NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE Reiser med rekvisisjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon"

Transkript

1 NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon

2 Om undersøkelsen

3 Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte reiser Bakgrunn Iht. SLA er pasientreiser ANS ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og sammenstille en årlig nasjonal brukerundersøkelse innenfor pasientreiseområdet Forrige nasjonale pasientundersøkelse var rettet mot brukere av pasientregister uten rekvisisjon og ble gjennomført i mars I tillegg gjennomføre prosjekt kontinuerlig forbedring i juni 2012 Årets undersøkelse Pasientreiser ANS har anbefalt at det høsten 2014 gjennomføres en brukerundersøkelse innenfor området reiser med rekvisisjon. I møtet støttet Samarbeidsforum denne anbefalingen. Brukerundersøkelsen omfatter pasienter og ledsagere I årets undersøkelse ble det lagt vekt på å utarbeide et malverk og spørsmål som kan gjenbrukes i fremtidige undersøkelser Ved å ta i bruk de samme spørsmålene i fremtidige undersøkelser, er det enklere å følge opp utfordringer og avgjøre om innførte tiltak har hatt effekt Som følge av personvernhensyn, er det ikke mulig å hente ut informasjon om pasienter fra NISSY. Innhentingen foregikk derfor ved at pasientreisekontorene spurte aktuelle innringere på om de vil delta i undersøkelsen

4 13 pasientreisekontorer deltok i årets undersøkelse. Totalt svarte 1236 personer på undersøkelsen, 1067 av disse var innenfor målgruppen Alle pasientreisekontorene som saksbehandler reiser med rekvisisjon fikk forespørsel om de ønsket å delta på årets undersøkelse. 13 prk-er ønsket å delta Pasientreisekontorene fikk tilsendt en mal for innhenting av 200 respondenter med tre ukers svarfrist. Flere kontorer fikk forlenget fristen Pasientreiser ANS utarbeidet et utkast på spørsmål basert på erfaringer fra tidligere undersøkelser og innspill fra ansatte Spørsmålsstillingen ble sendt ut til alle de deltakende kontorene. Prk-ene ble oppfordret til å komme med innspill Et team bestående av 4-6 personer i Pasientreiser ANS ringte rundt til respondenter i perioden 27. okt - 7. nov. Svarprosenten endte tilslutt på ca. 50 % I tillegg lå undersøkelsen ute på pasientreiser.no Til sammen har 1236 personer svart på undersøkelsen, enten via telefon eller nett 1067 av disse var innenfor målgruppen* *Målgruppen for undersøkelsen var pasienter eller ledsagere som hadde gjennomført en rekvirert pasientreise innenfor de siste 12 md. Utsendt info til deltakende prk-er

5 Ettersom det ikke er mulig å hente et representativt utvalg brukere fra NISSY, vil det være noe skjevhet i utvalget Utvalget Ingen undersøkelser kan med sikkerhet si at den gjenspeiler den faktiske populasjonen. I denne undersøkelsen er dette særlig gjeldende siden det ikke har vært mulig å ta et «representativt» uttrekk fra NISSY Respondentene består av et utvalg brukere som har tatt kontakt på 05515, som ønsker å delta i en telefonundersøkelse og som har anledning til å svare på undersøkelsen på dagtid Dersom man har krav på en rekvirert reise som følge av trafikale årsaker, vil man ta kontakt på for å bestille reise. Dersom man trenger transport som følge av medisinske årsaker kan behandler bestille reisen direkte. Følgelig er det mange i målgruppen som aldri er i kontakt med pasientreiser på telefon Enkelte PRK-er har svært få respondenter. For disse vil det knyttes enda større usikkerhet til om representativiteten i resultatene Konsekvenser for resultatene Til tross for at det er en skjevhet i utvalget, er vi likevel av den oppfatning at det gir pasientreiser mye verdi å få tilbakemeldinger fra 1067 pasienter som har benyttet våre tjenester det siste året Det var en bekymring fra enkelte PRK-er at de som ringte inn var hovedsakelig brukere som klagde på ulike forhold. I denne undersøkelsen har vi spurt respondentene om hvorfor de normalt ringer inn til telefon Ut av syv forhåndsdefinerte kategorier, oppgir færrest «klage» som årsak Som følge av de omtalte skjevhetene i utvalget, må resultatene tolkes med en viss grad av varsomhet

6 Hovedfunn: Brukerne er godt fornøyd med dagens pasientreisetilbud, og opplever transporten som forsvarlig. Det er lite variasjon mellom RHF-ene Gode tilbakemeldinger Brukere som har reist med rekvirerte reiser de siste 12 månedene er godt fornøyd med tilbudet 75 % oppgir at de «i stor grad» eller «svært stor grad», er fornøyd med dagens pasientreisetilbud Andel I hvilken grad er du fornøyd med dagens pasientreisetilbud? (N=1067) 5 % 1 - I svært liten grad 4 % 15 % 30 % 45 % 1 % I Vet svært ikke stor grad Liten regional variasjon Det er liten variasjon regionene imellom mht. hvor tilfredse brukerne er med dagens pasientreisetilbud På grunn av få respondenter og skjevhet i utvalget, må små avvik mellom regionene tolkes med en viss grad av varsomhet Noen bruksmønstre er derimot åpenbart forskjellige; i Nord reiser langt fler med fly, mens brukere i Sør-Norge reiser mer med taxi Forsvarlig transport I undersøkelsen fikk brukerne anledning til å vurdere forsvarligheten av transportmidler de hadde benyttet i forbindelse med en pasientreise Brukerne ble bedt om å vurdere forsvarligheten på på en skala fra 1 til 5. Alle de oppgitte transportmidlene (helsebuss/helseekspress, taxi eller maxitaxi) fikk en vurdering mellom 4 og 5 80 % av dem som hadde reist med helsebuss/helseekspress opplevde at reisen «i svært stor grad» var forsvarlig Digitale løsninger <70år Brukere under 70 år ønsker seg i større grad digitale løsninger enn de som er eldre I gruppen under 70 år oppgir en majoritet at de ville foretrukket å bestille reisen selv, dersom det fantes en enkel elektronisk løsning for dette 2 av 3 respondenter i denne aldersgruppen, som ikke har mottatt SMSbekreftelse på når drosjen skal ankomme, ønsker denne tjenesten Brukere over 70 år er mer skeptiske: 2 av 3 brukere ville ikke foretrukket å bestille reisen på nett og kun 44 % ønsker SMSbekreftelse

7 Informasjon om utvalget

8 Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen av disse var innenfor målgruppen. Snittalderen på respondentene var 60 år Aldersfordeling (N=1067) Ant. respondenter 40 Snitt: 60 år Alder Andel ledsagere vs. pasienter (N=1067) Kommentarer Det ble registrert 1236 svar på undersøkelsen enten via nett eller ved telefonoppringning Gjennomsnittsalderen til de som deltok i undersøkelsen var 60 år 89 % av respondentene oppgir at de er pasienter, mens 11 % oppgir at de var ledsagere 63 % av respondentene er kvinner, mot 37 % menn Kjønnsfordeling (N=1067) 10,9% 0,2% Ledsager Pasient Vet ikke 37% Kvinner Menn 63% 88,9%

9 Det var 13 deltakende pasientreisekontorer med på undersøkelsen. Svarprosenten på telefon var ca. 50 % Antall respondenter per region (N=1067) Kommentarer Ant. respondenter Totalt 401 Sør-Øst 353 Nord 178 Midt 135 Vest Pasientreisekontorene ble forespurt om å innhente 200 respondenter per kontor. Det var ikke alle som hadde kapasitet til dette, og antall besvarelser per deltakende PRK varierer derfor fra 13 til 120 Den endelige svarprosenten nasjonalt på telefon ble ca. 50 % etter to uker Deltakende pasientreisekontorer (N = 1067) Ant. respondenter Oslo og Akershus Finnmark UNN Stavanger Sør- Trøndelag Nordland Vestre Viken Østfold Sørlandet Ålesund Antall gjennomførte undersøkelser Antall innhentede respondenter Helgeland Nord-Telemark* Førde Fonna* Bergen* Innlandet* Trøndelag * Fonna, Bergen, Telemark og Innlandet deltok ikke I undersøkelsen. Svarene som er registrert her kommer derfor fra undersøkelsen som lå ute på nett

10 Informasjon

11 Pasientreiser telefon Fastlege/legekontor Behandlene avdleing på sykehus Fysioterapaut/kiropraktor Andre Om lag halvparten av respondentene oppgir at de normalt tar kontakt på telefon for å få vurdert transportbehovet sitt Hvem tar du normalt kontakt med for å få vurdert transportbehovet ditt? (Flervalg) (N = 1067) Andel 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 48 % 34 % 24 % 15 % 2 %

12 Brukerne oppgir at de får nødvendig informasjon fra sin behandler og på telefon I hvilken grad opplever du å få nødvendig informasjon om pasientreiser fra følgende informasjonskanaler? (N=1067) Skalavurdering (snitt) ,6 4,0 2,5 3,0 3, Behandler Telefon Brosjyre / skriftlig materiell På nett sms Vurdering på skala fra 1 til 5 1 = i svært liten grad og 5 = i svært stor grad

13 Respondentene er delt i spørsmålet om de ønsker å bestille reisen selv om det fantes en enkel elektronisk løsning for dette. Unge er mest positive Ville du foretrukket å bestille reisen selv, dersom det fantes en enkel elektronisk løsning for dette? (N=1067) 50%..Under 70 år 4% 46% Ja Nei Vet ikke..over 70 år Kommentar 46 % av respondentene oppgir at de ville foretrukket å bestille reisen selv dersom det fantes en enkel elektronisk løsning for dette Blant respondentene som er yngre enn 70 år oppgir en majoritet at de hadde foretrukket en slik løsning Eldre pasienter er mest skeptiske: Hele 72 % oppgir at de ikke ville foretrukket en slik løsning 4% Ja 3% 25% Ja 41% 54% Nei Vet ikke 72% Nei Vet ikke

14 Sitater om å bestille reise selv Det er litt tungvint at jeg må spørre om å få drosje litt tidligere til behandling siden jeg må ta blodprøver. Det går ikke. Dumt at jeg ikke kan bestille selv,men at det er behandler som må gjøre det. Kvinne (51) Burde kunne bestille reisen selv og ringe pasientreiser - ja takk, begge deler. Kvinne (42) Jeg får ikke nok informasjon om reisen. Jeg har opplevd at flybilletter ikke er bestilt, selv om en har ringt inn og bestilt alt må dobbeltsjekkes. Det er vanskelig å vite om en får plass på fly eller ikke. Jeg blir ikke trygg på at returreisen er bestilt. Jeg vil bestille på internett siden stenger Kvinne (46) Kvinne (31) Det hadde vært enklere for meg å bestille reisen selv. Jeg ville benyttet meg av flyselskapet som har lavest pris og gjort alt på billigste måten for offentlige budsjetter. Dette skjer ikke når jeg bestiller hos pasientreiser. Jeg har tatt dette opp i telefonsamtale med pasientreiser, men blir avfeid med at dette er ikke "deres bord"! Kvinne (71)

15 Funn telefon 05515

16 Bestilling av reise er den klart viktigste årsaken til at pasienter tar kontakt på telefon % oppgir at de ringer for å bekrefte, etterlyse eller endre en allerede bestilt reise Hva er den vanligste årsaken til at du tar kontakt på telefon 05515? (Flervalg) (N = 987, alle som har vært i kontakt med Pasientreiser på det siste året) 100 % Andel 80 % 60 % 65 % 40 % 20 % 0 % Bestilling av reise 23 % Status på transport 18 % Etterlysning av transport 15 % Endring/avbestilling av reise 11 % Veiledning/ informasjon 8 % Spørsmål knyttet til reiseregning 6 % Klage 2 % Annet

17 Brukerne er i stor grad fornøyd med servicen på telefon % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel I hvilken grad opplever du å få god service på telefon 05515? (N = 987) 3 % 1 - I svært liten grad 3 % 2 10 % 3 24 % 58 % I svært stor grad 2 % Ikke aktuelt Kommentarer 82 % oppgir at de er i stor grad eller svært stor grad fornøyde med servicen på telefon % oppgir at de er i liten grad eller svært liten grad fornøyd med servicen Skalavurdering (snitt) 5 4,3 4 4,3 4,3 4,2 4,4 Kommentarer Det er lite variasjon i resultatene per region Nasjonalt Midt Sør-Øst Vest Nord

18 37 % oppgir at ventetiden på er for lang. 65 % synes at inntil 2 minutter er innenfor akseptabel ventetid Opplever du at ventetiden på telefon er for lang? (N=987) 58 % 5 % 37 % Ja Nei Vet ikke Kommentarer Nesten 60 % av respondentene oppgir at de ikke opplever at ventetiden på er for lang Respondenter i Helse Midt er mest positive; her oppgir kun 24 % av respondentene at ventetiden er for lang Resultatene varierer ikke nevneverdig på tvers av aldersgrupper Hva synes du er akseptabel ventetid på telefon 05515? (N=987) 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel 4 % Inntil 15 sek 6 % Inntil 30 sek 19 % Inntil 1 min 35 % Inntil 2 min 25 % Inntil 5 min 5 % Mer enn 5 min 6 % Vet ikke Kommentarer 35 % av respondentene oppgir at det er akseptabelt å vente på svar på telefon i inntil 1 minutt 25 % oppgir at det er akseptabelt å vente inntil 5 minutter 4 % oppgir at akseptabel ventetid er innen 15 sekunder

19 Funn om transport

20 72 % oppgir at de har gjennomført en pasientreise med taxi i løpet av de siste 12 månedene. Det er betydelige forskjeller blant regionene Andel I løpet av de siste 12 månedene, hvilke av følgende transportmidler har du gjennomført en pasientreise med? (Flervalg) (N = 1067) 80 % 72 % 60 % 40 % 20 % 37 % 28 % 19 % 15 % 12 % 13 % 0 % Taxi Fly Egen bil Helsebuss/helseekspress Maxitaxi Ferje/båt Annet Andel som oppgir fly per RHF Andel som oppgir taxi per RHF Andel 100 % 80 % +73 % 80 % Andel 100 % 80 % 73 % 88 % -36 % 79 % 60 % 40 % 20 % 0 % 24 % Midt 6 % Sør-Øst 36 % Vest Nord 60 % 40 % 20 % 0 % Midt Sør-Øst Vest 52 % Nord

21 HelseEKSPRESS/helsebuss

22 Brukerne opplever i svært stor grad at reisen med helseekspressen/ helsebussen er forsvarlig Du oppga at du har reist med helseekspressen/helsebussen. I hvilken grad opplevde du reisen som forsvarlig? (N =199) Kommentarer Andel 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 80 % Hele 87 % oppgir at de opplevde reisen med HelseEKSPRESSEN eller helsebussen i stor grad eller svært stor grad forsvarlig 4 % oppgir at de i svært liten grad oppleve reisen som forsvarlig 10 % 0 % 4 % I svært liten grad 1 3 % 2 5 % 3 7 % 2 % 4 I svært Vet ikke stor grad 5

23 Taxi og maxitaxi

24 39 % har opplevd å ikke bli hentet til avtalt tid av taxi/maxitaxi i løpet av det siste året I løpet av det siste året, har du opplevd å ikke bli hentet av taxi/maxitaxi til avtalt tid? (Gjelder både før og etter behandling) (N = 800) Andelen som har opplevd å ikke bli hentet i tide per RHF 60 % 40 % 20 % Andel 39 % 59 % 2 % 31 % 39 % 49 % Ja Nei Vet ikke 52 % 18 % Kommentar 39 % oppgir at de ikke har blitt hentet av taxi/maxitaxi til avtalt tid i løpet av de siste 12 månedene Resultatene avhenger av om respondenten har kjørt maxitaxi eller taxi: Kun reist med taxi: 35 % Kun reist med maxitaxi: 43 % Reist med både maxitaxi og taxi: 60 % Kommentar Flest oppgir at de ikke har blitt hentet til avtalt tid i helse Vest og Helse Sør-øst I Nord oppgir kun 18 % at de ikke har blitt hentet til avtalt tid i løpet av det siste året 0 % Nasjonalt Midt Sør-Øst Vest Nord

25 82 % opplever i stor grad eller svært stor grad at drosjesjåførene er imøtekommende og behjelpelige I hvilken grad opplever du drosjesjåføren(e) som imøtekommende og behjelpelige? 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1 % 1 - I svært liten grad 3 % 2 14 % 3 27 % 4 55 % 5 - I svært stor grad 1 % Vet ikke Kommentar 82 % opplever i stor grad eller svært stor grad at drosjesjåførene er imøtekommende og behjelpelig 4 % opplever i liten eller svært liten grad at drosjesjaførene(e) er imøtekommende og behjelpelig Per RHF 5 4,3 4 4,4 4,1 4,5 4,5 Kommentar Det er lite variasjon mellom regionene Nasjonalt Helse Midt- Norge Helse Sør-Øst Vest Nord

26 86 % opplever i stor grad eller svært stor grad at reisen med taxi var forsvarlig Du oppga at du har reist med taxi. I hvilken grad opplevde du reisen som forsvarlig? (N=770) 80 % 60 % 64 % Kommentar 86 % opplever i stor grad eller svært stor grad at reisen med taxi var forsvarlig 40 % 20 % 0 % 1 % 1 - I svært liten grad 3 % 2 8 % 3 22 % I svært stor grad 2 % Vet ikke Snitt per RHF 5 4,5 4 4,7 4,3 4,5 4,6 Kommentar Det er lite variasjon mellom regionene Nasjonalt Helse Midt- Norge Helse Sør-Øst Vest Nord

27 82 % opplever i stor grad eller svært stor grad at reisen med maxitaxi var forsvarlig Du oppga at du har reist med maxitaxi. I hvilken grad opplevde du reisen som forsvarlig? (N =157) 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Andel 1 % 1 - I svært liten grad 6 % 2 10 % 20 % % 5 - I svært stor grad 0 % Vet ikke Kommentar 82 % opplevde at reisen med maxitaxi var forsvarlig. Dette er noe lavere enn vanlig taxi Snitt per RHF Skalavurdering (snitt) 5 4, Nasjonalt 4,6 Helse Midt- Norge 4,3 Helse Sør-Øst 4,5 Vest 3,9 Nord Kommentar Det er lite variasjon mellom regionene

28 2 av 3 respondenter ønsker å få bekreftelse per SMS på når drosjen ankommer. Særlig ønsker generasjoner yngre enn 70 år en slik tjeneste, mens eldre generasjoner er delt i spørsmålet Du oppga at du har reist med taxi/maxitaxi. Fikk du SMSbekreftelse når drosjen skulle ankomme? (N = 800) 53 % 6 % 41 % Ja Nei Vet ikke Kommentar 53 % oppgir at de fikk SMS-bekreftelse når drosjen skulle ankomme Til neste år bør spørsmålet omformuleres. Det var vanskelig for informantene å avgjøre om de hadde fått bekreftelse på når drosjen skulle ankomme fra pasientreiser elle taxiselskapet Dersom dette hadde vært mulig, hadde du ønsket å få tilsendt bekreftelse på når drosjen skal ankomme pr SMS? (N = 472) Kommentar 27 % 8 % 65 % Ja Nei Vet ikke 65 % oppgir at de hadde ønsker å få tilsendt SMS-bekreftelse 27 % ønsker ikke en slik bekreftelse Blant de over 70 år oppgir 44 % at de ikke ønsker SMS-bekreftelse og like mange at de ikke ønsker denne tjenesten Blant dem som er yngre enn 70 år oppgir 74 % at de ønsker tjenesten

29 Sitater SMS-tjeneste Jeg ønsker veldig SMStjenesten. Da slipper jeg å bekrefte til hvilken drosje jeg skal ha. Jeg har veldig, veldig lyst på bekreftelse når drosjen kommer. En gang opplevde jeg at drosjen ikke kom. Mann (84) Mann (36) Jeg kunne ønske at det sto klokkeslett på smsbekreftelsen. Kvinne (87) Det føles trygt å få en bekreftelse på sms. Kvinne (42) Jeg skulle ønske det kunne stått et ca. klokkeslett i meldingen dere sender med dato. For det kan variere ganske mye ift. om det f.eks. er samkjøring eller ikke. Greit å kunne være klar :) Kvinne (37)

30 Samkjøring

31 72 % oppgir at de har reist med andre pasienter i løpet av de siste 12 månedene. De som reiser mye sammen med andre pasienter er positive til dette Hvor ofte reiser du sammen med andre pasienter? (N= 871) Andel 40 % 30 % 27 % 20 % 18 % 21 % 25 % 10 % 7 % 3 % 0 % Alltid Ofte Av og til Sjeldent Aldri Vet ikke Kommentarer 72 % oppgir at de har reist med andre pasienter i løpet av de siste 12 månedene 7 % reiser alltid sammen med andre pasienter 25 % reiser aldri med andre pasienter Skalavurdering (snitt) I hvilken grad opplever du det som positivt å reise sammen med andre pasienter? (N = 1067) 3,5 Nasjonal 3,8 3,3 3,4 3,4 Midt Sør-Øst Vest Nord Kommentarer Respondentene opplever det som i noen grad positivt å reise sammen med andre pasienter (samkjøring) De respondentene som oppgir at de ofte eller alltid samkjører er mer positive; de gir i snitt en skår på 3,9 av 5

32 Sitater samkjøring Greit med samkjøring, men når maxitaxien må kjøre hele kommunen rundt for å levere pasienter før jeg kommer hjem er kjedelig Mann (51) Jeg skal ha egen drosje etter avtale med legen, og har informert om dette, men blir stadig hentet med flere pasienter i bilen. Kvinne (27) Jeg og naboen skal til samme sted til samme klokkeslett. Da er det veldig bortkastede penger når vi ikke får samme drosje. Vi får en drosje hver! Kvinne (63) Man må vurdere formen per pasient og lytte til pasienten. Reisen må ikke være en større påkjenning for pasienten. Kvinne (62)

33 Overordnede tilbakemeldinger

34 Brukerne er i snitt godt fornøyd med dagens pasientreisetilbud, med et snitt på 4,1 på en skala fra 1 til 5 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel I hvilken grad er du fornøyd med dagens pasientreisetilbud? (N=1067) 5 % 1 - I svært liten grad 4 % 15 % 30 % 45 % I svært stor grad 1 % Vet ikke Kommentarer Respondentene er hovedsakelig fornøyde med dagens pasientreisetilbud 75 % oppgir at de i noen grad eller svært stor grad er fornøyd med dagens pasientreisetilbud Kun 9 % oppgir at de i liten grad eller svært liten grad er fornøyd med dagens pasientreisetilbud Snitt per RHF Skalavurdering (snitt) 5 4 4,1 4,2 4,1 3,7 4,1 Kommentarer Det er lite variasjon i tilbakemeldingene på tvers av regionene Nasjonalt Helse Midt- Norge Helse Sør-Øst Vest Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2016

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2016 NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2016 Reiser med rekvisisjon Helse Midt-Norge Om den nasjonale undersøkelsen 2 1 Nasjonal brukerundersøkelse 2015 Bakgrunn Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å planlegge,

Detaljer

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 Generelt om de nasjonale undersøkelsene 2 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 Bakgrunn Iht. SLA er Pasientreiser HF ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og sammenstille

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse reiser med rekvisisjon Helse Nord

Nasjonal brukerundersøkelse reiser med rekvisisjon Helse Nord Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 40 22 65 60 Bodø, 12.2.2016 Styresak 23-2016/5 Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med rekvisisjon Helse Nord Formål

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell Dette må du vite om pasientreiser for helsepersonell Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåten med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2014

Befolkningsundersøkelse 2014 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus. Brukerundersøkelsen 2014

Pasientreiser i Oslo og Akershus. Brukerundersøkelsen 2014 Pasientreiser i Oslo og Akershus Brukerundersøkelsen 2014 Pasientreiser Oslo og Akershus Bruker- og rekvirentundersøkelsen 2014 2 Innhold Innhold 2 0. Oppsummering 3 1. Om pasientreiser 4 2. Nøkkeltall

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-06-2013-05-06-2013

Offentlig journal Periode: 05-06-2013-05-06-2013 Offentlig journal Periode: 05-06-2013-05-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00287-55 I Nordlandssykehuset Lofoten, Seksjon for pasientreiser

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Nasjonal konferanse om psykisk helse

Nasjonal konferanse om psykisk helse Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo Kongressenter 11-12 okt 2017 Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter Avd sjef PKO Vestre Viken Trygg utskrivning Hvorfor? PasOpp- undersøkelsene 2016, nasjonal

Detaljer

Hvilke vurderinger gjør helseforetakene ved inngåelse av avtaler med transportører.

Hvilke vurderinger gjør helseforetakene ved inngåelse av avtaler med transportører. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvilke vurderinger gjør helseforetakene

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-227 I Oslo Universitetssykehus - Pasientreiser Oslo Akershus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00201-44 Oppfølging av rapport 9/2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Bergen Helse Bergen HF Haukeland universitetssykehus Helse Bergen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010 Kunnskapsparken Helgeland Mo 21.01.2010 Leder for pasientreiser: Arve Smedseng Hva er prosjekt pasientreiser? Helse Nord har fått i oppdrag å overta oppgavene NAV gjør innen pasientreiser før utgangen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-166 Reiser til radiologosk institutt og fritt sykehusvalg Fritt sykehusvalg Pasientreiser Helse Sør-Øst - enhet for reiseoppgjør Arkivkode: 401 tgående

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-05-2013-23-05-2013

Offentlig journal Periode: 23-05-2013-23-05-2013 Offentlig journal Periode: 23-05-2013-23-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-108 U FA Regelverk Vedtaksbrev og fraser i PRO 11/00159-3

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-02-2013-26-02-2013

Offentlig journal Periode: 26-02-2013-26-02-2013 Offentlig journal Periode: 26-02-2013-26-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00067-43 U Dok.dato: 25.02.2013 Jour.dato: 26.02.2013 Torget legesenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013 Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-103 I Sykehuset Telemark, Seksjon for pasientreiser Fritt

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-106 N Dok.dato: 18.04.2013 Jour.dato: 19.04.2013 IKT Fagavdeling

Detaljer

Årsrapport 2013. Pasientreiser

Årsrapport 2013. Pasientreiser Årsrapport 2013 Pasientreiser 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning:... 3 Pasientreiser Finnmark... 3 Regnskap og budsjett... 4 Bemanning og tilstedeværelse... 5 Organisasjonskart:...

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord gjennomgang og evaluering, oppfølging av styresak 2-2013

Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord gjennomgang og evaluering, oppfølging av styresak 2-2013 Møtedato: 27. november 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 82 Bodø, 15.11.2013 Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord gjennomgang og evaluering, oppfølging

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2014

Bedriftsundersøkelse 2014 Bedriftsundersøkelse 2014 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus. Foto: Dag Jenssen

Pasientreiser i Oslo og Akershus. Foto: Dag Jenssen Pasientreiser i Oslo og Akershus Foto: Dag Jenssen Brukerundersøkelsen 2012 Pasientreiser Oslo og Akershus - Brukerundersøkelsen 2012 2 Innhold Innhold 2 0. Oppsummering 3 1. Om pasientreiser 4 2. Nøkkeltall

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02-01-2014-02-01-2014

Offentlig journal Periode: 02-01-2014-02-01-2014 Offentlig journal Periode: 02-01-2014-02-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-246 I Oslo Universitetssykehus - Pasientreiser Oslo Akershus

Detaljer

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen Treparts - samarbeidet mellom fastlege, sykmeldt og arbeidsgiver Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen g Utdanning i trygdemedisin for spesialister i allmennmedisin: EØS godkjent

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

PPU deltid, kull V11-V12 Rapport 1: PPU3110D våren FULL RAPPORT

PPU deltid, kull V11-V12 Rapport 1: PPU3110D våren FULL RAPPORT PPU deltid, kull V11-V12 Rapport 1: PPU3110D våren 2011. FULL RAPPORT Innledning: Følgende rapport viser en gjennomgang av svarene på studentundersøkelsen på PPU 3110D våren 2011. Det er kun studenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ]

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ] Spørsmål Svar 1. Ditt mobilnummer for å delta i trekningen av en ipad Mini? (frivillig) 2. Din alder? 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Over 60 3. Kjønn? Mann Kvinne 4. Dato for besvarelsen?

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-101 I Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00122-18 Fornyelse av personalforsikring 01.04.2016 Willis - forsikringer Willis AS Avdeling for virksomhetsstyring Dok. dato: 12.04.2016 Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn:

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Innledning: ÅPENHET I FORKANT BRUKERVENNLIG OFFENTLIG SEKTOR KVALITETSKULTUR KOMPETANSEMILJØ Tall (2011): Ca. 4,8 millioner

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013

Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013 Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00190-49 I Pasientreiser Helse Fonna Foreldelse Forlengelse av

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Hjertesykdommer, Grønn gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) med hjertesykdommer mottar gruppebasert tilbud på Grønn gruppe.

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012

Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012 Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00073-13 I Innvilge reiser hjem for studenter når de skal til sykehus

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 46/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-02-2013-14-02-2013

Offentlig journal Periode: 14-02-2013-14-02-2013 Offentlig journal Periode: 14-02-2013-14-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00194-19 U Dok.dato: 06.02.2013 Jour.dato: 14.02.2013 Pasientreiser

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00228-78 I Bærum kommune Alders og sykehjem - sykehjemspasienter

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer