GRENSELØS DIALOG Hvordan nå frem med aktuell brann og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper i Oslo?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRENSELØS DIALOG Hvordan nå frem med aktuell brann og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper i Oslo?"

Transkript

1 GRENSELØS DIALOG Hvordan nå frem med aktuell brann og beredskapsinformasjon til etniskee minoritetsgrupper i Oslo? Yes, we can Barack Obama, O 2008 Utarbeidet av: Informasjonsleder Ida Løfsgaard Kojedahl, Brann- ogg redningsetaten 1

2 Innholdsfortegnelse Forord:... 3 Historikk:... 3 Organisering:... 3 Møtestruktur:... 3 Referat fra møter:... 4 Mål:... 4 Målgruppe:... 4 Tiltak:... 5 Prosjekter:... 5 Kommunikasjonskanaler:... 6 Vedlegg A: Gjennomførte aktiviteter fra :... 8 Vedlegg B: Beredskapsdag i 2010: Vedlegg C: Brannverninformasjon på flere språk: Vedlegg D: Pressemelding Vedlegg E: Ideutkast, prosjektbeskrivelse MINOS- film:

3 Forord: Hvordan nå ut med aktuell brann- og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper i Oslo før, under og etter hendelser? Dette arbeidet kan illustreres som en tango-dans der avsender og mottaker må forstå hverandres roller, krav til rollene, møtes og dra i samme retning der musikken eller aktuell informasjon er gjort tilgjengelig. Denne dansen eller arbeidet er en kontinuerlig prosess der aktørene sammen må utarbeide og gjennomføre aktuelle tiltak for å nå ut med brann- og beredskapsinformasjon. Historikk: Kontaktutvalget ble etablert i 2009 for å systematisere arbeidet rundt brann- og beredskapsinformasjon til Oslos etniske minoritetsbefolkning. Brann- og redningsetaten har tidligere holdt foredrag for voksenopplæringer, i trossamfunn og på skoler, samtidig som etaten har gjennomført brannvernkampanjer i områder der det bor mange med etnisk minoritetsbakgrunn. Etter de mange alvorlige brannene i 2008, der blant annet en etiopisk statsborger omkom, så man behovet for å jobbe mer systematisk og kontinuerlig rundt brann- og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper. Organisering: Funksjon: Tittel: Navn: Kontaktdetaljer: Leder av Informasjonsleder Ida Løfsgaard kontaktutvalget Kojedahl Epost: Mobil: Nestleder Beredskapssjef Jon Berntsen Epost: Mobil: Medlem Leder i KIM Anita Rathore Epost: Mobil: Medlem Medlem Medlem Leder i Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo/OMOD Leder i Minoritetsradioforeningen Leder av informasjonssenter for arbeidsinnvandrere Akhenaton de Leon Hans Dahle Bernt Guldbrandsen Epost: Mobil: Epost: Mobil: Epost: Mobil: Møtestruktur: Kontaktutvalget ønsker å ha som ambisjon å gjennomføre tre møter pr.år. Ved store og ekstraordinære hendelser kalles kontaktutvalget sammen for å samtale om den aktuelle hendelsen/saken. 3

4 Referat fra møter: Det skal utarbeides en kort oppsummering etter hvert møte for dokumentasjon og oppfølging. Hvem som referatfører dette, avtales fra møte til møte. Mål: Etniske minoritetsgrupper i Oslo skal oppleve åpenhet, tilstedeværelse og god informasjon knyttet til brann, redning og beredskap. Både mottaker og avsender skal aktivt bidrar til økt kunnskap innen brann og beredskap i Oslo. Delmål: - Oslos etniske minoritetsgrupper skal være kjent med hvilke krav som gjelder rundt brannsikkerhet og hvordan brann- og beredskapstjenesten er organisert i Oslo. - Etniske minoritetsgrupper i Oslo skal oppleve en god informasjonsberedskap rundt brann og beredskap før, under og i etterkant av hendelser. - Kontaktutvalget skal aktivt brukes for å distribuere brann- og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper i Oslo. - Kontaktutvalget skal bidra til å skape forståelse rundt rollefunksjoner og ansvarsområder knyttet til brann og beredskap i Oslo. - Kontaktutvalget skal tydeliggjøre hvor etniske minoritetsgrupper kan finne aktuell informasjon rundt brannsikkerhet. Alle som eier/leier en boenhet har som krav å sette seg inn i gjeldende regler innen brannvern. - Kontaktutvalget skal bidra til å øke rekrutteringen av etniske minoritetsgrupper til yrker innen brann, redning og beredskap. - Kontaktutvalget skal brukes som fora for diskusjon, høring og prosjektbasert samarbeid. Målgruppe: innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo. Denne gruppen er 28,4 prosent av befolkningen i Oslo. - Av disse har landbakgrunn fra EU og fra Asia og Afrika. - Fra foregående år har antall personer fra begge disse gruppene økt med omlag personer. - De største gruppene har bakgrunn fra Pakistan ( personer), Somalia ( personer), Sverige ( personer) og Polen (9 302 personer). - Siden 2000 har innvandrerbefolkningen økt med 80 prosent, samtidig som deres andel av befolkningen har økt med 9,7 prosentpoeng. - Innvandreringen fra EU etc. har særlig vært fra EU-land i Øst-Europa, spesielt Polen, og i tillegg Sverige. 4

5 Tiltak: - Deltagelse ved aktuelle arrangementer/fora - Annonsering og utsending av pressemeldinger - Utarbeide og gjennomføre beredskapsdager - Utarbeidelse av flerspråklig informasjon (tekst/video) - Diskutere aktuelle saker i Kontaktutvalget Prosjekter: Arrangere årlige beredskapsdager: Avtales fra år til år. Brann- og redningsetaten og Beredskapsetaten har sammen med representanter i Kontaktutvalget arrangert årlige beredskapsdager for etniske minoritetsgrupper. Informasjonsfilm MINOS film: Se vedlegg E. 5

6 Kommunikasjonskanaler: Lag og foreninger: Enhet for mangfold og integrering i Oslo har registrert nesten 300 lag og foreninger innen det etniske minoritetsmiljøet i Oslo. Rådet for innvandrerorganisasjoner kan bistå ved å kontakte disse lagene og foreningene. Ressurspersoner: Representanter for paraplyorganisasjonene kan brukes til å distribuere informasjon/spre invitasjon til beredskapsdager. Minoritetsutvalg: Søndre Nordstrand og Alna. Utrop: Utrop er Norges første og eneste nettportal, avis og TV som har nyheter, underholdning og aktualiteter om det flerkulturelle Norge. Minoritetsradioer i Norge: - Radio Latin- Amerika: o Denne radiostasjonen oversetter til: spansk, portugisisk, norsk, polsk, islandsk, samisk, engelsk, fransk, arabisk - Radio Inter- FM: o Denne radiostasjonen oversetter til: tyrkisk, urdu, filippinsk, afghansk, persisk, kosovoalbansk, norsk, somalisk, aserbajansk - Radio Tamil Murasam: o Denne radiostasjonen oversetter til tamilsk og norsk - PAK- Radio: o Denne radiostasjonen oversetter til pakistansk, urdu, norsk, punjabi, eritreisk spansk, kurdisk - Polsk Radio: o Denne radiostasjonen oversetter til polsk, engelsk Tv program: NRK, Migrapolis: Et prisbelønt NRK-program om livet i det flerkulturelle Norge. Sosiale medier: Eksempelvis: 6

7 IMDI: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet kan distribuere til relevante instanser for eksempel voksenopplæringer og ny i Norge program. DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan distribuere budskap videre til andre brannvesen i Norge. Tradisjonelle norske medier: - Sende ut pressemeldinger om beredskapsdager, aktuelle prosjekter og nyheter 7

8 Vedlegg A: Gjennomførte aktiviteter fra : Utdrag fra handlingsplan for likestilling og antidiskrimmineringsarbeid: Alle arbeidstakere i Brann- og redningsetaten (BRE) skal gis samme mulighet til arbeid, personlig og faglig utvikling. Brann- og redningsetatens viktigste mål i tiden fremover på denne lovens område (ref. Diskrimineringsloven, lov av nr 33), vil være at brannverninformasjon når flest mulig med minoritetsbakgrunn og å rekruttere flere personer med minoritetsbakgrunn til etaten. Det vil også legges vekt på å bevisstgjøre ansattes holdninger. For å nå disse målene, vil det være viktig å videreutvikle kontakt med forskjellige innvandrermiljøer og ha brannverninformasjon tilgjengelig på flere språk og gjennom flere forskjellige kanaler. - På etatens internettside er det lagt ut flerspråklig informasjon om brannvern og om etatens virkeområder. - BRE har i løpet av 2010 utviklet etatens brannsjekk med enkle råd om brannsikkerhet på polsk. Dette ligger tilgjengelig på nettet og distribueres ut til publikum ved arrangementer og forespørsler. - I tillegg er det et eget menypunkt fra hovedsiden som viser til engelsk og flerspråklig informasjon. - Det nasjonale julekalenderprosjektet favner om 5. klassingene i skoler som melder sin interesse for gratis brannvernundervisning. Her når etaten også ut til mange med minoritetsbakgrunn. - Etaten startet i 2008 et samarbeid med blant annet Utrop (Norges eneste flerkulturelle avis), Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, Kaleidoskopets magasin for minoritetsgrupper og Ambisjoner om å finne aktuelle og realistiske tiltak for å nå denne delen av byens befolkning, dette med fokus på brannverninformasjon og rekruttering til etaten. - BRE har i løpet av 2010 nedsatt et kontaktutvalg mellom etaten og representanter for etniske minoritetsgrupper i Oslo (kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter), RIO (Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo), Radio Latin- Amerika minoritetsradioforeningen i Norge, i tillegg til en representant fra Øst-Europa. Det har blitt avholdt 4 møter i 2010, der gruppen har diskutert aktuelle saker i tillegg til å planlegge og gjennomføre beredskapsdager for minoritetsgrupper i Oslo. - Det ble arrangert en beredskapsdag for minoritetsgrupper der deltakerne fikk informasjon om blant annet brannvern, og de fikk prøve å slokke selv. Det ble sendt direkte fra arrangementet på radio Latin-Amerika. - BRE sitter i en nasjonal gruppe initiert av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som skal kartlegge mangfold i 8

9 brannvesenet og komme med aktuelle tiltak for å speile befolkningen ytterligere. - BRE har deltatt på et nordisk nettverksmøte innen dette temaet. - BRE har deltatt på flere seminarer innen temaet mangfold i 2010 eksempelvis Gutter med minoritetsbakgrunn en ressurs?, Den internasjonale migrasjonsdagen og Rekruttering av mangfold. Alle pressemeldinger fra BRE blir sendt til redaksjonene i Utrop, minoritetsradioer, Klar tale (Klar Tale er Norges eneste lettleste nyhetsavis) og andre medier som representerer andre minoritetsgrupper i Oslo. - Det er viktig at alle innbyggere i Oslo kan melde fra om brann og andre ulykker til etatens 110-sentral uavhengig av om man kan norsk eller ikke. Pr i dag fungerer det på den måten at alle vaktoperatørene har som krav til stillingen sin at de kan beherske muntlig engelsk. Ringer melder fra fasttelefon, vil vaktoperatøren se adressen og kunne sende ut brannmannskapene selv om vedkommende ikke vil skjønne språket. Dette har også blitt mulig nå dersom melder ringer fra mobiltelefon (med en feilmargin på 50 meter). - Når det gjelder rekruttering, har Oslo kommune en handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune. Denne planen inneholder en rekke obligatoriske tiltak. Seks av tiltakene går på rekruttering. Disse tiltakene blir oppfylt i Brannog redningsetaten, og etaten har et bevisst forhold til dem, uten at dette har ført til økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn. - Etaten vil fortsatt legge vekt på gode norskkunnskaper i ansettelsesprosessene. Som ansatt i utrykningsstyrken er det helt nødvendig å kunne snakke og kommunisere godt på norsk for å ivareta både egen og andres sikkerhet. Dette gjelder også de ansatte ved 110-sentralen. Også av hensyn til kurs- og opplæringsvirksomheten for utrykningspersonellet er det helt nødvendig med gode norskkunnskaper, også skriftlige. Det bedrives kontinuerlig opplæring av de ansatte som er helt avgjørende for å oppfylle HMS-krav og utføre jobben. For å kunne kommunisere med eiere og forvaltere av tilsynsobjekter og skrive gode tilsynsrapporter, må det også settes krav til norskkunnskaper (skriftlig og muntlig) blant ansatte ved brannforebyggende avdeling. - Etaten vil fortsette å oppsøke steder der man kan treffe potensielle brannkonstabler og andre ansatte med minoritetsbakgrunn. - BRE annonserte i både (Ambisjoner.no er Norges ledende nettportal innen utdanning og karriere rettet mot personer med minoritetsbakgrunn) og hadde egen annonse i den flerkulturelle avisa Utrop i tillegg på da det ble lyst ut ledige stillinger som brannkonstabler i mai Det var 21 personer med minoritetsbakgrunn som søkte, men dessverre ingen som klarte de fysiske testene. 9

10 - Når det gjelder ansattes holdninger, er det noe det fokuseres på allerede fra begynnelsen av ansettelsesforholdet. Alle nyansatte blir introdusert for Oslo kommunes etiske regler og verdigrunnlag. Verdispillet, der man må forholde seg til forskjellige dilemmaer og der et av temaene er rasisme, er implementert i hele virksomheten. Aktuelle for 2011: Fortsette å oppdatere tilgjengelig flerspråklig brannverninformasjon og etatsinformasjon på nettsidene. Foredrag for minoritetsgrupper, i trossamfunn og voksenopplæring Deltakelse på festivaler/arrangementer (for eksempel ERAS-festivalen, Furusetdagene) Delta i det nasjonale prosjektet om julekalender Fortsette samarbeidet med Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune og KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter) Arrangere beredskapsdag for innvandrermiljøet Besøke Sogn videregående skole og informere om etaten og jobbmuligheter Besøke Stovner videregående skole og informere om etaten og jobbmuligheter Annonsering i relevante blader og tidsskrifter som for eksempel Utrop og Ambisjoner Ha bedriftsprofil på Alle pressemeldinger sendes også til medier innen det etniske minoritetsmiljøet i Oslo (PAK-radio, Utrop, Radio- Latin Amerika, Polsk radio) der de oversetter til flere språk. Når Brann- og redningsetaten lager brannvern og rekrutteringsbrosjyrer i BRE presenterer vi også etatens mangfold i form av bildene vi bruker. 10

11 Vedlegg B: Beredskapsdag i 2010: 11

12 Vedlegg C: Brannverninformasjon på flere språk: 12

13 Vedlegg D: Pressemelding

14 Vedlegg E: Ideutkast, prosjektbeskrivelse MINOS film: Etniske minoritetsgrupper i Norge utgjør etter hvert et betydelig antall mennesker. I følge SSB dreier dette seg om ca. 10 % av befolkningen, i alt rundt mennesker. I Oslo er konsentrasjonen spesielt høy med ca mennesker som kan defineres i denne kategorien. Det å drive forebyggende brannvern overfor disse, har mange utfordringer. Disse utfordringene går på språk, kulturforståelse og ikke minst tilgang og innpass, samt distribusjon av informasjon til disse miljøene. Hva er gjort fra før? Norsk brannvernforening ga i 2005 ut brosjyren Brannsikkerhet i bolig på 10 ulike minoritetsspråk sammen med UDI og DSB. Brosjyren ble distribuert til asylmottak over hele landet i perioden Den trykte brosjyren er erstattet av en ny og forbedret utgave i PDF-format. Denne vil bli tilgjengelig via Brannvernforeningens hjemmesider på enda flere språk. I 2010 ble det innledet et samarbeid mellom Skadeforebyggende Forum, Trygg Trafikk og Norsk brannvernforening. Tanken var å utarbeide en sikkerhetspakke for minoritetsspråklige, bestående av film + skriftlig informasjon om temaer som trafikk og brann. Etter et stormøte i fjor høst, hvor mange eksperter pekte på utfordringer og fallgruver ved et slikt prosjekt, ble det lagt på is. Et nytt prosjekt? I kommunikasjonsfaglig sammenheng er det godt kjent at et (still)bilde er mer beskrivende enn 1000 ord. Levende bilder regnes for å være enda sterkere enn det igjen. Ved bruk av universelle uttrykk og virkemidler kan levende bilder være en effektiv måte å nå frem til mange av dem som bor i Norge i dag, og som tilhører en etnisk minoritetsgruppe. På bakgrunn av dette vil vi ta initiativ til å tromme sammen krefter for å lage et prosjekt som har til hensikt å lage informerende filmsnutter om brannvern, beregnet på etniske minoritetsgrupper spesielt. Det er vesentlig at viktige og seriøse aktører blant etniske minoritetsgrupper tar del i prosjekts arbeid. Prosjektets mål kan være å finne svar på disse spørsmålene: Hvem skal vi formidle et budskap til Hva skal budskapet være Hvordan skal vi utvikle budskapet Hvordan skal vi formidle budskapet Initiativet kommer opprinnelig fra Oslo brann- og redningsetat. Da dette vil være like aktuelt overfor hele den delen av den norske befolkningen som har minoritetsbakgrunn, vil Norsk brannvernforening stå for selve prosjektledelsen. Det forutsettes at prosjektet kan søke og finne midler til arbeidet med å utvikle prosjektet, få skrevet filmmanus, spilt inn filmer og distribuert til aktuelle kanaler. 14

15 Noen aktuelle partnere/bidragsytere: Brann- og redningsetaten Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndigheter IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektoratet UDI Utlendingsdirektoratet MIRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon NOAS Norsk organisasjon for asylsøkere 15

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no Hvordan komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no 1 Innhold Innledning...3 Hvor mange har innvandrerbakgrunn der du bor?...4 Barrierer og utfordringer...5 Aktuelle

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner juridisk rådgivning Nr. 69 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 JURKs rettsinformasjonsarbeid Statusrapport september 2013 Av Lene Løvdal Rettighets- og prosjektansvarlig Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet 1 MANGFOLD I BRANNVESENET 1 FORORD...3 SAMMENDRAG...4 1. HVORFOR MANGFOLD?...5 2. BAKGRUNN, MANDAT OG ORGANISERING...6 2.1 OPPDRAG I

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet 1 MANGFOLD I BRANNVESENET 1 FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 1. HVORFOR MANGFOLD?... 5 2. BAKGRUNN, MANDAT OG ORGANISERING... 6 2.1 OPPDRAG

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Evaluering av forsøk med linkarbeidere

Evaluering av forsøk med linkarbeidere R Evaluering av forsøk med linkarbeidere Integrering gjennom bruk av ressurser fra eget miljø Rapport 2013-08 Proba-rapport nr. 2013-08, Prosjekt nr. 12050 ISSN: 1891-8093 TT, IE/ HB, 20. mars 2013 Offentlig

Detaljer

INNVANDRING. integrering og sysselsetting

INNVANDRING. integrering og sysselsetting INNVANDRING integrering og sysselsetting Gjennom prosjektet Fremtidens Arbeidsliv ønsker NHO å skissere de utfordringer og muligheter som ligger i spenningsfeltet mellom arbeids- og velferdspolitiske mål

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Eldre innvandrere og organisasjoner

Eldre innvandrere og organisasjoner Eldre innvandrere og organisasjoner Erling Annaniassen & Inger-Hege Kristiansen Rapport nr 13/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Eldre innvandrere og organisasjoner ERLING

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Hvordan går det med integreringen?

Hvordan går det med integreringen? Hvordan går det med integreringen? Årsrapport 2008 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2 Forsidefoto: Fra utstillingen «Slik er hverdagen min» laget av elever på Stovner skolene. Fotograf: Dino Prohic

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport INTEGRERING Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 31. januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 4 2.3 Metode

Detaljer

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0687 Navn på prosjekt: Brohodet - arena for inkludering og selvhjelp Søkerorganisasjon: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Sluttrapport for Brohodet

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: 10 000

Detaljer