ÅRSMELDING Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 31 saker. Det har vært ett møte i arbeidsgruppen for utredning av organisering, lokalisering og vedtekter for Friluftsrådet Sør. Fra styret deltok Anne Gurine Hegnar, Øystein Tveit og Ole Goderstad. I tillegg er det avholdt årsmøte. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på Miljødirektoratets friluftskonferanse og årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund i Sandefjord i juni. Friluftsrådet Sør var november vertskap for FLs styremøte. Møtet ble avholdt på Strand Hotell Fevik og befaringen lagt til Hasseltangen og Ruakerkilen, hvor nasjonalpark, universell- og naturvennlig tilrettelegging, kyststi og bøkeskog var blant temaene det ble snakket om. Fra befaringen under landskonferansen. Deler av kyststien i Sandefjord er lagt på stranda foran fritidsbebyggelsen! PERSONALET Arbeidsplanen for 2013 la opp til at refusjonen fra NAV i forbindelse med Vibekes foreldrepermisjon skulle brukes til, eller settes av til synfaring av turkart (Vegårshei og Nissedal) og til innleie av ekstra hjelp under ferie- og aktivitetsdager. Det betydde samtidig en nedprioritering av den pedagogiske virksomheten i denne perioden. Pedagogiske aktiviteter rettet mot skoleklasser skulle likevel søkes gjennomført som tidligere. På grunn av plager under så å si hele svangerskapet, og den påfølgende foreldrepermisjonen ble det til at Vibeke kun arbeidet et par månedsverk i Vibeke er tilbake i 100 % stilling våren Dessverre sa Gidske Houge opp sin stilling ved inngangen til sommerferien, og begynte som arealplanlegger i Arendal kommune 1. oktober. I styremøtet 11. september ble det bestemt å lyse ut Gidskes tidligere stilling som rådgiver innen områdene informasjon, aktivitet og plan. Søknadsfristen ble satt til 7. oktober. Det meldte seg 50 søkere til stillingen, mange svært godt kvalifiserte innen ett av tre fagområder. 6 kandidater ble innkalt til intervju og tilsetting foretatt av styret 27. november. Friluftsaktivitetskompetanse ble ansett som viktigere enn kompetanse innen informasjonsarbeid og plan. Eirik Johansen Dobbedal fra Sannidal i Kragerø kommune begynner i stillingen i februar Eirik har sin utdannelse fra Høyskolen i Telemark og NTNU, bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning, og master i idrett og friluftsliv. Eirik skal primært arbeide med aktivitet/folkehelse og informasjon. Daglig leders hovedfokus har vært å utføre de oppgavene som må gjøres, og forsøke å fullføre de prosjektene vi fikk prosjektmidler til, for å unngå at overførte tilskudd må tilbakebetales. 1

2 Dette har vi lykkes med, men 2013 har vært et tøft år for daglig leder. I løpet av året har det i snitt blitt mer enn 1 time plusstid daglig. Plusstiden vil bli avspasert når det er åpning for det. Noen prosjekter har måttet utsettes. De prosjektene dette gjelder omtales under det enkelte kapittel i årsmeldingen og er markert med (forsinket) i arbeidsplanen for HJEMMESIDEN For å kunne etabler Naturlos i Google-kalender måtte hjemmesiden etableres i en oppdatert versjon i løpet av vinteren/våren Vi valgte å videreføre ordningen med gratis publiseringsløsning fra Joomla. Nettsidene utvikles fortløpende. Friluftsrådet Sør eier flere domener, men profilerer oss som DYNAMISK KART Karet er tilgjengelig fra hovedmenyen på vår hjemmeside eller kan besøkes direkte på eget domene I det dynamiske kartet kan man slå av og på ulik bakgrunnskart og temainformasjon, og zoome til ønsket målestokk. Utsnittet kan skrives ut i A4 eller A3. Det dynamiske kartet ble i 2013 oppdatert med natur- og aktivitetsinformasjon. Oppdatering av turinformasjonen skjer normalt etter hvert som de kommunale turkartene ferdigstilles. Arendal vil bli implementert i løpet av 1. halvår 2014, sammen med Grimstad og Vegårshei. TURKART MED GUIDE I 2011 begynte arbeidet med en kommunevis turkartserie i målestokk 1: Kartene blir laget i format 100 x 70 cm med kart på begge sider med egen turguide i tillegg. Turkart Risør og turkart Tvedestrand gikk i trykken i 2012, sammen med hver sin guide på 48 sider. Vi trykket eksemplarer av hver. Prisen er 120 kr for kart med guide. Kartene/guidene lages uten at kommunene betaler egenandel. Totalkostnaden for turkart Arendal med turguide på 72, trykket i eksemplarer, var kr. Finansiert ved kr som godkjent egeninnsats/dugnad, kr i spillemiddeltilskudd, kr i fylkeskommunalt tilskudd og betalt av friluftsrådets egne midler. Turkart Grimstad med guide er forsinket, og forventet ferdigstilt i løpet av 1. kvartal Søknaden om spillemiddelfinansiering av turkart Vegårshei med guide ble innvilget med kr. Det ble leid inn synfaringstjenester til 55 km2 rett før elgjakta tok til, for å bli ferdig med feltarbeidet i hele Vegårshei kommune i Det ble ikke gitt tilsagn om spillemidler til turkart Nissedal øst eller vest. Fornyet søknader ble sendt i slutten av september. Søknad om spillemiddelfinansiering av turkart med guide for Gjerstad kommune ble utarbeid i begynnelsen av oktober. Dersom Åmli kommune ikke ønsker turkart med guide, blir Froland den neste/siste kommunen som får turkart med guide. 2

3 TURBOK SØR Vi arbeider med kommunevise turbøker dersom det er behov og ønske om det. Turbøkene har så langt blitt til i et samarbeid med lokale ressurspersoner og ildsjeler. Paul Mjaaland er interessert i å lage ei turbok for Arendal, sammen med Friluftsrådet Sør. Det ble ikke tid til å jobbe med finansiering av Turbok Sør Arendal kommune i KYSTSTI Friluftsrådet Sør ble engasjert av Aust-Agder fylkeskommune for å kartlegge mulighetene for å etablere kyststi gjennom fylket. Vi har sett på muligheten for å etablere en sammenhengende kyststi gjennom kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad, men vi har også vurdert mulighetene for rundløyper, særlig i tilknytning til de sikrede friluftsområdene og i tettbefolkede områder. Det er ulike oppfatninger av hva en kyststi egentlig er. Graden av tilrettelegging kan variere fra turveistandard til enkel sti. Feltarbeidet i Arendal og Grimstad ble utført i Forprosjektrapporten for Grimstad kommune var klar i januar 2013, mens rapport for Arendal kommune ble ferdig i løpet av juni. Rapportene inneholder kart som viser opplevelsesverdi og tilretteleggingsgrad/behov, og beskrivelser av traseen i retning øst mot vest. Midt Agder friluftsråd har utført tilsvarende arbeid for Lillesand kommune. Friluftsrådet Sør har kartlagt nær 350 km med mulig kyststi i våre 4 kystkommuner. Når Aust-Agder fylkeskommune og kystkommunene har behandlet forprosjektrapportene politisk, ønsker vi å bistå og delta i det videre arbeidet, slik at vedtatte planer kan realiseres. Friluftsrådene har fått kr i tilskudd per kommune fra Aust-Agder fylkeskommune for denne jobben. Arbeidsmessig dekker det om lag 1/2 til 1/3 av lønns- reise og kartkostnadene. Inntektene har gått til delfinansiering av turkartene i de samme kommunene. UNIVERSELL UTFORMING Friluftsrådet Sør kartla i 2009 og 2010 en rekke friluftsområder og turveier med tanke på universell utforming i våre medlemskommuner. På oppdrag fra Grimstad kommune fulgte vi opp dette arbeidet i en rapport om universell utforming av friluftsområder i Grimstad i Det ble fokusert på universell utforming i de områdene som er best egnet for slik tilrettelegging: Parker og sentrumsnære områder, sikra friluftsområder og større turområder. 3

4 De fleste områdene har allerede en eller annen form for tilrettelegging i utgangspunktet. Det er også lagt vekt på god geografisk spredning og at områdene hver for seg har ulike naturkvaliteter som gir grunnlag for gode opplevelser. Grimstad kommune hadde fått prosjektmidler til dette fra Aust Agder fylkeskommune. Vi fikk kr for å gjøre jobben. SKILTING OG MERKING Friluftsrådet Sør har et nært samarbeid med turistkontorene i kommunene. Av den grunn fikk vi en forespørsel om å bistå turistkontorene i Arendal og Grimstad med utredning av enhetlig informasjon og skilting av stier, sykkel- og turveier ett av fem tema i et forprosjekt for reiseliv, finansiert av regionale utviklingsmidler fra fylkeskommunen. Vi fikk kr for å gjøre denne jobben. Vi arbeidet med denne utredningen parallelt med revisjonen av den såkalte merkehåndboka. Merkehåndboka ble ferdig i slutten av året, se Vår frist for ferdigstillelse var 1. juni. Gjennom vårt landsforbund ble vi orientert om framdriften i arbeidet med merkehåndboka, slik at det er samsvar mellom nasjonale og regionale anbefalinger, og de kriteriene som GjensidigeStiftelsen legger til grunn for å kunne søke om midler til skilting og merking. Friluftsrådet Sør har siden 2011 arbeidet for å få til et regionalt samarbeid om enhetlig merking/skilting, samt finansiering av dette. De fleste fylkeskommunene samarbeider nå med GjensidigeStiftelsen i et nasjonalt prosjekt. Prosjektleder Bjørn Egil Hansen besøkte Aust - Agder Turistforening og Friluftsrådet Sør den 27. november. Aust Agder fylkeskommune har satt av kr/år i 3 år til merking og skilting, og GjensidigeStiftelsen like mye. Organisasjoner, lag og foreninger kan søke, og friluftsråd på vegne av medlemskommuner. Detaljert informasjon om ordningen og betingelsene finner på PLANARBEID Friluftsrådet Sør deltar i planforum Aust-Agder, som drives av Aust Agder fylkeskommune. Vi har avgitt uttalelser til følgende planer i 2013: Fylkesdelplan Aktive austegder (idrett, friluftsliv med mer.) Raet nasjonalpark melding om oppstart av plan- og utredningsarbeid Kommuneplan for Grimstad Kommuneplan for Nissedal Kommunedelplan for grønnstruktur i Grimstad Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Tvedestrand Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Grimstad Endring av atferdsregler i skjærgården i Risør kommune Søknad om løyve til Klovefoss og Støyldalen kraftverk i Nissedal kommune 4

5 Daglig leder har deltatt i arbeidsgruppen med fylkesdelplan Aktive austegder og deltar i referansegruppen for friluftsliv i plan- og utredningsarbeidet for Raet nasjonalpark. Sånn vil vi IKKE ha det! Nasjonalparken må tilrettelegges for bærekraftig bruk. Fylkeskommunen har fått våre forslag til kyststi levert digitalt (SOSI- og SHAPE- format), slik at det ikke lenger skal være nødvendig for friluftsrådet å gi uttalelser om ivaretakelse av foreslått trase i forbindelse med reguleringssaker. SKOLER OG BARNEHAGER Det er en kjempeutfordring å få den oppvoksende slekt til å bli glad i naturen gjennom å oppdage, utforske og bevege seg i den, når sosiale nettverk og aktiviteter kan foregå foran en skjerm/brett eller på mobil. Et av våre viktigste satsingsområder er kursvirksomhet i skoler og barnehager. Her fokuserer vi på hvordan friluftsaktivitet kan brukes som pedagogisk metode for læring. Vi vektlegger aktivitet som fører til arbeid omkring kompetansemål i rammeplanen for barnehager og læreplanen for grunnskolen. Vi arbeider kontinuerlig med pedagogers bevissthet i forhold til at friluftsaktivitet kan brukes som en pedagogisk metode for å lære fag. Fysisk aktivitet og sosial utvikling er positive tilleggseffekter, men er ikke alene mål for aktiviteten. På grunn av Vibekes sykdom under svangerskapet og påfølgende permisjon ble aktiviteten lavere enn året før. Vi hadde likevel 279 pedagoger på aktivitetskurs i regi av Friluftsrådet Sør, og arrangerte aktivitetsdager for elever i grunnskolen og 103 barn i barnehagene i alle medlemskommunene. Tilsvarende tall i 2012 var henholdsvis: 450 pedagoger, elever og 125 barnehagebarn. Den årlige skogdagen for ungdomsskoleelever i Froland ble som vanlig gjennomført i samarbeid med Skogselskap i Agder og en rekke andre aktører. Klart for skogdag i Froland! 5

6 Skogdagene for 5. klassingene i Grimstad kommune og ungdomsskoleelevene i de 5 kommunene i østregionen ble gjennomført etter høstferien, men da hadde vi dessverre ikke kapasitet til å kunne delta. Prosjektstøtten til dette viktige arbeidet er i ferd med å tørke inn, fordi Miljødirektoratet mener vi nå befinner seg i en driftsfase. Vi fikk til sammen kr fra Miljødirektoratet og Utdanningsdirektoratet til vår pedagogiske virksomhet. Det er en reduksjon på kr i forhold til toppåret Vi har hatt ett kurs for lærerstudenter ved UIA Grimstad og ett kurs for lærere i Telemark i regi av fylkeskommunen, og fått kr per kurs + reiseutgifter. LÆRENDE NETTVERK «Lærende nettverk i friluft» er inne i sitt sjette skoleår. Nettverket består av Søndeled skole, Risør barneskole, Holt skole, Vestre Sandøya skole, Åmli skule, Nesheim skole og Roligheden skole. Fylkesmannen er representert i nettverket ved at Utdannings- og familieavdelingen deltar på nettverkssamlingene. Skolene i nettverket synes de får mye igjen for den anvendte tiden i nettverkssamlingene, og at det er fint å ha en slik mulighet til delingskultur. I 2013 var skolene selv ansvarlig for å arrangere samlingene på omgang. FORUM FOR FRILUFTSLIV I SKOLEN Forumet består av representanter blant annet fra: Miljødirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Høgskolen i Telemark, Norges Idrettshøgskole, FRIFO, FL og DNT. I tillegg har nesten alle fylkene en kontaktperson i forumet. Friluftsrådet Sør representerer Aust-Agder på vegne av fylkeskommunen, som betaler reise- og oppholdsutgifter til en årlig 2-dagers samling hos Miljødirektoratet i Trondheim. Samlingen ble avholdt i slutten av januar, Vibeke deltok. SAMISKE AKTIVITETSDAGER Her lager elevene på mellomtrinnet i Nissedal kommune samenes nasjonalrett, Bidos! Stor etterspørsel har gjort at vi har fått innarbeidet Samisk aktivitetsdag i Den kulturelle skolesekken som et av våre faste, årlige aktivitetstilbud. Vibekes sykdom under svangerskapet og foreldrepermisjon har resultert i færre utførte kurs i Totalt har likevel 83 lærere og 358 elever på 6. trinnet i Arendal og Grimstad, og alle elevene på 5.-7 trinn i Nissedal kommune deltatt i løpet av februar og april. 6

7 Samiske dager fører til høy aktivitet i de månedene av året hvor det normalt foregår lite aktivitet utendørs. Lærerne uttrykker at innenfor dette emnet er det behov for kompetanseheving og at de er positive til måten friluftsrådet gjør dette på; gjennom praktiske aktiviteter for både elever og lærere. MARINBIOLOGI Marinbiologikurset Livet i fjæra er svært populært blant skoler og barnehager i alle våre medlemskommuner. Kurset er stadig under utvikling og tilbys i følgende varianter: Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure for de eldste barna i barnehager Skall, skal ikke passer godt for elever på barnetrinnet i grunnskolen Sex og singelliv er tilpasset elever på ungdomstrinnet Marinquiz flere vanskelighetsgrader fra mellomtrinnet til videregående Fra slutten av mai til midt i september har daglig leder hatt til sammen 841 barn og unge og 99 lærere/førskolelærere på marinbiologikurs. Dette er en markant økning fra året før, som kompenserer for lavere aktivitet på samiske aktivitetsdager, slik at prosjektmidler og tilskudd beholdes fullt ut. Følgende kommuner fikk benyttet seg av tilbudet før dagene var fullbooket: Arendal, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Marinquiz for alle elevene på 8. og 9. trinn i Risør og Tvedestrand var en stor suksess. Alle elevene på mellomtrinnet ved Sandnes skole hadde marinbiologi på Bjelland, på utsiden av Tromøy i Arendal kommune. KRABBEFORSKNING Tvedestrand kommune er en foregangskommune når det gjelder kartlegging av marine naturtyper og arbeider for en bærekraftig forvaltning avdisse. I den anledning henvendte kommunen seg til DN (nå Miljødirektoratet) med forespørsel om hjelp til å etablere et undervisningsopplegg for grunnskolen. DN henviste til Friluftsrådet Sør og Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Havforskningsinstituttet og Friluftsrådet Sør utarbeidet et undervisningsopplegg i fanging, merking og gjenfangst av strandkrabber. Dette for at elevene skal arbeide som forskerspirer og kartlegge gjenfangstrater og bestandssvingninger. Elevene få også innføring i strandkrabbenes biologi og betydningen arten har for andre arter. 7

8 Prosjektet startet i 2011 og avsluttes i trinn ved alle skolene i Tvedestrand kommune deltar i prosjektet. Følgende habitater er med i undersøkelsen: Bertesnes, Furøya, Langesand og Einarsvika. Skolene måtte i 2013 klare seg uten oppfølging fra Vibeke. NATURLOS Naturlosbrosjyren utgis av Friluftsrådet Sør, men er et storstilt samarbeid mellom en rekke lag, foreninger og kommuner. Naturlosbrosjyren ble utgitt for 14. år på rad. Brosjyren ble trykket i eksemplarer og fulldistribuert til alle husstander i Aust-Agder og Nissedal kommune i Telemark. Antall datofestede turer og friluftsarrangement var 218, og fylte 40 sider. Av disse var 53 arrangementer spesielt rettet mot barnefamilier, 32 turaktiviteter for barn, 4 arrangementer var sykkelturer, 5 var spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere, 4 var trilleturer beregnet på dem som har med barnevogn, 30 var for seniorer, 13 var padleturer og 9 fiskearrangement. Deltakelsen på turene varierer fra under 10 til langt over 200, mens arrangementer som Gøy på landet og Naturens dag hver for seg kan få to til tre tusen barn/foreldre/besteforeldre ut i naturen. Totalt regner vi med at det deltok nærmere personer på Naturlosarrangementene, med en barneandel på om lag 40 %. Tilskuddene til trykk og distribusjon av brosjyren fra Aust-Agder fylkeskommune var på kr. Vi fikk fra Telemark fylkeskommune. Utgiftene var drøyt kr, men det inkluderer ikke vårt arbeid med brosjyren. NATURENS DAG Friluftsrådet Sør arrangerer Naturens dag på Bjørnebo i Arendal sammen med Skogselskapet i Agder og 4H Aust-Agder. I mer enn 25 år har arrangementet vært gjennomført, med aktiviteter, mat og opplevelser for hele familien den siste søndagen i mai. Mange lag og organisasjoner stiller opp denne dagen. Besøkstallet i 2013 var som vanlig omkring personer. Bildet fra Bjørnebo, viser barn og foreldre som storkoser seg på Naturens dag i

9 SOMMERFERIETILBUD Søruga ble for 7. år på rad gjennomført i uke 26 (den første hele uka i skoleferien). Da påmeldingsfristen gikk ut var leiren fulltegnet. Vi fikk nesten like mange påmeldinger etter fristen, som vi dessverre måtte takke nei til. 40 jenter og gutter i alderen 9 13 år, fikk plass på årets leir, 38 av dem fullførte hele uka med 4 overnattinger borte fra mamma og pappa. Vibeke fødte denne uka (10 dager på overtid), men vi hadde på forhånd inngått avtale med Grimstad Røde Kors, KilandSenteret om ansvaret for gjennomføringen av Søruga. Deltakerne bodde på KilandSenteret i Grimstad under campen. Her fikk deltakerne 5 spennende dager med blant annet kanopadling, klatring, bading, leiker og aktiviteter. Leiren finansieres ved egenbetaling på 1900 kr (500 kr i søskenmoderasjon), tilskudd fra Miljødirektoratet, Friluftsrådenes Landsforbund og Aust-Agder fylkeskommune. Lunsjtid utenfor KilandSenteret HØSTFERIETILBUD barn deltok på åpen aktivitetsdag, den første søndagen i høstferien. Det var flere ulike aktiviteter rundt den 4,5 km lange lysløypa ved Birkenlund i Arendal kommune. Vi rigget en tauløype i terrenget, hvor barn og voksne fikk prøve seg med bind foran øynene. Mange ble overrasket over hvor vanskelig det er å bevege seg som blind/svaksynt i terrenget. Det var 2. gang vi deltok i dette opplegget som koordineres av Arendal kommune. VINTERFERIETILBUD Vi arrangerte 3 aktivitetsdager i vinterferien. Friluftsrådet Sør betalte inngangsbilletten for alle barn til Arendal kunstisbane onsdag 20. februar. 358 barn var på kunstisbanen i løpet av den dagen, mot 225 året før. Barn og familier fra 6 av medlemskommuner deltok. Kult med pingviner å støtte seg til 9

10 I Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter betalte vi dagskort i skitrekket for alle barn tirsdag 19. februar. Det går gjetord om at dette var en dag med trafikkork i Myra. Hele 430 barn fra 15 kommuner deltok, mot 140 året før. Torsdag 21. februar arrangerte vi ungdomstur til Vrådal alpinsenter i Kviteseid kommune sammen med Kild1 og Marka Fritidsklubb i Arendal kommune. Bussen ble fylt med ungdom fra videregående skoler og ungdomsskoler i Arendal, Froland, Grimstad og Tvedestrand kommuner. På Vrådals tak i fantastiske Telemark VINTERCAMP Vintercamp ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Friluftsrådet Sør og Aust-Agder Røde Kors, med støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Leiren gikk over 5 dager. Overnattingene skjedde på Kiland i Grimstad, inne på selve Campområdet og kveldsstemning ved bålet barnas egenandel (2000 kr/barn) for inntil 40 deltakere. senteret og i friluft i områdene rundt. Dette er et tilbud for en utsatt gruppe barn gråsonebarn i ressurssvake familier. Tilbudet markedsføres direkte til barna/familien via skoleverket/andre kontaktpersoner i kommunen. Friluftsrådet Sør betaler 10

11 28 barn deltok på leiren, 14 fra Arendal, 11 fra Grimstad, 1 fra Risør og 2 fra Åmli. Dette var et lavere antall enn forventet. Vintercamp ble prøvd ut for første gang i 2012, men i år var første året vi tok høyde for en fullskala leir med 40 deltakere. Tilbakemeldingen fra kontaktlæren til en gutt som deltok, varmer og viser at Vintercamp er et meget viktig tiltak som bør videreutvikles og etableres som et permanent tilbud: Vår deltager har hatt en fantastisk opplevelse på vintercampen deres. Han var strålende fornøyd. Det er godt å se at slike elever har noe å fortelle fra vinterferien! Ellers opplever de absolutt ingen ting. Det er nok en del Tvtitting, PC-spill eller rett og slett litt alenetid... Men denne eleven var stolt, og fortalte gladelig alt han hadde fått være med på. Han har vært et stort smil siden han kom tilbake. Takk for at dere har dette gode og viktige tilbudet. Det er jammen gull verdt for mange! Knallbra! Hilsen Linn SAMHANDLING MED FRISKLIVSSENTRALER Samarbeid med frisklivssentralene og folkehelsekoordinatorene i Arendal og Grimstad ble etablert i Kommunene har allerede noen utendørs aktiviteter. Grimstad har utetrening i lysløype, og i Arendal er det tilbud om ruslegrupper og kondisjons- og styrketrening i lysløype. Sammen med de to kommunene ønsket vi å gi et tilbud spesielt rettet mot barn og unge som har en utfordring når det gjelder folkehelse. Bålet er tent og familiene i gang med å tilberede fisk og grønnsaker til middag. kommunene valgte vi å fokusere på familien isteden for barnet. Det kan være overvekt, eller det kan være en inaktiv hverdag som på sikt kan føre til helseproblemer. I samråd med Grimstad kommune var først ute med å etablere gruppa Full Rulle rettet mot barnefamilier. Her gjennomførte vi to aktivitetsdager, en med sunn mat på bål og en med historie og natur. Når man er ute er det fint å kombinere aktivitet og læring. Kunnskapsnivået om sunn mat, natur og fysisk aktivitet er generelt en mangelvare i denne sammenhengen. Vi fikk positiv tilbakemelding fra deltakerne, og mange ga uttrykk for at dette ville de gjenta på egenhånd. Den største utfordringen var å få familiene til å møte på arrangementene. Arendal kommune kom ikke i gang med sin gruppe for barnefamilier. Det ble i stedet etablert et samarbeid med idrettslinja ved Sam Eyde vgs. om et aktivitetstilbud for barn i denne målgruppen. Vi deltok på sommeravslutningen til Frisklivssentralen i Arendal, med tur og 30- leken om mat. Friluftsrådet Sør laget også brosjyrer med informasjon om lokale friluftstilbud - en for Arendal og en for Grimstad. Brosjyrene ble fordelt rundt i kommunen. 11

12 TRIMSTASJON Friluftsrådet Sør søkte og fikk prosjektmidler gjennom vårt landsforbund, og har på den måten bidradd med kr til etablering av et utendørs treningsstudio i tilknytning til lysløypa på Dømmesmoen (jfr. forrige punkt). Vi fikk ideen fra Nordmøre- og Romsdal friluftsråd, som har gode erfaringer med utendørs treningsapparater laget av kortreist tømmer. Vi ønsker å prøve dette i våre medlemskommuner. Frisklivssentralen og jobbsentralen i Grimstad har stått for selve etableringen av trimstasjon Dømmesmoen. MINORITETER På forespørsel fra Kvalifiseringstjenesten i Grimstad kommune gjennomførte vi 4 aktivitetsdager for gruppen av nye fremmedspråkelige i kommunen, totalt 120 innvandrere / personer med utenlandsk bakgrunn. Vi søkte og fikk økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og Aust-Agder fylkeskommune. På den måten kunne vi dekke alle utgifter i forbindelse med de fire aktivitetsdagene: Bortsett fra en hjernerystelse og en brukket fortann, hadde vi en kjempefin dag på den kalde skøytebanen! 1. Matlaging på bål og innføring i norsk allemannsrett. 2. Groosebekken-vandring, bade og lære om livet i fjæra (navn, spiselighet og litt biologi). 3. Sykkeltur, lagtur i øvre Landvik eller kort tur til Fevik. 4. Skøytedag på Arendal kunstisbane. Hva er dette? Er den farlig? Kan den spises? Målsettingen var at deltakerne skulle bli bedre kjent med vår natur, viktige friluftsområder og våre friluftstradisjoner. KOMMUNEKONTAKT I løpet av siste halvår tok vi kontakt med de 7 øvrige medlemskommunene for å kartlegge hvor kommunene står i frisklivs- og folkehelsearbeidet, for å presentere våre aktiviteter, satsninger og tilbud og ikke minst for å kartlegge behovet og mulighetene for samhandling. Det ble gjennomført møter med 6 av de 7 kommunene, med god representasjon fra frivillighetssentral, frisklivssentral/folkehelsekoordinator mf. Hovedtrekkene er at ny satsning på frisklivssentraler er svært vanskelig å få til nå kommunekassa i utgangspunktet er tom. Froland, Risør og Tvedestrand har etablert frisklivssentraler, men foreløpig uten friluftstilbud. 12

13 Åmli og Vegårshei skulle starte frisklivssentral i løpet av høsten 2013, Åmli med fast ukentlig turgruppe. Nissedal har ikke etablert frisklivssentral, men er likevel den av kommunene som har sterkest fokus på friluftsliv som en del av prosjekt Friskliv - Nissedal. Grunnet omorganisering i kommunen, fikk vi ikke noe møte med Gjerstad kommune. Det er også usikkert om det vil bli etablert frisklivssentral i Gjerstad, men vi håper uansett på et møte i løpet av FRILUFTSUNDERSØKELSEN Friluftsrådet Sør ønsker å kartlegge hvilke former for fysisk aktivitet som er vanligst og hvor ofte folk er i aktivitet, hvilke friluftsområder som brukes mest og hvor bilbasert dagens friluftsliv er, hvor viktig friluftsmulighetene er ved valg av bosted og om flått påvirker vår adferd i naturen. Dette for at vi skal få bedre informasjon om hvor viktig friluftsliv er for innbyggerne, og hva slags tilrettelegging som er ønskelig. Vi har brukt mye tid til å utforme undersøkelsen, som gjerne skulle vært utført som et forskningsprosjekt. Vi valgte å gjøre undersøkelsen nettbasert. Da undersøkelsen ble avsluttet etter påske hadde om lag 200 deltakere svart. Daglig leder har ikke hatt kapasitet til å framstille resultatene i form av en rapport. Dette vil bli gjort i begynnelsen av SKJÆRGÅRDSTJENESTEN Skjærgårdstjenesten ble evaluert av NIBR/Østlandsforskning i 2013, se: I rapportens anbefaling nr.2 står det at: Sørlandet skiller seg ut ved at Skjærgårdstjenesten i stor grad er kommunebasert, og at regional koordineringen bør styrkes på Sørlandet. I anbefaling 5 heter det at: Det bør stilles klarere krav til rapportering fra tjenesten i Agder. I Oslofjorden har Oslofjordens friluftsråd en koordinerende rolle, mens det i Vestkystparken (Rogaland og Hordaland) er friluftsrådene som er de utøvende enhetene. FL har oppfordret alle friluftsrådene i Agder til å sette saken på dagsorden internt og i dialog med medlemskommuner, fylkeskommunene og Fylkesmennene. Styret for Friluftsrådet Sør fattet følgende vedtak i sak 19/13: Dersom eierkommunene ønsker det, og det følge ressurser med, er Friluftsrådet Sør positive til å påta seg et koordinerende ansvar eller drift av Skjærgårdstjenesten. NYE VEDTEKTER Det har gått med mye tid til prosess og utredning av nye vedtekter også i Det positive er likevel at mange har jobbet lenge og grundig med vedtektene, og at årsmøtets forslag til nye vedtekter ble godkjent av 7 av 9 by-/kommunestyrer og av Brønnøysundregistrene. I forbindelse med den politiske behandlingen besluttet formannskapet i Gjerstad at kommunen skulle vurdere sitt medlemskap i friluftsrådet. Evalueringen bevisstgjorde politikerne i forhold til hva friluftsrådet tilbyr og hva kommunen får tilbake for medlemskontingenten. Vi er svært tilfreds med at et samlet kommunestyre bestemte at Gjerstad fortsatt skal være medlem av Friluftsrådet Sør! 13

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med

Detaljer

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor. årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.no Daglig leder: Geir Henning Waagsnes Telefon: 37 00 55

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Den fysiske skolesekken

Den fysiske skolesekken Den fysiske skolesekken Pilot i Trondheim kommune 2007-2010 Rapport 2 SAMMENDRAG Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Trondheimsregionens friluftsråd har i samarbeid med andre idretts- og

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

«Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo

«Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Siv Øverås «Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Prosjektnotat Fafo Siv Øverås «Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Prosjektnotat Fafo-notat 2002:7 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14)

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Deltakere i samarbeidet i 2014 har vært: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund Klart det går..! Kursopplegg for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelse Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund INNHOLD FORORD. 5 1.0 INNLEDNING.. 7 1.1 Organisasjoner

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer