GRENSELØS DIALOG Hvordan nå frem med aktuell brann og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper i Oslo?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRENSELØS DIALOG Hvordan nå frem med aktuell brann og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper i Oslo?"

Transkript

1 GRENSELØS DIALOG Hvordan nå frem med aktuell brann og beredskapsinformasjon til etniskee minoritetsgrupper i Oslo? Yes, we can Barack Obama, O 2008 Utarbeidet av: Informasjonsleder Ida Løfsgaard Kojedahl, Brann- ogg redningsetaten 1

2 Innholdsfortegnelse Forord:... 3 Historikk:... 3 Organisering:... 3 Møtestruktur:... 3 Referat fra møter:... 4 Mål:... 4 Målgruppe:... 4 Tiltak:... 5 Prosjekter:... 5 Kommunikasjonskanaler:... 6 Vedlegg A: Gjennomførte aktiviteter fra :... 8 Vedlegg B: Beredskapsdag i 2010: Vedlegg C: Brannverninformasjon på flere språk: Vedlegg D: Pressemelding Vedlegg E: Ideutkast, prosjektbeskrivelse MINOS- film:

3 Forord: Hvordan nå ut med aktuell brann- og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper i Oslo før, under og etter hendelser? Dette arbeidet kan illustreres som en tango-dans der avsender og mottaker må forstå hverandres roller, krav til rollene, møtes og dra i samme retning der musikken eller aktuell informasjon er gjort tilgjengelig. Denne dansen eller arbeidet er en kontinuerlig prosess der aktørene sammen må utarbeide og gjennomføre aktuelle tiltak for å nå ut med brann- og beredskapsinformasjon. Historikk: Kontaktutvalget ble etablert i 2009 for å systematisere arbeidet rundt brann- og beredskapsinformasjon til Oslos etniske minoritetsbefolkning. Brann- og redningsetaten har tidligere holdt foredrag for voksenopplæringer, i trossamfunn og på skoler, samtidig som etaten har gjennomført brannvernkampanjer i områder der det bor mange med etnisk minoritetsbakgrunn. Etter de mange alvorlige brannene i 2008, der blant annet en etiopisk statsborger omkom, så man behovet for å jobbe mer systematisk og kontinuerlig rundt brann- og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper. Organisering: Funksjon: Tittel: Navn: Kontaktdetaljer: Leder av Informasjonsleder Ida Løfsgaard kontaktutvalget Kojedahl Epost: Mobil: Nestleder Beredskapssjef Jon Berntsen Epost: Mobil: Medlem Leder i KIM Anita Rathore Epost: Mobil: Medlem Medlem Medlem Leder i Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo/OMOD Leder i Minoritetsradioforeningen Leder av informasjonssenter for arbeidsinnvandrere Akhenaton de Leon Hans Dahle Bernt Guldbrandsen Epost: Mobil: Epost: Mobil: Epost: Mobil: Møtestruktur: Kontaktutvalget ønsker å ha som ambisjon å gjennomføre tre møter pr.år. Ved store og ekstraordinære hendelser kalles kontaktutvalget sammen for å samtale om den aktuelle hendelsen/saken. 3

4 Referat fra møter: Det skal utarbeides en kort oppsummering etter hvert møte for dokumentasjon og oppfølging. Hvem som referatfører dette, avtales fra møte til møte. Mål: Etniske minoritetsgrupper i Oslo skal oppleve åpenhet, tilstedeværelse og god informasjon knyttet til brann, redning og beredskap. Både mottaker og avsender skal aktivt bidrar til økt kunnskap innen brann og beredskap i Oslo. Delmål: - Oslos etniske minoritetsgrupper skal være kjent med hvilke krav som gjelder rundt brannsikkerhet og hvordan brann- og beredskapstjenesten er organisert i Oslo. - Etniske minoritetsgrupper i Oslo skal oppleve en god informasjonsberedskap rundt brann og beredskap før, under og i etterkant av hendelser. - Kontaktutvalget skal aktivt brukes for å distribuere brann- og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper i Oslo. - Kontaktutvalget skal bidra til å skape forståelse rundt rollefunksjoner og ansvarsområder knyttet til brann og beredskap i Oslo. - Kontaktutvalget skal tydeliggjøre hvor etniske minoritetsgrupper kan finne aktuell informasjon rundt brannsikkerhet. Alle som eier/leier en boenhet har som krav å sette seg inn i gjeldende regler innen brannvern. - Kontaktutvalget skal bidra til å øke rekrutteringen av etniske minoritetsgrupper til yrker innen brann, redning og beredskap. - Kontaktutvalget skal brukes som fora for diskusjon, høring og prosjektbasert samarbeid. Målgruppe: innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo. Denne gruppen er 28,4 prosent av befolkningen i Oslo. - Av disse har landbakgrunn fra EU og fra Asia og Afrika. - Fra foregående år har antall personer fra begge disse gruppene økt med omlag personer. - De største gruppene har bakgrunn fra Pakistan ( personer), Somalia ( personer), Sverige ( personer) og Polen (9 302 personer). - Siden 2000 har innvandrerbefolkningen økt med 80 prosent, samtidig som deres andel av befolkningen har økt med 9,7 prosentpoeng. - Innvandreringen fra EU etc. har særlig vært fra EU-land i Øst-Europa, spesielt Polen, og i tillegg Sverige. 4

5 Tiltak: - Deltagelse ved aktuelle arrangementer/fora - Annonsering og utsending av pressemeldinger - Utarbeide og gjennomføre beredskapsdager - Utarbeidelse av flerspråklig informasjon (tekst/video) - Diskutere aktuelle saker i Kontaktutvalget Prosjekter: Arrangere årlige beredskapsdager: Avtales fra år til år. Brann- og redningsetaten og Beredskapsetaten har sammen med representanter i Kontaktutvalget arrangert årlige beredskapsdager for etniske minoritetsgrupper. Informasjonsfilm MINOS film: Se vedlegg E. 5

6 Kommunikasjonskanaler: Lag og foreninger: Enhet for mangfold og integrering i Oslo har registrert nesten 300 lag og foreninger innen det etniske minoritetsmiljøet i Oslo. Rådet for innvandrerorganisasjoner kan bistå ved å kontakte disse lagene og foreningene. Ressurspersoner: Representanter for paraplyorganisasjonene kan brukes til å distribuere informasjon/spre invitasjon til beredskapsdager. Minoritetsutvalg: Søndre Nordstrand og Alna. Utrop: Utrop er Norges første og eneste nettportal, avis og TV som har nyheter, underholdning og aktualiteter om det flerkulturelle Norge. Minoritetsradioer i Norge: - Radio Latin- Amerika: o Denne radiostasjonen oversetter til: spansk, portugisisk, norsk, polsk, islandsk, samisk, engelsk, fransk, arabisk - Radio Inter- FM: o Denne radiostasjonen oversetter til: tyrkisk, urdu, filippinsk, afghansk, persisk, kosovoalbansk, norsk, somalisk, aserbajansk - Radio Tamil Murasam: o Denne radiostasjonen oversetter til tamilsk og norsk - PAK- Radio: o Denne radiostasjonen oversetter til pakistansk, urdu, norsk, punjabi, eritreisk spansk, kurdisk - Polsk Radio: o Denne radiostasjonen oversetter til polsk, engelsk Tv program: NRK, Migrapolis: Et prisbelønt NRK-program om livet i det flerkulturelle Norge. Sosiale medier: Eksempelvis: 6

7 IMDI: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet kan distribuere til relevante instanser for eksempel voksenopplæringer og ny i Norge program. DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan distribuere budskap videre til andre brannvesen i Norge. Tradisjonelle norske medier: - Sende ut pressemeldinger om beredskapsdager, aktuelle prosjekter og nyheter 7

8 Vedlegg A: Gjennomførte aktiviteter fra : Utdrag fra handlingsplan for likestilling og antidiskrimmineringsarbeid: Alle arbeidstakere i Brann- og redningsetaten (BRE) skal gis samme mulighet til arbeid, personlig og faglig utvikling. Brann- og redningsetatens viktigste mål i tiden fremover på denne lovens område (ref. Diskrimineringsloven, lov av nr 33), vil være at brannverninformasjon når flest mulig med minoritetsbakgrunn og å rekruttere flere personer med minoritetsbakgrunn til etaten. Det vil også legges vekt på å bevisstgjøre ansattes holdninger. For å nå disse målene, vil det være viktig å videreutvikle kontakt med forskjellige innvandrermiljøer og ha brannverninformasjon tilgjengelig på flere språk og gjennom flere forskjellige kanaler. - På etatens internettside er det lagt ut flerspråklig informasjon om brannvern og om etatens virkeområder. - BRE har i løpet av 2010 utviklet etatens brannsjekk med enkle råd om brannsikkerhet på polsk. Dette ligger tilgjengelig på nettet og distribueres ut til publikum ved arrangementer og forespørsler. - I tillegg er det et eget menypunkt fra hovedsiden som viser til engelsk og flerspråklig informasjon. - Det nasjonale julekalenderprosjektet favner om 5. klassingene i skoler som melder sin interesse for gratis brannvernundervisning. Her når etaten også ut til mange med minoritetsbakgrunn. - Etaten startet i 2008 et samarbeid med blant annet Utrop (Norges eneste flerkulturelle avis), Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, Kaleidoskopets magasin for minoritetsgrupper og Ambisjoner om å finne aktuelle og realistiske tiltak for å nå denne delen av byens befolkning, dette med fokus på brannverninformasjon og rekruttering til etaten. - BRE har i løpet av 2010 nedsatt et kontaktutvalg mellom etaten og representanter for etniske minoritetsgrupper i Oslo (kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter), RIO (Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo), Radio Latin- Amerika minoritetsradioforeningen i Norge, i tillegg til en representant fra Øst-Europa. Det har blitt avholdt 4 møter i 2010, der gruppen har diskutert aktuelle saker i tillegg til å planlegge og gjennomføre beredskapsdager for minoritetsgrupper i Oslo. - Det ble arrangert en beredskapsdag for minoritetsgrupper der deltakerne fikk informasjon om blant annet brannvern, og de fikk prøve å slokke selv. Det ble sendt direkte fra arrangementet på radio Latin-Amerika. - BRE sitter i en nasjonal gruppe initiert av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som skal kartlegge mangfold i 8

9 brannvesenet og komme med aktuelle tiltak for å speile befolkningen ytterligere. - BRE har deltatt på et nordisk nettverksmøte innen dette temaet. - BRE har deltatt på flere seminarer innen temaet mangfold i 2010 eksempelvis Gutter med minoritetsbakgrunn en ressurs?, Den internasjonale migrasjonsdagen og Rekruttering av mangfold. Alle pressemeldinger fra BRE blir sendt til redaksjonene i Utrop, minoritetsradioer, Klar tale (Klar Tale er Norges eneste lettleste nyhetsavis) og andre medier som representerer andre minoritetsgrupper i Oslo. - Det er viktig at alle innbyggere i Oslo kan melde fra om brann og andre ulykker til etatens 110-sentral uavhengig av om man kan norsk eller ikke. Pr i dag fungerer det på den måten at alle vaktoperatørene har som krav til stillingen sin at de kan beherske muntlig engelsk. Ringer melder fra fasttelefon, vil vaktoperatøren se adressen og kunne sende ut brannmannskapene selv om vedkommende ikke vil skjønne språket. Dette har også blitt mulig nå dersom melder ringer fra mobiltelefon (med en feilmargin på 50 meter). - Når det gjelder rekruttering, har Oslo kommune en handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune. Denne planen inneholder en rekke obligatoriske tiltak. Seks av tiltakene går på rekruttering. Disse tiltakene blir oppfylt i Brannog redningsetaten, og etaten har et bevisst forhold til dem, uten at dette har ført til økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn. - Etaten vil fortsatt legge vekt på gode norskkunnskaper i ansettelsesprosessene. Som ansatt i utrykningsstyrken er det helt nødvendig å kunne snakke og kommunisere godt på norsk for å ivareta både egen og andres sikkerhet. Dette gjelder også de ansatte ved 110-sentralen. Også av hensyn til kurs- og opplæringsvirksomheten for utrykningspersonellet er det helt nødvendig med gode norskkunnskaper, også skriftlige. Det bedrives kontinuerlig opplæring av de ansatte som er helt avgjørende for å oppfylle HMS-krav og utføre jobben. For å kunne kommunisere med eiere og forvaltere av tilsynsobjekter og skrive gode tilsynsrapporter, må det også settes krav til norskkunnskaper (skriftlig og muntlig) blant ansatte ved brannforebyggende avdeling. - Etaten vil fortsette å oppsøke steder der man kan treffe potensielle brannkonstabler og andre ansatte med minoritetsbakgrunn. - BRE annonserte i både (Ambisjoner.no er Norges ledende nettportal innen utdanning og karriere rettet mot personer med minoritetsbakgrunn) og hadde egen annonse i den flerkulturelle avisa Utrop i tillegg på da det ble lyst ut ledige stillinger som brannkonstabler i mai Det var 21 personer med minoritetsbakgrunn som søkte, men dessverre ingen som klarte de fysiske testene. 9

10 - Når det gjelder ansattes holdninger, er det noe det fokuseres på allerede fra begynnelsen av ansettelsesforholdet. Alle nyansatte blir introdusert for Oslo kommunes etiske regler og verdigrunnlag. Verdispillet, der man må forholde seg til forskjellige dilemmaer og der et av temaene er rasisme, er implementert i hele virksomheten. Aktuelle for 2011: Fortsette å oppdatere tilgjengelig flerspråklig brannverninformasjon og etatsinformasjon på nettsidene. Foredrag for minoritetsgrupper, i trossamfunn og voksenopplæring Deltakelse på festivaler/arrangementer (for eksempel ERAS-festivalen, Furusetdagene) Delta i det nasjonale prosjektet om julekalender Fortsette samarbeidet med Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune og KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter) Arrangere beredskapsdag for innvandrermiljøet Besøke Sogn videregående skole og informere om etaten og jobbmuligheter Besøke Stovner videregående skole og informere om etaten og jobbmuligheter Annonsering i relevante blader og tidsskrifter som for eksempel Utrop og Ambisjoner Ha bedriftsprofil på Alle pressemeldinger sendes også til medier innen det etniske minoritetsmiljøet i Oslo (PAK-radio, Utrop, Radio- Latin Amerika, Polsk radio) der de oversetter til flere språk. Når Brann- og redningsetaten lager brannvern og rekrutteringsbrosjyrer i BRE presenterer vi også etatens mangfold i form av bildene vi bruker. 10

11 Vedlegg B: Beredskapsdag i 2010: 11

12 Vedlegg C: Brannverninformasjon på flere språk: 12

13 Vedlegg D: Pressemelding

14 Vedlegg E: Ideutkast, prosjektbeskrivelse MINOS film: Etniske minoritetsgrupper i Norge utgjør etter hvert et betydelig antall mennesker. I følge SSB dreier dette seg om ca. 10 % av befolkningen, i alt rundt mennesker. I Oslo er konsentrasjonen spesielt høy med ca mennesker som kan defineres i denne kategorien. Det å drive forebyggende brannvern overfor disse, har mange utfordringer. Disse utfordringene går på språk, kulturforståelse og ikke minst tilgang og innpass, samt distribusjon av informasjon til disse miljøene. Hva er gjort fra før? Norsk brannvernforening ga i 2005 ut brosjyren Brannsikkerhet i bolig på 10 ulike minoritetsspråk sammen med UDI og DSB. Brosjyren ble distribuert til asylmottak over hele landet i perioden Den trykte brosjyren er erstattet av en ny og forbedret utgave i PDF-format. Denne vil bli tilgjengelig via Brannvernforeningens hjemmesider på enda flere språk. I 2010 ble det innledet et samarbeid mellom Skadeforebyggende Forum, Trygg Trafikk og Norsk brannvernforening. Tanken var å utarbeide en sikkerhetspakke for minoritetsspråklige, bestående av film + skriftlig informasjon om temaer som trafikk og brann. Etter et stormøte i fjor høst, hvor mange eksperter pekte på utfordringer og fallgruver ved et slikt prosjekt, ble det lagt på is. Et nytt prosjekt? I kommunikasjonsfaglig sammenheng er det godt kjent at et (still)bilde er mer beskrivende enn 1000 ord. Levende bilder regnes for å være enda sterkere enn det igjen. Ved bruk av universelle uttrykk og virkemidler kan levende bilder være en effektiv måte å nå frem til mange av dem som bor i Norge i dag, og som tilhører en etnisk minoritetsgruppe. På bakgrunn av dette vil vi ta initiativ til å tromme sammen krefter for å lage et prosjekt som har til hensikt å lage informerende filmsnutter om brannvern, beregnet på etniske minoritetsgrupper spesielt. Det er vesentlig at viktige og seriøse aktører blant etniske minoritetsgrupper tar del i prosjekts arbeid. Prosjektets mål kan være å finne svar på disse spørsmålene: Hvem skal vi formidle et budskap til Hva skal budskapet være Hvordan skal vi utvikle budskapet Hvordan skal vi formidle budskapet Initiativet kommer opprinnelig fra Oslo brann- og redningsetat. Da dette vil være like aktuelt overfor hele den delen av den norske befolkningen som har minoritetsbakgrunn, vil Norsk brannvernforening stå for selve prosjektledelsen. Det forutsettes at prosjektet kan søke og finne midler til arbeidet med å utvikle prosjektet, få skrevet filmmanus, spilt inn filmer og distribuert til aktuelle kanaler. 14

15 Noen aktuelle partnere/bidragsytere: Brann- og redningsetaten Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndigheter IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektoratet UDI Utlendingsdirektoratet MIRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon NOAS Norsk organisasjon for asylsøkere 15

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 EMI: en byomfattende enhet Byrådsavdeling for næring og eierskap Bydel Grünerløkka EMI: 7 ansatte Ligger under Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering

Detaljer

Flerkulturell sikkerhetsforsta else

Flerkulturell sikkerhetsforsta else Flerkulturell sikkerhetsforsta else Er det en risikofaktor? Hvordan na frem med sikkerhetstenkning? Diskriminering 1 Dagens mangfold Minoriteter på landsbasis 15,3 % I noen byer er den minoritetsbefolkningen

Detaljer

Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen

Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen 2016 Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen SLUTTRAPPORT Forord Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Nasjonalforeningen for Folkehelsen har igjennom Extraprosjektet

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer

Digital-TV i Norge. Prosjektets virksomhet i 2007

Digital-TV i Norge. Prosjektets virksomhet i 2007 Digital-TV i Norge Prosjektets virksomhet i 2007 Samarbeid / Møtevirksomhet Styringsgruppen -4 møter Referansegruppen -2 møter Medietilsynets prosjektgruppe -ukentlig Nettsiden www.digitaltvinorge.no Digitaltvinorge.no

Detaljer

Sluttrapport. «Hjelp på mitt språk!»

Sluttrapport. «Hjelp på mitt språk!» Sluttrapport for prosjektet «Hjelp på mitt språk!» Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2011/3/0058 Norsk Thyreoideaforbund 1 Forord Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som er gjort

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Prostatakreftforeningen Prosjektnavn: Opplysningsarbeid-minoritetsbefolkningen Prosjektnummer: 2015/RB16435 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor. Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008

En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor. Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008 En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008 Årlig innvandring 1990-2005. Kilde: SSB 25000 20000 15000 10000 Flukt 5000 Familie Arbeid Utdanning 0 1990

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning Pilotsykehussamling Førde 13. Oktober 2010 1 Hege Linnestad Seksjon for likeverdig helsetjeneste Likeverdige helsetjenester for en Mål: flerkulturell

Detaljer

Virksomheten ved Moss folkebibliotek

Virksomheten ved Moss folkebibliotek Virksomheten ved Moss folkebibliotek Rapport fra praksisperioden 04.01.16 05.02.16 Siv Astri Nilsen Fjørtoft Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold

Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold Forord Regjeringen lanserte i 2008 en ny handlingsplan mot tvangsekteskap (2008 2011), med 40 forskjellige tiltak. Ett av dem

Detaljer

Historikk. Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg

Historikk. Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg Historikk OFS ble etablert i 2003 av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE), Statens bygningstekniske etat (BE), Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF), Oslo brann- og redningsetat, Foreningen Næringseiendom,

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB

Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB Brannvesenkonferansen 2013 1 2 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Detaljer

Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL)

Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL) Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL) Desember 2013 Diabeteslinjen skal være et lett tilgjengelig informasjonstilbud med høy faglig kvalitet til alle som har spørsmål om diabetes. Tjenesten er et lavterskeltilbud

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 10/17072-46 Dato: 02.05.2011 VALG 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI â INNSTILLING TIL: VALGSTYRET Administrasjonens innstilling: Fremlagt

Detaljer

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven Samfunnskunnskapsprøven Etterutdanningskurs i Trondheim 7.-8.2.2014 Lars Tveiten, Vox Obligatorisk samfunnskunnskapsprøve 1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i

Detaljer

Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas

Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas Dokument dato Vår referanse 02.11.2015 2015/11182-1 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anders Leonhard Blakseth, tlf. 33412627 Kommunene Brannsjefer 1 av 5 Arkivkode Brannsikkerhet i asylmottak

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Saksbehandler: Arne Fagerland Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 17/4404. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Arne Fagerland Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 17/4404. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Fagerland Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 17/4404 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 25.10.2017 SAK VEDRØRENDE INNVANDRERRÅD Helse- og omsorgssjefens forslag til

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

Hvordan går det egentlig med integreringen?

Hvordan går det egentlig med integreringen? Hvordan går det egentlig med integreringen? Utfordringer og muligheter Dyveke Hamza, avdelingsdirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Utfordring Det er for mange innvandrere i Norge, spesielt

Detaljer

NAV, Side 1

NAV, Side 1 En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent område er bedre enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det kreves visse ferdigheter, men disse er enkle å lære.

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk og kommunikasjonsstrategi med minoritetsperspektiv?

Kommunikasjonspolitikk og kommunikasjonsstrategi med minoritetsperspektiv? OMOD Pb. 4633 Sofienberg 0506 Oslo Tel: 22 20 87 37/ 22 20 62 17 Mail: kontakt@omod.no Kommunikasjonspolitikk og kommunikasjonsstrategi med minoritetsperspektiv? I høringsnotatene vedr. statens kommunikasjonspolitikk

Detaljer

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere 22.02.2017//Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

INNVANDRERBEFOLKNINGEN Innvandrerbefolkningen i Bergenkommune

INNVANDRERBEFOLKNINGEN Innvandrerbefolkningen i Bergenkommune INNVANDRERBEFOLKNINGEN I BERGEN Innvandrerbefolkningen i Bergenkommune Innvandrerbefolkningen 1 i Bergenharøkt markantdesisteårene.bergenharsammenliknet medosloog endel andrekommunerpåøstlandethattenrelativt

Detaljer

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000 3. Ÿ Antall minoritetsspråklige elever i grunnskolen er mer enn fordoblet i løpet av de siste ti årene. I 1998 talte denne gruppen 35 945 personer. De minoritetsspråklige elevene fordeler seg på 75 prosent

Detaljer

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet 1 Verden i dag Migrasjon, 1990-2000: 175 mill. i 2000 (x4 jf. 1975) og 230 mill. innen 2050 Kilde: Population Action

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler

Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler Senioringeniør Lars Haugrud, DSB DLE-konferansen 2010 1 Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid?

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Regjeringens innsats mot kjønnslemlestelse 2002

Regjeringens innsats mot kjønnslemlestelse 2002 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet 2002 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning Postboks 8169 Dep,

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning

Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Skattytere med utenlandsk bakgrunn utgjør en stadig større andel av skattytermassen. Artikkelen viser at denne gruppen skiller seg ut

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 1-2017 Møtedato: 23.-24.01.17 Journalnr.: 2017/26 Saksliste Sak FUG 01/2017 Sak FUG 02/2017 Sak FUG 03/2017 Sak FUG 04/2017 Sak FUG 05/2016 Sak FUG 06/2017 Sak FUG

Detaljer

Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse

Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse www.alarga.org Partnerbedrifter: Den globale kunnskapsøkonomien handler om tre hovedfaktorer slik professor Richard Florida har påpekt

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Brukersamlinger et delprosjekt

Brukersamlinger et delprosjekt Brukersamlinger et delprosjekt 3 Brukersamlinger for etnisk minoritetsspråklige foreldre til barn med hørselstap Hvor? Stavanger, Oslo, Trondheim, Porsgrunn Gjennomføring og innhold Stavanger (Statped

Detaljer

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn.

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Ann-Magrit Austenå, assisterende generalsekretær Norges Røde Kors Verden i dag Internasjonal migrasjon doblet de siste 25 årene i dag 200 millioner

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

flerspråklige nettressurser for en flerspråklig barnehage Digital arena barnehage 2016 Tromsø - Lillestrøm - Bergen

flerspråklige nettressurser for en flerspråklig barnehage Digital arena barnehage 2016 Tromsø - Lillestrøm - Bergen Tema Morsmål flerspråklige nettressurser for en flerspråklig barnehage Digital arena barnehage 2016 Tromsø - Lillestrøm - Bergen Målfrid Bleka, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Språklig

Detaljer

INNVANDRERRÅDET I HEDMARK, REVISJON AV RETNINGSLINJER OG NAVN

INNVANDRERRÅDET I HEDMARK, REVISJON AV RETNINGSLINJER OG NAVN Saknr. 100/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Mostafa Pourbayat INNVANDRERRÅDET I HEDMARK, REVISJON AV RETNINGSLINJER OG NAVN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Flerkulturelt friluftsliv. Seminar Bø 4.september 2017

Flerkulturelt friluftsliv. Seminar Bø 4.september 2017 Flerkulturelt friluftsliv Seminar Bø 4.september 2017 Norsk Friluftsliv 950.000 medlemmer og mer enn 5000 lag og foreninger Hvorfor flerkulturelt friluftsliv? Fokus på å øke andelen personer med innvandrerbakgrunn

Detaljer

Brukere med. innvandrerbakgrunn

Brukere med. innvandrerbakgrunn Brukere med innvandrerbakgrunn Hvem er innvandreren i mottaket? Asylsøker Bosatt av Imdi og gjennomført introduksjonsprogram med oppfølging fra INN Familiegjenforent med tidligere bosatte Familiegjenforent

Detaljer

Tolk hjelp eller forhindring? 23 mai 2012 Birgit Lie SSHF og RVTS -sør

Tolk hjelp eller forhindring? 23 mai 2012 Birgit Lie SSHF og RVTS -sør Tolk hjelp eller forhindring? 23 mai 2012 Birgit Lie SSHF og RVTS -sør 2 Bruk av tolk i NAV IMDI rapport 2012 3328 NAV ansatte: Resultat: Feilinformasjon plikter og rettigheter Manglende oppfølging og

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Vedlegg 1: Statistikkrapportering årsrapport 2016

Vedlegg 1: Statistikkrapportering årsrapport 2016 Vedlegg 1: Statistikkrapportering årsrapport 2016 Statistikktabell 3: Antall bosatte i 2016, fordelt på fylke og personkategori. I tillegg familieinnvandrede i 2016 med personer som tidligere har blitt

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3.

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3. 2. MÅL OG SATSINGSOMRÅDER KIMs målsettinger for 2011 er fastsatt i kg1. res. av 18.12.2009 om utvalgets sammensetning, i mandat for utvalget for perioden 2010 2013 samt i Prop. 1 S (20010-2011) for Barne-,

Detaljer

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere.

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig at elevene får informasjon om forestillingen i forkant. Det øker interessen og gir et bedre utbytte av det de opplever. Dette er en

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivninger 2010-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201004/brunborg.pdf

Detaljer

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) 2014-2017 INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN 2 I år (2013) skal det nomineres nytt Kontaktutvalg mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

3. Utdanning. Trude Fjeldseth

3. Utdanning. Trude Fjeldseth Innvandring og innvandrere 2004 Utdanning Trude Fjeldseth 3. Utdanning I 2003 var det i overkant av 2 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Antallet har økt i takt med det totale antallet

Detaljer

Hvordan gjøre naturen til en god inkluderingsarena? Natursamling i Stavanger 17.september 2016

Hvordan gjøre naturen til en god inkluderingsarena? Natursamling i Stavanger 17.september 2016 Hvordan gjøre naturen til en god inkluderingsarena? Natursamling i Stavanger 17.september 2016 NORSK FRILUFTSLIV fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner 940 000 medlemskap

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

Håndbok for byggeiere

Håndbok for byggeiere Håndbok for byggeiere Frokostmøte Multiconsult Auditoriet 7. november 2014 Vi presenterer: Boken foreligger som gratis Pdf på BFO hjemmeside Første lille opplag på 1000 bøker er ute! Boken kan kjøpes i

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars Gode grep og statlige virkemidler NAV Ledighetsprosent innvandrer Ledighetsprosent norskfødte 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% NAV, 17.03.2016 Side 2 Fakta

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Prøve i samfunnskunnskap. Ingun Westlund

Prøve i samfunnskunnskap. Ingun Westlund Prøve i samfunnskunnskap Ingun Westlund Hvorfor er det innført en prøve i samfunnskunnskap? Hvordan har vi laget prøven? Hva skjer framover? Hva skal dere gjøre? Ingun Westlund 23.10.2013 Side 2 Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse:

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse: Saksframlegg Høring - Forslag til endring i statsborgerloven. Krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap Arkivsak.: 14/52856 Forslag

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner 1. Om kommunen og det lokale integreringsarbeidet Hva er din stilling og ansvarsområder i kommunen? - Rådgiver

Detaljer

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no Hvordan komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no 1 Innhold Innledning...3 Hvor mange har innvandrerbakgrunn der du bor?...4 Barrierer og utfordringer...5 Aktuelle

Detaljer

Kandidat 1: Kandidat 2. Kandidater fra valgkomiteen for Dialogforum Bodø

Kandidat 1: Kandidat 2. Kandidater fra valgkomiteen for Dialogforum Bodø Introduksjon Den 23.mars. 2015 ble det opprettet en valgkomité bestående av Delvin Chooly, Iramghan Malik og Tomás López. Valgkomites mandat er å rekruttere og fremme et forslag til nye kandidater til

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser. Erfaringer fra et prosjekt

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser. Erfaringer fra et prosjekt Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Erfaringer fra et prosjekt Frambu 19.05.09 Anne Hertzberg Faser i prosjektet 2007: Startet oversettelser

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Meninger rundt bordet (Ref #e9e55d97)

Meninger rundt bordet (Ref #e9e55d97) Meninger rundt bordet (Ref #e9e55d97) Søknadssum: 100 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Skedsmo bibliotek / 974555468

Detaljer

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet Hos oss er forskjeller det normale Mangfold og integrering i Posten-konsernet Vi er stolte av vårt etniske mangfold Personalintensiv virksomhet som gir alle like muligheter for arbeid og karriere Årets

Detaljer

Kvalsund & Hammerfest kommune INFORMASJONSSTRATEGI NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE. Info strategi behandlet den 16. januar 2017

Kvalsund & Hammerfest kommune INFORMASJONSSTRATEGI NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE. Info strategi behandlet den 16. januar 2017 2017 Kvalsund & Hammerfest kommune INFORMASJONSSTRATEGI NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE strategi behandlet den 16. januar 2017 1. Innledning Veldig mange mennesker blir berørt av en kommunesammenslåing.

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann.

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Side 1 av 5 2012 11.04.2013 Monica Varan Formål OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Opplysningskontorets virkemidler skal være utvikling og distribusjon

Detaljer

Norges Høyesteretts informasjonsvirksomhet

Norges Høyesteretts informasjonsvirksomhet Norges Høyesteretts informasjonsvirksomhet Høyesterett er landets øverste domstol og dømmer i siste instans. Høyesterett er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere rettsinstanser Høyesteretts hovedoppgave

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap 50 timer samfunnskunnskap Generell info Tanja Aas, Vox, 2016 08.11.2016 Side 1 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 22 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer