PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008. Årsberetning 2008. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn"

Transkript

1 PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn

2 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9 Serviceavdelingen...11 IKT-avdelingen...14 Utviklingsavdelingen...15 Kemnerkontoret...18 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR...20 Porsgrunn bibliotek...20 Filmsenteret Charlie...22 Kultur, idrett og fritid...23 Brattås barnehage...27 Frednes barnehage...29 Hovenga og Radehuset barnehage...30 Lundelia barnehage...33 Lyngveien barnehage...35 Vallermyrene barnehage...36 Flåtten barnehage...38 Skrukkerød barnehage...40 PP-tjenester...42 Bergsbygda skole...45 Borge skole...47 Brattås skole...49 Brevik oppvekstsenter...51 Grønli skole...53 Heistad skole...55 Hovet skole...57 Klevstrand skole...59 Langangen skole...61 Myrene skole...63 Stridsklev skole...65 Tveten virksomhet...67 Vestsiden oppvekstsenter...69 Heistad ungdomsskole...71 Kjølnes ungdomsskole...73 Stridsklev ungdomsskole...75 Tveten ungdomsskole...77 Porsgrunn kommunale kulturskole...78 Porsgrunn voksenopplæringssenter...80 Klokkerholmen m.v...83 Saturnvegen barne- og ungdomssenter...85 Barnevern

3 RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG...89 Tjenestekontoret...89 Familiehelsetjenester...92 Legetjenester og miljørettet helsevern...94 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg...96 Sosial- og flyktningetjenesten Frednes sykehjem Doktorløkka St.Hansåsen sykehjem Brevik sykehjem Mule sykehjem Helse- og aktivitetssentrene Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Stridsklev Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Brevik Hjemmetjenesten Herøya Miljøarbeidertjenesten Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Byutvikling Brann og feiervesenet GeoData Bygge- og eiendomsavdelingen Byggdrift Renhold Kommunalteknikk

4 RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personalavdelingen Virksomhetens leder: Inger Engen 1. Virksomhetens oppgaver Personalavdelingen som ledes av personalsjef, består av fagavdelingene HMS og Lønn- og personal, og hver fagavdeling ledes av hver sin fagleder. HMS området fagleder Tore Nygaard Ansvar for utvikling/vedlikehold overordnet HMS-system for Porsgrunn kommune Opplæring i HMS-arbeid i virksomhetene Oppfølging av 12-punktsplan/tiltaksplan for sykefraværsarbeide Opplæring i IA-avtale og sykefraværsarbeide Bistå virksomhetene i oppfølging av langtidssykemeldte Samarbeide med NAV, ibedrift og andre eksterne samarbeidspartnere Bistå i russaker Bistå virksomhetene i arbeidsmiljøprosesser Ajourhold av rutinehåndbøker Ansvar for oppfølging av BHT-avtalen Sekretariat for HAMU og AKAN Lønns- og personal området fagleder Øyvind Andreassen Rådgivning innenfor personalområdet i henhold til lov- og avtaleverk Bidra i utarbeidelse og revisjon av personalpolitiske dokumenter Lønnsregistrering og utbetaling Lokale lønnsforhandlinger Registrering av sykemeldinger og fødselspermisjon og utarbeide refusjonskrav Kontakt med KLP og STP Fraværsrapportering og statistikker Utvikle og forvalte personalsosiale ordninger Bidra i utvikling og effektivisering av rutiner gjennom utnyttelse av personaldataverktøyet NLP og andre databaserte forsystemer Stillingsannonsering Faglig ansvarlig Jan Hovinbøle Lærlingeordningen Seniorpolitikk/Livsfasepolitikk Sysselsetting av språklige minoriteter Vikartjeneste for skole og barnehager Friskvernstiltak for ansatte 2. Virksomhetens mål Overordnet mål for avdelingen er å være en god støttespiller for ansatte og virksomhetene. Hver fagavdeling skal sikre at virksomhetene får nødvendig bistand til det som for dem ikke er faglige utfordringer i forhold til tjenesteproduksjonen. Videre må medarbeiderne opprettholde spisskompetanse innenfor sine fagområder for å bidra til å effektivisere og utvikle tjenester, gi veiledning og bidra i utarbeiding av gode rutiner. 5

5 3. Kvantitative styringsmål HMS området Veiledningssamtaler Attføring: Omplassering i fast stilling Omplassert i vikariat Lønns- og personalområdet Antall lønnsoppgaver Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) Antall utlønninger pr måned januar hvert år Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr) Antall averterte stillinger - ekstern utlysning * intern utlysing 70 Antall protokoller ved lokale forhandlinger ** * I tillegg var det generell fellesutlysning for lærerstillinger og sommervikarer. ** Hver protokoll inneholder opprykk for ulikt antall personer. Lærlingordningen Antall lærlinger* Antall beståtte fagbrev Antall meget godt bestått Antall lærekandidater Antall avbrudd (midlertidige) 5 Antall kontrakter som har gått til heving (avsluttet uten fagprøve) 7 * Antall lærlinger pr Økningen i er i helsefaget og noe i barn- og unge, mens det er nedgang i de øvrige fag. Sysselsettingstiltak Språklige minoriteter som arbeidssøkere Fikk fast arbeid Delvis sysselsatt Gjennomførte veiledningssamtaler AMO kurs Sysselsatt med bruk av lønnstilskudd Praksisplass Godkjenning av utenlandsk utdanning Vikartjenesten Antall formidlet vikarer / skoler Antall formidlet vikarer /barnehager Antall formidlet vikarer /SFO Bestilte oppdrag totalt 1085 *Uløste oppdrag totalt 170 Formidlete oppdrag totalt * Mengden av uløste oppdrag, nå synliggjort i egen kolonne, har vært økende i. 6

6 SOLA-prosjektet SOLA deltagelse av kommunalt ansatte Aktivitetstilbud til ansatte Antall ansatte som er reg. som brukere Aerobic - 2 dager /uke Bruk av svømmehallen på Kjølnes Svingkurs på Gamle Posten Kostholdskurs (Nytt i ) 92 Grunnkurs i golf (Grønt kort) (Nytt i ) 23 Dans i skolen Alle elever og lærere 7 skoler Avviklet 4. Bruk av økonomiske og personellressurser/ Personalavdelingen 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap Budsjett Avvik 120 Personalavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,4 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Avviket skyldes høyere refusjoner enn budsjettert både når det gjelder sysselsettingstiltak og sykerefusjon for avdelingen totalt sett. I var budsjettet for Sysselsettingstiltak og Lærlingeordningen romslig i forhold til antall personer som har vært inne i ordningene. Dette har sin bakgrunn i henholdsvis lav arbeidsledighet og at antallet lærlinger dette året ikke er fullt utnyttet gjennom hele året. Avsatte midler til lønnstilskudd innen HMS gjenstår med betydelig beløp. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Faste stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr HMS inkl HVO 5* 4,80 4,70 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,95* 21,35* Herav: Lønns- og personalavdelingen, Frikjøpte tillitsvalgte + sekretær 21 16,00 5,95 16,20 5,15 Sykefravær i prosent ny virksomhet samlet 9,6 8,8 8,4 *Inkl. tillitsvalgte på frikjøp Andel frikjøp av tillitsvalgte kan variere noe fra år til år avhengig av medlemstall i den enkelte fagforening og resultat av avtaler som blir inngått med utgangspunkt i Hovedavtalens bestemmelser. Vedr. sykefravær i avdelingen har det vært arbeidet med tilrettelegging og oppfølging. 7

7 5 Spesielle utfordringer og satsingsområde Oppfølging av sykmeldte, spesielt for å holde frister for utbetaling av lønn Oppfølging av nye12 punkts handlingsplan for å redusere sykefravær Systematisk gjennomgang av overordnet HMS-system Opplæring i IA-avtale og sykefraværsrutiner og HMS-arbeid Utarbeidelse av rutiner for trusler og vold Deltagelse i kvalitetskommuneprogrammet Nærværsplan på virksomhetsplan (forståelse av nærvær) Lokale forhandlinger i kap. 4 som følge av pottens størrelse på 9,2 mill. som er det høyeste beløp som er avsatt ved tariffoppgjør noen gang. Effektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver gjennom opplæring og bruk av personaldatasystemet på WEB og gjennom integrering mellom forsystemer som Capitech Tid og Extens Overføring av elektroniske timelister fra omsorg igangsatt for flere virksomheter Forbedring av rutiner for overføring av lønn til regnskap og innberetning av elektronisk kommunikasjon Felles opplæring i Hovedavtalen tillitsvalgte og arbeidsgiver Etablert HMS-system for egen avdeling og internkontroll for avdelingen Videreutvikle kommunens aktivitetstilbud i et nærværsperspektiv. Evaluere og avklare forhold rundt fremtidig seniorpolitikk Oppfølging, videreutvikling og kvalitetssikring av arbeide med lærlinger som en del av kommunens rekrutteringsarbeide. Utnytte effekten av overføring av ressurser til NAV i forbindelse i integreringsarbeidet for språklige minoriteter, samt avklare kommunens interne oppfølging og koordinering av dette arbeidet. 8

8 Økonomiavdelingen Virksomhetens leder: Hans Jakob Solheim 1. Virksomhetens oppgaver Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket Keops og dessuten for Porsgrunn Kirkelig Fellesråd og boligstiftelsen. Fakturering og innfordring av kommunale krav. Være støtteapparat vedr. økonomistyring for rådmannen og kommunens virksomheter. Legge til rette for gode prosesser og produkt knyttet til kommunens økonomiforvaltning. 2. Virksomhetens mål Være ajour med fakturahåndtering og føring av regnskapene. Effektive rutiner og prosesser som også bidrar til god økonomistyring. God kvalitet på økonomi-saker som beslutningsgrunnlag for rådmannen og folkevalgte organ. 3. Kvantitative styringsmål Regnskapsbilag, antall i kommuneregnskapet Regnskapsbilag % andel manuelt registrert Antall utsendte fakturaer Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap Regnskap Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Den økte netto-utgiften fra 2007 skyldes primært to forhold, - etablering av innkjøpssamarbeidet i Grenland (GKI) med høyere utgifter samt overføring av 1 årsverk fra Geodata i f.m. etablering av statistikk- og analysefunksjon i avdelingen. Regnskapet viser et resultat med merforbruk på 1 %, - også i har det vært en del utgifter vi har måttet ta som ikke var planlagt og budsjettert med. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,8 14,8 16,0 Sykefravær i prosent 7,2 11,9 6,7 Merknader til sykefraværet i virksomheten: I gikk sykefraværet ned igjen etter å ha ligget over gjennomsnittet i kommunen i 2006 og Fraværet i 08 gjelder langtidsfravær som følge av sykdom. 9

9 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder For andre år på rad ble det også i avgitt revisjonsberetning uten forbehold. Dette er en bekreftelse på at arbeidet med forbedring av rutiner og den faglige kvaliteten på arbeidet har gitt ønskede resultat. Oppgradering til versjon 5.5 av Agresso ble gjennomført i løpet av 2. halvår i h.h.t. plan både m.h.t. fremdrift og kostnad. Oppgradert versjon av Agresso innebærer dels ny, dels forbedret funksjonalitet på web vedr. bl.a. e-handel, budsjettering og periodisering av budsjett. Dette vil være områder det jobbes med å utvikle videre i Det ble i besluttet at rapporteringsverktøyet for BMS også skulle benyttes for virksomhetenes månedsrapportering på økonomi. Det har blitt bruket mye tid sammen med utviklingsavdelingen for å få dette til men ser nå ut til å være på plass for rapporteringen pr. mars

10 Serviceavdelingen Virksomhetens leder: Bergljot Ree Hognestad Kort om avdelingen Serviceavdelingen ble opprettet 1. januar 2006 som følge av OU05 og består av de tidligere virksomhetene: Servicesenter, informasjonsavdeling, arkiv, interkommunal tolketjeneste, trykkeri, administrasjonsavdeling med ansvar for politisk styring og valg. Virksomheten er tillagt svært mange ulike oppgaver. En felles basis for alle er å finne i begrepet Service. 1. Virksomhetens oppgaver Virksomheten arbeider etter en lagbasert organisasjon med utstrakt myndiggjøring og delegert ansvar og har på tvers av gammel struktur fordelt fagansvar. Lagene er basert på oppgavenes karakter og de ansattes kunnskap og erfaringer. Virksomheten har følgende primæroppgaver: Servicesenteret med skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, bostøtte håndtering, Infoland, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler mm. Sentralbordet og trykkeriet: Ivareta sentralbord, trykkerifunksjonen, layout og foto Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm- og telefontolking Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument- og posthåndtering m journalføring og postliste. Arkivverktøy har NOARK godkjent sak/arkivsystem: EDB sak og arkiv. Brukerstøtte, veiledning innen EDB sak og arkiv og opplæring av nye brukere i ESA programvare. Ekspedering av publikumshenvendelser. Kommunikasjon: Informasjonsstrategier, utvikle og følge opp kommunens nettsider / intranett og internett, profilerings og markedsføringstjenester. Tjenestekatalogen: Oppfølging av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR og trossamfunn, fakturering av byggesaksgebyr og legeregninger. Barnehage: Opptak og plassfordeling via elektroniske søknader Transport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnegage Indre tjenester: Godtgjøringer til politikere, meldepliktige personaltjenester for flere andre virksomheter, økende antall oppgaver for andre virksomheter. Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m. Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltak Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbiler Ad. hoc lag: Opprettes etter behov, f. eks valg 2. Virksomhetens mål Vi har som mål å yte positivt opplevd og kvalitativt god service eksternt og internt på alle våre områder. Vi skal sikre at våre tjenester til politikere, administrasjonen og innbyggerne skal fungere løpende i henhold til frister, effektivt og med opplevd god service. Porsgrunn skal være en åpen kommune der informasjonen om kommunens tjenester og virksomheter er lett tilgjengelig. 11

11 Servicesenter Porsgrunn skal være innfallsporten til alle offentlige tjenester i kommunen, være det naturlige sted innbyggerne oppsøker for å få hjelp, være innfallsporten til all offentlig informasjon, og sørge for at innbyggernes interesser blir ivaretatt. Yte gode tjenester overfor politikere og publikum slik at demokratiske prosesser kan finne sted Tilfredsstille brukernes behov for tolke- og oversettertjenester 3. Kvantitative styringsmål / Antall saker til politisk behandling Antall avholdte politiske møter med sekretær Antall bevillinger/skjenke, salg servering Antall saker i ESA Antall journalført post/ inn og ut Fremfinning saker ansatte og publikum Antall besøkende på internettportalen * Antall nyheter på hjemmesidene Antall besøkende på internettportalen pr. dag, gj.snitt Antall kopier trykket på trykkeriet Antall fargekopier Trykkeoppdrag/lag og foreninger 52(35lag) 46(33lag) 40(23lag) Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt Bostøttesøknader * TT- kort Søknad om å disponere kommunale areal Barnehagesøknader v/ hovedopptak Kommunale bostøttesøknader Tilskudd VAR Info- Land Ledsagerbevis Kommune og skattekasse Tilskuddsbehandling/17.mai/Trossamfunn /114 Fakturering * Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev Tolketimer Skien kommune Tolketimer Porsgrunn kommune Tolketimer andre private private * Omlegging av HB-bostøtte ca. 55 nye søkere hver mnd. ca. 900 saker får enkeltvedtak hver mnd. 4. Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap Regnskap Serviceavdelingen Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter ,7 Sum inntekter ,8 Forbruk i % Nettoutgift ,9 100,3 12

12 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,35 31,5 31,5 Sykefravær i prosent 7,1 12,0 6,5 Sykefravær: Det arbeides kontinuerlig for å få ned sykefraværet etter vedtatte retningslinjer. Dette gir tydelige og målbare resultater. Arbeidet fortsetter i Spesielle utfordringer og satsingsområder Kontinuerlig kompetanseheving ansatte Vært er formidabel økning i saker til pol behandl. Budsjettmessig og ressursmessig utfordring. En målsetning har vært å få antallet kopier ned for spare miljø, utgifter og arbeid med trykking. Tallene viser i stedet en formidabel økning i antall kopier trykkeriet har formidlet. Styringsgruppa for tolketjenesten har av ulike årsaker ikke fungert en tid. I løpet av høsten har det vært høyt prioritert å få gode rutiner for arbeidet i styringsgruppa for Grenland tolketjeneste 13

13 IKT-avdelingen Virksomhetens leder: Terje Odden 1. Virksomhetens oppgaver IKT-avdelingen skal yte tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner. 2. Virksomhetens mål Levere en kostnadseffektiv og stabil drift av Porsgrunn kommunes IKT infrastruktur. I samarbeid med virksomhetene sørge for at dagens IKT-systemer utnyttes best mulig. 3. Kvantitative styringsmål Ant. innmeldte / løste oppdrag egne og innmeldte 2497 / / /1990 Ant. bestillinger IKT-utstyr Ant. servere i administrasjonsnettet/elevnettet / /20 Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet Ant. Pc-er i skolenettet Tallet på antall henvendelser har totalt sett økt da det også i har blitt meldt inn feil fra skolenettet. For administrasjonsnettet, som er målt tidligere år, er det en nedgang til 1523 saker innmeldt. 4. Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap Regnskap IKT-avdelingen Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter ,1 Sum inntekter ,3 Forbruk i % Nettoutgift ,8 108,6 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: ,- av underskuddet stammer fra feilføring av lønn til webmaster, som skulle vært ført på prosjekt. Resterende underskudd stammer i hovedsak fra økt linjeleie og telefoni. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 12,8 6,5 11,3 Merknader til endringer i tallet på medarbeidere i virksomheten: 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Utvidelse av elevnettet i forhold til bevilgede prosjektmidler Virtualisering av servere Nye internettsider 14

14 Utviklingsavdelingen Virksomhetens leder: Kjell Meen 1. Virksomhetens oppgaver: Avdelingen har oppdrag innenfor samfunnsutvikling, virksomhetstøtte, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og noen driftsoppgaver. Vi har bred kompetanse og lang erfaring på de fleste relevante fagområder. Virksomheten skal bidra til å utarbeide og utforme kommunens overordnede planer/styringsverktøy på en slik måte at de blir retningsgivende og nyttige for kommunens innsats i samfunnsutviklingen. Avdelingen er pådriver i forhold til oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel. Virksomheten skal bistå i og ta initiativ til tverrfaglige prosjekter eller utviklingsarbeid i kommuneorganisasjonen ved å være deltakere, prosjektledere og/eller koordinatorer. Virksomheten skal gi direkte virksomhetsstøtte og arbeide aktivt sammen med ulike virksomheter for å utvikle og øke kvaliteten på kommunale tjenester. Virksomheten skal bistå i intern og ekstern saksbehandling og utredning. Virksomheten tilbyr et mangfold av kurs innen lederopplæring, grunnskole, helse, omsorg og andre områder etter nærmere ønsker og avtaler. 2. Virksomhetens mål Vi skal bidra både i kommuneorganisasjonen og i kommunesamfunnet i forhold til støtte, utfordring, oppfølging og utvikling. Avdelingen kjennetegnes av kvalitet, virksomhetsstøtte, kreativitet og kompetanse. Vi foretar en rask og hensiktsmessig avklaring av hvilke oppgaver vi kan påta oss, og sørger for en effektiv gjennomføring 3. Kvantitative og kvalitative styringsmål Saker ulike Utvalg: Antall saker formannskapet Antall saker BUK Antall saker Utvalg for helse og omsorg Antall saker Utvalg for plan og kommunalteknikk Antall saker til videre behandling i Bystyret Antall saker Ungdomsutvalget Antall saker Klagenemda Antall saker Eldrerådet Antall arrangerte kurs/kompetansetilbud Antall påmeldte i alt på disse Generell medarbeidertilfredshet 4,75 4,4 4,1 15

15 4. Bruk av økonomiske - og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap Regnskap Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter ,4 Sum inntekter ,2 Forbruk i % Nettoutgift ,7 93,7 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Inntektene for ble betydelig større enn budsjettert, blant annet refusjon fra andre kommuner kr Refusjon fra fylkeskommunen for arbeid med felles parkeringsordning i Grenland. kr ,- var ikke budsjettert. Refusjon fra private var på hele kr ,-. Beløpet til kommunens drift av på kr ,- er ikke blitt belastet. Kr til kontrollprosjektet er inntektsført i, dette skal i stor grad brukes til lønn i Utgifter til programvare til Kvalitetsdokumentasjon og BMS, kr , ble ikke bokført før i Utgiftene tilhørere egentlig budsjettåret. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,8 18,2 19,6 Sykefravær i prosent 4,7/6,8 3,3 4,2 Kommentarer: Korttidssykefraværet er jevnt lavt. Langtidsfravær har økt noe pga. planlagt fravær av helsemessige årsaker. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Samfunnsutvikling er en viktig del av Utviklingsavdelingens oppgaver. Sammenhengen mellom kommunens overordnede planer og organisasjons- og samfunnsutviklingen er viktig. Avdelingen er en pådriver i arbeidet med bedriftskultur og dette arbeidet pågår kontinuerlig spesielt ute i den enkelte virksomhet ved hjelp av gode verktøy til dette arbeidet. En hovedinnsats på samfunnsutviklingsområdet har vært rullering av kommunens arealdel. Arbeidet ble fullført i, et arbeid som har stått i fokus siden Arbeidet med Kommunedelplan for Bergsbygda startet opp høsten Målsettingen om sluttføring i løpet av ble litt forskjøvet fordi planen ble lagt ut på ny høring med 2.gangs behandling våren Avdelingen har hatt en sentral rolle i arbeidet med Boligsosial handlingsplan, Rusplan, Familiesenter og diverse analyser. Virksomhetslederopplæringen har fortsatt en viktig rolle, høsten startet er nytt lederutvikling og lederopplæringsprogram som varer ut Mellomlederprogrammet som startet høsten 2007 med ca 110 deltakere ble sluttført våren. 16

16 Kompetanseheving og opplæringsplaner til alle ansatte i kommunen står høyt i fokus. Avdelingen tilbyr hvert halvår nye opplæringstilbud for ulike målgrupper. Antall kurs er litt redusert siste halvår, Det er arrangert noe færre kurs innenfor skole på grunn av satsingen på kvalitetsarbeidet i skole og barnehage. Planen Kvalitet i barnehage og skole -201 med fire satsingsområder: ledelse på alle nivå, vurdering for læring, læringsfremmende atferd og grunnleggende ferdigheter med vekt på lesing og IKT ble vedtatt Utviklingsavdelingen deltar i alle fire arbeidsgruppene som alle er godt i gang med framdriftsplaner og tiltak. Arbeidet med balansert målstyring, BMS, har hatt stort fokus siste år, nå regner vi med at edbverktøyet som alle virksomheter og rådmannsnivået kan utnytte endelig er fullt operativt i løpet av februar Arbeidet har tatt mye lenger tid enn planlagt, blant annet på grunn av endinger hos leverandør. Nå gjenstår bruk og analyse og forbedringsarbeid ved hjelp av balansert målstyring "Kvalitetslosen", et verktøy for å sikre gode prosedyrer og rutiner, er igangsatt og snart fullført i de fleste kommunalsjefområdene, bortsett fra by- og kulturutvikling, som starter opp arbeidet i løpet av HMS-rutiner og prosedyrer skal legges inn. Arbeidet innenfor omsorg, helse og velferd samt skole og barnehage vært omfattende, tidkrevende og så langt med positive tilbakemeldinger fra brukerne. Alle avdelingene i formannskapsområdet har lagt sine prosedyrer klar til innleggelse i verktøyet. Porsgrunn ble med i pulje II Kvalitetskommuneprogrammet med prosjektstart høsten Dette programmet er et samarbeid mellom Staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene. Prosjektet varer ut Avdelingen har en sentral rolle i prosjektet både som pådriver og veileder med to prosjektledere i hver sin halve stilling engasjert i prosjektperioden ut I tillegg er avdelingen sterkt engasjert i delprosjekt 2: Fjerning av uønsket deltid og delprosjekt 6:Kvalitet i omsorg. Kvalitet i omsorg henger også i lag med kvalitetslosen og avvikshåndtering. I arbeidet med felles parkeringsordning for Grenland ser vi på muligheter for et samarbeid om parkeringsordning for Skien og Porsgrunn kommuner ved reduksjon av langtids arbeidsparkering i bysentrene ved parkeringsavgifter eller fjerning av parkeringsplasser. Kortidsparkering og boligparkering skal prioriteres. 17

17 Kemnerkontoret Virksomhetens leder: Arnstein Abrahamsen 1. Virksomhetens oppgaver Skatteregnskap: Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap. Skatteavregning for de forskudds-/etterskuddspliktige skattyterne. Registrere lønns-/trekkoppgaver. Skatteinnfordring: Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, forhåndsskatt, resterende skatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker. Arbeidsgiverkontroll: Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. I tillegg har vi sekretariatsfunksjonen for skatteutvalget. 2. Virksomhetens mål Skatte- og avgiftsregnskapene skal være korrekte og a jour. Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Arbeidsgiverkontrollen skal være synlig i sitt kontrollarbeid. Oppdatert HMS-system. Brukerne skal få god service. Skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø. 3. Kvantitative styringsmål Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) Påleggstrekk (antall) Utleggsforretninger Konkursbegjæringer Søknader behandlet i skatteutvalget Antall bokettersyn hos arbeidsgivere Avdekkede beløp (1000 kr.) Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett 130 Kemnerkontoret Avvik Sum utgifter ,0 Sum inntekter ,8 Forbruk i % Nettoutgift ,8 83,6 18

18 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: God økonomistyring, ekstraordinære gebyrinntekter og lengre vakanse i tre stillinger er hovedårsakene til det positive resultatet. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,0 16,0 16,0 Sykefravær i prosent 3,5 8,2 7,0 Kommentarer: Sykefraværet henger sammen med langvarig fravær på grunn av kronisk sykdom. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Måloppnåelse i forhold til krav satt fra overordnet myndighet. Nær alle målkrav gitt av Skattedirektoratet via Skatt Sør på innfordret forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, resterende skatt og restskatt ble oppnådd. Daglig drift av det nye skatteregnskapet SOFIE. Til tross for mange barnesykdommer i det nye skatteregnskapet har en klart å være à jour med avleggelse av de periodiske oppgjørene, og har i tillegg nå fått til en god innfordringsproduksjon. Rekruttere nye medarbeidere. Flere medarbeidere gikk til bedre betalte jobber samtidig som vi selv slet med å finne nye personer med tilstrekkelig kompetanse. Dette medførte lengre vakanser, og at nyansatte måtte gjennomføre kurs i regi av Høyskolen i Agder. Oppdatert HMS-system. Arbeidet med å få på plass et nytt og ajourført HMS-system ble sluttført i første halvår. Skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er satt av tid til å virkeliggjøre virksomhetens verdier og i tillegg er det arrangert sosiale samlinger på fritiden for å styrke samholdet. 19

19 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Virksomhetens leder: Margit Kiland 1. Virksomhetens oppgaver Daglig drift av hovedbiblioteket og Stridsklev filial. Bibliotekfaglige oppgaver, publikumsvakter, oppsøkende bibliotektjeneste/ Boken kommer, markedsføring, klasseundervisning/brukerorienteringer, utstillinger og arrangement. IKT (egen server, drift av biblioteksystemet Bibliofil og publikums-pcer, utvikling av bibliotekets hjemmesider på internett), saksbehandling på bibliotekområdet, administrative oppgaver innenfor økonomi og personalområdet. 2. Virksomhetens mål Fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille til rådighet bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Ha et tilbud til barn og voksne, og legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Oppfylle forpliktelsene som ledd i et nasjonalt biblioteknettverk. (Bibliotekloven 1). Porsgrunn bibliotek skal være senter for litteratur, informasjon og kunnskapsformidling basert på kvalitet, aktualitet og variasjon.. (Hovedmål vedtatt av Bystyret i Bibliotekplan for Porsgrunn kommune 1995.) 3. Kvantitative styringsmål* Samlet utlån Utlån per innbygger Porsgrunn 5,68 5,69 5,43 Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,20 5,12 Utlån per årsverk Porsgrunn Barns andel av utlånte bøker Barns andel av utlån andre media (video/dvd, musikk, lydbøker m.m.) 41, ,9 37,1 43,6 36,3 Antall arrangement og brukerorienteringer Herav arrangement for barn Besøk ved arrangement og brukerorienteringer Samlet besøk Samlet besøk bibliotekets hjemmesider Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Regnskap Porsgrunn bibliotek Regnskap 2007 Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,4 20

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9 Utviklingsavdelingen...11 Serviceavdelingen...14

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN,

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10 3 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 10 Service og administrasjonsavdelingen... 12 IKTavdelingen... 14 Kemnerkontoret... 16

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 3 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal- og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 8 Service- og administrasjonsavdelingen... 10 IKT-avdelingen... 13 Kemnerkontoret...

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill - 0 -

SKIPTVET KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill - 0 - SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill ÅRSMELDING 2014-0 - INNHOLDSFORTEGNELSE Sidetall Rådmannens årsmelding 3 Økonomisk analyse 7 Kommunebarometeret 10 Etisk standard 11 Likestilling

Detaljer

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2009 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2009.................................... 2 2. Resultater og økonomisk utvikling......................................

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2011 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Veggli skolen 24

Detaljer

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2010 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2010 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 9 3. Likestilling

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2009 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Skolene 23 Barnehagene

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011 01 ADMINISTRASJONSENHETEN... 4 02 INFORMASJON OG SERVICE... 7 03 KOMMUNALTEKNIKK OG GEODATA... 9 04 HELSE, BARN OG UNGE... 12 05 BARNEVERN... 17 06 KULTURENHETEN... 20 09 ORGANISASJON OG IKT... 26 10 ØSTRE

Detaljer

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll Årsrapport 2014 2 Innhold 3 Fylkesrådmannens forord 47 Tannhelse 4 Økonomiske nøkkeltall 47 49 50 53 Mål og måloppnåelse Aktiviteter og resultater Endringsbehov Økonomisk analyse 7 Strategiske utfordringer

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE 2003 Innholdsfortegnelse: Del I Innledning Rådmannens kommentar SIDE 3 Del II Overordnede og gjennomgående mål Fauske kommunes visjon og mål SIDE 5 Del III De enkelte virksomheter

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: 67 93 44 50 Vår ref.: 11/1446-17/11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: 21.12.2011 KI060/11

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Årsmelding 2013. www.alta.kommune.no

Årsmelding 2013. www.alta.kommune.no Årsmelding 2013 www.alta.kommune.no Rådmannens kommentar / innledning Innholdsfortegnelse 2. Rådmannens kommentar / innledning 3 3. Alta VIL: Mål og styring 6 4. Samfunn og livskvalitet 9 5. Medarbeidere

Detaljer

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul...

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul... KOMMUNEPLANMELDING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5 2.1. Holemodellen... 5 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5 2.1.2 Årshjul... 5 2.1.3 Planhierarki... 6

Detaljer

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..26 Helse- og velferd... 48 Plan- og utvikling

Detaljer