Kommunikasjonsplattform

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsplattform"

Transkript

1 Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon Telefaks

2 INNHOLD Innledning s. 1 Prinsipper for kommunikasjonsarbeidet.... s. 2 Mål med kommunikasjonsarbeidet s. 4 Forskningsrådets hovedbudskap s. 4 Målgrupper s. 5 Kanalvalg s. 5 Ansvar for kommunikasjonsarbeidet s. 6 Hovedmål og resultatmål s. 8 Overordnet mål 4: E T GODT FORSKNINGSSYSTEM Innen utløpet av 2005 skal forutsetningene for nyskaping og omstilling i Norge være styrket gjennom bedre samspill innad i forskningssystemet og mellom forskning, næringsliv og offentlig forvaltning. Overordnet mål 5: E T OFFENSIVT FORSKNINGSRÅD Innen utløpet av 2005 skal 80 % av både forskere, forskningsinstitusjoner, bedrifter og departementer være godt eller meget godt fornøyd med Forskningsrådets tjenester. Forskningsrådets kommunikasjonsplattform finner du i sin helhet på våre nettsider Forskningsrådets hovedmål og resultatmål er under revisjon i forbindelse med utarbeiding av ny strategi. 9

3 Innledning Det legges stadig større vekt på en organisasjons evne til å kommunisere godt med omverdenen. Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel, og god kommunikasjon er en betydelig suksessfaktor for organisasjoners evne til å nå sine mål og for å etablere og vedlikeholde et konstruktivt forhold til sine målgrupper. Forskningsrådet er et strategisk og utøvende organ med følgende hovedoppgaver: å gi forskningspolitiske råd å gi finansiell støtte til forskning og forskerutvikling å skape møteplasser for dem som finansierer, utfører og bruker forskningen. Kommunikasjon er sentralt for at Forskningsrådet skal ta sitt ansvar og løse sine oppgaver på en tilfredsstillende måte, og det er et virkemiddel som bidrar til å nå Rådets målsettinger. Forskningsrådets kommunikasjonsplattform gir prinsipper og føringer for Forskningsrådets totale arbeid med kommunikasjon. Kommunikasjonsplattformen skal blant annet følges opp av årlige planer for medie- og samfunnskontakt. Det skal også utarbeides områdevise årlige planer. 1

4 Prinsipper for kommunikasjonsarbeidet Forskningsrådets arbeid med kommunikasjon og informasjon skal være tuftet på målsettinger og prinsipper for den statlige informasjonspolitikken, som bygger på følgende prinsipper: aktiv informasjon kommunikasjon helhet linjeansvar lederansvar Arbeidet skal ha disse kjennetegnene: Aktiv kommunikasjon Informasjon fra Forskningsrådet skal ikke bare være tilgjengelig, men også bys aktivt fram for målgruppene på den til enhver tid mest hensiktsmessige måte. Faktabasert og positivt Forskningsrådet skal gi faktabaserte, kvalitetssikrede og veloverveide uttalelser både når det gjelder forskningspolitiske utspill og presentasjon av forskningens resultater. Det skal legges vekt på positive framstillinger snarere enn krisebetonte og negative. Åpenhet Kommunikasjonsarbeidet skal bære preg av åpenhet og innsyn så vel internt som eksternt. Dialog Forskningsrådet skal gjøre ulike målgrupper kjent med Forskningsrådets, områdenes og programmenes sentrale beslutninger og uttalelser. Det skal innhentes synspunkter på viktige prosesser/saker, og det skal tas utgangspunkt i målgruppenes ønskede tiltak, deres etterspørsel etter informasjon og deres behov og ønsker for å påvirke Rådets arbeid. Målrettet, koordinert, prioritert og systematisk Forskningsrådet skal være målrettet og koordinert, og konsentrert om et utvalg definerte og prioriterte temaer. Det er likevel viktig at Forskningsrådet ivaretar helhet og bredde. Diskuterende, heller enn bombastiske Forskningsrådets forskningspolitiske uttalelser skal reflektere de diskusjoner som ligger til grunn for saken. Merutnytting av tiltak Det skal legges opp til flerbruk av enkelttiltak ved at disse kommuniseres via ulike kanaler og til forskjellige målgrupper. Alliansebygging Forskningsrådet skal arbeide for bredest mulig allianser bak sine hovedbudskap. 2 3

5 Mål med kommunikasjonsarbeidet Arbeidet med kommunikasjon skal bidra til å nå Forskningsrådets mål. Målene er satt opp i en struktur på to nivåer: 1 Overordnede mål for Forskningsrådet 2 Resultatmål på Forskningsrådsnivå Se side 8 og 9 i folderen. Forskningsrådets hovedbudskap Hovedbudskapet i kommunikasjonen er knyttet til stikkordene verdiskaping og livskvalitet. I tillegg har Forskningsrådet et mål om å stimulere til en opptrapping av bevilgninger til forskning til gjennomsnittlig OECD-nivå innen Verdiskaping Forskning som drivkraft i framtidens økonomi Gjensidig avhengighet mellom grunnforskning og anvendt forskning Behov for å styrke rekruttering til forskning Behov for å fremme kvalitet og effektivitet i forskningen. Livskvalitet Forskningens betydning for å videreutvikle velferd og livskvalitet i det norske samfunnet og for den enkelte. Målgrupper Følgende målgrupper er sentrale for Forskningsrådets kommunikasjonsarbeid: politikere i Regjeringen og på Stortinget, samt lokalpolitikere ansatte i sentral- og lokalforvaltning representanter i norsk næringsliv og næringslivets organisasjoner forskere og representanter for forskningens organisasjoner og institusjoner representanter fra relevante frivillige organisasjoner allmennheten journalister (både målgruppe og kanal) egne ansatte. Kanalvalg Kanalvalg mot utvalgte målgrupper vil være situasjonsbestemt og må være gjenstand for kontinuerlig vurdering. Forskningsrådet skal gi høy prioritet til å videreutvikle disse kanalene: nettkommunikasjon de personlige møtene kommunikasjon gjennom massemedia. 4 5

6 Ansvar for kommunikasjonsarbeidet Forskningsrådets hovedstyre har ansvar for å gi overordnete føringer for Forskningsrådets strategiske arbeid med kommunikasjon. Forskningsrådets administrative ledelse har ansvar for å fremme strategier for kommunikasjon for Hovedstyret og sikre at arbeidet med strategier og handlingsplaner blir fulgt opp og evaluert. Ledelsen har også ansvar for at det blir stilt tilstrekkelig med ressurser til disposisjon, slik at kommunikasjonsarbeidet kan utvikles etter intensjonene. Forskningsrådets områder har ansvar for å gi innspill til sentrale strategier og årlige handlingsplaner som berører kommunikasjonstiltak, følge opp disse og utarbeide årlige områdevise aktivitetsplaner. Områdeledelsen har også et ansvar for å påse at det blir satt av tilstrekkelig med ressurser til å følge opp ulike planer og tiltak. Områdeledelsen har i tillegg ansvar for å sikre at områdestyrer og programstyrer er tilstrekkelig orientert om Forskningsrådets kommunikasjonsdokumenter. Området for informasjon særskilt ansvar Området for informasjon har ansvar for å fremme utkast til kommunikasjonsstrategier og Årsplan for medie- og samfunnskontakt. Informasjon har dessuten et ansvar for å sikre at sentrale og prioriterte tiltak blir fulgt opp i samarbeid med aktuelle områder. Informasjon har også ansvar for å legge til rette for god intern kommunikasjon, inkludert Forskningsrådets tillitsvalgte, og for å sørge for at Forskningsrådets ansatte besitter tilstrekkelig kompetanse innen kommunikasjon. Området for økonomi og organisasjon (IT og personal) særskilt ansvar ØO har et særskilt ansvar for å bidra til at det utvikles gode elektroniske verktøy og arbeidsformer, for å sikre et effektivt og moderne kommunikasjonsarbeid. ØO har også et spesielt ansvar for å sikre at Forskningsrådets medarbeidere har/får tilstrekkelig kompetanse til å kunne utnytte og utvikle nye tjenester. Programstyrene har ansvar for å utarbeide og følge opp egen kommunikasjonsplan for programmet. I dette ligger også et ansvar for å stimulere til formidling fra programmets enkeltprosjekter. 6 7

7 Hovedmål og resultatmål Overordnet mål 1: E N FREMTIDSRETTET FORSKNINGSPOLITIKK Innen utløpet av 2005 skal vi være en høyt verdsatt rådgiver for myndighetene og ha hatt betydelig påvirkning på Regjeringens og departementenes forskningspolitikk. Innen utløpet av 2005 skal de årlige investeringene i FoU i Norge opp på gjennomsnittlig OECD-nivå. Forskningsrådets andel av de offentlige forskningsmidlene skal være minst like stor som i Overordnet mål 2: F ORSKNING AV HØY KVALITET Innen utløpet av 2005 skal antall norske forskere på internasjonalt toppnivå være klart høyere enn i Innen utløpet av 2005 skal nasjonalt viktige kunnskapsområder vise klare tegn til faglig fornyelse. Overordnet mål 3: Ø KT BRUK AV FORSKNINGENS RESULTATER Innen utløpet av 2005 skal næringslivet gjennom økt bruk av forskningsresultater ha styrket sin konkurransesituasjon og sitt verdiskapingspotensial. Innen utløpet av 2005 skal grunnlaget for offentlig tjenesteyting og forvaltning være forbedret gjennom økt bruk av forskningsresultater. 8

Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for perioden 2006-2015.

Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for perioden 2006-2015. 1 Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for perioden 2006-2015. Visjon Norsk arbeidsliv skal være i stand til å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse Overordnet

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utarbeidet for Kunnskapsdepartementet etter bestilling til samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune og Norges forskningsråd 17. april 2009

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

28. 8. 2015 STRATEGI 2015-2017. Etter strategisjekk 2015 halvveis i strategiperioden

28. 8. 2015 STRATEGI 2015-2017. Etter strategisjekk 2015 halvveis i strategiperioden 28. 8. 2015 STRATEGI 2015-2017 Etter strategisjekk 2015 halvveis i strategiperioden Finans Norges samfunnsrolle og visjon Finans Norge skal legge til rette for en effektiv, lønnsom og moderne finansnæring

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

INFORMASJONSSTRATEGI 2004

INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Styresaknr. 2/04 REF: 2004/000047 INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Saksbehandler: Randi Angelsen Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Nordlandssykehuset basisdokument Saksbehandlers kommentar: Denne saken gir

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Innhold 1. Målsetninger... 2 1.1. Innledning... 2 1.2. Kommunikasjonsmål... 2 1.3. Kommunikasjonsprinsipper... 2 2. Strategier... 3 2.1. Strategisk kommunikasjonsplanlegging...

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING - Med mål om å fremme innovative offentlige anskaffelser Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014 1 1. Bakgrunn Det offentliges utgifter til kjøp av varer

Detaljer