Å R S B E R E T N I N G V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR...18 Porsgrunn bibliotek...18 Filmsenteret Charlie...20 Kultur, idrett og fritid...21 Brattås barnehage...24 Frednes barnehage...26 Hovenga og Radehuset barnehage...28 Radehuset barnehage...29 Lundelia barnehage...31 Lyngveien barnehage...33 Skrukkerød barnehage...34 Vallermyrene barnehage...36 PP-tjenester...38 Bergsbygda skole...40 Borge skole...42 Brattås skole...44 Brevik oppvekstsenter...46 Grønli skole...48 Heistad skole...50 Hovet skole...52 Klevstrand skole...54 Langangen skole...56 Myrene skole...58 Stridsklev skole...60 Tveten virksomhet...62 Vestsiden oppvekstsenter...65 Heistad ungdomsskole...68 Kjølnes ungdomsskole...70 Stridsklev ungdomsskole...72 Tveten ungdomsskole...74 Porsgrunn kommunale kulturskole...76 Porsgrunn voksenopplæringssenter...79 Klokkerholmen m.v...82 Saturnvegen barne- og ungdomssenter...84 Barnevern...86 RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG...88 Tjenestekontoret

3 Familiehelsetjenester...91 Legetjenester og miljørettet helsevern...94 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg...96 Sosial- og flyktningetjenesten Frednes sykehjem Doktorløkka St.Hansåsen sykehjem Brevik og Mule sykehjem Helse- og aktivitetssentrene Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Stridsklev Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Brevik Hjemmetjenesten Herøya Miljøarbeidertjenesten Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Byutvikling Brann og feiervesenet GeoData Bygge- og eiendomsavdelingen Byggdrift Renhold Bydrift VAR vann, avløp, renovasjon

4 RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personalavdelingen Virksomhetens leder: Inger Engen 1. Virksomhetens oppgaver Personalavdelingen som ledes av personalsjef, består av fagavdelingene HMS og Lønn- og personal, og hver fagavdeling ledes av hver sin fagleder. IKT-avdelingen ble egen virksomhet igjen fra HMS området fagleder Tore Nygaard Ansvar for utvikling/vedlikehold overordnet HMS-system for Porsgrunn kommune Opplæring i HMS-arbeide i virksomhetene Oppfølging av 12-punktsplan/tiltaksplan for sykefraværsarbeide Opplæring i IA-avtale og sykefraværsarbeide Bistå virksomhetene i oppfølging av langtidssykemeldte Ansvar for attføringsutvalget og samarbeide med NAV trygd, arbeid og arbeidslivssenteret Bistå i russaker Bistå virksomhetene i konflikthåndtering og arbeidsmiljøprosesser Ajourhold av rutinehåndbøker Ansvar for oppfølging av BHT-avtalen Lønns- og personal området fagleder Øyvind Andreassen Rådgivning innenfor personalområdet i henhold til lov- og avtaleverk Bidra i utarbeidelse og revisjon av personalpolitiske dokumenter Lønnsregistrering og utbetaling Lokale lønnsforhandlinger Registrering av sykemeldinger og fødselspermisjon og utarbeide refusjonskrav Kontakt med KLP og STP Fraværsrapportering og statistikker Utvikle og forvalte personalsosiale ordninger Bidra i utvikling og effektivisering av rutiner gjennom utnyttelse av personaldataverktøyet NLP og andre databaserte forsystemer Stillingsannonsering Lærlingeordningen Sysselsetting av språklige minoriteter Vikartjeneste for skole og barnehager Friskvernstiltak for ansatte Seniorpolitikk/Livsfasepolitikk 2. Virksomhetens mål Overordnet mål for avdelingen er å være en god støttespiller for ansatte og virksomhetene. Hver fagavdeling skal sikre at virksomhetene får nødvendig bistand til det som for dem ikke er faglige utfordringer i forhold til tjenesteproduksjonen. Videre må medarbeiderne opprettholde spisskompetanse innenfor sine fagområder for å bidra til å effektivisere og utvikle tjenester, gi veiledning og bidra i utarbeiding av gode rutiner. 4

5 3. Kvantitative styringsmål HMS området Veiledningssamtaler Attføring: Omplassering i fast stilling Omplassert i vikariat Attført i ordinær jobb med annen tilrettelegging Virksomhetsbesøk/oppfølging Praksisplass Lønns- og personalområdet Antall lønnsoppgaver Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) Antall utlønninger pr måned januar hvert år Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr) Antall averterte stillinger - ekstern utlysning * Antall protokoller ved lokale forhandlinger ** * Noen av stillingene inneh. flere stillinger. Annonsene gjelder også ferievikarer. ** Hver protokoll inneholder opprykk for ulikt antall personer. Lærlingordninger Antall lærlinger 53* 48* 58 Antall lærekandidater Antall beståtte fagbrev Antall meget godt bestått Antall med to stryk * I tillegg er tre ute i permisjon og tre kontrakter er hevet i. Sysselsettingstiltak Språklige minoriteter som arbeidssøkere Fikk fast arbeid Delvis sysselsatt Gjennomførte veiledningssamtaler AMO kurs Sysselsatt med bruk av lønnstilskudd Praksisplass Godkjenning av utenlandsk utdanning Vikartjenesten Antall formidlet vikarer / skoler Antall formidlet vikarer /barnehager Antall formidlet vikarer /SFO SUM *En svak nedgang fra 2006 skyldes underrapportering/ uløste oppdrag- begge pga vikarmangel. 5

6 SOLA-prosjektet SOLA deltagelse av kommunalt ansatte Aktivitetstilbud til ansatte Antall ansatte som er reg. som brukere Aerobic - 2 dager /uke Bruk av svømmehallen på Kjølnes Latinamerikansk dans / Svingkurs på Gamle Posten Dans i skolen Alle elever og lærere 7 skoler Skrittellerkonkurransen 689 Avviklet 4. Bruk av økonomiske og personellressurser/ Personalavdelingen 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Budsjett Avvik Forbruk i % 120 Personalavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,2 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Avviket skyldes høyere refusjoner enn budsjettert både når det gjelder sysselsettingstiltak og sykelønnsrefusjon for avdelingen totalt sett. I er budsjettet for Sysselsettingstiltak og Lærlingeordningen romslig i forhold til antall personer som har vært inne i ordningene. Dette har sin bakgrunn i henholdsvis lav arbeidsledighet og lærlinger som avbryter læretida og at antallet lærlinger dette året ikke er fullt utnyttet gjennom hele året. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Faste stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ? HMS inkl HVO* 5* 4,80 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr IKT 9,5 12 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr , ,95* Herav: Lønns- og personalavdelingen, Frikjøpte tillitsvalgte + sekretær 16,00 5,95 Sykefravær i prosent ny virksomhet samlet 9,6 8,8 *Inkl. tillitsvalgte på frikjøp 4,95 Merknader til endringer i tallet på medarbeidere i virksomheten: Andel frikjøp av tillitsvalgte er økt i samsvar med bestemmelser i Hovedavtalen og lokale avtaler. Dette er tall som kan variere fra år til år. Merknader til sykefraværet i virksomheten: Vedr. sykefravær i avdelingen har det vært arbeidet med tilrettelegging og oppfølging spesielt for å holde frister for utbetaling av lønn. 6

7 Spesielle utfordringer og satsingsområde Oppfølging av 12 punkts handlingsplan for å redusere sykefravær Systematisk gjennomgang av overordnet HMS-system Opplæring i IA-avtale og sykefraværsrutiner og HMS-arbeid Utarbeidelse av rutiner for konflikthåndtering Utarbeidet retningslinjer for seniorpolitikk Utarbeidet systembeskrivelse for arbeide med lærlinger som forberedelse til nytt fag som helsefagarbeider Samarbeid med NAV om kvalifiserings- og integreringsarbeidet for språklige minoriteter. Effektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver gjennom opplæring og bruk av personaldatasystemet på WEB og gjennom integrering mellom forsystemer som Capitech Tid og Extens Overføring av elektroniske timelister fra omsorg igangsatt for en del virksomheter Forbedring av rutiner for overføring av lønn til regnskap og innberetning av elektronisk kommunikasjon Felles opplæring i Hovedavtalen tillitsvalgte og arbeidsgiver Etablert HMS-system for egen avdeling og internkontroll for avdelingen 7

8 Økonomiavdelingen Virksomhetens leder: Hans Jakob Solheim 1. Virksomhetens oppgaver Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket Keops og dessuten for Porsgrunn Kirkelig Fellesråd, menighetene, boligstiftelsen. Fakturering og innfordring av kommunale krav. Være støtteapparat vedr. økonomistyring for kommunens virksomheter. Legge til rette for gode prosesser og produkt knyttet til kommunens økonomiforvaltning. Legge til rette for gode og hensiktsmessige ordninger knyttet til kommunale innkjøp 2. Virksomhetens mål Være à jour med fakturahåndtering og føring av regnskapene. Effektive rutiner og prosesser som også bidrar til god økonomistyring. God kvalitet på økonomisaker som beslutningsgrunnlag for rådmannen og folkevalgte organ. 3. Kvantitative styringsmål sbilag, antall i kommuneregnskapet sbilag % andel manuelt registrert 24, Antall utsendte fakturaer Innfordringstiltak Budsjettbilag Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Økonomiavdelingen 2006 Budsjett Sum utgifter Sum inntekter Avvik Forbruk i % Nettoutgift ,5 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Det ble budsjettert med et relativt sett ambisiøst mål om redusert ramme i i forhold til et viser et resultat som ikke er så godt som budsjettert, men sum utgifter i er betydelig lavere enn i Det er særlig omfanget av kjøp av tjenester som har blitt redusert de siste par - tre årene. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,8 14,8 Sykefravær i prosent 7,6 7,2 11,9 Merknader til sykefraværet i virksomheten: I økte sykefraværet igjen etter å ha ligget under gjennomsnittet i kommunen i 2005 og -06. Økningen gjelder langtidsfravær som følge av sykdom og uhell som ikke kan relateres til arbeidsmiljøet eller forhold på arbeidsplassen. 8

9 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder et à jour og avslutning i h.h.t. avtalte frister. Dette er mål som vi nå har hatt fokus på i flere år. I løpet av mener vi å være kommet dit vi skal være m.h.t. å være à jour og å holde frister. Dette gjelder også i hovedsak regnskapene utenom kommuneregnskapet, imidlertid gjenstår det forbedringspunkter, spesielt bør da regnskapet for Porsgrunn kommunes boligstiftelse nevnes. Innføring av nye system for fakturering og innfordring. Utskiftingen av vårt gamle faktureringssystem viste seg både å bli mer kostnads- og tidskrevende enn planlagt. Men i løpet av er alle forsystem som det var planlagt skulle være med i denne fasen integrert med Agresso, og bruken av det gamle faktureringssystem er avsluttet. Integrering mellom Gerica og Agresso gjenstår, - innlegging av data vedr. fakturering av sykehjem og hjemmetjenester skjer derfor manuelt direkte i Agresso. Innfordringssystemet ble tatt i bruk som planlagt våren. E-handelsløsningene. Etter at bruk av innkjøpskort ble avsluttet har vi spart oss for mye arbeid med oppfølging av feil. Det har vist seg at våre ambisjoner om både elektronisk bestilling og at vi skal motta fakturaene elektronisk er noe i overkant av hva som lar seg realisere. Vi avventer ny versjon av vårt økonomisystem før vi går videre på dette området. BMS-resultatene. Når det gjelder de økonomiske parametrene som avdelingen måles på har vi hatt problem med å holde de økonomiske rammene for driften av avdelingene. På den andre siden har vi hatt fokus på og være med å bidra til at kommunens samlede økonomiske resultat skulle bli best mulig. I de fire årene vi har vært en organisatorisk enhet har vi jobbet målrettet med tiltak for forbedre arbeidsmiljøet og øke medarbeidertilfredsheten. Scorene vi har fått på disse parametrene viser en entydig positiv utvikling. Vi har de siste par årene også hatt fokus på å styrke avdelingens faglige kompetanse. Dette har vi gjort gjennom både ulike tiltak for kompetanseutvikling og i forbindelse med rekruttering av nyansatte. 9

10 Serviceavdelingen Virksomhetens leder: Tone Valland Kort om avdelingen Serviceavdelingen ble opprettet 1.januar 2006 som følge av OU05 og består av de gamle virksomhetene: Servicesenteret, Informasjonsavdelingen med trykkeri, Administrasjons-avdelingen og Interkommunal Tolketjeneste samt ansvaret for Politisk styring, Overformynderi, Valg, og Transportkoordinator. Virksomheten har svært mange, og ulike oppgaver tillagt seg. En felles basis for alle er imidlertid å finne i begrepet Service. 1. Virksomhetens oppgaver Vi har i virksomheten fulgt opp kravet om å innføre en lagbasert, flat organisasjon, med utstrakt myndig gjøring og delegert ansvar, og har på tvers av gammel struktur fordelt arbeidsoppgavene til arbeidslag. Lagene er basert på oppgavenes karakter og de ansattes kunnskap og erfaringer. Virksomheten er lagorganisert med følgende primæroppgaver: Servicesenteret/ med skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, bostøtte håndtering, Infoland, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler mm. Sentralbordet og trykkeriet: Ivareta sentralbord, trykkerifunksjonen, lay-out og foto Interkommunal tolketjeneste: Muntlig, skriftlig, skjerm, og telefon tolking Arkiv og post: Daglig elektronisk og papir dokumenthåndtering samt historisk arkiv, all posthåndtering og budruter. Kontorverktøyet K.2000, brukerstøtte og veiledning innen programvaren. Kommunikasjon: Følge opp kommunens hjemmesider / intranett og internett, Tjenestekatalogen: Innføring av den nasjonale tjenestekatalogen med lokal utgave Politikk: Virksomheten fungerer som sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, sekretariat for overformynderiet, advokatene, rådmann og kommunalsjefene Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, tilskudd VAR, tilskudd trossamfunn, fakturering av byggesaksgebyr, fakturering av legeregninger. Barnehage: Opptak, plassfordeling, innføring av elektronisk søknad Transport: Gjennomgang av alle transportoppgaver, styring i hht regler, anvisning av all skoleog barnehagetransport Indre tjenester: Godtgjøringer til politikere, meldepliktige personaltjenester for flere andre virksomheter, bistand oppgaver til andre virksomheter. Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, Byggesak Bevillinger: Behandling av skjenkesøknader, kontrolltiltak,beregning av gebyrer Ad.hoc lag: Opprettes etter behov, f. eks Valg, Norden samarbeid oa. Overformynderiet: Hjelpevergefunksjon 2.Virksomhetens mål Vi har som mål å yte positivt opplevd og kvalitativt god service eksternt og internt på alle våre områder. Vi skal sikre at våre tjenester til politikere, administrasjonen og innbyggerne skal fungere løpende i henhold til frister, effektivt og med opplevd god service. Porsgrunn skal være en åpen kommune der informasjonen om kommunens tjenester og virksomheter er lett tilgjengelig. Servicesenter Porsgrunn skal være innfallsporten til alle offentlige tjenester i kommunen, og være det naturlige sted som innbyggerne oppsøker for å få hjelp. Være innfallsporten til all offentlig informasjon, og sørge for at innbyggernes interesser blir ivaretatt. Sikre at de lover vi ivaretar og forvalter skal overholdes. 10

11 Yte gode tjenester overfor politikere og publikum slik at demokratiske prosesser kan finne sted Tilfredsstille brukernes behov for tolke og oversettertjenester 3. Kvantitative styringsmål / Antall saker til politisk behandling Antall avholdte politiske møter med sekretær Antall bevillinger/skjenke, salg servering Antall saker i ESA Antall journalført post/ inn og ut Fremfinning saker ansatte og publikum Antall besøkende på internettportalen * Antall nyheter på hjemmesidene Antall besøkende på internettportalen pr.dag, gj.snitt Antall kopier trykket Antall fargekopier Trykkeoppdrag/lag og foreninger 49(29lag) 52(35lag) 46(33lag) Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt Bostøttesøknader TT- kort Søknad om å disponere kommunale areal Barnehagesøknader v/ hovedopptak Kommunale bostøttesøknader Tilskudd VAR Info- Land Ledsagerbevis Kommune og skattekasse Tilskuddsbehandling/VAR/17.mai/Trossamfunn Fakturering * Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev Registrering indre tjenester/oppgaver Tolketimer Skien kommune Tolketimer Porsgrunn kommune Tolketimer andre private * Fakturering utføres for Kjølnes legesenter, byggesaksgebyr og tolketjenesten 4. Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Budsjett Avvik Forbruk i % 123 Serviceavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,7 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Det ble i nødvendig med en relativ stor oppgradering av IKT utstyr for vår avdeling. 11

12 I tillegg ble det en vesentlig økning av godtgjøring til folkevalgte. Vi avviklet også godtgjøringen til de avtroppende politiske utvalg i. De mottok da godtgjørelse for et halvt år for 2 måneders periode. Transportkostnadene til skyss for barnehage og skole ble mye høyere enn det som var beregnet. Drift av tolketjenesten med for eksempel innleiing av frilanstolker ble også dyrere enn beregnet. 4.2 Personalinnsats/sykefravær 2006 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,35 31,5 Sykefravær i prosent 7,1 12,0 *Antall årsverk pr Sykefravær: Avdelingen har hatt et stort langtidsfravær i. Dette ser som vesentlig bedre ut nå. Derfor regner vi med at 2008 vil ha en langt lavere fraværsprosent enn. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Prosjekt egrenland i regi av Grenlandssamabeidet Porsgrunn kommune skal lansere en helt ny internettportal i april Planleggingsarbeidet skjer i samarbeid med grenlandssamarbeidet, fordi vi har gått sammen om å kjøpe likt publiseringsverktøy. Hver kommune skal fortsatt ha sin egen portal, men vi skal ha felles verktøy som leveres av felles leverandør. Dette er et stort og tungt prosjektet som vi er inne i avslutningen av. Rådmann Jostein Harm i Drangedal er prosjektleder. Profil- og designhåndbok For første gang er det laget en ny profil- og designhåndbok for Porsgrunn kommune. Den viser Porsgrunn kommunes visuelle profil. Elementene i profilhåndboken innføres over tid og vil bli synlig på biler, arbeidstøy, skilter, trykksaker, annonser, flagg, o.s.v. Det er et pionerarbeid som er gjort med denne profilhåndboken som bygger på Porsgrunns verdier og Porsgrunns identitet. Edison reklamebyrå i Porsgrunn har vært samarbeidspartner. 12

13 IKT-avdelingen Virksomhetens leder: Terje Odden 1. Virksomhetens oppgaver IKT-avdelingen skal yte tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner. 2. Virksomhetens mål Levere en kostnadseffektiv og stabil drift av Porsgrunn kommunes IKT infrastruktur. I samarbeid med virksomhetene sørge for at dagens IKT-systemer utnyttes best mulig. 3. Kvantitative styringsmål Ant. innmeldte / løste oppdrag egne og innmeldte 2200 / / / 1625 Ant. bestillinger IKT-utstyr Ant. servere i administrasjonsnettet/elevnettet / 17 Ant. Pcer / tynne klienter i administrasjonsnettet Ant. Pcer i skolenettet Den store nedgang i innmeldte saker/feil sees i sammenheng med at de siste års satsning på infrastruktur og stabile løsninger nå gjør utslag. Selv om antall servere og PCer har øket, minker feilene. 4. Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) IKT-avdelingen Budsjett 2004 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,9 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: I 2006 sorterte IKT under Personalavdelingen. Underskuddet for stammer i vesentlig grad fra en vesentlig økning av kommune kostnader til fasttelefoni. Ser dette i sammenheng med innstramming og avtaler på den enkeltes mobiltelefonbruk. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr , Sykefravær i prosent 10,3 12,8 6,5 Merknader til endringer i tallet på medarbeidere i virksomheten: Endringer i antall stillinger grunnet utflytting av Gerica ansvarlig. Høyt sykefravær hovedsakelig grunnet langtidssykemeldinger. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Største satsingsområde i har vært en konsolidering og sentralisering av elevnettet. 13

14 Utviklingsavdelingen Virksomhetens leder: Kjell Meen 1. Virksomhetens oppgaver: Virksomheten skal bidra til å utarbeide og utforme kommunens overordnede planer / styringsverktøy på en slik måte at de blir retningsgivende og nyttige for kommunens innsats i samfunnsutviklingen. Virksomheten skal bistå i og ta initiativ til utviklingsarbeid i kommuneorganisasjonen Virksomheten skal gi dirkete virksomhetsstøtte. Virksomheten skal bistå i intern og ekstern saksbehandling og utredning. 2. Virksomhetens mål Vi skal bidra både i kommuneorganisasjonen og i kommunesamfunnet i forhold til støtte, utfordring, oppfølging og utvikling 3. Kvantitative og kvalitative styringsmål 2006 Antall saker formannskapet Antall saker BUK Antall saker Utvalg for helse og omsorg - 10 Antall saker Utvalg for plan og kommunalteknikk - 1 Antall saker til videre behandling i Bystyret - 19 Antall saker Ungdomsutvalget Antall saker Klagenemda - 5 Antall saker Eldrerådet - 1 Antall arrangerte kurs/kompetansetilbud Antall påmeldte i alt på disse Generell medarbeidertilfredshet 4,75 4,4 4. Bruk av økonomiske - og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) 125 Utviklingsavdelingen Budsjett Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,8 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Avdelingen har brukt noe mer enn budsjettert. Overskridelsene er primært knyttet til konsulenttjenester og utgifter til drift og vedlikehold av programvare vedrørende Kvalitetslosen og BMS. Her er utgiftene totalt over kr ,- for. Budsjettet for disse prioriterte oppgavene var langt lavere enn forbruket. Utgiftene til opplæring og kurs ble også større enn planlagt. Virksomhetsledersamlingene og mellomlederprogrammet ble høyere enn forutsatt, delvis på grunn av større aktivitet, men også fordi budsjettet for mellomlederprogrammet ligger på 2008-budsjettet. Mellomlederprogrammet ble også mer kostnadskrevende enn planlagt på grunn av stort behov og større antall deltakere enn forutsatt. 14

15 4.2 Personalinnsats/sykefravær 2006 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,8 18,2 Sykefravær i prosent 4,7/6,8 3,3 Kommentarer: Utviklingsavdelingen har hatt et gledelig lavt sykefravær det siste året. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Samfunnsutvikling er en viktig del av Utviklingsavdelingens oppgaver. Sammenhengen mellom kommunens overordnede planer og organisasjons- og samfunnsutviklingen er viktig. Avdelingen har vært en pådriver i arbeidet med bedriftskultur og i løpet av ble det utarbeidet et godt verktøy til diskusjon og hjelp med dette arbeidet i den enkelte virksomhet. En hovedinnsats på samfunnsutviklingsområdet har vært rullering av kommunens arealdel. Arbeidet er nesten fullført, et arbeid som har stått i fokus siden Arbeidet med Kommunedelplan for Bergsbygda startet opp høsten med målsetting som sluttføring i løpet av Strategiarbeidet med Campus Kjølnes og NAV er avsluttet i løpet av, nå går begge disse prosjektene over i konkrete tiltak styrt av andre avdelinger og prosjektgrupper Virksomhetslederopplæringen har fortsatt en viktig rolle og et eget mellomlederprogram startet høsten med ca 110 deltakere. Denne opplæringen sluttføres våren Kompetanseheving og opplæringsplaner til alle ansatte i kommunen står høyt i fokus. Avdelingen tilbyr hvert halvår nye opplæringstilbud for ulike målgrupper. Arbeidet med Balansert målstyring fortsetter, avdelingen har tatt initiativ til en gjennomgang av bruk og organisering av dette arbeidet, endringer iverksettes i løpet av vårhalvåret Kvalitetslosen, et verktøy for å sikre gode prosedyrer og rutiner, er igangsatt i de fleste sektorene, spesielt har arbeidet innenfor omsorg og helse vært omfattende, tidkrevende og vellykket. Også alle avdelingene i formannskapsområdet har gjennomført og lagt inn sine prosedyrer i verktøyet. Arbeidet har startet opp i området barn og unge og forventes sluttført i løpet av våren Implementeringen av Kunnskapsløftet fortsetter, og det samme gjør implementeringen av ny rammeplan for barnehagen. Utviklingsavdelingen gir også veiledning til andre virksomheter/avdelinger innefor en rekke områder; balansert målstyring, kvalitetsarbeid, bruker- og medarbeiderundersøkelser. Porsgrunn ble med i Kvalitetskommuneprosjektet høsten. Avdelingen får en sentral rolle i arbeidet med dette prosjektet både som pådriver og veileder med to prosjektledere i hver sin halve stilling engasjert i prosjektperioden ut

16 Kemnerkontoret Virksomhetens leder: Arnstein Abrahamsen 1. Virksomhetens oppgaver Skatteregnskap: Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap. Skatteavregning for de forskudds-/etterskuddspliktige skattyterne. Registrere lønns-/trekkoppgaver. Skatteinnfordring: Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, forhåndsskatt, resterende skatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker. Arbeidsgiverkontroll: Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. I tillegg har vi sekretariatsfunksjonen for skatteutvalget. 2. Virksomhetens mål Skatte- og avgiftsregnskapene skal være korrekte og a`jour. Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Arbeidsgiverkontrollen skal bidra til økt etterlevelse, redusert svart økonomi og korrekte grunnlagsdata. Samarbeide med likningskontoret med tanke på å forebygge skatte- og avgiftsrestanser. Brukerne skal få god service. Skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø. 3. Kvantitative styringsmål Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) Påleggstrekk (antall) Utleggsforretninger Konkursbegjæringer Søknader behandlet i skatteutvalget Antall bokettersyn hos arbeidsgivere Avdekkede beløp (1000 kr.) Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Kemnerkontoret 2006 Budsjett Sum utgifter Sum inntekter Avvik Forbruk i % Nettoutgift ,7 16

17 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: I tillegg til god økonomistyring er hovedårsakene til det positive resultatet en billigere drifting av det nye skatteregnskapet SOFIE og mye sykelønnsrefusjon. Reduserte inntekter kommer som en følge av pålagte endringer i satsene på utleggsgebyr. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,0 16,0 16,0 Sykefravær i prosent 1,7 3,5 8,2 Kommentarer: Det økte sykefraværet henger sammen med langvarig fravær på grunn av kronisk sykdom. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Måloppnåelse i forhold til krav satt fra overordnet myndighet. Daglig drift av det nye skatteregnskapet SOFIE. Tverrfaglige kontrollaksjoner. Skape gode samarbeidsformer med andre aktører. God økonomistyring. Skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø. 17

18 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Virksomhetens leder: Margit Kiland 1. Virksomhetens oppgaver Daglig drift av hovedbiblioteket og Stridsklev filial. Bibliotekfaglige oppgaver, publikumsvakter, oppsøkende bibliotektjeneste/ Boken kommer, markedsføring, klasseundervisning/brukerorienteringer, utstillinger og arrangement. IKT (egen server, drift av biblioteksystemet Bibliofil og publikums-pcer, utvikling av bibliotekets hjemmesider på internett), saksbehandling på bibliotekområdet, administrative oppgaver innenfor økonomi og personalområdet. 2. Virksomhetens mål Fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille til rådighet bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Ha et tilbud til barn og voksne, og legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Oppfylle forpliktelsene som ledd i et nasjonalt biblioteknettverk. (Bibliotekloven 1). Porsgrunn bibliotek skal være senter for litteratur, informasjon og kunnskapsformidling basert på kvalitet, aktualitet og variasjon.. (Hovedmål vedtatt av Bystyret i Bibliotekplan for Porsgrunn kommune 1995.) 3. Kvantitative styringsmål* Samlet utlån Utlån per innbygger Porsgrunn 6,3 5,68 5,68 Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,41 5,20 Utlån per årsverk Porsgrunn Barns andel av utlånte bøker Barns andel av utlån andre media (video/dvd, musikk, lydbøker m.m.) 38,3 36,5 41, ,9 37,1 Antall arrangement og brukerorienteringer Herav arrangement for barn Besøk ved arrangement og brukerorienteringer Samlet besøk Samlet besøk bibliotekets hjemmesider Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) Porsgrunn bibliotek 2006 Budsjett Sum utgifter Sum inntekter Avvik Forbruk i % Nettoutgift ,0 18

19 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Bibliotekets prognoser har gjennom hele året gått ut på at regnskapet skulle gå i balanse. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,9 14,9 14,9 Sykefravær i prosent 9,4 15,1 9,7 Merknader til sykefraværet i virksomheten: Biblioteket har fokus på forpliktelsene som ligger i IA-avtalen om oppfølging av sykemeldte. Kortidsfraværet er lavt, og sykefraværet skyldes i all hovedsak langtidssykemeldte. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder Den største utfordringen er å sikre et godt tjenestetilbud og fortsatt utlåns- og produktivitetsvekst. Dette vil i stor grad avhenge av om vi klarer å videreføre et variert og aktuelt medietilbud og utvikle bibliotekets posisjon som kulturarena i et voksende bysentrum. Mediabudsjettet ble som følge av HR 07 redusert med kr i Dette har gjort det vanskelig for biblioteket å imøtekomme publikums etterspørsel etter nye bøker og medier, og kvaliteten på tjenestetilbudet ble svekket. Bok-køene har økt, og utlånet sank da også kraftig i Hovedårsaken til utlånsøkningen i er at mediabudsjettet dette året ble styrket med tilleggsbevilgning på kr Brukerundersøkelsen som ble gjennomført våren viste m.a. at over 28% er svært misfornøyde med at hovedbiblioteket stenger kl på lørdager. Innleveringsautomat ved hovedbiblioteket ble satt i bestilling i og blir montert våren Dette er et tiltak som vil bedre arbeidsmiljøet og effektivisere drifta med tanke på å utvide åpningstida og bedre tilgjengeligheten ved hovedbiblioteket. Utviklinga på ikt-området vil også medføre behov for innkjøp av et alarmsystem for bøker og andre medier basert på radiobrikker. Det er behov for innkjøp av 2 nye utlånsautomater og annen nødvendig oppgradering på ikt-området. Utvikling av hovedbiblioteket som kulturarena og sosial møteplass i et voksende bysentrum er også en viktig utfordring. En viktig del av bibliotekets produksjon er knyttet opp mot formidlingsvirksomhet overfor barn og unge. Utstillinger, brukerorienteringer og ulike arrangement er med på gjøre biblioteket til en viktig møteplass både på Stridsklev og i sentrum. Behovet for en rehabilitering av hovedbiblioteket øker for hvert år. Det er også viktig at biblioteket klarer å holde tritt med ikt-utviklinga innenfor sitt fagområdet. Dette samt økning av mediabudsjettet og økte åpningstider ved hovedbiblioteket er prioriterte satsingsområder i åra framover. 19

20 Filmsenteret Charlie Virksomhetens leder: Jon Eidsbråten 1. Virksomhetens oppgaver: Virksomheten har som sin viktigste oppgave å gi et bredt og godt filmtilbud til Grenlands befolkning. 2. Virksomhetens mål : Å videreutvikle kinotilbudet tilpasset kinopublikum, samt å opprettholde høye besøkstall. 3. Kvantitative styringsmål Antall kinoforestillinger Antall filmtitler Samlet kinobesøk Gjennomsnittlig besøk pr. person i kommunen 4,17 4,36 3,80 Gjennomsnittlig besøk i hele landet 2,45 2,55 2,30 Gjennomsnittlig besøk pr. dag Antall Norgespremierer Bruk av økonomiske og personellressurser 4.1 Budsjett/regnskap (i 1000 kroner) 162 Filmsentret Charlie Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,3 Kommentarer til regnskapet og eventuelt avvik fra budsjett: Et greit resultat på et dårlig kinoår, besøksmessig. 4.2 Personalinnsats/sykefravær Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,1 7,1 7,1 Sykefravær i prosent 1,7 0,4 1,7 Merknader til endringer i tallet på medarbeidere i virksomheten: Stabilt på dette nivået. Merknader til sykefraværet i virksomheten: Sykefraværet hos oss er lavt. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder: Godt kinobesøk pr. innbygger. Gode markedsandeler i Grenland Opprettholde et godt og allsidig skolefilmtilbud. Kontinuitet i Baby- og Honnørforestillinger. Den Store Kinodagen Den Store Honnørdagen Charlie s 15 års jubileum 20

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3020-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo HMS-RAPPORT FRA VIRKSOMHETENE 3. KVARTAL 2011 Forslag til vedtak:

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008. Årsberetning 2008. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008. Årsberetning 2008. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9

Detaljer

Årsberetning 2011. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2011. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personal- og organisasjonsutvikling...5 Økonomiavdelingen...7 Service- og administrasjonsavdelingen...9

Detaljer

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9 Utviklingsavdelingen...11 Serviceavdelingen...14

Detaljer

Årsberetning 2013. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2013. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2013 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen...

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10 3 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 10 Service og administrasjonsavdelingen... 12 IKTavdelingen... 14 Kemnerkontoret... 16

Detaljer

Årsberetning 2014. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2014. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2014 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen...

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 3 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal- og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 8 Service- og administrasjonsavdelingen... 10 IKT-avdelingen... 13 Kemnerkontoret...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR FRYDENHAUG ----------------------------- BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse Barnehagens visjon... 3 Konklusjon... 4 De viktigste tiltakene i 2014 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse Barnehagens visjon... 3 De kommunale barnehagene i Ås har en felles pedagogisk plattform:... 3 Konklusjon... 5 De viktigste tiltakene

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2016 side

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213 TERTIALRAPPORT KULTURSEKTOREN - 1. TERTIAL 2017 Rådmannens innstilling Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Det

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/9-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.01.2014 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte Dato: Tirsdag 14.01.2014 Tid: Kl 0900-1600 Sted: Rådhuset, Møterom 3.

Detaljer

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet «ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet Prosjekt: Nytt sak og arkivsystem Et tilbakeblikk: Samarbeidet i Grenland startet i 2008 nytt sak og arkivsystem. Prosjekt etablert og anskaffelsesprosess igangsatt

Detaljer

INFORMASJON TIL NYANSATTE

INFORMASJON TIL NYANSATTE INFORMASJON TIL NYANSATTE VELKOMMEN TIL LILLEHAMMER KOMMUNE! Espen Granberg Johnsen er ordfører og politisk leder for kommunestyret i Lillehammer kommune. Rådmann Christian Fredrik Fotland leder administrasjonen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kultur- og oppvekstutvalget 21.03.2017 / Kommunestyret 06.04.2017 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Kommunereformen; - NAV sin rolle?

Kommunereformen; - NAV sin rolle? Kommunereformen; - NAV sin rolle? Hva er og hva gjør NAV? Et likeverdig partnerskap mellom kommune og stat, - styringssignaler fra rådmannen og fylkesdirektør NAV NAV Porsgrunn har 65 ansatte (50 : 50

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010 Innhold i presentasjonen Organisasjon Visjoner og mål Styrets arbeid Resultater og erfaringer i 2009 Balansert målstyring (BMS) Brukerundersøkelser

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Skolestruktur i Porsgrunn. Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet.

Skolestruktur i Porsgrunn. Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet. Skolestruktur i Porsgrunn Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet. Bystyrets vedtak 11.12.2008 Det foretas en gjennomgang av skolestrukturen med formål å

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2013 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder*

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orienteringen inneholder Status nå Informasjon/kommunikasjon Prosjektplan og budsjett Økonomiske virkemidler fra KMD Status nå Prosjekt "Arkiv nye Steinkjer"

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2016- KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Saldering: Økt eiendomsskatt, Redusert politikerlønn ( ), Kjølnesfondet DRIFT Beløp Saldering

Saldering: Økt eiendomsskatt, Redusert politikerlønn ( ), Kjølnesfondet DRIFT Beløp Saldering Arne Sandum (SV) tok opp sine forslag fra formannskapet slik: Forslag 1 Barn, unge og kultur Tiltaket gjelder: A. Barnevernet 100.000 B. Pedagogisk-psykologiske tjenester 300.000 C. Full priskompensasjon

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 10.05.2007 Revidert 10.10.2007 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer