MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf (Ingebjørg) eller e-post

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no"

Transkript

1 Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf (Ingebjørg) eller e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 1 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/1267 Bedriftshelsetjenestens årsrapport /15 15/1265 Bedriftshelsetjeneste /15 15/1297 AKAN 4/15 15/1264 Hovedverneombudets årsrapport /15 14/1408 Resultater medarbeiderundersøkelse 2014 Ringerike kommune, ARNE SKUTERUD LEDER

2 Sak 1/15 Bedriftshelsetjenestens årsrapport 2014 Arkivsaksnr.: 15/1267 Arkiv: G Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/15 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar årsrapport fra bedriftshelsetjenesten (Stamina Helse) til etterretning. Sammendrag Årsrapporten (se vedlegg) beskriver hva som er utført av aktiviteter levert fra Ringerike kommunes bedriftshelsetjeneste Staminas helse i Aktivitetene er i stort utført i henhold til plan for Det er avholdt faste oppfølgingsmøter annen hver måned for å sikre at planen gjennomføres. Der det ikke har vært gjennomført etter plan er det avklart i møte mellom Stamina, hovedverneombudet og Ringerike kommune v/organisasjonsavdelingen. Tiltak som ikke er gjennomført er enten nedprioritert eller overflyttet til plan for Rådmannens vurdering Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste er i stort gjennomført etter plan i Anbefalingene (se vedlegg) i årsrapporten tas til etterretning og deler av anbefalingene er planlagte aktiviteter i Handlingsplan Rådmannen er meget fornøyd med kvaliteten på tjenesten levert av Stamina helse. Vedlegg Årsrapport fra Stamina. Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm Side 2

3 Sak 2/15 Bedriftshelsetjeneste 2015 Arkivsaksnr.: 15/1265 Arkiv: G30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/15 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Ringerike kommune til orientering. Sammendrag Innledning / bakgrunn Ringerike kommune kjøper bedriftshelsetjeneste fra Stamina helse. Handlingsplanen utarbeides i hovedsak med bakgrunn i lovpålagte aktiviteter som bedriftshelsetjenesten skal gjennomføre. Handlingsplanen med Stamina helse følges opp kvartalsvis av Ringerike kommune i samarbeid med hovedverneombudet og Stamina. Handlingsplan 2015 Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle året. (se vedlegg) Bedriftshelsetjenesten skal bidra med at kommunen når følgende målsettinger: Hovedmål: Ringerike kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass der nærværet øker og sykefraværet reduseres (Handlingsprogram ) Bedriftshelsetjenesten skal i dette arbeidet bidra med: Bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø Bidra til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og plager Bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet. Bidra med å oppfylle krav som stilles i arbeidsmiljøloven Rådmannens vurdering Rådmannen er fornøyd med plan for bedriftshelsetjeneste for Det arbeides med forarbeid til anbudsprosess der enhetene vurderer behov for bedriftshelsetjeneste opp mot gjeldende lovverk for bruk av bedriftshelsetjeneste. Lovpålagte helseundersøkelser tar mesteparten av Handlingsplanens ressurser. Vedlegg Vedlegg: 2015 Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste fra Stamina helse Lenker Side 3

4 Sak 2/15 Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm Side 4

5 Sak 3/15 AKAN Arkivsaksnr.: 15/1297 Arkiv: 444 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: AMU tar årsrapport for AKAN-arbeid i 2014 og Handlingsplan for AKAN arbeid i 2015 til etterretning. Status Handlingsplan 2014 og Handlingsplan Handlingsplan 2014 Innsatsområde Beskrivelse Tid Ansvar Status Revisjon av rutiner AKAN-utvalget evaluerer gjeldende AKAN-rutine. Våren 2014 Utvalget Rutiner revidert jan Vedlegg Evaluert nov 2014 AKAN-utvalget rapporterer til AMU Februar 2014 Trine Gj.ført feb Opplæring/forebyggend e arbeid AKAN-utvalget vurderer satsingsområder for 2014 Invitere en fra AKAN sentralt til å foredra/oppdatere AKANmedlemmene. Januar 2014 Våren 2014 Utvalget Trine Gj.ført jan.2014 Gj.ført Fortsette arbeidet med å informere om AKAN for ledere og ansatte. Utfordre lederne i å ha AKAN på agendaen minst på ett personalmøte i året for å skape refleksjon. Våren 2014 Utvalgsan svarlig Gj.ført for 20 ledere i oktober 2014 Informere Oppvekst og kultur. Informere Helse og omsorg Våren 2014 Våren 2014 Gerd Solli Magnus Langstrand Ikke gj.f. Ikke gj.f. Prioritering av helse og teknisk. I løpet Utvalget Ikke gj.f. Side 5

6 Sak 3/15 av året Informere alle lederne i RK. Ha AKAN som tema på lederopplæringen som RK jobber med nå. I løpet av året I løpet av året Trine Trine MKSsamling som skulle vært aug 2014 er utsatt til mars 2015 Intranett Gjennomgå det som ligger på intranett under AKAN Høsten 2014 Utvalget Noe er oppdatert 3.Handlingsplan 2015 Innsatsområde Beskrivelse Tid Ansvar Status Møter i utvalget 4 møter Rapportering AKAN-utvalget rapporterer til Februar AMU 2015 Oppdatering Intranett, alt som står under Opplæring/forebyggend e arbeid AKAN-knappen Lederopplæring. Forslag om å legge denne inn i rådmannens opplæring. Alle Utvalgsl. kaller inn Utvalget, Trine Vår 2015 Trine tar opp med rådmannen Et alternativ kan være å invitere en person fra AKAN sentralt til en ledersamling. MKS-samling for hele kommunen Utvalget anbefaler at HTVene tar opp AKAN som tema i sin tillitsvalgtsopplæring. AKANkontaktene kan bistå i dette arbeidet. Få AKAN-sentralt til å komme hit å kjøre kurs for Utvalget og Vår Høst 2015 Trine tar opp med rådmannen Trine tar opp med Magnus N. AKANkontaktene Trine Side 6

7 Sak 3/15 for interesserte ledere. Informasjon Legge ut minimum 2 nyheter om AKAN på intranett Vår og høst Anne Buttingsrud Personsaker Utvalget har en støttefunksjon for AKAN-kontaktene i de utfordringer som måtte oppstå Utvalget Evaluering av saker som har vært fulgt opp Siste møte 2015 Utvalget Utvalget diskuterte om det skulle anbefale å ta i bruk Dialogverksted som AKAN kompetansesenter tilbyr, men konkluderte med at det venter vi med til Når det gjelder oppdatering av AKAN-informasjon så ble det foreslått å sjekke om denne informasjonen kan ligge i det nye kvalitetssystemet. Det vil i tilfelle gjøre det lettere å oppdatere ett sted uten å måtte gjøre det flere plasser. 4.Årsrapport 2014 Følgende AKAN-aktiviteter er gjennomført i 2014: Det ble avholdt 3 møter i AKAN-utvalget. Det var satt av 4 møter, men ett møte ble avlyst pga. konflikt mellom partene i arbeidslivet. Retningslinjer for AKAN-arbeid med vedlegg er revidert. To ansatte i AKAN sentralt har vært og orientert AKAN-utvalget om forebyggende arbeid og hvilke digitale hjelpemidler man kan bruke i arbeidet på arbeidsplassen. Det ble avholdt kurs i sykefraværsoppfølging og AKAN i oktober for alle ledere. 20 ledere møtte. AKAN var ett av temaene på høstens 40-timers kurs for ledere og tillitsvalgte Det er publisert to AKAN-nyheter på Intranett. Antall AKAN-saker: 9 Rådmannens vurdering Det arbeides godt med AKAN i Ringerike kommune og Rådmannen er fornøyd med arbeidet AKAN-utvalget gjennomfører. Vedlegg Ingen vedlegg Lenker Side 7

8 Sak 3/15 Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm Side 8

9 Sak 4/15 Hovedverneombudets årsrapport 2014 Arkivsaksnr.: 15/1264 Arkiv: 440 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport til etterretning. Hovedtrekk (fra HVO årsrapport, hele rapporten ligger som vedlegg) Hovedverneombudet mener at vi fortsatt har hatt en positiv utvikling av arbeidsmiljøet i Ringerike kommune, men det er fortsatt rom for forbedringer. Også i 2014 har arbeidsmiljøet vært påvirket av stadige krav om innsparinger. Flere arbeidstakere melder om at de opplever stadig mer press og pålegges flere arbeidsoppgaver. Hovedverneombudet ber om at man fortsetter praksisen med å gjennomføre miljøanalyser og risikovurderinger før nye tiltak settes i gang. Rådmannens satsing på kompetanseutvikling av lederne oppleves som positiv. HVO ser likevel at ledere trenger mer kunnskap i forhold til forebygging/oppfølging av fravær. Informasjon når ikke alltid ut til hver enkelt ansatt. Opplevd mangel på informasjon skaper usikkerhet hos mange, noe som gi en god del henvendelser til HVO. Hovedverneombudet kan ikke se at Ringerike kommune har satt i verk noe system for å ivareta erfaringer fra tidligere saker som det har vært konflikter rundt. Samarbeidsklimaet mellom hovedverneombud og rådmann oppleves som godt HVOs prioriterte områder 2015 Arrangementer HMS-dag for verneombud, tillitsvalgte og ledere. Samling for lokale verneombud - nettverksbygging. 40 timers grunnopplæring i HMS. Oppgaver innen HMS-arbeidet Følge opp arbeidet i de lokale MKS-gruppene Friskvern Det må utarbeides beskrivelse av hva de ulike typene renhold innebærer. HVO er i dialog med Teknisk drift om dette. Positivt arbeidsmiljø hvordan bidra til det? Synliggjøre AKAN-arbeidet Belønne gode miljøtiltak i 2015 Rådmannens vurdering Side 9

10 Sak 4/15 Rådmannen tar årsrapporten fra hovedverneombudet til etterretning og arbeider for iverksettelse av foreslåtte tiltak etter gjeldende forutsetninger. Flere av hovedverneombudets prioriterte områder er synligjort og nedfelt i plan for det Inkluderende arbeidsliv i Ringerike kommune. Rådmannen er godt fornøyd med samarbeidet med hovedverneombudet i Vedlegg Hovedverneombudets årsrapport Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm Side 10

11 Sak 5/15 Resultater medarbeiderundersøkelse 2014 Arkivsaksnr.: 14/1408 Arkiv: 431 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/14 Arbeidsmiljøutvalget /15 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2014 til etterretning. Sammendrag MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Vedlagt powerpointpresentasjon leses parallelt. I desember 2014 ble den årlige medarbeiderundersøkelsen gjennomført. KS/Kommuneforlagets undersøkelse for måling av medarbeidertilfredshet ble brukt denne gangen. Oppsummering 1402 besvarelser (1490 i 2013) Ringerike (4,5) ligger nesten på gjennomsnittet (4,6). 73% har fått medarbeidersamtale og er fornøyde med kvaliteten på samtalen. Barnehage har hele 91 i svarprosent. Helsesektoren har mellom i svarprosent. Helt tydelig at de fysiske forhold på skolene ikke er bra. Samarbeid og trivsel scorer 5,0 i snitt og er meget bra. Opplevelsen av Overordnet ledelse kan bli mye bedre. Tabellen under viser Ringerike kommunes score per dimensjon sammenlignet med snitt Norge og med de laveste og høyeste scoringene blant de 109 kommunene som er i databasen. Dimensjon Snitt Ringerike Snitt Norge Høyest kommune Organisering av arbeidet 4,5 4,6 5,2 3,8 Innhold i jobben 4,9 5 5,3 4,3 Lavest kommune Fysiske arbeidsforhold 4 4,2 5,5 2,9 Side 11

12 Sak 5/15 Samarbeid og trivsel 5 5 5,7 4 med kollegene Mobbing, diskriminering 4,9 5 5,7 3,7 og varsling Nærmeste leder 4,5 4,7 5,4 4 Medarbeidersamtale 4,8 4,8 5,5 3 Overordnet ledelse 3,8 4,1 5,3 2,7 Faglig og personlig utvikling 4,2 4,4 5,1 3,3 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,1 4,1 5 3,4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 5,6 3,9 Helhetsvurdering 4,5 4,6 6 4,2 Snitt totalt 4,5 4,6 5,4 3,6 Gjennomføring Undersøkelsen ble distribuert via mail eller vi pålogging til portalen Veien videre På tilsvarende måte som i 2014 skal samtlige enheter i kommunen innen 1. april utarbeide handlingsplan for arbeidsmiljø (HR-plan). I dette arbeidet er det stilt krav til at medarbeiderundersøkelsen 2014 skal være et utgangspunkt for å identifisere områder som det skal knyttes konkrete forbedringstiltak til. I tillegg skal det lages mål for nærvær i den samme HR-plan. Arbeidet med utarbeidelse av HR-plan for arbeidsmiljø forankres i enhetenes miljø- og kvalitetsgrupper (MKS-gruppene). Handlingsplanen for arbeidsmiljø skal være et aktivt plandokument og det stilles krav til at iverksatte tiltak skal evalueres i løpet av året. Kommunalsjefene følger særskilt opp enheter med scoringer som tilsier at enheten har utfordringer. Side 12

13 Sak 5/15 Rådmannens vurdering Undersøkelsen viser at medarbeiderne i Ringerikes største arbeidsplass stort sett er fornøyde med arbeidsmiljøet men at man har utfordringer med opplevelsen av Inneklima og Overordnet ledelse. Rådmannen har utfordret enhetene på hvordan opplevelsen av overordnet ledelse kan styrkes. Videre opplevelsen av Inneklima opp av eiendomsforvaltningen. Vedlegg PowerPoint Medarbeiderundersøkelsen Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm Side 13

14 SAKSFRAMLEGG Arbeidsmiljøutvalget Arkivsaksnr.: 15/ Arkiv: Bedriftshelsetjenestens årsrapport 2014 Forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar årsrapport fra bedriftshelsetjenesten (Stamina Helse) til etterretning. Sammendrag Årsrapporten (se vedlegg) beskriver hva som er utført av aktiviteter levert fra Ringerike kommunes bedriftshelsetjeneste Staminas helse i Aktivitetene er i stort utført i henhold til plan for Det er avholdt faste oppfølgingsmøter annen hver måned for å sikre at planen gjennomføres. Der det ikke har vært gjennomført etter plan er det avklart i møte mellom Stamina, hovedverneombudet og Ringerike kommune v/organisasjonsavdelingen. Tiltak som ikke er gjennomført er enten nedprioritert eller overflyttet til plan for Rådmannens vurdering Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste er i stort gjennomført etter plan i Anbefalingene (se vedlegg) i årsrapporten tas til etterretning og deler av anbefalingene er planlagte aktiviteter i Handlingsplan Rådmannen er meget fornøyd med kvaliteten på tjenesten levert av Stamina helse.

15 Vedlegg Årsrapport fra Stamina. Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 SAKSFRAMLEGG Arbeidsmiljøutvalget Arkivsaksnr.: 15/ Arkiv: Bedriftshelsetjeneste 2015 Forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Ringerike kommune til orientering. Sammendrag Innledning / bakgrunn Ringerike kommune kjøper bedriftshelsetjeneste fra Stamina helse. Handlingsplanen utarbeides i hovedsak med bakgrunn i lovpålagte aktiviteter som bedriftshelsetjenesten skal gjennomføre. Handlingsplanen med Stamina helse følges opp kvartalsvis av Ringerike kommune i samarbeid med hovedverneombudet og Stamina. Handlingsplan 2015 Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle året. (se vedlegg) Bedriftshelsetjenesten skal bidra med at kommunen når følgende målsettinger: Hovedmål: Ringerike kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass der nærværet øker og sykefraværet reduseres (Handlingsprogram ) Bedriftshelsetjenesten skal i dette arbeidet bidra med: Bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø Bidra til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og plager Bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet. Bidra med å oppfylle krav som stilles i arbeidsmiljøloven Rådmannens vurdering Rådmannen er fornøyd med plan for bedriftshelsetjeneste for Det arbeides med forarbeid til anbudsprosess der enhetene vurderer behov for bedriftshelsetjeneste opp mot

27 gjeldende lovverk for bruk av bedriftshelsetjeneste. Lovpålagte helseundersøkelser tar mesteparten av Handlingsplanens ressurser. Vedlegg Vedlegg: 2015 Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste fra Stamina helse Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm

28 Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Ringerike kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle året Ringerike kommune ønsker at Stamina Helse i alle relevante sammenhenger synliggjør at IA- avtalen er et virkemiddel som bidrar til å ivareta krav definert i Arbeidsmiljøloven. Oppgaver som etterspørres ut over det som konkret med tidspunkt eller omfang er beskrevet i planen SKAL AVKLARES med Magnus Nilholm Løpende individrettede oppgaver for å forebygge fravær gjennomføres på bestilling fra leder. (Magnus Nilholm informeres) Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt (Angi ønsket måned) Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Planleggingsmøter med avdelingsleder organisasjon og hovedverneombud Utarbeide styringsgivende handlingsplan for BHT s bistand for kommende år/periode Møter med avdelingsleder Organisasjon og hovedverneombud Ansvar Omfang (Angi ønsket antall eller timer) Januar Bedriftshelsetjenesten (BHT) Hver 2 mnd fra februar BHT 5 møter Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Revisjoner Delta ved tilsynsbesøk Arbeidstilsynet Avtales Bedriften HMS-kartlegging / vernerunder Risikovurdering På forespørsel; Bistand i bedriftens egen gjennomføring På forespørsel/ etter avtale Bedriften Avtales Merk Rådgivning Ved behov på forespørsel På forespørsel/ etter avtale Bedriften Avtales Deltagelse AMU / HMS-utvalg 1. Deltakelse AMU- møter 2. Deltakelse MKS- møter på tema etter avtale. Eks. presentasjon av rapport etter gjennomført aktivitet Gjennom året Bedriften 1 : 5 møter 1

29 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt (Angi ønsket måned) Ansvar Omfang (Angi ønsket antall eller timer) Årsrapport Utarbeide årsrapport for tjenester Stamina Helse har Innen februar BHT levert i 2014 IK-HMS 2.0 Ikke aktuelt for bedriften Tilleggstjeneste Merk Annet Sykefravær Individoppfølging Rådgivning til bedrift / leder Dialogmøter Analyse av sykefravær Bistå i oppdatering av dokumenterte rutiner for lovpålagte helseundersøkelser ansatte: På bakgrunn av erfaring etter gjennomføring i 2014 samt ny organisering i Ringerike kommune. Før og under sykefravær: Bistå i å fremme nærvær, finne løsninger og forebygge unødvendig fravær. Februar Bedriften BHT tar initiativ Ringerike kommune er IA- bedrift det kan søkes om tilskudd fra NAV Kontinuerlig på forespørsel (eks: BHT- honorar, Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd) Bedriften BHT- honorar NAV BHT- honorar NAV Livsstil og helse tiltak Annet Livsstil og helse / Helsefremmende tiltak Avgrenset til individuell bistand med utgangspunkt i individuell oppfølging Oppfølgende aktiviteter etter Prosjekt Nærværsstrategi: Stamina Helse deltar/ bistår på bestilling etter avtale. Livsstilskonsept Fysisk aktivitet / trening Kosthold Ikke avtalt Stressmestring Røykeavvenning Rus og avhengighet: - Individoppfølging Bistå ansatt i et arbeidsforhold iht. bedriftens egne rutiner Bistå leder eller ansatt på forespørsel Kontinuerlig Avtales *) Bedriften Bedriften *) Fortrinnsvis om aktivitet/ prosjekt selv finansierer dette. Ringerike kommune er IA- bedrift det kan søkes om tilskudd fra NAV Bedriften BHT- honorar NAV - Systemarbeid Delta på møter i AKAN- utvalget Gjennom året Bedriften 4 møter Bistå med opplæring/informasjon Etter avtale 2

30 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt (Angi ønsket måned) Arbeidshelseoppfølging Ansvar Omfang (Angi ønsket antall eller timer) Merk Arbeidsmiljøkartlegginger * Helsekontroller * Lovpålagte helseundersøkelser i 2014 iht. Ringerike kommunes definerte rutiner. Det vises til Oppdragsskjema pr. gruppe Brann og redning 1. Forebyggende avdeling 2. Beredskapsavdelingen Eiendom, teknisk drift Renhold Oppfølging etter undersøkelser og 3. kvartal 1: 9 ansatte*) 2: ca 40 ansatte 2. kvartal 12 ansatte Bedriften *)8 feiere 1 branninspektør Presentasjon av rapport etter helsekontroll 2014 Vann- Avløp - Renseanlegg (VAR), teknisk drift 1. Vann og avløp 2. Renseanlegg 1.kvartal 3.kvartal 1: 10 ansatte 2: 6 ansatte Vei, park, idrett (VPI), teknisk drift 3.kvartal 24 ansatte Kulturskolen Ansatte m/ instrumentundervisning 3. kvartal Ca 15 ansatte Nyansatte kalles iht definerte rutiner inn når Stamina Helse har fått melding Kontinuerlig 3

31 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt (Angi ønsket måned) Ansvar Omfang (Angi ønsket antall eller timer) Merk Helsesertifisering (sjøfart, offshore, dykker, førerkort, pilot etc.) Arbeidsmedisinsk poliklinikk Vaksinering / reiserådgivning Helsesertifisering for førerkort Brann og redning v/ beredskapsavd. Vei, park og idrett (VPI) Helsesertifisering for røyk- og kjemikaliedykkere Brann og redning v/ beredskapsavd. Tilbud om yrkesvaksinering gis iht. beskrevne rutiner ved gjennomføring av lovpålagte helseundersøkelser. Gjennomføres hovedsakelig på tidspunkt for helseundersøkel ser ellers ved behov Bedriften Støtte/avklaringssamtaler arbeidsrelaterte helseproblemer Annet Åpent tilbud; Jfr også arbeidstagers rett til på eget initiativ å ta kontakt med BHT. Oppfølging etter uhell med blod og kroppsvæsker iht beskrevet rutine for Ringerike kommune Kontinuerlig Kontinuerlig Bedriften Bedriften*) *) BHT følger opp når varslet iht beskrevet rutine Blodprøvetaking for bestemmelse av antistoff etter hepatittvaksinering gjennomført av RK v/ vaksinekontoret På bestilling Bedriften Ergonomi Ringerike kommune er IA- bedrift det kan søkes om tilskudd fra NAV eks: BHT- refusjon ved individrettet arbeid, tilretteleggingstilskudd) Kartlegging/risikovurdering Ergonomiopplæring Arbeidsplasstilpasninger avdeling Arbeidsplasstilpasninger individ Rådgivning Annet Forflytning: Bistand iht. definisjon i prosedyre; Bl.a. rådgiving Forflytningsutvalget og opplæring Hele året Bedriften Avtales 4

32 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt (Angi ønsket måned) Psykososialt arbeidsmiljø / Organisasjonsutvikling Arbeidsmiljøkartlegging Eiendom, teknisk drift Renhold Oppfølging etter undersøkelsen i 2014: Presentasjon av rapporter for de enkelte soner Videre bistand til oppfølging etter kartleggingen 1..kvartal Avtales *) Ansvar Bedriften Omfang (Angi ønsket antall eller timer) Konflikthåndtering Mobbing Ikke definert for 2015; Stamina Helse bistår v behov Organisasjonsutvikling Endring/omstilling Annet Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø Inneklima - (Yrkeshygieniske målinger vil medføre kostnader til analyser og/eller leie av utstyr) Merk *)Planlegges evt som et prosjekt med økonomisk støtte fra NAV Kartlegging / risikovurdering Rådgivning Yrkeshygieniske målinger VAR: Støykartlegging mht eksponering: Renseanlegg og pumpestasjoner. Planlegging gjennomføres av yrkeshygieniker i samarbeid med enheten. Forslag til plan utarbeides før bestemmelse om gjennomføring. 2.kvartal Bedriften Avtales *) *)Gjennomføring med omfang avklares ved planlegging Annet Krisehåndtering Rådgivning systematisk arbeid Kriseberedskapsplan Bistand ulykker / uønsket hendelse Individoppfølging Bistand på ved behov forespørsel / etter avtale På forespørsel/ etter avtale 5

33 Kurs Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt (Angi ønsket måned) Grunnkurs HMS Lederkurs HMS Førstehjelpskurs Staminas aktuelle åpne kurs gjennomføres kontinuerlig. Påmelding på På forespørsel/ etter avtale Ansvar Omfang (Angi ønsket antall eller timer) Merk Åpent lederkurs og grunnkurs HMS gjennomføres på Ringerike Bedriftsinternt kurs gjennomføres etter avtale. Lederkurs HMS kan også gjennomføres som e-læring. Mai Etter avtale/ på bestilling Bedriften Andre kurstilbud Andre tjenester eventuelt Kontaktopplysninger: Navn Funksjon E-post Telefonnr. Tore Isaksen Magnus Nilholm Leder (kunde) Rådmann Kundens kontaktperson Avd.leder Organisasjon Arne Skuterud Hovedverneombud Siri Sesseng Kundeansvarlig BHT, Stamina Helse / / Siri Sesseng Dato (ddmmåå) For Kunden For Kundens hovedverneombud For Stamina Helse 6

34 SAKSFRAMLEGG Arbeidsmiljøutvalget Arkivsaksnr.: 15/ Arkiv: 444 AKAN Forslag til vedtak: AMU tar årsrapport for AKAN-arbeid i 2014 og Handlingsplan for AKAN arbeid i 2015 til etterretning. Status Handlingsplan 2014 og Handlingsplan Handlingsplan 2014 Innsatsområde Beskrivelse Tid Ansvar Status Revisjon av rutiner AKAN-utvalget evaluerer gjeldende AKAN-rutine. Våren 2014 Utvalget Rutiner revidert jan Vedlegg Evaluert nov 2014 AKAN-utvalget rapporterer til AMU Februar 2014 Trine Gj.ført feb Opplæring/forebyggend e arbeid AKAN-utvalget vurderer satsingsområder for 2014 Invitere en fra AKAN sentralt til å foredra/oppdatere AKANmedlemmene. Januar 2014 Våren 2014 Utvalget Trine Gj.ført jan.2014 Gj.ført Fortsette arbeidet med å informere om AKAN for ledere og ansatte. Utfordre lederne i å ha AKAN på agendaen minst på ett personalmøte i året for å skape refleksjon. Våren 2014 Utvalgsan svarlig Gj.ført for 20 ledere i oktober 2014

35 Informere Oppvekst og kultur. Informere Helse og omsorg Våren 2014 Våren 2014 Gerd Solli Magnus Langstrand Ikke gj.f. Ikke gj.f. Prioritering av helse og teknisk. I løpet av året Utvalget Ikke gj.f. Informere alle lederne i RK. Ha AKAN som tema på lederopplæringen som RK jobber med nå. I løpet av året I løpet av året Trine Trine MKSsamling som skulle vært aug 2014 er utsatt til mars 2015 Intranett Gjennomgå det som ligger på intranett under AKAN Høsten 2014 Utvalget Noe er oppdatert 3.Handlingsplan 2015 Innsatsområde Beskrivelse Tid Ansvar Status Møter i utvalget 4 møter Rapportering AKAN-utvalget rapporterer til Februar AMU 2015 Oppdatering Intranett, alt som står under Opplæring/forebyggend e arbeid AKAN-knappen Lederopplæring. Forslag om å legge denne inn i rådmannens opplæring. Alle Utvalgsl. kaller inn Utvalget, Trine Vår 2015 Trine tar opp med rådmannen Et alternativ kan være å invitere en person fra AKAN sentralt til en ledersamling. MKS-samling for hele kommunen Utvalget anbefaler at HTVene tar Vår Trine tar opp med rådmannen Trine tar opp med Magnus N. AKAN-

36 opp AKAN som tema i sin tillitsvalgtsopplæring. AKANkontaktene kan bistå i dette arbeidet. kontaktene Få AKAN-sentralt til å komme hit å kjøre kurs for Utvalget og for interesserte ledere. Høst 2015 Trine Informasjon Legge ut minimum 2 nyheter om AKAN på intranett Vår og høst Anne Buttingsrud Personsaker Utvalget har en støttefunksjon for AKAN-kontaktene i de utfordringer som måtte oppstå Utvalget Evaluering av saker som har vært fulgt opp Siste møte 2015 Utvalget Utvalget diskuterte om det skulle anbefale å ta i bruk Dialogverksted som AKAN kompetansesenter tilbyr, men konkluderte med at det venter vi med til Når det gjelder oppdatering av AKAN-informasjon så ble det foreslått å sjekke om denne informasjonen kan ligge i det nye kvalitetssystemet. Det vil i tilfelle gjøre det lettere å oppdatere ett sted uten å måtte gjøre det flere plasser. 4.Årsrapport 2014 Følgende AKAN-aktiviteter er gjennomført i 2014: Det ble avholdt 3 møter i AKAN-utvalget. Det var satt av 4 møter, men ett møte ble avlyst pga. konflikt mellom partene i arbeidslivet. Retningslinjer for AKAN-arbeid med vedlegg er revidert. To ansatte i AKAN sentralt har vært og orientert AKAN-utvalget om forebyggende arbeid og hvilke digitale hjelpemidler man kan bruke i arbeidet på arbeidsplassen. Det ble avholdt kurs i sykefraværsoppfølging og AKAN i oktober for alle ledere. 20 ledere møtte. AKAN var ett av temaene på høstens 40-timers kurs for ledere og tillitsvalgte Det er publisert to AKAN-nyheter på Intranett. Antall AKAN-saker: 9 Rådmannens vurdering

37 Det arbeides godt med AKAN i Ringerike kommune og Rådmannen er fornøyd med arbeidet AKAN-utvalget gjennomfører. Vedlegg Ingen vedlegg Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. den 13.02.2014 kl. 12:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. den 13.02.2014 kl. 12:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte den 13.02.2014 kl. 12:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.)

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Felles innsats delt glede

Felles innsats delt glede Sluttrapport 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Felles innsats delt glede EdLE Utaaker og Bjørg Hegdal, Arbeidstilsynet Innholdsfortegnelse 3 Forord Prosjektet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer