Kommunikasjonsplan SSHF I.7.INF-3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3"

Transkript

1 Kommunikasjonsplan SSHF I.7.INF

2 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede strategier som skal ligge til grunn og hvilke tiltak som skal gjennomføres. Planen er i tråd med mål og prinsipper i Kommunikasjonsplakat for Helse Sør-Øst og Den statlige kommunikasjonsplakaten. Kommunikasjonsplanen støtter opp under mål i gjeldende strategiplan for Sørlandet sykehus HF. Hovedmål for kommunikasjonsarbeidet All kommunikasjon skal bygge på verdigrunnlaget i SSHF. Det overordnede målet for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF er å bidra til å skape trygghet og tillit hos pasienter, pårørende og befolkningen ellers, i tråd med foretakets visjon Trygghet når du trenger det mest. Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til å skape realistiske forventninger i befolkningen for den behandlingen Sørlandet sykehus HF tilbyr. I 2013 og 2014 er det tre hovedmål for kommunikasjonsarbeidet: 1. Sørlandet sykehus HF skal bedre pasientinformasjonen 2. Sørlandet sykehus HF skal øke dialogen med befolkningen, herunder egne ansatte 3. Sørlandet sykehus HF skal framstå som en helhet med ett behandlingstilbud Kommunikasjonsarbeidet skal understøtte de fem strategiske satsningsområdene for Sørlandet sykehus HF ved å ha særskilt fokus på saker som omhandler disse (pasientsikkerhet, kultur for helhet, samhandling, rusbehandling og kreftbehandling). Strategi Sørlandet sykehus HF vil prioritere intern kommunikasjon for å bedre mulighetene for intern meningsutveksling, øke kunnskap blant ansatte om SSHFs tilbud og styrke fellesskapsfølelsen. Sørlandet sykehus HF vil øke bruken av tradisjonelle elektroniske kanaler for å bidra til åpenhet og innsyn, gjøre pasientinformasjon mer tilgjengelig og legge bedre til rette for involvering og medvirkning. Sørlandet sykehus HF vil ta i bruk sosiale medier der det kan være med på å styrke vår evne til å kommunisere og informere. Arbeidsfordeling Denne planen tydeliggjør hvilke kanaler og tiltak kommunikasjonsenheten har hovedansvar for. I tillegg må hver enkelt enhet/avdeling/klinikk vurdere kommunikasjonstiltak som ikke fanges av denne planen, knyttet til både ordinær drift og i omstillinger. Hver enkelt enhet/avdeling/klinikk har for eksempel ansvar for fagspesifikk pasientinformasjon, eller avdelingsvis/klinikkvis informasjon på foretakets nettsider. Kommunikasjonsenheten ved Sørlandet sykehus HF kan bistå den enkelte avdeling med intern og ekstern kommunikasjon. Dette kan innebære å produsere trykksaker, bistå ansatte som ønsker å nå

3 ut med budskap til ulike målgrupper internt og eksternt, eller bistå ved ulike kampanjer og prosjekter. Kommunikasjonsenheten er ansvarlig for SSHFs intra- og internettsider. Enheten bistår ved kriseberedskap, og har hovedansvar for ivaretakelsen av foretakets grafiske profil. Kommunikasjonsenheten hjelper ellers media som ønsker opplysninger og kontakt med ansatte ved SSHF. Det er utarbeidet egen veileder/retningslinje for kontakt med media. Tiltak Tiltakene skal startes opp innen utgangen av Innen utgangen av 2014 skal kommunikasjonsenheten sørge for at minst fem av tiltakene er evaluert i samarbeid med representanter for hovedmålgruppe til hvert enkelt tiltak. Mål 1: Sørlandet sykehus HF skal bedre pasientinformasjonen Bedre nettsider Pasientinformasjon, diagnoseinformasjon og informasjon om pasientforløp skal forbedres og legges ut på foretakets nettsider Utvikling av nettsidene er også et samarbeid med Helse Sør- Øst og helsenorge.no. Kommunikasjonsenheten i SSHF har redaktøransvar for nettsidene, mens hver enkelt avdeling/enhet/klinikk har ansvar for egne sider. Web-ansvar i klinikkene skal tydeliggjøres og nødvendig opplæring skal gjennomføres med støtte fra kommunikasjonsenheten. Fagspesifikk pasientinformasjon skal gjøres elektronisk tilgjengelig på nettsidene. Nyhetssiden skal prioriteres som hovedkanal for å informere om det som skjer ved Sørlandet sykehus HF. Gjennomgang av informasjon til fremmedspråklige Handlingsplan for minoritetshelse i Sørlandet sykehus HF har eget tiltakspunkt som omhandler pasientinformasjon. I samarbeid med Poliklinikk for psykosomatikk og traumer (PST) skal pasientinformasjon på aktuelle språk gjennomgås. Eventuell ny informasjon skal utarbeides i samarbeid med PST. Publisere tilsynsrapporter, målinger og uønskede hendelser 3-3-meldinger om uønskede hendelser Sørlandet sykehus HF vil publisere anonymiserte versjoner av meldinger om uønskede hendelser (Spesialisthelsetjenesteloven 3-3) på foretakets internettsider. Hensikten er å bidra til åpenhet og informere om hvordan helseforetaket arbeider med forbedring og pasientsikkerhet. Klinikkenes kvalitetsutvalg har sammen med kommunikasjonsenheten ansvar for at meldingene blir publisert etter saksbehandling i klinikkens kvalitetsutvalg.

4 Tilsynsrapporter og målinger For å bidra til åpenhet og innsyn skal Sørlandet sykehus HF i større grad publisere og omtale ulike målinger, evalueringer, tilsynsrapporter o.l. Dette gjøres i samarbeid med den enkelte avdeling/klinikk/sykehusledelse. Språkvask av pasientbrev Det vurderes hva som kan skrives om i innkallingsbrev, innleggelsesbrev og andre standarddokumenter som sendes til pasienter. Gjennomgang gjøres i samarbeid med klinikkenes arbeidsutvalg og foretaksjurist. Hensikten er å gjøre innholdet mest mulig forståelig for pasienten, og holde mengden informasjon på et nødvendig minimum. Mål 2: Sørlandet sykehus HF skal øke dialogen med befolkningen, herunder egne ansatte Aktivt og oppsøkende mediearbeid Møter med redaksjoner Tettere og mer uformell dialog med sykehusledelsen etterspørres av enkelte journalister. Det skal gjennomføres uformelle dialogmøter med redaksjoner som ber om det. Media som kanal for helseopplysning Sykehuset har et ansvar for å formidle helseopplysning til befolkningen. Kommunikasjonsenheten skal legge til rette for at ansatte kan bidra med sin kompetanse slik at helseopplysning kan tilpasses et bredt publikum. Proaktiv i arbeidet med å videreformidle informasjon om virksomheten i SSHF Kommunikasjonsenheten bistår enheter/ansatte som ønsker å formidle budskap gjennom media. Enheten tar også initiativ overfor enheter/ansatte som har saker som bør interessere allmennheten, og samarbeider om tips og tilrettelegging for media. Mediekurs Informasjonsenheten utvikler og tilbyr tilpassede interne kurs for ledere, tillitsvalgte og andre ansatte som hyppig kommer i kontakt med media. Hensikt: Øke kunnskapen om hvordan nyhetsmedia fungerer, og trene på å formidle informasjon gjennom nyhetsmedia. Sosiale medier Sørlandet sykehus HF vil bruke sosiale medier dersom det styrker vår kommunikasjon med egne ansatte, andre helseforetak, media og befolkningen. Det kan være viktig at befolkningen får informasjon om virksomheten og generell helseopplysning også gjennom sosiale medier. Facebook Sørlandet sykehus HF vil vurdere å opprette egen side på Facebook. Siden vil i så fall bli administrert av kommunikasjonsenheten. Alle som blir tilhenger av en eventuell side vil kunne følge nyheter og saker om Sørlandet sykehus HF. I forkant skal det lages en strategi for innhold, og hvordan siden skal få oppslutning.

5 Twitter Sørlandet sykehus HF vil vurdere å bruke twitter til å komme i kontakt med media og politikere, andre opinionsdannere og helsepersonell. Kommunikasjonsenheten vil i så fall ha ansvar for twitterkontoen. Egen strategi for innhold på twitter lages. Delta i offentligheten med helseinformasjon Sørlandet sykehus HF deltar i ulike fora for å fortelle om virksomheten, som for eksempel ulike karrieredager, forskerdagene osv. Det er økt fokus på forebyggende helsearbeid i samfunnet. Sørlandet sykehus HF vil fortsette å stille med ulike fagpersoner til de arrangementene og foraene som er hensiktsmessig. Strategisk bruk av Praksisnytt Praksisnytt går til fastleger i Agder. Sørlandet sykehus HF skal være ansvarlig utgiver. Informasjonsenheten skal delta i redaksjonen. Innhold i Praksisnytt skal blant annet ta opp i seg satsningsområdene i Strategiplanen. Hyppighet på utsendelse vil variere, blant annet avhengig av om kritisk/viktig informasjon må ut raskt. Pdf-utgave publiseres elektronisk på foretakets nettsider. Nytt intranett SSHF innfører nytt intranett, med større grad av interaktivitet for å stimulere til meningsutveksling. Egen strategi lages, der fokus er den enkelte bruker/ansatt og dennes behov. Egen intranettside styres av hvor i organisasjonen man befinner seg. Det skal gjøres tydeligere skiller mellom informasjon fra nærmeste leder og/eller avdelingsleder, tekniske driftsmeldinger, felles informasjon som angår alle, informasjon og meninger fra toppledelse osv. Bloggmuligheter, oppslagstavle o.l skal også vurderes. Mål 3: Sørlandet sykehus HF skal framstå som en helhet med ett behandlingstilbud Nyhetsbrev Sørlandet sykehus HF skal lage et nyhetsbrev, som distribueres elektronisk, jevnlig og relativt hyppig. Kanalen skal brukes for informasjon om nye tilbud, aktuelle saker i media, ny forskning, spesielle hendelser, vedtak og prosesser, de gode historiene. Målgrupper internt og eksternt. Ett årlig magasin Sørlandet sykehus HF lager ett magasin per år. Primært ekstern målgruppe. Distribueres i papirformat gjennom egne kanaler som i innkallingsbrev, til primærhelsetjenesten, i avdelingene osv. Publiseres også elektronisk. Innhold: En oppsummering over siste år/popularisert årsrapport. En presentasjon av sykehuset i store trekk. Kan være temamessig lagt opp. Profilprogrammet Helse- og omsorgsdepartementet reviderte nasjonalt profilprogram i Alle RHF og helseforetak har nå en enhetlig profil, som skal signalisere en offentlig eid, finansiert og sammenhengende spesialisthelsetjeneste. Sørlandet sykehus HFs egen logo fases ut, og det nasjonale profilprogrammet implementeres raskest mulig, senest innen andre halvår 2013.

INFORMASJONSSTRATEGI 2004

INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Styresaknr. 2/04 REF: 2004/000047 INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Saksbehandler: Randi Angelsen Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Nordlandssykehuset basisdokument Saksbehandlers kommentar: Denne saken gir

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Kommunikasjon Oslo, 10. desember 2008 Med bakgrunn i de mål som ligger til grunn for etableringen av Oslo universitetssykehus - og føringer som ligger i mandatet til de tre

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 06.02.14 Innhold INNLEDNING... 3 Kommunikasjon i kommunen hvordan og hvorfor?... 3 Hva er informasjon og kommunikasjon?... 3 Hva bygger vi

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Vedtatt av Sørum kommunestyre XX.XX.XX Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. Lederforum 12.11.09 Ø/A 02.12.09

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Vedtatt av Sørum kommunestyre XX.XX.XX Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. Lederforum 12.11.09 Ø/A 02.12.09

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer