Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22"

Transkript

1 Storebrand Resultat 1. kvartal mai 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 1. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer Back-up: Storebrand Konsern Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Kapitalforvaltning Storebrand Bank Storebrand Skadeforsikring kv

2 Storebrand Resultat 1. kvartal mai 2005 Idar Kreutzer Adm.direktør Hovedtrekk 1. kvartal 2005 Konsernresultat 314 mill. i kvartalet vs. 224 mill. i samme periode i 2004 (ekskl. If) Storebrand Livsforsikrings resultat preges av høyt premievolum og tilfredsstillende kapitalavkastning Styrket rentenetto, lavere driftskostnader og lave netto nye tapsavsetninger i Storebrand Bank Generalforsamlingen har vedtatt utbytteutbetaling, sletting av egne aksjer, og ny tilbakekjøpsfullmakt 1. kv

3 Konsernresultat 1. kvartal Hele året NOK mill Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Øvrig virksomhet Konsernresultat Note: Resultateffekt fra If Skadeforsikring i 2004 er ført under Øvrig virksomhet. I 1. kvartal 2004 var denne resultateffekten 193 mill., og for hele mill. (inkl. gevinst ved salg av aksjene) 1. kv Storebrand Livsforsikring - tilfredsstillende resultat 1. kvartal Hele året NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat Resultat til kunder Resultat til eier SBL AS Resultat til eier SBL Konsern Øvrig livvirksomhet Totalt for livvirksomheten IFRS effekter Totalt for livvirksomheten IFRS Bokført og verdijustert avkastning 1,4% hittil i år Verdijustert inklusiv hold-til forfall 1,2% hittil i år 1. kv

4 Storebrand Livsforsikring - vekst i innskuddspensjon 160 nye avtaler for innskuddspensjon i 1. kvartal, avtaler akkumulert Antall personer med innskuddsbasert tjenestepensjon i Storebrand: Premieinntekt på 89 millioner kroner i 1. kvartal (+50%*). Pensjonsmidler til forvaltning utgjør 630 mill. (+165%*) Storebrands markedsandel av forfalt premie er 30% Etablert 13 bransjeavtaler med tilsammen 6400 bedrifter og ansatte kv. 05 *Vs. 1. kvartal kv Storebrand Livsforsikring - vekst i tradisjonelle produkter 47%* premievekst drevet av godt salg av livsparing i privatmarkedet Noe nedgang i premie innen kollektive ytelsesordninger* som følge av flyttebalanse i 2004 og overgang til innskuddspensjon 50/50 fordeling av nyetablerte pensjonsavtaler i Storebrand mellom innskuddsbasert og ytelsesbasert Flyttebalanse for Storebrand: (NOK mill.) kv *Vs. 1. kvartal kv

5 Storebrand Livsforsikring - effekter av lavt rentenivå RENTENIVÅ LIVSELSKAPETS FINANSIELLE POSISJON OG INNTJENINGSEVNE Har livselskapet tilpasset risikoprofil og tilstrekkelig buffer? Vil livselskapet opprettholde tilfredsstillende lønnsomhet? EFFEKTEN AV NYE RAMME- BETINGELSER* Hvordan påvirker innføringen av nye rammebetingelser risiko og inntjening? KUNDER, MYNDIGHETER OG KONKURRANSEFAKTORER Hvordan påvirkes markedsdynamikken? *Forventes innført fom kv RENTENIVÅ LIVSELSKAPETS FINANSIELLE POSISJON OG INNTJENINGSEVNE Risiko, bufferkapital og inntjening - komfortabel posisjon EFFEKTEN AV NYE RAMME- BETINGELSER KUNDER, MYNDIGHETER OG KONKURRANSEFAKTORER Utvikling i bokført avkastning*: 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % God avstand mellom garantert avkastning og forventet bokført avkastning Hold til forfall portefølje demper effekten av lave renter Risikokapital betydelig styrket siste tre år Garantert avkastning Scenario 1 Terminstruktur NOK Scenario 2 Terminstruktur EURO Scenario 3 Nåværende rentenivå *) Illustrasjon. Basert på renteutvikling per april 2005 og standard risikopremier, samt ingen realisasjon eller oppbygging av kursreguleringsfondet 1. kv

6 RENTENIVÅ LIVSELSKAPETS FINANSIELLE POSISJON OG INNTJENINGSEVNE Nye rammebetingelser - bedret inntjeningskvalitet EFFEKTEN AV NYE RAMME- BETINGELSER KUNDER, MYNDIGHETER OG KONKURRANSEFAKTORER Overskuddsdeling renteresultat - For kollektiv pensjon: Eksplisitt pris på rentegarantien - Modifisert overskuddsdelingsmodell for resterende forretning Større avtalefrihet og fleksibilitet, særlig for kollektivkundene - Eks.: Bindingstid, nivå på rentegaranti, risikoprofil, bufferkapital Risikoresultat - Min. 50% av overskudd tilføres kundene, inntil 50% kan tilføres risikoutjevningsfond. Underskudd dekkes av risikoutjevningsfond/eier Administrasjonsresultat - Resultat tilføres eier 1. kv RENTENIVÅ LIVSELSKAPETS FINANSIELLE POSISJON OG INNTJENINGSEVNE Kunder, konkurranse og myndigheter - økt dynamikk Livselskapet: Økt risiko Inntjeningseffekt Høyere bufferkapital gir konkurransefordel EFFEKTEN AV NYE RAMME- BETINGELSER KUNDER, MYNDIGHETER OG KONKURRANSEFAKTORER Redusert aksjeandel Høyere pris på rentegaranti Insentiver til innskuddspensjon Vedvarende lav rente Kundene (bedriftene): Lavere overskudd på pensjonsordningene Høyere pris på rentegaranti Høyere pensjonskostnad Overgang til innskuddspensjon Myndighetene: Økt risiko i bransjen Redusert/tilpasset grunnlagsrente 1. kv

7 Oppsummering - effekter av lavt rentenivå Storebrand har en solid finansiell buffer og det er god avstand mellom forventet avkastning og rentegarantien Nye rammebetingelser kan forbedre inntjeningskvaliteten Kundene og konkurransesituasjonen påvirkes av langvarig lavt rentenivå 1. kv Storebrand Bank - resultatforbedring 1. kvartal Hele året NOK mill Netto renteinntekter Andre inntekter Totale inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Gevinst / tap på verdipapirer Resultat før skatt Note: Storebrand Bank Konsern 1. kv

8 Storebrand Bank - stabil positiv utvikling Forbedret rentenetto i 1. kvartal Stram kostnadsstyring Salgsgevinst etter IFRS på 17 mill., i tillegg positiv egenkapitaleffekt på 18 mill. Sterk kapitalsituasjon, kapitalnedsettelse på 400 mill. planlegges i 2. kvartal Offensiv markedsstrategi 1. kv Storebrand Kapitalforvaltning 1. kvartal Hele året NOK mill Totale inntekter Totale kostnader Netto finans/andre inntekter Resultat før skatt Lavere avkastningsbaserte honorarer Økt forvaltningsvolum (+ 6 mrd i kvartalet) 1. kv

9 Topp rating av Storebrands verdipapirfond Kilde: 1. kv Global Investor Magazine April Styrket satsing i privatmarkedet Offensiv markeds- og profileringskampanje Gebyrfri bank Investment Academy for salg av spareprodukter Etablering av nye eksterne distribusjonskanaler Oversikt rådgivere og kontorer: Antall: Rådgivere Kontorer Egen distribusjon* Ekstern distribusjon** Sum *Inkl. kundesenter (call senter) **Inklusiv firmaagenter 1. kv

10 Stor dynamikk i pensjonsmarkedet Stortinget behandler endringer i folketrygden Obligatorisk tjeneste-pensjon vurderes innført - Nær personer kan få etablert tjenestepensjon - Anslått minimum 2,7 mrd. i økte årlige innskudd Konkurransehindre fjernet i kommunal sektor, KLP videreføres som gjensidig selskap Store statlige virksomheter vurderer etablering av pensjonsordninger utenfor SPK Trend mot innskuddsordninger 1. kv Oppsummering Tilfredsstillende resultatutvikling Fokus på drift: - Vekst- og kundeorientering - Produktivitet og kvalitet - Kapitaleffektivisering Offensiv markedssatsing 1. kv

11 Storebrand skal være Norges fremste og mest respekterte samarbeidspartner innen langsiktig sparing og livsforsikring 1. kv (Denne blanke siden er lagt inn med hensikt) 1. kv

12 Storebrand Konsern IFRS Regnskapsprinsipper Storebrand ASAs konsernregnskap er avlagt i henhold til internasjonale EU-godkjente regnskapsprinsipper - IFRS (International Financial Reporting Standards). Effekter ved overgangen til IFRS er beskrevet i noter til kvartalsrapporten samt i egen note i Storebrands årsrapport for 2004 (side 83). Implementeringseffektene av IFRS er utarbeidet på bakgrunn av de IFRS-standarder som forventes å være tilgjengelige pr og den gjeldende fortolkning av disse. 1. kv

13 IFRS Regnskapsprinsipper (forts.) Omarbeidelse av inngående balanse pr etter IFRS-standardene har redusert konsernets egenkapital med 323 millioner kroner. Hovedforklaringen er nye pensjonsberegninger (pensjoner for ansatte). Pr medfører omarbeidelsen til IFRS en økning av konsernets egenkapital på millioner kroner, hvorav en betydelig del skyldes tilbakeføring av avsatt utbytte. Det omarbeidede resultat etter skatt for 2004 er forbedret med 12 millioner kroner. Regnskapsstandarden for finansielle instrumenter (IAS 39) har gitt begrensede netto effekter på konsernets egenkapital. 1. kv Storebrand Konsern Konsernresultat 1. kvartal Hele året NOK mill Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Øvrig virksomhet* Konsernresultat * Resultatbidrag (inkl. salgsgevinst) fra If Skadeförsäkring i 2004 er ført i linjen Øvrig virksomhet. I 1. kvartal 2004 var denne resultateffekten 193 millioner, og for hele millioner kroner. 1. kv

14 Storebrand Konsern Driftsresultat 1. kvartal Hele året NOK mill Premieinntekter f.e.r Renteinntekter Netto inntekter fra finansielle eiendeler Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Resultat tilknyttede selskaper Forsikringsytelser/avsetninger Rentekostnader Tap på utlån bank Driftskostnader Øvrige kostnader Sum kostnader Til (fra) kursreguleringsfond Driftsresultat kv Storebrand Konsern Resultat pr. aksje 1. kvartal Hele året NOK mill Konsernresultat Endring sikkerhetsavs. m.v. skade Resultat før skatt Skatt Minoritetens andel av resultatet Resultat for perioden Sikkerhetsavsetninger etter skatt Beregningsgrunnlag Overskudd pr. aksje 1,09 1,15 8,53 1. kv

15 Storebrand Konsern Konsernbalanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler % % Investeringer ført etter egenkapitalmetoden 70 0 % 70 0 % Utlån % % Obligasjoner holdt til forfall % % Eiendommer vurdert til virkelig verdi % % Finansielle eiendeler til virkelig verdi % % Bankinnskudd % % Andre eiendeler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Ansvarlig lånekapital % % Kursreguleringsfond % % Forsikringstekniske avsetninger % % Gjeld til kredittinstitusjoner og ved utsted.av verdipapirer % % Innskudd fra og gjeld til kunder % % Øvrige avsetninger og gjeld % % Sum gjeld og egenkapital % % 1. kv Storebrand Konsern Resultat pr. kvartal NOK mill. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Øvrig virksomhet Konsernresultat kv

16 Storebrand Konsern Kapitaldekning Risikovekt. balanse Ansvarlig kapital Kapitaldekning Storebrand ASA ,5 % 89,1 % Storebrand Livsforsikring ,1 % 14,4 % Storebrand Skadeforsikring ,4 % 97,1 % Storebrand Bank ,1 % 13,8 % Storebrand Fondsforsikring ,5 % 15,3 % Storebrand Konsern ,6 % 15,3 % 1. kv Storebrand Konsern Øvrig virksomhet 1. kvartal Hele året NOK mill Storebrand ASA *) Fair Forsikring Storebrand Skadeforsikring Annet / Elimineringer Sum øvrig virksomhet *) Inklusiv aksjeutbytte/konsernbidrag døtre 1. kv

17 Aksjonærstruktur pr største aksjonærer Regions-fordeling Folketrygdfondet 10,01 Orkla ASA 9,94 Skandinaviska Enskilda Banken 8,37 Storebrand ASA 6,36 Fidelity Funds - Europe 3,89 JPMorgan Chase Bank (NOM) 2,57 Deutsche Bank AG (NOM) 2,38 JPMorgan Securities 2,31 JPMorgan Chase Bank (NOM) 2,23 Ferd AS Invest 1,85 Øvrige 10 aksjonærer 14,22 Sum 64,13 Luxembourg 8,9 % USA 9,7 % Storbritania 15,3 % Øvrige 37 land 12,1 % Norge 54,0 % 1. kv Rating for Storebrand pr Storebrand ASA Moody s: Baa3 (P) S&P: BBB (S) Storebrand Livsforsikring AS Storebrand Bank ASA Moody s: A3 (P) Moody s: Baa2 (S) S&P: A (S) S&P: n.a. P=positive outlook, S=stable outlook, N=negative outlook 1. kv

18 Storebrand Konsern Nøkkeltall 1. kvartal NOK mill Konsern Overskudd pr. ordinær aksje 1,09 1,15 8,53 Kapitaldekning 14,6 % 14,7 % 15,3 % Livsforsikring Forsikringskundenes fond Resultatført kapitalavkastning 1,4 % 1,3 % 6,4 % Verdijustert avkastning (ekskl. merverdi HTF) 1,4 % 2,1 % 7,2 % Risikokapital utover minstekrav (ekskl. merverdi i HTF) Storebrand Bank Rentemargin 1,78 % 1,68 % 1,63 % Kostnader/inntekter 61 % 84 % 83 % Netto utlån Misligholds- og tapsutsatte volum Storebrand Kapitalforvaltning Totale midler til forvaltning Herav midler under forvaltning eksternt Kosntader/inntekter 91 % 81 % 88 % 1. kv (Denne blanke siden er lagt inn med hensikt) 1. kv

19 Storebrand ASA Storebrand ASA Resultat 1. kvartal Hele året NOK mill Konsernbidrag og utbytte Renteinntekter Rentekostnader Real./ureal. gevinst/tap verdipapirer Andre finansinntekter/kostnader Netto finansposter Driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden kv

20 Storebrand ASA Balanse Andel Andel NOK mill Aksjer i konsernselskaper % % Investeringer i handelsporteføljen % % Andre eiendeler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Obligasjonslån % % Annen gjeld % % Sum gjeld og egenkapital % % 1. kv (Denne blanke siden er lagt inn med hensikt) 1. kv

21 Storebrand Livsforsikring Storebrand Liv Konsern hovedtrekk pr Økning i driftsresultat som ble på 720 millioner kroner mot 511 millioner for samme periode i fjor. Resultatført kapitalavkastning pr ble 1,4 prosent, annualisert 5,7 prosent. Verdijustert avkastning ble 1,4 prosent, annualisert 5,9 prosent Hensyntas endringer i kursreserver på anleggsmidler ble verdijustert avkastning 1,2 prosent, annualisert 4,7prosent Risikokapitalen er redusert med 1,4 milliarder kroner i 1. kvartal som følge av overskuddsdisponering og utgjør 9,6 milliarder kroner, eksklusiv 3,9 milliarder kroner i merverdier i anleggsporteføljen 1. kv

22 Storebrand Liv Konsern hovedtrekk pr forts. Samlede premieinntekter (ekskl. overførte reserver) pr økte med 47 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor - Salget av private spareavtaler var tre ganger høyere enn samme periode i fjor - Reduksjon av premieinntekter for kollektiv pensjonsforsikring med 12 prosent som skyldes overgang til innskuddspensjon og flyttebalanse i 2004 Salget av helseforsikringer var 26 prosent høyere enn samme periode i fjor Positiv flyttebalanse i 1. kvartal med 318 millioner kroner 1. kv Storebrand - livsforsikringsvirksomheten 1. kvartal Hele året NOK mill Storebrand Liv Konsern Storebrand Fondsforsikring Øvrig livvirksomhet Konsernresultat Livvirksomheten kv

23 Storebrand Livsforsikringsvirksomhet - resultatsammendrag NOK mill. 1. kvartal Hele året Forfalt premie Netto overført premiereserve mv Netto inntekter finansielle eiendeler Utbetalte erstatninger Endr. forsikringsmessige avsetninger Driftskostnader Storebrand Livsforsikring AS Øvrige poster Til/fra kursreguleringsfond Driftsresultat Resultat til kunder Resultat til eier Storebrand Liv Konsern Øvrig livvirksomhet Totalt for livvirksomheten IFRS effekter Totalt for livvirksomheten IFRS kv Storebrand Livsforsikring AS tilfredsstillende soliditet Kapitaldekning 14,1% Risikokapital på 9,6 mrd. kroner, tilsvarende 7,7% av kundefond ekskl. tilleggsavsetninger 10,0 % NOK 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Opptjent r esultat Korrigert kjer nekapitalmar gin Kur sr eguler ingsf ond Tilleggsavsetninger 0,0 % -2,0 % Q05 Tabellen over viser risikokapital i prosent av kundefond ekskl. tilleggsavsetninger. Oververdi på anleggsobligasjoner med 3,9 milliarder kroner er ikke inkludert i risikokapitalen. 1. kv

24 Storebrand Livsforsikring AS Aktivaallokering og kundefond Aktivaallokering 1.kv 05 4.kv 04 3.kv 04 2.kv 04 1.kv 04 4.kv 03 3.kv 03 2.kv 03 Aksjer 22 % 22 % 22 % 20 % 19 % 17 % 16 % 14 % Eiendom 10 % 10 % 10 % 8 % 8 % 8 % 9 % 9 % Pengemarked 13 % 13 % 13 % 11 % 15 % 20 % 18 % 23 % Anleggsobligasjoner 30 % 30 % 30 % 32 % 35 % 37 % 40 % 41 % Obligasjoner 24 % 24 % 24 % 28 % 23 % 17 % 16 % 12 % Utlån 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Andre finansielle eiendeler 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Aksjeeksponering 20 % 21 % 18 % 17 % 15 % 13 % 12 % 11 % Kundefond (mrd. kroner) Reell eksponering i omløpsobligasjoner er under 15% og differansen er i pengemarked Ca 70 prosent av aksjeeeksponeringen er i utenlandske papirer I tillegg til de finansielle eiendelene ovenfor kommer 3,9 milliarder i andre eiendeler pr. 1. kvartal kv Storebrand Livsforsikring AS utvikling i avkastning 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % kv 05 *) Resultatf ørt Verdijustert ekskl. anlegg Verdijustert inkl. anlegg *) annualisert Resultatført kapitalavkastning pr ble 1,41 % og verdijustert kapitalavkastning ekskl. anlegg ble 1,43 % 1. kv

25 Storebrand Livsforsikring AS - urealiserte gevinster 1. kvartal Hele året Endring NOK mill Aksjer Rentebærende Kursreserver/nedskriving omløpsmidler Kursreserver anleggsobligasjoner Sum kv Storebrand Livsforsikring AS - premie pr. 1. kvartal 2005 ekskl. tilflytting Total forfalt premie millioner 0 % 2 % 57 % 37 % Kollektiv Gruppeliv Ind.kapital Ind. Pensjon Skadebransjer 4 % 1. kv

26 Storebrand Livsforsikring AS - premie ekskl. tilflytting 1. kvartal Hele året NOK mill Kollektiv Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Skadebransjer Sum kv Storebrand Livsforsikring AS -forfalte premier produkter utenfor overskuddsdeling pr NOK million Skadebransjer Individuell kapital Gruppeliv kv

27 Storebrand Livvirksomheten - flyttebalanse 1. kvartal Hele året NOK mill Tilflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Fraflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Netto flytting Storebrand Livsforsikring AS Unit Linked Tilflyttede midler Fraflyttede midler Netto flytting Storebrand Fondsforsikring AS Netto flytting livvirksomheten kv Storebrand Livvirksomheten - flyttebalanse i millioner kroner kv kv

28 Storebrand Livsforsikring AS totale driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forsikringsfond 0,94 0,90 0,94 0,89 0,92 0,96 0,90 0, pr. 1. kv. 05 *) *) annualisert 1. kv Storebrand Livsforsikring - resultatanalyse 1. kvartal Hele året NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat Resultat til kunder Resultat til eier SBL AS Resultat til eier SBL Konsern Øvrig livvirksomhet Totalt for livvirksomheten IFRS effekter Totalt for livvirksomheten IFRS kv

29 Storebrand Livsforsikring AS - resultat til eier Mill. kroner 1. kvartal 1. kvartal OVERSKUDDSMODELLEN 2005 MAKSIMUMSREGELEN 2005 Avkastning EK, ansv. Lån, 87 sikkerhetsfond og gjeld Ek-betjening kundefond 126 Ek-betjening risiko 12 35% av overskudd for produkter Produkter m/overskuddsdeling 137 med overskuddsdeling justert for tilleggsavs 239 Overskudd på produkter Overskudd på produkter uten overskuddsdeling 31 uten overskuddsdeling 31 Øvrig -1 Er tilført eier 254 Sum kv Storebrand Livsforsikring AS -Resultatanalyse produkter uten overskuddsdeling 1. kvartal Hele året NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat kv

30 Storebrand Liv Konsern - balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 38 0 % 42 0 % Bygninger og fast eiendom % % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilkn.selskap 99 0 % 95 0 % Obligasjoner som holdes til forfall % % Pantelån og andre lån 68 0 % % Aksjer og andeler % % Obligasjoner % % Sertifikater % % Andre finansielle eiendeler % % Egne eiendommer % % Øvrige eiendeler % % Sum eiendeler % % 1. kv Storebrand Liv Konsern - balanse (forts.) Andel Andel NOK mill Egenkapital % % Minoritetens andel av egenkapital 13 0 % 13 0 % Ansvarlig lånekapital % % Kursreguleringsfond % % Premiereserve for egen regning % % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % % Premie- og pensjonsreguleringsfond i fors.fondet % % Erstatningsavsetning for egen regning % % Andre forsikringstekniske avsetninger 92 0 % 81 0 % Ufordelte overskuddsmidler til kunder f.e.r % 0 % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % % Sikkerhetsfondsavsetninger % % Sum forsikringstekniske avsetninger f.e.r % % Øvrig gjeld % % Sum egenkapital og gjeld % % 1. kv

31 Storebrand Livsforsikring AS - nøkkeltall 1. kvartal Hele året NOK mill Kapitalavkastning I*) hittil i år 1,41 % 1,32 % Kapitalavkastning I*) annualisert 5,74 % 5,39 % 6,39 % Kapitalavkastning II*) hittil i år 1,43 % 2,07 % Kapitalavkastning II*) annualisert 5,85 % 8,53 % 7,17 % Kapitalavkastning III*) hittil i år 1,15 % 2,79 % Solvensmargin 168,0 % 155,1 % 169,4 % Kapitaldekning (Storebrand Livsforsikring Konsern) 14,14 % 14,81 % 14,38 % Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 0,86 % 0,93 % 0,90 % * Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusive opp/nedskrivning fast eiendom Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier på finansielle omløpsmidler Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier totalt 1. kv Storebrand Livsforsikring AS -eiendomsfondet Nøkkeltall for 1. kvartal Hele året Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Verdijustert avkastning 1,8 % 1,8 % 9,1 % Bokført avkastning *) 1,7 % 1,8 % 8,9 % Direkte avkastning 1,7 % 1,8 % 7,5 % Verdiendr.eiendommer 0,0 % 0,0 % 1,4 % Antall m Utleiegrad 95,6 % 96,4 % 95,6 % *) I bokført avkastning er verdiendring for utenlandske eiendomsfond ikke medtatt. Porteføljesammensetning (Markedsverdi) Kjøpesentere 39 % P-anlegg 3 % Kontor 58 % 1. kv

32 Storebrand Fondsforsikring AS Resultatsammendrag 1. kvartal Hele året NOK mill Premieinntekter for egen regning Inntekter Finansielle eiendeler Finansinntekter fra Unit Linked-eiendeler Erstatninger for egen regning Endringer i forsikringsmessige avsetninger Forsikringsrelaterte driftskostnader Kostnader Finansielle eiendeler Finanskostnader fra Unit Linked-eiendeler Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skattekostnad kv Storebrand Fondsforsikring AS Balanse Andel Andel NOK mill Utsatt skattefordel - 0 % 33 1 % Sum finansielle eiendeler % 43 1 % Eiendeler knyttet til investeringsavtaler % % Kasse, bank 6 0 % 38 1 % Fordringer med konsernselskaper 8 0 % 7 0 % Andre fordringer 19 0 % 38 1 % Sum eiendeler % % Aksjekapital 54 1 % 48 1 % Annen egenkapital 49 1 % 54 1 % Egenkapital % % Forsikringstekniske avsetninger 18 0 % 15 0 % Avsetninger knyttet til investeringsavtaler % % Pensjonsforpliktelser 1 0 % Gjeld til konsernselskap 8 0 % 26 1 % Annen gjeld 18 0 % 13 0 % Påløpte kostnader 1 0 % 3 0 % Sum egenkapital og gjeld % % 1. kv

33 Storebrand Kapitalforvaltning Storebrand Kapitalforvaltning Hovedtrekk 1. kvartal 171 mrd. til forvaltning ved utgangen av 1. kvartal, en økning på 6 mrd. fra årsskiftet. Netto salg ble 0,5 mrd. i kvartalet. Gode investeringsresultater i fond og porteføljer med avkastningsbaserte honorarer. Meravkastning i åtte av ti porteføljer for Storebrand Livsforsikring. 74 prosent av verdipapirfondene (og 72 prosent av aksjefondene) har avkastning bedre enn indeks (målt før forvaltningsprovisjon). Opprettholder god fondsrangering fra Standard & Poor s. Storebrand Kapitalforvaltning igjen rangert som beste aksjeforvalter i Europa av Global Investor og Morningstar 1. kv

34 Resultat før skatt for 1. kvartal 2005 Storebrand Kapitalforvaltning* 1. kvartal Hele året NOK mill Totale inntekter Totale kostnader Netto finans/storebrand Alternative Investments (SAI) Resultat før skatt Nedgangen i inntekter forklares av noe svakere investeringsresultater i porteføljer med avkastningsbaserte honorarer i forhold til meget gode tall for fjoråret, samt bortfall av inntekter fra If som overførte midler til intern forvaltning i 4. kvartal i fjor Driftskostnadene lavere enn tilsvarende periode i fjor 1. kv Resultatutvikling NOK mill ,9 15,4 13,2 5,9 7, ,0 7,7 7,5 4,2 Cost/income ratio er 88 prosent ved utgangen av 1. kvartal mot 86 prosent i fjor - Nedgang i forvaltningshonorarer - God kostnadskontroll 2) 2002 Q1-03 Q2-03 Q3-03 Q4-03 Q1-04 Q2-04 2) Q3-04 Q4-04 Q1-05 Rullerende 12 mnd. inntekter 1), venstre akse Rullerende 12 mnd kostnader SBK konsern, venstre akse Kvartalsvis resultat før skatt kapitalforvaltningsvirksomheten 1) Inkl. netto finansinntekter og resultat før skatt fra Storebrand Alternative Investeringer (SAI) 2) Totale kostnader / resultat er justert for engangskostnader på 8.8 mill i kv

35 Bidrag til livselskapets avkastning hittil i år Avkastning i prosent Differanseavkastning Aksjer Norge Aksjer Europa 3,8 4,7 8,6 9,4 0,8% -0,9% Meravkastning i 8 av 10 porteføljer Aksjer Nord-Amerika 2,1 2,3-0,2% Aksjer Asia 2,6 2,5 0,1% Obligasjoner Norge 0,67 0,61 0,06% Pengemarked Norge 0,48 0,43 0,05% Pengemarked Utland 0,52 0,46 0,06% Taktisk Aktivaallokering 1,4 0,5 0,9% AGFIX 0,9 0,4 0,4% Active Credit 0,5 2,9 2,4% Portefølje Indeks * Avkastning i de internasjonale aksjeporteføljene er målt mot indeks i NOK uten valutasikring 1. kv Storebrand Fondene Avkastning / Rating 74 prosent (31 av 42 1 ) av Storebrands verdipapirfond hadde en avkastning bedre enn indeks (målt før forvaltningsprovisjon) I følge Standard & Poors rangering 2 av Storebrands fond er 49 prosent blant de 30 prosent beste og 81 prosent blant de 50 prosent beste Standard & Poor's rating - alle fond Sto re brand DnB NOR Nordea Odin Skage n Stjerner S&P # Fond Prosent # Fond Prosent # Fond Prosent # Fond Prosent # Fond Prosent 5 10 % 8 22 % 7 10 % 2 8 % 2 15 % 2 15 % 4 20 % % % 4 16 % 2 15 % 0 0 % 3 20 % % % 4 16 % 1 8 % 2 15 % 2 25 % 4 11 % % % 5 38 % 0 0 % 1 25 % 3 8 % % 5 20 % 3 23 % 0 0 % Sum antall fond Gjennomsnitt Justert for fond i fond og fond som er indeksforvaltning. Totalt forvalter Storebrand Kapitalforvaltning 57 verdipapirfond. 2 Norskregistrerte verdipapirfond pr. 22. april kv

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Storebrand Resultat 2. kvartal 2005 10. august 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 2. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Back-up:

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Storebrand. Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2004. Resultat 1. kvartal 2004 12. mai 2004

Storebrand. Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2004. Resultat 1. kvartal 2004 12. mai 2004 Storebrand Resultat 1. kvartal 2004 12. mai 2004 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2004 Side nr. Bilde nr. Storebrand Konsern adm. direktør Idar Kreutzer 2-9 3-17 Storebrand Bank adm. direktør Per Kumle

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Storebrand. Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 2. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat -39 mill i 2. kvartal, 239 mill hittil i år Aksjemarkedsfallet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001

DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001 DnB-konsernet Tre første kvartaler 2001 1 Et spesielt kvartal God utvikling i driften Rentenetto øker Stabile kostnader God porteføljekvalitet Solid resultatutvikling i DnB Markets Men tredje kvartal ble

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Hovedkontor: Filipstad Brygge 1, Postboks 1693 Vika, 0120 Oslo Tlf.: 22 31 50 50 Fax: 23 23 51 08 E-mail: bank@storebrand.no Internett: www.storebrand.no

Detaljer

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007 Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007 16. mai 2007 Hovedpunkter Stødige resultater finansielle resultater gir en god start på 2007 Stor aktivitet i fast eiendom, gjennomført kjøp av Postens Terminalbygg

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If)

1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If) Storebrand Resultat 1. kvartal 2002 Storebrand eksklusiv If 30. april 2002 Idar Kreutzer Administrerende direktør 1 1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer