Årsmøtehelg i Drammen november. First Hotel Ambassadeur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur"

Transkript

1 Årsmøtehelg i Drammen november First Hotel Ambassadeur

2

3 PROGRAM for årsmøtehelg i Drammen, november. First Hotel Ambassadeur Fredag 20. november Fylkeslagssamling Middag Konsert: Gibøen og lansering av Årbok Dans Laurdag 21. november Årsmøte i Landslaget for Spelemenn Lunsj Ekstraordinært årsmøte i Norsk Folkemusikk- og Danselag Seminar om Landskappleik og Landsfestivalen i framtida Stiftingsmøte Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen i Noreg Festmiddag Konsert(ar) og dans Søndag 22. november Årsmøte i Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen i Noreg Lunsj Ev. framhald årsmøte i Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen i Noreg Evt. viss vi ikkje får ei stifting av ein ny organisasjon, så held årsmøtet til LfS fram på søndag ut frå LfS sine gjeldande vedtekter. Vi viser til dagsorden for den nye organisasjonen (minus prinsipprogram og protokollar).

4 Årsmøtet 2009 Sakliste 1) Opning - namneopprop 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Konstituering ; Val av møteleiar Val av to til å underskrive protokollen 4) Godkjenning av fullmakter 5) Styreleiaren sin tale 6) Årsmelding for ) Rekneskapen for 2008 Rekneskapsrapport ) Melding frå kontrollkomiteen 9) Vedtak om å inngå i ny samanslutning

5 Landslaget for Spelemenn Årsmøtet den ÅRSMØTESAK 02 / 09 Godkjenning av innkalling og sakliste Merknader: Vedtak:

6 Landslaget for Spelemenn Årsmøtet den ÅRSMØTESAK 03 / 09 Konstituering - Val av møteleiing - val av to til å underskrive protokollen Forslag: Vedtak:

7 Landslaget for Spelemenn Årsmøtet den ÅRSMØTESAK 04 / 09 Godkjenning av fullmakter 7 i vedtektene til LfS definerer røysteretten på årsmøtet. Den slår fast: Kvart medlemslag som er tatt opp som medlemmer innan 1/8 årsmøteåret, har rett på utsending m/røysterett på årsmøtet til LfS etter følgjande skala: Lag med inntil 50 medlemmer : 1 utsending Lag med medlemmer : 2 utsendingar Lag med minst 100 medlemmer : 3 utsendingar Fylkeslag/regionslag : 1 utsending. Direkte innmelde medlemmer har ikkje rett på nokon røysterett, men alle lagsfolka har tale- og forslagsrett. Administrasjonen er fullmaktskomité. Det er registrert utsendingar med fullmakt frå..lokallag medlemslag. Det er registrert. utsendingar med fullmakt frå fylkeslaga/regionslaga. Til saman :.utsendingar med røysterett Merknader: Vedtak:

8 Landslaget for Spelemenn Årsmøtet den ÅRSMØTESAK 05 / 09 Styreleiaren sin tale til årsmøtet Merknader:.

9 Landslaget for Spelemenn Årsmøtet den ÅRSMØTESAK 06 / 09 Årsmelding for 2008 / 2009 Merknader:. Vedtak:..

10 Landslaget for Spelemenn Årsmøtet den ÅRSMØTESAK 07 / 09 Rekneskapen for 2008 Underskot Driftsresultatet for 2008 gav eit underskot på kr Eigenkapitalen pr er redusert til kr ,-. Rekneskapsføring / revisjon Rekneskapsfirmaet Geir Hoff har ført rekneskapen for LfS. Rekneskapen er revidert av revisjonsfirmaet Revico Lillehammer A/S. Vedlagt sakspapira følgjer resultatrekneskap 2008 balanse 2008 spesifikasjon av resultatrekneskapen spesifikasjon av balansen revisjonsmelding Merknader:. Vedtak:...

11 Resultatregnskap Landslaget for Spelemenn Driftsinntekter og driftskostnader Bladpenger Annonseinntekter Kontingenter inkl. forsikringer Driftstilskudd Tilskudd den norske folkemusikkscenen Landskappleiken/Landsfestivalen Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader og honorarer Husleie Driftsmidler/vedlikehold Kontorkostnader Kostnader Spelemannsbladet Reise og diett Refusjon medlemspenger Landskappleiken/Landsfestivalen Norsk folkemusikkforbund Tilskudd Instrumentforsikring Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Annen finansinntekt 0 3 Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Landslaget for Spelemenn Side 1

12 Balanse Landslaget for Spelemenn Eiendeler Anleggsmidler Finansielle driftsmidler Aksjer Depositum Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital pr Årets resultat Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig merverdiavg., skattetr. folketrygdavg. feriep o.l Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Landslaget for Spelemenn Side 1

13 Spesifikasjon av resultatregnskapet Landslaget for Spelemenn Bladpenger 3120 ABBONEMENT SPELEMANNSBLADET , , , ,25 Annonseinntekter 3000 ANNONSER SPELEMANNSBLADET , , , ,00 Kontingenter inkl. forsikringer 3210 MEDLEMSKONTINGENT , , LAGKONTINGENT , , , ,55 Driftstilskudd 3440 STATLIGE DRIFTSTILSKUDD , , , ,00 Tilskudd den norske folkemusikkscenen 3600 TILSKUDD FOLKEMUSIKKSCENEN , , , ,00 Landskappleiken/Landsfestivalen 3220 LANDKAPPLEIKEN , , LANDSFESTIVALEN , , , ,04 Andre inntekter 3010 SALGSARTIKLER AVGIFFTSPLIKTIG 0,00-120, SALGSARTIKLER IKKE PLIKTIG 0,00-475, STEMNEAVGIFT/KAPPLEIKAVG , , BILETTINNTEKTER , , ANDRE OFFENTLIGE TILSKUDD , , BRANSJESTØTTE 0, , REFUSJON AV UTGIFTER , , TURNE DNF , , ANDRE INNTEKTER , , , ,09 Landslaget for Spelemenn Side 1

14 Spesifikasjon av resultatregnskapet Landslaget for Spelemenn Lønnskostnader og honorarer 4510 UTBETALING NÆRINGSDRIVENDE , , LØNN TIL ANSATTE , , FERIEPENGER , , FORSIKRINGER , , GRUPPELIVSFORSIKRING , , MOTKONTO GRUPPELIVSFRSIKRING ,00 0, MOTKONTO KOLL. PENSJONSFORSIKRING , , STYREHONORAR , , ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PÅLØPT FERIEPENGER4 260, , PENSJONSFORSIKRING TREKK ANSATTE , , REFUSJON AV FØDSELSPENGER 0, , YRKESSKADEFORSIKRING ,00 0, PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE , , ANNEN PERSONALKOSTNAD 0, , HONORAR IKKE OPPGPL , , , ,73 Husleie 6300 LEIE LOKALE , , FELLESUTG. LOKALER , , , ,00 Driftsmidler/vedlikehold 6540 INVENTAR 0, , DRIFTSMATERIALE , , REP./VEDLIKEHOLD/INVENTAR/UTSTYR 0, , , ,35 Kontorkostnader 6800 KONTORREKVISITA , , AVISER, TIDSSKRIFTER, BØKER 1 758, , KOPIERING , , TELEFON , , PORTO , , INTERNETT , , KONTINGENTER , ,00 Landslaget for Spelemenn Side 2

15 Spesifikasjon av resultatregnskapet Landslaget for Spelemenn , ,04 Kostnader Spelemannsbladet 7300 TRYKKING SPELEMANNSBLADET , , ANNONSEPROVISJON , , DIV. BLADKOSTNADER , , MARKEDSFØRING/PR 0, , , ,50 Reise og diett 7100 BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG , , REISEKOSTNAD, IKKE OPPG.PL , , DIETTKOSTNADER OPPGAVEPLIKTIG , , , ,95 Refusjon medlemspenger 7453 REFUSJON MEDLEMSPENGER , , , ,00 Landskappleiken/Landsfestivalen 7730 KAPPLEIKUTGIFTER , , OVERFØRT STATSSTØTTE LK ,00 0, DIV UTLEGG LK OG LVF , , PÅMELDINGSAVGIFT ,33 0, , ,50 Norsk folkemusikkforbund 7455 OVERFØRT NORSK FOLKEMUSIKKFORBUND , , , ,00 Tilskudd 7450 TILSKUDD , , FRIFOND , , , ,00 Instrumentforsikring 7452 OVERFØRT INSTRUMENTFORSIKRING , , PROVISJON FORSIKRINGSORDNING , ,00 Landslaget for Spelemenn Side 3

16 Spesifikasjon av resultatregnskapet Landslaget for Spelemenn , ,00 Annen driftskostnad 6360 RENHOLD , , ANNEN KOSTNAD LOKALER 3 469, , LEIEKOSTNAD KONSERTAR , , LYD/LYS , , DIV ARRANGEMENTSKOSTNAD , , DATAUTSTYR LEASINGAVTALE 0, , REVISJONSHONORAR , , REGNSKAPSHONORAR , , KONSULENTTJENESTER 3 370,50 0, MØTER/KURS/OPPDATERINGER 0,00 500, ANDRE KONTORKOSTNADER 815, , MOBILTELEFON 0, , BUDBILTJENESTER 5 757, , REISEKOSTNAD, OPPG.PLIKTIG 0,00 540, REKLAMEMATERIELL ,50 323, MARKEDSFØRING OG PR , , GAVE, FRADRAGSBERETTIGET 0,00 124, GAVER, KONDOLANSER , , MEDLEMSAVIS 5 032, , TILBAKEBETALING AV FOR MYE BETALT 7 145, , FORSIKRING , , ÅRSMØTE , , SCENESTØTTE , , BANK- OG KORTGEBYR , , TONO AVGIFT , , Andre kostnader 0,82 171, ANDRE KOSTNADER , , Tap på fordringer ,87 0, , ,40 Renteinntekt 8040 RENTEINNTEKTER ,87 0, RENTEINNTEKTER 0, , , ,41 Annen finansinntekt 8060 VALUTAGEVINSTS (AGIO) 0,00-3,12 Landslaget for Spelemenn Side 4

17 Spesifikasjon av resultatregnskapet Landslaget for Spelemenn ,00-3,12 Rentekostnad 8150 ANNEN RENTEKOSTNADER 261, ,01 261, ,01 Annen finanskostnad 8160 VALUTATAP (DISAGIO) 251,15 412,99 251,15 412,99 Landslaget for Spelemenn Side 5

18 Spesifikasjon av balansen Landslaget for Spelemenn Aksjer 1820 ANDRE AKSJER 8 800, , ANDELER I NORSKE FESTIVALER , , , ,00 Depositum 1721 DEPOSITUM FRANKERING 4 000, , , ,00 Kundefordringer 1500 KUNDEFORDRINGER , , , ,27 Andre fordringer 1572 LØNNS/REISEFORSKUDD , , KORTS.FORDR. /LANDSFEST./ KAPPLEIK , , ANDRE FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER 0, , MELLOMVÆRENDE KONTO 0, , OPPGJØRSKONTO MERVERDIAVGIFT 1 155, MVA ÅRSOPPGJØR , DELTAKERAVGIFT 330,00 330, , ,07 Bankinnskudd, kontanter o.l KONTANTER 2 640,16-138, GJENSIDIGE NOR: , , GJENSIDIGE NOR , , BANK , , BANK SKATTETREKK , , , ,37 Egenkapital pr EGENKAPITAL , , , ,33 Årets resultat 2060 ÅRSRESULTAT 1 581, ,99 Landslaget for Spelemenn Side 1

19 Spesifikasjon av balansen Landslaget for Spelemenn , ,99 Leverandørgjeld 2400 LEVERANDØRGJELD , , , ,85 Skyldig merverdiavg., skattetr. folketrygdavg. feriep o.l FORSKUDDSTREKK , , OPPGJØRSKONTO MERVERDIAVGIFT , SKYLDIG ARB.AVG , , PÅLØPNE FERIEPENGER , , , ,09 Annen kortsiktig gjeld 2785 SKYLDIG ARB.AVG. AV FP , , ANNEN KORTSIKTIG GJELD , , , ,45 Landslaget for Spelemenn Side 2

20

21 Landslaget for Spelemenn Årsmøtet den ÅRSMØTESAK 08 / 09 Blir lagt fram under årsmøtet. Melding frå kontrollkomiteen Merknader: :.... Vedtak:

22 Landslaget for Spelemenn Årsmøtet den ÅRSMØTESAK 09 / 09 Rekneskapen for 2002 Vedtak om å inngå i samanslutning Styret i Landslaget for Spelemenn fremmar slikt vedtak til årsmøtet: Årsmøtet i Landslaget for Spelemenn gir styret fullmakt til å stifte ein ny organisasjon som ei samanslutning mellom Norsk Folkemusikk- og Danselag og Landslaget for Spelemenn. Styret skal sikre dei tilsette sine rettar i den nye organisasjonen og ivareta LfS sine aktiva og passiva i tråd med vedtektene i LfS. Merknader: Vedtak:

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 Ærede landsting, Regnskapet for foregående år legges frem til Landstinget til orientering hvert år. I følge forbundets vedtekter

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer