EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE"

Transkript

1 DETALJREGULERINGSPLAN EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av: siv.ark. Claus Svanstrøm og Ingeniørservice A/S for Steier-Ness A/S Sted, data: Sem, Sted, dato: Sem, (2.gangsbehandlling) 1

2 INNHOLD 1. Bakgrunn side: 3 2. Planstatus 3 3. Beskrivelse av planområdet 3 4. Eiendomsforhold 4 5. Saksbehandling 4 6. Innkomne merknader/innspill 4 7. Innkomne merknader/innspill etter off.høring 7 8. Beskrivelse av planforslaget 8 9. Konsekvenser ved planforslaget Utdyping av valgt løsning 10 Vedlegg: Detaljregulering-plankart, datert , revidert Reguleringsbestemmelser, datert , revidert Utomhus-/illustrasjonsplan, datert Sjekkliste for potensiell Risiko- og sårbarhetsforhold for området ved Eikholt. Støyberegninger ved Akustikk konsulent A/S, datert Brev vedr. makebytte med kartbilag, datert

3 1. Bakgrunn Planen fremmes av firma Steier-Næss A/S i Sandefjord, og utarbeides av siv.ark. Claus Svanstrøm, Tønsberg, og Ingeniørservice A/S, Sem. 2. Planstatus Planområdet er i kommuneplanen angitt som eksisterende byggeområde for boliger. Området er uregulert. Planens totale areal er m 2. Del av Fv. 305 og krysset mot Fv. 605 inngår i planen. 3. Beskrivelse av planområdet Både boligområdet og avsatt areal til gang- og sykkelvei ligger på vestsiden av Fv. 305, den regulerte gang- og sykkelveien streker seg til atkomsten inn til Wikes vei. Reguleringsgrensen følger senter vei. For øvrig grenser boligområdet til LNF områder både mot syd, vest, nord og nordøst. Arealet er hellende mot sydøst. Høydeforskjellen fra Fv.305 helt opp i nordøst er ca. 12 meter. Den ene teigen av GBnr. 109/6 som ligger mellom Fv.305 og Gallisvannet er ikke med i planområdet. Eiendommen har egen adkomst fra Fv.305. Grunnen består av hageareal/plen og synlig fjell i nord og øst. På eiendommen står en stor hovedbygning (Eikholt pleiehjem) i 2 etasjer, dessuten 2 sidebygg/uthus og en garasje. Et utendørs svømmebasseng ligger nede i hagen. Eksisterende hovedbygning, Eikholt Pleiehjem 3

4 4. Eiendomsforhold. Eiendommen ble overdratt fra Gudrun Prestbøen til Stiftelsen Fossnes i Firma Steier-Næss A/S kjøpte og overtok i januar Det er 5 bruksnummer innenfor reguleringsgrensen. Den del av GBnr. 109/6 som ligger mellom Fv. 305 og Gallisvannet inngår ikke i planen. Eiere: GBnr. 109/6 Steier-Næss A/S, Nordre Kullerød 10, 3141 Sandefjord GBnr. 109/2 Øyvind Hasås, Hasåsgrenda 2, 3243 Kodal GBnr. 109/16 Armkroken sameie, v/gunnar Hvitsten, Fasanveien 6, 3243 Kodal GBnr. 9305/2, Veiareal, Fv. 305 Statens Vegvesen GBnr. 9305/1, Veiareal, Fv. 605 Statens Vegvesen 5. Saksbehandling. Det var kontakt mellom firma Steier-Næss A/S og kommunen på telefon i desember 2011 i forbindelse med kjøp av GBnr. 109/6, og 9.februar 2012 ble det avholdt et møte (oppstartsmøte) om planarbeidet. Varsel om planoppstart ble sendt fra Ingeniørservice A/S den 21.mars 2012 til off. høringsinstanser og andre berørte parter/naboer. Det ble også annonsert i Sandefjord Blad og Tønsberg Blad 22.mars 2012 med svarfrist for uttalelse 20.april Planen var oppe til 1.gangsbehandling i Hovedutvalget for miljø og plansaker i Andebu kommune , saksnr. 075/12, og ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden til Innkomne merknader/innspill. Skagerak Energi, datert Ingen spesielle merknader. Brevet beskrev et forslag til videre fremdrift og det ble vist en oversikt over eksisterende anlegg i området. Plan for elforsyning og lavspentanlegg skal foreligge ved rammesøknad. Fylkesmannen i Vestfold, datert Fylkesmannen ber om at grunnforholdene vurderes nøye, da eiendommen ligger innenfor et område det kan forventes en del leirholdig masse. Dessuten at det blir gjort tiltak mot radon. ROS-analyse skal utarbeides. All ny bebyggelse skal fundamenteres til fjell. Radonsperre blir av byggetekniske retningslinjer installert under bygging. ROS-analyse utarbeides og ligger ved planbeskrivelsen. Vesar, datert Har ingen innvendinger så fremst renovasjonsforskriftens 9 «Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard» blir fulgt. Egen renovasjonspunkt blir opparbeidet inne i planområdet, ihht. Renovasjonsforskriftens 9. Vestfold fylkeskommune, datert «Det er positivt at det bestrebes høy utnyttelse av arealene. Det er viktig at utbyggeren tilfører Kodal kvaliteter ved å ivareta god kvalitet i landskapstilpasning, estetikk og utforming og at området blir godt å bo og leve for ulike grupper mennesker. Blant annet må hensyn til barn og unge veie 4

5 tungt. Grunnforhold må undersøkes med tanke på kvikkleire, buffersoner mot landbruk må ivaretas. Rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av gang- og sykkelveg må innarbeides. Det er ikke kjente konflikter i forhold til kulturminner.» Som tidligere kommentert vil all fundamentering av bygg legges på fjell. Buffersonen mot landbruk er regulert inn som 2m friområde, i tillegg er det lagt en byggegrense på 10m mot LNFområde i vest og nord. Rekkefølgebestemmelse for opparbeiding av gang- og sykkelvei er medtatt i reguleringsbestemmelsene. Statens vegvesen, datert Er positive til at eiendommen utvikles gjennom en reguleringsprosess. SVV har merknader knyttet til behov for gang- og sykkelveg, utvidet bruk av avkjørsel/utforming av avkjørsel, samt byggegrense. I tillegg vil nærhet til fylkesvegen innebære trafikkstøy. Gang- og sykkelveg, rekkefølgekrav. Langs fv.305 er det etablert gang- og sykkelveg fra krysset med fv.605 Tollehaugveien til Kodal sentrum. Det mangler gang- og sykkelveg mellom krysset med fv.605 og varselet boligområde. Ut fra hensynet til trafikksikkerhet og skoleveg er vårvurdering at boliger ikke kan etableres uten tilfredsstillende infrastruktur for gående og syklende. Vi ber om at det innarbeides rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene som sikrer etablering av gang- og sykkelveg frem til boligområdet før det kan gis tillatelse til nye boliger. For ev. framtidig videreføring av gang- og sykkelveg nordover må det i reguleringsplanen avsettes areal med gang- og sykkelveg som formål langs fv.305 gjennom hele planområdet. Avkjørsel. For at sikkerheten i tilstrekkelig grad skal være ivaretatt, må det i reguleringsbestemmelsene tas inn rekkefølgekrav om utbedring av avkjørselen. Denne må ha utforming i henhold til SVV håndbok 017 og 263. Frisiktsoner må være en del av planområdet og reguleres slik at nødvendige frisikt sikres også mot gang- og sykkelveg. Byggegrense. Generell byggegrense langs fv.305 er 50m. I reguleringsplanen skal dette vurderes spesielt. Ev. forslag som innebærer annenavstand må begrunnes. Hva som kan aksepteres av bygge avstand vil avhenge av type bygg. Det foreligger forslag om retningslinjer for håndtering av byggegrenser langs fylkesveg i Vestfold. Støy og støyskjerming. Støy fra fylkesveien må vurderes i reguleringssaken. Ev. støyskjerming forutsettes etablert utenfor veggrunn, og uten å komme i konflikt med frisiktsoner. Merknader vil bli fulgt opp. Opparbeidelse av gang- og sykkelvei er tatt med i reguleringsbestemmelsene, det er også regulert inn areal til fremtidig gang- og sykkelvei videre etter adkomst boligfeltet. Ny, oversiktlig adkomstkryss inn i boligområdet med frisikt er regulert inn. Støykart, hentet utfra kommunen kart, viser at del av felt B1 vil bli berørt. Utfra dette vil det bli planlagt gjort tiltak for utvendig og innvendig støy. Se vedlegg; Støyberegning ved Akustikk konsulent A/S, datert

6 Støykart NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, datert «Krav til sikkerhetsnivå for ny bebyggelse i forhold til flom-, erosjon- og skredfare er fastsatt til TEK og 7-3. Ny bebyggelse skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200-årsflom. Det må vurderes om området kan være flomutsatt og det må vurderes om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan utløse skred i planområdet eller om planområdet kan bli utsatt for skred som utløses utenfor planområdet. Eventuelle inngrep og tiltak i kantsonen til Gallisvannet må beskrives nærmere, som grunnlag for en eventuell vurdering etter vannressursloven.» Løsmasse kart viser at planen ligger innenfor et område registrert som «Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet». Som tidligere kommentert skal all ny bebyggelse fundamenteres direkte på fjell, dette vil sikre bebyggelsen. Opparbeidelse av gang- og sykkelvei vil bli utført etter spesifikasjoner fra Statens Vegvesen. Kantsonen til Gallisvannet er utenfor planområdet. Løsmassekart 6

7 7. Merknader etter offentlig høring. Øyvind Hasås, datert «Som nabo og eier av områder rundt 109/6 kommer her en uttalelse i saken. Det foreligger ingen avtale om makeskifte av LNF/jordmark mot meg i denne saken. Et evt. makeskifte må for min del uansett ikke bli ufordelaktig i forhold til bonitet på jordmark, eller ugunstig i forhold til retning/vinkling på delelinjer. Slik forslaget til makeskifte er tegnet vil jeg komme negativt ut på begge disse punktene og kan derfor ikke akseptere forslaget. I tillegg vil jeg nevne at det foreligger klausul i skjøte på 109/6 fra tidligere om at det ikke skal vokse opp store trær som kan skygge for jordbruket. Dette punktet er per i dag ikke fulgt opp, og det er flere store trær i området. Denne regulerte merknaden bør tas med videre i reguleringen, slik at ikke skjerming som bl.a. nevnt i buffersonen mot LNF blir høy og skyggende, hverken av bygning eller beplantning. Underliggende kart viser areal Hasås må avstå langs Fv.305 for å få til en G/S-veg utfra krav Statens vegvesen har forlangt. Arealet (oransje) utgjør 299 m2 og er det areal som Hasås eier langs Fv.305 og ikke noe av det han evt. dyrker av SVV eiendom. Siden utbygger på Eikholt fremmes nå, er det mulig å kompensere for dette arealet, noe som også er avtalt mellom tiltakshaver og Hasås. Ved en senere utbygging av G/Sveg ville ikke dette blitt aktuelt og Hasås ville ikke fått noen erstatning. Ved å legge tilleggsarealet, 303 m2 (grønt), langs sydgrensen blir adkomsten til landbruksarealet opprettholdt fra den nye avkjørselen til Eikholt. «Spissen» inne i hjørnet ville ellers være umulig å utnytte. Tiltakshaver har også sagt seg villig til å sprenge bort evt. fjell o.l. Den jorda som fjernes i forbindelse med G/S-veg legges på arealet som makebyttes. Det tas med en egen paragraf i reguleringsbestemmelsene vedr. vegetasjon i buffersone og mot LNFområde. Arealdeling; grønt = fra 109/6 til 109/2, oransje = fra 109/2 til G/S-veg 7

8 Statens Vegvesen, datert Statens vegvesen har vært i dialog med forslagstiller før førstegangsbehandling men var ikke fornøyd med planmaterialet. Bredden på grøft mellom G/S-veg og fylkesveg er utvidet Frisiktsone til gang- og sykkelveg er innarbeidet i reguleringsbestemmelser men er ikke vist korrekt på plankart Adkomst er utvidet men venter detaljplan over kryssutformingen. Det bør vises sporing for liten lastebil. I bestemmelsene må det dessuten innarbeides krav til detaljert byggeplan for adkomst og G/S-veg som skal godkjennes av vegvesenet. Adkomsten må være utbedret før bygging i planområdet kan finne sted. Primært ønsker vi at også G/S-veg er ferdig på samme tidspunkt men kan akseptere at rekkefølgekravet her er knyttet til innflytting i første bolig. Lekeområdet nær adkomsten til fylkesvegen er tatt ut. Dette er i tråd med tidligere merknad om sikkerhet. Det registreres at annet lekeareal ikke er økt tilsvarende. I tidligere dialog har vi ikke kommentert avslutningen av G/S-veg mot krysset Fv. 305/ FV Av hensyn til forutsigbarhet burde merknad fra oss knyttet til dette vært tatt opp tidligere. Vi ser nå at G/S-veg bør trekkes frem til adkomsten til boligene på Armen (GBnr. 109/16). Vi anbefaler at dette innarbeides i reguleringsplanen. Merknad tas til etterretning. Detaljplan er utarbeidet og godkjent fra Statens vegvesen, endringer på plankart utføres etter denne. Planområdet er utvidet til å innbefatte G/S-veg frem til adkomst til boligene på Armen (GBnr. 109/16). 8. Beskrivelse av planforslaget. Planen inneholder følgende reguleringsformål: Bebyggelse og anlegg -Boligbebyggelse, -Felles post- og renovasjonsanlegg -Lek, møte- og samlingsplass Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur -Kjøreveg, offentlig og felles -Gang- og sykkelvei, offentlig -Annen veigrunn, grøntareal Grønnstruktur -Grønnstruktur -Andel buffersone mot LNF Landbruks-, natur og friluftsområder -Landbruksformål (erstatningsareal for LNF langs gang- og sykkelvei) Planen viser 5 boligfelt (B1 B5) hvorav det i feltene B1 og B2 oppføres like boligtyper. Alle hustyper i feltene B1-B4 oppføres med max. 2 etasjer. På felt B5 skal hustypen oppføres i 1 etasje. Takvinkel med max. 22 grader. 8

9 Feltenes areal og tillat BYA, inkl. 18m2 parkering pr. boenhet, er: B1 areal 1071 m2, BYA % 32 % B2 areal 1388 m2, BYA% 40 % B3 areal 648 m2, BYA% 32 % B4 areal 762 m2, BYA% 40 % B5 areal 841 m2, BYA% 35 % Dette er angitt på plankartet og i reguleringsbestemmelsene. Det er beregnet 1 garasje/carport og 1 gjesteparkering til hver boenhet. Eksisterende garasjebygg er regulert til felles post- og renovasjonsanlegg for alle boenhetene. Denne ligger innenfor den valgte byggegrensen på 30 m fra senter vei, Fv.305, og ca. 7 m over Fv.305 nivå. 30 m byggegrense tilsvarer eksisterende avstand som er godkjent på «Armen»-boligfelt i krysset Fv.305 og Fv.605. Plangrensen går til senter vei Fv.305, denne veibanen blir uberørt. Eksisterende adkomst til eiendommen beholdes, men av- og påkjøringen utbedres til mer vinkelrett på Fv.305, se detaljplan godkjent av Statens vegvesen. Og med bedre plass til både avkjørsel og påkjørsel samtidig. Veien opp er regulert i 8 m bredde inkl. nødvendig skulder/grøfter. Øvrige interne veier har en bredde på 5,5m. Adkomsten til eiendommen GBnr. 109/2, LNF-område, er nå direkte inn fra veien opp til boligområdet. Frisiktlinje/-sone er markert på plankartet. Sykkel- og gangvei fra egen adkomst og frem til atkomsten til GBnr. 109/16 boligfelt «Armen» er planlagt i 6 m bredde (grøft 1,5 m, skulder 0,25m og dekke 2,5 m). Nordover Fv.305, fra adkomsten, er det avsatt tilsvarende areal for eventuell fremtidig videreføring av gang- og sykkelvei. Opparbeidelse av gang- og sykkelvei vil bli utført etter spesifikasjoner fra Statens Vegvesen. Felles lekeareal er plassert nord-øst i planområdet. Her ligger plassen godt skjermet for den interne trafikken. Lekeplassen ligger i to nivå og har et samlet areal på 693 m 2. Det er også avsatt to samlingsplasser/felles møteplasser ved enden av hver stikkvei, møteplassene er på 44m 2 hver. Her ser man for seg sosiale, hyggelige sittegrupper. Grøntbelte er en del av buffersonen på 10m til bebyggelse. I tillegg det et grøntbelte mellom eksisterende bygg (R/P) og avsatt areal til fremtidig gang- og sykkelvei. Avsatt LNF-område innenfor plangrensen er erstatningsareal for det areal GBnr. 109/2 mister i forbindelse med opparbeidelse av gang- og sykkelveien lang Fv.305. Samtidig som valgt plassering sikrer adkomst for landbruksredskaper til LNF-området. 8. Konsekvenser ved planforslaget. Det vil bli en trafikkøkning fra boligområdet med sine 15 nye boenheter. Pleiehjemmet hadde i sin tid plass til 18 personer pluss bestyrerbolig og ansatte til behandling, matlaging og besøkende. Økningen er vanskelig å bestemme. Den planlagte sykkel- og gangveien frem til boligfeltet vil sikre de gående og syklende, og da spesielt barn/ungdoms skolevei. 9

10 Utsikt fra veikryss B2-B5 9. Utdyping av valgt løsning. Eksisterende byggverk på eiendommen blir revet, bortsett fra eksisterende garasje som beholdes som anlegg for post/renovasjon for alle boenhetene. Det er tenkt 15 boenheter som fordeles seg på 4 forskjellige boligtyper kjedehus, rekkehus og tomannsboliger. Oppdelingen vil gjøre at området ikke blir så «enstonig». Eksisterende hovedbygg er vanskelig å oppgradere til moderne standard. Bygget er delt i tre seksjoner med forskjellige takhøyder og gulvnivå. Øvrige bygningsmessige forhold er også lite tilfredsstillende. For å beholde miljøet velger vi å føre opp en bygning på samme sted med 3 boenheter med omtrent samme størrelse og form, med garasje inkorporert i bygget. Vestenfor «hovedbygget» plasseres en vertikaldelt tomannsbolig med tilhørende garasje og på fjellet bak, mot øst, er det tenkt en tomannsbolig på en flate med tilhørende garasjer og utebod. Lekearealet ligger ved siden av denne boligen. Øvrige boenheter er planlagt som to rader med kjedehus nedover i hagen mot syd. Vedlagte illustrasjonsplan viser en tenkt plassering av byggene. Illustrasjonsplan 10

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja Møteinnkalling Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune. Arkivsak 11/398. Planid 201113.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune. Arkivsak 11/398. Planid 201113. Planbeskrivelse Planens navn Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune Arkivsak 11/398 Planid 201113 Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling,

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Planbeskrivelse Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer