PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008. Årsberetning 2008. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn"

Transkript

1 PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn

2 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9 Serviceavdelingen...11 IKT-avdelingen...14 Utviklingsavdelingen...15 Kemnerkontoret...18 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR...20 Porsgrunn bibliotek...20 Filmsenteret Charlie...22 Kultur, idrett og fritid...23 Brattås barnehage...27 Frednes barnehage...29 Hovenga og Radehuset barnehage...30 Lundelia barnehage...33 Lyngveien barnehage...35 Vallermyrene barnehage...36 Flåtten barnehage...38 Skrukkerød barnehage...40 PP-tjenester...42 Bergsbygda skole...45 Borge skole...47 Brattås skole...49 Brevik oppvekstsenter...51 Grønli skole...53 Heistad skole...55 Hovet skole...57 Klevstrand skole...59 Langangen skole...61 Myrene skole...63 Stridsklev skole...65 Tveten virksomhet...67 Vestsiden oppvekstsenter...69 Heistad ungdomsskole...71 Kjølnes ungdomsskole...73 Stridsklev ungdomsskole...75 Tveten ungdomsskole...77 Porsgrunn kommunale kulturskole...78 Porsgrunn voksenopplæringssenter...80 Klokkerholmen m.v...83 Saturnvegen barne- og ungdomssenter...85 Barnevern

3 RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG...89 Tjenestekontoret...89 Familiehelsetjenester...92 Legetjenester og miljørettet helsevern...94 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg...96 Sosial- og flyktningetjenesten Frednes sykehjem Doktorløkka St.Hansåsen sykehjem Brevik sykehjem Mule sykehjem Helse- og aktivitetssentrene Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Stridsklev Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Brevik Hjemmetjenesten Herøya Miljøarbeidertjenesten Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Byutvikling Brann og feiervesenet GeoData Bygge- og eiendomsavdelingen Byggdrift Renhold Kommunalteknikk

4 RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personalavdelingen Virksomhetens leder: Inger Engen 1. Virksomhetens oppgaver Personalavdelingen som ledes av personalsjef, består av fagavdelingene HMS og Lønn- og personal, og hver fagavdeling ledes av hver sin fagleder. HMS området fagleder Tore Nygaard Ansvar for utvikling/vedlikehold overordnet HMS-system for Porsgrunn kommune Opplæring i HMS-arbeid i virksomhetene Oppfølging av 12-punktsplan/tiltaksplan for sykefraværsarbeide Opplæring i IA-avtale og sykefraværsarbeide Bistå virksomhetene i oppfølging av langtidssykemeldte Samarbeide med NAV, ibedrift og andre eksterne samarbeidspartnere Bistå i russaker Bistå virksomhetene i arbeidsmiljøprosesser Ajourhold av rutinehåndbøker Ansvar for oppfølging av BHT-avtalen Sekretariat for HAMU og AKAN Lønns- og personal området fagleder Øyvind Andreassen Rådgivning innenfor personalområdet i henhold til lov- og avtaleverk Bidra i utarbeidelse og revisjon av personalpolitiske dokumenter Lønnsregistrering og utbetaling Lokale lønnsforhandlinger Registrering av sykemeldinger og fødselspermisjon og utarbeide refusjonskrav Kontakt med KLP og STP Fraværsrapportering og statistikker Utvikle og forvalte personalsosiale ordninger Bidra i utvikling og effektivisering av rutiner gjennom utnyttelse av personaldataverktøyet NLP og andre databaserte forsystemer Stillingsannonsering Faglig ansvarlig Jan Hovinbøle Lærlingeordningen Seniorpolitikk/Livsfasepolitikk Sysselsetting av språklige minoriteter Vikartjeneste for skole og barnehager Friskvernstiltak for ansatte 2. Virksomhetens mål Overordnet mål for avdelingen er å være en god støttespiller for ansatte og virksomhetene. Hver fagavdeling skal sikre at virksomhetene får nødvendig bistand til det som for dem ikke er faglige utfordringer i forhold til tjenesteproduksjonen. Videre må medarbeiderne opprettholde spisskompetanse innenfor sine fagområder for å bidra til å effektivisere og utvikle tjenester, gi veiledning og bidra i utarbeiding av gode rutiner. 5

5 3. Kvantitative styringsmål HMS området Veiledningssamtaler Attføring: Omplassering i fast stilling Omplassert i vikariat Lønns- og personalområdet Antall lønnsoppgaver Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) Antall utlønninger pr måned januar hvert år Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr) Antall averterte stillinger - ekstern utlysning * intern utlysing 70 Antall protokoller ved lokale forhandlinger ** * I tillegg var det generell fellesutlysning for lærerstillinger og sommervikarer. ** Hver protokoll inneholder opprykk for ulikt antall personer. Lærlingordningen Antall lærlinger* Antall beståtte fagbrev Antall meget godt bestått Antall lærekandidater Antall avbrudd (midlertidige) 5 Antall kontrakter som har gått til heving (avsluttet uten fagprøve) 7 * Antall lærlinger pr Økningen i er i helsefaget og noe i barn- og unge, mens det er nedgang i de øvrige fag. Sysselsettingstiltak Språklige minoriteter som arbeidssøkere Fikk fast arbeid Delvis sysselsatt Gjennomførte veiledningssamtaler AMO kurs Sysselsatt med bruk av lønnstilskudd Praksisplass Godkjenning av utenlandsk utdanning Vikartjenesten Antall formidlet vikarer / skoler Antall formidlet vikarer /barnehager Antall formidlet vikarer /SFO Bestilte oppdrag totalt 1085 *Uløste oppdrag totalt 170 Formidlete oppdrag totalt * Mengden av uløste oppdrag, nå synliggjort i egen kolonne, har vært økende i. 6

6 SOLA-prosjektet SOLA deltagelse av kommunalt ansatte Aktivitetstilbud til ansatte Antall ansatte som er reg. som brukere Aerobic - 2 dager /uke Bruk av svømmehallen på Kjølnes Svingkurs på Gamle Posten Kostholdskurs (Nytt i ) 92 Grunnkurs i golf (Grønt kort) (Nytt i ) 23 Dans i skolen Alle elever og lærere 7 skoler Avviklet 4. Bruk av økonomiske og personellressurser/ Personalavdelingen 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap Budsjett Avvik 120 Personalavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,4 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Avviket skyldes høyere refusjoner enn budsjettert både når det gjelder sysselsettingstiltak og sykerefusjon for avdelingen totalt sett. I var budsjettet for Sysselsettingstiltak og Lærlingeordningen romslig i forhold til antall personer som har vært inne i ordningene. Dette har sin bakgrunn i henholdsvis lav arbeidsledighet og at antallet lærlinger dette året ikke er fullt utnyttet gjennom hele året. Avsatte midler til lønnstilskudd innen HMS gjenstår med betydelig beløp. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Faste stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr HMS inkl HVO 5* 4,80 4,70 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,95* 21,35* Herav: Lønns- og personalavdelingen, Frikjøpte tillitsvalgte + sekretær 21 16,00 5,95 16,20 5,15 Sykefravær i prosent ny virksomhet samlet 9,6 8,8 8,4 *Inkl. tillitsvalgte på frikjøp Andel frikjøp av tillitsvalgte kan variere noe fra år til år avhengig av medlemstall i den enkelte fagforening og resultat av avtaler som blir inngått med utgangspunkt i Hovedavtalens bestemmelser. Vedr. sykefravær i avdelingen har det vært arbeidet med tilrettelegging og oppfølging. 7

7 5 Spesielle utfordringer og satsingsområde Oppfølging av sykmeldte, spesielt for å holde frister for utbetaling av lønn Oppfølging av nye12 punkts handlingsplan for å redusere sykefravær Systematisk gjennomgang av overordnet HMS-system Opplæring i IA-avtale og sykefraværsrutiner og HMS-arbeid Utarbeidelse av rutiner for trusler og vold Deltagelse i kvalitetskommuneprogrammet Nærværsplan på virksomhetsplan (forståelse av nærvær) Lokale forhandlinger i kap. 4 som følge av pottens størrelse på 9,2 mill. som er det høyeste beløp som er avsatt ved tariffoppgjør noen gang. Effektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver gjennom opplæring og bruk av personaldatasystemet på WEB og gjennom integrering mellom forsystemer som Capitech Tid og Extens Overføring av elektroniske timelister fra omsorg igangsatt for flere virksomheter Forbedring av rutiner for overføring av lønn til regnskap og innberetning av elektronisk kommunikasjon Felles opplæring i Hovedavtalen tillitsvalgte og arbeidsgiver Etablert HMS-system for egen avdeling og internkontroll for avdelingen Videreutvikle kommunens aktivitetstilbud i et nærværsperspektiv. Evaluere og avklare forhold rundt fremtidig seniorpolitikk Oppfølging, videreutvikling og kvalitetssikring av arbeide med lærlinger som en del av kommunens rekrutteringsarbeide. Utnytte effekten av overføring av ressurser til NAV i forbindelse i integreringsarbeidet for språklige minoriteter, samt avklare kommunens interne oppfølging og koordinering av dette arbeidet. 8

8 Økonomiavdelingen Virksomhetens leder: Hans Jakob Solheim 1. Virksomhetens oppgaver Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket Keops og dessuten for Porsgrunn Kirkelig Fellesråd og boligstiftelsen. Fakturering og innfordring av kommunale krav. Være støtteapparat vedr. økonomistyring for rådmannen og kommunens virksomheter. Legge til rette for gode prosesser og produkt knyttet til kommunens økonomiforvaltning. 2. Virksomhetens mål Være ajour med fakturahåndtering og føring av regnskapene. Effektive rutiner og prosesser som også bidrar til god økonomistyring. God kvalitet på økonomi-saker som beslutningsgrunnlag for rådmannen og folkevalgte organ. 3. Kvantitative styringsmål Regnskapsbilag, antall i kommuneregnskapet Regnskapsbilag % andel manuelt registrert Antall utsendte fakturaer Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap Regnskap Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Den økte netto-utgiften fra 2007 skyldes primært to forhold, - etablering av innkjøpssamarbeidet i Grenland (GKI) med høyere utgifter samt overføring av 1 årsverk fra Geodata i f.m. etablering av statistikk- og analysefunksjon i avdelingen. Regnskapet viser et resultat med merforbruk på 1 %, - også i har det vært en del utgifter vi har måttet ta som ikke var planlagt og budsjettert med. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,8 14,8 16,0 Sykefravær i prosent 7,2 11,9 6,7 Merknader til sykefraværet i virksomheten: I gikk sykefraværet ned igjen etter å ha ligget over gjennomsnittet i kommunen i 2006 og Fraværet i 08 gjelder langtidsfravær som følge av sykdom. 9

9 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder For andre år på rad ble det også i avgitt revisjonsberetning uten forbehold. Dette er en bekreftelse på at arbeidet med forbedring av rutiner og den faglige kvaliteten på arbeidet har gitt ønskede resultat. Oppgradering til versjon 5.5 av Agresso ble gjennomført i løpet av 2. halvår i h.h.t. plan både m.h.t. fremdrift og kostnad. Oppgradert versjon av Agresso innebærer dels ny, dels forbedret funksjonalitet på web vedr. bl.a. e-handel, budsjettering og periodisering av budsjett. Dette vil være områder det jobbes med å utvikle videre i Det ble i besluttet at rapporteringsverktøyet for BMS også skulle benyttes for virksomhetenes månedsrapportering på økonomi. Det har blitt bruket mye tid sammen med utviklingsavdelingen for å få dette til men ser nå ut til å være på plass for rapporteringen pr. mars

10 Serviceavdelingen Virksomhetens leder: Bergljot Ree Hognestad Kort om avdelingen Serviceavdelingen ble opprettet 1. januar 2006 som følge av OU05 og består av de tidligere virksomhetene: Servicesenter, informasjonsavdeling, arkiv, interkommunal tolketjeneste, trykkeri, administrasjonsavdeling med ansvar for politisk styring og valg. Virksomheten er tillagt svært mange ulike oppgaver. En felles basis for alle er å finne i begrepet Service. 1. Virksomhetens oppgaver Virksomheten arbeider etter en lagbasert organisasjon med utstrakt myndiggjøring og delegert ansvar og har på tvers av gammel struktur fordelt fagansvar. Lagene er basert på oppgavenes karakter og de ansattes kunnskap og erfaringer. Virksomheten har følgende primæroppgaver: Servicesenteret med skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, bostøtte håndtering, Infoland, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler mm. Sentralbordet og trykkeriet: Ivareta sentralbord, trykkerifunksjonen, layout og foto Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm- og telefontolking Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument- og posthåndtering m journalføring og postliste. Arkivverktøy har NOARK godkjent sak/arkivsystem: EDB sak og arkiv. Brukerstøtte, veiledning innen EDB sak og arkiv og opplæring av nye brukere i ESA programvare. Ekspedering av publikumshenvendelser. Kommunikasjon: Informasjonsstrategier, utvikle og følge opp kommunens nettsider / intranett og internett, profilerings og markedsføringstjenester. Tjenestekatalogen: Oppfølging av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR og trossamfunn, fakturering av byggesaksgebyr og legeregninger. Barnehage: Opptak og plassfordeling via elektroniske søknader Transport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnegage Indre tjenester: Godtgjøringer til politikere, meldepliktige personaltjenester for flere andre virksomheter, økende antall oppgaver for andre virksomheter. Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m. Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltak Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbiler Ad. hoc lag: Opprettes etter behov, f. eks valg 2. Virksomhetens mål Vi har som mål å yte positivt opplevd og kvalitativt god service eksternt og internt på alle våre områder. Vi skal sikre at våre tjenester til politikere, administrasjonen og innbyggerne skal fungere løpende i henhold til frister, effektivt og med opplevd god service. Porsgrunn skal være en åpen kommune der informasjonen om kommunens tjenester og virksomheter er lett tilgjengelig. 11

11 Servicesenter Porsgrunn skal være innfallsporten til alle offentlige tjenester i kommunen, være det naturlige sted innbyggerne oppsøker for å få hjelp, være innfallsporten til all offentlig informasjon, og sørge for at innbyggernes interesser blir ivaretatt. Yte gode tjenester overfor politikere og publikum slik at demokratiske prosesser kan finne sted Tilfredsstille brukernes behov for tolke- og oversettertjenester 3. Kvantitative styringsmål / Antall saker til politisk behandling Antall avholdte politiske møter med sekretær Antall bevillinger/skjenke, salg servering Antall saker i ESA Antall journalført post/ inn og ut Fremfinning saker ansatte og publikum Antall besøkende på internettportalen * Antall nyheter på hjemmesidene Antall besøkende på internettportalen pr. dag, gj.snitt Antall kopier trykket på trykkeriet Antall fargekopier Trykkeoppdrag/lag og foreninger 52(35lag) 46(33lag) 40(23lag) Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt Bostøttesøknader * TT- kort Søknad om å disponere kommunale areal Barnehagesøknader v/ hovedopptak Kommunale bostøttesøknader Tilskudd VAR Info- Land Ledsagerbevis Kommune og skattekasse Tilskuddsbehandling/17.mai/Trossamfunn /114 Fakturering * Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev Tolketimer Skien kommune Tolketimer Porsgrunn kommune Tolketimer andre private private * Omlegging av HB-bostøtte ca. 55 nye søkere hver mnd. ca. 900 saker får enkeltvedtak hver mnd. 4. Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap Regnskap Serviceavdelingen Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter ,7 Sum inntekter ,8 Forbruk i % Nettoutgift ,9 100,3 12

12 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,35 31,5 31,5 Sykefravær i prosent 7,1 12,0 6,5 Sykefravær: Det arbeides kontinuerlig for å få ned sykefraværet etter vedtatte retningslinjer. Dette gir tydelige og målbare resultater. Arbeidet fortsetter i Spesielle utfordringer og satsingsområder Kontinuerlig kompetanseheving ansatte Vært er formidabel økning i saker til pol behandl. Budsjettmessig og ressursmessig utfordring. En målsetning har vært å få antallet kopier ned for spare miljø, utgifter og arbeid med trykking. Tallene viser i stedet en formidabel økning i antall kopier trykkeriet har formidlet. Styringsgruppa for tolketjenesten har av ulike årsaker ikke fungert en tid. I løpet av høsten har det vært høyt prioritert å få gode rutiner for arbeidet i styringsgruppa for Grenland tolketjeneste 13

13 IKT-avdelingen Virksomhetens leder: Terje Odden 1. Virksomhetens oppgaver IKT-avdelingen skal yte tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner. 2. Virksomhetens mål Levere en kostnadseffektiv og stabil drift av Porsgrunn kommunes IKT infrastruktur. I samarbeid med virksomhetene sørge for at dagens IKT-systemer utnyttes best mulig. 3. Kvantitative styringsmål Ant. innmeldte / løste oppdrag egne og innmeldte 2497 / / /1990 Ant. bestillinger IKT-utstyr Ant. servere i administrasjonsnettet/elevnettet / /20 Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet Ant. Pc-er i skolenettet Tallet på antall henvendelser har totalt sett økt da det også i har blitt meldt inn feil fra skolenettet. For administrasjonsnettet, som er målt tidligere år, er det en nedgang til 1523 saker innmeldt. 4. Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap Regnskap IKT-avdelingen Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter ,1 Sum inntekter ,3 Forbruk i % Nettoutgift ,8 108,6 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: ,- av underskuddet stammer fra feilføring av lønn til webmaster, som skulle vært ført på prosjekt. Resterende underskudd stammer i hovedsak fra økt linjeleie og telefoni. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 12,8 6,5 11,3 Merknader til endringer i tallet på medarbeidere i virksomheten: 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Utvidelse av elevnettet i forhold til bevilgede prosjektmidler Virtualisering av servere Nye internettsider 14

14 Utviklingsavdelingen Virksomhetens leder: Kjell Meen 1. Virksomhetens oppgaver: Avdelingen har oppdrag innenfor samfunnsutvikling, virksomhetstøtte, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og noen driftsoppgaver. Vi har bred kompetanse og lang erfaring på de fleste relevante fagområder. Virksomheten skal bidra til å utarbeide og utforme kommunens overordnede planer/styringsverktøy på en slik måte at de blir retningsgivende og nyttige for kommunens innsats i samfunnsutviklingen. Avdelingen er pådriver i forhold til oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel. Virksomheten skal bistå i og ta initiativ til tverrfaglige prosjekter eller utviklingsarbeid i kommuneorganisasjonen ved å være deltakere, prosjektledere og/eller koordinatorer. Virksomheten skal gi direkte virksomhetsstøtte og arbeide aktivt sammen med ulike virksomheter for å utvikle og øke kvaliteten på kommunale tjenester. Virksomheten skal bistå i intern og ekstern saksbehandling og utredning. Virksomheten tilbyr et mangfold av kurs innen lederopplæring, grunnskole, helse, omsorg og andre områder etter nærmere ønsker og avtaler. 2. Virksomhetens mål Vi skal bidra både i kommuneorganisasjonen og i kommunesamfunnet i forhold til støtte, utfordring, oppfølging og utvikling. Avdelingen kjennetegnes av kvalitet, virksomhetsstøtte, kreativitet og kompetanse. Vi foretar en rask og hensiktsmessig avklaring av hvilke oppgaver vi kan påta oss, og sørger for en effektiv gjennomføring 3. Kvantitative og kvalitative styringsmål Saker ulike Utvalg: Antall saker formannskapet Antall saker BUK Antall saker Utvalg for helse og omsorg Antall saker Utvalg for plan og kommunalteknikk Antall saker til videre behandling i Bystyret Antall saker Ungdomsutvalget Antall saker Klagenemda Antall saker Eldrerådet Antall arrangerte kurs/kompetansetilbud Antall påmeldte i alt på disse Generell medarbeidertilfredshet 4,75 4,4 4,1 15

15 4. Bruk av økonomiske - og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap Regnskap Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter ,4 Sum inntekter ,2 Forbruk i % Nettoutgift ,7 93,7 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Inntektene for ble betydelig større enn budsjettert, blant annet refusjon fra andre kommuner kr Refusjon fra fylkeskommunen for arbeid med felles parkeringsordning i Grenland. kr ,- var ikke budsjettert. Refusjon fra private var på hele kr ,-. Beløpet til kommunens drift av på kr ,- er ikke blitt belastet. Kr til kontrollprosjektet er inntektsført i, dette skal i stor grad brukes til lønn i Utgifter til programvare til Kvalitetsdokumentasjon og BMS, kr , ble ikke bokført før i Utgiftene tilhørere egentlig budsjettåret. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,8 18,2 19,6 Sykefravær i prosent 4,7/6,8 3,3 4,2 Kommentarer: Korttidssykefraværet er jevnt lavt. Langtidsfravær har økt noe pga. planlagt fravær av helsemessige årsaker. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Samfunnsutvikling er en viktig del av Utviklingsavdelingens oppgaver. Sammenhengen mellom kommunens overordnede planer og organisasjons- og samfunnsutviklingen er viktig. Avdelingen er en pådriver i arbeidet med bedriftskultur og dette arbeidet pågår kontinuerlig spesielt ute i den enkelte virksomhet ved hjelp av gode verktøy til dette arbeidet. En hovedinnsats på samfunnsutviklingsområdet har vært rullering av kommunens arealdel. Arbeidet ble fullført i, et arbeid som har stått i fokus siden Arbeidet med Kommunedelplan for Bergsbygda startet opp høsten Målsettingen om sluttføring i løpet av ble litt forskjøvet fordi planen ble lagt ut på ny høring med 2.gangs behandling våren Avdelingen har hatt en sentral rolle i arbeidet med Boligsosial handlingsplan, Rusplan, Familiesenter og diverse analyser. Virksomhetslederopplæringen har fortsatt en viktig rolle, høsten startet er nytt lederutvikling og lederopplæringsprogram som varer ut Mellomlederprogrammet som startet høsten 2007 med ca 110 deltakere ble sluttført våren. 16

16 Kompetanseheving og opplæringsplaner til alle ansatte i kommunen står høyt i fokus. Avdelingen tilbyr hvert halvår nye opplæringstilbud for ulike målgrupper. Antall kurs er litt redusert siste halvår, Det er arrangert noe færre kurs innenfor skole på grunn av satsingen på kvalitetsarbeidet i skole og barnehage. Planen Kvalitet i barnehage og skole -201 med fire satsingsområder: ledelse på alle nivå, vurdering for læring, læringsfremmende atferd og grunnleggende ferdigheter med vekt på lesing og IKT ble vedtatt Utviklingsavdelingen deltar i alle fire arbeidsgruppene som alle er godt i gang med framdriftsplaner og tiltak. Arbeidet med balansert målstyring, BMS, har hatt stort fokus siste år, nå regner vi med at edbverktøyet som alle virksomheter og rådmannsnivået kan utnytte endelig er fullt operativt i løpet av februar Arbeidet har tatt mye lenger tid enn planlagt, blant annet på grunn av endinger hos leverandør. Nå gjenstår bruk og analyse og forbedringsarbeid ved hjelp av balansert målstyring "Kvalitetslosen", et verktøy for å sikre gode prosedyrer og rutiner, er igangsatt og snart fullført i de fleste kommunalsjefområdene, bortsett fra by- og kulturutvikling, som starter opp arbeidet i løpet av HMS-rutiner og prosedyrer skal legges inn. Arbeidet innenfor omsorg, helse og velferd samt skole og barnehage vært omfattende, tidkrevende og så langt med positive tilbakemeldinger fra brukerne. Alle avdelingene i formannskapsområdet har lagt sine prosedyrer klar til innleggelse i verktøyet. Porsgrunn ble med i pulje II Kvalitetskommuneprogrammet med prosjektstart høsten Dette programmet er et samarbeid mellom Staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene. Prosjektet varer ut Avdelingen har en sentral rolle i prosjektet både som pådriver og veileder med to prosjektledere i hver sin halve stilling engasjert i prosjektperioden ut I tillegg er avdelingen sterkt engasjert i delprosjekt 2: Fjerning av uønsket deltid og delprosjekt 6:Kvalitet i omsorg. Kvalitet i omsorg henger også i lag med kvalitetslosen og avvikshåndtering. I arbeidet med felles parkeringsordning for Grenland ser vi på muligheter for et samarbeid om parkeringsordning for Skien og Porsgrunn kommuner ved reduksjon av langtids arbeidsparkering i bysentrene ved parkeringsavgifter eller fjerning av parkeringsplasser. Kortidsparkering og boligparkering skal prioriteres. 17

17 Kemnerkontoret Virksomhetens leder: Arnstein Abrahamsen 1. Virksomhetens oppgaver Skatteregnskap: Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap. Skatteavregning for de forskudds-/etterskuddspliktige skattyterne. Registrere lønns-/trekkoppgaver. Skatteinnfordring: Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, forhåndsskatt, resterende skatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker. Arbeidsgiverkontroll: Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. I tillegg har vi sekretariatsfunksjonen for skatteutvalget. 2. Virksomhetens mål Skatte- og avgiftsregnskapene skal være korrekte og a jour. Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Arbeidsgiverkontrollen skal være synlig i sitt kontrollarbeid. Oppdatert HMS-system. Brukerne skal få god service. Skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø. 3. Kvantitative styringsmål Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) Påleggstrekk (antall) Utleggsforretninger Konkursbegjæringer Søknader behandlet i skatteutvalget Antall bokettersyn hos arbeidsgivere Avdekkede beløp (1000 kr.) Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett 130 Kemnerkontoret Avvik Sum utgifter ,0 Sum inntekter ,8 Forbruk i % Nettoutgift ,8 83,6 18

18 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: God økonomistyring, ekstraordinære gebyrinntekter og lengre vakanse i tre stillinger er hovedårsakene til det positive resultatet. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,0 16,0 16,0 Sykefravær i prosent 3,5 8,2 7,0 Kommentarer: Sykefraværet henger sammen med langvarig fravær på grunn av kronisk sykdom. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Måloppnåelse i forhold til krav satt fra overordnet myndighet. Nær alle målkrav gitt av Skattedirektoratet via Skatt Sør på innfordret forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, resterende skatt og restskatt ble oppnådd. Daglig drift av det nye skatteregnskapet SOFIE. Til tross for mange barnesykdommer i det nye skatteregnskapet har en klart å være à jour med avleggelse av de periodiske oppgjørene, og har i tillegg nå fått til en god innfordringsproduksjon. Rekruttere nye medarbeidere. Flere medarbeidere gikk til bedre betalte jobber samtidig som vi selv slet med å finne nye personer med tilstrekkelig kompetanse. Dette medførte lengre vakanser, og at nyansatte måtte gjennomføre kurs i regi av Høyskolen i Agder. Oppdatert HMS-system. Arbeidet med å få på plass et nytt og ajourført HMS-system ble sluttført i første halvår. Skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er satt av tid til å virkeliggjøre virksomhetens verdier og i tillegg er det arrangert sosiale samlinger på fritiden for å styrke samholdet. 19

19 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Virksomhetens leder: Margit Kiland 1. Virksomhetens oppgaver Daglig drift av hovedbiblioteket og Stridsklev filial. Bibliotekfaglige oppgaver, publikumsvakter, oppsøkende bibliotektjeneste/ Boken kommer, markedsføring, klasseundervisning/brukerorienteringer, utstillinger og arrangement. IKT (egen server, drift av biblioteksystemet Bibliofil og publikums-pcer, utvikling av bibliotekets hjemmesider på internett), saksbehandling på bibliotekområdet, administrative oppgaver innenfor økonomi og personalområdet. 2. Virksomhetens mål Fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille til rådighet bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Ha et tilbud til barn og voksne, og legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Oppfylle forpliktelsene som ledd i et nasjonalt biblioteknettverk. (Bibliotekloven 1). Porsgrunn bibliotek skal være senter for litteratur, informasjon og kunnskapsformidling basert på kvalitet, aktualitet og variasjon.. (Hovedmål vedtatt av Bystyret i Bibliotekplan for Porsgrunn kommune 1995.) 3. Kvantitative styringsmål* Samlet utlån Utlån per innbygger Porsgrunn 5,68 5,69 5,43 Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,20 5,12 Utlån per årsverk Porsgrunn Barns andel av utlånte bøker Barns andel av utlån andre media (video/dvd, musikk, lydbøker m.m.) 41, ,9 37,1 43,6 36,3 Antall arrangement og brukerorienteringer Herav arrangement for barn Besøk ved arrangement og brukerorienteringer Samlet besøk Samlet besøk bibliotekets hjemmesider Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap Porsgrunn bibliotek Regnskap 2007 Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,4 20

20 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: I forhold til inngåtte avtaler var årsbudsjettet for underbudsjettert på del driftsposter. Dette er det nå tatt høyde for i konsekvensjustert budsjett for Bibliotekets prognoser har gjennom hele året likevel gått ut på at regnskapet skulle gå i balanse. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,9 14,9 14,9 Sykefravær i prosent 15,1 9,7 9,1 Merknader til sykefraværet i virksomheten: Sykefraværet har gått noe ned fra Biblioteket har fokus på forpliktelsene som ligger i IA-avtalen om oppfølging av sykemeldte. Kortidsfraværet er lavt, og sykefraværet skyldes i all hovedsak langtidssykemeldte. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Den største utfordringen blir å sikre utviklingen av et moderne bibliotektilbud til kommunens innbyggere og for å nå dit er det valgt følgende satsingsområder: Øke utlånet/styrke mediabudsjettet: Utlån av media er bibliotekets kjernetjeneste. Redusert mediebudsjett har ført til utlånsnedgang de siste åra. I 2007 økte utlånet som følge av en ekstrabevilging på kr som dessverre ikke ble videreført. I skyldes noe av utlånsnedgangen at hovedbiblioteket måtte holde stengt i 3 uker for å få montert innleveringsautomat. Den viktigste grunnen til nedgangen, er likevel manglende bevilgninger til innkjøp av bøker og andre media. Ventelistene på de mest etterspurte bøkene øker, og det er umulig for biblioteket å imøtekomme publikums etterspørsel etter aktuelle bøker, lydbøker, språkkurs m.m. Innholdet i bibliotektjenesten d.v.s kvaliteten, aktualiteten og bredden i medietilbudet, har over år blitt kraftig svekket, og det er fare for at den negative utviklingen vil fortsette. Videreføre IKT-utviklinga: Driften av hovedbiblioteket er nå betydelig effektivisert ved hjelp av utlåns- og innleveringsautomater. Som følge av automatiseringen, ble det i gjennomført et internt omstillingsarbeid som har gjort det mulig å øke åpningstida ved hovedbiblioteket med 14 timer fra 41 til 55 timer (34.1%) pr. uke. Den økte tilgjengeligheten er viktig for utviklingen av biblioteket som møteplass for innbyggere. Digitaliseringen vil bli videreført i 2009 ved overgang til alarmsystem basert på radiobrikker. Utvikle kulturarena og møteplass: Hovedbiblioteket bør utvikles videre som kulturarena og møteplass med alternative aktiviteter med eksempelvis PC-stasjoner/spillkonsoller for barn og ungdom, en fleksibel scene for forfatterbesøk, barneteater m.m. og muligens et enkelt kafetilbud. Det er i den sammenheng viktig å styrke bibliotekets tilbud av aviser og tidskrifter, også i digital form. Møbler og inventar slites og må jevnlig skiftes ut for å opprettholde biblioteket som attraktiv møteplass. På sikt bør det opprettes en egen stilling som formidlingsbibliotekar for å inititiere og legge til rette for arrangement og andre formidlingsaktiviteter. 21

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3020-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo HMS-RAPPORT FRA VIRKSOMHETENE 3. KVARTAL 2011 Forslag til vedtak:

Detaljer

Årsberetning 2011. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2011. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personal- og organisasjonsutvikling...5 Økonomiavdelingen...7 Service- og administrasjonsavdelingen...9

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN,

Detaljer

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9 Utviklingsavdelingen...11 Serviceavdelingen...14

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10 3 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 10 Service og administrasjonsavdelingen... 12 IKTavdelingen... 14 Kemnerkontoret... 16

Detaljer

Årsberetning 2013. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2013. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2013 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen...

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 3 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal- og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 8 Service- og administrasjonsavdelingen... 10 IKT-avdelingen... 13 Kemnerkontoret...

Detaljer

Årsberetning 2014. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2014. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2014 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen...

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/9-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.01.2014 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte Dato: Tirsdag 14.01.2014 Tid: Kl 0900-1600 Sted: Rådhuset, Møterom 3.

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2016 side

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-5 053 &14 KULTUR Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 1. Faglig og personlig 5,0

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213 TERTIALRAPPORT KULTURSEKTOREN - 1. TERTIAL 2017 Rådmannens innstilling Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Det

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 10.05.2007 Revidert 10.10.2007 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010 Innhold i presentasjonen Organisasjon Visjoner og mål Styrets arbeid Resultater og erfaringer i 2009 Balansert målstyring (BMS) Brukerundersøkelser

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 04-2013 Årlig melding 2012 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2012 for Pasientreiser

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Ansatteoversikt Arb.sted Arb.sted Gj.snittsalde r Kjønn Antal l Årsverk 253300 0 Steinkjer vg skole 51 Menn 125 111,4 49 Kvinner 120 106,5 50 Totalt 245 217,9

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Publikum. Kommunens innbyggere

Publikum. Kommunens innbyggere Aktivitetsplan 2016 for Tana kommune 4. artikkel: Basis og betjeningsdelen Strategier i samarbeidsavtalen Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører Pkt. 1: Kommunikasjon og informasjon. I følge

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011. Kommunestyret 10. mai 2012

Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011. Kommunestyret 10. mai 2012 Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011 Kommunestyret 10. mai 2012 1 Hvor mange hjemler har vi totalt, og hva betyr opprydding i hjemmelsregisteret? Økning på 15 årsverk fra 2010 til 2011 7 årsverk

Detaljer

Sammen klatrer vi høyest

Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken Barnehage 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i! Vi starter dette året som en 3 avdelings

Detaljer