INFORMASJONSSTRATEGI 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSSTRATEGI 2004"

Transkript

1 Styresaknr. 2/04 REF: 2004/ INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Saksbehandler: Randi Angelsen Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Nordlandssykehuset basisdokument Saksbehandlers kommentar: Denne saken gir et kortfattet tilbakeblikk på sykehusets informasjonsarbeid i 2003, og peker på viktige informasjonsområder for 2004 som styret bes tas stilling til. Nordlandssykehuset har ikke en overordnet strategisk informasjons- og kommunikasjonsplan. Som en konsekvens av at vi nå har ferdigstilt sykehusets basisdokument, vil det i løpet av våren bli utarbeidet en overordnet plan som vil bli lagt frem for styret. Denne vil i større grad belyse informasjons- og kommunikasjonsarbeidets strategiske betydning som verktøy for å nå organisasjonens mål, både internt og eksternt. Den vil også ta for seg de lover og forskrifter som regulerer informasjonsarbeid i helseforetak, vårt forhold til media og gjennomgå de statlige prinsipper for informasjonsarbeid. Saken som legges frem for styret nå, er mer handlingsorientert og peker på sentrale informasjonsområder og utfordringer i Innledning Nordlandssykehuset er et av Nord-Norges ledende og største sykehus både med hensyn til faglig kompetanse, pasienttilbud og antall behandlede pasienter. Nordlandssykehuset går i 2004 inn i sitt tredje år som helseforetak, med sykehusene i Bodø (somatikk og psykiatri) og sykehuset i Lofoten som de store institusjonene. Sammenslåingen har gått bra uten store indre brytninger. Nordlandssykehuset står overfor store økonomiske utfordringer i de to nærmeste årene, 2004 og Sykehuset har et tilpasningsproblem på 146 millioner kroner med krav om balanse ved utgangen av Totalt budsjett for sykehuset er i 2004 på 1, 7 mrd. En endring i budsjett i denne størrelsesorden vil få konsekvenser både for ansatte og pasienttilbud. Nåsituasjon for informasjonsarbeidet Nordlandssykehuset har per januar 2004 to fast ansatte informasjonsmedarbeidere; informasjonssjef og informasjonskonsulent/web-redaktør. Informasjonsseksjonen har ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre informasjons- og kommunikasjonstiltak internt og eksternt i organisasjonen. Styresak 2/

2 En viktig oppgave for informasjonsseksjonen er å gi praktiske råd og veiledning overfor avdelingene i deres informasjonsarbeid. Dette gjelder både strategisk rådgivning, medierådgivning og praktisk hjelp knyttet til intranett, Internett og produksjon av trykksaker. Tiltak som ble gjennomført i eksempler I 2003 tok sykehuset for alvor i bruk nytt publiseringsverktøy for intranett og Internett. I november ble det tilsatt egen web-redaktør/informasjonskonsulent som skal ha det daglige ansvar for utvikling og vedlikehold av intranett og Internett. Det ble utarbeidet pasientbrosjyrer for de somatiske sykehusene i Bodø og Lofoten (Lofoten klar januar 2004). Disse inneholder praktisk informasjon om sykehusoppholdet og pasientrettigheter, og har som primærmålgruppe pasienter som skal legges inn. Samtidig med produksjon av pasientbrosjyrene, ble det foretatt en total gjennomgang av innhold og oppsett i brev vi sender ut til våre pasienter. Dette for å kvalitetssikre innholdet og kommunisere på en mest mulig profesjonell og samordnet måte overfor pasientene. Nordlandssykehuset tok i 2002 i bruk sin nye logo, en gul sommerfugl med et hjerte inni. Informasjonsseksjonen har spilt en sentral rolle i implementeringen av denne gjennom aktivt å ta den i bruk og tilrettelegge for bruk i organisasjonen for øvrig. Implementering av logoen har vært spesielt viktig med tanke på den organisasjonsbyggende effekt et nytt felles logosymbol kan ha internt. Også overfor befolkningen generelt har det vært viktig å synliggjøre logoen for på den måten å skape tilhørighet til sykehuset og synliggjøre den organisatorske endringen som har foregått. Sommeren 2003 kjøpte vi inn fleecejakker og T- skjorter med logo og la disse ut for salg til de ansatte. En kjempesuksess! Informasjonsskeksjonen hadde det redaksjonelle ansvar for utarbeidelsen av Nordlandssykehuset basisdokument, som ble ferdigstilt på slutten av Informasjonsseksjonen deltok i utarbeidelse av inforkmasjonsmateriell og pressehåndtering i saker knyttet til modernisering- og utbyggingsprosjektet. Mediekontakt/pressemeldinger knyttet til øvrige saker. Årsrapport Målgrupper i informasjonsarbeidet Det er få institusjoner som har et så bredt nedslagsfelt hva gjelder målgrupper, som et sykehus. Alle har et forhold til sitt sykehus. Dette gjør at målgruppen befolkningen generelt, er veldig aktuelt for et sykehus. I tillegg kan denne brytes opp i mindre grupper som alle skal ha en tilpasset informasjon. De primære målgruppene er følgende: Internt Ledere på ulike nivå Ansatte forøvrig Tillitsvalgte Styret Eier/Helse Nord RHF Styresak 2/

3 Eksternt Befolkningen generelt Pasienter Pårørende Primærhelsetjenesten Media Brukerutvalget Samarbeidende helseforetak/sykehus Andre samarbeidsinstanser (kommuner, fylkeskommuner, universitet, høgskoler etc) Informasjonstiltak/kanaler for informasjon Informasjonskanalene kan grovt deles inn på følgende måte: Internt Intranett Internett Informasjonsavis/-bulletin Trykksaker Informasjonsmøter Direkte dialog Styresaker Elektronisk og skriftlig korrespondanse Media Eksternt Internett Trykksaker Styresaker Elektronisk og skriftlig korrespondanse Media Kontaktskapende virksomhet/nettverksbygging Utfordringer for informasjonssvirksomheten i 2004 Det ble i 2003 lagt ned et omfattende arbeid i å utarbeide et samlende strategidokument for Nordlandssykehuset. Ved ferdigstillelsen fikk dette navnet Nordlandssykehusets basisdokument og skal som navnet sier danne basis for den virksomhet sykehuset driver. I basisdokumentet er sykehusets virksomhetside, visjon og verdier formulert i tillegg til syv hovedmål for sykehusets arbeid. Dette dokumentet vil bli viet større plass i den overordnete strategiske informasjonsplan. Her nøyer vi oss med å si at basisdokumentet ligger til grunn for alle konkrete strategier og tiltak for Sykehusets omdømme Styresak 2/

4 Nordlandssykehusets omdømme skal være godt. Det er viktig at omverdenen opplever Nordlandssykehuset som en faglig god, offensiv, seriøs og åpen institusjon. Dette stiller krav til ledere på alle nivå om å vektlegge informasjon, ha kunnskap om mediasamfunnet, hvordan media jobber og håndtere informasjonsarbeidet profesjonelt. Den viktigste kilden til godt omdømme, er fornøyde pasienter. Vårt faglige nivå og vår evne til kommunikasjon med pasienten i pasientbehandlingen, vil være avgjørende for dette. Pasienttilfredshetsundersøkelsene blant inneliggende og polikliniske pasienter, som ble gjennomført i henholdsvis 2002 og 2003, målte blant annet pasientenes tilfredshet med kommunikasjon med sykehuspersonellet. Nordlandssykehusets resultater var over gjennomsnittet blant helseforetakene i Nord-Norge, men viste at vi fremdeles kan bli bedre. De ansatte er også sentrale aktører i kraft av å være gode ambassadører for egen arbeidsplass. Det er derfor viktig at vi klarer å bygge en organisasjonskultur som sørger for at den enkelte ansatte er synlig og opplever seg ivaretatt. Dette sammen med faglige utfordringer, vil være avgjørende for dette. Alle disse forhold virker inn, men det som i stor grad både bidrar både til å forme og forsterke folks syn på sykehuset, er vår omtale i media. Sykehuset har utarbeidet retningslinjer for håndtering av media der åpenhet og forståelse for medias rolle i samfunnet er sentralt. Det er også viktig at vi selv er offensive og forteller om sykehuset overfor media, og ikke bare svarer på henvendelser. Men for bedre selv å kunne bidra til å fortelle om sykehuset, planlegger vi å lage saker på Internettet der vi uavhengig av media skriver egne artikler. Disse artiklene skal være informative og saklige uten preg av reklame. Vi er også åpen for å skrive om forhold som kan være kritikkverdige nettopp for å understreke åpenheten og at vi verdsetter tillit svært høyt. Budsjett 2004 Nordlandssykehuset står overfor store kommunikasjonsmessige utfordringer i Strenge budsjettmessige rammer stiller krav til omstilling noe som involverer hele organisasjonen, både ledere og ansatte. I tillegg vil omstillingene kunne få betydning for pasienttilbudet. Folks generelle tillitt til helsevesenet kan svekkes, og et negativt fokus og mangel på trygghet i forhold til eget sykehus, vil kunne etableres. Omstilling vil først og fremst involvere de ansatte, og en fortsatt satsing på å informere gjennom direktørens åpne informasjonsmøter, bruk av intranett, trykksaker og ikke minst lokale lederes direkte informasjon, er avgjørende for om de ansatte skal oppleve at de er delaktige og blir hørt. Omstilling vil i stor grad også involvere tillitsvalgtes organisasjoner. Det er derfor sentralt at de tillitsvalgte holdes løpende informert og blir involvert i budsjett-/omstillingsarbeidet. Det er også viktig at sykehuset klarer å formidle de faktiske forhold knyttet til de endringer som skal gjennomføres overfor våre brukere. Det overordnede mål for informasjonsarbeidet blir derfor å sørge for at folks tillit til Nordlandssykehuset ikke svekkes. Informasjon om pasienttilbud og ventetider Med utgangspunkt i pasientenes rett til fritt sykehusvalg, er det viktig at det etableres gode rutiner for formidling av informasjon om pasienttilbud og ventetider til befolkningen generelt, men ikke minst til de instanser som henviser pasienter til sykehuset: primærlegene og samarbeidende sykehus. Styresak 2/

5 En av de store utfordringene for å kunne drive strategisk informasjonsarbeid overfor pasienter og primærhelsetjenesten, er å få en nærmere avklaring av hvilket geografisk område som skal være nedslagsfelt for informasjon og markedsføring av våre pasienttilbud. Innføringen av fritt sykehusvalg gjør at dette arbeidet blir mer og mer sentralt. Ved ansettelse av webredaktør og innføring av et web-publiseringsverktøy er Nordlandssykehuset nå i stand til å ta i bruk Internett som en viktig informasjonskanal eksternt. Hovedmålgruppen for Internett er pasienter og pårørende. Dagens versjon av Internett inneholder mye informasjon rettet mot disse. Men området Pasientinformasjon skal følges nøye opp, og vi må også justere innholdet etter hvert som vi skaffer oss informasjon om hva slags informasjon som folk (eventuelt) spør etter uten å finne. Også primærlegene er en viktig målgruppe for oss på Internett. Vi har nå altfor lite matnyttig innhold for denne gruppen. Et område kalt Legeinfo skal etableres på toppnivå, og her kan vi samle den informasjonen primærlegene trenger henvisningsrutiner, kontaktpersoner osv. Vi planlegger kontakte et lite utvalg primærleger og spørre hva de mener vi kan hjelpe dem med på denne måten. På sikt bør vi ha et enda sterkere Internett-tilbud til primærlegene og vi vil kartlegge hvilke øvrige elektroniske kommunikasjonsmuligheter som foreligger, for eksempel gjennom vårt samarbeid med Nord-Norsk helsenett. Det er viktig for Nordlandssykehuset at primærlegene følges nøye opp og får lett tilgang til informasjon og ressurser hos oss. Rekruttering Det er en stadig utfordring å sørge for at sykehuset til en hver tid har det nødvendige nøkkelpersonell. Også i denne sammenheng er Internett en veldig viktig informasjonskanal. Potensielle jobb-søkere bruker Internett aktivt for å skaffe seg informasjon om ledige jobber og de faglige mulighetene i tilknytning til jobbene. I samarbeid med relevante avdelinger (personal, fag, forskning) skal vi utvikle disse sidene slik at de blir et nyttig verktøy for oss i denne sammenheng. Intern informasjon Intern informasjon er en betydelig utfordring for en organisasjon som vår, og i løpet av dette året ønsker vi å ta et krafttak for å forbedre informasjonsflyten internt. Vi viderefører tradisjonen med direktørens åpne informasjonsmøter, men skal i tillegg satse på en fornyelse og videreutvikling av både elektronisk og skriftlig informasjon. Dagens intranett skal videreutvikles. Ansattes bruk av intranett er veldig varierende. Vi ønsker derfor igjen å ta i bruk internavis/-bulletin som informasjonskanal. Samtidig med dette inviterer vi til en navnekonkurranse der både intranett og internavisen skal gis et organisasjonstilknyttet navn. Innholdet i internavisen vil hovedsakelig kunne hentes fra Intranett og gjøres på den måten bedre tilgjengelig for de ansatte som ikke har lett tilgang til datamaskin. I dag har disse i for stor grad vært avhengig av sin avdelingsleder for å motta informasjon fra ledelsen. Målet er at avisen kan distribueres til hver ansatt. Hvorvidt dette kan gjennomføres, vil avhenge av kostnadene. Modernisering og utbygging av sykehuset Det foreligger planer om utbygging og/eller bygningsmessige endringer og moderniseringer ved begge sykehusbygningene i Bodø og sykehuset i Lofoten. Informasjonsseksjonen skal bidra til å Styresak 2/

6 synliggjøre behovet for utbygging og gi nødvendig informasjon både internt og eksternt om planlagte og iverksatte bygningsarbeider. Medieopplæring Det er ytret ønske om bedre opplæring i medieforståelse og håndtering/bruk av media. For enkelte grupper vil det også være aktuelt med konkret medietrening. Behovet for dette skal utredes og vi vil eventuelt planlegge et program for dette i løpet av året. Kostnader vil her være det mest avgjørende for hvor omfattende opplæring vi kan gjennomføre. Styresak 2/

7 Trykksaker Årsrapport 2003 skal trykkes i år som de to foregående årene. Vi skal i år utrede mulighet for å få et større nedslagsfelt for rapporten, og vil derfor utrede alternative løsninger for produksjon og distribusjon. Sykehuset skal også utarbeide en mindre trykksak som gir en kortfattet beskrivelse av vårt sykehus, både i Bodø og Lofoten. Denne skal ha publikum generelt som målgruppe og brukes i rekrutteringssammenheng, overfor gjester og besøkende, på messer etc. Planen er at den også skal oversettes til engelsk, muligens tysk. Innstilling til vedtak: 1. Informasjonsstrategi 2004 peker på viktige informasjonsstrategiske områder for Nordlandssykehuset i inneværende år. Styret ber om at informasjonstiltakene følges opp med særlig fokus på informasjon overfor primærhelsetjenesten informasjon om pasienttilbud og ventetider sykehusets omdømme både overfor pasienter, samarbeidspartnere og befolkningen generelt informasjon om budsjett-/omstillingsarbeid (internt og eksternt) styrking av det interne informasjonsarbeidet 2. Styret ber om at en langsiktig overordnet strategisk informasjons- og kommunikasjonsplan legges frem for styret i løpet av våren der det settes fokus informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemiddel for å nå organisasjonens mål nedfelt i Nordlandssykehuset basisdokument lover og forskrifter som regulerer informasjonsarbeid i helseforetak statlige informasjonsprinsipper informasjon overfor sine ulike målgrupper og samarbeidspartnere Vedtak: Styresak 2/

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Å være eller å framstå

Å være eller å framstå Reform dynamics in health care: a comparative research program Tone Jeanette Berntsen Å være eller å framstå -En studie av omdømmebygging i Helse Bergen ATM Skriftserie Nr. 28/2008 Politikk, Organisasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer