09/ INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai Revidert pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012."

Transkript

1 09/ INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai Revidert pr

2 - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet er en forutsetning for et levende folkestyre. Det innebærer en målrettet satsing på både ekstern og intern informasjon. Innbyggerne skal være sikret innsyn i saksbehandlingen, og sikres tilgang på informasjon om sine rettigheter og plikter. Informasjon er et viktig og nødvendig ledd i hele kommunens virksomhet, og skal integreres som et strategisk verktøy på samme måte som andre viktige funksjoner (f.eks. økonomistyring og personalforvaltning). God informasjon gjør det enklere å styre kommunen og er et av kvalitetskravene i de tjenestene som ytes. Det å kunne gi god og relevant informasjon er noe som må gjennomsyre hele organisasjonen og er et lederansvar. Informasjonsarbeidet må synes i virksomhetsplanene. Opplæring i informasjonsarbeid skal inngå som en del av kommunens lederutviklingsprogram. Det er enhetsledernes ansvar å bringe kravene til informasjon videre til de ansatte i resultatenheten. Informasjon til mediene er begrenset av de rammer som lovverket gir, herunder taushetsplikt og saker som er unntatt offentlighet. Hemne kommune tilstreber meroffentlighet i sin virksomhet. Det vil si at saker som i utgangspunktet er underlagt lovmessige begrensninger skal vurderes offentliggjort, men da uten at personopplysninger eller opplysninger som kan identifisere personer eller annen sensitiv informasjon blir gjort kjent.

3 - 2 - Organisering. Det er rådmannen som har det overordnede informasjonsansvaret. Informasjonsoppgavene i det daglige er desentralisert og tillagt den enkelte enhetsleder. Alle ledere har med dette et selvstandig ansvar for å informere om sitt eget område. Dette gjelder både informasjon på grunnlag av henvendelser, og aktiv informasjon på eget initiativ internt eller eksternt. I rådmannens stab er det en egen informasjonsansvarlig som har ansvar for å koordinere informasjonsarbeidet, herunder redaktøransvar for informasjon og oppfølging av kommunens intra- og internettsider. Lovgrunnlag. Forvaltningens ansvar for å drive informasjon om sin virksomhet er hjemlet i en rekke lover, her gjengis de mest sentrale: Kommuneloven 4. Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning. Offentlighetsloven 1. Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig, for slik å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakingen, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmenheten. Loven skal også legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon. Offentlighetsloven, 3 og 10, omhandler rett til innsyn i dokument, journaler og register, samt offentlige organers plikt til å føre journal. Forvaltningsloven. Loven omhandler bl.a. bestemmelser som regulerer hvordan saksbehandling skal foregå og informasjon til part(er) under saksbehandlingen.

4 - 3 - Videre er det en rekke andre lover som understreker kravet om at kommunen skal informere og veilede, eksempel på slike lover: Kommunehelsetjenesteloven Helsepersonelloven Sosialtjenesteloven Opplæringsloven Barnehageloven Miljøinformasjonsloven Plan- og Bygningslov Informasjonskanaler. Hemne kommune har flere kanaler for både ekstern og intern informasjon, de ulike kanalene omtales nedenfor. Hemne kommunes offisielle hjemmeside. Overordnet ansvar for hjemmesiden tilligger rådmann. Redaktøransvaret er i det daglige delegert stabsleder ved rådmannens sekretariat. Hemne kommunes hjemmeside skal være det mest prioriterte medium for ekstern informasjon. Dette betyr at ledere i virksomheten skal ha et aktivt forhold til å formidle relevant informasjon til publikum og de som er brukere av de kommunale tjenestene. Enhetslederne har et selvstendig ansvar for å utnytte hjemmesiden til distribusjon av nyheter fra eget fagområde. Hjemmesiden inneholder bl.a. egne områder som presenterer de enkelte enhetene i kommunen, og har i tillegg tjenestebeskrivelser som definerer hvilke tjenester som ytes. Det er et lederansvar å påse at de ulike områdene og tjenestebeskrivelsene er à jour/oppdatert. Enhetene må derfor foreta en gjennomgang av utlagte dokumenter på intranett minst en gang pr. år, dette for å kvalitetssikre den informasjon som er utlagt.

5 - 4 - Postlisten publiseres daglig på hjemmesiden. All utgående korrespondanse som ikke er hjemlet unntatt fra offentlighet og dokumenter inneholdende personopplysninger, legges ut elektronisk. Inngående post legges kun ut med dokumenthenvisning. Offentlige dokumenter som ikke er publisert, kan likevel gjøres tilgjengelig ved henvendelse arkivpersonalet. Arkivet er for øvrig delegert myndighet til å fatte vedtak om innsyn i dokumenter. Det er sekretariatet i rådmannens stab som er ansvarlig for publisering av postlistene. Offentlige saksdokument, saklister og referat fra møter i politiske utvalg publiseres også på hjemmesiden. Sekretariatet har ansvar for dette på rådmannens vegne. Alle offentlige utlysninger av ledige stillinger publiseres på kommunens hjemmeside. Til hver utlysning knyttes elektronisk søknadsskjema som søkerne oppfordres til å benytte. Det er rådgiver i rådmannens stab som er ansvarlig for annonsering av ledige stillinger.

6 - 5 - Facebook. Hemne kommune har egen konto på facebook, Kontoen ivaretas og driftes av kommunens post-/arkivtjeneste på rådmannens vegne. Tjenesten er aktiv i kommunens ordinære åpningstid, hverdager kl Det er laget egen prosedyre for administrering og drift av Facebook. I tillegg til å besvare løpende henvendelser fra publikum, er Facebook å betrakte som en kanal for aktiv informasjon til kommunens innbyggere. Informasjon ovenfor egne ansatte / intern informasjonsformidling. Hemne kommune har en egen intranett-løsning. Alle tilsatte i Hemne kommune skal ha egen tilgang til intranettet. Via intranettet formidles informasjon beregnet for kommunes ansatte. Intranettet inneholder, blant mye annet, et kvalitetssystem. Her publiseres prosedyrer for hvordan arbeidsoppgaver skal utføres. Via kvalitetssystemet kan medarbeidere bl.a. melde avvik ved brudd på prosedyrene, avvikene behandles i neste omgang av ansvarlig leder / rådmann. Intranettet er i tillegg å anse som et oppslagsverk. En finner her oppslag til lover, forskrifter, reglement, fullmakter, rapporter og annen dokumentasjon som er nyttige verktøy for saksbehandlerne i det daglige arbeid. Ledige stillinger som kun skal utlyses internt publiseres også på intranettet. I den interne informasjonsformidlingen benyttes også interne notat og e- post.

7 - 6 - Interne notat skal benyttes dersom informasjonen er knyttet til en arkivsak og informasjonen må anses å være arkivverdig. Formidling av notat skjer via kommunens fagsystem for dette EDB Sak & Arkiv. E-post og kommunens løsning for direkte-kommunikasjon mellom ansatte benyttes også i den interne informasjonsflyten. Ansatte bør imidlertid være varsom med formidling av sensitiv informasjon via slike åpne kanaler. I tillegg er det et selvstendig ansvar å påse at også intern kommunikasjon i mange tilfeller er gjenstand for forsvarlig oppbevaring i kommunens fagsystem for dette.

8 - 7 - Informasjon via andre kanaler. I tillegg til å informere om aktiviteten via hjemmesiden, er det også nødvendig med informasjon utad i andre media. Alle utlysninger av ledige stillinger skal skje via hjemmesiden. I tillegg kan det ofte være formålstjenlig med annonsering i lokalpresse, Adresseavisen, fagtidsskrift o.a. Enhetsleder i samråd med rådmann/rådgiver beslutter hvor det er formålstjenlig med annonsering. Hemne kommune har avtale med formidling av ledige stillinger via nettstedet finn.no. I mange tilfeller kan det være aktuelt med formidling av informasjon i lokalpressen / andre media, i tillegg til at denne også publiseres på hjemmesiden. Dette er en vurdering som foretas av ansvarlig enhetsleder i hvert enkelt tilfelle. Slik informasjon kan f.eks. være annonse om utlegging av dokument til off. ettersyn, kunngjøringer, info om møter/arrangement o.l. Enhetslederne har et selvstendig ansvar for å bidra til at Hemne kommunes informasjonsstrategi er godt kjent blant medarbeiderne.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008

Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008 Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008 Informasjon er et viktig redskap for forståelse mellom mennesker. Med en åpen dialog unngår man misforståelser som skaper ubehageligheter

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Dokumenthåndtering Sarpsborg kommune

Dokumenthåndtering Sarpsborg kommune Dokumenthåndtering Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. februar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier?

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier? Ret ni ngsl i nj erf or Songdal en kommunes t i l st edevær el seisosi al emedi er Ver s j on 1 -j anuar2011 Retningslinjer for Songdalen kommunes tilstedeværelse i sosiale medier Sosiale medier er en

Detaljer

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007 INTERN KONTROLL INNKJØPSOMRÅDET NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

Dokumentbehandling og arkiv

Dokumentbehandling og arkiv Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Dokumentbehandling og arkiv Enebakk kommune 30. desember 2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Audit & Advisory Oktober 2011 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/147 Møtedato/tid: 19.01.2015, kl. 11:30 Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger Møtedeltakere: Guro A. Gimse (leder) Eivind

Detaljer

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune Frosta 2007 0 INNHOLD PLAN FOR KOMMUNAL INFORMASJON Innhold s 1 Forord s 2 I. Mål for informasjonsvirksomheten s 3 II. Kommunikasjonspolitikk i

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012 -03-214:36 Å 22249514» P 1/7 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Finansministeren Stortingets kontroll- og konsfitusjonskomite Stortinget 0026 OSLO Deres ref 13.03.2012 Vår ref Dato 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer