ÅRSMELDING Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 31 saker. Det har vært ett møte i arbeidsgruppen for utredning av organisering, lokalisering og vedtekter for Friluftsrådet Sør. Fra styret deltok Anne Gurine Hegnar, Øystein Tveit og Ole Goderstad. I tillegg er det avholdt årsmøte. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på Miljødirektoratets friluftskonferanse og årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund i Sandefjord i juni. Friluftsrådet Sør var november vertskap for FLs styremøte. Møtet ble avholdt på Strand Hotell Fevik og befaringen lagt til Hasseltangen og Ruakerkilen, hvor nasjonalpark, universell- og naturvennlig tilrettelegging, kyststi og bøkeskog var blant temaene det ble snakket om. Fra befaringen under landskonferansen. Deler av kyststien i Sandefjord er lagt på stranda foran fritidsbebyggelsen! PERSONALET Arbeidsplanen for 2013 la opp til at refusjonen fra NAV i forbindelse med Vibekes foreldrepermisjon skulle brukes til, eller settes av til synfaring av turkart (Vegårshei og Nissedal) og til innleie av ekstra hjelp under ferie- og aktivitetsdager. Det betydde samtidig en nedprioritering av den pedagogiske virksomheten i denne perioden. Pedagogiske aktiviteter rettet mot skoleklasser skulle likevel søkes gjennomført som tidligere. På grunn av plager under så å si hele svangerskapet, og den påfølgende foreldrepermisjonen ble det til at Vibeke kun arbeidet et par månedsverk i Vibeke er tilbake i 100 % stilling våren Dessverre sa Gidske Houge opp sin stilling ved inngangen til sommerferien, og begynte som arealplanlegger i Arendal kommune 1. oktober. I styremøtet 11. september ble det bestemt å lyse ut Gidskes tidligere stilling som rådgiver innen områdene informasjon, aktivitet og plan. Søknadsfristen ble satt til 7. oktober. Det meldte seg 50 søkere til stillingen, mange svært godt kvalifiserte innen ett av tre fagområder. 6 kandidater ble innkalt til intervju og tilsetting foretatt av styret 27. november. Friluftsaktivitetskompetanse ble ansett som viktigere enn kompetanse innen informasjonsarbeid og plan. Eirik Johansen Dobbedal fra Sannidal i Kragerø kommune begynner i stillingen i februar Eirik har sin utdannelse fra Høyskolen i Telemark og NTNU, bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning, og master i idrett og friluftsliv. Eirik skal primært arbeide med aktivitet/folkehelse og informasjon. Daglig leders hovedfokus har vært å utføre de oppgavene som må gjøres, og forsøke å fullføre de prosjektene vi fikk prosjektmidler til, for å unngå at overførte tilskudd må tilbakebetales. 1

2 Dette har vi lykkes med, men 2013 har vært et tøft år for daglig leder. I løpet av året har det i snitt blitt mer enn 1 time plusstid daglig. Plusstiden vil bli avspasert når det er åpning for det. Noen prosjekter har måttet utsettes. De prosjektene dette gjelder omtales under det enkelte kapittel i årsmeldingen og er markert med (forsinket) i arbeidsplanen for HJEMMESIDEN For å kunne etabler Naturlos i Google-kalender måtte hjemmesiden etableres i en oppdatert versjon i løpet av vinteren/våren Vi valgte å videreføre ordningen med gratis publiseringsløsning fra Joomla. Nettsidene utvikles fortløpende. Friluftsrådet Sør eier flere domener, men profilerer oss som DYNAMISK KART Karet er tilgjengelig fra hovedmenyen på vår hjemmeside eller kan besøkes direkte på eget domene I det dynamiske kartet kan man slå av og på ulik bakgrunnskart og temainformasjon, og zoome til ønsket målestokk. Utsnittet kan skrives ut i A4 eller A3. Det dynamiske kartet ble i 2013 oppdatert med natur- og aktivitetsinformasjon. Oppdatering av turinformasjonen skjer normalt etter hvert som de kommunale turkartene ferdigstilles. Arendal vil bli implementert i løpet av 1. halvår 2014, sammen med Grimstad og Vegårshei. TURKART MED GUIDE I 2011 begynte arbeidet med en kommunevis turkartserie i målestokk 1: Kartene blir laget i format 100 x 70 cm med kart på begge sider med egen turguide i tillegg. Turkart Risør og turkart Tvedestrand gikk i trykken i 2012, sammen med hver sin guide på 48 sider. Vi trykket eksemplarer av hver. Prisen er 120 kr for kart med guide. Kartene/guidene lages uten at kommunene betaler egenandel. Totalkostnaden for turkart Arendal med turguide på 72, trykket i eksemplarer, var kr. Finansiert ved kr som godkjent egeninnsats/dugnad, kr i spillemiddeltilskudd, kr i fylkeskommunalt tilskudd og betalt av friluftsrådets egne midler. Turkart Grimstad med guide er forsinket, og forventet ferdigstilt i løpet av 1. kvartal Søknaden om spillemiddelfinansiering av turkart Vegårshei med guide ble innvilget med kr. Det ble leid inn synfaringstjenester til 55 km2 rett før elgjakta tok til, for å bli ferdig med feltarbeidet i hele Vegårshei kommune i Det ble ikke gitt tilsagn om spillemidler til turkart Nissedal øst eller vest. Fornyet søknader ble sendt i slutten av september. Søknad om spillemiddelfinansiering av turkart med guide for Gjerstad kommune ble utarbeid i begynnelsen av oktober. Dersom Åmli kommune ikke ønsker turkart med guide, blir Froland den neste/siste kommunen som får turkart med guide. 2

3 TURBOK SØR Vi arbeider med kommunevise turbøker dersom det er behov og ønske om det. Turbøkene har så langt blitt til i et samarbeid med lokale ressurspersoner og ildsjeler. Paul Mjaaland er interessert i å lage ei turbok for Arendal, sammen med Friluftsrådet Sør. Det ble ikke tid til å jobbe med finansiering av Turbok Sør Arendal kommune i KYSTSTI Friluftsrådet Sør ble engasjert av Aust-Agder fylkeskommune for å kartlegge mulighetene for å etablere kyststi gjennom fylket. Vi har sett på muligheten for å etablere en sammenhengende kyststi gjennom kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad, men vi har også vurdert mulighetene for rundløyper, særlig i tilknytning til de sikrede friluftsområdene og i tettbefolkede områder. Det er ulike oppfatninger av hva en kyststi egentlig er. Graden av tilrettelegging kan variere fra turveistandard til enkel sti. Feltarbeidet i Arendal og Grimstad ble utført i Forprosjektrapporten for Grimstad kommune var klar i januar 2013, mens rapport for Arendal kommune ble ferdig i løpet av juni. Rapportene inneholder kart som viser opplevelsesverdi og tilretteleggingsgrad/behov, og beskrivelser av traseen i retning øst mot vest. Midt Agder friluftsråd har utført tilsvarende arbeid for Lillesand kommune. Friluftsrådet Sør har kartlagt nær 350 km med mulig kyststi i våre 4 kystkommuner. Når Aust-Agder fylkeskommune og kystkommunene har behandlet forprosjektrapportene politisk, ønsker vi å bistå og delta i det videre arbeidet, slik at vedtatte planer kan realiseres. Friluftsrådene har fått kr i tilskudd per kommune fra Aust-Agder fylkeskommune for denne jobben. Arbeidsmessig dekker det om lag 1/2 til 1/3 av lønns- reise og kartkostnadene. Inntektene har gått til delfinansiering av turkartene i de samme kommunene. UNIVERSELL UTFORMING Friluftsrådet Sør kartla i 2009 og 2010 en rekke friluftsområder og turveier med tanke på universell utforming i våre medlemskommuner. På oppdrag fra Grimstad kommune fulgte vi opp dette arbeidet i en rapport om universell utforming av friluftsområder i Grimstad i Det ble fokusert på universell utforming i de områdene som er best egnet for slik tilrettelegging: Parker og sentrumsnære områder, sikra friluftsområder og større turområder. 3

4 De fleste områdene har allerede en eller annen form for tilrettelegging i utgangspunktet. Det er også lagt vekt på god geografisk spredning og at områdene hver for seg har ulike naturkvaliteter som gir grunnlag for gode opplevelser. Grimstad kommune hadde fått prosjektmidler til dette fra Aust Agder fylkeskommune. Vi fikk kr for å gjøre jobben. SKILTING OG MERKING Friluftsrådet Sør har et nært samarbeid med turistkontorene i kommunene. Av den grunn fikk vi en forespørsel om å bistå turistkontorene i Arendal og Grimstad med utredning av enhetlig informasjon og skilting av stier, sykkel- og turveier ett av fem tema i et forprosjekt for reiseliv, finansiert av regionale utviklingsmidler fra fylkeskommunen. Vi fikk kr for å gjøre denne jobben. Vi arbeidet med denne utredningen parallelt med revisjonen av den såkalte merkehåndboka. Merkehåndboka ble ferdig i slutten av året, se Vår frist for ferdigstillelse var 1. juni. Gjennom vårt landsforbund ble vi orientert om framdriften i arbeidet med merkehåndboka, slik at det er samsvar mellom nasjonale og regionale anbefalinger, og de kriteriene som GjensidigeStiftelsen legger til grunn for å kunne søke om midler til skilting og merking. Friluftsrådet Sør har siden 2011 arbeidet for å få til et regionalt samarbeid om enhetlig merking/skilting, samt finansiering av dette. De fleste fylkeskommunene samarbeider nå med GjensidigeStiftelsen i et nasjonalt prosjekt. Prosjektleder Bjørn Egil Hansen besøkte Aust - Agder Turistforening og Friluftsrådet Sør den 27. november. Aust Agder fylkeskommune har satt av kr/år i 3 år til merking og skilting, og GjensidigeStiftelsen like mye. Organisasjoner, lag og foreninger kan søke, og friluftsråd på vegne av medlemskommuner. Detaljert informasjon om ordningen og betingelsene finner på PLANARBEID Friluftsrådet Sør deltar i planforum Aust-Agder, som drives av Aust Agder fylkeskommune. Vi har avgitt uttalelser til følgende planer i 2013: Fylkesdelplan Aktive austegder (idrett, friluftsliv med mer.) Raet nasjonalpark melding om oppstart av plan- og utredningsarbeid Kommuneplan for Grimstad Kommuneplan for Nissedal Kommunedelplan for grønnstruktur i Grimstad Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Tvedestrand Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Grimstad Endring av atferdsregler i skjærgården i Risør kommune Søknad om løyve til Klovefoss og Støyldalen kraftverk i Nissedal kommune 4

5 Daglig leder har deltatt i arbeidsgruppen med fylkesdelplan Aktive austegder og deltar i referansegruppen for friluftsliv i plan- og utredningsarbeidet for Raet nasjonalpark. Sånn vil vi IKKE ha det! Nasjonalparken må tilrettelegges for bærekraftig bruk. Fylkeskommunen har fått våre forslag til kyststi levert digitalt (SOSI- og SHAPE- format), slik at det ikke lenger skal være nødvendig for friluftsrådet å gi uttalelser om ivaretakelse av foreslått trase i forbindelse med reguleringssaker. SKOLER OG BARNEHAGER Det er en kjempeutfordring å få den oppvoksende slekt til å bli glad i naturen gjennom å oppdage, utforske og bevege seg i den, når sosiale nettverk og aktiviteter kan foregå foran en skjerm/brett eller på mobil. Et av våre viktigste satsingsområder er kursvirksomhet i skoler og barnehager. Her fokuserer vi på hvordan friluftsaktivitet kan brukes som pedagogisk metode for læring. Vi vektlegger aktivitet som fører til arbeid omkring kompetansemål i rammeplanen for barnehager og læreplanen for grunnskolen. Vi arbeider kontinuerlig med pedagogers bevissthet i forhold til at friluftsaktivitet kan brukes som en pedagogisk metode for å lære fag. Fysisk aktivitet og sosial utvikling er positive tilleggseffekter, men er ikke alene mål for aktiviteten. På grunn av Vibekes sykdom under svangerskapet og påfølgende permisjon ble aktiviteten lavere enn året før. Vi hadde likevel 279 pedagoger på aktivitetskurs i regi av Friluftsrådet Sør, og arrangerte aktivitetsdager for elever i grunnskolen og 103 barn i barnehagene i alle medlemskommunene. Tilsvarende tall i 2012 var henholdsvis: 450 pedagoger, elever og 125 barnehagebarn. Den årlige skogdagen for ungdomsskoleelever i Froland ble som vanlig gjennomført i samarbeid med Skogselskap i Agder og en rekke andre aktører. Klart for skogdag i Froland! 5

6 Skogdagene for 5. klassingene i Grimstad kommune og ungdomsskoleelevene i de 5 kommunene i østregionen ble gjennomført etter høstferien, men da hadde vi dessverre ikke kapasitet til å kunne delta. Prosjektstøtten til dette viktige arbeidet er i ferd med å tørke inn, fordi Miljødirektoratet mener vi nå befinner seg i en driftsfase. Vi fikk til sammen kr fra Miljødirektoratet og Utdanningsdirektoratet til vår pedagogiske virksomhet. Det er en reduksjon på kr i forhold til toppåret Vi har hatt ett kurs for lærerstudenter ved UIA Grimstad og ett kurs for lærere i Telemark i regi av fylkeskommunen, og fått kr per kurs + reiseutgifter. LÆRENDE NETTVERK «Lærende nettverk i friluft» er inne i sitt sjette skoleår. Nettverket består av Søndeled skole, Risør barneskole, Holt skole, Vestre Sandøya skole, Åmli skule, Nesheim skole og Roligheden skole. Fylkesmannen er representert i nettverket ved at Utdannings- og familieavdelingen deltar på nettverkssamlingene. Skolene i nettverket synes de får mye igjen for den anvendte tiden i nettverkssamlingene, og at det er fint å ha en slik mulighet til delingskultur. I 2013 var skolene selv ansvarlig for å arrangere samlingene på omgang. FORUM FOR FRILUFTSLIV I SKOLEN Forumet består av representanter blant annet fra: Miljødirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Høgskolen i Telemark, Norges Idrettshøgskole, FRIFO, FL og DNT. I tillegg har nesten alle fylkene en kontaktperson i forumet. Friluftsrådet Sør representerer Aust-Agder på vegne av fylkeskommunen, som betaler reise- og oppholdsutgifter til en årlig 2-dagers samling hos Miljødirektoratet i Trondheim. Samlingen ble avholdt i slutten av januar, Vibeke deltok. SAMISKE AKTIVITETSDAGER Her lager elevene på mellomtrinnet i Nissedal kommune samenes nasjonalrett, Bidos! Stor etterspørsel har gjort at vi har fått innarbeidet Samisk aktivitetsdag i Den kulturelle skolesekken som et av våre faste, årlige aktivitetstilbud. Vibekes sykdom under svangerskapet og foreldrepermisjon har resultert i færre utførte kurs i Totalt har likevel 83 lærere og 358 elever på 6. trinnet i Arendal og Grimstad, og alle elevene på 5.-7 trinn i Nissedal kommune deltatt i løpet av februar og april. 6

7 Samiske dager fører til høy aktivitet i de månedene av året hvor det normalt foregår lite aktivitet utendørs. Lærerne uttrykker at innenfor dette emnet er det behov for kompetanseheving og at de er positive til måten friluftsrådet gjør dette på; gjennom praktiske aktiviteter for både elever og lærere. MARINBIOLOGI Marinbiologikurset Livet i fjæra er svært populært blant skoler og barnehager i alle våre medlemskommuner. Kurset er stadig under utvikling og tilbys i følgende varianter: Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure for de eldste barna i barnehager Skall, skal ikke passer godt for elever på barnetrinnet i grunnskolen Sex og singelliv er tilpasset elever på ungdomstrinnet Marinquiz flere vanskelighetsgrader fra mellomtrinnet til videregående Fra slutten av mai til midt i september har daglig leder hatt til sammen 841 barn og unge og 99 lærere/førskolelærere på marinbiologikurs. Dette er en markant økning fra året før, som kompenserer for lavere aktivitet på samiske aktivitetsdager, slik at prosjektmidler og tilskudd beholdes fullt ut. Følgende kommuner fikk benyttet seg av tilbudet før dagene var fullbooket: Arendal, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Marinquiz for alle elevene på 8. og 9. trinn i Risør og Tvedestrand var en stor suksess. Alle elevene på mellomtrinnet ved Sandnes skole hadde marinbiologi på Bjelland, på utsiden av Tromøy i Arendal kommune. KRABBEFORSKNING Tvedestrand kommune er en foregangskommune når det gjelder kartlegging av marine naturtyper og arbeider for en bærekraftig forvaltning avdisse. I den anledning henvendte kommunen seg til DN (nå Miljødirektoratet) med forespørsel om hjelp til å etablere et undervisningsopplegg for grunnskolen. DN henviste til Friluftsrådet Sør og Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Havforskningsinstituttet og Friluftsrådet Sør utarbeidet et undervisningsopplegg i fanging, merking og gjenfangst av strandkrabber. Dette for at elevene skal arbeide som forskerspirer og kartlegge gjenfangstrater og bestandssvingninger. Elevene få også innføring i strandkrabbenes biologi og betydningen arten har for andre arter. 7

8 Prosjektet startet i 2011 og avsluttes i trinn ved alle skolene i Tvedestrand kommune deltar i prosjektet. Følgende habitater er med i undersøkelsen: Bertesnes, Furøya, Langesand og Einarsvika. Skolene måtte i 2013 klare seg uten oppfølging fra Vibeke. NATURLOS Naturlosbrosjyren utgis av Friluftsrådet Sør, men er et storstilt samarbeid mellom en rekke lag, foreninger og kommuner. Naturlosbrosjyren ble utgitt for 14. år på rad. Brosjyren ble trykket i eksemplarer og fulldistribuert til alle husstander i Aust-Agder og Nissedal kommune i Telemark. Antall datofestede turer og friluftsarrangement var 218, og fylte 40 sider. Av disse var 53 arrangementer spesielt rettet mot barnefamilier, 32 turaktiviteter for barn, 4 arrangementer var sykkelturer, 5 var spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere, 4 var trilleturer beregnet på dem som har med barnevogn, 30 var for seniorer, 13 var padleturer og 9 fiskearrangement. Deltakelsen på turene varierer fra under 10 til langt over 200, mens arrangementer som Gøy på landet og Naturens dag hver for seg kan få to til tre tusen barn/foreldre/besteforeldre ut i naturen. Totalt regner vi med at det deltok nærmere personer på Naturlosarrangementene, med en barneandel på om lag 40 %. Tilskuddene til trykk og distribusjon av brosjyren fra Aust-Agder fylkeskommune var på kr. Vi fikk fra Telemark fylkeskommune. Utgiftene var drøyt kr, men det inkluderer ikke vårt arbeid med brosjyren. NATURENS DAG Friluftsrådet Sør arrangerer Naturens dag på Bjørnebo i Arendal sammen med Skogselskapet i Agder og 4H Aust-Agder. I mer enn 25 år har arrangementet vært gjennomført, med aktiviteter, mat og opplevelser for hele familien den siste søndagen i mai. Mange lag og organisasjoner stiller opp denne dagen. Besøkstallet i 2013 var som vanlig omkring personer. Bildet fra Bjørnebo, viser barn og foreldre som storkoser seg på Naturens dag i

9 SOMMERFERIETILBUD Søruga ble for 7. år på rad gjennomført i uke 26 (den første hele uka i skoleferien). Da påmeldingsfristen gikk ut var leiren fulltegnet. Vi fikk nesten like mange påmeldinger etter fristen, som vi dessverre måtte takke nei til. 40 jenter og gutter i alderen 9 13 år, fikk plass på årets leir, 38 av dem fullførte hele uka med 4 overnattinger borte fra mamma og pappa. Vibeke fødte denne uka (10 dager på overtid), men vi hadde på forhånd inngått avtale med Grimstad Røde Kors, KilandSenteret om ansvaret for gjennomføringen av Søruga. Deltakerne bodde på KilandSenteret i Grimstad under campen. Her fikk deltakerne 5 spennende dager med blant annet kanopadling, klatring, bading, leiker og aktiviteter. Leiren finansieres ved egenbetaling på 1900 kr (500 kr i søskenmoderasjon), tilskudd fra Miljødirektoratet, Friluftsrådenes Landsforbund og Aust-Agder fylkeskommune. Lunsjtid utenfor KilandSenteret HØSTFERIETILBUD barn deltok på åpen aktivitetsdag, den første søndagen i høstferien. Det var flere ulike aktiviteter rundt den 4,5 km lange lysløypa ved Birkenlund i Arendal kommune. Vi rigget en tauløype i terrenget, hvor barn og voksne fikk prøve seg med bind foran øynene. Mange ble overrasket over hvor vanskelig det er å bevege seg som blind/svaksynt i terrenget. Det var 2. gang vi deltok i dette opplegget som koordineres av Arendal kommune. VINTERFERIETILBUD Vi arrangerte 3 aktivitetsdager i vinterferien. Friluftsrådet Sør betalte inngangsbilletten for alle barn til Arendal kunstisbane onsdag 20. februar. 358 barn var på kunstisbanen i løpet av den dagen, mot 225 året før. Barn og familier fra 6 av medlemskommuner deltok. Kult med pingviner å støtte seg til 9

10 I Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter betalte vi dagskort i skitrekket for alle barn tirsdag 19. februar. Det går gjetord om at dette var en dag med trafikkork i Myra. Hele 430 barn fra 15 kommuner deltok, mot 140 året før. Torsdag 21. februar arrangerte vi ungdomstur til Vrådal alpinsenter i Kviteseid kommune sammen med Kild1 og Marka Fritidsklubb i Arendal kommune. Bussen ble fylt med ungdom fra videregående skoler og ungdomsskoler i Arendal, Froland, Grimstad og Tvedestrand kommuner. På Vrådals tak i fantastiske Telemark VINTERCAMP Vintercamp ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Friluftsrådet Sør og Aust-Agder Røde Kors, med støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Leiren gikk over 5 dager. Overnattingene skjedde på Kiland i Grimstad, inne på selve Campområdet og kveldsstemning ved bålet barnas egenandel (2000 kr/barn) for inntil 40 deltakere. senteret og i friluft i områdene rundt. Dette er et tilbud for en utsatt gruppe barn gråsonebarn i ressurssvake familier. Tilbudet markedsføres direkte til barna/familien via skoleverket/andre kontaktpersoner i kommunen. Friluftsrådet Sør betaler 10

11 28 barn deltok på leiren, 14 fra Arendal, 11 fra Grimstad, 1 fra Risør og 2 fra Åmli. Dette var et lavere antall enn forventet. Vintercamp ble prøvd ut for første gang i 2012, men i år var første året vi tok høyde for en fullskala leir med 40 deltakere. Tilbakemeldingen fra kontaktlæren til en gutt som deltok, varmer og viser at Vintercamp er et meget viktig tiltak som bør videreutvikles og etableres som et permanent tilbud: Vår deltager har hatt en fantastisk opplevelse på vintercampen deres. Han var strålende fornøyd. Det er godt å se at slike elever har noe å fortelle fra vinterferien! Ellers opplever de absolutt ingen ting. Det er nok en del Tvtitting, PC-spill eller rett og slett litt alenetid... Men denne eleven var stolt, og fortalte gladelig alt han hadde fått være med på. Han har vært et stort smil siden han kom tilbake. Takk for at dere har dette gode og viktige tilbudet. Det er jammen gull verdt for mange! Knallbra! Hilsen Linn SAMHANDLING MED FRISKLIVSSENTRALER Samarbeid med frisklivssentralene og folkehelsekoordinatorene i Arendal og Grimstad ble etablert i Kommunene har allerede noen utendørs aktiviteter. Grimstad har utetrening i lysløype, og i Arendal er det tilbud om ruslegrupper og kondisjons- og styrketrening i lysløype. Sammen med de to kommunene ønsket vi å gi et tilbud spesielt rettet mot barn og unge som har en utfordring når det gjelder folkehelse. Bålet er tent og familiene i gang med å tilberede fisk og grønnsaker til middag. kommunene valgte vi å fokusere på familien isteden for barnet. Det kan være overvekt, eller det kan være en inaktiv hverdag som på sikt kan føre til helseproblemer. I samråd med Grimstad kommune var først ute med å etablere gruppa Full Rulle rettet mot barnefamilier. Her gjennomførte vi to aktivitetsdager, en med sunn mat på bål og en med historie og natur. Når man er ute er det fint å kombinere aktivitet og læring. Kunnskapsnivået om sunn mat, natur og fysisk aktivitet er generelt en mangelvare i denne sammenhengen. Vi fikk positiv tilbakemelding fra deltakerne, og mange ga uttrykk for at dette ville de gjenta på egenhånd. Den største utfordringen var å få familiene til å møte på arrangementene. Arendal kommune kom ikke i gang med sin gruppe for barnefamilier. Det ble i stedet etablert et samarbeid med idrettslinja ved Sam Eyde vgs. om et aktivitetstilbud for barn i denne målgruppen. Vi deltok på sommeravslutningen til Frisklivssentralen i Arendal, med tur og 30- leken om mat. Friluftsrådet Sør laget også brosjyrer med informasjon om lokale friluftstilbud - en for Arendal og en for Grimstad. Brosjyrene ble fordelt rundt i kommunen. 11

12 TRIMSTASJON Friluftsrådet Sør søkte og fikk prosjektmidler gjennom vårt landsforbund, og har på den måten bidradd med kr til etablering av et utendørs treningsstudio i tilknytning til lysløypa på Dømmesmoen (jfr. forrige punkt). Vi fikk ideen fra Nordmøre- og Romsdal friluftsråd, som har gode erfaringer med utendørs treningsapparater laget av kortreist tømmer. Vi ønsker å prøve dette i våre medlemskommuner. Frisklivssentralen og jobbsentralen i Grimstad har stått for selve etableringen av trimstasjon Dømmesmoen. MINORITETER På forespørsel fra Kvalifiseringstjenesten i Grimstad kommune gjennomførte vi 4 aktivitetsdager for gruppen av nye fremmedspråkelige i kommunen, totalt 120 innvandrere / personer med utenlandsk bakgrunn. Vi søkte og fikk økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og Aust-Agder fylkeskommune. På den måten kunne vi dekke alle utgifter i forbindelse med de fire aktivitetsdagene: Bortsett fra en hjernerystelse og en brukket fortann, hadde vi en kjempefin dag på den kalde skøytebanen! 1. Matlaging på bål og innføring i norsk allemannsrett. 2. Groosebekken-vandring, bade og lære om livet i fjæra (navn, spiselighet og litt biologi). 3. Sykkeltur, lagtur i øvre Landvik eller kort tur til Fevik. 4. Skøytedag på Arendal kunstisbane. Hva er dette? Er den farlig? Kan den spises? Målsettingen var at deltakerne skulle bli bedre kjent med vår natur, viktige friluftsområder og våre friluftstradisjoner. KOMMUNEKONTAKT I løpet av siste halvår tok vi kontakt med de 7 øvrige medlemskommunene for å kartlegge hvor kommunene står i frisklivs- og folkehelsearbeidet, for å presentere våre aktiviteter, satsninger og tilbud og ikke minst for å kartlegge behovet og mulighetene for samhandling. Det ble gjennomført møter med 6 av de 7 kommunene, med god representasjon fra frivillighetssentral, frisklivssentral/folkehelsekoordinator mf. Hovedtrekkene er at ny satsning på frisklivssentraler er svært vanskelig å få til nå kommunekassa i utgangspunktet er tom. Froland, Risør og Tvedestrand har etablert frisklivssentraler, men foreløpig uten friluftstilbud. 12

13 Åmli og Vegårshei skulle starte frisklivssentral i løpet av høsten 2013, Åmli med fast ukentlig turgruppe. Nissedal har ikke etablert frisklivssentral, men er likevel den av kommunene som har sterkest fokus på friluftsliv som en del av prosjekt Friskliv - Nissedal. Grunnet omorganisering i kommunen, fikk vi ikke noe møte med Gjerstad kommune. Det er også usikkert om det vil bli etablert frisklivssentral i Gjerstad, men vi håper uansett på et møte i løpet av FRILUFTSUNDERSØKELSEN Friluftsrådet Sør ønsker å kartlegge hvilke former for fysisk aktivitet som er vanligst og hvor ofte folk er i aktivitet, hvilke friluftsområder som brukes mest og hvor bilbasert dagens friluftsliv er, hvor viktig friluftsmulighetene er ved valg av bosted og om flått påvirker vår adferd i naturen. Dette for at vi skal få bedre informasjon om hvor viktig friluftsliv er for innbyggerne, og hva slags tilrettelegging som er ønskelig. Vi har brukt mye tid til å utforme undersøkelsen, som gjerne skulle vært utført som et forskningsprosjekt. Vi valgte å gjøre undersøkelsen nettbasert. Da undersøkelsen ble avsluttet etter påske hadde om lag 200 deltakere svart. Daglig leder har ikke hatt kapasitet til å framstille resultatene i form av en rapport. Dette vil bli gjort i begynnelsen av SKJÆRGÅRDSTJENESTEN Skjærgårdstjenesten ble evaluert av NIBR/Østlandsforskning i 2013, se: I rapportens anbefaling nr.2 står det at: Sørlandet skiller seg ut ved at Skjærgårdstjenesten i stor grad er kommunebasert, og at regional koordineringen bør styrkes på Sørlandet. I anbefaling 5 heter det at: Det bør stilles klarere krav til rapportering fra tjenesten i Agder. I Oslofjorden har Oslofjordens friluftsråd en koordinerende rolle, mens det i Vestkystparken (Rogaland og Hordaland) er friluftsrådene som er de utøvende enhetene. FL har oppfordret alle friluftsrådene i Agder til å sette saken på dagsorden internt og i dialog med medlemskommuner, fylkeskommunene og Fylkesmennene. Styret for Friluftsrådet Sør fattet følgende vedtak i sak 19/13: Dersom eierkommunene ønsker det, og det følge ressurser med, er Friluftsrådet Sør positive til å påta seg et koordinerende ansvar eller drift av Skjærgårdstjenesten. NYE VEDTEKTER Det har gått med mye tid til prosess og utredning av nye vedtekter også i Det positive er likevel at mange har jobbet lenge og grundig med vedtektene, og at årsmøtets forslag til nye vedtekter ble godkjent av 7 av 9 by-/kommunestyrer og av Brønnøysundregistrene. I forbindelse med den politiske behandlingen besluttet formannskapet i Gjerstad at kommunen skulle vurdere sitt medlemskap i friluftsrådet. Evalueringen bevisstgjorde politikerne i forhold til hva friluftsrådet tilbyr og hva kommunen får tilbake for medlemskontingenten. Vi er svært tilfreds med at et samlet kommunestyre bestemte at Gjerstad fortsatt skal være medlem av Friluftsrådet Sør! 13

ÅRSMELDING 2012. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar.

ÅRSMELDING 2012. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar. ÅRSMELDING 2012 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte og ekstraordinært årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Line Øvernes Mørch

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med

Detaljer

Administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse Styret Ole Goderstad (Tvedestrand kommune) har vært styrets leder. Robert Myhren (Arendal kommune) har vært nestleder. Valgkomitèen har bestått av Samuel Arnt Larsen (Gjerstad

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Hvorfor er friluftsliv så viktig? Ferske tall viser at. - KUN 3 av 10 barn og voksne oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

Rapport 2011: Læring i friluft

Rapport 2011: Læring i friluft Rapport 2011: Læring i friluft Læring i friluft Læring i friluft er friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

Turskiltprosjektet TURSKILTKURS

Turskiltprosjektet TURSKILTKURS Turskiltprosjektet TURSKILTKURS Kurs i merking, skilting, gradering og informasjonstiltak knyttet til turruter TURSKILTPROSJEKTET - FORMÅL «Formål med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

DNT og lokalt folkehelsearbeid

DNT og lokalt folkehelsearbeid DNT og lokalt folkehelsearbeid Lise Corwin, Folkehelsesjef Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på og forelest om partnerskap Master i helsefremmende

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune 1.8.2016 31.12.2017 Ver 008 Gult = Ikke endelig ferdig Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

DNS: Hva skal skolene gjøre?

DNS: Hva skal skolene gjøre? Den naturlige skolesekken og nettstedet friluftsliv i skolen Janne Teigen Braseth, Møte Forum for friluftsliv i skolen, Trondheim, 20.10.2010 DNS: Hva skal skolene gjøre? Skal lage ett eller flere undervisningsopplegg

Detaljer

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter Lars Gotaas Hedmark fylkeskommune Fagdag tur- og friluftsruter Hamar 19. november 2014 Friluftsliv - satsingsområder Friluftsliv i det daglige Fra døra Fra skolen Turveier, -stier og løyper Nær o-kart

Detaljer

KULTUR- OG. Retningslinjer:

KULTUR- OG. Retningslinjer: KULTUR- OG TILSKUDD TIL MERKING OG GRADERING AV STIER OG TURLØYPER I FINNMARK 2014 Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og foreninger. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Friluftsliv i skolen. En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner

Friluftsliv i skolen. En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner Friluftsliv i skolen En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner Friluftslivets fellesorganisasjon Paraplyorganisasjon for 15 friluftslivsorganisasjoner Til sammen over 720.000 medlemskap

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Nettverksmøte folkehelse Rogaland fylkeskommune 01.02.2012 Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Friskliv 2012, Terningen arena 27.09.12 Aktuelt Ny folkehelselov Ansvar: kommunene / fylkeskommunene Kapittel 2, 4: Kommunen skal

Detaljer

Gardermoen 18. desember 2013

Gardermoen 18. desember 2013 Oppstartsmøte pilotprosjekter og FRILUFTSPORTER To satsinger mot Friluftslivets år 2015 Gardermoen 18. desember 2013 Oppstartsmøte pilotprosjekter PROGRAM 09.30 Velkommen og presentasjon 09.45 Hovedrammer

Detaljer

ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT FOR FOTRUTER, SYKKELRUTER, SKILØYPER OG ANDRE FRILUFTSLIVSTEMA

ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT FOR FOTRUTER, SYKKELRUTER, SKILØYPER OG ANDRE FRILUFTSLIVSTEMA Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 11.03.2009 2009/562-4937/2009 / C22 Saksframlegg Saksbehandler: Øystein Kristensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT

Detaljer

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE Naturopplevelser for livet TTF PÅ TUR MED SKOLE OG BARNEHAGE Telemark Turistforening ønsker å inspirere til bruk av naturen som en del av hverdagen i skolene og

Detaljer

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009 Helsedirektoratet Hordaland fylkeskommune! Postboks 7900 i,,, 3 o,,,^ 5020 BERGEN -KP.r.o(oo U3^ Dn ArKivnr. MAI m^ Saksn, Deres ref.:. Saksbehandler: Vår ref.: HUM 09/2432 15.04.2009 Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Friluftsråd nå også i Finnmark. Finnmark Friluftsråd. På tur med ordføreren. Samarbeid løfter friluftslivet! Info 1/2016

Friluftsråd nå også i Finnmark. Finnmark Friluftsråd. På tur med ordføreren. Samarbeid løfter friluftslivet! Info 1/2016 Finnmark Friluftsråd Info 1/2016 Samarbeid løfter friluftslivet! Friluftsråd nå også i Finnmark På tur med ordføreren Ordføreren som turleder, gjerne i samarbeid med lag og foreninger, og til et turmål

Detaljer

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle»

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» geggim TELEMARK Partnerskapsavtale mellom (Wi\ og 2013 2015 7) / 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» Telemark Turistførening (TTF) og (TFK) ønsker å inngå et formelt samarbeid

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 F O R M Å L S P A R A G R A F DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Østre Agder Contents 1 Hovedfunn 3 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Innbyggerne i Østre Agder er splittet i synet på målsettingen om å redusere

Detaljer

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006 Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune 1.8.2016 31.12.2017 Ver 006 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE... 3 4. HOVEDMÅL... 4 5.

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Rolf Olav Johnsen (Melbu), Steinar Henriksen (SFK Ajaks) og Kjetil Paulsen (Sortland) i bakken på vinteraktivitetsdagen på Kleiva. Foto: Tone M Sørensen 1. STYRING

Detaljer

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Hei! Er du 10.klasseelev til høsten så kan du bli med på 58,5 grader nord 2011! Du

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Rapportering MØS-midler 2014

Rapportering MØS-midler 2014 Rapportering MØS-midler 2014 DNT Drammen og Omegn har fått tildelt 350.000,- i MØS- midler i 2014. Midlene skal brukes til å rekruttere flere til friluftslivet og målgruppen er flerkulturelle og barn og

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde.

Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde. Til: Styre og varamedlemmer, FNF, 13.12. 2012 medlemskommuner, fylke og Friluftsrådets Landsforbund Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde. Tilstede: Olav Bjørn Nilssen, Gjemnes kommune Bente

Detaljer

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012 Side 1 av 7 Få Leirskoletilbudet tilbake i skolen,og eller Friluftsuke. Vi ønsker at kommunen skal tilbake føre opplegget med Leirskole for elever i 7. klasse. Dette har til nå vært et meget bra tilbud

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Universell utforming i Rogaland

Universell utforming i Rogaland Universell utforming i Rogaland Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Hovedmålsetning for FDP UU Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlige og

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2009 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE Prosjektperiode: 2005, 2006 og 2007 Kåfjord kommune Ved: Silje Hovdenak, FYSAK og folkehelse-koordinator - April 2007 - 1.0 Innledning FYSAK startet opp i Kåfjord i november

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24. DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.0412 AKTUELT Ny folkehelselov Ansvar: kommunene og fylkeskommunene Kapittel

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Workshop 12.11.2014, Eikely v/g.o.lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Overordnede mål Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Sluttrapport Beintøft ungdom

Sluttrapport Beintøft ungdom Sluttrapport Beintøft ungdom prosjektleder: Beate Fiszkal, Klimaalliansen prosjektperiode: 02.07.13 01.06.14 prosjektet ble støttet av Transnova 1 forside av nettsiden Beintoft-ung.no Den grafiske utviklingen

Detaljer

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Prosjekt Fysisk aktivitet og måltider i skolen 2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet(leder) Grete Haug Utviklingsavdelingen

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Lære gjennom å gjøre

Lære gjennom å gjøre Lære gjennom å gjøre Den nasjonale vitensentersatsningen Vitensentersatsningen er en del av regjeringens realfagssatsning - Vitenprogrammet 1.000.000 besøkende i Norge 2013 Vi startet med aktiviteter i

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder 25.4.2012 Halvard Berg 1 Mål for kvalitet i grunnopplæringen St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen,

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Rapport for Prosjektåret 2008 (pr 01.11.08) Kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal,

Detaljer