Strategiplan Pasientreiser ANS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2013 2015. Pasientreiser ANS"

Transkript

1 Strategiplan Pasientreiser ANS 1

2 Innhold 1. Innledning side Formål med revisjon av strategiplanen side Strategiprosessen 2013 side Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side 5 2. Overordnede mål og strategiske fokusområder side Overordnede mål for strategiarbeidet side Strategiske fokusområder side 8 3. Målsettinger og tiltak side Reiser med rekvisisjon side Reiser uten rekvisisjon side Videreførte områder side Nye tjenesteområder side 13 2

3 1. Bakgrunn for revisjon av strategiplan Overordnet bakteppe er selskapsavtale og SLA-avtale som regulerer selskapets virksomhet Styrevedtak om å revidere gjeldende plan pr april 2013 Planen omfatter områder der Pasientreiser ANS selv har ansvar for gjennomføring og områder der gjennomføring vil skje i samarbeid med pasientreisekontorene Operasjonalisering av planen på områder der det samarbeides om oppfølgingen vil skje gjennom etablerte samarbeidsarenaer for pasientreiseområdet 3

4 Overordnede målsettinger for revisjonen Formål med revisjon av strategiplan : Vurdere strategisk retning for leveranse av dagens tjenester Vurdere eventuelle nye tjenester Definere fokusområder for kommende periode 4

5 Overordnede målsetninger for revisjonen Fokus på involvering i hele strategiprosessen Fange opp styrets ønsker og signaler om retning Bygge på vedtatt plan, men gjennomføre nødvendige endringer og revideringer Ta hensyn til statsbudsjettets formuleringer Inkludere signaler fra eier gjennom selskapsmøtets behandling av årlig meldings plandel samt Oppdragsdokument for 2013 Sikre forankring på riktig nivå i RHF/HF Involvere pasientreisekontorene (PRK-ene) som ved fjorårets prosess 5

6 Prosess og involvering Des 2012: Styresak Fastsette rammer og føringer Januar 2013: Intern prosess Involvere LG og avdelingene internt i Pasientreiser ANS Februar 2013: Strategikonferanse Få innspill på tentativ innretning av planen Mars 2013: Regionale møter, SF og brukerpanel Diskutere og forankre strategi og tiltak April 2013: Styremøte Forslag til vedtak legges frem for styret 6

7 Faktorer som forventes å påvirke utviklingen av pasientreiseområdet Strategiplan Digitalisering i offentlig sektor Nye behandlingsformer Endringer i sykdomsbildet Befolkningsvekst Alderssammensetning Samhandlingsreform Økonomiske rammer 7

8 Digitalisering i offentlig sektor I regjeringens digitaliseringsprogram fremgår det at: «i fremtiden skal digital kommunikasjon være hovedregelen. Innsending av søknader, fakturering, timebestillinger, utsending av vedtak og ulike former for rapporteringer skal skje digitalt. Dette vil gjøre det mindre tidkrevende å forholde seg til det offentlige. I tillegg vil det gjøre offentlig sektor mer effektiv. 8

9 Nye behandlingsformer Behandling som tidligere ble gitt ved at pasienten ble innlagt skjer i økende grad i form av dagbehandling som strekker seg over flere dager. En slik utvikling kan generere flere pasientreiser. Endringer i sykdomsbildet Infeksjonssykdommer og hjerteinfarkt er eksempler på sykdommer som avtar. KOLS, kreft og psykiske lidelser øker. Man lever i dag lenger med sine kroniske sykdommer enn tidligere, noe som kan gi økt behov for pasientreiser. 9

10 Befolkningsvekst Norges befolkning har i 2012 passert fem millioner mennesker, og andelen eldre øker etter hvert som de store etterkrigskullene når pensjonsalderen. Bare de siste ti årene har det vært en økning på 50% i aldersgruppen 60 til 69 år. Dette er også en aldersgruppe der det er mange som benytter seg av pasientreiseordningen i dag. Alderssammensetning En voksende befolkning med lengre levealder og en økt andel eldre tilsier at behovet for helsetjenester vil øke. Dette betyr også at behovet for transport av pasienter til og fra behandlingssteder vil øke. 10

11 Samhandlingsreformen Et av målene med samhandlingsreformen er at pasienter raskere skal kunne flyttes fra spesialisthelsetjenesten til tilbud i kommunen. Det antas at en slik utvikling vil påvirke behovet for pasientreiser. 11

12 Økonomiske rammer Det forventes ingen markert økning i gjeldende økonomiske rammevilkår. Det er et overordnet mål å effektivisere pasientreiseområdet slik at mest mulig av de samlede ressursene kan benyttes til pasientbehandling. 12

13 2. Overordnede mål og strategiske fokusområder 13

14 Overordnede perspektiver Strategiplanen er formulert med utgangspunkt i fire overordnede perspektiver som skal ligge til grunn for arbeidet til Pasientreiser ANS: BRUKERPERSPEKTIV Sikre likebehandling Enklere løsninger Sikre pasientrettigheter KUNDEPERSPEKTIV Stabile og kostnadseffektive leveranser Samhandling STRATEGIPLAN OFFENTLIGE FØRINGER Digitalisering Standardisering EFFEKTIV DRIFT Målbar kostnadseffektivisering Kvalitet 14

15 Innsatsområdene De definerte innsatsområdene i strategiplanen understøtter selskapets visjon og er organisert i fire hovedområder: Visjon «Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene» Strategiske fokusområder 1. Reiser med rekvisisjon 2. Reiser uten rekvisisjon 3. Videreførte områder 4. Nye tjenesteområder 1 2A 2B 3A 3B 3C 4A-X Innsatsområder Videreutvikle en fremtidsrettet og driftssikker systemløsning Lede arbeidet med forenkling av oppgjørsordning Sikre effektiv behandling av manuelle prosesser Bidra til likebehandling og kvalitet innen reiseplanlegging og oppgjør Tilrettelegge for helhetlig nasjonal styringsinformasjon Understøtte arbeidet med kontinuerlig forbedring Utrede mulige nye tjenesteområder 15

16 Innsatsområdene Strategiplanen for er fokusert mot viktige innsatsområder innen reiser med og uten rekvisisjon, samt ivaretakelse av de eksisterende målsetningene definert i foregående planperiode (andre fokusområder). I tillegg vil Pasientreiser ANS i denne planperioden iverksette et arbeid for å utrede mulighetene for å utvikle nye tjenester. 16

17 Innsatsområdene understøtter føringene i planen Overordnede føringer Strategisk fokus Brukerperspektiv Pasientreiser ANS skal ha et tydelig fokus på å sikre likebehandling og på utvikling av enklere løsninger for brukerne Utvikling av en brukervennlig elektronisk selvbetjeningsløsning for reiser uten rekvisisjon vil i kombinasjon med arbeid for forenkling av regelverket medføre en betydelig enklere løsning for brukerne og vil understøtte likebehandling Hensiktsmessig standardisering av arbeidsprosesser og utvikling av ny systemløsning innen reiser med rekvisisjon vil understøtte likebehandling. Arbeid for likebehandling og kvalitet videreføres også som eget fokusområde fra foregående plan Kundeperspektiv Pasientreiser ANS skal ha et tydelig fokus på stabile og kostnadseffektive leveranser og på å bidra til god samhandling innen pasientreiseområdet Utredning og videreutvikling av fremtidsrettet systemløsning for reiser med rekvisisjon vil være et viktig steg mot mer stabile og kostnadseffektive leveranser Samhandling vil være et viktig fokus når det etableres prosjekter for både ny elektronisk selvbetjeningsløsning og for utredning av en fremtidsrettet systemløsning for reiser med rekvisisjon 17

18 Innsatsområdene understøtter føringene i planen Overordnede føringer Strategisk fokus Effektiv drift Pasientreiser ANS skal ha et tydelig fokus på å sikre målbar kostnadseffektivisering og kvalitet Utvikling av elektronisk selvbetjeningsløsning vil på sikt bety en betydelig kostnadseffektivisering av refusjonsordningen for reiser uten rekvisisjon For å støtte oppunder effektivitet og kvalitet innen reiser med rekvisisjon vil det fokuseres på effektivisering og hensiktsmessig standardisering av arbeidsprosesser og utredning og videreutvikling av en fremtidsrettet systemløsning. Det vil også fortsatt være et fokus på kontinuerlig forbedring i henhold til målsetninger definert i foregående planperiode Offentlige føringer Pasientreiser ANS skal ivareta offentlige føringer knyttet til digitalisering og standardisering innen området Arbeid for forenkling av refusjonsordningen for reiser uten rekvisisjon gjennom prosjektet «Mine Pasientreiser» er i henhold til offentlige føringer Innen reiser med rekvisisjon vil det være et tydelig fokus på en hensiktsmessig standardisering av både arbeidsprosesser og systemløsning 18

19 3. Målsettinger og tiltak 19

20 3.1 Reiser med rekvisisjon 3.1. Reiser med rekvisisjon Strategi for området: Pasientreiser ANS skal sikre kvalitet og effektivitet innen området for reiser med rekvisisjon gjennom utvikling av en fremtidig systemløsning og en hensiktsmessig standardisering av arbeidsprosesser. Definerte innsatsområder: Videreutvikle en fremtidsrettet og driftssikker systemløsning. 20

21 3.1: Videreutvikle en fremtidsrettet og driftssikker systemløsning 3.1 Reiser med rekvisisjon Målsettinger og gevinster: Målsettinger: Sikre en forenklet, standardisert og driftssikker IT-plattform Sikre lik praksis på tvers av regioner og kontorer gjennom standardiserte arbeidsprosesser Sikre god og standardisert opplæring til brukerne Handlingsplan: Tiltak Iverksette arbeid med behovs-/idefase som gir grunnlag for en foranalyse og evt videre prosess for fremtidsrettet systemløsning med ulike løsningsalternativer. Kartlegge hovedprosesser innenfor området som grunnlag for å kunne utarbeide og sikre konsensus i forhold til fremtidige arbeidsprosesser. Gevinster: Brukerne opplever funksjonelle og brukervennlige systemer Økt kvalitet og effektivitet i saksgangen Mer kostnadseffektiv drift God datakvalitet og styringsinformasjon Pasienten involvert som en aktiv ressurs Økonomiske konsekvenser: En fremtidig systemløsning vil medføre investeringskostnader. Noe kostnader må påregnes til opplæringstiltak/kompetanseheving. Konkrete økonomiske konsekvenser vil bli utredet i foranalysen. 21

22 3.2. Reiser uten rekvisisjon Strategi for området: Pasientreiser ANS skal bidra til en forenkling av oppgjørsordningen for reiser uten rekvisisjon gjennom prosjektet «Mine Pasientreiser», samt sikre en effektiv behandling av resterende manuelle prosesser. Definerte innsatsområder: 3.2a: Lede arbeidet med forenkling av oppgjørsordningen 3.2b: Sikre effektiv behandling av manuelle prosesser 22

23 3.2.a: Etablere elektronisk selvbetjeningsløsning Målsettinger og gevinster: Målsettinger: Sikre en enklere løsning for bruker Ivareta størst mulig grad av likebehandling Kostnadseffektiv administrasjon av ordningen Gevinster: Enklere løsning for pasient Etablert en fremtidsrettet plattform for selvbetjeningsløsninger innenfor pasientreiseområdet. Automatiserte prosesser og raskere oppgjør for pasient Lavere administrasjonskostnader Handlingsplan: Tiltak På vegne av RHF-ene lede prosjekt Mine Pasientreiser for realisering av målsetningene innenfor området. Basert på føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet og de fire regionale helseforetakene gjennomføre implementering av Mine Pasientreiser der løsning anskaffes, implementeres, testes og realiseres. Gjennomføre nødvendige tilpasninger i organisering av arbeidet innenfor ny modell. Økonomiske konsekvenser: Konkrete økonomiske konsekvenser vil bli utredet i foranalysen. 23

24 3.2.b: Sikre effektiv behandling av manuelle prosesser Strategiplan Målsettinger og gevinster: Handlingsplan: Målsettinger: Ivareta størst mulig grad av likebehandling Kostnadseffektiv administrasjon av ordningen Gevinster: Færre manuelle prosessteg enn i dag Optimaliserte og effektiviserte manuelle prosessteg Raskere oppgjør for pasient Tiltak Sikre nødvendig fleksibilitet bemanningsmessig i en overgangsperiode (omstillingsenhet frem til elektronisk selvbetjeningsløsning). Gjennomføre nødvendige omlegginger av eksisterende aktiviteter (bl.a. basistjenester påvirkes av eventuelt nye tjenester innenfor digitalisering/skanning) innenfor ny modell. Utvikle dagens driftsmiljø til å håndtere nye prosesser i fremtiden. Økonomiske konsekvenser: Administrasjonskostnaden per sak knyttet til oppgjør reduseres. Økonomiske konsekvenser av elektronisk selvbetjeningsløsning skal utredes som en del av prosjektet Mine Pasientreiser. 24

25 3.3. Videreførte områder Beskrivelse av området: Målsetninger definert i foregående planperiode som ikke direkte omfattes av reiser med eller uten rekvisisjon ivaretas under «andre fokusområder». Pasientreiser ANS skal sikre likebehandling og kvalitet innen reiseplanlegging og oppgjør, tilrettelegge for nasjonal styringsinformasjon, og bidra til en kultur der alle jobber med forbedringer. Definerte innsatsområder: 3a: Bidra til likebehandling og kvalitet innen reiseplanlegging og oppgjør 3b: Tilrettelegge for helhetlig nasjonal styringsinformasjon 3c: Understøtte arbeidet med kontinuerlig forbedring Videreføres under område: Målsettinger foregående strategiplan: Sikre likebehandling og kvalitet innen reiseplanlegging og oppgjør X Bidra til utvikling og forenkling av regelverket på pasientreiseområdet Utvikle Mine Pasientreiser for å bedre pasientens servicegrad innen oppgjør og planlegging X X Tilrettelegge for nasjonal styringsinformasjon som grunnlag for helhetlig styringsinformasjon X Tilrettelegge for økt elektronisk samhandling innen pasientreiseområdet X X Standardisere løsninger og konsolidere teknisk infrastruktur for pasientreiseområdet X X Bidra til en kultur hvor alle medarbeidere jobber systematisk med forbedringer X 1: Reiser med rekvisisjon 2: Reiser uten rekvisisjon 3: Videreførte områder 4: Nye tjenesteområder 25

26 3.3.a: Bidra til likebehandling og kvalitet innen reiseplanlegging og oppgjør Strategiplan Strategi for området: Pasientreiser ANS skal være RHF-enes faglige kompetansesenter for regelverksfortolkning og bidra til god kvalitet og likebehandling i forvaltningen av pasientens rettigheter. Underliggende fokusområder: Nasjonal veileder Kartlegging av praksis Behovsbasert opplæring 26

27 3.3.a: Bidra til likebehandling og kvalitet innen reiseplanlegging og oppgjør Strategiplan Målsettinger og gevinster: Handlingsplan: Målsettinger: Det skal ytes god juridisk bistand med konkret nytteverdi til PRK-ene Det skal være god kvalitet og tydelig innhold på opplæringen som gis Det skal være riktig informasjon til brukerne i vedtaksbrevene med begrunnelse og henvisning til riktig rettskilde Saksbehandlerne skal anvende regelverket riktig - riktig vedtak i 1. instans Gevinster: Pasientene får ivaretatt sine rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven 2-6 Bedret praksis vil gi bedre effektivitet ved pasientreisekontorene og færre klager. Tiltak Pasientreiser ANS vil bidra til kvalitetsheving på området gjennom bl.a. å videreutvikle nasjonal veileder, stikkprøvekontroll av vedtak, gjennomføre behovsbasert opplæring bl.a. basert på kartlegging av saksbehandlerpraksis og også benytte brukertilfredshetsundersøkelser i kvalitetsforbedringsarbeidet. Økonomiske konsekvenser: Ivaretas innenfor vedtatte budsjettrammer. 27

28 3.3b: Tilrettelegge for bedre styringsinformasjon Strategi for området: Sikre tilgjengelighet til korrekt og nødvendig informasjon. Underliggende fokusområder: Portalløsning Styringsinformasjon Analysemodeller 28

29 3.3.b: Tilrettelegge for bedre styringsinformasjon Målsettinger og gevinster: Målsettinger: Sikre tilgjengelighet til data av god kvalitet Utarbeide modeller for gjennomgående analyse av pasientreiseområdet tilknyttet ressurser, aktivitet og økonomi Utvikle og definere nasjonale styringsindikatorer Gevinster: bedre beslutningsgrunnlag knyttet til daglig drift og strategisk utvikling av pasientreiseområdet brukerne opplever mer funksjonelle og brukervennlige systemer mer kostnadseffektiv drift Handlingsplan: Tiltak Portalløsning Gjennomføre anskaffelse, implementering og opplæring av portalløsning med basis i utviklet rapporteringsmal og tilrettelegge for håndtering av nye behov og videreutvikling av portalplattform. Analysemodeller Sammen med helseforetakene starte arbeidet med en overordnet analysemodell, ferdigstille og implementere modellen samt kartlegge utviklingsbehov. Styringsinformasjon Utarbeide felles definisjoner på nasjonale måleparametere, samt forankre og etablere 3-5 felles nasjonale måleparametere og implementere ny teknisk plattform til erstatning for dagens Excelbaserte løsning for målekort og oppfølging. Økonomiske konsekvenser: Foranalyse vil inkludere utredning av økonomiske konsekvenser. 29

30 3.3.c: Understøtte arbeidet med kontinuerlig forbedring Strategiplan Strategi for området: Implementere kontinuerlig forbedringsarbeid som ledd i arbeids- og virksomhetsplaner for å sikre best mulig tjenester for pasientene og merverdi for eierne. Underliggende fokusområder: Etablere en struktur og systematikk i forbedringsarbeidet Utvikle god kompetanse relatert til forbedringsarbeid 30

31 3.3.c: Understøtte arbeidet med kontinuerlig forbedring Strategiplan Målsettinger og gevinster: Handlingsplan: Målsettinger: Bidra til at alle regionene har implementert kompetanse og struktur for kontinuerlig forbedring Pasientreiser ANS skal ha en nasjonal rolle for å utvikle/stimulere KF- kulturen i fremtiden Gevinster: Systematisk arbeid med forbedringer som bidrar til bedret kvalitet, lik praksis og kostnadseffektive løsninger for eierne Standardiserte og optimale arbeidsprosesser på tvers av regionene som grunnlag for riktig bemanning og riktig utbetaling (reiser med og uten rekvisisjon) Tiltak Utvikle handlingsplan for nasjonal oppfølging og stimulans til kontinuerlig forbedring inkl årlig kåring av beste tiltak. Etablere rutiner for publisering av beste praksis innen kontinuerlig forbedring på intranettet. Etablere rutiner for å utnytte eksisterende nasjonale nettverk til å diskutere beste praksis og implementere forbedringer på tvers av regioner/kontorer. Økonomiske konsekvenser: Implementering av kontinuerlig forbedringsmetodikk er budsjettert og finansiert etter gjeldende eierandel per RHF. 31

32 4. Nye tjenesteområder 32

33 4. Nye tjenesteområder Strategi for området: Pasientreiser ANS skal sikre at kapasitet og kompetanse i selskapet utnyttes best mulig ved å utrede mulighetene for å utvikle nye tjenester som kan skape verdi for kunder, brukere og eiere i helsetjenesten. Definerte innsatsområder: 4: Utrede muligheter for å utvikle nye tjenester 33

34 4: Utrede mulige nye tjenesteområder Målsettinger og gevinster: Målsettinger: Beslutte implementering av ett nytt tjenesteområde i løpet av 2013/2014. Implementere ytterligere et nytt tjenesteområde innen utgangen av 2015 Aktuelle områder for utredning: Utvikle en sentral støttefunksjon for å understøtte prosesser knyttet til anbudsarbeid innen pasientreiseområdet. Vil bl.a. omfatte kvalitetssikring av tekniske målkrav og større grad av standardisering av transportøravtaler Oppgaver forbundet med innkreving av egenandel Oppgaver knyttet til oppgjørskontroll og fakturering mot transportører Gevinster: Hensiktsmessig utnyttelse av etablert kompetanse i Pasientreiser ANS til det beste for kunder, brukere og eiere i helsetjenesten Redusert behov for nedbemanning Handlingsplan: Tiltak Gjennomføre utredning av aktuelle muligheter der kontorenes behov tas hensyn til og der mulig merverdi i nasjonal løsning inngår før det fremlegges beslutningssak om et mulig første område for styret i Fatte beslutning om eventuelle andre nye tjenester i løpet av Tilpasse organisasjonen. Økonomiske konsekvenser: Økonomiske konsekvenser av aktuelle muligheter vil utredes som en del av arbeidet med å etablere et beslutningsgrunnlag 34

Strategiplan 2015 2017

Strategiplan 2015 2017 Strategiplan 2015 2017 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Bakgrunn og mål for strategien side 3 1.2. Sentrale føringer side 6 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 SAK NR 22-2011 Revidert strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2012-2014

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 1 Innhold Et år med gode leveranser 04 Styring og organisering 06 Pasientreiser med og uten rekvisisjon 09 Sentrale arbeidsområder 2012 11 Samarbeid og forankring 16 Medarbeidere og miljø

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015 Helse Midt-Norge Godkjent av HR-direktør ved Helse-Midt-Norge RHF, 26.2.2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med planen og HR-funksjonens rolle...

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 57-2014 Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer