Sel kommune. Informasjonsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012"

Transkript

1 Sel kommune Informasjonsplan Planen er vedtatt i Sel kommunestyre

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side Hva er informasjon og kommunikasjon? Side Hva bygger vi denne informasjonsplanen på? Side 3 2. Hovedmål - hva ønsker vi at delmålene skal bidra til Side 4 3. Kommunikasjonsutfordringer Side 4 4. Målgrupper Side 5 5. Delmål med tilhørende tiltak Side Informasjon er et lederansvar Side Intern informasjon og kommunikasjon Side Ekstern informasjon og kommunikasjon Side Teknologi Side Profilering Side Omdømme Side Informasjon i krisesituasjoner Side Lokaldemokratiet Side13 6. Vedlegg Side Handlingsplan Side Referanseliste Side 15 2

3 1. Innledning 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Informasjon og kommunikasjon skal være en naturlig del av all planlegging. Informasjonsplanen vil presentere mål og tiltak for hvordan kommunen skal informere og kommunisere med innbyggerne, ansatte, politikere og andre interessenter. Informasjon og kommunikasjon skal være en naturlig del av all planlegging i kommunen, og et strategisk virkemiddel på lik linje med andre virkemidler. Planen skal tas i bruk i hele organisasjonen. Mål med tilhørende tiltak må bli til handling i kommunens avdelinger og virksomheter. Informasjonsplanen er vedtatt i Sel kommunestyre Informasjonsplanen for Sel kommune revideres en gang per kommunestyreperiode. 1.2 Hva er informasjon og kommunikasjon? Informasjon er det som blir formidlet når vi kommuniserer. Begrepene kommunikasjon og informasjon brukes ofte om hverandre. Vi kan skille begrepene fra hverandre ved å si at kommunikasjon betegner prosessen, og at informasjon betegner produktet eller budskapet. Informasjonsplan for Sel kommune omhandler begge disse begrepene. Informasjon er det som blir formidlet når vi kommuniserer. Kommunikasjon defineres som budskapsformidling tilpasset målgruppen. 1.3 Hva bygger vi denne informasjonsplanen på? Kommuneplanen for Sel, med visjon, hovedmål og hovedutfordringer er overordnet informasjonsplanen. I kommunelovens paragraf 4 slås det fast at kommunene skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Dette prinsippet er viktig for Sel kommune. Sikre at innbyggere, media og andre får innsikt i og kunnskap om den kommunale tjenesteytingen og forvaltningen. Ny offentlighetslov ble innført 1. januar Bakgrunnen for ny lov var et behov for større åpenhet og mer innsyn i forvaltningen. Sel kommune skal gjennom åpenhet sikre at innbyggere, media og andre får innsikt i og kunnskap om den kommunale tjenesteytingen og forvaltningen. I tillegg tas det hensyn til annet relevant lovverk (se vedlegg). 3

4 2. Hovedmål - hva vi ønsker at delmålene skal bidra til Sel kommunes informasjons- og kommunikasjons arbeid skal bidra til å: Gi innbyggerne innsikt i kommunens tilbud og tjenester. Motivere til deltakelse i beslutningsprosesser. Sikre gode interne arbeidsprosesser og kultur. Rekruttering av framtidig arbeidskraft. Stabil og god folketallsutvikling. Styrke lokaldemokratiet. Avdekke informasjonsbehov, utvikle og videreutvikle velfungerende kommunikasjonskanaler. Utvikle kommunikasjonskanaler med innbyggere og tjenestemottakere i takt med den teknologiske utviklingen. 3. Kommunikasjonsutfordringer Sel kommunes viktigste kommunikasjonsutfordringer er å: Ta i bruk kommunikasjon som virkemiddel i det daglige arbeidet. Sikre tilbakemeldinger fra brukerne gjennom brukerundersøkelser og publikumsundersøkelser. Dette for å avdekke informasjonsbehov og utvikle og videreutvikle velfungerende kommunikasjonskanaler. Bruke et forståelig språk og ha en enhetlig, visuell profil. Motivere til dialog og medvirkning fra alle grupper i kommunen. Skape realistiske forventninger til kommunens tjenester. Bygge en felles og samlende internkultur for hele kommunen. Sikre samhandling og klargjøre roller og ansvar. Møte media og andre interessenter åpent, aktivt og planlagt. Utvikle kommunikasjonkanaler med innbyggere og tjenestemottakere i takt med den teknologiske utviklingen. 4

5 4. Målgrupper Sel kommune skal kommunisere med: Kommunens viktigste målgrupper, i tillegg til egne ansatte og politikere er: Innbyggerne Media Næringsliv og organisasjoner Lag og foreninger Mulige tilflyttere Besøkende Hytteeiere i kommunen Kommunene i det regionale samarbeidet Andre kommuner, fylkeskommunen, stat og regjering Øvrige myndigheter Barn er også en målgruppe, her er Rikskonsertene på barnehagebesøk. 5

6 5. Delmål - for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i Sel kommune. For å nå hovedmålene med Sel kommunes informasjons- og kommunikasjonsarbeid er det valgt å fokusere på 8 delmål for planperioden. 5.1 Informasjon er et lederansvar Målformulering I Sel kommune skal informasjon være et lederansvar. Ledere i Sel kommune skal ha hovedansvar og eierskap til informasjon innenfor eget fagfelt. Dette innebærer å ha ansvar for å kommunisere aktivt og informere hensiktsmessig om sin virksomhet og tjenester internt og eksternt. Forventet resultat Kvalitetssikret og god informasjon til innbyggere og tjenestemottakere. Kvalitetssikret og god informasjon til innbyggere og tjenestemottakere da den kommer direkte fra de som har lederansvaret for de ulike tjenestene. Økt bevissthet blant ledere. Hva de skal informere om, og når og hvordan de skal informere. Servicesenteret får tilstrekkelig og kvalitetssikret informasjon slik at de kan informere publikum godt om tjenestetilbudet til Sel kommune. Aktuelle tiltak Det skal være god informasjon om alle virksomhetene i Sel kommune på kommunens nettside. Alle ledere legger informasjonsplanen til grunn i sitt informasjonsog kommunikasjonsarbeid. Det utarbeides rutiner som den enkelte leder kan bruke i informasjonsog kommunikasjonsarbeidet. Det skal være god informasjon om alle virksomhetene i Sel kommune på kommunens nettside. Noen virksomheter får ansvar for egen nettside. Nettsiden skal til enhver tid skal ha oppdaterte tjenestebeskrivelser for alle tjenestene Sel kommune leverer. Pressereglement - se på eksisterende og oppdatere. 6

7 5.2 INTERN INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON Målformulering Sel kommune skal ha god intern informasjon og kommunikasjon. Det må arbeides aktivt med vi-følelsen på tvers av virksomheter og funksjoner. Det er viktig at alle ansatte og politikere kjenner kommunens administrative og politiske mål og beslutninger. Det må arbeides aktivt med vi-følelsen på tvers av virksomheter og funksjoner. Godt informerte medarbeidere er i større grad i stand til å bidra til måloppnåelse, problemløsning og til å gi god informasjon og service til publikum. God intern informasjon vil på denne måten legge grunnlaget for god ekstern informasjon. Innbyggerne får oppdatert, korrekt og tilstrekkelig kunnskap til å benytte seg av kommunens ulike tjenester. Nytt intranett med elektroniske håndbøker, planer, rutiner, maler og lovverk. Ansatte har ansvar for å dele informasjon om eget arbeidsfelt med kollegaer og nærmeste leder. Forventet resultat Gode grunnholdninger blant alle ansatte i forhold til åpenhet og god service i forvaltningen. Godt internt arbeidsmiljø preget av samhold og forståelse for hverandres jobbsituasjon. Ansatte er oppdaterte i forhold til tjenestetilbudet og den politiske virksomheten. Informasjon tilgjengelig for alle via intranett og Kvalitetslosen. Innbyggerne får oppdatert, korrekt og tilstrekkelig kunnskap til å ivareta sine interesser og rettigheter og benytte seg av kommunens tjenester. Innbyggerne har realistiske og avklarte forventninger til kommunens tjenester. Aktuelle tiltak Nytt intranett for ansatte, med blant annet elektroniske håndbøker, planer, rutiner, maler og lovverk lett tilgjengelig for alle. Implementering av det elektroniske kvalitets- og avvikshåndteringssystemet Kvalitetslosen. Pc-er plasseres sentralt i virksomheter der ikke alle har egen pc, for eksempel kantine, personalrom etc. Tilrettelagt informasjon og informasjonsmøter to ganger i året for nyansatte. Alle ansatte har ansvar for å dele informasjon om eget arbeidsfelt med kollegaer og nærmeste leder, samt å søke tilgjengelig informasjon for å holde seg oppdatert. I størst mulig grad Informere internt før det informeres eksternt. Ekstranettside for politikere med aktuelt materiell. Medarbeiderundersøkelser. 7

8 5.3 EKSTERN INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON Målformulering Sel kommune skal ha god ekstern informasjon og kommunikasjon. Informasjon fra Sel kommune skal gjøres tilgjengelig for flest mulig gjennom ulike informasjonskanaler. Informasjon fra Sel kommune skal gjøres tilgjengelig for flest mulig gjennom ulike informasjonskanaler. Det skal legge til rette for at innbyggerne har reell mulighet til å kommunisere med kommunen, også elektronisk. Informasjon skal være tilgjengelig også for målgrupper og tjenestemottakere som ikke nås elektronisk. Sel kommune skal ha et godt forhold til media. Sel kommune med Otta som regionsenter, skal ivareta informasjonsarbeidet sitt i forhold til rollen som regionsenter og vertskommune. Forventet resultat Innbyggerne blir informert om, og får tillit til kommunens virksomhet og tjenester. Innbyggerne får aktuell informasjon om administrativ og politisk virksomhet, tjenestetilbud, planer og saker som har betydning for lokalsamfunnet. Alle innbyggere blir hørt og alle klager blir tatt på alvor. Deltakelse, interesse og engasjement i utviklingen av lokalsamfunnet. Styrket lokaldemokrati. Godt omdømme for kommunen. Aktuelle tiltak Ny nettside med tjenestekatalog bygges opp med mulighet for elektronisk kommunikasjon og elektronisk innsending av de fleste skjema elektronisk. Servicesenterets ansatte blir til enhver tid oppdatert på intern og ekstern informasjon og er utstyrt med, og opplært i, bruk av moderne oppslags og kommunikasjonsverktøy, for eksempel kommunes nettsider. Sørge for at saksbehandlere og andre som behandler dokumenter eller annen informasjon er kjent med offentlighets-loven med forskrifter. Alle kommunale informasjonsmateriell gjennomgås, samordnes og oppdateres. Ny nettside med tjenestekatalog bygges opp med mulighet for elektronisk kommunikasjon og elektronisk innsending av de fleste skjema. Sende ut informasjonsbrev til nye innbyggere. Folkemøter ved større saker, for eksempel i forbindelse med reguleringsplaner. Gjennomføre bruker- og publikumsundersøkelser. Evalueringsskjema etter besøk på rådhuset. Mal for kommunikasjonsarbeid i prosjekt og enkelte saker. 8

9 5.4 teknologi Målformulering Sel kommune skal bruke både eksisterende og nye teknologiske løsninger for å sikre god informasjon både internt og eksternt. Publikum skal ha mulighet til å finne informasjon og sende søknader og forespørsler hele døgnet. Sel kommune sin internettside skal være enkel å bruke, oppdatert og universelt utforma. Publikum skal ha mulighet til å finne informasjon og sende søknader og forespørsler hele døgnet. Sel kommune skal ha et godt utbygd intranett. Sel kommune skal følge med i den teknologiske utviklingen og vurdere endringer og nye løsninger ved behov. Forventet resultat Kommunens nettside med digitale skjemaer og innsyn i postjournal og politiske dokumenter, bidrar til rask og effektiv informasjonsformidling til innbyggerne. Sel kommune blir i større grad en døgnåpen kommune, hvor publikum kan få informasjon, samt sende søknader, skjema og forespørsler hele døgnet. Nytt intranett og tilgjengelige pc er for alle ansatte gjør alle bedre informert. Være bevisst på utviklingen av sosiale medier og vurdere mer bruk av dem på sikt. Aktuelle tiltak Opprette og videreutvikle ny nettside for Sel kommune, med oppdaterte tjenestebeskrivelser. Opprette og utvikle nytt intranett for ansatte. Opprette og utvikle ekstranett for politikere. Videreutvikle og vedlikeholde elektroniske skjema. Ta i bruk nye elektroniske skjema. Videreutvikle og vedlikeholde politiske møtebøker og protokoller. Legge til rette for elektronisk innbyggerinitiativ. Være bevisst på utviklingen av sosiale medier, som eksempel Internettsidene Facebook, Nettby og Twitter, og vurdere mer bruk av dem på sikt. 9

10 5.5 profilering Målformulering Sel kommune skal fremstå med en helhetlig og lett gjenkjennelig profil. Sel kommune skal fremstå med en helhetlig og lett gjenkjennelig profil. Det skal være lett å se at avsender er Sel kommune. Dette innebærer en felles grafisk profil, som skal brukes ved all presentasjon av kommunen. Forventet resultat Presentasjon av Sel kommune skjer alltid med lik grafisk profil. Det er lett å se hvem som er avsender av informasjonen som kommer fra Sel kommune. Tydelig identitet på all profilering og informasjon fra Sel kommune. Aktuelle tiltak Tilpasse og iverksette ny, grafisk profil som inneholder bruk av tekst, bilder, farger m.m. i hele kommunen. Sel kommunes informasjonsmateriell samordnes. Informere om glad-saker, som Skuddårsfesten på Selsro. 10

11 5.6 Omdømme Målformulering Sel kommune skal ha et godt omdømme blant innbyggere og i omverdenen for øvrig. Vi må være tydelige, tilgjengelige og synlige. Omdømme handler om oppfatninger, tillit og å innfri forventninger. Det å kommunisere ut riktig, god og tydelig informasjon er sentralt. Det er vår samlede tjenesteproduksjon, informasjon og kommunikasjon som skaper omdømmet. Det er viktig å kommunisere både hva som er vårt ansvarsområde og hva som ikke er det. De viktigste omdømmebyggere for Sel kommune er ansatte og politikere. Ønsket omdømme for Sel kommune er at vi hos innbyggere, ansatte og politikere fremstår som en kvalitetsbevisst, service-orientert og åpen kommune. For å nå dette målet må vi være tydelige, tilgjengelige og synlige. Forventet resultat Alle ansatte og politikere er bevisste på at de er med på å bygge, og påvikre omdømmet til Sel kommune gjennom sitt daglige arbeid. Innbyggere og omverden for øvrig har et positivt inntrykk av Sel kommune. Sel kommune er et attraktivt bosted, og får økt tilflytting. Sel kommune er attraktiv for næringsetablering, og som vertskommune for nye, offentlige virksomheter og arbeidsplasser. Sel kommune er en attraktiv arbeidsgiver. Generelt styrket posisjon blant innbyggerne, tjenestebrukere, medarbeidere, samarbeidspartnere, lag og organisasjoner og andre offentlige myndigheter. Alle ansatte og politikere er bevisste på at de er med på å bygge, og påvikre omdømmet til Sel kommune gjennom sitt daglige arbeid. Aktuelle tiltak Følge opp alle tiltakene i informasjonsplanen. Samlet vil disse føre til et styrket omdømme. Bevisstgjøre ansatte og politikere på at de er med på å bygge omdømmet til Sel kommune gjennom sitt daglige arbeid. Synliggjøre kommunens resultater. Innbyggerundersøkelse hvert annet år. 11

12 5.7 informasjon i krisesituasjoner Målformulering Sel kommune skal legge særlig vekt på informasjon og kommunikasjon i krisesituasjoner. Sel kommune skal skape trygghet gjennom god kommunikasjon og informasjon også i krisesituasjoner. Sel kommune skal ha en beredskapsplan som inneholderretningslinjer for informasjon og kommunikasjon i krisesituasjoner. Sel kommune skal skape trygghet gjennom god kommunikasjon og informasjon også i krisesituasjoner. Sikker og trygg informasjon i en krisesituasjon er en forutsetning for å unngå informasjonskriser og situasjoner som kan forverre konsekvensene av en krisesituasjon. Forventet resultat Sel kommune er bedre rustet til å håndtere informasjon og kommunikasjon i krisesituasjoner. Allmennheten får nødvendig informasjon og kunnskap i krisesituasjoner. Egne informasjonskriser, for eksempel at andre etablerer seg som informasjonsleverandører, blir unngått. Sel kommune får styrket omdømme i etterkant av en krisesituasjon. Aktuelle tiltak Klargjøre kriseweb som enkelt kan ta over for kommunens hovedside i krisesituasjoner. Oppdatere informasjonshåndteringsdelen i beredskapsplanen. Klargjøre kriseweb som enkelt kan ta over for kommunens hovedside i krisesituasjoner. Utarbeide veiledningshefte om bruk av informasjon og kommunikasjon i krisesituasjoner. 12

13 5.8 lokaldemokratiet Målformulering Sel kommune skal styrke lokaldemokratiet. Innbyggerne har anledning til selv å velge sine lokalpolitikere og å evaluere deres innsats gjennom vårt demokratiske system. Det bidrar til at kommunens ledelse må ta hensyn til hva innbyggerne mener om hvordan kommunen fungerer som demokratisk organ, om de tjenestene kommunen tilbyr og hvordan pengene brukes. Sel kommune må best mulig legge tilrette for at innbyggerne får innsikt i, og forståelse for, hvordan kommunen og det politiske arbeidet er organisert og hvordan det fungerer. Forventet resultat Mer engasjement i lokalbefolkningen. Større valgdeltakelse. Aktuelle tiltak God informasjon før og etter møter i politiske råd og utvalg. Innbyggerundersøkelser. Video-overføring av politiske møter. Elektronisk innbyggerinitiativ. Eget menyvalg på kommunens nettside for politikk og demokrati. 13

14 6. Vedlegg 6.1 Handlingsplan Tiltak Beskrivelse Tidsrom Ansvarlig Pressereglement/veiledning. Ny webside for Sel kommune med tjenestekatalog og andre elektroniske løsninger. Noen virksomheter får ansvar for egen nettside. Krisewebside for Sel kommune. Intranett for ansatte. Regulere eksisterende reglement og se på behovet for nytt. Publisere og videreutvikle ny nettside for hele Sel kommune. Noen virksomheter får egen nettside med tilgang og opplæring. Egen nettside med informasjon for krisesituasjoner. Utvikle og ta i bruk nytt Intranett for ansatte Juridisk rådgiver/ Administrasjonssjef/ Politisk behandling Informasjonsrådgiver 2010 Informasjonsrådgiver/ Virksomhetsledere 2010 Informasjonsrådgiver/ Plan- og beredskapssjef 2010 Informasjonsrådgiver Ekstranett for politikere. Utvikle ekstranett for politikere Informasjonsrådgiver/ Ordfører Implementering av Kvalitetslosen. Informasjonsmateriell og informasjonsmøte for nyansatte. Veiledningshefte for informasjon i krisesituasjoner. Plan og rutiner for bruker- og publikumsundersøkelser. Ta i bruk og utvikle Kvalitetslosen Prosjektleder for Kvalitetslosen. Informasjonsmateriell/ Informasjonsmøter for nyansatte. Se på foreløpig forslag og kvalitetssikre/utbedre. Egen plan for hvilke undersøkelser som skal brukes, når og hvor ofte de skal gjennomføres Informasjonsrådgiver/ Personalavdeling 2010 Informasjonsrådgiver/ Plan- og beredskapssjef 2010 Administrasjonssjefen/ Politisk behandling Profileringsprogram. Ny profil for Sel kommune Fagstaben/ Administrasjonssjefen/ Politisk behandling Pc er plassert sentralt der ikke alle har egen pc. Skriftlig informasjon. Oppdatere informasjonsmateriell. Elektronisk innbyggerinitiativ. Veiledning i bruk av bilder og film på internett. Evaluerings-skjema etter besøk på Sel rådhus. Sosiale medier. Profileringsmateriell. Undersøke behovet for flere pc er på alle arbeidsplassene i Sel kommune. Se på behovet for skriftlig informasjon til de som ikke nås elektronisk. Alt informasjonsmateriell gjennomgås og behovet for nytt kartlegges. Innbyggerinitiativet via Sel kommunes nettside IKT konsulent Informasjonsrådgiver 2010 Informasjonsrådgiver 2010 Informasjonsrådgiver Felles mal for hele Sel kommune Informasjonsrådgiver/ Juridisk rådgiver Besøkende gir tilbakemelding etter besøk på rådhuset. Vurdere bruk av flere sosiale medier, etter behov og utvikling i samfunnet. Informasjonsmaterial til utdeling ved besøk, seminar etc Informasjonsrådgiver Informasjonsrådgiver 2010 Informasjonsrådgiver 14

15 6.2 Referanseliste Lover og regleverk Det er flere lover og forskrifter som pålegger Sel kommune å informere om virksomheten sin. De viktigste er grunnloven, kommuneloven, offentleglova og forvaltningsloven. Kommunelovens 4. Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning Offentleglova med forskrifter, er det sentrale regelverket om allmennhetens rett til innsyn i saksdokumenter i kommuner, fylke og stat. Loven bygger på prinsippet om at alt i utgangspunktet er offentlig, og at unntak bare kan skje med hjemmel i lov. Forvaltningsloven regulerer blant annet lovbestemt taushetsplikt. Lov om elektronisk kommunikasjon skal sikre gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester. Dette gjelder også funksjonshemmede og andre brukere med særlig behov. I tillegg vil en rekke særlover og krav fra departementene understreke ytterligere kravet til at kommuner skal informere og veilede. Virksomhetene i Sel kommune er underlagt særlover som sier noe om informasjonsplikt og veiledningsplikt til publikum. Noen av dem er: Kommunehelsetjenesteloven som blant annet sier at helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp de opplysningene vedkommende trenger for å ivareta sin rett. Helsepersonelloven sier at den som yter helsehjelp skal gi informasjon til den som har krav på dette etter reglene i pasientrettighetsloven som skal sikre nødvendig informasjon for å få innsikt i sin egen helsetilstand samt innholdet i helsehjelpen. Andre aktuelle lover er: Personopplysningsloven Plan- og bygningsloven Sosialtjenesteloven Opplæringsloven Barnehageloven Miljøinformasjonsloven. Andre sentrale dokumenter: Statens kommunikasjonspolitikk, som sier at statlige virksomheter skal legge fem prinsipper til grunn for sin kommunikasjonspolitikk: Åpenhet, medvirknin, nå alle, aktiv, helhet. Selv om kommunene ikke er pålagt å følge denne politikken, er dette likevel gode prinspper å strekke seg etter. ekommune2009, som sier at innbyggerne skal kunne velge å kommunisere elektronisk med det offentlige. ekommune2012, som blant annet sier at kommunene skal levere elektroniske tjenester på nett. Stortingsmelding nr 17 Eit informasjonssamfunn for alle sier blant annet at brukerne skal møte en åpen, tilgjengelig og sammenhengende offentlig sektor, som er universelt utforma og som har døgnåpen forvaltning. 15

16 Foto: Informasjonsmøte for ungdomsmusikalen

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 1 Til behandling Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Innhold 1. Hvorfor en strategi? 2. Mål for informasjon og kommunikasjon. 3. Målgrupper. 4. Informasjons- og kommunikasjonsprinsipper. 5. Ansvarsfordeling

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Innhold 1. Innledning 2 2. Visjoner og mål 3 3. Utgangspunkt 3 4. Målsetting for Orkdal kommunes kommunikasjonsstrategi 4 4.1 Hva skal kommuniseres - til hvem

Detaljer

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Informasjonsstrategi for Nannestad kommune Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Innledning. Nannestad kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Åpenhet, respekt og tilgjengelighet. Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune

Åpenhet, respekt og tilgjengelighet. Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune Åpenhet, respekt og tilgjengelighet Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune Innhold 1. Kommunikasjonsutfordringer 2. Kommunikasjonsmål 3. Bakgrunn, roller og begreper 4. Metoder for

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI. i nfo VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006

RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI. i nfo VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006 RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006 i nfo rma Sammen sjon. Innhold: Mål for Randaberg kommunes informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet... 1 Forankring av kommunens

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune Frosta 2007 0 INNHOLD PLAN FOR KOMMUNAL INFORMASJON Innhold s 1 Forord s 2 I. Mål for informasjonsvirksomheten s 3 II. Kommunikasjonspolitikk i

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Vedtatt i kommunestyret 29.01.2015 ESA 14/2647 Innhold 1 Innledning... 3 2 Suksessfaktorer... 3 3 Målgrupper... 4 4 Mål... 4 5 Kommunikasjonsutfordringer...

Detaljer

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015 Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Effektive og enkle elektroniske tjenester til alle, alltid Innhold HVA ER EN EKOMMUNE?... 2 INTERKOMMUNAL EKOMMUNESTRATEGI HENSIKT

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Dialog og interaksjon Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune

Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune Vedlagt «Pressereglement» og «Reglement for bruk av sosiale medier» «Det paaligger Statens Myndigheder at legge Forholdene til Rætte for en aaben og oplyst

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

INFORMASJONSPLAN. q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende DYRØY KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 02.10.07. Revidert av kommunestyret 07.10.13.

INFORMASJONSPLAN. q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende DYRØY KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 02.10.07. Revidert av kommunestyret 07.10.13. DYRØY KOMMUNE INFORMASJONSPLAN Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune ønsker at disse værebegrepene skal være ledestjerner i hverdagen til alle ansatte q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende

Detaljer

Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 6682/2013-2011/1156 Jan Magne Josdal 14.05.2013 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13558/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 Kommunikasjonsprinsipper Kommunikasjonsprinsippene er i stor grad basert på statlige kommunikasjonsprinsipper

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Innholdsfortegnelse MÅL

Innholdsfortegnelse MÅL Strategisk kommunikasjonsplan Askim kommune 2012-2016 1 MÅL Innholdsfortegnelse for Askim kommunes kommunikasjon Publikumskontakt Helhetlig og samordnet kommunikasjon Forholdet til offentlighet / åpenhet

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Styresak 02/13 Ambulanse Midt-Norge HF 24.01.2013 v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef Kommunikasjonssjef Bakgrunn: Master i Informatikk, NTNU Videreutdanning

Detaljer

Kommunikasjons- strategi

Kommunikasjons- strategi Kommunikasjons- strategi Ekstern og intern kommunikasjonsstrategi for ansatte i Vedtatt kommunestyret 28.05.15 VERDIGRUNNLAGET Samhandlende Offensiv Lærende Ansvarlig Arbeidsgiverpolitikken Dialogen -

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014 Åpen, aktiv og tydelig Innhold Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014... 1 Åpen, aktiv og tydelig... 1 Innledning... 3 Del 1 Overordnede

Detaljer

KOMMUNI KASJ ONSSTRATEGI. Juni 2008

KOMMUNI KASJ ONSSTRATEGI. Juni 2008 KOMMUNI KASJ ONSSTRATEGI Juni 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OG HOVEDPRINSIPPER 3 2.1 HELHETSPRINSIPPET 3 HELHETLIG OG MED ETT GRAFISK UTTRYKK

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Vi drukner i data, men tørster etter informasjon (Thomas Hylland Eriksen)

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Vi drukner i data, men tørster etter informasjon (Thomas Hylland Eriksen) Røyken kommune - til for deg Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Vi drukner i data, men tørster etter informasjon (Thomas Hylland Eriksen) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Visjon side 1 2. Målsetting side 1

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer

Kartlegginger viser at den generelle kunnskapen om Rogaland fylkeskommune, hva vi gjør og hvorfor, er lav blant innbyggerne i Rogaland.

Kartlegginger viser at den generelle kunnskapen om Rogaland fylkeskommune, hva vi gjør og hvorfor, er lav blant innbyggerne i Rogaland. Kommunikasjonsstrategi 2010-2013 1. Innledning Fylkeskommunen er lovpålagt å drive aktiv informasjon om virksomheten og legge til rette for åpenhet og innsyn i forvaltningen av fellesskapets ressurser.

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 1 Med intern kommunikasjon mener jeg informasjonsflyten og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjon

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommunikasjonsplan for NSG 2010-2014

Kommunikasjonsplan for NSG 2010-2014 Kommunikasjonsplan for NSG 2010-2014 1. Overordnede prinsipper Kommunikasjonsstrategi NSG skal ha en åpen, tillitsvekkende og troverdig kommunikasjon som flyter raskt, både innad i organisasjonen og utad

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Forord Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Helse Midt-Norges overordnede strategi. Her defineres vår visjon På lag med deg for din helse!

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Om informasjonsarbeidet

Om informasjonsarbeidet Om informasjonsarbeidet Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Info er ei eining under administrasjonsavdelinga

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 06.02.14 Innhold INNLEDNING... 3 Kommunikasjon i kommunen hvordan og hvorfor?... 3 Hva er informasjon og kommunikasjon?... 3 Hva bygger vi

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

e-demokrati Noen praktiske eksempler og erfaringer fra Vestfold-kommunene Lasse Berntzen Høgskolen i Vestfold

e-demokrati Noen praktiske eksempler og erfaringer fra Vestfold-kommunene Lasse Berntzen Høgskolen i Vestfold e-demokrati Noen praktiske eksempler og erfaringer fra Vestfold-kommunene Lasse Berntzen Høgskolen i Vestfold 12K 12K er et kommunesamarbeid mellom tolv Vestfoldkommuner: Andebu, Hof, Holmestrand, Horten,

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Innledning Kommunikasjon skal bidra til at VKM oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Kommunikasjon står derfor sentralt i VKMs virksomhet. Kommunikasjon

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

HELHETLIG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

HELHETLIG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI HELHETLIG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Ås kommune www.as.kommune.no Behandles i administrasjonsutvalget 03.06.2010 formannskap 02.06.2010 og kommunestyret 08.09.2010 Innhold: Innhold:...2 1. Innledning...3 1

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 EFFEKTMÅL Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 1 INNHOLD SIDETALL Framtidsfortelling 3 Effektmål 4 Verdier 6 Seminarsammendrag

Detaljer