Bruktbilkonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruktbilkonferanse 20.11.12"

Transkript

1

2 Ville du la denne mannen bestemme restverdiene dine?

3 Eller disse???

4

5 Utvikling og risiko de nærmeste årene?? Restverdivolum og risiko øker i et tempo vi aldri har sett tidligere. Og det er mange forhold som ytterligere forsterker risikoen for restverdigarantister: Summen av en høy næringsandel med restverdigaranti (over 50 % for person/varebiler til sammen) samtidig med kraftig økt (og fortsatt økende) privatleasing Gjenkjøpsvolum 2013 er 40 % høyere enn 2012, og øker ytterligere i 2014 og 2015 (!!) Stadig økende kundefordeler (rabatter/salgskampanjer) som ikke reflekteres i restverdier Stadig hyppigere modellskifte, facelifts og teknologiendringer (avgiftsmessig konsekvens) Konjunkturmessig utakt/ubalanse mellom Norge og Europa som vil vare i 5 (?) år Sterkt reduserte restverdier i Europa (3 år / km. ~ 45 %) Kraftig økende brukt-/ parallellimport (økende salgspush og overskuddslagre i EU sammen med gunstig ) uten tilsvarende reeksportmulighet eksponerer norske merkeforhandlerne mer enn noen gang tidligere. I tillegg påvirkes rammevilkårene av en lang rekke andre forhold som utvikler seg stadig raskere, og det er avgjørende at den autoriserte bilbransjen (og finansaktører / biladministrasjon) har felles syn på kriteriafor fastsettelse av restverdi (uten at de derved nødvendigvis blir like) samt potensielle fallgruver (som det er mange av ). På denne bakgrunn har Oslo og Omegn Bilbransjeforening og Bransjegruppe Internett besluttet å etablere prosjekt Restverdi. I tillegg er NBF orientert og invitert til å delta i prosjektet (senere utvalgte finansaktører?), og vi involverer gjerne andre aktuelle interessenter og kompetansemiljøer i arbeidet

6 Restverdisatser og volum Volum: Volumet av restverdigarantier øker som nevnt i et tempo som vi aldri tidligere har sett. Dette skjer samtidig som: Den norske kronen er sterk og styrkes (gunstig bruktimport). under NOK 7? Vi har et avgiftsregime som slipper bruktbiler inn, men ikke ut Bilforhandlernes andel av totalt bruktbilsalg settes under kraftig press (svikter?), dvs. vi mister kontroll over markedet og i noen grad prisutviklingen (utviklingen og situasjonen i Europa og i andre deler av markedet styrer utviklingen). Det vokser frem aktører med et omsetningssystem med lavere kost pr. omsatt bil (leasing- og biladministrasjonsselskaper, moderne auksjonsløsninger osv.) Teknologiendringer og tilhørende konsekvenser for endringer i bilavgifter og avgiftssystemet kan endre etterspørselsmønsteret radikalt på kort tid. Både fra brukt til brukt og fra brukt til ny bil. Hva skjer med evt. ny regjering? De færreste europeiske produsenter (og bilforhandlere) tjener penger (og utsiktene er dårlige flere år inn i fremtiden bl.a. pga lav kjøpekraft i Europa). Stor overkapasitet og dessuten overproduksjon bidrar til rask restrukturering (Europa oversvømmes av nye og nyere brukte biler). Subsidiering av distribusjonssystemer er ikke langt oppe på listen hos bilprodusentene...

7 Restverdisatser og volum Restverdisatser: De som har vært med en stund vet at det egentlig ikke er volumet alene som er problemet for bilforhandlerne som sitter med en relativt ny bruktbilpark. Det er kombinasjon av pris ogvolum. Til lav nok pris er det meste salgbart. I gikk ca. 70% av de norske uavhengige bilforhandlerne konkurs eller endret eiersits. Kombinasjonen av et sterkt fallende nybilmarked, synkende bilpriser (fra høy inflasjon til deflasjon) og betydelige restverdiporteføljer var hovedårsaken, hvorav særlig at inflasjonen forsvant og høye restverdivolumer (- og nivåer) var en vesentlig forklaring. Problemet nå er (i tillegg til forhold som er nevnt tidligere): Volumet er høyere enn noen gang tidligere (og økende p.g.a. privatleie) Synkende engangsavgifter p.g.a. teknologiendringer og enorm overkapasitet for bilproduksjon i Europa (flere bilprodusenter utnytter kun ~ 60 % av sin kapasitet). Vi opplever reellt sterkt synkende bilpriser (i forhold til utstyrsnivå) for de fleste bilmodeller i en takt vi aldri har opplevd før. For mange merker er det bilimportøren (enten direkte eller gjennom captive selskap) som etablerer restverdinivåene. Bilimportørene (til dels captive selskapene) ser på restverdien som en konkurransevariabel som de ønsker blir satt så høyt som mulig (uten særlig tanke på risiko?)?

8 Restverdisatser og volum Risikoen for et captive selskap er summen av verdien på den enkelte bil versus bilforhandlernes soliditet. Etter en periode med god inntjening (nå på samme måte som perioden frem til 1988) opplever finansierings/leasingselskapene og captive selskapene at bilforhandlerne kan ta en høyere risiko og derfor en høyere restverdi. Sviktende nybilsalg i Europa skaper et stort press på nybilsalg og villigheten til å risikere tap og/eller konkurs i forhandlerapparatet øker (eller kortsiktigheten øker) p.g.a. påtrengende lønnsomhetsproblem hos main stream produsentene. Og både det norske og europeiske markedet er fullstendig transparent!! Konklusjon: Det er på høy tid (overtid?) for de autoriserte merkeforhandlerne å gjøre seg sine egne realistiske vurderinger av kombinasjonen av volum og restverdi. Risikonivået øker dramatisk og agendaen hos produsenter, importører og captive selskaper kan være (er?) endret med bakgrunn i utviklingen i Europa. Gjennom stadig høyere variabel margin relatert til nybilsalg (sterkt volumorientert push) og et økt restverdivolum i en periode med reellt synkende nybilpriser kan bransjen fort bli låst inn i en meget ubehagelig (og farlig) situasjon (Catch 22). Igjen.

9 Restverdier kriteria/standarder for fastsettelse?? Prisutvikling / nybilpriser inkl. standard fabrikkmontert utstyr Hva skal restverdi baseres på?? Veil. priser versus kampanjepriser (kundefordeler / pris bilen faktisk tilbys til) samt endelig fakturapris; (Hvor ble det av nettopriser?) Volumer på gjenkjøp av aktuell modell i neste periode (fleet + privat + bilutleie) Omsetningskanaler/potensial (forhandlernes kapasitet og resultater på bruktbil, meglingsløsninger mellom forhandlere, alternative auksjonsløsninger etc.) Kriteria, verktøy og premissgivere for prisfastsettelse i markedet (Rødboka, Norske Bruktbilpriser, Finn.no, Leaseplan, Autolease, merkeforhandlers prissetting etc.) Trender farge og interiør / design Trender ekstrautstyr (ny teknologi, sikkerhet etc. / ecall standard i EU fra 2015) Modellskifte / facelifts (fra midlife til 3x) osv. (trend; stadig hyppigere) Utvikling av / forventninger til totalmarked (både i Norge og Europa) i perioden Merkets egen markedsandelsutvikling på nye biler i perioden (mål/forventninger) Nasjonaløkonomiske forventninger og utvikling (konjunkturer, renter, valuta osv.) Avgiftsendringer (trender/forventninger/utslipp/miljø/teknologi) Bruktimport og parallell import (utvikling/trender/ -kurs etc.) Utvikling drivstoffpriser (inkl. avgifter) evt. veiprising, bompenger etc. Restriksjoner for dieselbiler og andre begrensninger i bruk av bil (lokalt?) Utvikling el-biler, hybrider og annen fremdriftsteknologi Konsekvenser av raskt økende urbanisering / manglende interesse for bil (ungdom)

10 Velmente (?) oppslag i media store konsekvenser

11 Store, umiddelbare og utilsiktede (?) konsekvenser (noen som tror at brukte dieselbiler ble mer lettsolgte i Oslo?)

12 Økt bensinandel spesielt for småbiler Bare én av mange trender som påvirker og må hensyntas

13 Restverdifastsettelse og nivåer er i de fleste andre land er fullstendig transparente

14 Prosjekt Restverdi veien videre Når ting går bra over lang tid sovner vi ofte litt hen og har en tendens til å tro at dette vil fortsette til evig tid Det gjør det ikke! Det er selvfølgelig morsomt om noen feilkalkulerer, driter seg ut og/eller går konkurs, men problemet er at alle de andre aktørene i mellomtiden må betale kalaset! Vi må aldrigå i fella å benytte restverdi som justerbart konkurransekriterium (bruktbilen blir ikke mer verdt om du er kåt på et salg)!! Utfordringene dreier seg ikke minst om korttidsleie (hvor restverdinivåene bidrar til at vi skyter oss i begge bena samtidig ) Med rask endring i rammevilkår må enkelte beskyttes mot seg selv! Derfor: Det er vår klare oppfatning at alle aktører bør ha felles utgangspunkt samt best mulig kunnskaper både om fremtidige rammevilkår og aktuelle fallgruver (risiko) samt benytte samme grunnleggende kriteria for fastsettelse av restverdier?? Så får andre individuelle forutsetninger og kriteria bestemme hvor risikovillig man vil være; hvilken omsetningskapasitet og finansiell styrke man har, hvilken tro man har på og kunnskaper om egne produkter og produktutvikling, merkets posisjon osv.osv. og hvilket nivå den enkelte til syvende og sist ender på???

15 Prosjekt Restverdi veien videre Det er nedsatt en arbeidsgruppe som i hovedsak (inntil videre) består av sentrale NBF-medlemmer samt utvalgte representanter fra Bransjegruppe Internett Gruppen diskuterer alle kriteria og parametre som påvirker fremtidige bruktbilpriser (restverdier), samt hvilke trender/områder som medfører usikkerhet (risiko) i varierende grad (hvilken risikomargin er det rimelig å benytte i kalkyle?) Hovedmålsetning for prosjektet er bevisstgjøringsamt å skape bred forståelse for nødvendigheten av mer velfunderte og velkalkulerte restverdier hos alle involverte parter (ikke bare bilforhandlere, men også bilimportører, leasingselskaper og biladministrasjonsselskaper), hvilket med utgangspunkt i forventet utvikling (hensyntatt alle kjente kriteria og parametre) vil bety reduserte restverdier. Skape forståelse for at restverdi er kalkulert fremtidig innkjøpspris fratrukket nødvendig risikomargin (og denne risikomarginen vil nødvendigvis øke proporsjonalt med usikkerhet om fremtidig utvikling). Jo mer usikkerhet jo høyere risikomargin! (Mislighold medfører blant annet en risiko som må innkalkuleres). Med bakgrunn i gjennomgang av alle kriteria og parametre så langt antas at dagens restverdier (fremtidige bruktbilpriser) i snitt er vurdert ~5-fem (?)% poeng for høyt? Noen vil sikkert fra bakre benk hviske horisontalt samarbeid. Minner derfor om våre og NBFs vedtekter: best mulige rammevilkår, lønnsomme medlemsbedrifter og sunn utvikling. Og det er ikke snakk om nivåer -kun kriteria!

16 Prosjekt Restverdi veien videre Målrettet arbeid for redusert risiko og velfunderte kalkyler for våre medlemmer er derfor et ansvar vi tar på aller største alvor I tillegg til bevisstgjøringdreier derfor prosjektet seg om kunnskap: Fremtidig restverdi er fastsettelse av fremtidig innkjøpspris, som grunnlag for en normal bruktbilkalkyle som må tillegges blant annet klargjøring, påkost (som evt. ikkedekkes av leasingtager), salgs-og registreringsomkostninger, fortjeneste og omregistreringsavgift og her kan det også skje (skjer det) endringer? Og i tillegg altså en rimelig (og mest mulig velfundert) risikomargin. Og det er det åpenbart behov for bred voksenopplæring på dette området da mange impliserte oppfatter restverdi som fastsettelse av fremtidig salgspris / markedsverdi hvilket det altså langt fra er, og mange er dessuten historieløse Det bør vurderes etablering og løpende (kvartalsvis?) utgivelse av restverdiguide (NBF?) som informerer løpende om forventninger til utvikling og risiko 3-5 år frem i tid (ikke nivåer, men endringer i rammevilkår med konsekvenser for fremtidige bruktbilpriser /restverdier). Vi ønsker å bidra til at samtlige aktører har best og bredest mulig kunnskap om utvikling og risiko, og mest mulig felles forståelse for fastsettelse av restverdier. Finansieringsselskapenes Forening (FinFo) bør vurderes involvert i arbeidet. Neste møte i arbeidsgruppen er fastsatt til mandag 3.desember

17

18 Fremtiden? Økt etterspørsel etter alternative kjøpsmodeller reflekterer et skifte fra produkt til tjeneste; Fra tradisjonelt eierskap til power by the hour (som vil generere økende gjenkjøpsportefølje = økt risiko?) I neste versjon av Cars Online hevder nærmere halvparten av respondentene at de vil vurdere moderne bildelingsprogrammer eller fleksible mobilitetsløsninger som alternativ til tradisjonelt kjøp spesielt i urbane områder (hvor bilinteressen hos unge er raskt synkende og det faktisk ikke er rom for økende biltetthet snarere tvert om). Fast pris for et fleksibelt og variert tilbud med alt inkludert; hvor forutsigbarhet er viktigere enn nødvendigvis lav pris. I Norge har dette så langt ført til rask økning i privatleie av nye biler, men hva med bruktbil?? Når kommer mer sofistikerte finansieringsløsninger for brukte biler? First mover vil her skaffe seg et skikkelig fortrinn!! Dette bringer oss til neste post på programmet;

OOBFs regionale bruktbilkonferanse 2014. Stig Morten Nilsen

OOBFs regionale bruktbilkonferanse 2014. Stig Morten Nilsen OOBFs regionale bruktbilkonferanse 2014 Stig Morten Nilsen Gratulerer til Oslo og Omegn Bilbransjeforening med engasjementet og oppmøtet her i dag. Noen aktuelle områder på NBFs agenda innenfor bilsalg

Detaljer

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013 John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Gjennom dagen har vi fått et godt innblikk i trender og utvikling i bilskadebransjen fra mange fagområder

Detaljer

TEKNISK ARRANGØR: Velkommen!

TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! Velkommen! Cathinka Skotvedt Sundling TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! John Fiskvik TEKNISK ARRANGØR: Og takk! Takk til alle de som har gjort samlingen mulig: Styringsgruppen for

Detaljer

Hvorfor er vi her? John Fiskvik

Hvorfor er vi her? John Fiskvik Hvorfor er vi her? John Fiskvik Stadig raskere og mer dramatiske endringer i rammebetingelser preger og driver utviklingen innen alle deler av verdikjeden for bil og bilsalg Vi må forberede oss på en

Detaljer

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO ÅRSBERETNING 2014 Leder har ordet 2014 ble resultatmessig nok ett godt år for medlemsselskapene. Fra et norsk ståsted må vi seks år tilbake i tid for å finne en mer dramatisk avslutning av det gamle året

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 # utfordring 5 år tilbake: BruktBil07 7 av 10 kunder velger å kjøpe bruktbil privat, selv om de egentlig ønsker å kjøpe hos merkeforhandler. Privatomsetningen øker kraftig og merkeforhandlerne er bruktbiltaperen.

Detaljer

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14 RAPPORT 2015/14 Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter Ingeborg Rasmussen, Vivian A Dyb, Oscar Haavardsholm og Steinar Strøm VISTA ANALYSE AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/14

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

av engangsavgift ved

av engangsavgift ved Refusjon av engangsavgift ved! eksport av bruktbil Mulig innretning og konsekvenser Rapport 2014-06 Proba-rapport nr. 2014-06, Prosjekt nr. 14006 ISSN: 1891-8093 AG/SK/JR/BTE, 30.4.14 -- Offentlig --

Detaljer

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!!

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!! EPILOG restverdier Trenden går i økende grad fra eie til leie enda raskere enn tidligere antatt dette betyr at «noen» i økende grad må garantere restverdi Forutsatt riktig restverdinivå og godt kalkulert

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Livselskapenes plass i norske kapitalmarkeder

Livselskapenes plass i norske kapitalmarkeder NFT 4/1995 Livselskapenes plass i norske kapitalmarkeder Konsernsjef Åge Korsvold, UNI Storebrand Sist høst solgte UNI Storebrand seg ned i flere norske industriselskaper. Vi har også sagt at vi vil øke

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-04/05 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2005 Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

En undersøkelse av lokalisering for bilforhandlere

En undersøkelse av lokalisering for bilforhandlere NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2014 En undersøkelse av lokalisering for bilforhandlere Njål Dvergsdal Studentnummer: s125639 Veileder: Sigurd Villads Troye Masterutredning innen økonomisk styring

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

Medlemsmøte 12.oktober 2010

Medlemsmøte 12.oktober 2010 Velkommen til medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 12.oktober 2010 Rica Helsfyr Hotel Medlemsmøte 12.oktober 2010 Velkommen orientering/aktuelle saker fra foreningen Meca Norge v/frode Martinussen

Detaljer

Eie eller leie? Andre aktuelle problemstillinger med konsekvenser for bruktbil og restverdiutvikling

Eie eller leie? Andre aktuelle problemstillinger med konsekvenser for bruktbil og restverdiutvikling Eie eller leie? Andre aktuelle problemstillinger med konsekvenser for bruktbil og restverdiutvikling NBF Bruktbilkonferanse 20. november 2012 Kjell Rese 1 Hva betyr privatleasing for bruktbilprisene? Tar

Detaljer

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO ÅRSBERETNING 2013 Leder har ordet 2013 ble resultatmessig nok ett godt år for medlemsselskapene. I industrilandene opplever man nå et oppsving. Dette skyldes en fortsatt svært ekspansiv pengepolitikk i

Detaljer