Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04."

Transkript

1 Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap Fet kommune side 1

2 Strategisk kommunikasjonsplan I mai 2011 ble kommunens strategiske informasjonsplan politisk vedtatt. Det var viktig å få den på plass, da mye av kommunens omdømmebygging ligger innenfor feltet informasjon. Arbeidet med å utvide planen til en kommunikasjonsplan startet i 2012, fordi kommunens omdømme også er avhengig av hvordan vi kommuniserer med innbyggerne våre og andre interessenter. Fet kommunes kommunikasjonsplan består nå av tre overordnede kommunikasjonsprinsipper og sju informasjonsprinsipper. Disse prinsippene skal sammen oppfylle kommunens visjon: Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Desember 2012 Lars Ole Saugnes Rådmann Prosjektgruppa: Gro H. Børrud (leder) Jan Sørli Anita Paulsen Ann-Kristin Noraker Åse Hestvik Eva Grøtt Innhold 1. Innledning s Kommunikasjonsprinsipper s Informasjonsprinsipper s Dialog s Service serviceholdninger s Strategiske virkemidler s Organisering av arbeidet s Kommunikasjonskanaler s Veiledere s Handlingsplan s. 10 Fet kommune side 2

3 1. Innledning Fet kommunes visjon: Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Visjonen uttrykker erkjennelsen av at kommunens organisasjon ikke alene kan møte utfordringene hele lokalsamfunnet står overfor. I dette ligger et ønske om et felles ansvar. Et levende lokalsamfunn er avhengig av at innbyggerne og andre aktører også deltar, påvirker og tar ansvar. Fet kommunes kommunikasjon og informasjon er forankret i kommunens tre verdier: åpenhet respekt ansvar Vår interne og eksterne kommunikasjon skal kjennetegnes av disse verdiene. De gjelder for ledere og alle ansatte, og de skal kjennetegne oss i møte med innbyggere, publikum og andre brukere av kommunale tjenester. Mål: Målet for Fet kommunes kommunikasjonsarbeid er at innbyggerne skal: få korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter ha tilgang til informasjon om kommunens virksomhet inviteres til å delta i utformingen av politikk, ordninger og tjenester 2. Kommunikasjonsprinsipper Det er et lederansvar å sette kommunens kommunikasjonspolitikk ut i livet. Topplederne har et særskilt ansvar. Kommunikasjon er et virkemiddel på lik linje med andre virkemidler for at Fet kommune skal nå ønskede resultater og må integreres tidlig i arbeidsprosessene. Ledere i kommunal virksomheter har ansvar for at kommunikasjon og informasjon blir brukt på en profesjonell, økonomisk og etisk forsvarlig måte både internt og eksternt. Lederne skal sikre at kommunikasjonsprinsippene er godt kjent og etterleves i virksomheten. 1. Nå alle Kommunens informasjon og kommunikasjon skal nå fram til alle berørte. Kommunikasjon og informasjon skal tilpasses til de gruppene vi skal nå. Noen ganger er det tilstrekkelig å gjøre informasjonen tilgjengelig. Andre ganger kan det være behov for mer målrettet innsats overfor spesielle grupper. Med nå alle-prinsippet menes at kommunen gjennom sitt informasjons- og kommunikasjonsarbeid skal inkludere alle berørte innbyggere og grupper i samfunnet. 2. Medvirkning Innbyggere tas med på råd involvering i utforming av tjenester/politikk. Fet kommune er avhengig av et godt samspill med innbyggerne (dialog) for videre utvikling (visjon: Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet). Det er viktig at ulike gruppers syn kommer fram. Med medvirkningsprinsippet menes at kommunen skal gi berørte innbyggere mulighet til å fremme sine forslag og synspunkter på fysiske og elektroniske møteplasser. Fet kommune side 3

4 3. Aktiv (mer i Kapittel 3, Informasjonsprinsipp nr 3) Med aktivprinsippet menes at kommunen til enhver tid skal gjøre aktuell informasjon tilgjengelig, uten at det må fremmes krav om innsyn. 3. Informasjonsprinsipper Informasjonsprinsippene ble vedtatt i Strategisk informasjonsplan, mai 2011 av Administrasjonsutvalget. 1. Interninformasjon Ledere og ansatte i Fet kommune har ansvar for å holde seg informert og for å dele informasjon med medarbeidere og kolleger. - God intern informasjon er en forutsetning for god ekstern informasjon - All intern informasjon skal være åpen og gjensidig - Lederne har ansvar for å informere egne ansatte og etablere gode kanaler internt God intern informasjon er en forutsetning for god ekstern informasjon: Når ansatte har tilstrekkelig informasjon, gjør de en bra informasjonsjobb for kommunen. Det er god imagebygging når innbyggeren kan få nødvendig informasjon flere steder i kommunen. Enhetslederne har ansvar for at ansatte har tilstrekkelig informasjon til å utføre jobben sin. Både ledere og ansatte har ansvar for å skaffe seg informasjon selv, både gjennom intranettet, møtereferater og ved å spørre. Samtidig er det både god informasjonsstrategi og arbeidsgiverpolitikk at ansatte er kjent med viktige saker før de er omtalt i avisene. 2. Fet kommunes informasjonsansvar skal følge linjelederansvaret - Informasjon er et lederansvar - Enhetsleder skal påse at det drives informasjonsarbeid i enheten - Informasjon er et virkemiddel på lik linje med andre virkemidler Det er et lederansvar å sette kommunens informasjonsstrategi ut i livet, og topplederne har et særskilt ansvar. I Fet kommune er informasjonsansvaret for de forskjellige fagområdene delegert fra rådmannen til enhetslederne. I sitt daglige virke har enhetslederne flere virkemidler å rå over, bl.a: budsjett, personalressurser og planer. I tillegg kommer informasjonsansvaret. Alle ansatte som er i kontakt med innbyggere og brukere av kommunens tjenester, informerer om kommunen bevisst eller ubevisst. Det vises også til Fet kommunes etiske retningslinjer. 3. Fet kommune skal drive aktivt informasjonsarbeid om sin virksomhet - Aktuell informasjon gis tidlig før den er etterspurt (proaktivt) - Informasjonsaspektet skal ivaretas i alle kommunale planer og prosjekt - Ledere/ansatte må ha tilstrekkelig kompetanse - Kommunikasjonsrådgiver veileder enhetene Fet kommune side 4

5 Kommuneloven 4: Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning. Fet kommune eier sin egen informasjon: Når noe skjer i Fet kommune skal vi selv styre den informasjonen og være først med den uansett om informasjonen er av positiv eller negativ karakter. Kommunen mister troverdighet om andre kommer med sin beskrivelse først. Da blir det vanskelig å tilbakevise ( dementere ) opplysningene. Alle prosjekter både bygg så vel som utviklings- og organisasjonsprosjekter har en informasjonsside. Den daglige driften har også sin informasjonsside som må ivaretas. 4. Fet kommunes informasjonsvirksomhet skal være åpen og korrekt - Offentlighet og merinnsyn skal praktiseres - Ledere og ansatte skal kjenne Offentleglova - Alle henvendelser om innsyn skal besvares raskt alle har rett til innsyn - Konfidensialiteten ivaretas, jf lovverket Offentleglova 3: Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ. Fet kommune skal praktisere offentlighet jf. lovsitatet. Det betyr at kommunens virksomhet er offentlig. Dersom noe kan unntas fra offentlighet etter lovverket, skal vi likevel vurdere om hele eller deler av dokumentet/informasjonen kan offentliggjøres dette kalles merinnsyn. Postlister og politiske saker skal publiseres på hjemmesiden. Politiske saker med vedlegg er fullpublisert. I postlistene er det ikke linker direkte til dokumentene, de må bestilles hos arkivet. Kommunen bør ha et enkelt system for bestilling av dokumenter fra hjemmesiden. Informasjon om politiske saker: Administrasjonen kan informere om saken fram til den sendes til de folkevalgte og etter vedtak er gjort. I mellomtiden er saken de folkevalgtes ansvar. 5. Fet kommune skal framstå helhetlig i design og profil - Fet kommune skal framstå helhetlig og enhetlig - Felles grafisk design gjelder hjemmesider, brosjyrer, brev, rapporter, visittkort, språk, skilt mm. - Helhetlig profil i: - Tjenester - Navnsetting (enheter, utvalg, tjenester mm.) - Måten ansatte oppfører seg overfor brukerne (respekt og servicenivå) - Samordnet informasjon Uansett om enheten har ansvar for omsorg, skoler, veier, barnehager, vann, helse, barnevern eller kart og planlegging, skjer det i regi av Fet kommune. Alle er ansatt i Fet kommune, uansett hvilken enhet/virksomhet de arbeider i. Dette må vi sørge for Fet kommune side 5

6 at innbyggerne og andre ikke er i tvil om. Derfor må all kommunal virksomhet (i Fet) framstå på en slik måte at alle kan se at dette er Fet kommune. Oversiktig og enkel navnsetting er viktig for at innbyggerne og andre skal forstå hva enheten inneholder og hvilke tjenester den tilbyr. Felles grafisk profil for alle enheter: - Alle som skriver brev og notater må bruke sak-/arkivsystemet og malene der. Det vil si: ingen skal bruke selvproduserte maler. - Samordning med NAV/Sosialtjenesten - Felles grafisk mal gjelder også: alle trykte produkter (papir) og alle web-produkter (Internett og intranett). Kommunal informasjon fra Fet kommune skal være samordnet. Det er f.eks. viktig at enhetsledere og rådmannsnivået ikke gir motstridende svar på samme spørsmål fra pressen. 6. Fet kommunes informasjon skal være enkel, rask og tilgjengelig - Informasjonsformidling må skje gjennom tilgjengelige kanaler - Fet kommune skal bruke et enkelt og klart skriftlig/muntlig språk - Mest mulig informasjon til bruker i første kontakt med kommunen - Universell utforming Når vi informerer er det viktig å være klar over hvem som er målgruppen og tilpasse informasjonen etter det. Da er det også viktig å benytte informasjonskanaler som passer til målgruppen. Fet kommune må ha et bevisst forhold til universell utforming slik at vi når fram til alle. Skriftlig og muntlig informasjon skal bygge på bruk av enkle ord og uttrykk. Faguttrykk må forklares. Servicetorget er kommunens ansikt utad og hjelper kommunen med rask informasjon til de som kontakter kommunen per telefon og e-post. Ved ulike hendelser, skal kommunens ledelse umiddelbart sjekke fakta og informere via hjemmesiden raskest mulig. Informasjonen må gjøres tilgjengelig for de(n) som trenger den. 7. Kriseinformasjon Fet kommunes kriseinformasjon skal være korrekt, samordnet, profesjonell og hurtig. - En krise er en situasjon som oppstår plutselig og uventet (eksternt eller internt) - Når krisestaben settes, opphører vanlig linjeprinsipp. Dette gjelder også informasjon og pressekontakt. I en slik situasjon er det kun koordinert informasjon som skal ut, og da er det ordfører og ev. en fagperson som representerer kommunen. - Egen beredskapsplan for informasjon er styrende for dette arbeidet. For organisering av både beredskap og informasjon, er det viktig å definere grensen mellom drift og krise. Krisestaben organiserer kommunens krisearbeid på overordnet nivå. Når krisestaben settes må alle ledere orienteres om dette siden linjeprinsippet da opphører. I disse situasjonene informerer ordfører på vegne av hele kommunen. NB! Krisestaben må ikke forveksles med kriseteamet som bistår folk i forbindelse med ulykker. Fet kommune side 6

7 4. Dialog Dialog er et samspill der to eller flere deltakere deler erfaringer, ideer eller kunnskap. Dialoger kan være muntlige eller skriftige, spontane eller planlagte, de kan være tematisk åpne eller ha et avgrenset tema. I dialoger kan alle deltakere være likestilt, eller en av partene har til oppgave å hjelpe den/de andre med prosessen. Målet for dialogen er å oppfylle Fet kommunes visjon: Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Med god dialog viser vi at vi tar visjonen og dermed folk på alvor. Fet kommune har ulike målgrupper for dialog: internt på tvers av enheter, politikere og tillitsvalgte, eksternt med innbyggere og andre interessenter. Situasjoner hvor dialog er et nyttig og nødvendig verktøy: samhandling, prosjekter, utarbeidelse av planer, mm. Når vi i Fet kommune arbeider med planforslag skal det legges til rette for dialog i prosessen. Eksempler på dialog: lovpålagte høringer, cafédialoger, tilbakemeldinger på hjemmesidene (Internett), sosiale medier, folkemøter/informasjonsmøter mm. Eksempler på spørsmål vi må stille oss selv i planprosesser: Viser vi at Fet kommune ønsker dialog og tilbakemeldinger? Tar vi ansvar for at vi får den dialogen kommunen bør ha? Er vi åpne og tilgjengelige? Er vi imøtekommende og konstruktive lyttere? Viser vi respekt for andres synspunkter? 5. Service serviceholdninger Vår holdning overfor brukere, innbyggere, kollegaer og samarbeidspartnere skal oppfattes som god service vi skal etterleve Fet kommunes verdier: åpenhet, respekt og ansvar. Vi skal vite hvem våre kontakter er og opptre slik at de har tillit til oss og våre tjenester. Vi skal kjenne brukernes behov og avklare forventninger. Vår kommunikasjon skal være aktiv, saklig og respektfull. Serviceholdning handler om å ha en profesjonell holdning og fremstå som en god representant for kommunen. Eksempler på spørsmål vi må stille oss selv: Er vi åpne, tilgjengelig, imøtekommende og gode lyttere? Er vi ærlige? Viser vi at vi tar ansvar? Har vi kort nok svartid på telefon i servicetorg og lokale sentralbord? Hvor lang tid bruker vi på å ta kontakt tilbake når noen har lagt igjen beskjed om at de ønsker å bli oppringt eller kontaktet via e-post? Er vi til stede når vi sier vi skal være det? Har vi oppgitt navnet på en kollega som ev. kan svare for oss når vi ikke er tilstede selv? Fet kommune side 7

8 Overholder vi frister? Formidler vi hva våre innbyggere/brukere kan forvente av oss? Viser vår påkledning, framtreden og holdning respekt for andre? Bruker vi et forståelig (enkelt og klart) språk skriftlig og muntlig? 6. Strategiske virkemidler Fet kommune skal bruke kommunikasjon og informasjon som virkemiddel for å bedre kommunens omdømme. Kommunikasjon og informasjon skal også bidra til å nå kommunens mål, slik de er uttrykt i kommuneplanen og andre overordnede planer. Rådmannen har det overordnede ansvaret for kommunikasjon og informasjon. Enhetslederne har ansvaret for informasjon om/ fra egen enhet og kommunikasjon med innbyggere og andre når dette er nødvendig. Det forutsettes at det settes av tilstrekkelig ressurser (tid, penger mm.) til å ivareta denne oppgaven. Kommunikasjons- og informasjonsprinsippene gjelder for hele den kommunale virksomheten i Fet. Kommunikasjonsrådgiver har en rådgivende, koordinerende og utøvende funksjon ikke pressetalsfunksjon (utover eget fagområde). 6.1 Organisering av arbeidet A. Informasjonsgruppa Informasjonsgruppa arbeider overordnet med planer for utvikling av hjemmesider på Internett og intranett, aktuelle saker for pressen, kommunens grafiske profil, trykksaker mm. Denne gruppen er kommunikasjonsrådgivers støtte og samarbeidspartner i det daglige. Kommunens informasjonsvirksomhet skal være proaktiv. Ledere skal melde aktuelle saker til kommunikasjonsrådgiver. Kommunikasjonsrådgiver vurderer om saken er overordnet, vanlig pressesak, seremoni eller egnet for hjemmesiden på Internett eller intranettet. Kommunikasjonsrådgiver er redaktør for hjemmesider på Internett og intranett. Informasjonsgruppa består av kommunikasjonsrådgiver, 1 kommunalsjef (+ ev. 1 fra rådmannens stab), 2 enhetsledere (utpekt av og blant enhetslederne) og 1 fra personal- og organisasjonsavdelingen (ved behov). B. Seremonigruppe Når kommunen skal markere noe aktiveres seremonigruppen. Gruppen planlegger arrangementet (offisiell åpning av nytt bygg eller tilbud, jubileum eller annet), lager gjesteliste, skriver pressemelding, invitasjon og kulturinnslag. Representanten for den enheten arrangementet hører hjemme, ordner med lokale; rigging, servering, rydding mm. En offisiell åpning utføres alltid av kommunens ordfører. Andre pressearrangementer kan også legges til seremonigruppen, selv om ordfører ikke skal delta. Fet kommune side 8

9 Seremonigruppen består av kommunikasjonsrådgiver, 1-2 personer fra aktuell enhet (utpekt av enhetsleder) og 1 person fra kulturenheten (utpekt av kultursjef). C. Pressearbeid Når det kun trengs en pressemelding/pressearrangement for å få blest om en sak, plan el.l. er det ikke nødvendig å innkalle hele seremonigruppen. Det er tilstrekkelig om enheten(e) samarbeider med kommunikasjonsrådgiver. Presseklipparkiv. Fet kommune arkiverer presseklipp som omtaler Fet kommunes virksomhet. D. Innhenting av saker/tema det skal informeres om Lederne sørger for at tiltak og hendelser med nyhetsperspektiv formidles til kommunikasjonsrådgiver. Kommunikasjonsrådgiver er avhengig av å være oppdatert om hva som skjer, være tilstede der informasjonen er. Derfor deltar kommunikasjonsrådgiver i faste møter som stabsmøter og ledermøter. Dessuten må ansatte som leder kommunale prosjekter sørge for at kommunikasjonsrådgiver inviteres til prosjektmøter i god tid før viktige milepæler for prosjektet. Et hvert prosjekt har en informasjonsside både i forkant, underveis og i etterkant. 6.2 Kommunikasjonskanaler Fet kommune skal benytte følgende kommunikasjons-/informasjonskanaler. A. Intranett - Intranett skal være kommunens viktigste interne informasjons- og kommunikasjonskanal. - Interninformasjon skal fortrinnsvis legges ut på intranettet, og ikke sendes til alle interne e-postmottakere. B. Hjemmeside på Internett Hjemmesiden på Internett er kommunens viktigste eksterne informasjons- og kommunikasjonskanal. - Kommunestyremøtene vises live via hjemmesiden. Den enkelte sak skal være søkbar i web-arkivet etter møtet. - Sakspapirer til politiske møter og protokoller skal være tilgjengelig. - Fra postlistene skal det være enkelt å bestille dokumenter NB! Merinnsyn - Tjenestebeskrivelser og artikler som omhandler tjenestetilbudet mm. skal alltid være oppdaterte. - Nyhetsartikler skal som standard ligge på hjemmesiden 3-4 uker. - Det skal etableres tilbakemeldingssystemer på hjemmesiden; gata mi og lignende programmer. - På hjemmesiden skal skjemaer være lett tilgjengelige. C. Fellesarenaer For å få til en god dialog med innbyggerne og andre, er det viktig å etablere gode rutiner for, bl.a.: - Kafédialoger - Sosiale medier - Åpne informasjonsmøter - Møter for/med spesielle grupper Fet kommune side 9

10 D. Muntlige henvendelser - Servicetorget og andre som mottar henvendelser påvirker kommunens omdømme. Det er viktig at den som svarer på vegne av kommunen er bevisst sin rolle som kommunens ansikt utad. E. e-post - Enkle henvendelser besvares innen tre arbeidsdager. - e-post til postmottak: Avsender skal få et automatisk svar om at e-posten er mottatt, og det gjøres oppmerksom på at henvendelsen vil bli journalført dersom forespørselen inneholder arkivverdig informasjon. - Ved ekstern kommunikasjon skal ansatte bruke felles vedtatt e-postsignatur. - e-post skal ikke brukes til å sende meldinger til alle. Alle skal kun brukes i spesielle situasjoner. Se også Veileder for bruk av e-post. F. Mediekontakt Se Medieveilederen. 6.3 Veiledere I tillegg til selve planen utvikles veiledere som vedtas av rådmannen. 6.4 Handlingsplan Handlingsplaner utarbeides for hvert kalenderår og godkjennes av rådmannen. Fet kommune side 10

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI. i nfo VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006

RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI. i nfo VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006 RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006 i nfo rma Sammen sjon. Innhold: Mål for Randaberg kommunes informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet... 1 Forankring av kommunens

Detaljer

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13558/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 Kommunikasjonsprinsipper Kommunikasjonsprinsippene er i stor grad basert på statlige kommunikasjonsprinsipper

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Vi drukner i data, men tørster etter informasjon (Thomas Hylland Eriksen)

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Vi drukner i data, men tørster etter informasjon (Thomas Hylland Eriksen) Røyken kommune - til for deg Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Vi drukner i data, men tørster etter informasjon (Thomas Hylland Eriksen) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Visjon side 1 2. Målsetting side 1

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 1 Til behandling Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Innhold 1. Hvorfor en strategi? 2. Mål for informasjon og kommunikasjon. 3. Målgrupper. 4. Informasjons- og kommunikasjonsprinsipper. 5. Ansvarsfordeling

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Informasjonsstrategi for Nannestad kommune Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Innledning. Nannestad kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune Frosta 2007 0 INNHOLD PLAN FOR KOMMUNAL INFORMASJON Innhold s 1 Forord s 2 I. Mål for informasjonsvirksomheten s 3 II. Kommunikasjonspolitikk i

Detaljer

INFORMASJONSPLAN. q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende DYRØY KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 02.10.07. Revidert av kommunestyret 07.10.13.

INFORMASJONSPLAN. q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende DYRØY KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 02.10.07. Revidert av kommunestyret 07.10.13. DYRØY KOMMUNE INFORMASJONSPLAN Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune ønsker at disse værebegrepene skal være ledestjerner i hverdagen til alle ansatte q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 6682/2013-2011/1156 Jan Magne Josdal 14.05.2013 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Innhold 1. Innledning 2 2. Visjoner og mål 3 3. Utgangspunkt 3 4. Målsetting for Orkdal kommunes kommunikasjonsstrategi 4 4.1 Hva skal kommuniseres - til hvem

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 1 Med intern kommunikasjon mener jeg informasjonsflyten og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjon

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Dialog og interaksjon Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014 Åpen, aktiv og tydelig Innhold Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014... 1 Åpen, aktiv og tydelig... 1 Innledning... 3 Del 1 Overordnede

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Kommunikasjons- strategi

Kommunikasjons- strategi Kommunikasjons- strategi Ekstern og intern kommunikasjonsstrategi for ansatte i Vedtatt kommunestyret 28.05.15 VERDIGRUNNLAGET Samhandlende Offensiv Lærende Ansvarlig Arbeidsgiverpolitikken Dialogen -

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Kjøreregler for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune

Kjøreregler for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune Kjøreregler for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune K:\Reglement\Raadmann\Kjøreregler politikk - administrasjon.docx 1 Vedtatt av Sørum kommunestyre 21.11.1996 i sak 87/96

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

HELHETLIG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

HELHETLIG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI HELHETLIG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Ås kommune www.as.kommune.no Behandles i administrasjonsutvalget 03.06.2010 formannskap 02.06.2010 og kommunestyret 08.09.2010 Innhold: Innhold:...2 1. Innledning...3 1

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

OVERORDNET INFORMASJONSSTRATEGI

OVERORDNET INFORMASJONSSTRATEGI Ås kommune www.as.kommune.no OVERORDNET INFORMASJONSSTRATEGI Behandles i administrasjonsutvalget 18.02.2010 og kommunestyret 03.03.2010 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 3 2. Utfordringer... 3 3.

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering

Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering Sentralstyremøtet Norsk Psykologforening 21.4.08 Rammer: skal være forankret i foreningens verdigrunnlag og vedtekter, og bygge opp om overordnede mål

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NORDLANDSSYKEHUSET HF

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NORDLANDSSYKEHUSET HF Styresaknr. 32/04 REF: 2004/000047 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NORDLANDSSYKEHUSET HF Saksbehandler: Randi Angelsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Åpenhet, respekt og tilgjengelighet. Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune

Åpenhet, respekt og tilgjengelighet. Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune Åpenhet, respekt og tilgjengelighet Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune Innhold 1. Kommunikasjonsutfordringer 2. Kommunikasjonsmål 3. Bakgrunn, roller og begreper 4. Metoder for

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Vedtatt av Sørum kommunestyre XX.XX.XX Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. Lederforum 12.11.09 Ø/A 02.12.09

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Forord Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Helse Midt-Norges overordnede strategi. Her defineres vår visjon På lag med deg for din helse!

Detaljer

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier?

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier? Ret ni ngsl i nj erf or Songdal en kommunes t i l st edevær el seisosi al emedi er Ver s j on 1 -j anuar2011 Retningslinjer for Songdalen kommunes tilstedeværelse i sosiale medier Sosiale medier er en

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune

Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune Fagområde: Administrasjon Dok. type: Rutine Dok. nr.: BKDOK-2005-00432.01 Rev. dato: 24.06.02 Gyldig til: 31.12.2012 Side 1 av 5 Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune 1. Innledning

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Innhold 1. Målsetninger... 2 1.1. Innledning... 2 1.2. Kommunikasjonsmål... 2 1.3. Kommunikasjonsprinsipper... 2 2. Strategier... 3 2.1. Strategisk kommunikasjonsplanlegging...

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Korte avstander Bruker

Korte avstander Bruker Fokusområder VERDIMATRISE MALVIK KOMMUNE Korte avstander Bruker Åpen Nyskapende Samhandlende Synlig og tilgjengelig Innbyggerne i Malvik og andre brukere kan lett navigere seg fram i kommunens organisasjonskart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune

Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune Vedlagt «Pressereglement» og «Reglement for bruk av sosiale medier» «Det paaligger Statens Myndigheder at legge Forholdene til Rætte for en aaben og oplyst

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Løten kommune Første utgave: Mai 2015 Dokumentansvarlig: Kultur, informasjon og service

Kommunikasjonsstrategi Løten kommune Første utgave: Mai 2015 Dokumentansvarlig: Kultur, informasjon og service Kommunikasjonsstrategi Løten kommune Første utgave: Mai 2015 Dokumentansvarlig: Kultur, informasjon og service Stat/ fylke Innbyggere Besøkende Egne ansatte Media Andre etater Løten kommune Folkevalgte

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Vedtatt i kommunestyret 29.01.2015 ESA 14/2647 Innhold 1 Innledning... 3 2 Suksessfaktorer... 3 3 Målgrupper... 4 4 Mål... 4 5 Kommunikasjonsutfordringer...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Innholdsfortegnelse MÅL

Innholdsfortegnelse MÅL Strategisk kommunikasjonsplan Askim kommune 2012-2016 1 MÅL Innholdsfortegnelse for Askim kommunes kommunikasjon Publikumskontakt Helhetlig og samordnet kommunikasjon Forholdet til offentlighet / åpenhet

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen?

Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen? Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen? NOKIOS, 20. september 2011 Ingrid Stranger-Thorsen og Ragnhild Olin Amdam Direktoratet for forvaltning og IKT Hvem er vi? Hvem er du?

Detaljer

Sosiale medier og offentlig forvaltning. Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen

Sosiale medier og offentlig forvaltning. Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen Sosiale medier og offentlig forvaltning Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen Agenda 1. Hva er sosiale medier 2. Ta stilling til sosiale medier 3. Ta i bruk sosiale medier

Detaljer