Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland"

Transkript

1 Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID Objekt: Arkivsaknr: 11/ Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Saksopplysninger: Byggeplass: Tiltakshaver: Songdalen kommune Ansv. søker: Spiss Arkitektur v/alf Petter Mollestad Tiltakstype: Gnr/Bnr/Fnr/Snr: / / / Adresse: Postboks Nodeland Adresse: Skippergt 10, postboks Kristiansand Areal: Saken er komplett: Antall dager saken er behandlet: 31 Saksutredning Aktuelle lover, forskrifter, planer, avtaler m.m: Plan- og bygningsloven (PBL) Saksopplysninger: Regulant er Songdalen kommune, utførende reguleringsarkitekt er Spiss Arkitektur v/alf Petter Mollestad med Songdalen kommune som utbygger. Regulant varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid i Fædrelandsvennen, Budstikka samt brev til naboer og berørte myndigheter. Det planlagte området er oppgitt til ca 50 daa og innenfor planens område er det 17 nye tomter med muligheter for oppføring av enebolig med sekundær leiligheter, 2 mannsboliger samt offentlig barnehage. Eksisterende bygg som er i planområdet er et menighetsbygg (bedehus). Kommunen er grunneier i det aktuelle planområdet og det er inngått en avtale med utbygger som regulerer dette forholdet.

2 I mars 2011 ble det varslet om oppstart av planarbeid. Det kom inn 8 merknader. I planbeskrivelsen side 4-5 er disse kommentert og oppsummert av regulant. Planstatus Deler av planområdet er ikke regulert fra før. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig byggeområde, jf PBL ledd nr. 1. I forslag til ny kommuneplan er ny barnehage og eksisterende bedehus avsatt til allmennyttig formål. Bedehuset omfattes av plan for Finsland bedehus. Da planen ble meldt oppstart på kom det inn følgene merknader: Fylkesmannen i Vest-Agder: Ingen vesentlige bemerkinger til planen. Kommentarer: Regulant har tatt de innspill som kom til etterretning. Agder Energi Nett AS: Agder Energi har 1 stk 22 kv luftlinje og 2 stk 110kV luftlinje innenfor planområde. Kommentarer: Innspill er tatt til etterretning.

3 Vest-Agder fylkeskommune: Fylkeskommunen anfører at deres interesse er knyttet til at det settes av tilstrekkelig og velegnet uteareal for barnehage, trafikksikkerhet i tilknyting til barnehage samt utfoldelsesområde for barn og unge noe som er ivaretatt. Kommentarer: Planen har sterkt fokus på trafikksikkerhet og gode utearealer for barnehagen. Vider er innspillene tatt til etterretning. Statens vegvesen: Bemerker at ny plan må tilpasses reguleringsplan for gang/sykkelveg mellom Vatneli og Finsland Bedehus og en mulig videreføring av g/s- veg mot øst bør innarbeides. Videre vil vegvesenet legge vekt på byggegrense mot fylkesvegen og på en rekkefølgebestemmelse om at nye boliger ikke kan igangsettes, eller tas i bruk, før g/s-veg fra planområde til Kilen er opparbeidet. En tilsvarende bestemmelse for barnehage bør også vurderes. Videre informeres det om at samferdselspakken begrenser seg til strekningen mellom Vatneli og kilen ( ). Kommentarer: Innspillene er tett til etterretning. Byggerense til fylkesvei er satt til 15 meter. I forbindelse med gang- og sykkelveg langs fylkesvegen er rekkefølgebestemmelse ikke tatt inn. Dette etter innspill fra Songdalen kommune. John Kåre Roland: Roland viser til forhistorie omkring bedehusets plassering og omkringliggende eiendom. Det påpekes videre at planområdet ligger i et rent LNF- område med et aktivt landbruk, og det vises til luktproblemer i andre saker der boligområder er plassert i nær tilknytning til gårdsdrift. Videre er Roland redd for at det skal bli stor belastning for skogen med mye turgåing etc. der deler er innegjerdet med grinder som kan medføre merarbeid. Kommentarer: Innspillet fra Roland tas ikke til følge. Da område ligger i kommuneplan som utbygningsområde samt at avstanskrav til landbruksarealer er ivaretatt. Songdalen landbruksråd: Landbruksrådet viser til at planområde grenser til dyrka mark og Finsåna i vest. De forutsetter at kommunens regler for oppføring av bygg mot dyrka mark overholdes. Kommentarer: Området mot dyra mark og Finsåna er regulert til friluftformål med hensynssone hensyn landbruk. Videre er innspill tatt til etterretning. Finsland Bedehus: Ingen vesentlige bemerkinger til planen. Kommentarer: ingen Songdalen kommune, Landbruksavdelingen: Landbruksavdelingen konkluderer i sin tilbakemelding at det bør avsettes et areal på 30+ meter som kantsone mellom fremtidig bebyggelse og elva. Dette med hensyn på å unngå fremtidige konflikter mellom landbruks- og boliginteresser.

4 Kommentarer: Det er satt av 30 meter til friluftsformål mellom småhusbebyggelse og Finsåna. Teknisk infrastruktur og trafikkforhold Det skal være vannforsyning fra offentlig ledning samt offentlig avløp som skal renses i det kommunale ledningsnette, pumpestasjon er avsatt i planen. Adkomst til område er foreslått til offentlig vei som forsyner barnehagens trafikk, samt en egen atkomstveg til boligområdet. Avkjørselen beholdt ved eksisterende avkjørsel ved Finsland bedehus. Gjeldende reguleringsplan for gang og sykkelsti langs fylkesveg er ivaretatt. Sosial infrastruktur Barnehage er inne i planområde og Finsland skole ligger ca 4 km fra planområde og er skole for klassetrinn. Risiko- og sårbarhet Det er utarbeidet egen sjekkliste for risiko- og sårbarhet datert Radonfare og ev. håndtering av dette følges opp ved byggesøknad. Høyspentlinja gjennom planområdet er avsatt som faresone i en bredde som tilsvarer linjeeiers retningslinjer. I ROS analysen svares det Nei på spørsmål om området har utilstrekkelig brannvannforsyning. Det gjøres oppmerksom på at det må leveres inn dokumentasjon for tilstrekkelig brannvann til område før planen legges frem for 2 gangs behandling. Universell Utforming Reguleringsbestemmelsenes pkt sier at alle boenhetene innenfor planområdet skal være universell utformet med unttak av sekundærleiligheten. Barns interesser Det er avsatt en sandlekeplass i nær tilknytting til boligene samt at offentlig barnehage vil ha et større lekeareal tilgjengelig i planområdet. Dette i tråd med Lokale retningslinjer for ivaretaking av barn og unge i arealplanleggingen, vedtatt Biologisk mangfold: Forslaget har ingen kjente negative konsekvenser for biologisk mangfold. Arealet som planforslaget omfatter, fordeling på følgende formål: Lovhjemmel i PBL Betegnelse Antall m² 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse nr. 1 Bebyggelse og anlegg lekeplass nr. 1 Bebyggelse og anlegg vann- og avløpsanlegg nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 2239 Veg 12-5 nr. 3 Friluftsformål nr. 4 Hensynssone Landbruk nr. 5 Vegetasjonsskjerm nr. 6 Kjøreveg nr. 7 siktsone nr. 8 Div areal 1475

5 12-5 nr. 9 Grønnstruktur 6550 Sum Planområdet Hensynssoner (skravur): Lovhjemmel i PBL Betegnelse Antall m² 12-6 jf Faresone Høyspenningsanlegg Rådmannens vurdering: Planforslaget synes godt gjennomarbeidet og er i tråd med overordnet arealplan. Rådmannen er av den mening at planforslaget legges ut til offentlig høring i 6 uker. Planen legges ut på kommunens internettside, Rådhustorget samt Fædrelandsvennen og Budstikka. PÅ DELEGERT FULLMAKT GJØR RÅDMANNEN FØLGENDE VEDTAK: OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN Utlegging av reguleringsplan til offentlig ettersyn jf. pbl 12,10 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens legges Reguleringsplan for Finsland barnehage, bedehus og boligfelt for deler av gnr/bnr. 14/60, gnr/bnr. 14,58 ut til offentlig ettersyn i seks uker. 2. Frist for å komme med merknader settes til Rådmannen behandler denne sak ihht. gjeldende delegasjonsreglement. Gebyrer: Type Pris Beløp Mottaker Adr. Postnr. Sted: 11- P31 Detaljplan - behandlingsgebyr Spiss arkitektur v/hans Petter Mollestad Skippergt 10, postboks Regning sendes i eget brev.