Å R S B E R E T N I N G V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR...18 Porsgrunn bibliotek...18 Filmsenteret Charlie...20 Kultur, idrett og fritid...21 Brattås barnehage...24 Frednes barnehage...26 Hovenga og Radehuset barnehage...28 Radehuset barnehage...29 Lundelia barnehage...31 Lyngveien barnehage...33 Skrukkerød barnehage...34 Vallermyrene barnehage...36 PP-tjenester...38 Bergsbygda skole...40 Borge skole...42 Brattås skole...44 Brevik oppvekstsenter...46 Grønli skole...48 Heistad skole...50 Hovet skole...52 Klevstrand skole...54 Langangen skole...56 Myrene skole...58 Stridsklev skole...60 Tveten virksomhet...62 Vestsiden oppvekstsenter...65 Heistad ungdomsskole...68 Kjølnes ungdomsskole...70 Stridsklev ungdomsskole...72 Tveten ungdomsskole...74 Porsgrunn kommunale kulturskole...76 Porsgrunn voksenopplæringssenter...79 Klokkerholmen m.v...82 Saturnvegen barne- og ungdomssenter...84 Barnevern...86 RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG...88 Tjenestekontoret

3 Familiehelsetjenester...91 Legetjenester og miljørettet helsevern...94 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg...96 Sosial- og flyktningetjenesten Frednes sykehjem Doktorløkka St.Hansåsen sykehjem Brevik og Mule sykehjem Helse- og aktivitetssentrene Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Stridsklev Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Brevik Hjemmetjenesten Herøya Miljøarbeidertjenesten Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Byutvikling Brann og feiervesenet GeoData Bygge- og eiendomsavdelingen Byggdrift Renhold Bydrift VAR vann, avløp, renovasjon

4 RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personalavdelingen Virksomhetens leder: Inger Engen 1. Virksomhetens oppgaver Personalavdelingen som ledes av personalsjef, består av fagavdelingene HMS og Lønn- og personal, og hver fagavdeling ledes av hver sin fagleder. IKT-avdelingen ble egen virksomhet igjen fra HMS området fagleder Tore Nygaard Ansvar for utvikling/vedlikehold overordnet HMS-system for Porsgrunn kommune Opplæring i HMS-arbeide i virksomhetene Oppfølging av 12-punktsplan/tiltaksplan for sykefraværsarbeide Opplæring i IA-avtale og sykefraværsarbeide Bistå virksomhetene i oppfølging av langtidssykemeldte Ansvar for attføringsutvalget og samarbeide med NAV trygd, arbeid og arbeidslivssenteret Bistå i russaker Bistå virksomhetene i konflikthåndtering og arbeidsmiljøprosesser Ajourhold av rutinehåndbøker Ansvar for oppfølging av BHT-avtalen Lønns- og personal området fagleder Øyvind Andreassen Rådgivning innenfor personalområdet i henhold til lov- og avtaleverk Bidra i utarbeidelse og revisjon av personalpolitiske dokumenter Lønnsregistrering og utbetaling Lokale lønnsforhandlinger Registrering av sykemeldinger og fødselspermisjon og utarbeide refusjonskrav Kontakt med KLP og STP Fraværsrapportering og statistikker Utvikle og forvalte personalsosiale ordninger Bidra i utvikling og effektivisering av rutiner gjennom utnyttelse av personaldataverktøyet NLP og andre databaserte forsystemer Stillingsannonsering Lærlingeordningen Sysselsetting av språklige minoriteter Vikartjeneste for skole og barnehager Friskvernstiltak for ansatte Seniorpolitikk/Livsfasepolitikk 2. Virksomhetens mål Overordnet mål for avdelingen er å være en god støttespiller for ansatte og virksomhetene. Hver fagavdeling skal sikre at virksomhetene får nødvendig bistand til det som for dem ikke er faglige utfordringer i forhold til tjenesteproduksjonen. Videre må medarbeiderne opprettholde spisskompetanse innenfor sine fagområder for å bidra til å effektivisere og utvikle tjenester, gi veiledning og bidra i utarbeiding av gode rutiner. 4

5 3. Kvantitative styringsmål HMS området Veiledningssamtaler Attføring: Omplassering i fast stilling Omplassert i vikariat Attført i ordinær jobb med annen tilrettelegging Virksomhetsbesøk/oppfølging Praksisplass Lønns- og personalområdet Antall lønnsoppgaver Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) Antall utlønninger pr måned januar hvert år Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr) Antall averterte stillinger - ekstern utlysning * Antall protokoller ved lokale forhandlinger ** * Noen av stillingene inneh. flere stillinger. Annonsene gjelder også ferievikarer. ** Hver protokoll inneholder opprykk for ulikt antall personer. Lærlingordninger Antall lærlinger 53* 48* 58 Antall lærekandidater Antall beståtte fagbrev Antall meget godt bestått Antall med to stryk * I tillegg er tre ute i permisjon og tre kontrakter er hevet i. Sysselsettingstiltak Språklige minoriteter som arbeidssøkere Fikk fast arbeid Delvis sysselsatt Gjennomførte veiledningssamtaler AMO kurs Sysselsatt med bruk av lønnstilskudd Praksisplass Godkjenning av utenlandsk utdanning Vikartjenesten Antall formidlet vikarer / skoler Antall formidlet vikarer /barnehager Antall formidlet vikarer /SFO SUM *En svak nedgang fra 2006 skyldes underrapportering/ uløste oppdrag- begge pga vikarmangel. 5

6 SOLA-prosjektet SOLA deltagelse av kommunalt ansatte Aktivitetstilbud til ansatte Antall ansatte som er reg. som brukere Aerobic - 2 dager /uke Bruk av svømmehallen på Kjølnes Latinamerikansk dans / Svingkurs på Gamle Posten Dans i skolen Alle elever og lærere 7 skoler Skrittellerkonkurransen 689 Avviklet 4. Bruk av økonomiske og personellressurser/ Personalavdelingen 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Budsjett Avvik Forbruk i % 120 Personalavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,2 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Avviket skyldes høyere refusjoner enn budsjettert både når det gjelder sysselsettingstiltak og sykelønnsrefusjon for avdelingen totalt sett. I er budsjettet for Sysselsettingstiltak og Lærlingeordningen romslig i forhold til antall personer som har vært inne i ordningene. Dette har sin bakgrunn i henholdsvis lav arbeidsledighet og lærlinger som avbryter læretida og at antallet lærlinger dette året ikke er fullt utnyttet gjennom hele året. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Faste stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ? HMS inkl HVO* 5* 4,80 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr IKT 9,5 12 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr , ,95* Herav: Lønns- og personalavdelingen, Frikjøpte tillitsvalgte + sekretær 16,00 5,95 Sykefravær i prosent ny virksomhet samlet 9,6 8,8 *Inkl. tillitsvalgte på frikjøp 4,95 Merknader til endringer i tallet på medarbeidere i virksomheten: Andel frikjøp av tillitsvalgte er økt i samsvar med bestemmelser i Hovedavtalen og lokale avtaler. Dette er tall som kan variere fra år til år. Merknader til sykefraværet i virksomheten: Vedr. sykefravær i avdelingen har det vært arbeidet med tilrettelegging og oppfølging spesielt for å holde frister for utbetaling av lønn. 6

7 Spesielle utfordringer og satsingsområde Oppfølging av 12 punkts handlingsplan for å redusere sykefravær Systematisk gjennomgang av overordnet HMS-system Opplæring i IA-avtale og sykefraværsrutiner og HMS-arbeid Utarbeidelse av rutiner for konflikthåndtering Utarbeidet retningslinjer for seniorpolitikk Utarbeidet systembeskrivelse for arbeide med lærlinger som forberedelse til nytt fag som helsefagarbeider Samarbeid med NAV om kvalifiserings- og integreringsarbeidet for språklige minoriteter. Effektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver gjennom opplæring og bruk av personaldatasystemet på WEB og gjennom integrering mellom forsystemer som Capitech Tid og Extens Overføring av elektroniske timelister fra omsorg igangsatt for en del virksomheter Forbedring av rutiner for overføring av lønn til regnskap og innberetning av elektronisk kommunikasjon Felles opplæring i Hovedavtalen tillitsvalgte og arbeidsgiver Etablert HMS-system for egen avdeling og internkontroll for avdelingen 7

8 Økonomiavdelingen Virksomhetens leder: Hans Jakob Solheim 1. Virksomhetens oppgaver Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket Keops og dessuten for Porsgrunn Kirkelig Fellesråd, menighetene, boligstiftelsen. Fakturering og innfordring av kommunale krav. Være støtteapparat vedr. økonomistyring for kommunens virksomheter. Legge til rette for gode prosesser og produkt knyttet til kommunens økonomiforvaltning. Legge til rette for gode og hensiktsmessige ordninger knyttet til kommunale innkjøp 2. Virksomhetens mål Være à jour med fakturahåndtering og føring av regnskapene. Effektive rutiner og prosesser som også bidrar til god økonomistyring. God kvalitet på økonomisaker som beslutningsgrunnlag for rådmannen og folkevalgte organ. 3. Kvantitative styringsmål sbilag, antall i kommuneregnskapet sbilag % andel manuelt registrert 24, Antall utsendte fakturaer Innfordringstiltak Budsjettbilag Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Økonomiavdelingen 2006 Budsjett Sum utgifter Sum inntekter Avvik Forbruk i % Nettoutgift ,5 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Det ble budsjettert med et relativt sett ambisiøst mål om redusert ramme i i forhold til et viser et resultat som ikke er så godt som budsjettert, men sum utgifter i er betydelig lavere enn i Det er særlig omfanget av kjøp av tjenester som har blitt redusert de siste par - tre årene. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,8 14,8 Sykefravær i prosent 7,6 7,2 11,9 Merknader til sykefraværet i virksomheten: I økte sykefraværet igjen etter å ha ligget under gjennomsnittet i kommunen i 2005 og -06. Økningen gjelder langtidsfravær som følge av sykdom og uhell som ikke kan relateres til arbeidsmiljøet eller forhold på arbeidsplassen. 8

9 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder et à jour og avslutning i h.h.t. avtalte frister. Dette er mål som vi nå har hatt fokus på i flere år. I løpet av mener vi å være kommet dit vi skal være m.h.t. å være à jour og å holde frister. Dette gjelder også i hovedsak regnskapene utenom kommuneregnskapet, imidlertid gjenstår det forbedringspunkter, spesielt bør da regnskapet for Porsgrunn kommunes boligstiftelse nevnes. Innføring av nye system for fakturering og innfordring. Utskiftingen av vårt gamle faktureringssystem viste seg både å bli mer kostnads- og tidskrevende enn planlagt. Men i løpet av er alle forsystem som det var planlagt skulle være med i denne fasen integrert med Agresso, og bruken av det gamle faktureringssystem er avsluttet. Integrering mellom Gerica og Agresso gjenstår, - innlegging av data vedr. fakturering av sykehjem og hjemmetjenester skjer derfor manuelt direkte i Agresso. Innfordringssystemet ble tatt i bruk som planlagt våren. E-handelsløsningene. Etter at bruk av innkjøpskort ble avsluttet har vi spart oss for mye arbeid med oppfølging av feil. Det har vist seg at våre ambisjoner om både elektronisk bestilling og at vi skal motta fakturaene elektronisk er noe i overkant av hva som lar seg realisere. Vi avventer ny versjon av vårt økonomisystem før vi går videre på dette området. BMS-resultatene. Når det gjelder de økonomiske parametrene som avdelingen måles på har vi hatt problem med å holde de økonomiske rammene for driften av avdelingene. På den andre siden har vi hatt fokus på og være med å bidra til at kommunens samlede økonomiske resultat skulle bli best mulig. I de fire årene vi har vært en organisatorisk enhet har vi jobbet målrettet med tiltak for forbedre arbeidsmiljøet og øke medarbeidertilfredsheten. Scorene vi har fått på disse parametrene viser en entydig positiv utvikling. Vi har de siste par årene også hatt fokus på å styrke avdelingens faglige kompetanse. Dette har vi gjort gjennom både ulike tiltak for kompetanseutvikling og i forbindelse med rekruttering av nyansatte. 9

10 Serviceavdelingen Virksomhetens leder: Tone Valland Kort om avdelingen Serviceavdelingen ble opprettet 1.januar 2006 som følge av OU05 og består av de gamle virksomhetene: Servicesenteret, Informasjonsavdelingen med trykkeri, Administrasjons-avdelingen og Interkommunal Tolketjeneste samt ansvaret for Politisk styring, Overformynderi, Valg, og Transportkoordinator. Virksomheten har svært mange, og ulike oppgaver tillagt seg. En felles basis for alle er imidlertid å finne i begrepet Service. 1. Virksomhetens oppgaver Vi har i virksomheten fulgt opp kravet om å innføre en lagbasert, flat organisasjon, med utstrakt myndig gjøring og delegert ansvar, og har på tvers av gammel struktur fordelt arbeidsoppgavene til arbeidslag. Lagene er basert på oppgavenes karakter og de ansattes kunnskap og erfaringer. Virksomheten er lagorganisert med følgende primæroppgaver: Servicesenteret/ med skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, bostøtte håndtering, Infoland, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler mm. Sentralbordet og trykkeriet: Ivareta sentralbord, trykkerifunksjonen, lay-out og foto Interkommunal tolketjeneste: Muntlig, skriftlig, skjerm, og telefon tolking Arkiv og post: Daglig elektronisk og papir dokumenthåndtering samt historisk arkiv, all posthåndtering og budruter. Kontorverktøyet K.2000, brukerstøtte og veiledning innen programvaren. Kommunikasjon: Følge opp kommunens hjemmesider / intranett og internett, Tjenestekatalogen: Innføring av den nasjonale tjenestekatalogen med lokal utgave Politikk: Virksomheten fungerer som sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, sekretariat for overformynderiet, advokatene, rådmann og kommunalsjefene Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, tilskudd VAR, tilskudd trossamfunn, fakturering av byggesaksgebyr, fakturering av legeregninger. Barnehage: Opptak, plassfordeling, innføring av elektronisk søknad Transport: Gjennomgang av alle transportoppgaver, styring i hht regler, anvisning av all skoleog barnehagetransport Indre tjenester: Godtgjøringer til politikere, meldepliktige personaltjenester for flere andre virksomheter, bistand oppgaver til andre virksomheter. Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, Byggesak Bevillinger: Behandling av skjenkesøknader, kontrolltiltak,beregning av gebyrer Ad.hoc lag: Opprettes etter behov, f. eks Valg, Norden samarbeid oa. Overformynderiet: Hjelpevergefunksjon 2.Virksomhetens mål Vi har som mål å yte positivt opplevd og kvalitativt god service eksternt og internt på alle våre områder. Vi skal sikre at våre tjenester til politikere, administrasjonen og innbyggerne skal fungere løpende i henhold til frister, effektivt og med opplevd god service. Porsgrunn skal være en åpen kommune der informasjonen om kommunens tjenester og virksomheter er lett tilgjengelig. Servicesenter Porsgrunn skal være innfallsporten til alle offentlige tjenester i kommunen, og være det naturlige sted som innbyggerne oppsøker for å få hjelp. Være innfallsporten til all offentlig informasjon, og sørge for at innbyggernes interesser blir ivaretatt. Sikre at de lover vi ivaretar og forvalter skal overholdes. 10

11 Yte gode tjenester overfor politikere og publikum slik at demokratiske prosesser kan finne sted Tilfredsstille brukernes behov for tolke og oversettertjenester 3. Kvantitative styringsmål / Antall saker til politisk behandling Antall avholdte politiske møter med sekretær Antall bevillinger/skjenke, salg servering Antall saker i ESA Antall journalført post/ inn og ut Fremfinning saker ansatte og publikum Antall besøkende på internettportalen * Antall nyheter på hjemmesidene Antall besøkende på internettportalen pr.dag, gj.snitt Antall kopier trykket Antall fargekopier Trykkeoppdrag/lag og foreninger 49(29lag) 52(35lag) 46(33lag) Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt Bostøttesøknader TT- kort Søknad om å disponere kommunale areal Barnehagesøknader v/ hovedopptak Kommunale bostøttesøknader Tilskudd VAR Info- Land Ledsagerbevis Kommune og skattekasse Tilskuddsbehandling/VAR/17.mai/Trossamfunn Fakturering * Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev Registrering indre tjenester/oppgaver Tolketimer Skien kommune Tolketimer Porsgrunn kommune Tolketimer andre private * Fakturering utføres for Kjølnes legesenter, byggesaksgebyr og tolketjenesten 4. Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Budsjett Avvik Forbruk i % 123 Serviceavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,7 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Det ble i nødvendig med en relativ stor oppgradering av IKT utstyr for vår avdeling. 11

12 I tillegg ble det en vesentlig økning av godtgjøring til folkevalgte. Vi avviklet også godtgjøringen til de avtroppende politiske utvalg i. De mottok da godtgjørelse for et halvt år for 2 måneders periode. Transportkostnadene til skyss for barnehage og skole ble mye høyere enn det som var beregnet. Drift av tolketjenesten med for eksempel innleiing av frilanstolker ble også dyrere enn beregnet. 4.2 Personalinnsats/sykefravær 2006 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,35 31,5 Sykefravær i prosent 7,1 12,0 *Antall årsverk pr Sykefravær: Avdelingen har hatt et stort langtidsfravær i. Dette ser som vesentlig bedre ut nå. Derfor regner vi med at 2008 vil ha en langt lavere fraværsprosent enn. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Prosjekt egrenland i regi av Grenlandssamabeidet Porsgrunn kommune skal lansere en helt ny internettportal i april Planleggingsarbeidet skjer i samarbeid med grenlandssamarbeidet, fordi vi har gått sammen om å kjøpe likt publiseringsverktøy. Hver kommune skal fortsatt ha sin egen portal, men vi skal ha felles verktøy som leveres av felles leverandør. Dette er et stort og tungt prosjektet som vi er inne i avslutningen av. Rådmann Jostein Harm i Drangedal er prosjektleder. Profil- og designhåndbok For første gang er det laget en ny profil- og designhåndbok for Porsgrunn kommune. Den viser Porsgrunn kommunes visuelle profil. Elementene i profilhåndboken innføres over tid og vil bli synlig på biler, arbeidstøy, skilter, trykksaker, annonser, flagg, o.s.v. Det er et pionerarbeid som er gjort med denne profilhåndboken som bygger på Porsgrunns verdier og Porsgrunns identitet. Edison reklamebyrå i Porsgrunn har vært samarbeidspartner. 12

13 IKT-avdelingen Virksomhetens leder: Terje Odden 1. Virksomhetens oppgaver IKT-avdelingen skal yte tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner. 2. Virksomhetens mål Levere en kostnadseffektiv og stabil drift av Porsgrunn kommunes IKT infrastruktur. I samarbeid med virksomhetene sørge for at dagens IKT-systemer utnyttes best mulig. 3. Kvantitative styringsmål Ant. innmeldte / løste oppdrag egne og innmeldte 2200 / / / 1625 Ant. bestillinger IKT-utstyr Ant. servere i administrasjonsnettet/elevnettet / 17 Ant. Pcer / tynne klienter i administrasjonsnettet Ant. Pcer i skolenettet Den store nedgang i innmeldte saker/feil sees i sammenheng med at de siste års satsning på infrastruktur og stabile løsninger nå gjør utslag. Selv om antall servere og PCer har øket, minker feilene. 4. Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) IKT-avdelingen Budsjett 2004 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,9 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: I 2006 sorterte IKT under Personalavdelingen. Underskuddet for stammer i vesentlig grad fra en vesentlig økning av kommune kostnader til fasttelefoni. Ser dette i sammenheng med innstramming og avtaler på den enkeltes mobiltelefonbruk. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr , Sykefravær i prosent 10,3 12,8 6,5 Merknader til endringer i tallet på medarbeidere i virksomheten: Endringer i antall stillinger grunnet utflytting av Gerica ansvarlig. Høyt sykefravær hovedsakelig grunnet langtidssykemeldinger. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Største satsingsområde i har vært en konsolidering og sentralisering av elevnettet. 13

14 Utviklingsavdelingen Virksomhetens leder: Kjell Meen 1. Virksomhetens oppgaver: Virksomheten skal bidra til å utarbeide og utforme kommunens overordnede planer / styringsverktøy på en slik måte at de blir retningsgivende og nyttige for kommunens innsats i samfunnsutviklingen. Virksomheten skal bistå i og ta initiativ til utviklingsarbeid i kommuneorganisasjonen Virksomheten skal gi dirkete virksomhetsstøtte. Virksomheten skal bistå i intern og ekstern saksbehandling og utredning. 2. Virksomhetens mål Vi skal bidra både i kommuneorganisasjonen og i kommunesamfunnet i forhold til støtte, utfordring, oppfølging og utvikling 3. Kvantitative og kvalitative styringsmål 2006 Antall saker formannskapet Antall saker BUK Antall saker Utvalg for helse og omsorg - 10 Antall saker Utvalg for plan og kommunalteknikk - 1 Antall saker til videre behandling i Bystyret - 19 Antall saker Ungdomsutvalget Antall saker Klagenemda - 5 Antall saker Eldrerådet - 1 Antall arrangerte kurs/kompetansetilbud Antall påmeldte i alt på disse Generell medarbeidertilfredshet 4,75 4,4 4. Bruk av økonomiske - og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) 125 Utviklingsavdelingen Budsjett Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,8 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Avdelingen har brukt noe mer enn budsjettert. Overskridelsene er primært knyttet til konsulenttjenester og utgifter til drift og vedlikehold av programvare vedrørende Kvalitetslosen og BMS. Her er utgiftene totalt over kr ,- for. Budsjettet for disse prioriterte oppgavene var langt lavere enn forbruket. Utgiftene til opplæring og kurs ble også større enn planlagt. Virksomhetsledersamlingene og mellomlederprogrammet ble høyere enn forutsatt, delvis på grunn av større aktivitet, men også fordi budsjettet for mellomlederprogrammet ligger på 2008-budsjettet. Mellomlederprogrammet ble også mer kostnadskrevende enn planlagt på grunn av stort behov og større antall deltakere enn forutsatt. 14

15 4.2 Personalinnsats/sykefravær 2006 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,8 18,2 Sykefravær i prosent 4,7/6,8 3,3 Kommentarer: Utviklingsavdelingen har hatt et gledelig lavt sykefravær det siste året. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Samfunnsutvikling er en viktig del av Utviklingsavdelingens oppgaver. Sammenhengen mellom kommunens overordnede planer og organisasjons- og samfunnsutviklingen er viktig. Avdelingen har vært en pådriver i arbeidet med bedriftskultur og i løpet av ble det utarbeidet et godt verktøy til diskusjon og hjelp med dette arbeidet i den enkelte virksomhet. En hovedinnsats på samfunnsutviklingsområdet har vært rullering av kommunens arealdel. Arbeidet er nesten fullført, et arbeid som har stått i fokus siden Arbeidet med Kommunedelplan for Bergsbygda startet opp høsten med målsetting som sluttføring i løpet av Strategiarbeidet med Campus Kjølnes og NAV er avsluttet i løpet av, nå går begge disse prosjektene over i konkrete tiltak styrt av andre avdelinger og prosjektgrupper Virksomhetslederopplæringen har fortsatt en viktig rolle og et eget mellomlederprogram startet høsten med ca 110 deltakere. Denne opplæringen sluttføres våren Kompetanseheving og opplæringsplaner til alle ansatte i kommunen står høyt i fokus. Avdelingen tilbyr hvert halvår nye opplæringstilbud for ulike målgrupper. Arbeidet med Balansert målstyring fortsetter, avdelingen har tatt initiativ til en gjennomgang av bruk og organisering av dette arbeidet, endringer iverksettes i løpet av vårhalvåret Kvalitetslosen, et verktøy for å sikre gode prosedyrer og rutiner, er igangsatt i de fleste sektorene, spesielt har arbeidet innenfor omsorg og helse vært omfattende, tidkrevende og vellykket. Også alle avdelingene i formannskapsområdet har gjennomført og lagt inn sine prosedyrer i verktøyet. Arbeidet har startet opp i området barn og unge og forventes sluttført i løpet av våren Implementeringen av Kunnskapsløftet fortsetter, og det samme gjør implementeringen av ny rammeplan for barnehagen. Utviklingsavdelingen gir også veiledning til andre virksomheter/avdelinger innefor en rekke områder; balansert målstyring, kvalitetsarbeid, bruker- og medarbeiderundersøkelser. Porsgrunn ble med i Kvalitetskommuneprosjektet høsten. Avdelingen får en sentral rolle i arbeidet med dette prosjektet både som pådriver og veileder med to prosjektledere i hver sin halve stilling engasjert i prosjektperioden ut

16 Kemnerkontoret Virksomhetens leder: Arnstein Abrahamsen 1. Virksomhetens oppgaver Skatteregnskap: Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap. Skatteavregning for de forskudds-/etterskuddspliktige skattyterne. Registrere lønns-/trekkoppgaver. Skatteinnfordring: Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, forhåndsskatt, resterende skatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker. Arbeidsgiverkontroll: Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. I tillegg har vi sekretariatsfunksjonen for skatteutvalget. 2. Virksomhetens mål Skatte- og avgiftsregnskapene skal være korrekte og a`jour. Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Arbeidsgiverkontrollen skal bidra til økt etterlevelse, redusert svart økonomi og korrekte grunnlagsdata. Samarbeide med likningskontoret med tanke på å forebygge skatte- og avgiftsrestanser. Brukerne skal få god service. Skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø. 3. Kvantitative styringsmål Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) Påleggstrekk (antall) Utleggsforretninger Konkursbegjæringer Søknader behandlet i skatteutvalget Antall bokettersyn hos arbeidsgivere Avdekkede beløp (1000 kr.) Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Kemnerkontoret 2006 Budsjett Sum utgifter Sum inntekter Avvik Forbruk i % Nettoutgift ,7 16

17 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: I tillegg til god økonomistyring er hovedårsakene til det positive resultatet en billigere drifting av det nye skatteregnskapet SOFIE og mye sykelønnsrefusjon. Reduserte inntekter kommer som en følge av pålagte endringer i satsene på utleggsgebyr. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,0 16,0 16,0 Sykefravær i prosent 1,7 3,5 8,2 Kommentarer: Det økte sykefraværet henger sammen med langvarig fravær på grunn av kronisk sykdom. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Måloppnåelse i forhold til krav satt fra overordnet myndighet. Daglig drift av det nye skatteregnskapet SOFIE. Tverrfaglige kontrollaksjoner. Skape gode samarbeidsformer med andre aktører. God økonomistyring. Skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø. 17

18 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Virksomhetens leder: Margit Kiland 1. Virksomhetens oppgaver Daglig drift av hovedbiblioteket og Stridsklev filial. Bibliotekfaglige oppgaver, publikumsvakter, oppsøkende bibliotektjeneste/ Boken kommer, markedsføring, klasseundervisning/brukerorienteringer, utstillinger og arrangement. IKT (egen server, drift av biblioteksystemet Bibliofil og publikums-pcer, utvikling av bibliotekets hjemmesider på internett), saksbehandling på bibliotekområdet, administrative oppgaver innenfor økonomi og personalområdet. 2. Virksomhetens mål Fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille til rådighet bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Ha et tilbud til barn og voksne, og legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Oppfylle forpliktelsene som ledd i et nasjonalt biblioteknettverk. (Bibliotekloven 1). Porsgrunn bibliotek skal være senter for litteratur, informasjon og kunnskapsformidling basert på kvalitet, aktualitet og variasjon.. (Hovedmål vedtatt av Bystyret i Bibliotekplan for Porsgrunn kommune 1995.) 3. Kvantitative styringsmål* Samlet utlån Utlån per innbygger Porsgrunn 6,3 5,68 5,68 Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,41 5,20 Utlån per årsverk Porsgrunn Barns andel av utlånte bøker Barns andel av utlån andre media (video/dvd, musikk, lydbøker m.m.) 38,3 36,5 41, ,9 37,1 Antall arrangement og brukerorienteringer Herav arrangement for barn Besøk ved arrangement og brukerorienteringer Samlet besøk Samlet besøk bibliotekets hjemmesider Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Porsgrunn bibliotek 2006 Budsjett Sum utgifter Sum inntekter Avvik Forbruk i % Nettoutgift ,0 18

19 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Bibliotekets prognoser har gjennom hele året gått ut på at regnskapet skulle gå i balanse. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,9 14,9 14,9 Sykefravær i prosent 9,4 15,1 9,7 Merknader til sykefraværet i virksomheten: Biblioteket har fokus på forpliktelsene som ligger i IA-avtalen om oppfølging av sykemeldte. Kortidsfraværet er lavt, og sykefraværet skyldes i all hovedsak langtidssykemeldte. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Den største utfordringen er å sikre et godt tjenestetilbud og fortsatt utlåns- og produktivitetsvekst. Dette vil i stor grad avhenge av om vi klarer å videreføre et variert og aktuelt medietilbud og utvikle bibliotekets posisjon som kulturarena i et voksende bysentrum. Mediabudsjettet ble som følge av HR 07 redusert med kr i Dette har gjort det vanskelig for biblioteket å imøtekomme publikums etterspørsel etter nye bøker og medier, og kvaliteten på tjenestetilbudet ble svekket. Bok-køene har økt, og utlånet sank da også kraftig i Hovedårsaken til utlånsøkningen i er at mediabudsjettet dette året ble styrket med tilleggsbevilgning på kr Brukerundersøkelsen som ble gjennomført våren viste m.a. at over 28% er svært misfornøyde med at hovedbiblioteket stenger kl på lørdager. Innleveringsautomat ved hovedbiblioteket ble satt i bestilling i og blir montert våren Dette er et tiltak som vil bedre arbeidsmiljøet og effektivisere drifta med tanke på å utvide åpningstida og bedre tilgjengeligheten ved hovedbiblioteket. Utviklinga på ikt-området vil også medføre behov for innkjøp av et alarmsystem for bøker og andre medier basert på radiobrikker. Det er behov for innkjøp av 2 nye utlånsautomater og annen nødvendig oppgradering på ikt-området. Utvikling av hovedbiblioteket som kulturarena og sosial møteplass i et voksende bysentrum er også en viktig utfordring. En viktig del av bibliotekets produksjon er knyttet opp mot formidlingsvirksomhet overfor barn og unge. Utstillinger, brukerorienteringer og ulike arrangement er med på gjøre biblioteket til en viktig møteplass både på Stridsklev og i sentrum. Behovet for en rehabilitering av hovedbiblioteket øker for hvert år. Det er også viktig at biblioteket klarer å holde tritt med ikt-utviklinga innenfor sitt fagområdet. Dette samt økning av mediabudsjettet og økte åpningstider ved hovedbiblioteket er prioriterte satsingsområder i åra framover. 19

20 Filmsenteret Charlie Virksomhetens leder: Jon Eidsbråten 1. Virksomhetens oppgaver: Virksomheten har som sin viktigste oppgave å gi et bredt og godt filmtilbud til Grenlands befolkning. 2. Virksomhetens mål : Å videreutvikle kinotilbudet tilpasset kinopublikum, samt å opprettholde høye besøkstall. 3. Kvantitative styringsmål Antall kinoforestillinger Antall filmtitler Samlet kinobesøk Gjennomsnittlig besøk pr. person i kommunen 4,17 4,36 3,80 Gjennomsnittlig besøk i hele landet 2,45 2,55 2,30 Gjennomsnittlig besøk pr. dag Antall Norgespremierer Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) 162 Filmsentret Charlie Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,3 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Et greit resultat på et dårlig kinoår, besøksmessig. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,1 7,1 7,1 Sykefravær i prosent 1,7 0,4 1,7 Merknader til endringer i tallet på medarbeidere i virksomheten: Stabilt på dette nivået. Merknader til sykefraværet i virksomheten: Sykefraværet hos oss er lavt. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder: Godt kinobesøk pr. innbygger. Gode markedsandeler i Grenland Opprettholde et godt og allsidig skolefilmtilbud. Kontinuitet i Baby- og Honnørforestillinger. Den Store Kinodagen Den Store Honnørdagen Charlie s 15 års jubileum 20

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Foto: Bamble kommune

ÅRSMELDING 2014. Foto: Bamble kommune ÅRSMELDING 2014 Foto: Bamble kommune Bamble gjennom de første 50 år I 2014 markerte Bamble kommune at det var 50 år siden kommunene Bamble, Langesund og Stathelle ble slått sammen til en kommune. I løpet

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer