Kontinuerlig forbedring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontinuerlig forbedring"

Transkript

1 Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Helse Vest og Nord Oppsummering av sluttrapport 07. sept

2 Innholdsfortegnelse 1) Programkontorets oppsummering 1.1 Overordnet gjennomføring og resultater 1.2 Programkontorets anbefalinger til veien videre

3 Prosjektets har nådd formålet med å bygge kompetanse i forbedringsarbeid, etablere strukturer for kontinuerlig forbedring og realisere konkrete resultater Gevinstområder: Bygge kompetanse i forbedringsarbeid Status: Kommentarer: Gjennomført opplæring i KF av alle pasientreisekontorene i Helse Vest og Helse Nord Kontorene er fulgt opp enkeltvis og samlet gjennom møter og samlinger for erfaringsdeling og utvikling av KF kompetanse Kontorene viser evne til å gjennomføre KF arbeid Etablere strukturer for kontinuerlig forbedring Implementert strukturer for KF i alle pasientreisekontorene i Helse Vest og Helse Nord. Kontorene vise stor grad av eierskap og vilje til videreføring av strukturene Prosjektet mener det er fortsatt for lav grad modenhet for erfaringsdeling og gode diskusjoner mellom pasientreisekontorene for å sikre deling av beste og lik praksis. Realisere konkrete gevinster Prosjektet har som hovedmål gjennomført analyser og forbedringer i prosessene innen direkteoppgjør, men også gjort forbedringer innen enkeltoppgjør Det er identifisert store potensial og noe er allerede realisert Vi har lykkes med å realisere; 1)Bedre kontroll og oppfølging av transportører 2)Besparelser innen samkjøring. 3)Økt medarbeidertilfredshet og økt bruk av kompetanse 4)Kvalitetsforbedringer i prosessene for økt likebehandling og service for pasienten Pasient- og rekvirentundersøkelsen har lagt til rette for utvikling og forbedring mot eksterne samhandlingspartnere, samt styrket brukerperspektivet. Det er gode forutsetninger for at kontinuerlig forbedring blir en del av daglig drift i kontorene etter prosjektslutt

4 Prosjektet har fulgt prosjektplanen, men fått en utvidelse på to måneder av fasen for test og gjennomføring Januar Februar Mars/april Mai Juni Aug/sept Mobilisere Analysere Designe Formål med hver fase: Teste og gjennomføre Oppfølging La grunnlaget gjennom grundig planlegging og involvering av alle ansatte. Satte ambisjonsnivået og fremdriftsplanen for prosjektet. Bekreftet/avkreftet hypoteser som la føringer for behov for tiltak. Definerte nullpunktet for målinger av effekt. Utarbeidet forbedringstiltak for å håndtere definerte utfordringer fra analysefasen samt øvrige fokusområder til kontorene. Gjennomførte prioriterte tiltak og dokumenterte effekt. Oppføling og implementering av strukturer for kontinuerlig forbedring. Fulgte opp kontorene med støtte for å nå målsettingen med kontinuerlig forbedring. Forlengelsen i prosjektperioden har resultert i: Økt modenhet i KF metode og filosofi Økt trygghet og kompetanse i bruk av KF verktøy og arenaer Gjennomført flere tiltak og bedre oppfølging av effekt av innførte tiltak

5 Laget av: Kirsti, Anne-Brit, Bente, Kenneth, Lisbeth, Orsolya Dato: A3-ID: Observert problem Fremtidig situasjon og mål Problem: Man har rutiner for å sjekke informasjon Ikke likebehandling i reiser uten rekvisisjon Informasjon er samlet på samme sted Ikke likebehandling i reiser med rekvisisjon Oppdateringer blir delt med andre Ikke like svar på telefon Enkelt å finne informasjon man trenger Verktøy brukes i forskjellig grad Avhengigheter blir raskt avdekket og håndtert Verktøy legges på forskjellige plasser Man har god oversikt over informasjonen andre sitter med Det kommer mye informasjon fra forskjellige plasser/personer Problemstillinger blir fortsatt tatt opp Konsekvens: Dette må være på plass for å få til en god løsning: Frustrasjon hos pasienter og pasientreiser -Innhold (Lisbeth, Orsolya, Anne-Brit) Usikkerhet hos ansatte -Løsning (IT-løsning) (Kenneth, Bente, Kirsti) Bruker tid på å diskutere problemer og løsninger -Struktur, rammer, rutiner Nåsituasjon Tiltak Ansvar Frist Status Hektiske dager vanskelig å få med seg alt sammen Oversikt over hvor vi finner Meldinger blir delt, men man forstår ikke bakgrunnen informasjon (reisepolicy, Kirsti, Anne-Brit, Orsolya Ferdig Det brukes mye tid på å diskutere problemstillinger (har ikke gode målinger). møtereferater, ) Har kartlagt hvor informasjon finnes. Kartlegging av Bente Å, Kenneth, Ferdig Har kartlagt hvordan dagens informasjonsflyt er (se vedlegg) problemløsningsflyt Lisbeth Problembeskrivelse Spørreundersøkelse - Tommy, Orsolya Ferdig informasjonsdeling Det er vanskelig å finne informasjon -som man vet man har fått Tegne opp konsept Kenneth, Bente, Kirsti Ferdig -som man ikke vet man har fått Samle og oppdatere informasjon. Lisbeth, Orsolya, Anne Pågår Starter med behandlingssteder Brit Rotårsaksanalyse 1. Ikke rutiner for å sjekke 2. Informasjonen ligger på mange forskjellige steder 3. Oppdateringer blir ikke formidlet godt nok Nå: Epost, referat, muntlig 4. Avhengigheter blir ikke avklart når det skjer endringer 5. Vet ikke hvilken informasjon andre sitter med Resultater Videre oppfølgingstiltak Kontorene har bygget kompetanse i kontinuerlig forbedringsarbeid Coachingmetodikk Linjeledere og endringsagenter har deltatt på trening i coachingmetodikken. En spørrende tilnærming i endringsledelse og forbedringsarbeid er essensielt for å oppnå medarbeiderdrevet forbedringsarbeid. Problemløsingsmetodikk Medarbeidere på kontorene har gjennom trening og arbeid i A3-grupper opparbeidet kompetanse på problemløsing. A3: Kompetansedeling A3 Kompetanse i bruk av verktøy Enkelte medarbeidere har fått trening i bruk av Excel til analyserformål i KF-arbeidet og oppgjørskontroll. Kompetanse i bruk av nøkkeltall Medarbeidere har fått trening i bruk av nøkkeltall for å identifisere forbedringsområder og måle effekt av tiltak. Excel Pivottable Måltall

6 Spørreundersøkelser viser stor økning i KF-kompetansen 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Ledere og endringsagenter mener KF-kompetansen har økt Spørreundersøkelse, gjennomført én gang Skala fra 1 til 5 (høyest) 3,6 +75% 3,2 +28% 2,8 +40% 2,6 3,6 +104% Før prosjektet I dag 3,6 2,0 1,8 1,8 1,5 1,0 Vi bruker aktivt måltall innenfor flere dimensjoner for å sikre læring, utvikling og måling av endring Vi har en kultur hvor problemer fremheves som en kilde til forbedring Vi har en coachende lederstil som støtter, og ikke dirigerer Våre ledere og medarbeidere har kompetanse på metodikk for forbedringsarbeid

7 Kontorene har utviklet og implementert en helhetlig struktur for forbedringsarbeid Tavlemøter Forbedringsprosess Styringssystem Det er utarbeidet et balansert målekort for oppfølging av mål og nøkkeltall på kontorene. I målekortet fremstilles nøkkelindikatorer grafisk innen fem dimensjoner, med status, trend og utvikling over tid. Målekortet muliggjør systematisk og faktabasert forbedringsarbeid. Møtearenaer Kontorene har implementert regelmessige tavlemøter, hvor deltagerne går gjennom måltall, felles informasjon, problemløsning og tiltak. Systematisk problemløsing er utført i medarbeiderdrevne A3-møter. Det har vært et fokus på å etablere regionale erfaringsdelingsarenaer for å identifisere felles tiltaksområder og dele beste praksis. Prosesser / Roller Kontorene har i prosjektperioden etablert forbedringsprosesser som tar i bruk de etablerte møtearenaene. Det er blitt etablert klare roller (linjeledere og endringsagenter) for å støtte opp under forbedringsprosessene.

8 Spørreundersøkelser viser store forbedringer i KF-strukturer Ledere og endringsagenter mener KF-strukturene er blitt bedre Spørreundersøkelse, gjennomført én gang Skala fra 1 til 5 (høyest) Medarbeidere mener KFstrukturene er blitt bedre Spørreundersøkelse, gjennomført to ganger Skala fra 1 til 7 (høyest) % 2,6 3,6 Vi har velfungerende fora hvor ledere og medarbeidere diskuterer, prioriterer og følger opp forbedringsarbeid +16% 4,2 4,9 Vi har velfungerende fora hvor ledere og medarbeidere diskuterer forbedringstiltak +75% 1,8 3,2 Vi bruker aktivt måltall innenfor flere dimensjoner for å sikre læring, utvikling og måling av endring +36% 4,0 5,5 I avdelingen min gjennomgår vi regelmessig resultater, status på mål og iverksatte tiltak +28% 2,8 3,6 Vi har effektive fora for arbeid med forbedring 5,1 5,4 Jeg opplever at min nærmeste leder har fokus på forbedringsprosesser +75% +6% 1,8 Før prosjektet I dag 3,2 Vi setter av tid til forbedringsarbeid Januar August

9 Oppsummering av kvalitative og kvantitative effekter Kvalitative effekter: Pasientperspektivet - økt grad av likebehandling. Riktigere ventetid på telefon og mer korrekt og tilpasset informasjon og veiledning. Færre feil og klager. Pasient- og rekvirentundersøkelsen gir et solid grunnlag for å videre fokusere i enda sterkere grad mot likebehandling av pasienter og måle effekter av tiltak. Bedre oppfølgning av transportør på avvik og bomturer medfører høyere opplevd pasientkvalitet Tilfredse og kompetente medarbeidere gjennom strukturer og kompetanse for kontinuerlig forbedring. Flere kompetente rekvirenter som følger gjeldene rekvisisjonspraksis og som bestiller gjennom hensiktsmessige kanaler. Økt kvalitet og profesjonalitet i de interne prosessene mot pasient og rekvirent gjennom bedre standardisering og fokus på likebehandling. Bedre oppgjørskontroll reduserer omdømmerisiko. Kvantitative effekter: Det er arbeidet på flere kontor med følgende områder for å blant annet realisere økonomiske effekter: Økt grad av samkjøring Bedre oppgjørskontroll Bedre oppfølging av transportør på avvik og bomturer Basert på tiltak i de respektive kontorene er følgende gevinster allerede realisert eller estimert*: Utfordring Bedre samkjøring Bedre oppgjørskontroll Mange avvik fra transportør Realisert gevinst Estimert årlig effekt Fonna: 0,15 Tromsø: 2,5-4 Stavanger: 0,75 Bergen: 3,1 Førde: 4,3 Fonna: 1,0 Tromsø: 0,75-2 Stavanger: 0,4 Stavanger: 0,2 Mange bomturer Stavanger: 0,2 *Estimert implementeringskostnad er ikke anslått, alle tall i MNOK.

10 Pasientundersøkelsen - grunnlag for bedring av pasientopplevd kvalitet Utfordring: Hypotese om at pasientene opplever varierende likebehandling og service Tiltak: Funn: Det ble gjennomført en kartlegging av pasienter ved å gjøre en undersøkelse i Helse Vest, Nord og Midt- Norge. Undersøkelsen ble sendt ut til 1777 med en svarprosent på 55%. Undersøkelsen danner grunnlag for fokusområder man kan jobbe videre med på kontor, region og nasjonalt nivå. Måle forbedringer ut fra dagens nivå som denne undersøkelsen representerer. 100% Kunnskap om rettigheter 100% 50% Ja 83% 50% Nei 17% Over 50 % av pasientene mener selv de har liten eller svært liten kunnskap til deres rettigheter i forbindelse med pasientreiser. Bare 17 % av brukerne stiller seg negativ til å reise sammen med andre pasienter. OK med samkjøring Ja Nei Pasientene har kommet med over 500 kommentarer og forbedringsforslag: Det hadde vært greit med en bekreftelse på transport tidene. Synes det burde være mer samkjøring! Vi er to stykker som kjører hver vår bil. Reisekontoret burde være bedre til å informere om rettigheter! Alt var så mye enklere før!.nå er det papir hit og dit, og porto får man ikke refundert!

11 Rekvirentundersøkelse - grunnlag for bedring av rekvirentopplevelsen Utfordring: Hypotese om varierende praksis og kunnskaper ved rekvirering Tiltak: Funn: Det ble gjennomført en kartlegging av rekvirenter ved å gjøre en undersøkelse i Helse Vest, Nord og Midt-Norge. Undersøkelsen ble sendt ut til 4146 med en svarprosent på 32 %. Undersøkelsen danner grunnlag for fokusområder man kan jobbe videre med på kontor, region og nasjonalt nivå. Måle forbedringer ut fra dagens nivå som denne undersøkelsen representerer. 100% Vurderer du samordning 100% 30% Ja 40% 70% Nei 60% 70 % av rekvirentene svarer de ikke vurderer muligheten for samordning av pasienter ved innkallelse, selv om 85% mener at kostnadene må holdes nede. 60 % av rekvirentene svarer at de har dårlig eller svært dårlig kunnskap om syketransportforskriften. Har du god kunnskap Ja Nei Rekvirentene har kommet med over 400 kommentarer og forbedringsforslag: Forskriftene opprettholdes ikke alltid, kommer an på hvem du treffer på telefonen Vi må kunne forandre på en rekvisisjon på en enkel måte selv. Mange unge og friske pasienter blir sendt med drosje Det må være lettere å gi en begrunnet erklæring for behov for transport

12 Samkjøring Utfordring: Manglende effekt, prioritering og systematikk i arbeidet med samkjøring. Tiltak: Flere av kontorene i Vest og Nord har jobbet med forbedring av samkjøringsfunksjonen ved å gjennomføre tiltak som: Resultat: Foreløpig er det realisert og identifisert følgende potensial ved økt samkjøring*: Identifisert potensialer for samkjøring gjennom systematiske analyser Videreutviklet verktøy for å bedre kunne realisere nye og gamle potensialer Endret organisering og ressurs allokering for å mer effektiv kunne hente ut effekter Innført måling av effekter 10,6 3,0 0,2 Realisert Potensial 10,6 4,3 3,1 Totalt Tromsø Førde Bergen *I millioner kroner

13 Oppgjørskontroll Utfordring: Oppgjørskontroll var preget av tidkrevende og ikke standardiserte manuelle kontroller på fakturagrunnlag som ikke inneholder nok informasjon Tiltak: Syv av kontorene i Vest og Nord har vært på besøk til Pasientreisekontoret i Østfold og hentet erfaring innen bruk av verktøy for oppgjørskontroll. Kontorene har startet dialog med transportører for å motta fakturagrunnlaget i Excel-format Det er startet en prosess for å bygge logiske kontroll mellom NISSY og fakturagrunnlag Kursing og opplæring i bruk av Excel som verktøy Resultat: Stavanger: NOK i avvik knyttet til feilfakturering av minstepristurer kjørt med rullestolbil Av ca turer hadde ca feil av mindre økonomisk betydning som det nå jobbes videre med Arbeidet med oppgjørskontroll er løftet til HFet da man ser en stor økonomisk- og omdømmerisiko Fremtidige effekter: Økte kompetansen rundt oppgjørskontroll, sikrer en mer effektiv og ryddig prosess. Trygghet på at det faktisk blir utbetalt et korrekt beløp til transportørene Forenkler erfarings- / kunnskapsdeling på tvers av ansatte og kontorer

14 Medarbeidere Utfordring: Bedre oppfølgning og involvering av alle medarbeidere Tiltak: Alle kontorene har implementert KF-strukturer, involvert medarbeidere i KF-arbeid og hatt kurs i introduksjon til coaching for ledere og endringsagenter. I tillegg har det i prosjektet vært gjennomført tiltak som: Forbedre intern kommunikasjon/kunnskapsdeling Forbedre oppfølging fra leder til medarbeidere Gi opplæring i nye områder, f.eks. kommuneintern samkjøring Etablere velferdskomité Endring av turnus for senior saksbehandlere 0 Resultat: Ledere, endringsagenter og medarbeidere mener at medarbeidere får med oppfølging, og at ledere er mer coachende Januar 8 August 6 4,6 4,9 4,0 4,3 4 +8% +8% Jeg blir målt på arbeidet jeg gjør 4,1 +49% +40% 2,8 Jeg får oppfølging på arbeidet jeg gjør 2,6 3,6 Før prosjektet I dag 1 Vi involverer og ansvarliggjør våre medarbeidere i forbedringsarbeid Vi har en coachende lederstil som støtter, og ikke dirigerer

15 Innholdsfortegnelse 1) Programkontorets oppsummering 1.1 Overordnet gjennomføring og resultater 1.2 Programkontorets anbefalinger til veien videre 2) Helse Vest 2.1 Gjennomføring 2.2 Status per kontor 2.3 Veien videre 3) Helse Nord 3.1 Gjennomføring 3.2 Status per kontor 3.3 Veien videre

16 Prosjektets anbefaling for veien videre (1/4) Utfordring: Utvikle problemløsningskompetanse videre Områder: Tiltak: a. Videreutvikle coachende lederstil hvor ledere bruker og etterspør KF-metodikken Lederne skal og må være driverne for å sikre at KF-kulturen blir en naturlig del av arbeidshverdagen b. Spre og øke kompetanse i A3-metodikk Repetisjon og trening vil øke kvaliteten i problemløsningsmetodikk. c. Involvere riktig kompetanse i A3-gruppene Fremdrift og motivasjon styrkes ved å sikre riktig kompetanse i forbedringsarbeidet. d. Involvere alle medarbeidere For å skape en KF kultur må alle ansatte føle eierskap til KFmetodikken. e. Sørge for regelmessig evaluering av A3-er av eksterne (RHF, HF, ANS, andre PRK er osv) Regelmessige tilbakemeldinger er viktig for å øke kompetansen og heve kvalitet i forbedringsarbeidet

17 Prosjektets anbefaling for veien videre (2/4) Utfordring: Jobbe i nettverk for videre kompetansedeling Områder: Tiltak: a. Benytte regionale ledernettverk Sikre nysgjerrighet og deling av beste praksis internt i regionen. Skape nysgjerrige ledere som etterspør forbedringer på tvers av kontorene b. Benytte nasjonale nettverk Implementere KF metode i nasjonale nettverk for å sikre riktige valg/prioriteringer og spredning av kompetanse c. Årlig kåring av årets A3/forbedring på pasientreisekonferansen Inspirere og honorere gode prestasjoner og forbedringer d. Etablere regionalt nettverk for endringsagentene. Sikre at endringsagenter utvikler sin kompetanse ved å lære av hverandre. e. Søke inspirasjon og kompetanse utenfor pasientreiseområdet. Viktig for å opprettholde nysgjerrighet og utvikle sine egne medarbeidere

18 Prosjektets anbefaling for veien videre (3/4) Utfordring: KF struktur må ivaretas og videreutvikles Områder: Tiltak: a. Lederfokus på kontinuerlig forbedring Viktig å planlegge KF-arbeid langt frem i tid for å sikre riktig fokus og riktig ressurs/kapasitets styring. b. Videre innføring av målekort Riktig bruk av målekort vil sikre riktig fokus og spore forbedringer i prosessene c. Etterleve etablerte KF-strukturer for å skape KF-kultur på kontorene I. Videreføre dagens etablerte strukturer for tavlemøter og gjennomføre A3-møter minst én gang i uken II. Fylle på med forbedringstiltak (rullerende topp 5) III. Deling av beste praksis på tvers av kontorer d. Regelmessige besøk av ekspert gruppe - samarbeid med HF/RHF e. Utfylle faste strukturer med mer dyptgående aktiviteter (f.eks. verdistrømskartlegging) Fokus på struktur blir helt avgjørende for å utvikle en KF kultur. Ledere og endringsagenter vil ha behov for å få tilbakemelding og diskutere med eksterne for å øke profesjonaliteten Dypdykk hvor det brukes verdistrømskartlegging og rotårsaksanalyser er viktige hjelpemidler for å sikre riktig prioritering og god problemløsning. f. Årlig pasient- og rekvirentundersøkelse Sikre kontinuerlig pasient- og rekvirent fokus og måle utvikling i disse dimensjonene

19 Prosjektets anbefaling for veien videre (4/4) Utfordring: Tiltak og gevinster må følges opp for realisering av potensial Områder: Tiltak: a. Sikre riktig rekvirering gjennom kontinuerlig oppfølging av rekvirenter (rekvirentundersøkelse) Sikre riktig inngang og fjerne sløsing videre i prosessen. Rekvirent undersøkelsen har bekreftet hypoteser fra analysefasen. b. Realisere potensial på samkjøring Tester har vist at det er et stort potensial for å optimalisere samkjøringen ytterligere c. Bedre oppgjørskontroll (gjennom å etablere nettverk for oppgjørskontrollere, logisk testing) d. Standardisering av rutiner innen telefoni, saksbehandling og flybestilling Mange pasientreisekontor ønsker å forbedre oppgjørskontrollen, men mangler ressurser og kompetanse. Standardisering av beste praksis/rutiner vil profesjonalisere servicen og sikre økt likebehandling for pasienter på tvers av kontorene og regionene. e. Forbedre ressurs- og kapasitetsstyring Voluminngangen (telefoni, saker osv) preges av store svingninger i løpet av dagen, ukene og månedene. Større fokus på ressurs og kapasitetsstyring vil sikre riktig og bedre utnyttelse av ressursene.

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring Kontinuerlig forbedring Pilotprosjekt mellom Helse Midt-Norge og Pasientreiser ANS Sluttrapport 3.5.211 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Overordnet status 3. Analyse, design og effekter 4. Oppsummering

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Arkivsak 0 2010/445/012 INTERNREVISJON

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET... 5 3 OPPSUMMERING

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer