Kontinuerlig forbedring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontinuerlig forbedring"

Transkript

1 Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Helse Vest og Nord Oppsummering av sluttrapport 07. sept

2 Innholdsfortegnelse 1) Programkontorets oppsummering 1.1 Overordnet gjennomføring og resultater 1.2 Programkontorets anbefalinger til veien videre

3 Prosjektets har nådd formålet med å bygge kompetanse i forbedringsarbeid, etablere strukturer for kontinuerlig forbedring og realisere konkrete resultater Gevinstområder: Bygge kompetanse i forbedringsarbeid Status: Kommentarer: Gjennomført opplæring i KF av alle pasientreisekontorene i Helse Vest og Helse Nord Kontorene er fulgt opp enkeltvis og samlet gjennom møter og samlinger for erfaringsdeling og utvikling av KF kompetanse Kontorene viser evne til å gjennomføre KF arbeid Etablere strukturer for kontinuerlig forbedring Implementert strukturer for KF i alle pasientreisekontorene i Helse Vest og Helse Nord. Kontorene vise stor grad av eierskap og vilje til videreføring av strukturene Prosjektet mener det er fortsatt for lav grad modenhet for erfaringsdeling og gode diskusjoner mellom pasientreisekontorene for å sikre deling av beste og lik praksis. Realisere konkrete gevinster Prosjektet har som hovedmål gjennomført analyser og forbedringer i prosessene innen direkteoppgjør, men også gjort forbedringer innen enkeltoppgjør Det er identifisert store potensial og noe er allerede realisert Vi har lykkes med å realisere; 1)Bedre kontroll og oppfølging av transportører 2)Besparelser innen samkjøring. 3)Økt medarbeidertilfredshet og økt bruk av kompetanse 4)Kvalitetsforbedringer i prosessene for økt likebehandling og service for pasienten Pasient- og rekvirentundersøkelsen har lagt til rette for utvikling og forbedring mot eksterne samhandlingspartnere, samt styrket brukerperspektivet. Det er gode forutsetninger for at kontinuerlig forbedring blir en del av daglig drift i kontorene etter prosjektslutt

4 Prosjektet har fulgt prosjektplanen, men fått en utvidelse på to måneder av fasen for test og gjennomføring Januar Februar Mars/april Mai Juni Aug/sept Mobilisere Analysere Designe Formål med hver fase: Teste og gjennomføre Oppfølging La grunnlaget gjennom grundig planlegging og involvering av alle ansatte. Satte ambisjonsnivået og fremdriftsplanen for prosjektet. Bekreftet/avkreftet hypoteser som la føringer for behov for tiltak. Definerte nullpunktet for målinger av effekt. Utarbeidet forbedringstiltak for å håndtere definerte utfordringer fra analysefasen samt øvrige fokusområder til kontorene. Gjennomførte prioriterte tiltak og dokumenterte effekt. Oppføling og implementering av strukturer for kontinuerlig forbedring. Fulgte opp kontorene med støtte for å nå målsettingen med kontinuerlig forbedring. Forlengelsen i prosjektperioden har resultert i: Økt modenhet i KF metode og filosofi Økt trygghet og kompetanse i bruk av KF verktøy og arenaer Gjennomført flere tiltak og bedre oppfølging av effekt av innførte tiltak

5 Laget av: Kirsti, Anne-Brit, Bente, Kenneth, Lisbeth, Orsolya Dato: A3-ID: Observert problem Fremtidig situasjon og mål Problem: Man har rutiner for å sjekke informasjon Ikke likebehandling i reiser uten rekvisisjon Informasjon er samlet på samme sted Ikke likebehandling i reiser med rekvisisjon Oppdateringer blir delt med andre Ikke like svar på telefon Enkelt å finne informasjon man trenger Verktøy brukes i forskjellig grad Avhengigheter blir raskt avdekket og håndtert Verktøy legges på forskjellige plasser Man har god oversikt over informasjonen andre sitter med Det kommer mye informasjon fra forskjellige plasser/personer Problemstillinger blir fortsatt tatt opp Konsekvens: Dette må være på plass for å få til en god løsning: Frustrasjon hos pasienter og pasientreiser -Innhold (Lisbeth, Orsolya, Anne-Brit) Usikkerhet hos ansatte -Løsning (IT-løsning) (Kenneth, Bente, Kirsti) Bruker tid på å diskutere problemer og løsninger -Struktur, rammer, rutiner Nåsituasjon Tiltak Ansvar Frist Status Hektiske dager vanskelig å få med seg alt sammen Oversikt over hvor vi finner Meldinger blir delt, men man forstår ikke bakgrunnen informasjon (reisepolicy, Kirsti, Anne-Brit, Orsolya Ferdig Det brukes mye tid på å diskutere problemstillinger (har ikke gode målinger). møtereferater, ) Har kartlagt hvor informasjon finnes. Kartlegging av Bente Å, Kenneth, Ferdig Har kartlagt hvordan dagens informasjonsflyt er (se vedlegg) problemløsningsflyt Lisbeth Problembeskrivelse Spørreundersøkelse - Tommy, Orsolya Ferdig informasjonsdeling Det er vanskelig å finne informasjon -som man vet man har fått Tegne opp konsept Kenneth, Bente, Kirsti Ferdig -som man ikke vet man har fått Samle og oppdatere informasjon. Lisbeth, Orsolya, Anne Pågår Starter med behandlingssteder Brit Rotårsaksanalyse 1. Ikke rutiner for å sjekke 2. Informasjonen ligger på mange forskjellige steder 3. Oppdateringer blir ikke formidlet godt nok Nå: Epost, referat, muntlig 4. Avhengigheter blir ikke avklart når det skjer endringer 5. Vet ikke hvilken informasjon andre sitter med Resultater Videre oppfølgingstiltak Kontorene har bygget kompetanse i kontinuerlig forbedringsarbeid Coachingmetodikk Linjeledere og endringsagenter har deltatt på trening i coachingmetodikken. En spørrende tilnærming i endringsledelse og forbedringsarbeid er essensielt for å oppnå medarbeiderdrevet forbedringsarbeid. Problemløsingsmetodikk Medarbeidere på kontorene har gjennom trening og arbeid i A3-grupper opparbeidet kompetanse på problemløsing. A3: Kompetansedeling A3 Kompetanse i bruk av verktøy Enkelte medarbeidere har fått trening i bruk av Excel til analyserformål i KF-arbeidet og oppgjørskontroll. Kompetanse i bruk av nøkkeltall Medarbeidere har fått trening i bruk av nøkkeltall for å identifisere forbedringsområder og måle effekt av tiltak. Excel Pivottable Måltall

6 Spørreundersøkelser viser stor økning i KF-kompetansen 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Ledere og endringsagenter mener KF-kompetansen har økt Spørreundersøkelse, gjennomført én gang Skala fra 1 til 5 (høyest) 3,6 +75% 3,2 +28% 2,8 +40% 2,6 3,6 +104% Før prosjektet I dag 3,6 2,0 1,8 1,8 1,5 1,0 Vi bruker aktivt måltall innenfor flere dimensjoner for å sikre læring, utvikling og måling av endring Vi har en kultur hvor problemer fremheves som en kilde til forbedring Vi har en coachende lederstil som støtter, og ikke dirigerer Våre ledere og medarbeidere har kompetanse på metodikk for forbedringsarbeid

7 Kontorene har utviklet og implementert en helhetlig struktur for forbedringsarbeid Tavlemøter Forbedringsprosess Styringssystem Det er utarbeidet et balansert målekort for oppfølging av mål og nøkkeltall på kontorene. I målekortet fremstilles nøkkelindikatorer grafisk innen fem dimensjoner, med status, trend og utvikling over tid. Målekortet muliggjør systematisk og faktabasert forbedringsarbeid. Møtearenaer Kontorene har implementert regelmessige tavlemøter, hvor deltagerne går gjennom måltall, felles informasjon, problemløsning og tiltak. Systematisk problemløsing er utført i medarbeiderdrevne A3-møter. Det har vært et fokus på å etablere regionale erfaringsdelingsarenaer for å identifisere felles tiltaksområder og dele beste praksis. Prosesser / Roller Kontorene har i prosjektperioden etablert forbedringsprosesser som tar i bruk de etablerte møtearenaene. Det er blitt etablert klare roller (linjeledere og endringsagenter) for å støtte opp under forbedringsprosessene.

8 Spørreundersøkelser viser store forbedringer i KF-strukturer Ledere og endringsagenter mener KF-strukturene er blitt bedre Spørreundersøkelse, gjennomført én gang Skala fra 1 til 5 (høyest) Medarbeidere mener KFstrukturene er blitt bedre Spørreundersøkelse, gjennomført to ganger Skala fra 1 til 7 (høyest) % 2,6 3,6 Vi har velfungerende fora hvor ledere og medarbeidere diskuterer, prioriterer og følger opp forbedringsarbeid +16% 4,2 4,9 Vi har velfungerende fora hvor ledere og medarbeidere diskuterer forbedringstiltak +75% 1,8 3,2 Vi bruker aktivt måltall innenfor flere dimensjoner for å sikre læring, utvikling og måling av endring +36% 4,0 5,5 I avdelingen min gjennomgår vi regelmessig resultater, status på mål og iverksatte tiltak +28% 2,8 3,6 Vi har effektive fora for arbeid med forbedring 5,1 5,4 Jeg opplever at min nærmeste leder har fokus på forbedringsprosesser +75% +6% 1,8 Før prosjektet I dag 3,2 Vi setter av tid til forbedringsarbeid Januar August

9 Oppsummering av kvalitative og kvantitative effekter Kvalitative effekter: Pasientperspektivet - økt grad av likebehandling. Riktigere ventetid på telefon og mer korrekt og tilpasset informasjon og veiledning. Færre feil og klager. Pasient- og rekvirentundersøkelsen gir et solid grunnlag for å videre fokusere i enda sterkere grad mot likebehandling av pasienter og måle effekter av tiltak. Bedre oppfølgning av transportør på avvik og bomturer medfører høyere opplevd pasientkvalitet Tilfredse og kompetente medarbeidere gjennom strukturer og kompetanse for kontinuerlig forbedring. Flere kompetente rekvirenter som følger gjeldene rekvisisjonspraksis og som bestiller gjennom hensiktsmessige kanaler. Økt kvalitet og profesjonalitet i de interne prosessene mot pasient og rekvirent gjennom bedre standardisering og fokus på likebehandling. Bedre oppgjørskontroll reduserer omdømmerisiko. Kvantitative effekter: Det er arbeidet på flere kontor med følgende områder for å blant annet realisere økonomiske effekter: Økt grad av samkjøring Bedre oppgjørskontroll Bedre oppfølging av transportør på avvik og bomturer Basert på tiltak i de respektive kontorene er følgende gevinster allerede realisert eller estimert*: Utfordring Bedre samkjøring Bedre oppgjørskontroll Mange avvik fra transportør Realisert gevinst Estimert årlig effekt Fonna: 0,15 Tromsø: 2,5-4 Stavanger: 0,75 Bergen: 3,1 Førde: 4,3 Fonna: 1,0 Tromsø: 0,75-2 Stavanger: 0,4 Stavanger: 0,2 Mange bomturer Stavanger: 0,2 *Estimert implementeringskostnad er ikke anslått, alle tall i MNOK.

10 Pasientundersøkelsen - grunnlag for bedring av pasientopplevd kvalitet Utfordring: Hypotese om at pasientene opplever varierende likebehandling og service Tiltak: Funn: Det ble gjennomført en kartlegging av pasienter ved å gjøre en undersøkelse i Helse Vest, Nord og Midt- Norge. Undersøkelsen ble sendt ut til 1777 med en svarprosent på 55%. Undersøkelsen danner grunnlag for fokusområder man kan jobbe videre med på kontor, region og nasjonalt nivå. Måle forbedringer ut fra dagens nivå som denne undersøkelsen representerer. 100% Kunnskap om rettigheter 100% 50% Ja 83% 50% Nei 17% Over 50 % av pasientene mener selv de har liten eller svært liten kunnskap til deres rettigheter i forbindelse med pasientreiser. Bare 17 % av brukerne stiller seg negativ til å reise sammen med andre pasienter. OK med samkjøring Ja Nei Pasientene har kommet med over 500 kommentarer og forbedringsforslag: Det hadde vært greit med en bekreftelse på transport tidene. Synes det burde være mer samkjøring! Vi er to stykker som kjører hver vår bil. Reisekontoret burde være bedre til å informere om rettigheter! Alt var så mye enklere før!.nå er det papir hit og dit, og porto får man ikke refundert!

11 Rekvirentundersøkelse - grunnlag for bedring av rekvirentopplevelsen Utfordring: Hypotese om varierende praksis og kunnskaper ved rekvirering Tiltak: Funn: Det ble gjennomført en kartlegging av rekvirenter ved å gjøre en undersøkelse i Helse Vest, Nord og Midt-Norge. Undersøkelsen ble sendt ut til 4146 med en svarprosent på 32 %. Undersøkelsen danner grunnlag for fokusområder man kan jobbe videre med på kontor, region og nasjonalt nivå. Måle forbedringer ut fra dagens nivå som denne undersøkelsen representerer. 100% Vurderer du samordning 100% 30% Ja 40% 70% Nei 60% 70 % av rekvirentene svarer de ikke vurderer muligheten for samordning av pasienter ved innkallelse, selv om 85% mener at kostnadene må holdes nede. 60 % av rekvirentene svarer at de har dårlig eller svært dårlig kunnskap om syketransportforskriften. Har du god kunnskap Ja Nei Rekvirentene har kommet med over 400 kommentarer og forbedringsforslag: Forskriftene opprettholdes ikke alltid, kommer an på hvem du treffer på telefonen Vi må kunne forandre på en rekvisisjon på en enkel måte selv. Mange unge og friske pasienter blir sendt med drosje Det må være lettere å gi en begrunnet erklæring for behov for transport

12 Samkjøring Utfordring: Manglende effekt, prioritering og systematikk i arbeidet med samkjøring. Tiltak: Flere av kontorene i Vest og Nord har jobbet med forbedring av samkjøringsfunksjonen ved å gjennomføre tiltak som: Resultat: Foreløpig er det realisert og identifisert følgende potensial ved økt samkjøring*: Identifisert potensialer for samkjøring gjennom systematiske analyser Videreutviklet verktøy for å bedre kunne realisere nye og gamle potensialer Endret organisering og ressurs allokering for å mer effektiv kunne hente ut effekter Innført måling av effekter 10,6 3,0 0,2 Realisert Potensial 10,6 4,3 3,1 Totalt Tromsø Førde Bergen *I millioner kroner

13 Oppgjørskontroll Utfordring: Oppgjørskontroll var preget av tidkrevende og ikke standardiserte manuelle kontroller på fakturagrunnlag som ikke inneholder nok informasjon Tiltak: Syv av kontorene i Vest og Nord har vært på besøk til Pasientreisekontoret i Østfold og hentet erfaring innen bruk av verktøy for oppgjørskontroll. Kontorene har startet dialog med transportører for å motta fakturagrunnlaget i Excel-format Det er startet en prosess for å bygge logiske kontroll mellom NISSY og fakturagrunnlag Kursing og opplæring i bruk av Excel som verktøy Resultat: Stavanger: NOK i avvik knyttet til feilfakturering av minstepristurer kjørt med rullestolbil Av ca turer hadde ca feil av mindre økonomisk betydning som det nå jobbes videre med Arbeidet med oppgjørskontroll er løftet til HFet da man ser en stor økonomisk- og omdømmerisiko Fremtidige effekter: Økte kompetansen rundt oppgjørskontroll, sikrer en mer effektiv og ryddig prosess. Trygghet på at det faktisk blir utbetalt et korrekt beløp til transportørene Forenkler erfarings- / kunnskapsdeling på tvers av ansatte og kontorer

14 Medarbeidere Utfordring: Bedre oppfølgning og involvering av alle medarbeidere Tiltak: Alle kontorene har implementert KF-strukturer, involvert medarbeidere i KF-arbeid og hatt kurs i introduksjon til coaching for ledere og endringsagenter. I tillegg har det i prosjektet vært gjennomført tiltak som: Forbedre intern kommunikasjon/kunnskapsdeling Forbedre oppfølging fra leder til medarbeidere Gi opplæring i nye områder, f.eks. kommuneintern samkjøring Etablere velferdskomité Endring av turnus for senior saksbehandlere 0 Resultat: Ledere, endringsagenter og medarbeidere mener at medarbeidere får med oppfølging, og at ledere er mer coachende Januar 8 August 6 4,6 4,9 4,0 4,3 4 +8% +8% Jeg blir målt på arbeidet jeg gjør 4,1 +49% +40% 2,8 Jeg får oppfølging på arbeidet jeg gjør 2,6 3,6 Før prosjektet I dag 1 Vi involverer og ansvarliggjør våre medarbeidere i forbedringsarbeid Vi har en coachende lederstil som støtter, og ikke dirigerer

15 Innholdsfortegnelse 1) Programkontorets oppsummering 1.1 Overordnet gjennomføring og resultater 1.2 Programkontorets anbefalinger til veien videre 2) Helse Vest 2.1 Gjennomføring 2.2 Status per kontor 2.3 Veien videre 3) Helse Nord 3.1 Gjennomføring 3.2 Status per kontor 3.3 Veien videre

16 Prosjektets anbefaling for veien videre (1/4) Utfordring: Utvikle problemløsningskompetanse videre Områder: Tiltak: a. Videreutvikle coachende lederstil hvor ledere bruker og etterspør KF-metodikken Lederne skal og må være driverne for å sikre at KF-kulturen blir en naturlig del av arbeidshverdagen b. Spre og øke kompetanse i A3-metodikk Repetisjon og trening vil øke kvaliteten i problemløsningsmetodikk. c. Involvere riktig kompetanse i A3-gruppene Fremdrift og motivasjon styrkes ved å sikre riktig kompetanse i forbedringsarbeidet. d. Involvere alle medarbeidere For å skape en KF kultur må alle ansatte føle eierskap til KFmetodikken. e. Sørge for regelmessig evaluering av A3-er av eksterne (RHF, HF, ANS, andre PRK er osv) Regelmessige tilbakemeldinger er viktig for å øke kompetansen og heve kvalitet i forbedringsarbeidet

17 Prosjektets anbefaling for veien videre (2/4) Utfordring: Jobbe i nettverk for videre kompetansedeling Områder: Tiltak: a. Benytte regionale ledernettverk Sikre nysgjerrighet og deling av beste praksis internt i regionen. Skape nysgjerrige ledere som etterspør forbedringer på tvers av kontorene b. Benytte nasjonale nettverk Implementere KF metode i nasjonale nettverk for å sikre riktige valg/prioriteringer og spredning av kompetanse c. Årlig kåring av årets A3/forbedring på pasientreisekonferansen Inspirere og honorere gode prestasjoner og forbedringer d. Etablere regionalt nettverk for endringsagentene. Sikre at endringsagenter utvikler sin kompetanse ved å lære av hverandre. e. Søke inspirasjon og kompetanse utenfor pasientreiseområdet. Viktig for å opprettholde nysgjerrighet og utvikle sine egne medarbeidere

18 Prosjektets anbefaling for veien videre (3/4) Utfordring: KF struktur må ivaretas og videreutvikles Områder: Tiltak: a. Lederfokus på kontinuerlig forbedring Viktig å planlegge KF-arbeid langt frem i tid for å sikre riktig fokus og riktig ressurs/kapasitets styring. b. Videre innføring av målekort Riktig bruk av målekort vil sikre riktig fokus og spore forbedringer i prosessene c. Etterleve etablerte KF-strukturer for å skape KF-kultur på kontorene I. Videreføre dagens etablerte strukturer for tavlemøter og gjennomføre A3-møter minst én gang i uken II. Fylle på med forbedringstiltak (rullerende topp 5) III. Deling av beste praksis på tvers av kontorer d. Regelmessige besøk av ekspert gruppe - samarbeid med HF/RHF e. Utfylle faste strukturer med mer dyptgående aktiviteter (f.eks. verdistrømskartlegging) Fokus på struktur blir helt avgjørende for å utvikle en KF kultur. Ledere og endringsagenter vil ha behov for å få tilbakemelding og diskutere med eksterne for å øke profesjonaliteten Dypdykk hvor det brukes verdistrømskartlegging og rotårsaksanalyser er viktige hjelpemidler for å sikre riktig prioritering og god problemløsning. f. Årlig pasient- og rekvirentundersøkelse Sikre kontinuerlig pasient- og rekvirent fokus og måle utvikling i disse dimensjonene

19 Prosjektets anbefaling for veien videre (4/4) Utfordring: Tiltak og gevinster må følges opp for realisering av potensial Områder: Tiltak: a. Sikre riktig rekvirering gjennom kontinuerlig oppfølging av rekvirenter (rekvirentundersøkelse) Sikre riktig inngang og fjerne sløsing videre i prosessen. Rekvirent undersøkelsen har bekreftet hypoteser fra analysefasen. b. Realisere potensial på samkjøring Tester har vist at det er et stort potensial for å optimalisere samkjøringen ytterligere c. Bedre oppgjørskontroll (gjennom å etablere nettverk for oppgjørskontrollere, logisk testing) d. Standardisering av rutiner innen telefoni, saksbehandling og flybestilling Mange pasientreisekontor ønsker å forbedre oppgjørskontrollen, men mangler ressurser og kompetanse. Standardisering av beste praksis/rutiner vil profesjonalisere servicen og sikre økt likebehandling for pasienter på tvers av kontorene og regionene. e. Forbedre ressurs- og kapasitetsstyring Voluminngangen (telefoni, saker osv) preges av store svingninger i løpet av dagen, ukene og månedene. Større fokus på ressurs og kapasitetsstyring vil sikre riktig og bedre utnyttelse av ressursene.

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret.

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret. Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret Prosjektet har nådd formålet med å bygge kompetanse i forbedringsarbeid,

Detaljer

Kontinuerlig forbedring i Helse Sør-Øst

Kontinuerlig forbedring i Helse Sør-Øst Kontinuerlig forbedring i Helse Sør-Øst Overordnet oppsummering av prosjektet 28.10.13 Innholdsfortegnelse 1) Overordnet gjennomføring og resultater s. 2 2) Prosjekts anbefaling for veien videre s. 15

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten Lucie Aunan, Programleder Øyvind Roseth, Prosjektleder Skatt Vi kommer til å fokusere på Skatteetatens tilnærming til lean Organisering og fokus

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring. Lean forum Tromsø 19. juni 2012

Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring. Lean forum Tromsø 19. juni 2012 Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring Lean forum Tromsø 19. juni 2012 Skatteetaten gjennomfører et LEAN-inspirert program med fokus på Prosess Ledelse Kultur Forbedring av arbeidsprosesser Smarte

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 09-2014 Nærmere vurdering av utfordringer og tiltak i tilknytning til støttesystemer

Detaljer

Strategiplan 2015 2017

Strategiplan 2015 2017 Strategiplan 2015 2017 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Bakgrunn og mål for strategien side 3 1.2. Sentrale føringer side 6 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2014 SAK NR 25-2014 Status, handlingsplan systemforvaltning Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Opplæringsplan 2011. Tilbud ut i fra behov Opplæringsplanen vil bli revidert årlig etter innspill fra pasientreisekontorene i de fire helseregionene.

Opplæringsplan 2011. Tilbud ut i fra behov Opplæringsplanen vil bli revidert årlig etter innspill fra pasientreisekontorene i de fire helseregionene. Opplæringsplan 2011 Nasjonal plan Pasientreiser ANS skal tilby et nasjonalt opplæringsprogram som skal bidra til å sikre lik praksis, samt effektive og gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e- læringskurs,

Detaljer

Lean Forum Christina Endresen, adm dir Hafslund Kundesenter AS 5. februar 2013

Lean Forum Christina Endresen, adm dir Hafslund Kundesenter AS 5. februar 2013 Lean Forum 2013 Christina Endresen, adm dir Hafslund Kundesenter AS 5. februar 2013 Hafslund Kundesenter Om Hafslund Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte

Detaljer

Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet

Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet Konsekvens Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3 1. Sikkerhet 2. Bruk av og kunnskap om 3. Eksterne avtaleparter 4. Økonomiske misligheter 5. Annet 2 1 Risiko Risikopunkt

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Nasjonal plan Tilbud ut i fra behov Sertifisering Kom i gang

Nasjonal plan Tilbud ut i fra behov Sertifisering Kom i gang Opplæringsplan 2011 Nasjonal plan Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram som skal bidra til å sikre lik praksis, samt effektive og gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e- læringskurs,

Detaljer

Strategiplan 2013 2015. Pasientreiser ANS

Strategiplan 2013 2015. Pasientreiser ANS Strategiplan 2013 2015 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Formål med revisjon av strategiplanen side 3 1.2. Strategiprosessen 2013 side 4 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet

Detaljer

Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord

Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord Vi kommer til å fokusere på Skatteetatens tilnærming til lean Organisering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Opplæringsplan 2012. Tilbudet består av e-læringskurs, opplæring i klasserom og fagsamlinger.

Opplæringsplan 2012. Tilbudet består av e-læringskurs, opplæring i klasserom og fagsamlinger. Opplæringsplan 2012 Nasjonal plan Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram. Målet er å bidra til å sikre lik praksis og utvikle gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e-læringskurs, opplæring

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord gjennomgang og evaluering, oppfølging av styresak 2-2013

Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord gjennomgang og evaluering, oppfølging av styresak 2-2013 Møtedato: 27. november 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 82 Bodø, 15.11.2013 Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord gjennomgang og evaluering, oppfølging

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

LEAN ER en arbeidsmåte som tar

LEAN ER en arbeidsmåte som tar LEAN ABC Andre utgave INNHOLD HVA ER LEAN LEAN STIKKORD FASER I INNFØRINGSPROSJEKTENE LEAN I DAGLIG DRIFT Lean A B C er under kontinuerlig forbedring K:\Bølgen innføringsprosjekt\verktøykasse 2012\Fra

Detaljer

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn:

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

I fellesskap til beste for våre innbyggere! Hvor skal vi? Hvorfor det? Hvordan ser det ut?

I fellesskap til beste for våre innbyggere! Hvor skal vi? Hvorfor det? Hvordan ser det ut? I fellesskap til beste for våre innbyggere! Hvor skal vi? Hvorfor det? Hvordan ser det ut? Ingen organisasjon kan styres utelukkende etter økonomiske størrelser! Det blir som å kjøre bil ved kun og se

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 SAK NR 22-2011 Revidert strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2012-2014

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 05-2013 Styringsindikatorer 2013 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Opplæringsportalen finner du på intranettet på www.pasientreiser.no

Opplæringsportalen finner du på intranettet på www.pasientreiser.no Opplæringsplan Opplæringsplan Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram. Målet er å bidra til å sikre lik praksis og utvikle gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e-læringskurs, kurs

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 08-2015 Gjennomføringsfase prosjekt Oppgjørskontroll Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Styresak orientering. Hva er en pasientreise?

Styresak orientering. Hva er en pasientreise? Styresak orientering Hva er en pasientreise? Hasfjord, Arnt Egil 28.08.2012 Innhold Hva er en pasientreise?... 2 Reise med rekvisisjon (direkteoppgjør)... 2 Reise uten rekvisisjon (enkeltoppgjør)... 2

Detaljer

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene disposisjon Bakteppe, i vår tid Implementering, en utfordring Læringsnettverk

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse reiser med rekvisisjon Helse Nord

Nasjonal brukerundersøkelse reiser med rekvisisjon Helse Nord Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 40 22 65 60 Bodø, 12.2.2016 Styresak 23-2016/5 Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med rekvisisjon Helse Nord Formål

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Lean Speilet LEAN LEDELSE

Lean Speilet LEAN LEDELSE Lean Speilet LEAN LEDELSE Hvorfor Lean speil? 1. Sammenligne arbeidspraksis mot de antatt beste 2. Fastsette nå-situasjonen i egen virksomhet 3. Finne og prioritere forbedringsområder 4. Måle utviklingen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF. Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11.

Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF. Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11. Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11. Oppdrag som en del av LUO Gjennomført en stor organisatorisk endring i UNN etterpå skulle ny struktur

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Vi har vært opptatt av å få frem "de gode historiene" som viser eksempler på endrings- og innovasjonsarbeid og som kan deles med andre ledere.

Vi har vært opptatt av å få frem de gode historiene som viser eksempler på endrings- og innovasjonsarbeid og som kan deles med andre ledere. Fet kommune 2. Kontaktperson: Olaf Ulvmoen 3. E-post: olaf.ulvmoen@fet.kommune.no 4. Telefon: 918 20 603 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen 2016: Kommunene i

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus Nasjonalt topplederprogram Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

PERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM

PERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM PERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM Strategisk planlegging Måltall og målstruktur Daglig drift forbedringsinitiativer Implementeringsplan Fokusområder og initiativer under implementering coaching Små dag-til-dagtilpasninger

Detaljer

v/ Anders og Michael Forbedring av pasientforløp. Bruk av oppfølgingsskjema og involvering av brukerne

v/ Anders og Michael Forbedring av pasientforløp. Bruk av oppfølgingsskjema og involvering av brukerne v/ Anders og Michael Forbedring av pasientforløp. Bruk av oppfølgingsskjema og involvering av brukerne Mål Primære drivere Fra «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Sekundære drivere Brukerens

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00213-24 Signert del tre til tjenesteleveranseavtale - Pasientreiser Helgelandssykehuset HF Kontrakt - Del tre til tjenesteleveranseavtale Helgelandssykehuset

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon I kommuner

Medarbeiderdrevet innovasjon I kommuner Medarbeiderdrevet innovasjon I kommuner Rådmannskollegiet 7. desember 2016 Ann Karin Tennås Holmen Forskningssjef IRIS, Førsteamanuensis Innovasjonssenteret Uis Ann.k.holmen@iris.no Disposisjon 1. Litt

Detaljer

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Skøyen, 13. september 2013 Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Finnes det fordeler med lean sett fra en byggherres perspektiv? Eller er det keiserens nye klær? Jørn Tøien Innholdsfortegnelse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon Vedlegg til orienteringssak SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon SAMMENDRAG Overtakelsen av oppgaver fra

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Orientering status prøveordning vakttelefon Pasientreiser

Orientering status prøveordning vakttelefon Pasientreiser Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen 28.10.2015 Saksnummer 92/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 28.10.2015 Orientering

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Notat til AD-møtet. Til : AD-møtet 25.01.2016 Fra : Pasientreiser ANS Dato : 09.01.2016

Notat til AD-møtet. Til : AD-møtet 25.01.2016 Fra : Pasientreiser ANS Dato : 09.01.2016 AD-møtesak 000-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon fremtidig organisering etter innføring av ny løsning Hva saken omhandler i korte trekk Dagens ordning for refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon oppleves

Detaljer

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK TIL ELDRE I VEST

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK TIL ELDRE I VEST FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK TIL ELDRE I VEST UTVIKLINGSKONFERANSEN STAVANGER 26.02.2015 Sønneve Teigen og Randi Skumsnes Etablert 3-årige utviklingsprogram i regi av utviklingssentrene (2012-2014) - metodikk

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10. SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10. SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2. halvår 2010 Forslag

Detaljer

Lean i administrative tjenester. LEAN FORUM NORDVEST 28.April 2015

Lean i administrative tjenester. LEAN FORUM NORDVEST 28.April 2015 Lean i administrative tjenester LEAN FORUM NORDVEST 28.April 2015 Enkeltprosesser Verdikjede Vår reise mot kontinuerlig forbedring Forbedringsfokus Verktøyfokus Medarbeiderutvikling Ledelsesfokus 2 Fra

Detaljer

med LEAN www.lillehammer.kommune.no

med LEAN www.lillehammer.kommune.no Kontinuerlig forbedring med LEAN som metode Fokus på tjenesteytingen Virkelighetsbeskrivelse Krav om bedre og flere produkter Uendrede eller færre økonomiske ressurser Kamp om hendene og kompetansen Dette

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Samarbeid for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren 2014 29.Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Helse Nord Helse Midt Helse Sør Vestre Viken Enkel kartlegging Generelt:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 SAK NR 102-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS PROSJEKT PASIENTREISER Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om status

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 17. desember Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 10. desember Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak, Vedtakssak) Orienteringssak

Detaljer

Læringsnettverk. Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Læringsnettverk. Riktig legemiddelbruk i sykehjem Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Kompendium til forbedringsteamene April 2013 Innholdsfortegnelse Side Velkommen til læringsnettverk Hva det innebærer å delta i et læringsnettverk Selvevaluering

Detaljer

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF 1 Sunnaas sykehus er en vei videre! SunHF er En vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 SAK NR 19-2014 Styringsindikatorer 2014 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.november 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 15. november 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør- Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak,

Detaljer

Bedre effekt av IKT jobb systematisk!

Bedre effekt av IKT jobb systematisk! NSF ehelsekonferanse Bedre effekt av IKT jobb systematisk! ehelse et nødvendig virkemiddel for samhandling 13. 14. mai 2009 Deloitte AS Tønsberg 13.mai 2009 Bedre effekt av IKT er mulig! Effekter fra IKT

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer

Hvilke vurderinger gjør helseforetakene ved inngåelse av avtaler med transportører.

Hvilke vurderinger gjør helseforetakene ved inngåelse av avtaler med transportører. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvilke vurderinger gjør helseforetakene

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser 08/12/10 SAK NR 069-2010 Oppdatert rekvisisjonspraksis innen området direkteoppgjør Forslag til vedtak:

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER

Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER TREDELT FOKUS ET MÅL Program- og prosjekteffekter Etablere et metodisk grunnlag som muliggjør oppføling av effekter på programnivå samt se

Detaljer

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 Møtedato: 27. mars 214 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 81 Bodø, 14.3.214 Styresak 38-214 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 21 til 212 samt forventet utvikling i 213

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. Opplæringsportalen finner du på intranettet til www.pasientreiser.no

OPPLÆRINGSPLAN. Opplæringsportalen finner du på intranettet til www.pasientreiser.no Opplæringsplan OPPLÆRINGSPLAN Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram. Målet er å bidra til å sikre lik praksis og utvikle gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e-læring, kurs og fagsamlinger.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst Evalueringsrapport for Prosjekt Program Gevinst 03.05.2011 INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn for prosjektet...3 1.1 Arbeid med gevinstrealisering i SunHF 2009...3 2 Suksesskriterier...5 3 Styring og organisering...5

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 SAK NR 50-2013 Anskaffelse av portalløsning for styringsinformasjon Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013

Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013 Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00190-49 I Pasientreiser Helse Fonna Foreldelse Forlengelse av

Detaljer

Kvalitetsforbedring. for å styrke pårørendes tilfredshet. Trulte Konsmo, seniorrådgiver, Seksjon for kvalitetsutvikling

Kvalitetsforbedring. for å styrke pårørendes tilfredshet. Trulte Konsmo, seniorrådgiver, Seksjon for kvalitetsutvikling Kvalitetsforbedring for å styrke pårørendes tilfredshet Trulte Konsmo, seniorrådgiver, Seksjon for kvalitetsutvikling Et hvertsystem erperfektdesignetfor å fåde resultatenedetfår. Donald M Berwick Komplekse

Detaljer