Hvalsmoen øvre leir. Forslag til reguleringsplan. Sammendrag av planforslaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvalsmoen øvre leir. Forslag til reguleringsplan. Sammendrag av planforslaget"

Transkript

1 Hvalsmoen øvre leir Forslag til reguleringsplan Sammendrag av planforslaget April 2008

2

3 1. Bakgrunn 2. Saksgang 3. Dagens situasjon og premisser for ny bruk 4. Beskrivelse av planforslaget 5. Konsekvenser av planforslaget 6. Reguleringsplan og bestemmelser

4 1. Bakgrunn Utlendingsdirektoratet behov for nye lokaler for transittmottak, som i dag er lokalisert til Tanum i Bærum. Ettersom Bærum kommune har vedtatt mottaket ved Tanum nedlagt, er det aktuelt å benytte Hvalsmoen som nytt område for transittmottak. I den forbindelse er det gjennomført konsekvensutredning for å belyse konsekvensene av å etablere transittmottak på den tidligere militæreiendommen. Hvalsmoen AS som forslagsstiller fremmer forslag til reguleringsplan som et privat forslag etter PBL 30. Reguleringsforslaget er et resultat av konsekvensutredningen. 2. Saksgang 07. november 2007 ble det kunngjort og varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid og høring av planprogram for Hvalsmoen Øvre leir. Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i perioden til Planprogram ble vedtatt i Ringerike kommune den I løpet av høringsperioden kom det inn bemerkninger som er blitt hensyntatt. Høringsuttalelsene endret ikke utformingen av planprogrammet, men var med på å forme reguleringsplanen og hva som ble vektlagt. 3. Dagens situasjon og premisser for ny bruk Området ble tidligere benyttet til militært formål og består at bygningsmasse som bærer preg av dette. Store deler av bygningsmassen er av eldre dato, 6 bygninger er fredet etter kulturminneloven og flere er med på å gi Hvalsmoen sitt særpreg. Dette gir et relativt stort verneomfang. Av overordnede planer setter kommuneplanen føringer for utviklingen i form av mål og bestemmelser. Landskapsverneplan for Forsvaret gir bestemmelser om bygningenes statur og bruk.

5 4. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsformål Byggeområde, Offentlig institusjon Offentlige trafikkområder, Kjørevei Offentlige trafikkområder, G/S vei / fortau Offentlige trafikkområder, annen veggrunn Spesialområder, frisiktsone Spesialområde, Naturvernområde Spesialområde, Bevaring, allmennyttig Spesialområde, Bevaring, offentlig institusjon transittmottak Fellesområder, Felles avkjørsel Planforslaget regulerer 45,5 daa på øvre leir til formål offentlig institusjon transittmottak. Det totale arealet som omfattes av planforslaget er ca 78,5 daa. Reguleringen åpner for å benytte eksisterende bygningsmasse innenfor ytterligere 35,6 daa til drift, administrasjon og helsetjeneste i forbindelse med transittmottaket. Planforslaget søker å forene hensynet til verdifull natur og randsonen, bevaringsverdig bebyggelse og uteoppholdsarealer med å etablere et transittmottak på Hvalsmoen. De ulike hensynene er forsøkt ivaretatt blant annet ved å regulere randsonene til naturvernområder, regulere bevaringsverdig bebyggelse til spesialområde bevaring og å sikre gode uteoppholdsarealer gjennom planbestemmelsene. 5. Konsekvenser av planforslaget Gjennom arbeidet med planprogram ble de vesentlige virkningene av planforslaget trukket frem. Dette gjelder konsekvenser for følgende tema: Samfunnskostnader Sysselsetting, offentlig tjenestetilbud og kommuneøkonomi Trygghet, sikkerhet og holdninger Bygningsmessig og teknisk vurdering Miljørettet helsevern Trafikk 6. Reguleringsplan og bestemmelser

6

7 REGULERINGSBESTEMMELESER FOR REGULERINGSPLAN HVALSMOEN ØVRE LEIR 1 Hensikt Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av ny bruk av del av eiendommen Hvalsmoen gnr. 94, bnr Avgrensning Bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist innenfor planens avgrensning. I henhold til planog bygningsloven disponeres området til følgende formål: 3 Reguleringsformål (Pbl 25): Området reguleres til: Byggeområder (Pbl 25 nr 1): Offentlig institusjon, transittmottak (BO) Offentlige trafikkområder (Pbl 25 nr 3): Kjøreveger (KV1-3) Gang- og sykkelvei/fortau (GS1-2) Annen veggrunn Spesialområder (Pbl 25 nr 6): Spesialområde, frisiktsone Spesialområde, naturvernområde (SN1-2) Spesialområde, bevaring allmennyttig (SA) Spesialområde, bevaring offentlig institusjon (SO1-SO4)

8 Fellesområder (Pbl 25 nr 7): Felles avkjørsel (FA 1-FA5) Fredede bygg Eksisterende bygg 4 Fellesbestemmelser For hele planområdet gjelder et brannvannskrav på 50 l/s. Felles for hele planområdet gjelder en byggegrense og forbud mot ny/utvidet arealbruk i en 30 meters sone fra jernbanelinjen. Ved behov skal det gjennomføres tiltak for å redusere jernbanestøy og vibrasjoner inne på planområdet. Støyskjermende tiltak tillates oppført. Universell utforming skal tilstrebes innenfor hele planområdet, men må ikke gå på bekostning av bevaring av bevaringsverdige bygninger/anlegg. Ved eventuelle endringer på eksisterende bebyggelse eller oppføringen av nye bygg skal prinsippet om universell tilgjengelighet ligge til grunn, men på Hvalsmoen skal også stedets identitet bevares. Det skal derfor i så liten grad som mulig endres på bygningsmasse og vegføring. Midlertidige og reversible tiltak på bygningsmasse og andre anlegg kan aksepteres for å sikre universell tilgjengelighet. 5 Byggeområder 5.1 Offentlig institusjon (transittmottak) BO a. Nåværende bygninger kan benyttes til transittmottak. b. Det tillates oppført en bom på formålsgrensen for regulering av trafikk inn og ut av mottaket og vareleveranser. c. Kommunen kan kreve at det blir utarbeidet bebyggelsesplan for området, eller en naturlig del av det dersom det søkes om bebyggelse som avviker vesentlig fra reguleringsplan og bestemmelser. d. Det skal avsettes plass til et tilstrekkelig antall parkeringsplasser for ansatte og besøkende. e. Det skal avsettes et tilstrekkelig areal til avfallshåndtering. Utforming og bruk av avfallsplassen skal avtales i samarbeid med Ringerike kommune og Ringerike sykehus. f. Eksisterende vegetasjon skal bevares i den grad den ikke er til hinder for godkjente tiltak.

9 g. Det skal ligge lekeplass i nærheten av mottaket som kan benyttes av barna i mottaket. h. Det skal etableres gang/sykkel forbindelse fra asylmottaket til Hønefoss. i. Forebyggende tiltak må gjennomføres slik at radonkonsentrasjonen i bygg ikke overstiger den til en hver tid gjeldende grenseverdi for radon. 6 Offentlige trafikkområder 6.1 Kjøreveger (KV 1-3) a. Offentlige kjøreveier skal ha en utforming og standard som tilfredsstiller de gjeldende veinormalene. b. Krysset mellom Rv 35 og Fv 165 skal være en kryssløsning godkjent av Statens Vegvesen. 6.2 Gang- og sykkelvei / fortau (GS 1-2) a. Gang- og sykkelveiene skal sikre trygg ferdsel for gående og syklende fra leirområdet og til eksisterende gang- og sykkelvegnett samt atkomst til busslomme langs riksveien. b. Regulert bredde på evt. nye gang- og sykkelvei / fortau er 2,5 meter. 6.3 Annen veggrunn a. Veiareal som ikke benyttes av kjørende eller gående skal tilsås eller beplantes slik at det fremstår som en naturlig del av veianlegget. Vegetasjon må ikke hindre frisikt eller redusere trafikksikkerheten. 7 Spesialområder 7.1 SA og SO1 SO4 a. For alle spesialområdene til bevaring gjelder at vurderinger av de enkelte områdenes bruk og utnyttelse, og planer om tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens 93, ekskl punkt f og h, forelegges kulturminnemyndigheter til uttalelse før rammetillatelse gis. Tiltak som innebærer fasadeendringer, herunder utskifting av ytterkledning, dører, vinduer, etc. forelegges kulturminnemyndigheter til uttalelse på forhånd. Bygningsmessige endringer reguleres av særskilte fredningsbestemmelser slik disse er fastsatt i forskrift for fredning av bestemte kulturminner, datert 06. mai b. Område SA skal benyttes til allmennyttig formål. Bygningene skal bevares i størst mulig grad i sin nåværende form. Før det gis rammetillatelse for arbeid som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens 93, ekskl. punkt f og h, skal det være utarbeidet en helhetsvurdering av den enkelte eiendoms bruk og utnyttelse c. Område SO1-4 skal benyttes til offentlig institusjon og ses i sammenheng med byggeområde offentlig institusjon for transittmottak. Bygningene skal bevares i størst mulig grad i sin nåværende

10 form. Før det gis rammetillatelse for arbeid som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens 93, ekskl. punkt f og h, skal det være utarbeidet en helhetsvurdering av den enkelte eiendoms bruk og utnyttelse. Funksjoner innenfor området må ikke komme i strid med tiltakene innenfor område BO offentlig institusjon, transittmottak. d. Forebyggende tiltak må gjennomføres slik at radonkonsentrasjonen i bygg ikke overstiger den til en hver tid gjeldende grenseverdi for radon. 7.2 Naturvernområde (områdene SN1-2) a. Innenfor naturvernområdene skal naturkvaliteter for storørret, fugleliv og annet biologisk mangfold ivaretas ved å minimalisere inngrep i kantsonene langs Randselva. b. Innenfor naturvernområdene tillates ikke oppført bygg eller anlegg. 8 Rekkefølgebestemmelser 8.1 Trafikale forhold a. Vegnormalene og Fylkesdelplanen for riksvegnettet i Buskerud skal ligge til grunn for trafikkløsningene. b. Det skal inngås utbyggingsavtale med Statens vegvesen. c. Før det gis brukstillatelse må det etableres sikker og separat gang- og sykkelforbindelse i tilknytning til brua. d. Tiltak på det offentlige vegnettet må være gjennomført før det kan gis brukstillatelse. Atkomst til planområdet fra Fylkesveien må utbedres til å oppnå kravene i vegnormalen, og krysset mellom Rv 35 og Fv 165 skal være et fullkanalisert T-kryss. 8.2 Transittmottak a. Det skal etableres gode og trygge gang- og sykkelveier fra transittmottaket og inn til Hønefoss. Disse skal opparbeides samtidig med utbedringen av krysset Rv 35. b. Før det gis brukstillatelse skal det opparbeides tilstrekkelige lekearealer og oppholdsarealer for de som skal oppholde seg i transittmottaket. Lekeplassene skal være av tre ulike typer: Sandlekeplasser 2-6 år, Næringslekeplasser 5-13 år og Strøkslekeplasser 10 år og oppover. Sandlekeplassene bør plasseres nær inngang med en avstand på mindre enn 50 meter, og tilpasses aldersgruppen samt inneholde sitteplasser for voksne. Avstand til nærlekeplass bør ikke være mer enn 150 meter, og arealet bør være minst 500 m 2. Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk. Annet felles uteareal kommer i tillegg.

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN FROGN KOMMUNE Samfunnsutvikling Tor Kaurin Heer Terrasse 28 1445 HEER Vår ref.: 0711673fLAA 08/12533 Deres ref.: Ark.: GNR 6211 Dato: 07.09.2008 GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune . TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R, med seinere endringer I Kongsberg kommune 340R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 10.5.2007 340R-1 Bestemmelsene er foreslått revidert 24.10.2014 1 PLANENS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planprogram datert 03.06.13 2. Plankart, M= 1:1000 3. Planbestemmelser, datert 22.06.2015 4. Illustrasjonsplan, M=

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Hemnes kommune Planavdelingen

Hemnes kommune Planavdelingen Hemnes kommune Planavdelingen Detaljregulering for Meieriveien 1-7 PlanID 1832 2013 001 Planutredning ved andre gangs behandling Tiltakshaver: Hemnes kommune. Utreder og saksbehandler: Trond Møllersen,

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien Ny høring Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien 1 Saken gjelder Plan 2419 har vært ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.03.-22.04.2014. Som følge av merknader

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN 20120003 EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av: siv.ark. Claus Svanstrøm og Ingeniørservice A/S for Steier-Ness

Detaljer

1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen

1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen Sniksmoen planbeskrivelse Lindesnes kommune 1 Bakgrunn 1.1 Historikk Lindesnes kommune så behov for en omregulering av Sniksmoen planområde. Planområdet på andre siden av fylkesveien, Snik nord, har krav

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer