Samfunnsutvikling GNR GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN"

Transkript

1 FROGN KOMMUNE Samfunnsutvikling Tor Kaurin Heer Terrasse HEER Vår ref.: fLAA 08/12533 Deres ref.: Ark.: GNR 6211 Dato: GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN Utvalg for miljø, plan og byggesaker har i møte den , sak nr. 80/08, i medhold av plan og bygningslovens 27-1 m. 2 vedtatt utlagt til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for "Holt Park". Planforslaget er rettet opp i henhold til vedtak, og forslag til utbyggingsavtale mellom Frogn kommune og utbygger følger også med som høringsdokument. Området foreslås regulert til næringsområde med tilhørende infrastruktur. Vedlagt følger samlet saksfremstilling med tilhørende vedlegg. Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Frogn kommune, Utvalg for miljø, plan og bygegsaker, Pb. ID, 1441 Drøbak innen Med vennlig.hilsen ~ÅfL~ Planlegger GATEADRESSE: POSTADRESSE: Rådhusveien 6 Postboks DRØBAK 1440 DRØBAK TELEFON: TELEFAX: BANKGIRO SKATT: BANKGIRO: ORG.NR.:

2 Side 1 av 19 i\rkivsak:07/1673 SAMLET SAKSFRAMSTILLING GNR.62 BNR.l OG GNR. 33 BNR. 6 HOLT Pi\RK - REGULERINGSPLAeN FORNYETl.GAeNGSBEHANDLING Saksbeh.: Saksnr.: 78/08 80/08 Lars Å. Arnesen Utvalg Utvalg for miljø, plan- og byggesaker Utvalg for miljø, plan- og byggesaker Arkivkode: GNR 62/! Møtedato Innstilling: L Forslag til reguleringsplankart for "Parsell av fylkesvei 78 og Holt park", datert med tilhørende bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningslovens 27-1 nr. 2 når forslagsstiller har gjennomført følgende endringer: Endringer i plankart: o I tegnforklaringen endres "midlertidig anleggsområde" til "midlertidig lagring av masser". o I tegnforklaringen endres "byggeområde for industri og lager" til "byggeområde for industri, lager og kontor". o I tegnforklaringen endres "kommunalteknisk" til "kommunaltekniske anlegg". o "Felles områder: annen veigrunn" oppføres i tegnforklaringen. o "Kombinerte formål: landbruksområde - jord og skogbruk / spesialområde midlertidig lagring av masser" oppføres i tegnforklaringen. o Områdene rundt Holttjern, beliggende mellom Holt og Måna nord, reguleres til "spesialområde - friluftsområde". o Områdene beliggende rundt Holt gård reguleres til "landbruksområde - område for jordbruk". o Maksimal tillatt byggehøyde reduseres med 3 meter, og settes til GHmaks = k innenfor felt HN-5-2. Endringer i bestemmelser: o Ny 3.10: Ved søknad om rammetillatelse skal det gjøres rede for hvordan universell utforming skal ivaretas. Stigningsforhold, belegning og eventuelle høydeforskjellerfra/til hovedinngang/parkeringsanlegg skal vises. Ansvarlig søker skal legge frem dokumentasjon som viser hvordan universell utforming inne i bygget er ivaretatt. Ved nyplantning skal pollenrike trær ogplanter unngås. Minimum 5 % av det totale antalletparkeringsplasser skal avsettes som HCparkering, og disse må utformes og plassers slik at hensynet til bevegelseshemmede ivaretas. I!.C-plassene skalplasseres lett tilgjengelig i,,-~=--

3 Side 2 av 19 forhold til hovedinngangen (maks avstand 20) dog slik at kjørevei ikke må laysses. Behovetfor av- ogpåstigning nær hovedinngang skal også ivaretas. o o o o 4-7 endres til: Det skal, med unntak av område HN -5-1 og HN-5-2 som reguleres detaljert, utarbeides bebyggelsesplan for tomteparseller før detji-emmes sølalad om tiltakpå tomta. " 4-8 endres til: Park/grøntanlegg skal være ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplanfør det kan gis midlertidig eller permanent brukstillatelse for bebyggelsen på tomta. I 4.11 endres maksimal tillatt byggehøydefra 24 meter til 21 meter. 6 endres fra "Område for anlegg og jord- og skogbruk" til "Område for jordog skogbluk". /;, '. o 6-2 tas ut av bestemmelsene og erstattes av eksisterende 6-3. o 7 endres til "kombinerte formål: landbruksområde ~ jord- og skogbluk / spesialområde - midlertidig lagring av masser". o o o 7-2 endres til: "Foruten jord- og skogbruk, kan området nyttes til midlertidig lagring av masserji-a planområdet. Lagring av masser skal kun finne sted i anleggsperioden. " 8.4 tillegges følgende setning: Denne type terskler kan også la'eves etablert innenforfe/tene HN1 - HN4 dersom det skulle vise segpåla'evd 8.2 tillegges følgende setning: Asfaltdekke tillates ikke. o Tillegg til 10.3: Felles avkjørsel erfelles feltene HN-1 til HN-5-2, dvs. for eiendom gnr./bnr. 33/6 og senereji-asldlte parsellerfi'a denne. o Ny Il"Spesialområde ~ bevaring av landskap og vegetasjon" legges inn, og det legges til følgende bestemmelse: Eksisterende landskap og vegetasjon skal bevares. Endringer av landskapseller vegetasjonsbildet kan kun gjennomføres etter godkjenning av Frogn kommune. Det skal utarbeides fysisk modell for næringsarealene, feltene lin l til lin 5-2, og denne skal vise maksimal utnyttelse. Rv. 23 skal også inngå i denne modellen.

4 Side 3 av 19 Det skal utarbeides lengde- og breddesnitt for mndkjøringer som inngår i planforslaget. Det skal utarbeides illustrasjonsplan for feltene HN 5-1 og HN 5-2. Il1ustrasjonsplanen skal vise: o Bygningsmassen ved maksimal utnyttelse o Parkeringsareal o Atkomstveier i området o Stier/gangveier i området o Grøntområderlbeplantning o Punkter for avfallhåndtering Med forbehold om at kommunestyret vil kreve utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningslovens kap. XI-A, skal det i samarbeid med rådmannen utarbeides forslag til utbyggingsavtale som skal følge planforslaget til offentlig ettersyn. Denne avtalen skal inneholde punkter om blant annet: o Avbøtende tiltak med hensyn til utslipp o Sikring av våtmark og vegetasjon o Allmennhetens rett til ferdsel både til fots og med bil i næringsområdene o Støyskjemung o Opparbeidelse av turvei, lysløype og knivert o Teknisk infrastmktur - opparbeidelse og overtakelse Før 2.gangs behandling skal det foreligge forslag til avtale mellom forslagsstiller og Statens vegvesen vedrørende bygging og overtakelse av fy. 78. Det skal avholdes et åpent infonuasjonsmøte om konsekvensutredningen og l' / planforslaget i løpet av høringsperioden. Rådmannen delegeres fullmakt til å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn når innstillingens kraver oppfylt. IL Forslag til konsekvensutredning anses ikke å være komplett, i forhold til spørsmålet om kultunninner og kultunniljø. Med bakgmnn i e-post fra Akershus fylkeskommune datert , legges imidlertid forslag til konsekvensutredning ut på høring sammen med planforslaget, så snart planforslaget er rettet opp i henhold til innstillingens pkt. 1. Det forutsettes at dokumentasjon i forhold til servicenæring er på plass før konsekvensutredningen tas opp til 2.gangs behandling. Utvalg: Møtedato: Sak: Utvalg for miljø, plan- og byggesaker PS 78/08

5 Side 4 av 19 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: E-post med vedlegg fra Odd Tvedt, AdvokatfIrmaet Kluge, datert 23. juni 2008 ble delt ut i møtet. E-post fra Richard Slåke ble delt ut i møtet. Espen Pålsrud orienterte om at rådmarmen endrer sin innstilling på punktet om utbyggingsavtale. Nytt punkt lyder som følger: "Medforbehold om at kommunestyret vil kreve utbyggingsavtale i henhold til PbI. Kap. XI-A, skol det i samarbeid medrådmannen utarbeides forslag til utbyggingsavtale som skalfølge planforslaget til offentlig ettersyn. Denne skal inneholde punkter om blant annet:" Forslag: Erik Lundeby fremmet på vegne av Venstre følgende forslag: "Saken utsettes til første møte til høsten" Votering: Venstres forslag om utsettelse ble vedtatt med 6 (6=1 SV, 2 V, 3 AP) mot 5 (5=1 PP, 3H, 1 Frp) stemmer. Vedtak: Saken utsettes til første møte til høsten Utvalg: Møtedato: Sak: Resultat: Utvalg for miljø, plan- og byggesaker PS 80/08 Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Behandling:. Brev fra Asplan Viak, datert ble delt ut i møtet. Notat fra Rådmannen, datert ble delt ut i møtet. Erik Lundeby delte ut to kart i møtet der hensikten er å illustrere størrelsen på et planlagt bygg (Gresvigs lager). Kartene følger saken. Forslag: Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag: "Saken utsettes i påvente av at grunneiere for Holt og Måna samordner og kommer til enighet om layssløsningerfor Fv 78", Erik Lundeby fremmet på vegne av Venstre følgende forslag:

6 Side 5 av 19 "Reguleringsplanenfor Holt Park legges ikke ut til høring, daforslaget gil' uopprettelige inngrep i grøntområder til skade for natur ogfriluftsliv. Ny forslag til reguleringsplan kan ikke fremmes før arealdisponeringen er vurdert ved neste rullering av kommuneplanen". /1 DagfllUl Danielsenfrenunet på vegne av Høyre følgende forslag: "Utvalget vedtar innstillingen medfølgende endring: Kulepunkt nr. 6 og nr. 7 under romertall I snykes ". Rita Hirsum Lystad frenunet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag: "Utvalget vedtar innstillingen medfølgende tillegg: Detforslag til veglinje for Fl' 78 og kryssløsning inn til Måna nord (nord og østfor Fv78) og Måna sør (sør og vestfor Fv78) som fremkommer av tegningen MANA, VEGPLAN, datert og utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering innarbeides i planforslaget. " Rita Hirsum Lystad trakk Arbeiderpartiets forslag. Forslaget, inkludert en kartskisse, følger saken. Voteringer: 1) Arbeiderpartiets forslag om utsettelse falt med 2 (2 = 2AP) mot 9 (9=1 PP, 3 H, l Frp, 1 Krf, 2 V, 1 SV) stenuner. 2) Venstres forslag falt med 2 (2=2V) mot 9 (9=1 PP, 3 H, l Frp, 1 Krf, 2 V, 1 SV) stenuner. 3) Høyres forslag om å stryke kulepunkt 6 i innstillingen (Områdene rundt Holttjern, beliggende mellom Holt og Måna nord, reguleres til "spesialområde -friluftsområde") vedtatt med 6 (6=1 PP, 3 H, 1 Frp, 1 Krf) mot 5 (5=1 SV, 2 V, 2 AP) stenuner. 4) Høyres forslag om å stryke kulepunkt 7 i innstillingen (Områdene beliggende rundt Holt gård reguleres til "landbruksområde - område for jordbruk") vedtatt med 6 (6=1 PP, 3 H, 1 Frp, 1 Krf) mot 5 (5=1 SV, 2 V, 2 AP) stenuner. 5) Innstillingen med Høyres forslag til endringer vedtatt med 9(9=1 PP, 3 H, 1 Frp, 1 Krf, 2 V, 1 SV) mot 2 (2=2V) stemmer. Vedtak: 1. Forslag til reguleringsplankart for "Parsell av fylkesvei 78 og Holt park", datert med tilhørende bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersynjf. plan- og bygningslovens 27-1 nr. 2 når forslagsstiller har gjennomført følgende endringer: Endringer i plankart: o I tegnforkiaringen endres "midlertidig anleggsområde" til "midlertidig lagring av masser". o I tegnforklaringen endres "byggeområde for industri og lager" til "byggeområde for industri, lager og kontor".

7 Side 6 av 19 o I tegnforklaringen endres "kommunalteknisk" til "kommunaltekniske anlegg". o "Felles områder: annen veigrunn" oppføres i tegnforklaringen. o "Kombinerte formål: landbruksområde - jord og skogbruk / spesialområde midlertidig lagring av masser" oppføres i tegnforklaringen. o Maksimal tillatt byggehøyde reduseres med 3 meter, og settes til GHmaks = k innenfor felt lin-s-2. Endringer i bestemmelser: o Ny 3.10: Ved sølmad om rammetillatelse skal det gjøres rede for hvordan universell utforming skal ivaretas. Stigningsforhold, belegning og eventuelle høydeforskjellerfra/til hovedinngang/parkeringsanlegg skal vises. Ansvarlig søker skal legge frem dokumentasjon som viser hvordan universell utforming inne i bygget er ivaretatt. Ved nyplantning skalpollenrike trær ogplanter unngås. Minimum 5 % av det totale antallet parkeringsplasser skal avsettes som HCparkering, og disse må utformes ogplassers slik at hensynet til bevegelseshemmede ivaretas. HC-plassene skalplasseres lett tilgjengelig i forhold til hovedinngangen (maks avstand 20) dog slik at kjørevei ikke må hysses. Behovetfor av- ogpåstigning nær hovedinngang skal også ivaretas. o o o o 4-7 endres til: Det skal, med unntak av område lin-5-1 og lin-5-2 som reguleres detaljert, utarbeides bebyggelsesplan for tomteparsellerfør detfremmes sølmad om tiltak på tomta. " 4-8 endres til: Park/grøntanlegg skal væreferdig opparbeidet i henhold til utomhusplanfør det kan gis midlertidig eller permanent brukstillatelse for bebyggelsen på tomta. I 4.11 endres maksimal tillatt byggehøyde fra 24 meter til 21 meter. 6 endres fra "Område for anlegg og jord- og skogbruk" til "Område for jordog skogbruk". o 6-2 tas ut av bestemmelsene og erstattes av eksisterende 6-3. o 7 endres til "kombinerte formål: landbruksområde - jord- og skogbruk / spesialområde - midlertidig lagring av masser". o o 7-2 endres til: "Foruten jord- og skogbruk, kan området nyttes til midlertidig lagring av masserji-a planområdet. Lagring av masser skal kun finne sted i anleggsperioden. " 8.4 tillegges følgende setning:

8 Side 7 av 19 Denne type terskler kan også la'eves etablert innenforfeltene HNl - HN4 dersom det skulle vise segpåla evd. o 8.2 tillegges følgende setning: Asfaltdekke tillates ikke. o Tillegg til 10.3: Felles avkjørsel erfellesfeltene HN-l til HN-5-2, dvs. for eiendom gnr./bnr. 33/6 og senere fraskilte parsellerfra denne. o Ny 11"Spesialområde - bevaring av landskap og vegetasjon" legges inn, og det legges til følgende bestemmelse: Eksisterende landskap og vegetasjon skal bevares. Endringer av landskapseller vegetasjonsbildet kan kun gjennomføres etter godkjenning av Frogn kommune. Det skal utarbeides fysisk modell for næringsarealene, feltene HN l til HN 5-2, og denne skal vise maksimal utnyttelse. Rv. 23 skal også inngå i denne modellen. Det skal utarbeides lengde- og breddesnitt for rundkjøringer som inngår i planforslaget. Det skal utarbeides illustrasjonsplan for feltene HN 5-1 og HN 5-2. Illustrasjonsplanen skal vise: o o o o o o Bygningsmassen ved maksimal utnyttelse Parkeringsareal Atkomstveier i området Stier/gangveier i området Grøntområderlbeplantning Punkter for avfallhåndtering Med forbehold om at kommunestyret vil kreve utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningslovens kap. XI-A, skal det i samarbeid med rådmarmen utarbeides forslag til utbyggingsavtale som skal følge planforslaget til offentlig ettersyn. Denne avtalen skal inneholde punkter om blant annet: o o o o o o Avbøtende tiltak med hensyn til utslipp Sikring av våtmark og vegetasjon Allmennhetens rett til ferdsel både til fots og med bil i næringsområdene Støyskjerming Opparbeidelse av turvei, lysløype og kulvert Teknisk infrastruktur - opparbeidelse og overtakelse Før 2.gangs behandling skal det foreligge forslag til avtale mellom forslagsstiller og Statens vegvesen vedrørende bygging og overtakelse av fy. 78. Det skal avholdes et åpent informasjonsmøte om konsekvensutredningen og planforslaget i løpet av høringsperioden.

9 Side 8 av 19 Rådmannen delegeres fullmakt til å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn når innstillingens kraver oppfylt. IL Forslag til konsekvensutredning anses ikke å være komplett, i forhold til spørsmålet om kulturminner og kulturmiljø. Med bakgrunn i e-post fra Akershus fylkeskommune datert , legges imidlertid forslag til konsekvensutredning ut på høring sammen med planforslaget, så snart planforslaget er rettet opp i henhold til innstillingens pkt. 1. Det forutsettes at dokumentasjon i forhold til servicenæring er på plass før konsekvensutredningen tas opp til 2.gangs behandling. Utredning: SAKSUTREDNING: Sammendrag: Asplan Viak fremmer på vegne av SAHO Eiendom AS forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Holt-området. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av næringsvirksomhet og forslag til ny trase for fylkesvei 78 fra krysset ved rv. 23 og frem til Skydsrud. Konsekvensutredningen omfatter selve Holtområdet og næringsarealene nord for rundkjøringen på Måna, samt omkringliggende nærområder. Rådmannen anbefaler at planforslaget og konsekvensutredningen legges ut til offentlig ettersyn når forslagsstiller har rettet opp planforslaget i henhold til innstillingen. Bakgrunn for saken: Asplan Viak fremmer på vegne av SAHO Eiendom AS forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Holt-området. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av næringsvirksomhet og forslag til ny trase for fylkesvei 78 fra krysset ved rv. 23 og frem til Skydsrud. Konsekvensutredningen omfatter selve Holtområdet og næringsarealene nord for rundkjøringen på Måna, samt omkringliggende nærområder. Foreliggende planforslag med konsekvensutredning tar utgangspunkt i planprogram for "Næringsområder Frogn kommune" vedtatt i utvalg for miljø, plan og byggesaker den Planforslaget med tilhørende konsekvensutredning legges frem for behandling og godkjenning samtidig som en sak i henhold til forskrift om konsekvensutredninger - kap. III 8. Rådmannens innstilling er todelt, hvor pkt. I omhandler selve planforslaget, mens pkt. il omhandler konsekvensutredningen. Planforslaget var oppe til l.gangs behandling i utvalg for miljø, plan og byggesak i deres møte den Det ble fattet følgende vedtak: Saken utsettes tilførste møte til høsten.

10 Side 9 av 19 Saken tas med dette opp til fomyet l.gangs behandling. Beskrivelse av planforslaget Foreliggende planforslag legger opp til regulering av næringsarealer på Holt, og ny trase for fy. 78 mellom Måna og Holt. Planforslaget regulerer også atkomst til næringsområdene ved Måna, samt et friluftsområde/verneområde innenfor selve næringsområdet. For en nærmere beskrivelse av selve planforslaget, se forslagsstiller planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning, vedlegg 3. Alternativer: l. Som innstillingen I. Som innstillingen, men p1anforslaget tas opp til ny politisk behandling i utvalg for miljø, plan og byggesaker før det legges ut til offentlig ettersyn. li. Som innstillingen. I. Som innstillingen, men planforslaget tas opp til ny politisk behandling i utvalg for miljø, plan og'byggesaker før det legges ut til offentlig ettersyn.? li. Utvalg for miljø, plan og byggesaker finner at konsekvensutredningen er mangelfull på enkelte punkter og ber om at disse utredes ytterligere før den på ny tas opp til politisk behandling. Følgende punkter bes utredet nærmere: - utvalget lister selv opp hvilke punkter de vil ha ytterligere utredet. 4. I. Utvalg for miljø, plan og byggesaker returnerer planforslaget datert , med tilhørende bestemmelser datert , til forslagsstiller, og vil ikke ta saken opp til ny behandling før næringsarealene for Måna nord og Måna syd inngår i planforslaget. Il. Utvalg for miljø, plan og byggesaker returnerer konsekvensutredningen til forslagsstiller med bakgrunn i innstillingens pkt. I. 5. I. Forslag til regu1eringsplankart for "Parsell av fylkesvei 78 og Holt park", datert med tilhørende bestemmelser datert , legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens 27-1 nr. 2 uten krav om endringer. Il. Som innstillingen. 6.

11 Side 10 av 19 L Som innstillingen, men følgende ny 9.8 legges til i reguleringsbestemmene: Riksvei 152 skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent reguleringsplan på strekningen Gislerud - Måna før utbygging kan finne sted innenforfeltene HN-1 og HN-2. Utvalget legger selv til ytterligere endringer dersom de finner dette nødvendig. Il. Som innstillingen. Miljømessige konsekvenser: De miljømessige konsekvensene er drøftet i konsekvensutredningen. Se vedlegg 3, side Økonomiske konsekvenser: Planforslaget vil slik det nå foreligger kunne medføre utgifter for Frogn kommune i forhold til opparbeidelse av teknisk infrastruktur, turvei m.m. Det er derfor viktig at det utarbeides en utbyggingsavtale som sikrer at utbygger dekker alle disse utgiftene. Rådmannen har i sitt forslag til innstilling foreslått at slik utbyggingsavtale skal kreves utarbeidet før planforslaget sendes på høring. Innkomne merknader: Ved varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan og konsekvensutredning innkom i alt 10 merknader fra offentlige instanser og privatpersoner. Forslagsstiller har kommentert disse merknadene i sitt planprogram, og de er også kommentert i den nå foreliggende konsekvensutredningen. Alle merknadene ligger ved planprogranunet, og er derfor ikke lagt ved saken i denne behandlingsrunden. Frogn kommune har mottatt en merknad fra øvre Romerike Prosjektering (ørp) tett opp til skrivefristen. ørp representerer grunneierne på Måna. Merknaden blir ikke særskilt kommentert, men den er lagt ved som orientering til politikerne. Innspillet vil bli særskilt behandlet ved 2.gangs behandling av saken. Flere av de forhold som blir drøftet i merknaden fra ørp er sammenfallende med forhold som er drøftet i rådmannens nedenstående vurdering. Rådmannens vurdering av konsekvensutredningen: Det innsendte planforslaget med tilhørende konsekvensutredning tar opp de 10 hovedpunktene som er fastsatt i vedtatt planprogram. Konsekvensutredningen har på side 63 og 64 en sanunenstilling av de ulike konsekvensene, og det er redegjort for tre alternativer. 0 alternativet skisserer dagens situasjon, uten noen endringer. Alternativ l skisserer utbygging i området, og det forutsettes at fy. 78 rustes opp til en tilfredsstillende standard med tilhørende gang-/sykke1vei. Alternativ 2 skisserer også utbygging i området, men i dette alternativet er fy. 78 foreslått med ny trase på deler av strekrringen Måna - Holt. Det fremlagte planforslaget er basert på alternativ 2. I det nedenstående gir rådmannen en særskilt vurdering av hvert av punktene som er forutsatt utredet i vedtatt planprogram. Natur og ressursgrunnlag, rådmannens vurdering: Konsekvensutredningen bekrefter at alternativ l og 2 vil medføre middels negative konsekvenser innenfor dette punktet, mens man med O-alternativet ikke vil få noen negative konsekvenser. Det er ikke foreslått noen avbøtende tiltak i forhold til alternativ 1 og 2, og

12 Side 11 av 19 rådmannen kan heller ikke se hvilke tiltak dette skulle være dersom man ønsker næringsutvikling i samsvar med kommuneplanen. Den arealbruk kommuneplanen angir i området vil nødvendigvis medføre negative konsekvenser i forhold til om området blir liggende urørt. Trafikk, rådmannens vurdering: I oppsummeringen av konsekvenser i forhold til trafikk, fremkommer det at dagens sifuasjons innenfor pianområdet er litt negativ i forhold til biltrafikk, og middels negativ med tanke på gang-/sykkeltrafikk. Alternativ 1 vil i forhold til disse punktene ha en liten positiv effekt i forhold til begge disse forholdene, da veien med dette alternativet forusettes rustet opp med separat gang-/sykkelvei, altså en klar forbedring sett i forhold til dagens situasjon. Alternativ 2 vil ha en ennå bedre effekt i forhold til gang-/sykkeltrafikk, da gang-/sykkelveien i store deler av dette alternativet er foreslått lagt i et helt annet område enn selve veitraseen. Rådmannen mener også at planforslaget har en god løsning i forhold til de trafikale forhold sett innenfor selve pianområdet. Rådmannen forutsetter at det utarbeides en avtale mellom forslagsstiler og Statens vegvesen i forhold til opparbeidelsen aven eventuell ny veitrase. Slik avtale må foreligge før 2.gangs behandling av reguleringsforslaget. Utenfor pianområdet medfører imidlertid planforslaget langt større negative konsekvenser enn hva som femkommer av sanunenstillingen på side 63 i konsekvensutredningen. Som det fremkommer av de beregninger som er gjort for trafikken i nærområdene, så vil kapasiteten på veinettet i år 2025 (det årstallet beregningene tar utgangspunkt i) ligge over Statens vegvesens normtall for 2-felts veier, selv uten en utbygging av Holt og Måna. Det anslås at man på rvo 23 allerede i år 2013 vil ha nådd tålegrensen for denne veiens kapasitet på ÅDT , uten en utbygging. Konsekvensutredningen konkluderer derfor med at rv. 23 uansett må utvides til 4- felts vei i løpet av de nærmeste årene, uavhengig aven utbygging, og at denne utvidelsen allerede er regulert. Rådmannen er litt skeptisk til denne konklusjonen. Rv. 23 er regulert til 4- felts vei i Frogn kommune, men på Hurum-siden er den kun regulert til2-felts vei. Slik rådmannen ser det vil det derfor være en lang og tidkrevende prosess før en eventuell 4- felts rv. 23 vil være ferdigstilt. En utbygging av Holt vil dessuten være med på å forverre den kritiske situasjonen som konsekvensutredningen fastslår at vil komme om få år. Et mulig tiltak for å sikre utbyggingen i forhold til dette punkt er rekkefølgebestemmelser i forhold til 4-felts vei på rv. 23, men rådmannen anser dette som et altfor strengt krav, og går ikke for dette i sin innstilling. Rådmannen håper imidlertid Statens vegvesen er klar over situasjonen, og at de snarest vil starte opp arbeidet med å regulere rv. 23 til 4-felts vei også på Hurumsiden og prioritere veibudsjettsmidler til4-felts utbygging i Frogn, slik at man er klar for en oppgradering av veinettet når kapasitetsgrensen er nådd. ;' (' For rv. 152 mot Drøbak er det regulert 2-felts vei, med en omlegging av Ottarsrudbakkenl Ottarsrudkrysset. Dette er et ulykkesbelastet punkt, og rådmannen håper Statens vegvesen i nær fremtid vil legge om veien. Med den planlagte utbyggingen vil ÅDT på strekningen øke fra dagens til i 2025, hvor selve utbyggingen rundt Måna og Holt er anslått å utgjøre ADT. Konsekvensutredningen konkluderer med at veien med dagens standard f! vil kunne tåle denne økningen, men at veistandarden ikke vil være fullt ut tilfredsstillende i forhold til veinormalens krav. Med bakgrunn i ulykkesfrekvensen i Ottarsrudkrysset, og det faktum at foreligger planer om å legge om I utbedre rv. 152 i løpet av nær fremtid, har rådmannen vurdert å legge inn en rekkefølgebestemmelse for denne veistrekningen i sin innstilling. Dette er ikke foreslått, da rådmannen mener dette ville kunne være i konflikt med en av kommuneplanens viktigste strategier, som jo er økt næringsutvikling innenfor

13 Side 12 av 19 kommunens grenser. Rådmannen har imidlertid i sin alternative innstilling nr. 6 beskrevet dette som et alternativ. Fv. 78 nord for Holt vil få en nllnimal trafikkvekst frem mot 2025, og utbyggingen vil ikke bidra i vesentlig grad. Rådmannen er enig i denne konklusjonen, men vet at Statens vegvesen vil komme med innspill i forhold til en noe endret traseføringen helt nord i pianområdet. Dette for å sikre en bedre kurvatur i forbindelse med eventuelle fremtidige utbedringer av fy. 78 nord for Holt i bakkene mot Havsjødalen. I forhold til kollektivtrafikk legger planforslaget opp til busslommer på begge sider av fy. 78, og disse er lokalisert i umiddelbar nærhet av planlagt kulvert i forbindelse med turveien. Trafikksikkerheten er derfor godt ivaretatt på dette punkt. Ut fra konsekvensutredningen konkluderer rådmannen at man i forhold til de trafikale spørsmål kan jobbe videre med planforslaget, basert på en omlegging av fy. 78, alt. 2. -, Friluftslivo rekreas'o' rådmannens vurderin: Konsekvensutr. en beskriver at det er flere turløyper og stier i området, men at det er generelt liten aktivitet innenfor selve pianområdet. Verdien av arealet til friluftsformål settes ikke høyt, men det er av høy verdi som viktig forbindelse mellom markaområdene øst og vest for fy. 78. Omfanget av inngrepet betraktes som stort negativt, men med de avbøtende tiltak som er foreslått sikret gjennom planen vurderes konsekvensene i forhold til aktiviteter og opplevelseskvalitet å være avrlitej1.j1e~~t~~.fta~:...,1æ( <~" c,. f /tla~--;1?/" / // Av avbøtende tiltak som foreslås i reguleringsplanen legges det opp til at det skal bevares et gjennomgående grøntdrag gjennom næringsområdet, og at derte skal gis et strengt vern som spesialområde - friluftsområde, og spesialområde - bevaring av landskap og vegetasjon. Trase for turløype/skiløype vil tillates innefor dette området. Det vil også bli opparbeidet en kultvert under fy. 78, slik at man sikrer kryssingen. Planforslaget medfører på derte punkt en klar forbedring i forhold til eksisterende situasjon. Det at man i bestemmelsene også legger til rette for at allmennheten skal kunne benytte parkeringsplasser innenfor pianområdet i forbindelse med friluftsaktiviteter er etter rådmannens vurdering med på å minske de negative følgende av planforslaget sett i forhold til dette punkt. Rådmannen ser imidlertid et behov for å sikre flere forhold knyttet til denne type bruk og opparbeidelse av traseer gjennom en utbyggingsavtale mellom Frogn kommune og forslagsstiller. Eksempler på dette er k9~~ingved opparbeidelse av turveier, allmennhetens rett til ferdsel på veiene j'området m.m. Naturmiljø og biologisk mangfold, rådmannens vurdering: I forhold til dette punkt er det foretatt en registrering av det biologiske mangfoldet, pianområdet som barriere for det biologiske mangfold i landskapet er vurdert, og konsekvensene av forurensning til grunn og vann er vurdert, dette sammen med en beskrivelse av avbøtende tiltak. Det ble ved vedtak av planprogram for konsekvensutredningen fra venstres side foreslått at man skulle kreve at registreringer av det biologiske mangfoldet skulle foretas gjennom et helt år. Dette ble imidlertid ikke vedtatt, men venstres forslag skulle følge saken som et innspill. Rådmannen vurderer de registreringer som er foretatt som grundige og tilfredsstillende, og at konsekvensutredningen er oppfylt i forhold til planprogrammet på dette punkt. Rådmannen har også sjekket opp i sentrale databaser på dette punkt, og det samsvarer med hva som fremkommer av konsekvensutredningen.

14 Side 13 av 19 /, Konsekvensene for naturmiljøet er samlet vurdert å ha en liten til middels negativ konsekvens.' / med utgangspunkt i et regionalt perspektiv. I forhold til enkeltområder, så er det Holt som kommer dårligst ut, med middels negative konsekvenser. Gjennom planforslaget har man foreslått å bevare viktige biotoper, et tiltak som vil redusere de negative konsekvensene av planforslaget innenfor dette området. Spervikbekkens og Havsjødalbekkens nedslagsfelt vil berøres av planforslaget., Influensområdet vil i følge konsekvensutredningen omfatte bekker nedstrøms tiltaksområdet, samt strandsonen i Hallangspollen. Bekkene er vurdert å ha middels til stor verdi, og det er derfor foreslått ulike tiltak for å sikre verdien for fremtiden. Konsekvensene er med disse tiltakene for Spervibekken vurdeli som liten til ubetydelig negativ, mens konsekvensene for Havsjødalsbekken er vurdert som ubetydelig negative. Det vil derfor være viktig at alle de tiltak som er foreslått i rapporten videreføres gjennom en eventuell utbygging av området. Den foreslåtte reguleringsplanens arealbruk og bestemmelser synes å sikre en del av disse punktene. Gjennom en utbyggingsavtale vil man også kunne ta inn punkter som er med på å sikre at disse tiltakene blir gjennomført. Landskap, rådmannens vurdering: Konsekvensutredningen har delt punktet landskap opp i to deler, en landskapsanalyse og en analyse av grunn- og hydrologiske forhold. Landskapsanalysene er fjernvirkning, nærvirkning, vegetasjon og terrengform vurdert. Det foreslåtte tiltaket vil i følge analysen stedvis være dårlig tilpasset/forankret til landskapets form og elementer på grunn av krav til bebyggelsens utforming. Bebyggelsen vil i følge utredningen stå i et lite harmonisk forhold til landskapets/omgivelsenes skala. Likevel hevdes det at tiltaket ikke vil bli særlig eksponeli mot omgivelsene ettersom det er satt av belter hvor vegetasjon og terreng skal bevares. Samlet sett er de landskapsmessige konsekvenser vurdert å ha en liten negativ innvirkning. /1 Rådmannen har bedt om ytterligere dokumentasjon på dette punkt, og har fått oversendt diverse "fotos" fra den digitale 3D-modellen for området. Det fremgår av disse at de øvre deler av bebyggelsen vil bli eksponert i til dels vesentlig grad fra blant annet rv. 23. Rådmannen har derfor i sin innstilling foreslått at man går noe ned på maksimal tillatt byggehøyde innenfor felt HN 5-1 og 5-2. II r I forhold til grunnforhold og hydrologiske forhold vil O-alternativet ikke medføre noen konsekvenser. Alternativ l og 2 vil kunne medføre endringer, men det er foreslått diverse tiltak, som samlet gjør at endringene i utslipp til grunn og vann antas å være av ubetydelig omfang, og her ubetydelig negativ konsekvens. Rådmannen ser at man i reguleringsbestemmelsene har forsøkt å sikre at disse tiltakene blir gjennomført i forbindelse med fremtidig utbygging i området, men har i sin innstilling tatt inn forslag til ytterligere bestemmelser knyttet til dette. Rådmannen mener også at det vil kunne bli nødvendig å ta inn punkter om dette også i en eventuell utbyggingsavtale. Kulturmiljø og kulturminner, rådmannens vurdering: Punktet om kulturminner og kulturmiljø er etter rådmannens vurdering mangelfullt utredet, og man vet det er funnet automatisk fredede kulturminner innenfor pianområdet. Rådmannen finner ingen vurdering av verken Dammengrenda eller rodevegen, noe som er vedtatt utredet i

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer