Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22"

Transkript

1 Storebrand Resultat 1. kvartal mai 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 1. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer Back-up: Storebrand Konsern Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Kapitalforvaltning Storebrand Bank Storebrand Skadeforsikring kv

2 Storebrand Resultat 1. kvartal mai 2005 Idar Kreutzer Adm.direktør Hovedtrekk 1. kvartal 2005 Konsernresultat 314 mill. i kvartalet vs. 224 mill. i samme periode i 2004 (ekskl. If) Storebrand Livsforsikrings resultat preges av høyt premievolum og tilfredsstillende kapitalavkastning Styrket rentenetto, lavere driftskostnader og lave netto nye tapsavsetninger i Storebrand Bank Generalforsamlingen har vedtatt utbytteutbetaling, sletting av egne aksjer, og ny tilbakekjøpsfullmakt 1. kv

3 Konsernresultat 1. kvartal Hele året NOK mill Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Øvrig virksomhet Konsernresultat Note: Resultateffekt fra If Skadeforsikring i 2004 er ført under Øvrig virksomhet. I 1. kvartal 2004 var denne resultateffekten 193 mill., og for hele mill. (inkl. gevinst ved salg av aksjene) 1. kv Storebrand Livsforsikring - tilfredsstillende resultat 1. kvartal Hele året NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat Resultat til kunder Resultat til eier SBL AS Resultat til eier SBL Konsern Øvrig livvirksomhet Totalt for livvirksomheten IFRS effekter Totalt for livvirksomheten IFRS Bokført og verdijustert avkastning 1,4% hittil i år Verdijustert inklusiv hold-til forfall 1,2% hittil i år 1. kv

4 Storebrand Livsforsikring - vekst i innskuddspensjon 160 nye avtaler for innskuddspensjon i 1. kvartal, avtaler akkumulert Antall personer med innskuddsbasert tjenestepensjon i Storebrand: Premieinntekt på 89 millioner kroner i 1. kvartal (+50%*). Pensjonsmidler til forvaltning utgjør 630 mill. (+165%*) Storebrands markedsandel av forfalt premie er 30% Etablert 13 bransjeavtaler med tilsammen 6400 bedrifter og ansatte kv. 05 *Vs. 1. kvartal kv Storebrand Livsforsikring - vekst i tradisjonelle produkter 47%* premievekst drevet av godt salg av livsparing i privatmarkedet Noe nedgang i premie innen kollektive ytelsesordninger* som følge av flyttebalanse i 2004 og overgang til innskuddspensjon 50/50 fordeling av nyetablerte pensjonsavtaler i Storebrand mellom innskuddsbasert og ytelsesbasert Flyttebalanse for Storebrand: (NOK mill.) kv *Vs. 1. kvartal kv

5 Storebrand Livsforsikring - effekter av lavt rentenivå RENTENIVÅ LIVSELSKAPETS FINANSIELLE POSISJON OG INNTJENINGSEVNE Har livselskapet tilpasset risikoprofil og tilstrekkelig buffer? Vil livselskapet opprettholde tilfredsstillende lønnsomhet? EFFEKTEN AV NYE RAMME- BETINGELSER* Hvordan påvirker innføringen av nye rammebetingelser risiko og inntjening? KUNDER, MYNDIGHETER OG KONKURRANSEFAKTORER Hvordan påvirkes markedsdynamikken? *Forventes innført fom kv RENTENIVÅ LIVSELSKAPETS FINANSIELLE POSISJON OG INNTJENINGSEVNE Risiko, bufferkapital og inntjening - komfortabel posisjon EFFEKTEN AV NYE RAMME- BETINGELSER KUNDER, MYNDIGHETER OG KONKURRANSEFAKTORER Utvikling i bokført avkastning*: 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % God avstand mellom garantert avkastning og forventet bokført avkastning Hold til forfall portefølje demper effekten av lave renter Risikokapital betydelig styrket siste tre år Garantert avkastning Scenario 1 Terminstruktur NOK Scenario 2 Terminstruktur EURO Scenario 3 Nåværende rentenivå *) Illustrasjon. Basert på renteutvikling per april 2005 og standard risikopremier, samt ingen realisasjon eller oppbygging av kursreguleringsfondet 1. kv

6 RENTENIVÅ LIVSELSKAPETS FINANSIELLE POSISJON OG INNTJENINGSEVNE Nye rammebetingelser - bedret inntjeningskvalitet EFFEKTEN AV NYE RAMME- BETINGELSER KUNDER, MYNDIGHETER OG KONKURRANSEFAKTORER Overskuddsdeling renteresultat - For kollektiv pensjon: Eksplisitt pris på rentegarantien - Modifisert overskuddsdelingsmodell for resterende forretning Større avtalefrihet og fleksibilitet, særlig for kollektivkundene - Eks.: Bindingstid, nivå på rentegaranti, risikoprofil, bufferkapital Risikoresultat - Min. 50% av overskudd tilføres kundene, inntil 50% kan tilføres risikoutjevningsfond. Underskudd dekkes av risikoutjevningsfond/eier Administrasjonsresultat - Resultat tilføres eier 1. kv RENTENIVÅ LIVSELSKAPETS FINANSIELLE POSISJON OG INNTJENINGSEVNE Kunder, konkurranse og myndigheter - økt dynamikk Livselskapet: Økt risiko Inntjeningseffekt Høyere bufferkapital gir konkurransefordel EFFEKTEN AV NYE RAMME- BETINGELSER KUNDER, MYNDIGHETER OG KONKURRANSEFAKTORER Redusert aksjeandel Høyere pris på rentegaranti Insentiver til innskuddspensjon Vedvarende lav rente Kundene (bedriftene): Lavere overskudd på pensjonsordningene Høyere pris på rentegaranti Høyere pensjonskostnad Overgang til innskuddspensjon Myndighetene: Økt risiko i bransjen Redusert/tilpasset grunnlagsrente 1. kv

7 Oppsummering - effekter av lavt rentenivå Storebrand har en solid finansiell buffer og det er god avstand mellom forventet avkastning og rentegarantien Nye rammebetingelser kan forbedre inntjeningskvaliteten Kundene og konkurransesituasjonen påvirkes av langvarig lavt rentenivå 1. kv Storebrand Bank - resultatforbedring 1. kvartal Hele året NOK mill Netto renteinntekter Andre inntekter Totale inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Gevinst / tap på verdipapirer Resultat før skatt Note: Storebrand Bank Konsern 1. kv

8 Storebrand Bank - stabil positiv utvikling Forbedret rentenetto i 1. kvartal Stram kostnadsstyring Salgsgevinst etter IFRS på 17 mill., i tillegg positiv egenkapitaleffekt på 18 mill. Sterk kapitalsituasjon, kapitalnedsettelse på 400 mill. planlegges i 2. kvartal Offensiv markedsstrategi 1. kv Storebrand Kapitalforvaltning 1. kvartal Hele året NOK mill Totale inntekter Totale kostnader Netto finans/andre inntekter Resultat før skatt Lavere avkastningsbaserte honorarer Økt forvaltningsvolum (+ 6 mrd i kvartalet) 1. kv

9 Topp rating av Storebrands verdipapirfond Kilde: 1. kv Global Investor Magazine April Styrket satsing i privatmarkedet Offensiv markeds- og profileringskampanje Gebyrfri bank Investment Academy for salg av spareprodukter Etablering av nye eksterne distribusjonskanaler Oversikt rådgivere og kontorer: Antall: Rådgivere Kontorer Egen distribusjon* Ekstern distribusjon** Sum *Inkl. kundesenter (call senter) **Inklusiv firmaagenter 1. kv

10 Stor dynamikk i pensjonsmarkedet Stortinget behandler endringer i folketrygden Obligatorisk tjeneste-pensjon vurderes innført - Nær personer kan få etablert tjenestepensjon - Anslått minimum 2,7 mrd. i økte årlige innskudd Konkurransehindre fjernet i kommunal sektor, KLP videreføres som gjensidig selskap Store statlige virksomheter vurderer etablering av pensjonsordninger utenfor SPK Trend mot innskuddsordninger 1. kv Oppsummering Tilfredsstillende resultatutvikling Fokus på drift: - Vekst- og kundeorientering - Produktivitet og kvalitet - Kapitaleffektivisering Offensiv markedssatsing 1. kv

11 Storebrand skal være Norges fremste og mest respekterte samarbeidspartner innen langsiktig sparing og livsforsikring 1. kv (Denne blanke siden er lagt inn med hensikt) 1. kv

12 Storebrand Konsern IFRS Regnskapsprinsipper Storebrand ASAs konsernregnskap er avlagt i henhold til internasjonale EU-godkjente regnskapsprinsipper - IFRS (International Financial Reporting Standards). Effekter ved overgangen til IFRS er beskrevet i noter til kvartalsrapporten samt i egen note i Storebrands årsrapport for 2004 (side 83). Implementeringseffektene av IFRS er utarbeidet på bakgrunn av de IFRS-standarder som forventes å være tilgjengelige pr og den gjeldende fortolkning av disse. 1. kv

13 IFRS Regnskapsprinsipper (forts.) Omarbeidelse av inngående balanse pr etter IFRS-standardene har redusert konsernets egenkapital med 323 millioner kroner. Hovedforklaringen er nye pensjonsberegninger (pensjoner for ansatte). Pr medfører omarbeidelsen til IFRS en økning av konsernets egenkapital på millioner kroner, hvorav en betydelig del skyldes tilbakeføring av avsatt utbytte. Det omarbeidede resultat etter skatt for 2004 er forbedret med 12 millioner kroner. Regnskapsstandarden for finansielle instrumenter (IAS 39) har gitt begrensede netto effekter på konsernets egenkapital. 1. kv Storebrand Konsern Konsernresultat 1. kvartal Hele året NOK mill Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Øvrig virksomhet* Konsernresultat * Resultatbidrag (inkl. salgsgevinst) fra If Skadeförsäkring i 2004 er ført i linjen Øvrig virksomhet. I 1. kvartal 2004 var denne resultateffekten 193 millioner, og for hele millioner kroner. 1. kv

14 Storebrand Konsern Driftsresultat 1. kvartal Hele året NOK mill Premieinntekter f.e.r Renteinntekter Netto inntekter fra finansielle eiendeler Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Resultat tilknyttede selskaper Forsikringsytelser/avsetninger Rentekostnader Tap på utlån bank Driftskostnader Øvrige kostnader Sum kostnader Til (fra) kursreguleringsfond Driftsresultat kv Storebrand Konsern Resultat pr. aksje 1. kvartal Hele året NOK mill Konsernresultat Endring sikkerhetsavs. m.v. skade Resultat før skatt Skatt Minoritetens andel av resultatet Resultat for perioden Sikkerhetsavsetninger etter skatt Beregningsgrunnlag Overskudd pr. aksje 1,09 1,15 8,53 1. kv

15 Storebrand Konsern Konsernbalanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler % % Investeringer ført etter egenkapitalmetoden 70 0 % 70 0 % Utlån % % Obligasjoner holdt til forfall % % Eiendommer vurdert til virkelig verdi % % Finansielle eiendeler til virkelig verdi % % Bankinnskudd % % Andre eiendeler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Ansvarlig lånekapital % % Kursreguleringsfond % % Forsikringstekniske avsetninger % % Gjeld til kredittinstitusjoner og ved utsted.av verdipapirer % % Innskudd fra og gjeld til kunder % % Øvrige avsetninger og gjeld % % Sum gjeld og egenkapital % % 1. kv Storebrand Konsern Resultat pr. kvartal NOK mill. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Øvrig virksomhet Konsernresultat kv

16 Storebrand Konsern Kapitaldekning Risikovekt. balanse Ansvarlig kapital Kapitaldekning Storebrand ASA ,5 % 89,1 % Storebrand Livsforsikring ,1 % 14,4 % Storebrand Skadeforsikring ,4 % 97,1 % Storebrand Bank ,1 % 13,8 % Storebrand Fondsforsikring ,5 % 15,3 % Storebrand Konsern ,6 % 15,3 % 1. kv Storebrand Konsern Øvrig virksomhet 1. kvartal Hele året NOK mill Storebrand ASA *) Fair Forsikring Storebrand Skadeforsikring Annet / Elimineringer Sum øvrig virksomhet *) Inklusiv aksjeutbytte/konsernbidrag døtre 1. kv

17 Aksjonærstruktur pr største aksjonærer Regions-fordeling Folketrygdfondet 10,01 Orkla ASA 9,94 Skandinaviska Enskilda Banken 8,37 Storebrand ASA 6,36 Fidelity Funds - Europe 3,89 JPMorgan Chase Bank (NOM) 2,57 Deutsche Bank AG (NOM) 2,38 JPMorgan Securities 2,31 JPMorgan Chase Bank (NOM) 2,23 Ferd AS Invest 1,85 Øvrige 10 aksjonærer 14,22 Sum 64,13 Luxembourg 8,9 % USA 9,7 % Storbritania 15,3 % Øvrige 37 land 12,1 % Norge 54,0 % 1. kv Rating for Storebrand pr Storebrand ASA Moody s: Baa3 (P) S&P: BBB (S) Storebrand Livsforsikring AS Storebrand Bank ASA Moody s: A3 (P) Moody s: Baa2 (S) S&P: A (S) S&P: n.a. P=positive outlook, S=stable outlook, N=negative outlook 1. kv

18 Storebrand Konsern Nøkkeltall 1. kvartal NOK mill Konsern Overskudd pr. ordinær aksje 1,09 1,15 8,53 Kapitaldekning 14,6 % 14,7 % 15,3 % Livsforsikring Forsikringskundenes fond Resultatført kapitalavkastning 1,4 % 1,3 % 6,4 % Verdijustert avkastning (ekskl. merverdi HTF) 1,4 % 2,1 % 7,2 % Risikokapital utover minstekrav (ekskl. merverdi i HTF) Storebrand Bank Rentemargin 1,78 % 1,68 % 1,63 % Kostnader/inntekter 61 % 84 % 83 % Netto utlån Misligholds- og tapsutsatte volum Storebrand Kapitalforvaltning Totale midler til forvaltning Herav midler under forvaltning eksternt Kosntader/inntekter 91 % 81 % 88 % 1. kv (Denne blanke siden er lagt inn med hensikt) 1. kv

19 Storebrand ASA Storebrand ASA Resultat 1. kvartal Hele året NOK mill Konsernbidrag og utbytte Renteinntekter Rentekostnader Real./ureal. gevinst/tap verdipapirer Andre finansinntekter/kostnader Netto finansposter Driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden kv

20 Storebrand ASA Balanse Andel Andel NOK mill Aksjer i konsernselskaper % % Investeringer i handelsporteføljen % % Andre eiendeler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Obligasjonslån % % Annen gjeld % % Sum gjeld og egenkapital % % 1. kv (Denne blanke siden er lagt inn med hensikt) 1. kv

21 Storebrand Livsforsikring Storebrand Liv Konsern hovedtrekk pr Økning i driftsresultat som ble på 720 millioner kroner mot 511 millioner for samme periode i fjor. Resultatført kapitalavkastning pr ble 1,4 prosent, annualisert 5,7 prosent. Verdijustert avkastning ble 1,4 prosent, annualisert 5,9 prosent Hensyntas endringer i kursreserver på anleggsmidler ble verdijustert avkastning 1,2 prosent, annualisert 4,7prosent Risikokapitalen er redusert med 1,4 milliarder kroner i 1. kvartal som følge av overskuddsdisponering og utgjør 9,6 milliarder kroner, eksklusiv 3,9 milliarder kroner i merverdier i anleggsporteføljen 1. kv

22 Storebrand Liv Konsern hovedtrekk pr forts. Samlede premieinntekter (ekskl. overførte reserver) pr økte med 47 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor - Salget av private spareavtaler var tre ganger høyere enn samme periode i fjor - Reduksjon av premieinntekter for kollektiv pensjonsforsikring med 12 prosent som skyldes overgang til innskuddspensjon og flyttebalanse i 2004 Salget av helseforsikringer var 26 prosent høyere enn samme periode i fjor Positiv flyttebalanse i 1. kvartal med 318 millioner kroner 1. kv Storebrand - livsforsikringsvirksomheten 1. kvartal Hele året NOK mill Storebrand Liv Konsern Storebrand Fondsforsikring Øvrig livvirksomhet Konsernresultat Livvirksomheten kv

23 Storebrand Livsforsikringsvirksomhet - resultatsammendrag NOK mill. 1. kvartal Hele året Forfalt premie Netto overført premiereserve mv Netto inntekter finansielle eiendeler Utbetalte erstatninger Endr. forsikringsmessige avsetninger Driftskostnader Storebrand Livsforsikring AS Øvrige poster Til/fra kursreguleringsfond Driftsresultat Resultat til kunder Resultat til eier Storebrand Liv Konsern Øvrig livvirksomhet Totalt for livvirksomheten IFRS effekter Totalt for livvirksomheten IFRS kv Storebrand Livsforsikring AS tilfredsstillende soliditet Kapitaldekning 14,1% Risikokapital på 9,6 mrd. kroner, tilsvarende 7,7% av kundefond ekskl. tilleggsavsetninger 10,0 % NOK 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Opptjent r esultat Korrigert kjer nekapitalmar gin Kur sr eguler ingsf ond Tilleggsavsetninger 0,0 % -2,0 % Q05 Tabellen over viser risikokapital i prosent av kundefond ekskl. tilleggsavsetninger. Oververdi på anleggsobligasjoner med 3,9 milliarder kroner er ikke inkludert i risikokapitalen. 1. kv

24 Storebrand Livsforsikring AS Aktivaallokering og kundefond Aktivaallokering 1.kv 05 4.kv 04 3.kv 04 2.kv 04 1.kv 04 4.kv 03 3.kv 03 2.kv 03 Aksjer 22 % 22 % 22 % 20 % 19 % 17 % 16 % 14 % Eiendom 10 % 10 % 10 % 8 % 8 % 8 % 9 % 9 % Pengemarked 13 % 13 % 13 % 11 % 15 % 20 % 18 % 23 % Anleggsobligasjoner 30 % 30 % 30 % 32 % 35 % 37 % 40 % 41 % Obligasjoner 24 % 24 % 24 % 28 % 23 % 17 % 16 % 12 % Utlån 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Andre finansielle eiendeler 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Aksjeeksponering 20 % 21 % 18 % 17 % 15 % 13 % 12 % 11 % Kundefond (mrd. kroner) Reell eksponering i omløpsobligasjoner er under 15% og differansen er i pengemarked Ca 70 prosent av aksjeeeksponeringen er i utenlandske papirer I tillegg til de finansielle eiendelene ovenfor kommer 3,9 milliarder i andre eiendeler pr. 1. kvartal kv Storebrand Livsforsikring AS utvikling i avkastning 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % kv 05 *) Resultatf ørt Verdijustert ekskl. anlegg Verdijustert inkl. anlegg *) annualisert Resultatført kapitalavkastning pr ble 1,41 % og verdijustert kapitalavkastning ekskl. anlegg ble 1,43 % 1. kv

25 Storebrand Livsforsikring AS - urealiserte gevinster 1. kvartal Hele året Endring NOK mill Aksjer Rentebærende Kursreserver/nedskriving omløpsmidler Kursreserver anleggsobligasjoner Sum kv Storebrand Livsforsikring AS - premie pr. 1. kvartal 2005 ekskl. tilflytting Total forfalt premie millioner 0 % 2 % 57 % 37 % Kollektiv Gruppeliv Ind.kapital Ind. Pensjon Skadebransjer 4 % 1. kv

26 Storebrand Livsforsikring AS - premie ekskl. tilflytting 1. kvartal Hele året NOK mill Kollektiv Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Skadebransjer Sum kv Storebrand Livsforsikring AS -forfalte premier produkter utenfor overskuddsdeling pr NOK million Skadebransjer Individuell kapital Gruppeliv kv

27 Storebrand Livvirksomheten - flyttebalanse 1. kvartal Hele året NOK mill Tilflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Fraflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Netto flytting Storebrand Livsforsikring AS Unit Linked Tilflyttede midler Fraflyttede midler Netto flytting Storebrand Fondsforsikring AS Netto flytting livvirksomheten kv Storebrand Livvirksomheten - flyttebalanse i millioner kroner kv kv

28 Storebrand Livsforsikring AS totale driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forsikringsfond 0,94 0,90 0,94 0,89 0,92 0,96 0,90 0, pr. 1. kv. 05 *) *) annualisert 1. kv Storebrand Livsforsikring - resultatanalyse 1. kvartal Hele året NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat Resultat til kunder Resultat til eier SBL AS Resultat til eier SBL Konsern Øvrig livvirksomhet Totalt for livvirksomheten IFRS effekter Totalt for livvirksomheten IFRS kv

29 Storebrand Livsforsikring AS - resultat til eier Mill. kroner 1. kvartal 1. kvartal OVERSKUDDSMODELLEN 2005 MAKSIMUMSREGELEN 2005 Avkastning EK, ansv. Lån, 87 sikkerhetsfond og gjeld Ek-betjening kundefond 126 Ek-betjening risiko 12 35% av overskudd for produkter Produkter m/overskuddsdeling 137 med overskuddsdeling justert for tilleggsavs 239 Overskudd på produkter Overskudd på produkter uten overskuddsdeling 31 uten overskuddsdeling 31 Øvrig -1 Er tilført eier 254 Sum kv Storebrand Livsforsikring AS -Resultatanalyse produkter uten overskuddsdeling 1. kvartal Hele året NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat kv

30 Storebrand Liv Konsern - balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 38 0 % 42 0 % Bygninger og fast eiendom % % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilkn.selskap 99 0 % 95 0 % Obligasjoner som holdes til forfall % % Pantelån og andre lån 68 0 % % Aksjer og andeler % % Obligasjoner % % Sertifikater % % Andre finansielle eiendeler % % Egne eiendommer % % Øvrige eiendeler % % Sum eiendeler % % 1. kv Storebrand Liv Konsern - balanse (forts.) Andel Andel NOK mill Egenkapital % % Minoritetens andel av egenkapital 13 0 % 13 0 % Ansvarlig lånekapital % % Kursreguleringsfond % % Premiereserve for egen regning % % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % % Premie- og pensjonsreguleringsfond i fors.fondet % % Erstatningsavsetning for egen regning % % Andre forsikringstekniske avsetninger 92 0 % 81 0 % Ufordelte overskuddsmidler til kunder f.e.r % 0 % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % % Sikkerhetsfondsavsetninger % % Sum forsikringstekniske avsetninger f.e.r % % Øvrig gjeld % % Sum egenkapital og gjeld % % 1. kv

31 Storebrand Livsforsikring AS - nøkkeltall 1. kvartal Hele året NOK mill Kapitalavkastning I*) hittil i år 1,41 % 1,32 % Kapitalavkastning I*) annualisert 5,74 % 5,39 % 6,39 % Kapitalavkastning II*) hittil i år 1,43 % 2,07 % Kapitalavkastning II*) annualisert 5,85 % 8,53 % 7,17 % Kapitalavkastning III*) hittil i år 1,15 % 2,79 % Solvensmargin 168,0 % 155,1 % 169,4 % Kapitaldekning (Storebrand Livsforsikring Konsern) 14,14 % 14,81 % 14,38 % Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 0,86 % 0,93 % 0,90 % * Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusive opp/nedskrivning fast eiendom Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier på finansielle omløpsmidler Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier totalt 1. kv Storebrand Livsforsikring AS -eiendomsfondet Nøkkeltall for 1. kvartal Hele året Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Verdijustert avkastning 1,8 % 1,8 % 9,1 % Bokført avkastning *) 1,7 % 1,8 % 8,9 % Direkte avkastning 1,7 % 1,8 % 7,5 % Verdiendr.eiendommer 0,0 % 0,0 % 1,4 % Antall m Utleiegrad 95,6 % 96,4 % 95,6 % *) I bokført avkastning er verdiendring for utenlandske eiendomsfond ikke medtatt. Porteføljesammensetning (Markedsverdi) Kjøpesentere 39 % P-anlegg 3 % Kontor 58 % 1. kv

32 Storebrand Fondsforsikring AS Resultatsammendrag 1. kvartal Hele året NOK mill Premieinntekter for egen regning Inntekter Finansielle eiendeler Finansinntekter fra Unit Linked-eiendeler Erstatninger for egen regning Endringer i forsikringsmessige avsetninger Forsikringsrelaterte driftskostnader Kostnader Finansielle eiendeler Finanskostnader fra Unit Linked-eiendeler Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skattekostnad kv Storebrand Fondsforsikring AS Balanse Andel Andel NOK mill Utsatt skattefordel - 0 % 33 1 % Sum finansielle eiendeler % 43 1 % Eiendeler knyttet til investeringsavtaler % % Kasse, bank 6 0 % 38 1 % Fordringer med konsernselskaper 8 0 % 7 0 % Andre fordringer 19 0 % 38 1 % Sum eiendeler % % Aksjekapital 54 1 % 48 1 % Annen egenkapital 49 1 % 54 1 % Egenkapital % % Forsikringstekniske avsetninger 18 0 % 15 0 % Avsetninger knyttet til investeringsavtaler % % Pensjonsforpliktelser 1 0 % Gjeld til konsernselskap 8 0 % 26 1 % Annen gjeld 18 0 % 13 0 % Påløpte kostnader 1 0 % 3 0 % Sum egenkapital og gjeld % % 1. kv

33 Storebrand Kapitalforvaltning Storebrand Kapitalforvaltning Hovedtrekk 1. kvartal 171 mrd. til forvaltning ved utgangen av 1. kvartal, en økning på 6 mrd. fra årsskiftet. Netto salg ble 0,5 mrd. i kvartalet. Gode investeringsresultater i fond og porteføljer med avkastningsbaserte honorarer. Meravkastning i åtte av ti porteføljer for Storebrand Livsforsikring. 74 prosent av verdipapirfondene (og 72 prosent av aksjefondene) har avkastning bedre enn indeks (målt før forvaltningsprovisjon). Opprettholder god fondsrangering fra Standard & Poor s. Storebrand Kapitalforvaltning igjen rangert som beste aksjeforvalter i Europa av Global Investor og Morningstar 1. kv

34 Resultat før skatt for 1. kvartal 2005 Storebrand Kapitalforvaltning* 1. kvartal Hele året NOK mill Totale inntekter Totale kostnader Netto finans/storebrand Alternative Investments (SAI) Resultat før skatt Nedgangen i inntekter forklares av noe svakere investeringsresultater i porteføljer med avkastningsbaserte honorarer i forhold til meget gode tall for fjoråret, samt bortfall av inntekter fra If som overførte midler til intern forvaltning i 4. kvartal i fjor Driftskostnadene lavere enn tilsvarende periode i fjor 1. kv Resultatutvikling NOK mill ,9 15,4 13,2 5,9 7, ,0 7,7 7,5 4,2 Cost/income ratio er 88 prosent ved utgangen av 1. kvartal mot 86 prosent i fjor - Nedgang i forvaltningshonorarer - God kostnadskontroll 2) 2002 Q1-03 Q2-03 Q3-03 Q4-03 Q1-04 Q2-04 2) Q3-04 Q4-04 Q1-05 Rullerende 12 mnd. inntekter 1), venstre akse Rullerende 12 mnd kostnader SBK konsern, venstre akse Kvartalsvis resultat før skatt kapitalforvaltningsvirksomheten 1) Inkl. netto finansinntekter og resultat før skatt fra Storebrand Alternative Investeringer (SAI) 2) Totale kostnader / resultat er justert for engangskostnader på 8.8 mill i kv

35 Bidrag til livselskapets avkastning hittil i år Avkastning i prosent Differanseavkastning Aksjer Norge Aksjer Europa 3,8 4,7 8,6 9,4 0,8% -0,9% Meravkastning i 8 av 10 porteføljer Aksjer Nord-Amerika 2,1 2,3-0,2% Aksjer Asia 2,6 2,5 0,1% Obligasjoner Norge 0,67 0,61 0,06% Pengemarked Norge 0,48 0,43 0,05% Pengemarked Utland 0,52 0,46 0,06% Taktisk Aktivaallokering 1,4 0,5 0,9% AGFIX 0,9 0,4 0,4% Active Credit 0,5 2,9 2,4% Portefølje Indeks * Avkastning i de internasjonale aksjeporteføljene er målt mot indeks i NOK uten valutasikring 1. kv Storebrand Fondene Avkastning / Rating 74 prosent (31 av 42 1 ) av Storebrands verdipapirfond hadde en avkastning bedre enn indeks (målt før forvaltningsprovisjon) I følge Standard & Poors rangering 2 av Storebrands fond er 49 prosent blant de 30 prosent beste og 81 prosent blant de 50 prosent beste Standard & Poor's rating - alle fond Sto re brand DnB NOR Nordea Odin Skage n Stjerner S&P # Fond Prosent # Fond Prosent # Fond Prosent # Fond Prosent # Fond Prosent 5 10 % 8 22 % 7 10 % 2 8 % 2 15 % 2 15 % 4 20 % % % 4 16 % 2 15 % 0 0 % 3 20 % % % 4 16 % 1 8 % 2 15 % 2 25 % 4 11 % % % 5 38 % 0 0 % 1 25 % 3 8 % % 5 20 % 3 23 % 0 0 % Sum antall fond Gjennomsnitt Justert for fond i fond og fond som er indeksforvaltning. Totalt forvalter Storebrand Kapitalforvaltning 57 verdipapirfond. 2 Norskregistrerte verdipapirfond pr. 22. april kv

1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If)

1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If) Storebrand Resultat 1. kvartal 2002 Storebrand eksklusiv If 30. april 2002 Idar Kreutzer Administrerende direktør 1 1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand

Detaljer

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 15. august 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 2. kvartal 2001 sammendrag Bokført konsernresultat minus NOK 154 millioner, hovedsaklig som følge av lav

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år. Sterk premievekst

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor Storebrand Hovedtrekk 1 halvår 1998 Bokført driftsresultat 1623 mill kroner i år, mot 1962 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 585 mill kroner i år, mot 534 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater. Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Tredje 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern 3 Sparing 5 Forsikring

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Storebrand Konsern 1. kvartal 2014 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern... 3 Sparing... 5 Forsikring...

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern... 3 Sparing...

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2011 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2011 - Resultatregnskap 8 - Balanse

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013

Kvartalsrapport 1/2013 Kvartalsrapport 1/2013 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter for dagene som kommer Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2013 - Resultatregnskap

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november 1998 3kv98 1 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer