Haugesund kommunes informasjonsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haugesund kommunes informasjonsstrategi"

Transkript

1 Haugesund kommunes informasjonsstrategi

2 k MÅL 1. Haugesund kommune skal aktivt bruke mediene for å få ut informasjon til INNLEDNING Haugesund kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og medier. Åpenhet er en forutsetning for et levende folkestyre. Det innebærer målrettet satsing på ekstern og intern informasjon. Innbyggerne i Haugesund må være sikret innsyn i saksbehandling og tilgang på informasjon om rettigheter og plikter. 2. IT skal gjøre samhandlingen mellom kommunen og innbyggerne enklere. 3. Informasjon fra kommunen til innbyggerne skal gjøres tilgjengelig for flest mulig gjennom ulike informasjonskanaler. 4. Åpne arenaer skal legge til rette for gjensidig informasjon og dialog mellom innbyggerne og Haugesund kommune. STRATEGI Informasjon er et viktig og nødvendig ledd i hele kommunens virksomhet og skal integreres som et strategisk verktøy på samme måte som andre viktige funksjoner (for eksempel økonomistyring og personalforvaltning). God informasjon gjør det enklere å styre kommunen og er et av kvalitetskravene til de enkelte tjenestene som ytes. Å gi god og relevant informasjon er noe som må gjennomsyre hele organisasjonen. Dette er et lederansvar. Informasjonsarbeidet må synliggjøres i virksomhetsplanene. I større prosjekter og tverrenhetlige satsingsområder skal nødvendige informasjonstiltak beskrives spesielt, som en del av planarbeidet. Opplæring i informasjonsarbeid skal inngå som en del av kommunens lederutviklingsprogram. Det er den enkelte enhetsleders ansvar å bringe kravene som stilles til informasjon, videre til de ansatte i resultatenheten. ORGANISERING I Haugesund kommune er det rådmannen som har det overordnede informasjonsansvaret. Informasjonsoppgavene er desentralisert og lagt til de enkelte enhetslederne. Alle ledere har et ansvar for å informere om sitt område. Det gjelder både informasjon på grunnlag av henvendelser og aktiv informasjon på eget initiativ internt eller eksternt. Haugesund offentlige servicesenter () skal gi generell informasjon rettet mot innbyggerne og det skal stå for annonsering i pressen. har, gjennom den informasjons- og webansvarlige, ansvaret for å koordinere informasjonsarbeid som omfatter flere enheter og å opptre som pressekontakt. Dessuten har ansvaret for all elektronisk informasjon innad og utad. skal også tilrettelegge for informasjonsarbeidet i kommunen.

3 MÅL 5. Intern informasjon skal være et viktig styringsverktøy for ledere på alle nivåer. 6. Haugesund kommune skal framstå som en organisasjon med et tydelig og enhetlig budskap som viser mangfoldet av kommunens virksomhet, og med en felles grafisk profil. 7. Haugesund kommune skal ha en beredskapsplan som inneholder retningslinjer for kommunikasjon i krisesituasjoner. YTRINGSFRIHET I utgangspunktet kan alle medarbeidere på kommunens vegne gi opplysninger om fakta som vedrører egne arbeidsoppgaver. Vurderinger av økonomisk, administrativ eller faglig karakter er et lederansvar. Administrasjonen skal ikke gjøre politiske vurderinger, herunder vurderinger av politiske vedtak eller prosesser. Informasjon til mediene er begrenset av de rammer lovverket gir, herunder taushetsplikt og saker som skal unntas offentlighet. Innenfor fagområder med lovbestemt taushetsplikt følges eventuelle retningslinjer utarbeidet av enhetslederne. Haugesund kommune skal tilstrebe meroffentlighet. Det vil si at saker som i utgangspunktet er underlagt lovmessige begrensinger skal vurderes offentliggjort, men da uten at personopplysninger eller opplysninger som kan identifisere personer, blir kjent. Alle ansatte har rett og plikt til å ta opp kritikkverdige forhold (f. eks. forhold i strid med lovverk og etiske retningslinjer, fare for pasienters liv og helse, straffbare forhold med mer). Det er en rettighet for ansatte i Haugesund kommune å få kontakte og uttale seg til media. Ytringsfriheten er en av hjørnesteinene i det norske demokratiet. Som privatpersoner har kommunalt ansatte i sin alminnelighet samme adgang som andre til å rette offentlig kritikk mot styre og stell i den kommunen de er ansatt i. Tilsvarende rettigheter gjelder også innenfor eget arbeidsområde. Lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver tilsier likevel at de ansatte må forholde seg til følgende punkter: En må ha gjort forsøk på å ta spørsmålene opp tjenestevei internt i kommunen, jf. kommunens arbeidsreglement. Det vises for øvrig til arbeidsmiljølovens krav om interne rutiner for varsling, jf. Arbeidsmiljølovens 3-6, og arbeidsreglementet for Haugesund kommune. Kritikken må framsettes på egne vegne. Offentlig kritikk må ha en forsvarlig form. Det innebærer bl. a. at kritikken må bygge på et forsvarlig grunnlag, at en har forsøkt å ta opp spørsmålene internt og at kritikken gjelder forhold som har allmenn interesse, jf. Ot. prp. nr. 84 ( ) (lovens forarbeider). Arbeidstaker har uansett rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter, jf. Arbeidsmiljølovens 2-4. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt, jf. Arbeidsmiljølovens 2-5. De tillitsvalgte er et talerør for arbeidstakerne. For dem må derfor ytringsfriheten være stor, samtidig som de har plikt til å verne om samarbeidet, arbeidsmiljøet og kommunens posisjon i lokalmiljøet. Ingen ansatte i Haugesund kommune skal offentlig gi uttrykk for personkritikk eller komme med uttalelser eller vurderinger som kan virke personlig krenkende på enkeltindivider i vår organisasjon.

4 MÅL FORVENTET RESULTAT 1. Haugesund kommune skal aktivt bruke mediene for å få ut informasjon til MÅL Mer mediebevisste ledere og ansatte. Større kunnskap om og tillit til kommunal virksomhet ute blant folk. Styrket kontakt med lokale medier, som bygger på gjensidig trygghet og forståelse. Det skal være en klar strategi for mediekontakt i informasjonsplanen, og medieopplæring for alle ledere. Det skal være fokus på å bevisstgjøre alle ansatte i betydningen av god mediekontakt. Det legges vekt på offensiv informasjon. Rutiner for kontakt med pressen ivaretas og videreføres. Herunder jevnlige møter mellom kommuneledelsen og pressen, samt gode arkivrutiner. MÅL FORVENTET RESULTAT 2. IT skal gjøre samhandlingen mellom kommunen og innbyggerne enklere. En internett- og intranettløsning skal gi innbyggere og ansatte mulighet til raskt og effektivt å hente ut ønsket informasjon om kommunen. De samme løsningene vil innebære god og hurtig informasjonsformidling mellom alle ansatte. Nye og forbedrede teknologiske løsninger skal gjøre det mulig med bedre informasjonsutveksling og dialog mellom innbyggerne og de folkevalgte, og mellom administrasjonen og brukerne. Internett- og intranett-systemet i kommunen videreføres og videreutvikles. Det gis opplæring i dette. Det skal være tettest mulig integrasjon mellom intern og ekstern informasjon. All relevant informasjon gjøres tilgjengelig på kortest mulig tid. Interaktivitet i interne og eksterne informasjonsløsninger utvikles videre. Rutiner for informasjonsflyt fra de ulike enhetene til videreutvikles. En felles forståelse for betydningen av god informasjonsflyt ut til IKT-opplæringen i skolen vektlegges for å øke IKTkunnskapen hos unge innbyggere.

5 FORVENTET RESULTAT MÅL 3. Informasjon fra kommunen til innbyggerne skal gjøres tilgjengelig for flest MÅL mulig gjennom ulike informasjonskanaler. Innbyggerne skal være informert om kommunens virksomhet. Kommunen vil få et bedre image som arbeidsgiver og tjenesteyter (jf. brukerundersøkelsen der de som ikke brukte tjenesten, var de minst fornøyde). Informasjonskanalene skal inneholde tema/stoff som gir innbyggerne aktuell informasjon om administrativ og politisk virksomhet, tjenestetilbud og planer som har betydning for lokalsamfunnet. INFORMASJONSKANALER Nettsidene skal ha høyere leseroppslutning som følge av god tilgjengelighet og aktuelt innhold. Husstandsavisen gis ut to ganger i året og er tilgjengelig for ansatte som ikke er bosatt i Haugesund kommune. Direkte kontakt med innbyggerne skjer på, i møtet mellom ansatte og innbyggere, i åpne møter, ute i de ulike resultatenhetene osv. Kommunens hjemmeside på internett skal være under stadig utvikling og i henhold til de retningslinjer Norge.no setter for kommunale nettsteder. Målet er en mer dialogpreget kommunikasjon. Her er det mulig med rask og presis informasjonsflyt. En aktivitetskalender skal være tilgjengelig på kommunens hjemmeside. De ansatte vil bli bedre oppdatert i forhold til tjenestetilbud og den politiske virksomheten. Det medvirker til at innbyggerne får kunnskap om og benytter seg av kommunens ulike tilbud. Samkjøring av annonser gir kommunen en profil utad og vil være kostnadsbesparende. Økt tilgjengelighet til organisasjonen gir økte muligheter for tilbakemeldinger fra Kommunen utgir årsmeldinger. Haugesundaren distribueres ut til alle husstander i Haugesund to ganger i året. Felles rutiner for annonsering av ledige stillinger og kunngjøring benyttes. Det fokuseres på hva kommunen kan tilby som arbeidsgiver og som bosted. Infopakken rettet mot innflyttere videreutvikles. Ved større prosjekter utarbeides det egne informasjonsstrategier. Resultat- og støtteenhetenes eksterne informasjonsarbeid ligger som en del av enhetsplanen og enhetsmeldingen Det gis ukentlig informasjon om politisk møtevirksomhet, kunngjøringer og ledige stillinger gjennom lokalpressen, i tillegg til internettsidene. Dette arbeidet koordineres av. Lokalaviser og andre lokale medier har kommunen ingen direkte styringsmulighet over. Det er hevet over tvil at dette er informasjonskanaler som når innbyggerne lett, er dagsaktuelle og benyttes av mange. Kommunen skal bidra til at disse kanalene får tilgang til all relevant informasjon fra organisasjonen, med de begrensninger lovverket setter.

6 MÅL FORVENTET RESULTAT 4. Åpne arenaer skal legge til rette for gjensidig informasjon og dialog mellom innbyggerne og Haugesund kommune. Vi vil oppnå større deltakelse, interesse og engasjement i utviklingen av lokalsamfunnet. Vi får styrket lokaldemokratiet. Gjennom engasjement og dialog blir innbyggere, politikere og administrasjon informert om utfordringer, problemstillinger og alternative løsninger. Åpne arenaer vil legge til rette for gjensidig informasjon og muligheter til innspill i en tidlig fase i saksbehandlingen, og det skapes grunnlag for de folkevalgte til å utføre sin ombudsrolle. Årshjulet er et styringsverktøy der dialog med brukerne står sentralt. Ordførerpraten, som arrangeres en gang i måneden, er et forum der innbyggerne kan stille spørsmål, ta opp temaer og komme med innspill til politikere og administrasjon. Det kan arrangeres folkemøter ved større saker, for eksempel store og gjennomgripende reguleringer eller kommuneplaner. Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser. Det gjennomføres høringer. Forholdene legges til rette for interaktivitet mellom innbyggere, politikere og administrasjon via internett. Enhetene gjennomfører årlige dialogmøter. Foto: Idar H. Pedersen Foto: Tor André Johannessen

7 MÅL FORVENTET RESULTAT 5. Haugesund kommune skal framstå som en organisasjon med et tydelig og enhetlig budskap som viser mangfoldet av kommunens virksomhet, og med en felles grafisk profil. Innbyggerne skal få bedre oversikt over det kommunen driver med, og den rollen den har i en større samfunnsmessig sammenheng. Innbyggerne skal få en generelt bedre forståelse for forvaltningen av skattepengene og det kommunale budsjettet. Innbyggerne skal kunne kjenne igjen den kommunale virksomheten og det kommunen står for på "innpakningen". Kostnadsbesparelser skal oppnås ved hjelp av samordning av annonsering, ferdigutviklede og tilgjengelige grafiske elementer og felles trykksakmaler, presentasjonsmaler etc. Identiteten innad skal bli klarere Den felles grafiske profilen innlemmes som en naturlig del av alt som produseres. Kommunens informasjonsmateriell rasjonaliseres og samordnes, både med hensyn til produksjon og distribusjon. Enhetlige annonserutiner videreføres i henhold til den grafiske profilen. Profileringsprodukter produseres og tilbys alle ansatte i kommune. Enkelte profileringsprodukter legges ut for salg til byens innbyggere.

8 MÅL FORVENTET RESULTAT 6. Intern informasjon skal være et viktig styringsverktøy for ledere på alle nivåer. God intern informasjon skal bidra til å skape en god bedriftskultur og etablere gode serviceholdninger innad i organisasjonen og ut mot Alle ansatte skal ha tilgang til samme informasjon. Det skal skapes fellesskap og delaktighet, og overordnede mål for kommunens drift skal være kjent av alle. Internavisen Flytten skal medvirke til å skape en felles plattform og gode serviceholdninger. De ansatte skal arbeide mot felles mål og bidra til helhetlige løsninger. Internavisen "Flytten" skal komme ut en gang i uken. Rutiner for intern informasjon i kommunen opprettholdes. Interninformasjon skal nå ut til alle arbeidstakere, uavhengig av tilgang til IT. Enhetenes interne informasjonsarbeid skal beskrives i enhetsplanen. En informasjonspakke til nytilsatte skal brukes aktivt av enhetslederne. Det avholdes introduksjonsdag for alle nytilsatte 2 ganger pr. år. Det avholdes en årlig informasjonsmøte for alle ansatte. Kommunens intranettløsning skal inneholde all relevant, oppdatert og aktuell informasjon. Ledere gir informasjon under faste avdelingsmøter, i medarbeidersamtaler og i møter med de tillitsvalgte. Faste møter mellom de hovedtillitsvalgte og ledelsen videreføres.

9 MÅL FORVENTET RESULTAT 7. Haugesund kommune skal ha en beredskapsplan som inneholder retningslinjer for kommunikasjon i krisesituasjoner. Sikker kommunikasjon og informasjon i beredskaps-, krise- og risikosituasjoner er en forutsetning for å unngå informasjonskriser og situasjoner som kan forverre konsekvensene av en krisesituasjon. En innarbeidet beredskap når det gjelder krisehåndtering og informasjon kan redusere negative konsekvenser. Allmennheten skal få den nødvendige informasjon og kunnskap i krisesituasjoner. Informasjonen må starte hurtig og være konsis og pålitelig, for å unngå spekulasjoner og rykter. Alle mediekanaler benyttes dersom en krise oppstår. Kommunikasjon fra den administrative ledelsen, støtteenhetene og resultatenhetene skal samordnes. Toppledelsen og samarbeider med fokus på informasjon i krisesituasjoner. Det gjennomføres årlige øvelser i krisehåndtering. Foto: Tor André Johannessen

10 Tiltaksplanen skal evalueres og revideres hvert 4. år. Dette gjøres for at tiltakene skal justeres etter hvert som de blir gjennomført. Neste gjennomgang av informasjonsplanen settes til februar Haugesund kommune skal aktivt bruke mediene for å få ut informasjon til Det skal være en klar strategi for mediekontakt i informasjonsplanen, og medieopplæring for alle ledere. Det skal være fokus på å bevisstgjøre alle ansatte i betydningen av god medie- kontakt. Rådmann Rådmann / Enhetslederne Det legges vekt på offensiv informasjon. Rådmann / Enhetslederne Rutiner for kontakt med pressen ivaretas og videreføres. Herunder jevnlige møter mellom kommuneledelsen og pressen, samt gode arkivrutiner. Rådmann / / IKT-enheten 2 IT skal gjøre samhandlingen mellom kommunen og innbyggerne enklere. Internett- og intranett-systemet i kommunen videreføres og videreutvikles. Det gis opplæring i dette. Det skal være tettest mulig integrasjon mellom intern og ekstern informasjon. All relevant informasjon gjøres tilgjengelig på kortest mulig tid. Interaktivitet i interne og eksterne informasjons- løsninger utvikles videre. Rutiner for informasjonsflyt fra de ulike enhetene til Service- senteret videreutvikles. En felles forståelse for betydningen av god informasjonsflyt ut til IKT-opplæringen i skolen vektlegges for å øke IKT-kunnskapen hos unge innbyggere. / Rådmann / Enhetsledere Breidablik læringssenter 9

11 3 Informasjon fra kommunen til innbyggerne skal gjøres tilgjengelig for flest mulig gjennom ulike informasjonskanaler. Informasjonskanalene skal inneholde tema/stoff som gir innbyggerne aktuell informasjon om administrativ og politisk virksomhet, tjenestetilbud og planer som har betydning for lokal-samfunnet. Husstandsavisen gis ut to ganger i året og er tilgjengelig for ansatte som ikke er bosatt i Haugesund kommune. Felles rutiner for annonsering av ledige stillinger og kunngjøring benyttes. Det fokuseres på hva kommunen kan tilby som arbeidsgiver og som bosted. Infopakken rettet mot innflyttere videreutvikles. Ved større prosjekter utarbeides det egne informasjonsstrategier. Resultat- og støtteenhetenes eksterne informasjonsarbeid ligger som en del av enhetsplanen og enhets- meldingen Personal og organisasjon / Prosjektledere Enhetsledere 4 Åpne arenaer skal legge til rette for gjensidig informasjon og dialog mellom innbyggerne og Haugesund kommune. Årshjulet er et styringsverktøy der dialog med brukerne står sentralt Ordførerpraten, som arrangeres en gang i måneden, er et forum der innbyggerne kan stille spørsmål, ta opp temaer og komme med innspill til politikere og administrasjon. Det kan arrangeres folkemøter ved større saker, for eksempel store og gjennomgripende reguleringer eller kommuneplaner. Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser. Det gjennomføres høringer. Forholdene legges til rette for interaktivitet mellom innbyggere, politikere og Rådmann / Personal og organisasjon Ordfører / Rådmann / Enhetsledere Personal og organisasjon Rådmann administrasjon via internett. Enhetene gjennomfører årlige dialogmøter. Rådmann / Enhetsledere 10

12 5 Haugesund kommune skal fremstå som en organisasjon med et tydelig og enhetlig budskap som viser mangfoldet av kommunens virksomhet, og med en felles grafisk profil. Den felles grafiske profilen innlemmes som en naturlig del av alt som produseres. Kommunens informasjonsmateriell rasjonaliseres og samordnes, både med hensyn til produksjon og distribusjon. Enhetlige annonserutiner videreføres i henhold til den grafiske profilen. Profileringsprodukter produseres og tilbys alle ansatte i kommune. Enkelte profileringsprodukter legges ut for salg til byens innbyggere. 6. Intern informasjon skal være et viktig styringsverktøy for ledere på alle nivåer. Internavisen "Flytten" skal komme ut en gang i uken. Rådmann Rutiner for intern informasjon i kommunen opprettholdes. Rådmann Interninformasjon skal nå ut til alle arbeidstakere, Enhetsledere uavhengig av tilgang til IT. Enhetenes interne informasjonsarbeid skal beskrives i enhetsplanen. Enhetsledere En informasjonspakke til nytilsatte skal brukes aktivt av enhetslederne. Enhetsledere / Personal og organisasjon Det avholdes en introduksjonsdag for alle nytilsatte. Personal og organisasjon Det avholdes et årlig informasjonsmøte for alle ansatte. Rådmann Kommunens intranettløsning skal inneholde all relevant, oppdatert og Rådmann/ Enhetsledere aktuell informasjon. Ledere gir informasjon under faste avdelingsmøter, i medarbeidersamtaler og i møter med de tillitsvalgte. Rådmann / Enhetsledere Faste møter mellom de hovedtillitsvalgte og ledelsen videreføres. Rådmann 11

13 7 Haugesund kommune skal ha en informasjonsplan for kommunikasjon i krisesituasjoner. Allmennheten skal få den nødvendige informasjon og kunnskap i krisesituasjoner. Informasjonen må starte hurtig og være konsis og pålitelig, for å unngå spekulasjoner og rykter. Alle mediekanaler benyttes dersom en krise oppstår. Kommunikasjon fra den administrative ledelsen, støtteenhetene og resultatenhetene skal samordnes. Toppledelsen og samarbeider med fokus på informasjon i krisesituasjoner. Det gjennomføres årlige øvelser i krisehåndtering. Beredskapsledelsen Beredskapsledelsen Beredskapsledelsen Beredskapsledelsen Rådmann / Beredskapsledelsen 12

Tolga kommunes informasjonsstrategi

Tolga kommunes informasjonsstrategi Tolga kommunes informasjonsstrategi 1 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn, forankring og verdigrunnlag s. 3 1.1 Planens oppbygging og forankring s. 3 1.2 Verdigrunnlaget for informasjonsarbeidet og ytringsfrihet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI. i nfo VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006

RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI. i nfo VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006 RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006 i nfo rma Sammen sjon. Innhold: Mål for Randaberg kommunes informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet... 1 Forankring av kommunens

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

INFORMASJONSPLAN. q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende DYRØY KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 02.10.07. Revidert av kommunestyret 07.10.13.

INFORMASJONSPLAN. q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende DYRØY KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 02.10.07. Revidert av kommunestyret 07.10.13. DYRØY KOMMUNE INFORMASJONSPLAN Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune ønsker at disse værebegrepene skal være ledestjerner i hverdagen til alle ansatte q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Innholdsfortegnelse MÅL

Innholdsfortegnelse MÅL Strategisk kommunikasjonsplan Askim kommune 2012-2016 1 MÅL Innholdsfortegnelse for Askim kommunes kommunikasjon Publikumskontakt Helhetlig og samordnet kommunikasjon Forholdet til offentlighet / åpenhet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Informasjonsstrategi for Nannestad kommune Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Innledning. Nannestad kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

Norddal kommune Informasjonsstrategi

Norddal kommune Informasjonsstrategi Norddal kommune Informasjonsstrategi Det er menneske i samarbeid som skaper resultat MÅL 1. Norddal kommune skal aktivt bruke media for å få ut informasjon til innbyggjarane. 2. IT skal gjere samhandlinga

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE 2013 2016 Bydel Bjerke Postadresse: Telefon: 02 180 Banknr: 1315.01.00865 Bydelsadministrasjonen Postboks 13 Økern Telefaks:

Detaljer

INFORMASJONS- STRATEGI

INFORMASJONS- STRATEGI Vanylven kommune INFORMASJONS- STRATEGI EIN TYDELEG PLAN FOR KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON For publikum, media, folkevalde og tilsette i Vanylven kommune Ein ynskjer open og tydeleg kommunikasjon mellom

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune Frosta 2007 0 INNHOLD PLAN FOR KOMMUNAL INFORMASJON Innhold s 1 Forord s 2 I. Mål for informasjonsvirksomheten s 3 II. Kommunikasjonspolitikk i

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Innhold 1. Innledning 2 2. Visjoner og mål 3 3. Utgangspunkt 3 4. Målsetting for Orkdal kommunes kommunikasjonsstrategi 4 4.1 Hva skal kommuniseres - til hvem

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Vi drukner i data, men tørster etter informasjon (Thomas Hylland Eriksen)

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Vi drukner i data, men tørster etter informasjon (Thomas Hylland Eriksen) Røyken kommune - til for deg Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Vi drukner i data, men tørster etter informasjon (Thomas Hylland Eriksen) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Visjon side 1 2. Målsetting side 1

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

INFORMASJONSREGLEMENT ÅPENHET, INNSYN OG INFORMASJON GJERSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSREGLEMENT ÅPENHET, INNSYN OG INFORMASJON GJERSTAD KOMMUNE INFORMASJONSREGLEMENT ÅPENHET, INNSYN OG INFORMASJON GJERSTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING 1.a. - Kommunelovens pålegg om informasjon I Kommunelovens 4 heter det: Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Åmli kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 15/19

Kommunikasjonsstrategi for Åmli kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 15/19 Kommunikasjonsstrategi for Åmli kommune Vedtatt i kommunestyret 26.3.2015, sak 15/19 INNHOLD: 1 Innledning... 3 2 Overordnede prinsipper... 3 2.1 Informasjonsprofil... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Intensjoner...

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.01.2016 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Informasjonsplan for Bydel Østensjø

Informasjonsplan for Bydel Østensjø Informasjonsplan for Bydel Østensjø 2010-2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lovgrunnlag og kommunale føringer... 3 3. Prinsipper for informasjonsvirksomheten... 4 4. Mål og tiltak... 4 4.1

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 1 Til behandling Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Innhold 1. Hvorfor en strategi? 2. Mål for informasjon og kommunikasjon. 3. Målgrupper. 4. Informasjons- og kommunikasjonsprinsipper. 5. Ansvarsfordeling

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

KOMMUNI KASJ ONSSTRATEGI. Juni 2008

KOMMUNI KASJ ONSSTRATEGI. Juni 2008 KOMMUNI KASJ ONSSTRATEGI Juni 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OG HOVEDPRINSIPPER 3 2.1 HELHETSPRINSIPPET 3 HELHETLIG OG MED ETT GRAFISK UTTRYKK

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord RANDABERG KOMMUNE OKTOBER 2010 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer Randaberg kommune Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord Randaberg kommune Etiske retningslinjer Retningslinjene er

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007.

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. RETTIGHETER FOR VARSLERE Jeg viser til interpellasjon til kommunestyrets møte 24. januar 2007 fra Venstre, vedrørende rettigheter for varslere. Venstres

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Kommunikasjons- strategi

Kommunikasjons- strategi Kommunikasjons- strategi Ekstern og intern kommunikasjonsstrategi for ansatte i Vedtatt kommunestyret 28.05.15 VERDIGRUNNLAGET Samhandlende Offensiv Lærende Ansvarlig Arbeidsgiverpolitikken Dialogen -

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL Oppdatert pr. mai 2017 1. INTRODUKSJON Hensikten med medieprotokollen er å etablere gode retningslinjer og kjøreregler for hvordan kontakten med media skal håndteres.

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ansattes ytringsfrihet. Arne Jensen, Norsk Redaktørforening Fagforbundet Bærum Sandvika, 20. oktober 2016

Ansattes ytringsfrihet. Arne Jensen, Norsk Redaktørforening Fagforbundet Bærum Sandvika, 20. oktober 2016 Ansattes ytringsfrihet Arne Jensen, Norsk Redaktørforening Fagforbundet Bærum Sandvika, 20. oktober 2016 Hva handler det om Å gi faktiske opplysninger Å uttale seg på vegne av noen Å uttale seg på vegne

Detaljer

Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 6682/2013-2011/1156 Jan Magne Josdal 14.05.2013 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

Detaljer

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Arkivsaksnr.: 16/2393 Lnr.: 6002/17 Ark.: X22 Saksbehandler: fagleder personal Anders Vik Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet

Detaljer

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Vi ønsker en åpen, offensiv og ansvarlig organisasjon der medarbeiderne oppmuntres til å varsle om kritikkverdige forhold, uten å være redd for negative

Detaljer

Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008

Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008 Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008 Informasjon er et viktig redskap for forståelse mellom mennesker. Med en åpen dialog unngår man misforståelser som skaper ubehageligheter

Detaljer

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13558/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 Kommunikasjonsprinsipper Kommunikasjonsprinsippene er i stor grad basert på statlige kommunikasjonsprinsipper

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune er ansvarlig for bl.a. grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN KOMMUNE Kortversjon vedtatt av kommunestyret 19.11.2007 1. GENERELLE BESTEMMELSER Ansatte og folkevalgte i kommunen skal ledes av både allmennetiske og forvaltningsetiske

Detaljer

OVERORDNET INFORMASJONSSTRATEGI

OVERORDNET INFORMASJONSSTRATEGI Ås kommune www.as.kommune.no OVERORDNET INFORMASJONSSTRATEGI Behandles i administrasjonsutvalget 18.02.2010 og kommunestyret 03.03.2010 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 3 2. Utfordringer... 3 3.

Detaljer

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato:

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 1. Retningslinjene Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 19.11.2009 Retningslinjene gjelder for kommunens folkevalgte og ansatte. Kommunestyret anmoder kommunalt eide selskaper om å innføre tilsvarende

Detaljer

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 1. Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune er en vekstkommune som skal være tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 007 Arkivsaksnr: 2008/3747-1 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

Åpenhet, respekt og tilgjengelighet. Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune

Åpenhet, respekt og tilgjengelighet. Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune Åpenhet, respekt og tilgjengelighet Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune Innhold 1. Kommunikasjonsutfordringer 2. Kommunikasjonsmål 3. Bakgrunn, roller og begreper 4. Metoder for

Detaljer

Etiske retningslinjer folkevalgte ETISKE RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Etiske retningslinjer folkevalgte ETISKE RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.2010 REVIDERT I KOMMUNESTYRET 31.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer folkevalgte Randaberg kommune Ordførarkjedet Foto: Ove Sveinung Tennfjord

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Revidering vedtatt i kommunestyret 15.06.201503.05.10, sak xx18/150, gjeldende fra og med 16.06.201504.05.10. Aurskog-Høland kommune

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Vedtatt av Fet kommunestyre 29. februar Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Kommunikasjonsplan. Vedtatt av Fet kommunestyre 29. februar Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan Vedtatt av Fet kommunestyre 29. februar 2016 - Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan for Fet kommune Denne planen er en videreutvikling og oppdatering av tidligere

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Hol kommune vedtatt av rådmann 04.01.2013. Kommunikasjonsplan HOL KOMMUNE. Informasjon og dialog = kommunikasjon

Kommunikasjonsplan for Hol kommune vedtatt av rådmann 04.01.2013. Kommunikasjonsplan HOL KOMMUNE. Informasjon og dialog = kommunikasjon Kommunikasjonsplan for Hol kommune vedtatt av rådmann 04.01.2013 Kommunikasjonsplan HOL KOMMUNE Informasjon og dialog = kommunikasjon 2 INNHOLD INNHOLD side 2 INNLEDNING side 3 Lovgrunnlaget side 3 Hol

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Varsling i et nøtteskall

Varsling i et nøtteskall Varsling i et nøtteskall 17.10.2017 1 Varsling rammer og regulering Bestemmelsene om varsling var gjenstand for debatt da de ble vedtatt første gang i 2007 Det ble forutsatt at reglene skulle evalueres

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

PROSEDYRE FOR VARSLING

PROSEDYRE FOR VARSLING PROSEDYRE FOR VARSLING = særskilte interne kanaler 1 FORMÅL Signalisere at varsling er lovlig og ønsket. Tilrettelegge for at arbeidstakere tilsatt i Strand kommune benytter sin rett og plikt til å varsle

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Informasjonsplan. for. Grong kommune

Informasjonsplan. for. Grong kommune Informasjonsplan for Grong kommune Vedtatt i kommunestyret i møte 1. februar 2001 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning... 4 2. Rammebetingelser... 4 3. Dagens situasjon... 5 4. Informasjonsprofil...

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN. for RINDAL KOMMUNE Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-060/16

KOMMUNIKASJONSPLAN. for RINDAL KOMMUNE Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-060/16 KOMMUNIKASJONSPLAN for RINDAL KOMMUNE 206-2020 Vedtatt av Rindal kommunestyre den 05.0.6 KS-060/6 Innhold Innledning... 2 Statusvurdering / Situasjonen i dag... 3 2 Ekstern kommunikasjon... 5 2. Strategier

Detaljer

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1. GENERELLE BESTEMMELSER Horten kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sdo_DokID» / «Sas_ArkivSakID» - «Sdo_DokNr» «Sas_ArkivID» Dato: «Sdo_DokDato» KVALITETSHÅNDBOK

Detaljer

Kommunikasjonsplan for NSG 2010-2014

Kommunikasjonsplan for NSG 2010-2014 Kommunikasjonsplan for NSG 2010-2014 1. Overordnede prinsipper Kommunikasjonsstrategi NSG skal ha en åpen, tillitsvekkende og troverdig kommunikasjon som flyter raskt, både innad i organisasjonen og utad

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer