boka kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i Grimstads flotte og varierte sørlandsnatur. Prisen er 198 kr. Du får kjøpt den på Bok og Media på Oddensenteret, turistkontoret og Norli i Grimstad, og Aust - Agder Turistforening og Høyer bokhandel i Arendal. Boka er redusert med 8 turer i forhold til spillemiddelsøknaden. Tilskuddet ble av den grunn redusert med kr. De faktiske kostnadene ble imidlertid langt høyere på grunn av prosessen med Grimstad skogeierlag. Dette ble imidlertid ikke akseptert av revisjonen i Grimstad kommune eller spillemiddelansvarlig i Aust-Agder fylkeskommune. 3.7 Plan Friluftsrådets plankompetanse er betydelig styrket gjennom ansettelsen av ny prosjektleder. Gidske kommer fra stillingen som plankoordinator hos Fylkesmannen i Aust Agder. Geir Henning har i 2010 deltatt i arbeidsgruppa med sykkeltrafikkplan for Arendal kommune. I arbeidsgruppa sitter i tillegg representanter fra fylkeskommunen, kommunen og veivesenet. Det var i alt 4 møter i Målsettingen er at planen vil bli behandlet som kommunedelplan før sommerferien Styreleder, nestleder og daglig leder har også deltatt i møte med Statens veivesen angående planleggingen av ny E18-trasè fra Arendal til Tvedestrand. Daglig leder deltok på 2-dagers kurs i Naturmangfoldloven i Kragerø. Fylkesmannen i Aust Agder var ansvarlig for denne fagsamlingen i april. Friluftsrådet har avgitt uttalelse i følgende plansaker: Felles plan folkehelse og levekår i Agder. Kommunedelplan for idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsområder i Åmli kommune. Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Den første merkede kystsien i Aust Agder på Tromøy, Arendal kommune. Den merkede traseen er en rundtur på omlag 5 km. Kyststien snor seg rundt Hoveodden til leirområdet 3.8 Kyststi Friluftsrådets arbeid med sikring av friluftsområder har i all hovedsak handlet om hvordan få til Kyststi i Aust Agder. Fylkeskommunen har vedtatt at det skal jobbes med kyststi i dette (2010) og de to påfølgende årene. I den forbindelse ble det i september avholdt et oppstartsmøte med representanter fra fylkeskommunen, kystkommunene, Fylkesmannen, Midt-Agder Friluftsråd og Friluftsrådet Sør. I begynnelsen av november ble det avholdt et oppfølgingsmøte mellom fylkeskommunen og de to friluftsrådene med tanke på at friluftsrådene skal utføre arbeidet med forprosjektet. Det ble enighet om at Risør skulle være pilotkommune, og at Sør skal arbeide med sine kommuner og Midt-Agder med Lillesand. Intensjonen er at dette skal munne ut i forprosjektrapport innen utgangen av 2012, med anbefalte kyststitrasèer i fylket. På noen strekninger vil det være naturlig å peke på flere alternativer. Topografien langs vår kyst er slik at det ikke er aktuelt å tenke seg en sammenhengende kyststi gjennom hele fylket. Fylkeskommunen vil utarbeide en formell bestilling i forhold til oppdraget i løpet av vinteren 2010/11. Friluftsrådet Sør tenker å kombinere dette arbeidet med synfaring i forkant av produksjonen av kommunale turkart. Så lang har det vært møter med Risør kommune og Arendal kommune om dette. 3.9 Universell utforming I 2009 kartla vi friområdene med tanke på universell utforming. Kartleggingen ble gjort med utgangspunkt i en veileder utarbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund og Norges Handikapforbund. I 2010 fikk vi kr gjennom FL til videreføring av arbeidet, i form av en rapport med tiltaksplan for å bringe de kartlagte områdene Urheia, Risør kommune. Ved pumpestasjonen i bakgrunnen ble det i slutten av 2010 bygd et nytt toalett Friområdet i Åmli sentrum. Her finnes plass til mange aktiviteter 12 13

8 Nytt toalett på Kalvehageneset i Grimstad kommune opp til godkjent eller anbefalt standard. Planen har også en økonomisk vurdering i forhold til hva tiltakene for bedret tilgjengelighet vil koste. Fylkeskommunen informerte oss om at det gikk an å søke Direktoratet for naturforvaltning om midler for å legge registreringene inn i en ny kartdatabase utviklet av Statens Kartverk. I forbindelse med dette arbeidet ble også alle turveier og lysløyper i kommunene vurdert med tanke på universell utforming. Vi søkte om kr til hvert prosjekt, og det fikk vi. Gidske har også deltatt på to seminarer om universell utforming. Det ene fant sted i Verdal, og var en del av det nasjonale utviklingsprosjektet for universell utforming. Det andre var i Kristiansand i regi av Aust-Agder fylkeskommune Folkehelse Egentlig kan vi karakterisere hele vår virksomhet under begrepet folkehelsearbeid. Ikke minst Naturlossamarbeidet må betraktes som et kjempetiltak for å nå det brede lag av befolkningen med tilbud om fysisk aktivitet og naturopplevelser til ulike grupper av befolkningen. I denne sammenheng begrenser vårt omtale seg til samarbeidet med folkehelsekoordinatorene/ nettverkene i kommunene. Når det gjelder etablering av sykkelbank Arendal vises det til delkapittel Daglig leder har deltatt en gang i folkehelsenettverket til Arendal kommune. Her ble det gitt en orientering om Aslaks arbeid i desember 2009 med å registrere og digitalisere sti og løypestrukturen i området Saltrød/Eydehavn. Grunnet bemanningssituasjonen i 2010 har vi ikke hatt kapasitet til å gå inn på nye prosjekter. Friluftsrådet Sør kan gjennom FL søke om EXTRA - midler til denne type prosjekter gjennom Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner. Et eksempel på dette flåttprosjektet i neste delkapittel Forskning Arendal kommune og Friluftsrådet Sør har gjennom folkehelsenettverket utviklet felles interesse for å få vite mer om hva det faktisk betyr for befolkningen i vår region at flått (Ixodes ricinus) har fått et solid fotfeste på Sørlandet. Ikke minst er det grunn til å understreke at flertallet av antall tilfeller som har fått påvist TBE kan koples til friluftsaktivitet på Tromøy. Det er også slik at Hove Botne på Tromøy er det mest besøkte friluftsområdet i regionen. Kommuneoverlegen i Arendal er en sentral person i flåttforskernettverket, NorTick. Friluftsrådet Sør deltok i det nasjonale nettverksmøte februar i Tønsberg. I 2009 fikk vi avslag på søknaden om EXTRA - midler. Etter møtet i Tønsberg bestemte vi oss for å dele søknaden i to søknader, samt redusere kostnadene ved å halvere omfanget av blodprøvetakningen. Søknadene som ble fremmet var utformet slik: En spørreundersøkelse for å få kunnskap om hvilken innvirkning flått har på innbyggernes friluftsvaner og folkehelsen i vår region, for å: Finne ut hvor fysisk aktive befolkningen er, fordelt på aldersgrupper og kjønn. Kartlegge befolkningens friluftsvaner og hvilke friluftsområder som brukes mest. Verdisette den betydning friluftsliv har for den enkelte. Undersøke folks kunnskap om flått og flåttsykdommer. Kartlegge hvordan flåttfrykt kan påvirke folks adferd i, og bruk av naturen. Den andre søknaden gikk på etablering av et tilfeldig utvalg på 500 personer av begge kjønn i aldersgruppen år for blodprøvetaking hos fastlege, for å: Kartlegge forekomst av antistoffer (seroprevalens) mot Borrelia, TBE og Anaplasma phagocytophilum hos et representativt utvalg av befolkningen. Se på sammenheng mellom forekomst av flåttinfeksjoner og personers funksjon og subjektive helseplager. Kartlegge sammenheng mellom forekomst av flåttinfeksjoner og andre lidelser. Friluftsrådene fremmet til sammen 7 søknader om EXTRA midler gjennom FL. Alle fikk avslag. Det gis ingen begrunnelse for avslag på søknader om slike midler. Daglig leder ser derfor ikke grunn til å fremme søknadene på nytt i Kursvirksomhet i skole og barnehage Et av våre viktigste satsingsområder er kursvirksomhet i skole og barnehage. Her fokuserer vi på hvordan friluftsaktivitet kan brukes som pedagogisk metode for læring. Vi vektlegger aktivitet som fører til arbeid omkring kompetansemål i dagens rammeplan for barnehagen og læreplan for grunnskolen. Vi arbeider kontinuerlig med pedagogers bevissthet i forhold til at friluftsaktivitet kan brukes som en pedagogisk metode for å lære fag. Fysisk aktivitet og sosial utvikling kommer i tillegg som positive tilleggseffekter underveis, men er ikke alene mål for aktiviteten. I løpet av 2010 deltok omtrent 500 pedagoger i aktivitetskurs i regi av Friluftsrådet Sør. I tillegg arrangerte vi aktivitetsdager for omtrent elever i grunnskolen og over 300 barn i barnehagene. Den årlige skogdagen for elever fra ungdomsskolen i Froland ved Froland Verk ble først rammet av streiken i juni, men vi klarte likevel å gjennomføre den på starten av høstesemesteret Skogdagen for ungdomsskoleelever fra skolene i østregionen arrangeres hver høst ved Holt Videregående skole i Tvedestrand. I år kom det svært store nedbørsmengder den avsatte dagen, så skogdagen ble utsatt. Ved siden av de vanlige personalkursene ved våre kommuners skoler og barnehager, arrangerte vi også i år i samarbeid med Skogselskapet i Aust-Agder et heldagskurs for medlemmer i Fagforbundet i Aust- Agder

9 for naturforvaltning, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Høgskolen i Telemark, Norges idrettshøgskole, Norsk leirskoleforening, Landslaget Fysisk Fostring i skolen, Friluftslivets fellesorganisasjon, Friluftsrådenes landsforbund, Den Norske Turistforening, Skogbrukets kursinstitutt og Statskog. I tillegg har nesten alle fylkene en kontaktperson for forumet. Friluftsrådet Sør representerer Aust-Agder fylke på vegne av fylkeskommunen. Til venstre: Pedagoger som konkretiserer regulære romlegemer under Sørlandsk Lærerstevne Og til høyre: Elever fra Fjære ungdomsskole i Grimstad jobber med samme tema I 2010 søkte vi om kr i prosjektmidler til pedagogisk virksomhet gjennom Friluftsrådenes Landsforbund, FL. Vi fikk ikke hele søknadsbeløpet innvilget, men fikk på denne måten kr fra Direktoratet for Naturforvaltning og kr fra Utdanningsdirektoratet Lærende nettverk i friluft Lærende nettverk i friluft er inne i sitt tredje skoleår. Dette skoleåret består nettverket av Søndeled skole og Risør barneskole i Risør, Holt skole og Vestre Sandøya skole i Tvedestrand, Åmli skule i Åmli og Roligheden skole i Arendal. Fylkesmannen er fortsatt involvert i nettverket ved at en representant for Utdannings- og familieavdelingen deltar i nettverkssamlingene. Skolene i nettverket har selv vektlagt at de synes de får mye igjen for den anvendte tiden i nettverkssamlingene, og at det er fint å ha en slik mulighet til delingskultur i praksis. Nytt dette året er at Holt og Risør skole er valgt ut som pilotskoler for utprøving av nettstedet www. kartiskolen.no. I løpet av høsten 2010 har de lagt ut aktiviteter fra sine uteskoleplaner på nettstedet og bidratt med sine erfaringer for å utvikle nettstedet til å bli et praktisk verktøy for lærere og skoler på landsbasis. I løpet av 2011 skal de så dele sine erfaringer med andre skoler og hjelpe dem i gang. Skolene i lærende nettverk ønsker å legge sine uteskoleplaner tilgjengelig på nettstedet, slik at de enda lettere kan tas i bruk av alle ansatte ved den enkelte skole Forum for friluftsliv i skolen Forum for friluftsliv i skolen skal være et tverrsektorielt samarbeidsforum som arbeider for at alle elever i Norge gjennom et aktivt friluftsliv skal få oppleve mestring og trivsel og etablere gode vaner for å være i naturen. Forum for friluftsliv i skolen består av representanter fra flere sektorer: Direktoratet Under samlingene i lærende nettverk veksler vi på å være inne og ute, på å dele teori og praktiske aktiviteter Forumet hadde to møter i Friluftsrådet Sør deltok og presenterte noe av arbeidet i tilknytning til skolene i Aust-Agder. I tillegg ble pilotskolenes arbeid med Kart i skolen presentert Samiske aktivitetsdager Stadig etterspørsel har gjort at vi har satt tilbudet om Samisk aktivitetsdag under Den Kulturelle Skolesekken i Aust-Agder som et av våre faste, årlige Elever fra 8. trinn ved Abel ungdomsskole i Gjerstad trener på lassokasting under samisk aktivitetsdag, mens elever fra 6. trinn ved Myra skole i Arendal er i full sving med å lage samisk mat 16 17

10 aktivitetstilbud. I vintermånedene for skoleåret 2009/10 deltok alle elever på 6. trinn i Grimstad kommune i en slik aktivitetsdag. I tillegg deltok hele mellomtrinnet ved Åmli skule og hele 8. trinnet i Gjerstad kommune. For vintersesongen skoleåret 2010/11 har Grimstad kommune enda en gang bestilt tilbudet til det nye kullet med elever på 6. årstrinn, Gjerstad til elevene på 8. trinn og Arendal kommune har kjøpt ti kursdager som går til de skolene som er først ute med å bestille. Dette vintertilbudet fører til høy aktivitet i de månedene av året hvor det i mange tilfeller ellers foregår forholdsvis lite uteaktivitet ved skolene. Lærerne uttrykker at innenfor dette emnet er det behov for kompetanseheving og at de er positive til måten friluftsrådet gjør dette på, gjennom praktiske aktiviteter for både elever og lærere. I løpet av 2010 deltok omtrent 70 lærere og 620 elever i samiske aktivitetsdager Marinbiologi Marinbiologikurset Livet i fjæra er et populært tilbud blant skoler og barnehager i sommermånedene. I år videreutviklet vi kurset i tre ulike nivåer: Kurset Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure er beregnet på barn i barnehagealder I kurset Skall skal ikke, er elever på barnetrinnet i grunnskolen målgruppen Sex og singelliv er tittelen på kurset tilpasset elever på ungdomstrinnet I løpet av juni og august i 2010 deltok til sammen 930 barn og unge og 135 lærere/førskolelærere i våre marinbiologikurs i fjæra. 18 Et godt utgangspunkt for skall skal ikke! Denne sjøanemonen fant vi på Hove Dette bildet fra en av de årlige blomstringsturene til Auesøya i Grimstad i mai, var et av bildene som inspirerte austegder til naturlosturer i Naturlos Naturlosbrosjyren ble i år utgitt i sin 11. årgang, bestående av flere sider enn tidligere og denne gangen med ny layout, farger og bilder. Brosjyren ble trykket i eksemplarer og gratis distribuert til alle husstander i Aust-Agder. Enkelte husstander meldte fra om at de ikke hadde mottatt brosjyren, og da rettet vår distributør opp i feilen ved å kjøre ut nye brosjyrer til de som etterlyste brosjyren. Tidligere år har brosjyren også blitt trykket opp og gitt bort gratis til husstander i Telemarkskommunene Drangedal, Fyresdal, Kragerø, Kviteseid og Nissedal for at innbyggerne der skulle bli kjent med produktet. Ingen av disse kommunene eller fylket har valgt å bidra med økonomisk støtte eller medlemskap i friluftsrådet, derfor har vi nå ikke lenger økonomi til å gi denne gaven til Telemark, selv om flere av de annonserte turene går i Telemarks flotte naturområder. 19

11 Det ble arrangert 150 Naturlos-arrangementer totalt. 57 arrangementer var tilrettelagt for barnefamilier, 9 for barn og unge, 9 for syklister, 3 for bevegelseshemmede og 27 for seniorer Dette engasjerte omkring mennesker. Barneandelen antas å ligge på 50 % Naturlos-konseptet baserer seg på et storstilt samarbeid mellom en rekke lag, foreninger og kommuner anslagsvis ulike frivillige lag og organisasjoner Satsningen på barn og unge utløste aktivitetsmidler fra Kulturdepartementet på kroner Unge innvandrere ble spesielt invitert til å delta gjennom flyktningkontorene og mottakene i kommunene. De svarte positivt på denne utfordringen og flere ikke-etnisk norske ungdommer deltok på lik linje med etnisk norske, - en positiv erfaring for alle parter, både for voksne og unge! Fisketur i Grimstad og sykkeltur i Froland og Arendal ga en gjeng spreke ungdommer flere fine høstopplevelser 3.18 Naturens dag Friluftsrådet Sør arrangerer Naturens dag på Bjørnebo gård i Arendal sammen med Skogselskapet i Aust-Agder og 4H Aust-Agder. I mer enn 25 år har arrangementet vært gjennomført, Naturens dag på Bjørnebo ble arrangert i mai med mange artige aktiviteter for små og store; her plantes blomsterfrø på friluftsrådets stand Glimt fra glade barn og spennende aktiviteter under sommerferietilbudet Søruga: Her bilder fra sykkelorientering og windsurfing med aktiviteter, mat og opplevelser for hele familien. Mange lag og organisasjoner stiller opp på denne dagen, og besøkstallet i 2010 var omkring 2000 personer. Friluftsrådet deltok i 3 arbeidsmøter i forkant av Naturens dag 23. mai Sommerferietilbud I år inngikk Friluftsrådet Sør et samarbeid med Aust-Agder Røde Kors i forbindelse med ferieleiren Søruga. Leiren ble i år som tidligere gjennomført i uke 26, den første hele uka i grunnskolens sommerferie. Deltakerne bodde på Kilandsenteret i Grimstad og hadde mange spennende aktiviteter knyttet til senteret; blant annet kanopadling, klatrevegg, bading og ballspill. I tillegg ble det satt opp buss med dagsutflukter. Innholdet i disse var friluftsaktiviteter som windsurfing, sykkelorientering, bading og fisking på Risøya i Tvedestrand, havfisketur med Solrik i Grimstads skjærgård, gårdsbesøk med ridetur ved Gurebo Gård i Grimstad og golfkurs på golfbanene på Hodnebrog i Grimstad. Vi fikk økonomisk støtte til Søruga gjennom DN-midler, aktivitetsmidler fra Friluftsrådenes Landsforbund og midler til friluftsaktivitet fra Aust- Agder Fylkeskommune Høstferietilbud I år samarbeidet Friluftsrådet Sør med 4H Aust- Agder om å sette opp tre aktivitetsdager unge kunne melde seg på enkeltvis i grunnskolens høstferieuke. Målgruppa var unge fra 10 til 18 år, og de kunne velge mellom tre aktiviteter: Mandag: LandArt-kurs Tirsdag: Havfisketur med Bibben utenfor Grimstad Onsdag: Sykkeltur fra Flaten til Arendal (- Togtur med Nelaugsbanen til startpunktet) 20 21

12 Nydelig vintervær og gode bakkeforhold var med å skape en fantastisk vinterferieopplevelse for en gjeng skiglade ungdommer 3.21 Vinterferietilbud Arendal kommune, Kilden kulturhus for barn og unge og Friluftsrådet Sør samarbeidet om å gjennomføre en skidag i Vrådal for unge i alderen 13 til 20 år. Det ble satt opp buss fra Arendal stasjon, heiskort ble ordnet i alpinsenteret og ved lunsjtider samlet sultne alpinister seg, fyrte opp et bål i skogkanten og lagde seg varm lunsj. Dette var et populært tilbud der alle plasser i bussen var fullbooket. Denne positive erfaringen får oss til å satse på et utvidet tilbud neste vinterferie Sykkelbank Friluftsrådet Sør sørget for finansiering og innkjøp av 30 sykler med tilhørende utstyr, låser og hjelmer. Sykkelbank Arendal er et samarbeid mellom Friluftsrådet Sør og Arendal turistkontor. Banken har følgende sykler: 5 junior, 5 offroad, 10 hybrid medium størrelse og 10 hybrid stor størrelse. Sykkelbanken eies av Friluftsrådet Sør og driftes av Arendal turistkontor. De fleste syklene har vært stasjonert på Sam Eydes plass, noen i gjestehavna og noen på Hove. Syklene er tilgjengelige fra påske til og med høstferien. Vinterlagring og service utføres av leverandøren, Intersport på Stoa. Syklene leies ut til turister og privatpersoner etter modell fra Grimstad turistkontor. Syklene lånes ut gratis til ansatte i Arendal kommunen for miljøvennlig transport til og fra møter i arbeidstiden. Noen sykler har også vært leid ut til Nymo på Eydehavn. Skoleklasser, minoritetsgrupper, frivillige lag og foreninger og andre kan låne syklene gratis ved henvendelse til Arendal turistkontor. Folkehelsenettverket i Arendal kommune har støttet sykkelbankprosjektet med kr. FN-byen har betalt profileringen på syklene og hjelmene, kr. Sykler og hjelmer har tre logoer: Friluftsrådet Sør, Arendal kommune og FN-byen. Friluftsrådet Sør har bidradd med egne midler og skaffet eksterne midler for om lag kr. Det vil i 2011 bli arbeidet for etablering av en tilsvarende sykkelbank mellom Froland, Åmli og Tvedestrand kommuner, med 10 sykler hvert sted. Syklene som er til utleie og utlån fra Arendal turistkontor Den nye løypemaskinen overleveres fra leverandøren til Hans Arne Topland (som skal kjøre maskinen) og Kristen Grosåsen i Øynaheia løypelag. Harald Vestøl bivåner det hele og smiler tilfreds 3.23 Løypemaskin I februar fikk Øynaheia løypelag helt ny løypemaskin en Pisten Bully 100. Maskinen har en prislapp på 1,1 mill + mva. Løypelaget, som består av Herefoss IL og IK Grane, har søkt de to næringsfondene om tilskudd, og fått kr fra hver av dem. Den gamle løypemaskinen ble solgt for Daværende ordfører i Birkenes, Harald Vestøl, tok initiativ overfor Arendal, Froland, Grimstad og Lillesand kommune og fikk ordnet restfinansieringen i form av tilskudd, lån og garantier på til sammen kr Internkontroll Etter å ha fått ny medarbeider på plass ble det endelig pusterom for daglig leder til å arbeide med internkontroll. Arbeidet ble sluttført i løpet av november. Systemet foreligger kun elektronisk, som felles mappe på vår server. Avviksskjema og varslingsliste ved alvorlige hendelser er kopiert opp og ligger i bilene. Heldigvis har ingen alvorlige hendelser rammet ansatte eller deltakere på aktiviteter så langt. Vi hadde en felles gjenwnomgang av systemet i begynnelsen av desember med hovedvekt på risiko- og sårbarhetsanalysen. Det er lagt inn automatisk varsling gjennom Outlook om revisjon den første fredagen i desember, hvert år framover

13 4 Konto Kommunenes bidrag var til sammen ca kr, etter en fordelingsnøkkel på kr 8,82 per innbygger. Det fylkeskommunale bidraget var på ca kr, tilsvarende 4,00 kr per innbygger. 24 regnskapet for 2010 Via vårt landsforbund fikk vi i 2009 tildelt kr i administrasjonsstøtte og kr til å lage tiltaksplan for bedret tilgjengelighet i friluftsområder, fra Miljøverndepartementet, kr til læring i friluft fra Direktoratet for naturforvaltning, kr fra Utdanningsdirektoratet til kursene i marinbiologi og kr til aktivitetstiltak fra Kirke- og kulturdepartementet. I tillegg til dette søkte vi DN direkte, og fikk kr til nyregistrering og innlegging av data i tilgjengelighetsbasen til Statens Kartverk. Fylkeskommunens bidrag og justeringen av medlemskontingenten har vært avgjørende for økningen av de sentrale midlene. I sum har dette muliggjort en utvidelse av staben til 2 faste årsverk og en prosjektstilling, slik at vi kan levere flere tjenester tilbake til våre samarbeidspartnere. Den totale omsetningen var på snaut 2,3 mill. kr, og årets resultat rundt kr i pluss. Det store overskuddet skyldes først og fremst at prosjektlederstillingen sto vakant i 9 måneder, et rekordhøyt aktivitetstilskudd og flere tilskudd til arbeid med universell utforming. Vi klarte likevel å utføre samtlige tiltak i handlingsplanen ved noe mer innleie enn normalt til gjennomføring av aktivitetstiltakene, og noe bruk av overtid. Solide egenkapital er helt nødvendig for å kunne gjennomføre flere større prosjekter samtidig. Det normale er at prosjekttilskudd utbetales i etterkant. Dessuten gjør det Friluftsrådet Sør, med hele 3 årsverk, mer robust i forhold til å takle svingninger og endringer i prosjektmarkedet. DRIFTSREGNSKAP (utgifter) Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Fastlønn , , , Andre trekkpliktige godtgjørelser , , Møtegodtgjørelse folkevalgte , , , Pensjon KLP felles , , , Ulykkes- og gruppelivsforsikring 2 415, Motkonto ulykkes- og gruppelivsforsikring , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell , , , Kontorutgifter 1 106,00 774, Bevertning 8 512, , , Diverse utgifter 2 878, , , Læring i friluft , , , Marinbiologikurs 788, Søruga , , , Samisk kultur - tilskudd DKS , , , Utstyrsbank , , , Vintercamp 1 683, , Naturens dag 312, , , Basecamp 6 919, , , Hjemmesiden , , , Naturlos brosjyrer og distribusjon , , , Opplevelseskart Tvedestrand sørvest , Opplevelseskart Grimstad sentrum , Elvelangs, sykkel- og padleguide , Turbok Sør Grimstad kommune , , , Profilering 287, , Arbeidstøy 134, , Landskonferansen , Post, bank. telefon , , , Annonsering og informasjonsutgifter , , ,50 25

14 Konto DRIFTSREGNSKAP (utgifter og inntekter) Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Kurs personalet , , , Utgifter/godtgjørelser reiser, diett med mer. 710, , Kilometergodtgjørelse , , , Kostgodtgjørelse 4 314, , Telefongodtgjørelser , , Div. transporttjenester 7 714, Div transport Regnskap 258,33 190, Forsikringer 4 396, , , Husleie , , , Parkering 2 388, , FL kontingent , , , Kontorutstyr 768, , EDB-utstyr 8 165, ,00 358, Revisjon 9 450, , , Regnskap , , , Merverdiavgift på vederlag mva. pliktig , , FL landsmøte , , , Egenkapitalinnskudd 1 166,00 934, Avsatt til disposisjonsfond , Årets resultat , , , Kompensasjon mva. anskaffelser utgiftsført , , , Tilskudd fra fylkeskommunen , , , Tilskudd fra kommunene , , , Driftstilskudd fra FL/MD , , , Ekstraord tilskudd fra FL/MD , Læring i friluft , , , Marinebiologikurs , , , Naturlos aktivitet , , , Søruga , , , Samisk kultur , , , Utstyrsbank , , , Vintercamp , , Naturens dag , , , Basecamp , , , Naturlos brosjyrer og distribusjon , , , Opplevelseskart Grimstad sentrum ,00 26 Konto DRIFTSREGNSKAP (inntekter) Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap Elvelangs, sykkel- og padleguide , , Turbok Sør - Grimstad kommune , , , Salg av kart , , Natursekken , Stiavtaler Arendal kommune , , Kartlegging av friluftsområder , Universell utforming i friluftsområder , , Friluftskonferansen , Renteinntekter , , , Fra tidligere år ,00 Aktiva Konto - balanse Sparebanken Sør, driftskonto , , , BN bank, kapitalkonto , ,00 0, Sparebanken Sør, skattetrekkskonto , , , Ref. merverdiavgift , ,35 0, Utestående fordringer , , Egenkapitalinnskudd KLP 4 762, , , , , ,86 Passiva Konto - balanse Skattetrekk , , , Kortsiktig gjeld ,91 0, , Tariffbestemt OU fond , , Leverandørgjeld , , Pensjon KLP ,00 0, Avsatte feriepenger , , , Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger , , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Overført fra AK , , , Overført regnskap , , , Disposisjonsfond , , , Overføring 2010 / , Disposisjonsfond (BN bank) , Regnskapsmessig overskudd , , , Kapitalkonto - KLP , , , , , ,86 27

15 vedtekter 55.1 Gjeldende vedtekter Erstattet tidligere vedtekter, vedtatt av årsmøtet Deltakerkommuner Friluftsrådet Sør er et interkommunalt samarbeidsorgan etter 27 i Kommuneloven, mellom kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av årsmøtet. Friluftsrådet Sør er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund, FL. 2 Formål Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med deltakerkommunene, offentlige etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner å: Arbeide for sikring og tilrettelegging av friluftsområder / grønnstruktur for offentlig bruk. Arbeide for hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder. Informere om friluftsmuligheter i regionen. Arbeide for opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter. Avgi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet, herunder plansaker. Arbeide med andre friluftsoppgaver av regional karakter. 3 Organisasjon Årsmøte, styre og arbeidsutvalg er friluftsrådets faste organ. Daglig leder står for den daglige driften av friluftsrådet. 4 Økonomi Deltakerkommunene skal betale tilskudd til rådets virksomhet. Årsmøtet fastsetter et årlig pr. capita tilskudd for neste års budsjett, basert på befolkningstallene fra SSB året før. Budsjettforslag som innebærer mer enn 2 % reell økning i tilskuddet fra medlemskommunene krever 2/3 flertall på årsmøtet. Arbeidsprogram og budsjett for neste år sendes deltakerkommunene til orientering. 5 Årsmøte Årsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet, og består av 2 politisk oppnevnte representanter med varamedlemmer fra hver av de tilsluttede kommunene. Årsmøtets representanter og varamedlemmer velges for fire år av gangen av den enkelte kommune, og følger kommunevalgperioden. Medlemmene velges blant by-/ kommunestyrets medlemmer. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet er åpent for interesserte. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Med mindre annet er bestemt i vedtektene, treffes årsmøtets beslutninger med vanlig flertall. Ordinert årsmøte blir fastsatt av styret med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste skal legges ved innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan bli innkalt med minst 3 ukers skriftlig varsel etter vedtak i styret eller når minst halvparten av representanter krever dette, skriftlig. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen. Årsmøtet blir ledet av styreleder. Daglig leder er styrets sekretær, og har forslags- og talerett. Følgende saker behandles: 1. Godkjenne innkallingen, konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsplan/handlingsprogram 5. Budsjett med fastsetting av pr. capita tilskudd fra medlemskommunene. 6. Innkomne forslag/saker, herunder tilslutning av nye deltakerkommuner. 7. Valg: (Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning) a. Styre i samsvar med 6 b. Valgkomité i samsvar med 6. 6) Styret Styret består av ett medlem med varamedlem, fra hver deltakerkommune. Styremedlemmene velges av og blant årsmøtets medlemmer for to år, med halve styret på valg hvert år. Leder og nestleder velges særskilt for et år om gangen. En valgkomité på 2 medlemmer, valgt av årsmøtet, kommer med forslag til leder, nestleder og styremedlemmer. For at styrets vedtak skal være gyldig, må over halvparten av medlemmene i styret være til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret skal: Fremme friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak Lede friluftsrådets ordinære drift og stå for økonomistyring Legge frem budsjett for årsmøtet basert på utjevning mellom kommuner og folketall Ansette daglig leder Velge 2 av styrets medlemmer som forplikter styret med sin underskrift Styret kan meddele prokura Daglig leder er styrets sekretær, og har forslags- og talerett. Arbeidsutvalgets medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på styremøter. 7 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, og utpekes av den enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/resultatenheter som arbeider med friluftsliv i den enkelte kommune. Arbeidsutvalget behandler saker av praktiskog administrativ karakter, og er et forum for samordning og erfaringsutveksling. Arbeidsutvalget kan fremme saker for styret. Daglig leder er arbeidsutvalgets sekretær. 8 Vedtektsendringer Endring av vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. For at endring av vedtektene skal være gyldig, må minst 2/3 av de frammøtte med stemmerett stemme for vedtektsendringen

16 9 Uttreden / oppløsning Utmeldingen trer i kraft ett år etter utgangen av det kalenderåret utmeldingen er kommet friluftsrådet i hende. Kommunene kan bare melde seg ut etter vedtak i by-/ kommunestyret. Vedtak om oppløsning av rådet kan bare gjøres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett. 10 Voldgift Dersom det oppstår tvist mellom deltagende kommuner om forståelsen av disse vedtektene, skal tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålslovens kap. 32. Voldgiftsrettens 3 medlemmer oppnevnes av førstelagmannen i Agder lagmannsrett. 11 Ikrafttredelse Disse vedtektene trer i kraft når de er godkjent av medlemskommunene innen 6 mnd. etter årsmøtet, og erstatter tidligere vedtekter, vedtatt av årsmøtet Forslag til vedtektsendringer Det foreslås endringer i følgende i gjeldende vedtekter. Endringsforslagene har understreket tekst. 5 Årsmøte Årsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet, og består av styrets medlemmer og ordføreren fra hver av de tilsluttede kommunene. I tillegg møter medlemmene av arbeidsutvalget. Medlemmene av arbeidsutvalget har tale- og forslagsrett, bare styremedlemmer og ordførere har stemmerett. Varaordføreren er vararepresentant. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet er åpent for interesserte. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Med mindre annet er bestemt i vedtektene, treffes årsmøtets beslutninger med vanlig flertall. Ordinert årsmøte blir fastsatt av styret med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste skal legges ved innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan bli innkalt med minst 3 ukers skriftlig varsel etter vedtak i styret eller når minst halvparten av representantene krever dette skriftlig. Ordinære og ekstraordinære årsmøter kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen. Årsmøtet ledes av styreleder. Daglig leder er årsmøtets sekretær, og har forslags- og talerett. Følgende saker behandles: 1. Godkjenne innkallingen, konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsplan/handlingsprogram 5. Budsjett med fastsetting av pr. capita tilskudd fra medlemskommunene. 6. Innkomne forslag/saker, herunder tilslutning av nye deltakerkommuner. 7. Valg: (Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning) a. Leder og nestleder i samsvar med 6 b. Valgkomité i samsvar med 6. 6) Styret Styret består av et medlem med varamedlem fra hver deltakerkommune. Styremedlem og varamedlem velges for fire år av gangen av den enkelte kommune, og følger kommunevalgperioden. Medlemmene velges blant by-/ kommunestyrets medlemmer. Leder og nestleder velges blant styrets medlemmer for to år om gangen. En valgkomité på 2 medlemmer kommer med forslag til leder og nestleder. For at styrets vedtak skal være gyldig, må over halvparten av medlemmene i styret være til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret skal: Fremme friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak Lede friluftsrådets ordinære drift og stå for økonomistyring Legge frem budsjett for årsmøtet basert på utjevning mellom kommuner og folketall Ansette daglig leder Velge 2 av styrets medlemmer som forplikter styret med sin underskrift Styret kan meddele prokura Daglig leder har prokura, er styrets sekretær, og har forslags- og talerett. Arbeidsutvalgets medlemmer kan innkalles ved behov, da med tale- og forslagsrett. 8 Vedtektsendringer Endring av vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. For at endring av vedtektene skal være gyldig, må minst 2/3 av de frammøtte med stemmerett stemme for vedtektsendringen. Årsmøtet bestemmer om endringene er av en slik karakter at de bør forelegges medlemskommunene før endelig godkjenning. 9 Uttreden / oppløsning Utmeldingen trer i kraft ett år etter utgangen av det kalenderåret utmeldingen er kommet friluftsrådet i hende. Kommunene kan bare melde seg ut etter vedtak i by-/ kommunestyret. Vedtak om oppløsning av rådet kan bare gjøres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett. Oppløsning skjer i henhold til kommunelovens Ved uttreden blir utløsningssummen 0 fordi kommunene ikke har skutt inn midler ved etablering/tilslutning - kun betalt årlig tilskudd til friluftsrådets virksomhet. 11 Ikrafttredelse Disse vedtektene trer i kraft straks. Vedtektene erstatter tidligere vedtekter vedtatt av årsmøtet Dersom endringer avstedkommer by-/ kommunestyrebehandling, gjøres vedtektene gjeldende innen 6 mnd. etter årsmøtet. Årsmøtet kan vedta spesielle overgangsordninger

17 tiltakene i ØKONOMI OG PERSONAL (Hovedansvar: Geir H.) Kommunene faktureres for deltakerkontingent i juni. Satsen justeres i henhold til budsjettet (+3,5 %) Søke prosjektmidler, inndrive tilskudd og betale regninger ved forfall. Kjøp av firmabil til bruk i tjenesten i henhold til styresak 5/11. Klarere samarbeid med Forum for natur og friluftsliv, FNF Agder Styrke samarbeidet med turistforeningen, AAT Avholde utviklingssamtaler Årlig revisjon av internkontrollsystemet. MØTEVIRKSOMHET (Hovedansvar: Geir H.) Avholde 4 styremøter. Vertskapet for møtene går på rundgang mellom medlemskommunene Årsmøtet avholdes i løpet av mars Arbeidsutvalget har møte i november Representasjon på styreledersamling, ansattsamling og ledersamling Delta på relevante fagkurs NYE MEDLEMMER (Hovedansvar: Geir H.) Klarere interessen for medlemskap fra kommunene i Vest - Telemark OVERORDNET PLANARBEID (Gidske) Gi uttalelser til aktuelle fylkes(del)planer, forvaltningsplaner etc. Gi uttalelser knyttet til rullering av kommuneplanene Gi uttalelser knyttet til revisjon av kommunedelplaner for idrett og friluftsliv KYSTSTI (Hovedansvar: Gidske) Utarbeide forprosjektrapport for Risør og Tvedestrand Bistå medlemskommunene i sikringssaker Registrere sjikanøse stengsler i strandsonen i forbindelse med arbeidet med kyststi På forespørsel delta i kyst- og strandsoneutvalg TURKART (Hovedansvar: Gidske) Utgi turkart med turistguide for Risør kommune. Arbeide med turkart med turistguide for Tvedestrand kommune Arbeide med turkart med turistguide for Arendal kommune TURBOK (Hovedansvar: Geir H.) Oppfølging av ekstern konsulent for turbok Froland kommune (utgivelse våren 2012) Søke finansiering i forhold til bokutgivelsen Neste prosjekter kartlegges (Åmli kommune?) VASSDRAGSGUIDE (Hovedansvar: Gidske.) Drive forberedende arbeid i ledige stunder. Søke finansiering av ny guide for Gjerstadvassdraget og Vegårvassdraget (en guide). HJEMMESIDEN (Hovedansvar: Gidske) Etablere nye hjemmesider Drifte løsningen DYNAMISK KART (Hovedansvar: Geir H.) Utrede og få på plass ny dynamisk kartløsning Drifte løsningen LÆRING I FRILUFT (Hovedansvar: Vibeke) Gjennomføre kurs i skoler og barnehager i alle medlemskommunene Utvikle nye lærerkurs etter behov Drifte og videreutvikle lærende nettverk i friluft Være Aust-Agders representant i det nasjonale forumet for friluftsliv i skolen Etter forespørsel fra FL, ha workshop på nordisk konferanse om friluftsliv i skolen Selge kurs til UiA campus øst og campus vest Bidra til gjennomføring av skogdag for Østregionen og for Froland Videreføre kurstilbudet Samisk kultur i Den Kulturelle Skolesekken MARINBIOLOGI (Hovedansvar: Geir H.) Gjennomføre kurs i marinbiologi for skoleklasser i juni og august/september SØRUGA (Hovedansvar: Vibeke) Aktivitetsleir (uke) på Kilandsenteret for barn, i samarbeid med Grimstad Røde Kors Basecampdager på Risøya for ungdommer, i samarbeid med 4H og Risøy folkehøyskole Supplere utstyrsbanken etter behov VINTERCAMP (Hovedansvar: Vibeke) Skøyteskole sammen med Arendal kommune Gratis skøytedag på kunstisbanen for barn og ungdom i alle kommunene Ski- og akedag for barn på Øynaheia i samarbeid med Arendal kommune Alpintur til Vrådal i samarbeid med Arendal kommune Alpintur til Gautefall for ungdom i Froland og Østregionen ANDRE FERIE AKTIVITETER (Hovedansvar: Gidske) Arrangere Naturens dag på Bjørnebo sammen med Skogselskapet og 4H No limit basecamp for funksjonshemmede Basecampaktiviteter i høstferien NATURLOS (Hovedansvar: Vibeke) Utarbeide, trykke og distribuere brosjyren Integrere ferietilbud for barn og ungdom i brosjyren Evaluere, rapportere og inndrive tilskudd FOLKEHELSE (Hovedansvar: Gidske) Invitere (enslige) mindreårige flyktninger spesielt, til våre ferie- og aktivitetsdager Delta i nettverksarbeid SYKKELBANK (Hovedansvar: Geir H.) Etablere sykkelbank Froland Åmli Tvedestrand, i samarbeid med turistkontorene

18 34 budsjettet for Konto Budsjettpost DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent fra Aust-Agder fylkeskommune Arendal kommune Froland kommune Gjerstad kommune Grimstad kommune Risør kommune Tvedestrand kommune Vegårshei kommune Åmli kommune Nissedal kommune 0 0 Fyresdal kommune Driftstilskudd fra FL/MD Mva. kompensasjon Ekstraordinært driftstilskudd fra FL/MD Sum driftsinntekter Konto Budsjettpost DRIFTSUTGIFTER Fastlønn Pott til lokale forhandlinger / justering Godtgjørelse til folkevalgte Tilleggsgodtgjørelser, styreleder Pensjon, KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutstyr Bevertning Diverse utgifter Kopiering og porto Bank, telefon og mobil Annonserings- og informasjonsutgifter Kursutgifter (ansatte- og styreledersamlinger) Kjøregodtgjørelse og reiseutgifter Telefongodtgjørelser Forsikringer (reise, ulykke, gruppeliv og kontor) Husleie, renovasjon, reinhold, data og strøm Parkering FL kontingent Div. utstyr Datautstyr Revisjon Regnskap FL landsmøte Sum driftsutgifter Balanse drift Konto Budsjettpost PROSJEKTINNTEKTER Aktivitetstiltak: Læring i friluft Marinbiologikurs Naturlos aktivitet Søruga Samisk kultur - tilskudd DKS No limit Utstyrsbank Vintercamp Naturens dag Basecamp Den naturlige skolesekken, DNS Informasjonstiltak: Hjemmesiden Naturlos brosjyre og distribusjon Kart Arendal kommune Kart Risør kommune Guide for Gjerstad- og Vegårvassdraget Turbok Sør - Froland kommune Ny dynamisk kartløsning på nett Salg av kart, bøker og guider 0 Planlegging: Kyststi Sikring: Stiavtaler Arendal kommune Kartlegging av friluftsområder Universell utforming i friluftsområder Annet: Renter Sum prosjektinntekter Konto Budsjettpost PROSJEKTUTGIFTER Aktivitetstiltak: Læring i friluft Marinbiologikurs Naturlos aktivitet Søruga Samisk kultur - tilskudd DKS No limit Utstyrsbank Vintercamp Naturens dag Basecamp Den naturlige skolesekken, DNS 0 0 Informasjonstiltak: Hjemmesiden Naturlos brosjyre og distribusjon Kart Arendal kommune Kart Risør kommune Guide for Gjerstad- og Vegårvassdraget Turbok Sør - Froland kommune Ny dynamisk kartløsning på nett Planlegging: Kyststi 0 0 Sikring: Stiavtaler Arendal kommune Kartlegging av friluftsområder Universell utforming i friluftsområder 0 0 Annet: Profilering Arbeidstøy Sum prosjektutgifter Konto Budsjettpost Balanse prosjekter Avrunding BUDSJETTERT RESULTAT Budsjettet bygger på følgende parametre: Kommunenes kontingent i ,82 9,1287 Fylkeskommunens kontingent 4 4 Til FL - variabel (1,5 % av kommunenes kontingent) 0,015 0,015 Til FL - fast Grunnlønn inkl 12, % feriepenger Lønns- og prisstigning 1,035 1,035 Pensjonspremie KLP (%) 0,09 0,09 Arbeidsgiveravgift (%) 0,141 0,141 Møtegodtgjørelse for rådet Antall møter 5 5 Antall deltakere 8 8 Tillegg styreleder (%) 1,5 1,5 Antall møter og befaringer utenom ordinære møter

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-post møte Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: Nordreisa kommunestyre Ved en forglemmelse ble det ikke foretatt valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd og representanter

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar.

ÅRSMELDING 2012. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar. ÅRSMELDING 2012 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte og ekstraordinært årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Line Øvernes Mørch

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

Referat fra møte i styret for Østre Agder onsdag 21.september 2011.

Referat fra møte i styret for Østre Agder onsdag 21.september 2011. Østre Agder Interkommunalt samarbeid for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli Til: Styremedlemmer i Østre Agder Rådmenn i Østre Agder Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik 1 Formål 1.1 Frivilligsentralen i Narvik har som formål å styrke den frivillige innsatsen i hele Narvik kommune gjennom å; Være et naturlig knutepunkt for alle

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 23.januar 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for foreningen Steinerbarnehageforbundet i Norge. Vedtektene er vedtatt 22.april 2010 med endringer foretatt 22.april 2010, endring 15. mars 2013

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING SAK 11/15 VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal tok i 1992/1993 initiativ til eit prosjekt for å utgreie event. eit meir forpliktande interkommunalt samarbeid. Prosjektet

Detaljer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING 1 Tempo Foreningens navn er Tempo. Foreningen ble stiftet 01.09.2005. Foreningens hjemsted er Trondheim. 2 Formål 1. Tempo skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer