Årsberetning Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn

2 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen... 9 IKT-avdelingen RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Kultur Brattås barnehage Frednes og Skrukkerød barnehage Hovenga og Radehuset barnehage Kirketjernet og Vestsiden barnehager Lundelia barnehage Lyngveien barnehage Vallermyrene barnehage Flåtten barnehage Pedagogisk-psykologiske tjenester Borge skole Brattås skole Brevik oppvekstsenter Grønli skole Heistadskolene Klevstrand skole Langangen skole Myrene skole Stridsklev skole Tveten skole Vestsiden skole Kjølnes ungdomsskole Stridsklev ungdomsskole Tveten ungdomsskole Porsgrunn kommunale kulturskole Porsgrunn Voksenopplæringssenter Klokkerholmen Saturnveien barne- og ungdomssenter Barnevern RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG Tjenestekontoret Familiehelsetjenester Legetjenester og miljørettet helsevern Psykisk helsetjeneste og rusomsorg NAV Porsgrunn Frednes sykehjem Doktorløkka bosenter St.Hansåsen sykehjem Brevik sykehjem Mule sykehjem Helse- og aktivitetssentrene Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Stridsklev Hjemmetjenesten Eidanger

3 Hjemmetjenesten Brevik Hjemmetjenesten Herøya Miljøarbeidertjenesten Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Byutvikling Brann og feiervesenet Eiendomsforvaltningen Renhold Kommunalteknikk

4 RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personal- og organisasjonsutvikling Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Sammen med folk i utvikling» OVERORDNEDE MÅL for avdelingens leveranser til Porsgrunn kommune: være en avdeling med fokus på utvikling og kvalitet være en avdeling som gir relevant og faglig støtte veilede virksomhetene til å bli mer selvstendige på personal- og organisasjonsutvikling bidra til å heve kompetansen i kommunen sette fokus på samarbeid på tvers gjennom arbeidet i "Felles arena" OVERORDNEDE MÅL for avdelingens bedriftskultur: vi preges av lagånd og som samarbeider på tvers av fagområdene har respekt og forståelse for hverandres oppgaver har et inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi gleder oss til å gå på jobb hver dag har fokus på kompetanseutvikling Virksomhetens faste driftsoppgaver Prosjekt- og utredningsarbeid Organisasjonsutvikling HMS Personaladministrasjon Arbeidstidsprogrammet Capitec Pensjon Kompetanseutvikling Kvalitetsarbeid-KSS Lærlingeordningen Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,5 17,9 17,9 15,0 Antall lærlinger pr Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,7-5,8 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 5,4-5,2 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Tallet på stillingshjemler på virksomheten var 15 pr I tillegg er 7,4 hjemler knyttet opp mot tillitsvalgte. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen i virksomheten vurderes fortløpende på bakgrunn av organisasjonsmessige endringer i En ledig stilling er lyst ut, og skal besettes våren

5 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i 2014 er lavere enn måltallet på 4,6 %. Det er lite korttidsfravær. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,9 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten hadde pr et underforbruk som i stor grad skyldes ubesatte stillinger, og lærlingeavtaler som er avsluttet. 6

6 Økonomiavdelingen Virksomhetens formål og verdier Formål Utvikle og drifte kommunens felles økonomifunksjoner, herunder lønn/fravær, fakturering, regnskap, innfordring av kommunale krav, budsjett og rapportering. Utvikle et godt grunnlag for beslutninger for kommunen samlet og virksomhetene, d.v.s økonomiske forutsetninger og styringsdata. Verdier Alle skal behandles likt, og møtes på en respektfull måte Være en hjelpsom og støttende kollega Holde en høy faglig integritet, og ha en høy etisk standard på vårt arbeid Virksomhetens faste driftsoppgaver: Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket KEOPS og dessuten for Porsgrunn Kirkelige Fellesråd, Boligstiftelsen og Brevik Fergeselskap IKS Fakturabehandling fra postmottak til bokføring, i størst mulig grad som elektroniske fakturaer Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær Fakturering og innfordring av kommunale krav Være støtteapparat vedr. budsjettering og rapportering for rådmannen og kommunens virksomheter Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning Økonomiavdelingen har også et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoser for kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA-rapportering og analyse av KOSTRA-data Administrasjon av kommunens systemer for økonomi og styringsdata Gjennomføre brukerundersøkelser, kommunens representant i GKI og Kemneren i Grenland Vertskap for Statistikk og analyse kontoret (1 ÅV) i Grenlandssamarbeidet Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,0 24,2 23,7 25,3 Antall utsendte fakturaer Bilag ved innfordring. Antall Øvrige regnskapsbilag. Antall i kommuneregnskapet Antall lønnsoppgaver Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) Antall utlønninger pr måned januar hvert år Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr) Antall scannede fakturaer Antall EHF-fakturaer Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,7-5,5 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 5,0-4,9 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Tapsført i forhold til fakturert beløp 0,24 % 0,24 % 0,34 % 0,27 % Total restanse i % av utfakturert 1,72 % 1,76 % 1,80 % 1,51 % Manuelt registrerte regnskapsbilag. % andel 8,84 % 9,90 % 9,67 % - % Andel EHF-faktura ift. totalt antall fakturaer - % - % 25,0 % 30,0 % 7

7 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Det er en gledelig økning i antall elektroniske fakturaer inn til kommunen (EHF-fakturaer). Det vil fortsatt bli en økning utover i 2015, dette vil bedre kvaliteten på kommunens fakturabehandling. Antall regnskapsbilag har økt, dette har sammenheng med innføring av nytt HR- system, der bilagsnummereringen skjer på en annen måte, tallene er derfor ikke sammenlignbare. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til personalsituasjon og sykefraværet Personalsituasjonen i 2014 har vært utfordrende, med et sykefravær på ca. 8,3. Det har vært 4 langtidssykemeldinger gjennom deler av året. Flere av disse sakene er nå avklart, og fraværet er lavere de siste månedene. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,1 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten har et mindreforbruk på ca. 1,4 mill. Dette skyldes bl. a. lavere utgifter til Kemneren i Grenland enn forutsatt (ca. 0,76 mill). Sykepengerefusjon og andre inntekter bidro også til det gode resultatet. 8

8 Service- og administrasjonsavdelingen Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Best på Service» Formål Avdelingens formål er å yte best mulig service internt i kommunen og eksternt mot brukerne av kommunens tjenester Verdier Samhold gir oss styrke Engasjement gir oss glede Pågangsmot og utfordringer gjør oss gode Virksomhetens faste driftsoppgaver Faste driftsoppgaver Servicesenteret/med sentralbord og skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, Infoland - Bestilling av eiendomsopplysninger, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler, oppfølging av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave mm. Trykkeriet trykkerifunksjonen, layout og foto. Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm- og telefontolking. Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument- og posthåndtering m journalføring og postliste i Public 360. Brukerstøtte, veiledning innen Public 360, opplæring av nye brukere i Public 360 programvare og rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Ekspedering av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere. Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre Porsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for Porsgrunn kommune) og ajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5. Kommunikasjon: Ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i kommunen i samarbeid med IKTavdelingen. Omdømmebygging ved synliggjøring og profilering av tjenester og virksomheter. Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene. Godtgjøringer til politikere. Valg. Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR, fakturering av byggesaksgebyr, legeregninger og innbetaling kommune- og skattekasse. Barnehage: Koordinering av opptak via elektroniske søknader, fakturering og kontantstøtte. Transport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnehage. Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m. Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltak. Leasing biler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasing biler. Samfunnssikkerhet og beredskap. Administrativt ansvar for kommuneadvokatene. Tilskudd til næringsarbeidet.(eierskapsforvaltning) Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,4 38,0 38,0 43,5 Antall saker til politisk behandling Antall avholdte politiske møter med sekretær Antall bevillinger/skjenke, salg servering Antall saker i sak/arkivsystem Antall journalført post/ inn og ut Fremfinning saker ansatte og publikum Antall kopier trykket på trykkeriet sort/hvitt Antall fargekopier

9 Informasjonstall for virksomheten Antall ID-kort Trykkeoppdrag/lag og foreninger Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt Ansattparkering TT- kort Søknad om å disponere kommunale areal Barnehagesøknader v/ hovedopptak Tilskudd VAR Info- Land Ledsagerbevis Kommune og skattekasse Fakturering for andre virksomheter Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev Antall solgte billetter til Ælvespeilet via Servicesenteret Tolketimer Skien kommune Tolketimer Porsgrunn kommune Tolketimer i Bamble Tolketimer andre Tolketimer spesialisthelsetjenesten Skoleskyss kommunale vedtak Publisering på nettet Sms med publikum Chat med publikum Antall likere på Facebook Antall publiserte innlegg på Facebook Avholdte (sikkerhets)øvelser Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,3-4,8 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,9-4,4 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Brukertilfredshet med Servicesenteret 5,6 5,7 5,3 5,3 Brukertilfredshet med Tolketjenesten NA 5,4 5,4 - Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Informasjonstall: Økning i antall årsverk fra 38 til 43,5 skyldes overføring av Arbeidsgiverkontrollen. God økning i datafangst og leveranser fra arkivet. Kraftig nedgang i behov for trykkeritjenester etter innføring av I-pader for politikerne. Dette har resultert i nedleggelse av trykkeriet. Behovet for tolketjenester har økt med 30 %. Dette gjør at vi må vurdere å øke kapasiteten på administrativ side. Vi registrerer også økt bruk av sosiale medier i forhold til kommunikasjon med publikum. 10

10 Måltall: Måltallene i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen har gått noe ned, men ligger på ett akseptabelt nivå ift de mål som er satt for Porsgrunn kommune. Det er jobbet mye med resultatene av medarbeiderundersøkelsen i 2014 og diverse tiltak er iverksatt. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte høsten Brukertilfredsheten med Servicesenteret måles fortløpende og har ligget stabilt på 5,3 de siste to år. Målsettingen for 2015 er 5,5. Det er ikke gjennomført måling av brukertilfredsheten med Tolketjenesten i 2014, men det vil bli gjennomført ny måling i 2015 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen er tilfredsstillende. I løpet av 2014 er trykkeriet lagt ned og ressursene er overført til servicesenteret og arkivet. Vi har hatt 7 personer på diverse arbeidsmarkedstiltak i tolketjenesten, servicesenteret, arbeidsgiverkontrollen og arkivet. Snittalderen i virksomheten er høy og det forventes økt «turnover» i løpet av de nærmeste fem årene. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har gått ned i siste halvdel av 2014 og ligger nå på 7,3 i desember. For hele året er sykefraværet 8,7. Målet på 5,5% er ikke nådd Det er lite korttidsfravær i virksomheten hvilket er ett sunnhetstegn. Langtidssykefraværet har vært stabilt det siste halvåret, og dette vil være avklart i løpet av første halvår Langtidsfraværet er knyttet til alvorlige diagnoser og er ikke knyttet opp mot arbeidssituasjonen. Dialogmøter og oppfølging er iverksatt fortløpende i perioden. Slik situasjonen er nå så vil det være realistisk å nå målet vårt i løpet av Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,6 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Prognosen har vært at vi ville få ett underforbruk på mellom en og to millioner. Resultatet ble 1,2 millioner. Hovedårsaken til dette er at overføringen av Næringssjefen ble forsinket med ett halvt år samt at skoleskyssen har blitt rimeligere enn antatt. Både Tolketjenesten og Arbeidsgiverkontrollen har gått med overskudd og midlene er avsatt på fond 11

11 IKT-avdelingen Virksomhetens formål og verdier Visjon : «Er du fornøyd, er vi nesten fornøyde...» Mål for virksomheten inneværende år: - IKT-avdelingen skal yte god service til våre brukere - IKT-avdelingen skal utarbeide, ivareta og videreutvikle Porsgrunn kommunes IKT-strategi. - I samarbeid med virksomhetene sørge for at dagens IKT-systemer utnyttes best mulig Verdier Vi skal være en avdeling som er og har: - årlig avdelingstur - stor takhøyde - god kontakt og tilstedeværelse av leder - uoffisielle treffpunkter også utenom arbeidstid - mobbefritt miljø - gode verktøy og arbeidsplasser - felles samlingsplass i sofaen - fornøyd med måten arbeidsplassen er organisert - arbeidstakere som gis utfordringer - mulighet til fagligutvikling - leder har god innsikt i arbeidstakers fag - tiltro via ansvar Virksomhetens faste driftsoppgaver IKT-avdelingen yter tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner m.m. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,0 11,0 12,0 12,0 Ant. innmeldte oppdrag egne og innmeldte Ant. løste oppdrag egne og innmeldte Ant. bestillinger IKT-utstyr Ant. servere i administrasjonsnettet Ant. servere i elevnettet Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet Ant. Pc-er i skolenettet Antall besøk på våre internettsider Antall sidevisninger på våre internettsider Gjennomsnittstid brukt på nettside pr besøkende (min.) 2,09 2,21 2,07 2,04 Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,8-5,7 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 5,3-5,5 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 0 % 100 % - % 100 % Brukertilfredshet med avdelingens evne til å løse oppgaver Brukertilfredshet med tilgjengeligheten til IKT-avdelingen

12 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall 2014 har vært et normalår, uten større utfordringer. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen er tilfredsstillende. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Markant nedgang fra foregående år, hovedsakelig grunnet et begrenset uttak av pensjonsytelse. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,8 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året 2014 har vært et nøkternt år, uten større uforutsette utgifter. 13

13 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Virksomhetens formål og verdier Formål: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Verdier: Respekt for hverandre og for brukerne/lånerne Yte god service og sette brukerne i sentrum. Godt arbeidsmiljø-kultur for samarbeid til brukernes beste. Virksomhetens faste driftsoppgaver Porsgrunn bibliotek utfører mange tjenester for sine brukere i tillegg til de oppgavene en regner som bibliotekets kjerneoppgave: utlån av bøker og annet materiale. Andre viktige tjenester er: Veileder om og finner fram litteratur fra egne samlinger og bestiller inn litteratur fra andre bibliotek. Låner inn depoter på innvandrerspråk fra Det Flerspråklige biblioteket i Oslo Yter PC-hjelp, hjelp med utskrifter, faks, kopimaskin og skanner. Attesterer kopier av vitnemål o.l. Låner ut studierom, leier ut møterom, tilbyr utstillingsplass Arrangere eksamen for fjernstudenter. Tilbyr klasseundervisning på flere klassetrinn, tar i mot barnehagegrupper, fremmedspråklige grupper og andre som ønsker spesielle opplegg. Låner ut depoter av bøker til skoler. Organiserer og driver 2 lesesirkler. Arrangerer forfatterkvelder, temakvelder, ukentlig bokprat, filosofisk kafe og andre tilstelninger Samarbeider med Kvindernes Læseforening, Kulturavdelingen i kommunen, Porsgrunn kunstforening og Diktets Venner, Litteraturgarasjen, Grenland filmklubb og Grenland kirkeakademi om arrangementer. Samarbeide med Telemark Museum om salg og formidling av lokalhistoriske bilder. Har en oppsøkende tjeneste som tilbyr service til 2 sykehjem, Boken Kommer-lånere som ikke kan komme hit sjøl, har kontaktmøter og kurs for leseombud Tar imot praksiselever fra ungdomsskolen. Tilbyr praksisplass for bibliotekstudenter fra Høyskolen i Oslo og fra Universitetet i Tromsø. Tar imot personer som har behov for arbeidsutprøving i samarbeid med HMS-avdelinga og NAV. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,9 12,9 13,4 13,4 Utlån per innbygger Porsgrunn 4,9 4,6 4,6 5,1 Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,1 4,9 4,7 NA Barns andel av totalt utlån 39,7 39,4 38,3 40,9 Besøk pr. åpningsdag Besøk pr. søndagsåpent bibliotek Utlån pr. åpningsdag Samlet besøk bibliotekets hjemmesider Utleie/utlån møterom (antall)

14 Måltall for virksomheten Årsbesøk Totalt utlån Antall arrangement og brukerorienteringer Medarbeidertilfredshet - 5,1-5,6 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 3,7-4,4 Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 5, ,3 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Biblioteket har prioritert å opprettholde de gode åpningstidene, og besøk pr åpningsdag holder seg stabilt. Søndagsåpent bibliotek er en suksess, og besøk pr søndagsåpent bibliotek har en pen økning. Totalt utlån viser en flott økning som trolig skyldes to faktorer: utlån av barnebøker til skolene og sommerlesekampanje for barn. Barns andel av totalt utlån har som følge av dette økt til 40,9%. Antall arrangement har gått noe ned. Dette skyldes at biblioteket har hatt et presset driftsbudsjett i Grunnet budsjettsituasjonen ble også "Boken kommer" og oppsøkende bibliotektjeneste nedlagt fra høsten Brukerundersøkelsen som ble gjennomført våren 2014 viser at brukerne er svært godt fornøyde med tjenestetilbudet. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen har vært uendret i Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Økt sykefravær i 2014 skyldes langtidsfravær grunnet alvorlig sykdom. Korttidsfraværet har vært lavt. Virksomheten har fokus på tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Bibliotekets driftsbudsjett er presset. Virksomheten har hatt fokus på god budsjettkontroll og klarer som følge av dette å gå i balanse. 15

15 Kultur Virksomhetens formål og verdier Formål: Kulturvirksomheten skal sørge for et variert og bredt kulturtilbud til hele byens befolkning. Virksomheten skal bidra aktivt i byutviklingen. Verdier: Bidra til å styrke ytringsfrihet, demokrati og identitet og kjennskap til egen historie. Skape nysgjerrighet, trygghet og interesse for andre; kulturer og personer. Virksomhetens faste driftsoppgaver Filmsentret Charlie Kulturhuset Ælvespeilet Meierigården kultursenter/ungdomshus Kulturvern/museer Kultur i byutviklingen Kunst- og kulturformidling Utsmykking Arrangementer og arrangementskoordinering Tilrettelagte kulturaktiviteter inkl Sansesenteret Kultur for eldre Drift av svømmehaller/idrettsanlegg/uteanlegg/skatepark Frivillige lag og organisasjoner Drift av Brevik Kulturhus, Herøyahuset, Teatersalen, Porsgrunn Scene, Mule Varde Lundedalen og Stridsklev Fritidssentre Kystkultur/kyststi/Mule Varde Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (inkl. Filmsenteret Charlie) 36,70 41,68 41,79 40,82 Kommunale driftstilskudd lag og for. (i 1000 kr.) Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd Sansesenteret antall brukstimer Besøkstall ved publikumsbading i hallene Idrett - Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere Idrett - Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker Antall idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg, fotballbaner Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter antall åpningsdager Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter snittbesøk per åpningskveld Meierigården kultursenter UNG antall besøkende totalt Meierigården kultursenter UNG - Antall besøk på arrangement i regi av eksterne arrangører Meierigården kultursenter UNG - Antall besøk på interne/egne arrangement MAGDA/lokale tilbud antall elever deltatt på opplegg: Bæremeisen antall barn deltatt på tilbud Kullturnatta som arena for kulturprosjekter - antall solgte buttens

16 Informasjonstall for virksomheten Kultur-natta som arena for nettverksbygging og realisering av prosjekter - antall samarbeidspartnere Antall kinoforestillinger Antall filmtitler Samlet kinobesøk Gjennomsnittlig kinobesøk pr. person i kommunen 3,48 3,51 3,46 3,40 Gjennomsnittlig kinobesøk pr. dag Kulturhuset Ælvespeilet - Antall arrangement Kulturhuset Ælvespeilet - Barnehage/skole. Antall forestillinger i skoletid Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,3-5,2 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,6-4,3 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kulturhuset Ælvespeilet - Antall besøkende Kulturhuset Ælvespeilet - bør gjennomføre min. 4 arr. pr år med en flerkulturell/fremmedkulturell vinkling Kulturhuset Ælvespeilet - bør ha mer enn 8000 barn/unge på barnehage/skoleforestillinger pr år Kulturhuset Ælvespeilet lokalt kulturliv. Antall forestillinger (ikke barneforestillinger) Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Sanseavdelingen - antall brukstimer viser en nedgang fra 2011 til Det skyldes ikke nedgang i bruken av senteret, men en mer riktig telling av timer ved at bestilte timer er blitt korrigert for avbestilte timer. Utfordringen for driften av Sanseavdelingen er knyttet til lavere inntekter grunnet færre betalende brukere. Tilbakemeldingen fra de private brukerne (kommunale virksomheter betaler ikke for bruken av senteret), som f.eks. de private barnehager, er at den årlige økningen i leieprisene har medført at det ikke lenger er rom for å leie senteret. For sesongen er leieprisen halvert i et forsøk på å rekruttere de betalende brukerne tilbake. Så langt har dette ikke gitt de resultatene vi håpet på. Kommunale driftstilskudd - lag og foreninger viser en økning i det totale tilskuddsbeløpet i perioden. I Bystyrets behandling av HP ble det vedtatt en ny tilskuddsordning "Tilskudd til vedlikehold av organisasjonsside anlegg og tiltak til lavterskel/folkehelsetiltak" Det har vært en årlig opptrapping av dette tilskuddet i HP-perioden. Besøkstall ved publikumsbading i hallene viser en nedgang i antall badene. Fra 2012 til 2013 var det en nedgang på 2839 besøkende. I Virksomhetsplan for 2014 ble det skissert en rekke tiltak for å snu denne utviklingen. Ser en på antall besøkende i 2014, viser dette ytterligere nedgang i antall badende fra 2013 til Nye tiltak for å øke besøkstallet må derfor iverksettes. Dette følges opp i Virksomhetsplan for Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Virksomheten har i hele perioden arbeidet med omstilling for å kunne tilpasse ressursbruken til vedtatte forbedringstiltak og prioriterte satsingsområder som kulturhuset Ælvespeilet og Meierigården Kultursenter. Dette er krevende prosesser som vil følge virksomheten også inn i et nytt driftsår. Omstillingsarbeid er utfordrende, det er vanskelig å finne nytt egnet arbeid til de berørte. Det arbeides med kreative løsninger som hospitering m. m. Virksomhet for kultur har de siste årene hatt en stabil arbeidsstokk, få utskiftninger gir positive effekter, men gjør det også utfordrende å rekruttere ny kompetanse. 17

17 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet viser et resultat på 5,7 % som er 1,2 % høyere enn målet som er satt for Det er en 1 % høyere enn sykefraværet for Type fravær er i hovedsak langtidssykefravær ved to avdelinger. Ett av disse har ingen relevans i forhold til jobb, mens noe fravær har vært knyttet til samarbeidsutfordringer på jobb. I denne situasjonen er det iverksatt ulike HMS- tiltak. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Det store avviket på utgifts-/inntektssiden skyldes i hovedsak inn og utbetalinger av spillemidler, statlige/fylkeskommunale midler til MAGDA, Den kulturelle spaserstokken og andre prosjekter innenfor fagområdet Kultur for eldre, som f.eks. Mentorordningen for kulturbedrifter. Videre er det mottatt tilskudd til Meierigården kultursenter og prosjektet Senter for Porselen og design. Resultatet før disponering av virksomhetens resultatfond viser er netto merforbruk på drøye kr Dette kan i hovedsak forklares ved å se på følgende områder innenfor virksomheten: Filmsentret Charlie viser et merforbruk på drøye kr hvor hovedforklaringen er innkjøp av varer til kiosken. Det å beregne riktig størrelse på varelageret på slutten av driftsåret er vanskelig. I 2014 ble vi sittende med et for stort lager, verdien av dette kan ikke "avsettes" og kommer til uttrykk ved overforbruk på innkjøp matvarer. Idrett viser et merforbruk på kr Dette må imidlertid korrigeres for resultatet for kiosken på Frisklivsenteret. Denne ble som en del av effektiviseringstiltakene i 2014 lagt ned. Det har imidlertid ikke lykkes å omplassere de ansatte og tiltaket har dermed ikke fått den planlagte reduksjonen i utgiftene. Dette utgjør kr (av de kr ). Det resterende merforbruket er knyttet til lønn (for lavt lønnsbudsjett - dette er korrigert i budsjettet for 2015), inntektskrav sykepenger og lavere inntekter enn budsjettert. Siden 18

18 2012 har det vært en nedgang i besøkstallet publikumsbadet. Dette følges som i 2014 opp i Virksomhetsplanen. Prosjekt Senter for porselen og design Er finansiert ved kommunal bevilgning, tilskudd og arbeidsinnsats fra de ulike samarbeidspartnerne. Resultatet for prosjektet per desember (halvveis i prosjektperioden) viser et merforbruk på drøye kr Dette er ikke et reelt overforbruk, men skyldes at framdriften i prosjektet i inneværende år har medført høyere kostnader enn det er budsjettert med i prosjektets aktivitetsbudsjett - forsert aktivitet. Merforbruket i 2014 er korrigert ved bruk av fond. Kulturhuset Ælvespeilet Viser et merforbruk på drøye kr som i stor grad er av regnskapsmessig art. Det er i 2014 inngått avtaler om konserter på 2015 programmet hvor rate en av honoraret er betalt ved kontraktinngåelse. Utgifter for 2015 programmet er dermed belastet 2014, inntektene bokføres først i En annen grunn til merforbruk er at på noen arrangementer har billettsalget vært lavere enn estimert. Dette ansees som naturlig i en oppstartsfase, hvor man lærer huset og publikumsgrupper å kjenne er kulturhuset første hele driftsåret - erfaringen fra dette tas med inn i driftsåret Budsjettet for 2015 er lagt om innenfor de vedtatte rammene og utgiftene og inntektene vil være mer riktig fordelt. Det er også gjort en om periodisering av budsjettet. Dette merforbruket er i hovedsak dekket inn ved lavere forbruk innenfor andre ansvarsområder: Kulturadministrasjonen - mindre forbruk som skyldes inntekter i form av refusjon sykepenger. Det er ikke tatt inn vikarer ved langtidssykemeldinger i deler av organisasjonen. Faste tilskudd - ny tilskuddsordning, Grenland Friluftsråd, budsjettert med helårsvirkning, refusjonskrav for deler av driftsåret. Meierigården Kultursenter/Tilrettelagte kulturaktiviteter - lavere aktivitetsnivå enn det som var planlagt/budsjettert med. Stridsklev Fritidssenter - har i 2014 tatt over ansvaret for innkjøp av varer til kiosken i Stridsklevhallen (bemannes av badebetjentene) etter at kiosken på Frisklivsenteret ble lagt ned. Inntektene har også vært ført på Fritidssenteret sitt budsjett. 19

19 Brattås barnehage Virksomhetens formål og verdier Barnehagens visjon: «Vi ser alle mulige muligheter». Formål: Drive en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Verdier: felleskap, likeverd, mangfold og raushet. Hvert barn skal oppleve mestring. Være et inkluderende felleskap. Være hjelpsomme med hverandre på tvers av avdelingene, se på barnehagen som en enhet. Være åpne for nye og kreative innspill til en positiv utvikling. Felles forståelse for at alle har et ansvar for å utøve raushet og felleskap. Virksomhetens faste driftsoppgaver Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven, annet gjeldende lovverk og lokale planer som" Klart vi kan" Utarbeide årsplan/ oppfølging av planens målsettinger Kvalitetsarbeid/ KSS Kompetanseutvikling Personalarbeid/ HMS Barnehagedekning/fylle barnehageplassene Samarbeid med andre instanser som PPT, barnevern og familiehelsetjenester. Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,0 10,0 10,0 10,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 100,0 % 94,0 % 99,0 % 100,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr ,0 10,0 10,0 10,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,0 1,4 1,0 1,0 Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,20 0,16 0,16 0,16 Måltall for virksomheten Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring 4,8 4,9 5,1 5,2 Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 4,9 5,2 5,3 5,2 Ditt barns sosiale utvikling 5,3 5,4 5,6 5,4 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,9 5,3 5,3 5,3 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 5,1 5,0 5,3 5,3 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,5 5,1 5,1 5,2 Allsidig lek og aktiviteter 4,8 5,0 5,3 5,3 Barnets trivsel i barnehagen 4,8 5,1 5,3 5,4 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,8 5,1 5,3 5,3 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,4 4,4 4,7 5,1 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,7 4,6 5,1 5,3 20

20 Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,5-5,4 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,8-5,1 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Har hatt gode målinger i brukerundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen. Målet er å opprettholde de gode resultatene, og om mulig skåre enda bedre for kommende undersøkelser i Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Ingen endringer i antall årsverk i personalgruppa. Fortsatt en svært stabil personalgruppe. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Stor nedgang i sykefraværet, godt under målet på 6,5 til 3,5 %. Svært lavt korttidsfravær. Målet er å beholde det lave fraværet. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Barnehagen har et lite underskudd. Har hatt en utgift på en ekstra ansatt 1 dag i uken i tre mnd., samt noe investering i inventar og utstyr. Barnehagen er 25 år gammel og slitasje er synlig. Regner med å dekke opp underskuddet av barnehagens fondspenger. 21

21 Frednes og Skrukkerød barnehage Virksomhetens formål og verdier Visjon: Frednes barnehages: «Gode spor for liten og stor». Skrukkerød barnehages: «Et godt sted å lære - et trygt sted å være». Formål: Barnehagens formål er regulert i barnehagelovens 1. Vi skal, i samarbeid med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Verdier: Glede: Omsorg: Respekt: Refleksjon: Gleden over å se barns utvikling, glede i leken og glede i fellesskapet. Vi ønsker at alle skal ha en god dag på jobben og at vi sammen skal bidra til å spre glede. Omsorg er å være tilstede for hverandre, kunne lytte og bekrefte. Omsorg står også for å verne om naturen og å vise miljøbevissthet. Respekt for hverandres ulikhet og toleranse for hverandre. Alle har ansvar for å bidra i arbeidet sammen og være delaktige. Refleksjon gir oss tid til ettertanke og hjelp til å komme videre. Det gir oss ny kunnskap som fører til endring. Virksomhetens faste driftsoppgaver Faste driftsoppgaver Vi skal drive pedagogisk arbeid med barn under skolepliktig alder, i tråd med gjeldende lover og regler. Drive kvalitetsarbeid i samsvar med "Klart vi kan", og planlegge, dokumentere og evaluere arbeidet. Samarbeide med ulike instanser som PPT, helsestasjon, barnevern og skoler. Systematisk arbeid med HMS, arbeidsmiljø og nærværsarbeid. Kompetanseutvikling av hele personalet i samsvar med kommunens satsingsområder og barnehagens egne planer. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,0 20,0 20,0 20,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Frednes bhg Andel barn med hel plass i % Frednes bhg 93,3 % 92,0 % 92,0 % 95,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr Frednes bhg 10,0 10,0 10,0 10,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr Frednes bhg Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år Frednes bhg 2,60 2,20 2,20 2,00 0,19 0,17 0,17 0,17 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Skrukkerød bhg Andel barn med hel plass i % Skrukkerød bhg 98,1 % 98,7 % 97,7 % 89,7 % Grunnbemanning i barnehagen pr Skrukkerød bhg 13,0 11,0 11,0 10,0 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år Skrukkerød bhg 0,19 0,17 0,18 0,18 Måltall for virksomheten Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring 4,7 4,9 5,1 4,9 Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 22 4,6 5,1 5,2 4,9 Ditt barns sosiale utvikling 5,3 5,5 5,4 5,5 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,9 4,8 5,1 5,0

22 Måltall for virksomheten Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,9 5,1 5,0 5,1 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,8 5,0 5,1 5,2 Allsidig lek og aktiviteter 4,9 4,8 4,9 5,2 Barnets trivsel i barnehagen 5,0 5,1 5,1 5,3 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,8 5,1 5,2 5,2 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,3 4,7 4,4 4,9 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,4 4,8 4,9 5,1 Medarbeidertilfredshet - 5,5-5,6 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,7-4,5 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent - % - % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Virksomheten har gjennomgående gode mål- og informasjonstall. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Frednes og Skrukkerød barnehager ble slått sammen fra og med , med ny virksomhetsleder fra Virksomheten ble styrket med 100 % fagleder fra , med reduksjon i denne stillingsprosenten fra til 50%. På grunn av overtallighet av assistenter i kommunen, har det har vært noen endringer i personalgruppen. Enkelte har fått fast stilling i en annen barnehage, og noen har kommet til virksomheten fordi det var ledig stilling. Gjennom året har flere assistenter vært deltagende i prosjektet "Fra ufaglært til faglært". To assistenter i Skrukkerød fikk fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, og to til skal ta fagbrev i Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året 23

23 Kommentarer til sykefraværet Ved utgangen av 2013 hadde Frednes barnehage et sykefravær på 7,9 %. Skrukkerød barnehage hadde et sykefravær på 13,8 %. Etter sammenslåing hadde virksomheten en samlet sykefraværsprosent på 10,9 %. Vi har hatt en jevn nedgang i sykefraværet gjennom året, og ved utgangen av 2014 lå sykefraværsprosenten på 6,9 %. Sykefraværet skyldes flere langtidssykemeldte. Det er også et noe høyt egenmeldt fravær. Det rapporteres ingen egenmeldinger der arbeidsmiljø eller forhold på arbeidsplassen er årsak til fravær. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,4 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten har et solid overskudd i Overskuddet skyldes i hovedsak mindre forbruk på fastlønn og refusjoner fra NAV. Årsak til mindreforbruk på fastlønn er bl.a. at det i august var et lavere barnetall på Skrukkerød, og vi ansatte ikke i en vakant stilling. Dette vil endre seg fra høsten Skrukkerød startet året med en stor overføring fra NAV som skulle vært ført på regnskap for Dette gjorde at virksomheten allerede fra begynnelsen av året hadde et overskudd. Virksomheten har gjort flere investeringer i 2014 for å oppgradere byggene. 24

24 Hovenga og Radehuset barnehage Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Der barn blir sett og hørt!» Våre verdier: Humor, raushet og kompetanse Barnesynet: Alle barn er kompetente, barn kan og barn vet. Vi ser, og lytter til barna! Voksenrollen: Alle barn skal bli møtt av tilstedeværende voksne som er reflekterte og medforskende. De skal møte voksne som gir dem muligheter til å påvirke sin egen hverdag. Vi benytter ulike metoder for å måle graden av måloppnåelse. Pedagogisk dokumentasjon er vårt viktigste vurderingsverktøy. Virksomhetens faste driftsoppgaver Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med Barnehageloven, annet gjeldende lovverk og lokale planer som planen "Klart vi kan" Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger HMS Kvalitetsarbeid/KSS Kompetanseutvikling Personalarbeid Barnehagedekning/plasser Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,4 16,4 16,4 16,4 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Hovenga bhg Andel barn med hel plass i % Hovenga bhg 98,7 % 98,1 % 98,8 % 99,4 % Grunnbemanning i barnehagen pr Hovenga bhg 10,0 10,0 10,0 10,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr Hovenga bhg 2,00 2,00 2,00 1,60 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år Hovenga 0,18 0,16 0,16 0,16 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Radehuset bhg Andel barn med hel plass i % Radehuset bhg 99,7 % 99,7 % 99,7 % 100,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr Radehuset bhg 6,4 6,4 6,4 6,4 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr Radehuset bhg Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år Radehuset bhg 2,00 0,00 2,00 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 Måltall for virksomheten Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring 4,6 4,6 5,1 5,1 Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 4,8 5,0 4,6 4,9 Ditt barns sosiale utvikling 4,9 5,3 5,5 5,5 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,9 4,9 5,2 5,1 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,9 5,0 5,2 5,1 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,4 5,1 5,1 5,2 Allsidig lek og aktiviteter 4,6 4,9 5,2 4,9 Barnets trivsel i barnehagen 4,9 5,3 5,2 5,2 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,0 5,3 5,5 5,4 25

25 Måltall for virksomheten Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,2 4,7 4,5 4,9 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,1 4,9 4,9 5,0 Medarbeidertilfredshet - 5,9-4,6 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 5,4-4,9 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 99 % 100 % % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Ingen store endringer fra foregående år. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Stabil personalsituasjon. Høy gjennomsnittsalder. Utfordringer knyttet til ferieavvikling når 4 personer skal avvikle en ekstra ferieuke. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Vi har ikke nådd målet vårt i år. En langtidssykemeldt, og flere kortere sykemeldinger. VAMU s vurdering er at dette ikke gir noen grunn til bekymring med tanke på arbeidsmiljøet. Vi fortsetter det gode arbeidet med tanke på kompetanseutvikling og trivsel for de ansatte. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,2 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Underskuddet skyldes i hovedsak ekstra utgifter knyttet til telefoni og dataverktøy. De høye utgiftene til kurs og opplæring dekkes delvis av Folkehelseprisen på kr ,- og lønn for studenter på kr ,-. Videreutdanning for styrer og assistent som deltar på Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, har også medført ekstra utgifter. 26

26 Kirketjernet og Vestsiden barnehager Virksomhetens formål og verdier Formål: Vi skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (R11, s.8). Barnehagens pedagogiske plattform Vi mener at alle har rett til å være delaktige i sitt eget liv og i et demokrati. Alle barn har sine hundre språk, og vi som jobber i barnehagen skal legge til rette for, og stimulere barna til å bruke sine uttrykk. Vi skal tilrettelegge det fysiske miljøet og gi barna inspirasjon til å være forskende og lekende, og gjennom det skape gode læringssituasjoner. Vi bruker ulike typer dokumentasjon som hjelpemiddel, for å kunne observere barnas opplevelse og læring. Vi ser hvert enkelt barn slik som de er. Vi ønsker å gjøre forskjelligheter til noe vanlig. All slags mangfold skal bli verdsatt i barnehagen. Mangfold handler om så mye, for oss er kultur, etnisiteter, kjønn, religioner, identiteter og funksjonsmuligheter noe av det som utgjør mangfoldet Vi er positivt nysgjerrige til å lære andres språk og kultur. Hvert enkelt barn skal oppleve mestring. Vi vil ha et inkluderende fellesskap. Mangfold gir læring. Lek er barnas naturlige uttrykksform, barna utforsker verden gjennom lek. Vi er lekende voksne som deltar, tilrettelegger og videreutvikler leken sammen med barna. Virksomhetens faste driftsoppgaver Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven, annet gjeldende lovverk og lokale planer som klart vi kan. Utarbeide årsplan/ oppføling av planens målsettinger Kvalitetsarbeid/ KSS Kompetanseutvikling Personalarbeid/ HMS Barnehagedekning/fylle barnehageplassene Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,5 23,4 22,0 20,5 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 97,0 % 87,0 % 96,3 % 99,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr ,5 23,0 21,8 20,5 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,8 2,0 1,1 1,5 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,17 0,17 Måltall for virksomheten Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring 4,8 4,8 4,5 5,1 Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 5,3 4,8 4,7 5,0 Ditt barns sosiale utvikling 5,4 5,4 5,3 5,4 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,9 5,2 4,8 5,3 27

27 Måltall for virksomheten Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,9 4,9 4,8 5,1 Barnehagens arbeid som kulturformidler 5,0 5,3 4,8 5,2 Allsidig lek og aktiviteter 4,9 5,1 5,0 5,1 Barnets trivsel i barnehagen 5,2 5,2 5,0 5,3 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,1 5,0 4,7 5,2 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,5 4,9 4,3 4,5 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,7 4,7 4,5 5,0 Medarbeidertilfredshet - 5,4-5,4 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,6-5,1 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % - Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Vi har hatt gode resultater på våre målinger både i personalet og hos brukerne. Målet vårt for videre arbeid må være å opprettholde det nivået vi har og jobbe for å bli enda bedre. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Vi valgte i 2014 å reduser med 1,5 stilling, og 6 plasser for barn. Vi har de siste tre årene hatt en pedagog ansatt i 50 % stilling som fagligleder. Faglig lederstilling ble ikke erstattet da personen sluttet i mars Virksomheten bruker midler fra en assistentstilling til frikjøp for utføring og løsning av ulike oppgaver, dette har fra mars fungert godt for virksomheten. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har gått gradvis ned i prosent gjennom året. Vårt årsresultat på 8,4 % er det beste resultatet på fire år. Vårt mål for 2015 blir å vedlikeholde den trenden vi er inne i nå, og ha et mål om ytterligere nedgang i fraværet. 28

28 Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj.2014 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,7 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Vi har et lite overskudd. Vi har hatt ansatte ute i fødselspermisjon og refusjonen har dekt lønnsutgiftene godt pga. at vikarene hadde lavere lønn enn de som var i permisjon. Vi har en årlig inntekt for å være øvingsbarnehage, det gir oss muligheter til å bruke vikar ved behov. Vi har trange vikarbudsjett, og større barnegrupper, lengre åpningstid og færre ansatte, alle disse faktorene spiller inn på hvor mye midler vi må sette av til vikar i budsjettet. Foreldrebetaling har gitt et lite overskudd, den er litt vanskelig å beregne pga. søskenmoderasjon og at den er inntektsregulert. Noen barn har i løpet av året økt sin plass og vi hadde mulighet til å tilby, derfor en noe høyere inntekt. 29

29 Lundelia barnehage Virksomhetens formål og verdier Vår visjon: «Vi er med å bygge framtida». Våre verdier: Omsorg, lek, læring,danning, respekt, nysgjerrighet, glede og humor skal prege arbeid vårt i lag med barna. Virksomhetens faste driftsoppgaver Pedagogisk tilrettelagt tilbud til barn i alder 1-6 år Alderstilpasset tilbud:1 avd 1-3 år 2 avd 3-6 år- Personalutvikling Veiledning Foreldresamarbeid HMS - arbeid KSS-avvik og forbedringsarbeid. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,0 12,5 12,5 12,6 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 90,3 % 77,0 % 69,0 % 84,3 % Grunnbemanning i barnehagen pr ,0 12,5 12,4 12,7 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,4 0,0 0,0 0,0 Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,15 0,15 0,16 Måltall for virksomheten Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring 3,8 4,6 4,3 4,3 Tilfredshet med tilrettelegg. av skoleforberedende aktiviteter 4,5 4,7 4,7 4,7 Ditt barns sosiale utvikling 5,2 5,2 5,4 5,4 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,1 4,8 4,2 4,2 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,5 4,6 4,7 4,5 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,2 4,7 4,5 4,8 Allsidig lek og aktiviteter 4,1 5,9 4,8 4,9 Barnets trivsel i barnehagen 4,6 5,0 4,9 4,9 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,0 4,9 4,9 4,9 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 3,9 4,4 4,3 4,3 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,1 4,8 4,8 4,8 Medarbeidertilfredshet - 5,5-5,1 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 5,0-4,3 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Vi har klart å gjennomføre mange av de mål vi har satt oss for arbeidet i barnehagen De utrolige årene opplæringen holder vi fortsatt på med.det er et positivt verktøy i forhold til læringsfremmende atferd og voksenrollen i barnehagen. Informasjonsverktøyet MYKID er det mange foreldre som har tatt i bruk og som gir oss positive tilbakemeldinger i forhold til det å få god oppdatert informasjon. Vi har 6 familier m flerspråklig bakgrunn dette året. Dette har medført mere fokus på flerspråklig arbeid i barnehagen og et positivt samarbeid med foreldre til disse barna. Vi hadde utfordringer å fylle barnehageplassene fra 1.mars 14. Vi har fylt opp plassene fortløpende gjennom året. 30

30 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Vi har hatt mange utfordringer knyttet til personalsituasjonen i Flere ansatte ute i permisjoner, ulike livssituasjoner og behov for livsfasetilpasninger har betydd høy vikarbruk og store belastninger på lønnsbudsjettet. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i Lundelia barnehage har hatt en gledelig utvikling de siste årene og var ved utgangen av året under 5%. Ulike tiltak rundt trivsel og faglig innhold i arbeidet videreføres. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,5 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Regnskapet for 2014 viser et netto overforbruk på Hovedårsaken til dette overforbruket skyldes lønnskostnader. Ulike forhold på personalsiden har gjort det nødvendig å sette inn vikar også ved korttidsfravær og ved annet fravær uten refusjon. 31

31 Lyngveien barnehage Virksomhetens formål og verdier Vår visjon: «Barna skal oppleve trygghet, glede og mestring gjennom et flerkulturelt fellesskap» Formål: Barnehagen skal utøve pedagogisk virksomhet i samarbeid og forståelse med hjemmet. Vi skal ivareta behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagens verdier: Vi arbeider med kommunens bedriftskultur: Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. Virksomhetens faste driftsoppgaver Barnehagen skal drives pedagogisk i samsvar med barnehageloven, annet gjeldene lovverk og lokale planer som "Klart vi kan" Utarbeide virksomhetens årsplan/oppfølging av planens målsettinger Kvalitetsarbeid/KSS Kompetanseutvikling Personalarbeid HMS Barnehagedekning/plasser Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,5 11,0 11,0 11,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 87,3 % - 92,0 % 92,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr ,5 11,0 11,0 11,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,0 2,0 2,0 Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,17 0,17 0,17 Måltall for virksomheten Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring 4,8 4,5 5,1 4,9 Tilfredshet med tilrettelegg. av skoleforberedende aktiviteter 4,7 4,9 4,9 5,4 Ditt barns sosiale utvikling 5,1 5,3 5,5 5,5 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,6 4,6 5,1 5,0 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,9 4,7 5,0 5,1 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,4 4,5 5,1 5,3 Allsidig lek og aktiviteter 5,0 4,4 5,1 4,9 Barnets trivsel i barnehagen 5,1 4,8 5,2 5,1 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,0 4,6 5,3 5,2 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,3 4,3 5,0 4,7 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,4 4,5 5,2 5,1 Medarbeidertilfredshet - 5,5-5,9 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 5,2-5,4 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % 32

32 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Vi har hatt gode skår på foresattes brukerundersøkelse. Vi tror at arbeid med informasjon og daglig dialog har vært med å fremme resultatet. Medarbeiderundersøkelsen viser positive tall som vi alle er godt fornøyd med. Vi fokuserer på en "by på deg selv" service til våre brukere, noe vi mener forsterker medarbeidernes stolthet og viktighet av egen arbeidsplass. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Ingen endring på årsverk. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i virksomheten Lyngveien viser en positiv kurve. Målet var 5,0% med 4,1% i resultat. Barnehagens Vamu gav en ansatt med null fravær i 2014 en ekstra oppmerksomhet. Barnehagen vil markere høy arbeidsinnsats i år! Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Barnehagen har av ulike årsaker et lite avvik dette regnskapsåret. Vi har refusjonstap etter tilbakeførende regnskap fra 2013 når det gjelder fødselspenger fra Nav. Samtidig har vikarregnskapet blitt høyere enn budsjettert. Barnehagen har hatt en uforutsett utgift på vikar i månedene februar - desember. 33

33 Vallermyrene barnehage Virksomhetens formål og verdier Visjon: "Alltid best sammen" I fellesskapet har vi venner og kolleger som vi verdsetter og respekterer I fellesskapet deler vi kunnskap og lærer av hverandre I fellesskapet er dialog og arbeid med prosjekt viktig for oss I fellesskapet skal vi nå våre mål og ta barnehagen til nye høyder Formål: Vi skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Våre verdier: Glad - Nysgjerrig - Engasjert Latter, glede og humor skal prege hverdagen vår Vi skal være nysgjerrige på ny kunnskap, for å utvikle oss selv Vi skal være nysgjerrige på hverandres tanker og handlinger Vi skal vise engasjement i ord og handling Virksomhetens faste driftsoppgaver Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med Barnehageloven, annet gjeldende lovverk og lokale planer som planen "Klart vi kan" Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger Kvalitetsarbeid/KSS Kompetanseutvikling Personalarbeid/HMS Barnehagedekning/fylle barnehageplassene Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,0 14,0 14,0 14,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 96,4 % 93,8 % 97,0 % 100,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr ,0 14,0 14,0 14,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,0 0,0 0,8 0,0 Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,17 0,16 0,16 0,16 Måltall for virksomheten Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring 4,8 5,1 4,9 5,0 Tilfredshet med tilrettelegg. av skoleforberedende aktiviteter 5,0 5,4 5,0 5,1 Ditt barns sosiale utvikling 5,2 5,5 5,4 5,6 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,9 5,1 5,1 5,2 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 5,0 5,4 5,2 4,9 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,5 4,9 4,9 4,9 Allsidig lek og aktiviteter 5,0 5,1 5,1 5,1 Barnets trivsel i barnehagen 5,2 5,3 5,3 5,4 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,0 5,4 5,2 5,4 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,5 5,0 5,1 5,0 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,9 5,1 5,0 5,3 34

34 Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,7-5,4 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,6-4,7 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Sammensetning av grupper er lik som Vi er en barnehage som har mange søkere og det er fortsatt søkere over 3 år som søker seg til oss. Svært gode resultater på brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse. På de fleste spørsmålene er det likt som 2013 eller bedre. Vi må hele tiden holde trykket oppe, slik at brukere er fornøyde og at vi har et personale som trives på jobb. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Ingen endringer på antall årsverk. En stabil personalgruppe Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Vi når ikke målet dette året, men fortsetter å fokusere på nærvær. God trivsel og et godt arbeidsmiljø står høyt. Sykefraværet behandles på alle VAMU-møter og etter det vi kjenner til, så er ikke sykefraværet relatert til arbeidsmiljø. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,5 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Det er lønn som gir utslaget dette året. Det er stor differanse mellom årslønn til ansatt ute i svangerskapspermisjon og vikaren som har vært inne - stort gap på refusjon fra NAV og faktiske lønnsutgifter. Skifte av pedagog sommeren 2014 har også ført til en merkostnad på lønn. Ansatt ute i arbeidsutprøving hele desember har medført dobbel lønnsutbetaling i 50% stilling da vedkommende har lønnet permisjon i perioden. Denne ordningen fortsetter ut februar

35 Flåtten barnehage Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Flåtten barnehage, et sted for mangfold, nysgjerrighet, lek og humor» Formål: Pedagogisk arbeid med barn under skolepliktig alder. Virksomhetens faste driftsoppgaver Pedagogisk arbeid som; dokumentasjon, observasjon, utarbeiding av planer, oppfølging av spesialpedagogiske tiltak, melde opp barn enten til barnevern eller PPT, samarbeid med barn i ulike settinger og situasjoner, omsorg, lek, læring, faglig oppdatering, utarbeide årsplan, følge opp arbeidet med "Klart vi kan". Systematisk arbeid med HMS, fraværsarbeid og arbeidsmiljø. Kompetanseutvikling og personalarbeid Samarbeid med andre instanser som eksempelvis PPT, barnevern og familiehelsetjenester. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,0 18,0 18,0 17,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 84,6 % 88,6 % 82,3 % 90,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr ,3 17,3 17,3 17,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak 1,0 0,6 1,0 1,0 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,15 0,14 0,15 0,15 Måltall for virksomheten Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring 4,5 4,7 4,7 4,6 Tilfredshet med tilrettelegg. av skoleforberedende aktiviteter 4,9 5,1 4,9 4,6 Ditt barns sosiale utvikling 5,1 5,4 5,1 5,3 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,9 5,0 5,0 4,9 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,9 4,8 4,9 4,8 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,7 4,9 5,0 4,9 Allsidig lek og aktiviteter 5,0 5,0 4,8 5,1 Barnets trivsel i barnehagen 5,1 5,2 5,0 5,1 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,0 5,0 5,0 4,9 Barnets mulighet for å være med å bestemme innh.i b.h. 4,5 4,6 4,4 4,2 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,6 4,9 5,0 4,7 Medarbeidertilfredshet - 5,3-5,3 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 5,2-5,0 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Tallene viser at vi har hatt en liten reduksjon i antall hele stillinger for Det er med bakgrunn i at vi ikke fikk fylt opp alle oppholdsplassene og at vi derfor måtte redusere bemanning en periode for å holde kostnader på et akseptabelt nivå samt at bemanningsnormen var oppfylt. Passene har blitt fylt opp suksessivt og vi nådde full barnehage 5.januar. Måltallene viser en jevnt høy tilfredshet både for foreldre og ansatte. Noen av punktene har vi fortsatt litt utfordringer med å få opp til et høyere nivå, sånn som eksempelvis "Barnets mulighet til å være med på å bestemme innholdet i barnehagen". Vi jobber stadig med undersøkelsene og prøver å definere noen suksessfaktorer og noen faktorer vi trenger å jobbe videre med. 36

36 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Det har vært en reduksjon i bemanning høsten 2014 med en 30 % stilling. Denne bemannes opp igjen når det er fulltallig på oppholdsplasser. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet for 2014 ble betydelig bedre enn de siste årene. Vi hadde en god start på året og klarte å holde fokus på de gode rutinene og nærværet langt ut i året. På slutten av året skjedde det en plutselig endring i medarbeidernes nærvær. Vi fikk mange sykmeldinger av ymse art, men det gikk i stor grad på sykdom. Enkelte hadde også utfordringer på mer private plan som gikk utover helsa. Det fikk en uheldig innvirkning på tilstedeværelsen i barnehagen. Det jobbes hele tiden for å finne gode løsninger på eksempelvis tilrettelegginger som kan være gode for personal som sliter, og det ser ut til at vi klarer til en viss grad. Det jobbes også med gode løsninger for resterende personalet for å unngå slitasje på dem. Alt i alt ble året bra, med total under målsetting. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,9 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året 2014 startet med et dårlig utgangspunkt hvor vi hadde med et negativt tall fra 2013 som var relativt høyt. Det ble holdt en ganske stram linje med innkjøp og innleie av vikarer. Det fikk noen konsekvenser for slutten av året da vi var nødt til å bruke en del vikarer igjen med bakgrunn i fraværet. Forbruket vårt ble høyt relativt raskt på året, ettersom vi måtte gå til innkjøp av både oppvaskmaskin og vaskemaskin. Det ble tatt inn igjen gjennom å ikke gjøre andre innkjøp før litt senere på året. Refusjonene vi mottok var gode. De sørger for at overforbruket på vikarsiden blir dekket. På slutten av året gikk vi til anskaffelse av nytt it-utstyr til virksomheten. Dette virket inn på regnskapet på arten for eksempelvis kontormateriell. Til slutt vil det påpekes et overforbruk på matvarer. Dette er et område hvor vi stadig ser etter bedre løsninger for virksomheten. Vi får også noe høyere inntekt på kostpenger fra foreldre, men ikke nok til å dekke opp negativt tall. Dette er et område vi fortsatt ser på og prøver å finne gode løsninger på. Totalt sett har vi relativt god oversikt og styring, og det er håpet at vi skal fortsette med framover. 37

37 Pedagogisk-psykologiske tjenester Virksomhetens formål og verdier Visjon for virksomheten : «Trivsel, likeverd og læringsutbytte for alle barn, unge og voksne!» Hovedmål for tjenestetilbud Være den viktigste instansen for barnehager og skoler når de trenger veiledning, støtte og kompetanse i arbeidet med Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk hjelp/undervisning. Være med å sikre barn, unge og voksne med særskilte behov en likeverdig opplæring og spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp Bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov opplever et velfungerende, helhetlig samarbeid med aktuelle instanser Verdier: Høy kvalitet på tjenesten, være tett på i førtilmeldingsarbeidet, rask saksbehandling, systemrettet arbeid, være på tilbudssiden når det gjelder veiledning, omfattende tverrfaglig samarbeid Virksomhetens faste driftsoppgaver PP-tjenester arbeider etter Opplæringslovens kapittel 5. PP-tjenester har et todelt mandat som innebærer at tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det og arbeide med kompetanse og organisasjonsutvikling i skoler og barnehager. Pedagogisk psykologiske rådgivere og logopeder utreder og vurderer behovet for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagogiske tjenester er del av PP-tjenester i Porsgrunn kommune. Spesialpedagogene og logopedene arbeider etter opplæringsloven 5-7, med barn som har enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp før opplæringsplikt alder. Ekstra ressurser til private og kommunale barnehager er organisert sammen med spesialpedagogiske tjenester. Ressursen er støttepedagoger/-assistenter som har sitt daglig virke i private og kommunale barnehager for å følge opp barn med særskilte behov i samarbeid med barnehagens øvrige personale. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,0 40,0 40,0 39,0 Antall saker Tilmeldinger PPT Særskilt inntak videregående opplæring Saker alder 0 5 år Saker alder 6 15 år Saker alder år Saker alder 19 år Antall barn under skolealder med særskilte behov med rett til spes.ped. hjelp etter opplæringsloven Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 4,5-5,1 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 3,8-3,9 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % 38

38 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Det totale antall saker er høyere ved utgangen av 2014 enn hva som var tilfellet på samme tid året før. I disse tallene ligger nye sakkyndig vurderinger på overgangssaker for barn og elever som skal over fra barnehage - barneskole og fra barneskole - ungdomsskole. Det er tilmeldt 36 flere nye saker for elever i alderen 6-15 år i 2014 enn året før. Dette er en tendens som man også ser i resten av landet. Tilmeldingene øker mest for elever på mellom- og ungdomstrinn. For barn i alderen 0-6 år og voksne er tallene stabile. Det totale antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i løpet av 2014 er 101 barn, inkludert barn med behov for logopedisk hjelp. I disse tall ligger at noen barn begynner på skolen, mens nye kommer til. I juni 2014 var antallet 81 barn og i august var 70 barn med enkeltvedtak. Det betyr at det var jevnlig mellom 70 og 80 barn under opplæringspliktig alder som hadde enkeltvedtak i I 2014 har virksomheten hatt en aktiv rolle i implementering av veileder, retningslinjer og handlingsplan knyttet til kommunes håndtering av bekymringsfullt fravær i skolen. En del av sakene på mellom- og ungdomstrinnet kommer i tilknytning til handlingsplanen som har lagt til grunn en rutine om at elever som har høyt fravær (kategori rød) skal tilmeldes PP-tjenester. PP-tjenester har i samme periode hatt prosjektledelsen i satsingen «Færre på passive ytelser» (Talenter for framtiden). Fra dette arbeidet foreligger egen rapport med anbefalinger om forebyggende tiltak. Handlingsplan, veileder og retningslinjer for samarbeid om elever som har bekymringsfullt fravær, er konkrete tiltak som har kommet i tilknytning til denne satsningen. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Ved PP-tjenester er 39,10 hjemler pr fordelt slik i virksomheten; - 14,5 hjemler pedagogisk-psykologisk rådgiver - 2,0 hjemler kst. virksomhetsleder og avdelingsleder - 1,5 hjemler kontorsekretær - 6,6 hjemler spesialpedagog - 1,5 hjemler logoped - 13,0 hjemler støttepedagog/-assistent Tidlig høst 2014 sluttet virksomhetsleder ved PPT og ny leder ble konstituert i stillingen, samtidig som vedkommende fortsatte å ivareta tidligere oppgaver som avdelingsleder. En rådgiverstilling ble i oktober omgjort til avdelingslederstilling for gruppen av pedagogisk-psykologiske rådgivere, samtidig som rådgiverstillingen holdes vakant f.o.m To rådgivere tar skoleåret 2015/2016 videreutdanning innen fagfeltet "Organisasjons- og endringsarbeid" og er derfor frigjort fra arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 % hver. Dette innebærer et økt press på de resterende rådgivere noe som i sin tur medfører økt saksbehandlingstid og mindre rom til å videreutvikle et systematisk systemrettet arbeid i skolene. 39

39 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Virksomheten har ikke oppnådd målet om 7,2 % sykefravær. Det har i løpet av året vært perioder med flere langtidssykemeldte. Ingen av ansatte har meldt om at sykefraværet skyldes forhold ved arbeidsstedet. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,5 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Ved inngangen i til 2014 hadde virksomheten et underskudd som hadde sin årsak i høye utgifter til lønn, samt virksomhetens forbedringsmål. Det ble laget plan for innsparing som innebar tilførsel av midler til LOS-prosjekt, videreutdanningsmidler fra Udir., fjerne midler til vikar for støttepedagoger/-assistenter i arbeidsgiverperioden og holde stilling ( %) vakant. Disse tiltakene har ikke gitt forventet resultat ettersom virksomheten fikk avslag på søknad om tildeling av LOS-midler, videreutdanningsmidler er tilført, men kostnader knyttet til videreutdanning gir ingen positiv uttelling og vikarmidler i arbeidsgiverperioden på kr ,-/år er fjernet Enkeltvedtak til spesialpedagogisk hjelp er en uforutsigbar utgiftspost, og kravet til at enkeltvedtak skal iverksette uten ugrunnet opphold gjør at utgiftene til dette går ut over det som er rammen. Våren 2014 hadde virksomheten en ansatt på arbeidsutprøving i annen virksomhet, reglene for dette fordrer at virksomheten lønner den ansatte, i dette tilfelle 20 % lønn fra januar til juni. Til sammen har dette medført at virksomheten har et underskudd ved utgangen av

40 Borge skole Virksomhetens formål og verdier Formål Borge skole er en barneskole med elever fra 1. til 7. klasse og har en kommunal spesialavdeling for autister med plass til 5 barn. Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder. Vedtaksenheten for gjesteelever skal bidra til at elever i fosterhjem bosatt i andre kommuner får vedtak om spesialundervisning i tråd med sakkyndig vurdering og lovverk. Verdier Vi bygger virksomheten på verdiene fellesskap, likeverd, mangfold, raushet. Vi ønsker nysgjerrige, aktive elever med respekt for hverandre og legger stor vekt på trivsel og humor, fleksibilitet og åpenhet. Vi arbeider med å skape et godt læringsmiljø som forutsetning for læring. Virksomhetens faste driftsoppgaver Borge skole: SFO: Lilleborge: Vedtaksenheten: Grunnskoletilbud for elever på 1. til 7. trinn Tilbud for 1. til 4. klassetrinn. Kommunal spesialavdeling for elever med problemer innen autismespekteret. Ansvar for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning av elever hjemmehørende i Porsgrunn bosatt i andre kommuner. Økonomisk ansvar for spesialundervisning for barn i fosterhjem samt elever i private skoler. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,0 46,0 45,0 44,0 Elever Klasser/grupper Antall pedagogiske stillinger 36,0 35,0 34,0 33,0 Antall andre stillinger 17,0 19,0 18,0 19,0 Barn i SFO Måltall for virksomheten Klasseledelse ,0 Vurdering ,9 Motivasjon og mestring ,0 Mobbing på skolen ,7 Nasjonale prøver lesing, 5.trinn Nasjonale prøver regning, 5.trinn Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (%) ,0 Medarbeidertilfredshet - 5,6-4,9 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,7-4,2 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % - % 100 % 41

41 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Resultatene fra elevundersøkelsen viser en positiv utvikling i forhold til klasseledelse, vurdering, motivasjon og mestring og mobbing. Det har blitt arbeidet godt med klasseledelse, arbeidsro og faglige utfordringer gjennom hele året. Resultatene fra nasjonale prøver kunne ha vært bedre med tanke på de sosioøkonomiske rammefaktorene. Antall enkeltvedtak har holdt seg stabilt. Høsten 2014 ble det satt i gang et implementeringsarbeid av spesialpedagogisk plan. Målet er å redusere spesialundervisning med synlig effekt i Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Det har vært flere endringer i ledelsen ved Borge skole gjennom kalenderåret Det har vært skifte av virksomhetsleder, Ass virksomhetsleder, inspektør og SFO leder. Borge skole har fra januar til juli hatt redusert ledelsesressurs grunnet sykemelding. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har hatt en positiv utvikling. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,2 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Vi har hatt som mål å holde oss innenfor rammene, noe vi også har klart. Årsresultatet for Borge skole er på kr i regnskapsåret (ansvar 2413). Gjesteelevene har et negativt resultat på kr (ansvar 2406). 42

42 Brattås skole Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Brattås skole - med kunnskap i fokus» Formål: Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder. Verdier: Brattås skole skal være en skole med fokus på læring og læringsresultater, oppnå læring gjennom tydelige mål og preges av samarbeid, trivsel og utvikling for alle. Virksomhetens faste driftsoppgaver Faste driftsoppgaver: Grunnskoletilbud trinn og SFO-tilbud trinn Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,9 30,9 31,5 25,1 Elever Klasser/grupper Antall pedagogiske stillinger 21,0 21,0 23,0 19,0 Antall andre stillinger 15,0 17,0 17,0 13,0 Barn i SFO Måltall for virksomheten Klasseledelse - - 3,9 3,8 Vurdering - - 4,0 3,8 Motivasjon og mestring - - 4,1 4,1 Mobbing på skolen - - 4,9 4,8 Nasjonale prøver lesing, 5.trinn Nasjonale prøver regning, 5.trinn Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn Nasjonale prøver lesing, 8.trinn Nasjonale prøver regning, 8.trinn Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (%) Medarbeidertilfredshet - 4,9-4,9 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 3,8-4,0 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 81 % - % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Resultatene fra elevundersøkelsen viser en svak negativ utvikling i forhold til klasseledelse, vurdering, og mobbing. Endringene er små og slike utslag kan en forvente. Motivasjon og mestring er stabilt. Det har blitt arbeidet godt med klasseledelse, arbeidsro og faglige utfordringer gjennom hele året. Resultatene fra nasjonale prøver burde vært bedre med tanke på de sosioøkonomiske rammefaktorene. Vi har høye ambisjoner på elevenes vegne og vi arbeider med å forbedre læringsutbyttet til hver enkelt elev. Antall enkeltvedtak har holdt seg forholdsvis stabilt. I tallet inngår ikke elever med behov for logopedisk hjelp 43

43 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Fra 2011 fram til i dag er det 5,8 årsverk mindre i virksomheten. Vi har i samme periode hatt en elevtallsnedgang på 22%. I skole hadde vi noen ansatte som gikk av med pensjon og noen i permisjon, så vi klarte å redusere uten å måtte melde overtallighet. I SFO har det vært det en elevtallsnedgang på 36 % i samme periode. Dette førte til at vi i 2014 fikk overtallighet på SFO. Vi har hatt og har pedagoger som tar videreutdanning i "Lesing", " Den grunnleggende ferdigheten regning", " Spesialpedagogikk" og i " Klasseledelse". Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet hadde første halvdel av året en jevn nedadgående kurve. Høsten 2014 har det gått svakt opp og det skyldes at vi har hatt ansatte i langtidssykemelding. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,4 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Vi stipulerte i økonomirapportering for februar et forventet underskudd for 2014 på ca Dette skyldes at vi hadde to ansatte fra omstillingsutvalget som koster oss mer enn de de var vikarer for, (ca ). Vi hadde også en elev fra en annen skolekrets som trengte ekstra oppfølging. Dette hadde en kostnad på ca pr mnd. (totalt kroner for våren 2014). Vi hadde forhåpninger om å kunne ta inn noe av dette underskuddet og vi la opp til store reduksjoner i antall ansatte. Vi har klart å ta inn av dette i tillegg til andre forbedringsmål. Underskuddet er pr på kroner. 44

44 Brevik oppvekstsenter Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Se! Vi tenker! Vi skaper! Vi lærer!» Verdier: Våre verdier er tuftet på de kommunale verdiene, fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. Vår hverdag skal være preget av respekt, kreativitet, refleksjon og lærelyst. Brevik oppvekstsenter skal være det rause og mangfoldige læringssenteret i lokalsamfunnet der læring, inkludering og læringsfremmende miljø er framtredende. Virksomhetens faste driftsoppgaver Faste driftsoppgaver Grunnskoletilbud 1. tom 7. trinn. SFO-tilbud 1. tom 4. trinn Leksehjelp 1. tom 4. trinn Barnehagedrift etter til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Følge de vedtatte kommunale planer for kvalitetsarbeid. Utarbeide årsplaner og følge opp planens målsettinger. Kvalitetsarbeid Kompetanseutvikling Personalarbeid Skole-barnehage-samarbeid Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,7 34,0 34,0 34,3 Elever Barn i barnehagen 1/1-plasser Barn i barnehagen totalt Antall pedagogiske stillinger 32,0 21,7 21,7 21,9 Antall andre stillinger 12,7 13,1 13,1 12,4 Barn i SFO Måltall for virksomheten Klasseledelse ,3 Vurdering ,3 Motivasjon og mestring ,9 Mobbing på skolen ,8 Nasjonale prøver lesing, 5.trinn Nasjonale prøver regning, 5.trinn Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn Nasjonale prøver lesing, 8.trinn Nasjonale prøver regning, 8.trinn Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (%) Medarbeidertilfredshet - 5,3-5,5 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,1-4,6 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % 45

45 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Pr. dd er resultatene fra oss som avgiverskole for nasjonale prøvene på 8.trinn utilgjengelige. Elevundersøkelsen er gjennomført for 5. tom 7.trinn. Måltallene her er imidlertid bare fra 7.trinn ettersom det er den obligatoriske undersøkelsen. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Vi har hatt en del sykefravær i 2014, både i skole, SFO og i barnehagen. Noen av disse arbeidstakerne har gått over på andre ordninger og vi forventer større stabilitet framover. Fortsatt har vi noen som er delvis sykmeldte og som kommer til å være det ut denne våren for så etter ett år å kunne søke om uførepensjon. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Virksomhetens sykefravær har gått radikalt ned. Dette er en svært positivt og gledelig utvikling. Det har vært knyttet forventninger til det nærværsarbeidet som vært i fokus og hvilke resultater det skulle gi. I realitetens lys ser vi at en stor del av sykefraværet skyldes langtidssykemeldte som i perioden er over på andre ordninger. Dette gjelder arbeidstakere fra både skole og barnehage. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,1 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Vi har slitt med å få forbruket på 100 % ved årsslutt. Dette til tross for tilføring av ekstra midler til nødvendige ekstraordinære tiltak. Inndragning av 25 % av sykerefusjonene har ført til, et for oss uforholdsmessig stor kutt. Vi har også hatt lønnsutgifter, eksempelvis funksjonsgodtgjørelser som samlingsstyrer IT, bibliotek og SFO-leder, som ikke er lagt i budsjettet fordi det ble meldt for seint inn. Disse utgiftene vil heller ikke, slik jeg har forstått det, ligge inne i budsjettet for våren På årsbasis vil dette dreie seg om kr. 46

46 Grønli skole Virksomhetens formål og verdier Formål: Utfra de ressursene og rammene vi til enhver tid rår over, vil vi gi elevene et best mulig læringsutbytte der elever utvikler seg utfra sine forutsetninger. Verdier: Grønli skoles virksomhet er tuftet på følgende fire grunnverdier: Trygghet, kultur, kreativitet og kunnskap Virksomhetens faste driftsoppgaver Faste driftsoppgaver: Å til enhver tid tilby opplæring i tråd med gjeldende statlige og kommunale føringer i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,3 36,2 34,2 32,9 Elever Klasser/grupper Antall pedagogiske stillinger 23,0 24,0 24,0 23,0 Antall andre stillinger 16,0 16,0 13,0 12,0 Barn i SFO Måltall for virksomheten Klasseledelse ,3 Vurdering ,7 Motivasjon og mestring ,2 Mobbing på skolen ,9 Nasjonale prøver lesing, 5.trinn Nasjonale prøver regning, 5.trinn Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn Nasjonale prøver lesing, 8.trinn Nasjonale prøver regning, 8.trinn Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (%) Medarbeidertilfredshet - 5,6-5,0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,4-3,8 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Under nøkkeltallet "Andel lever med spesialundervisning" står tallet 3,8 %. I dette tallet inngår ikke elever med logopedisk hjelp. Skolen scorer tilfredsstillende på brukerundersøkelsene, og det ser ut til at arbeidet med klasseledelse og «Vurdering for læring» slår positivt ut. Nasjonale prøver ligger på landsgjennomsnittet. Vi ønsker å ligge høyere enn dette. Noe urovekkende at snittet har vært svakt synkende de siste to-tre årene. Det er vi ikke tilfreds med. 47

47 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Grønli skole/ SFO har et godt kvalifisert personale. Vi er midt inne i en ganske stor utskifting av lærerpersonale, noe som innebærer at vi i løpet av kort tid vil skifte ut 20-25% av lærerkollegiet. Også i SFO har det i år vært utskiftinger, bl.a. med ny leder. De årlige innsparingene, og som fører til lavere bemanning, gjør at muligheten til å dekke opp korttidsfravær internt, blir mindre. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har i mange år vært lavt på Grønli skole/ SFO. I siste del av fjoråret fikk vi imidlertid en økning av flere langtidssykefravær. Etter samtale med de det gjaldt, er det klart at fraværet ikke skyldes forhold knyttet til arbeidsplassen. Sykefraværet er høyere i SFO enn i skole. For begge avdelingene gjelder at fraværet i stor grad skyldes langtidsfravær, mens korttidsfraværet er til dels svært lavt. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,2 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Totalt hadde skolen/ SFO et underskudd omtrent lik årsunderskuddet etter første halvår. Dette var planlagt dekt inn i løpet av høsten. Dette lot seg ikke gjøre fordi skolen en uke før skolestart i høst mottok ny elev med store hjelpebehov, og som vi ikke kunne dekke innenfor de rammene vi hadde. Dette førte til at vi måtte ansette ny medarbeider i totalt 88 % stilling. Denne ekstra kostnaden tilsvarer omtrent det underskuddet som skulle dekkes inn. Stillingen på 88 % må videreføres også for våren 2015, og vil gi oss utfordringer i forhold til budsjettet for vårhalvåret. Generelt oppleves den økonomiske situasjonen som svært trang, og det gir lite rom for tiltak utover det mest nødvendige. 48

48 Heistadskolene Virksomhetens formål og verdier Formål: Opplæring av elever i grunnskolen Verdier: "Alle skal oppnå sitt maksimale potensiale" Virksomhetens faste driftsoppgaver Faste driftsoppgaver: Opplæring av elever i grunnskolen Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr Heistad barneskole 62,5 34,5 34,5 33,5 Elever Heistad barneskole Klasser/grupper Heistad barneskole Antall pedagogiske stillinger - Heistad barneskole 56,0 28,0 28,0 27,0 Antall andre stillinger - Heistad barneskole 14,0 7,0 7,0 6,5 Barn i SFO Heistad barneskole Antall hele stillinger (omregnet) pr Regnbuen 8,5 8,5 8,5 7,9 Elever Regnbuen Klasser/grupper Regnbuen Antall pedagogiske stillinger - Regnbuen 3,3 3,3 3,3 3,3 Antall andre stillinger - Regnbuen 5,2 5,2 5,2 5,0 Marihøna spes. barnehage, barn Antall hele stillinger (omregnet) pr Heistad u.skole 25,0 38,4 41,0 41,0 Elever Heistad u.skole Klasser/grupper Heistad u.skole Antall pedagogiske stillinger - Heistad u.skole 27,0 37,0 38,0 37,0 Antall andre stillinger - Heistad u.skole 3,0 4,0 4,0 4,0 Måltall for virksomheten Klasseledelse ,1 Vurdering ,2 Motivasjon og mestring ,0 Mobbing på skolen ,8 Nasjonale prøver lesing, 5.trinn Nasjonale prøver regning, 5.trinn Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn Nasjonale prøver lesing, 8.trinn Nasjonale prøver regning, 8.trinn Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn Nasjonale prøver lesing, 9.trinn Nasjonale prøver regning, 9.trinn Grunnskolepoeng 38,9 38,1 40,3 38,7 Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (%)

49 Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,4-5,3 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,5-4,5 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Klasseledelse: Vurdering: Motivasjon og mestring: Mobbing på skolen: Resultater på nasjonale prøver: Grunnskolepoeng: Endringer knyttet til andel elever med enkeltvedtak: Dette er et tema det arbeides målrettet med i alle klasser. Viktig område hvor virksomheten har et potensiale for bedring. Sammensatt område som det er høyt fokus på. Dette er et område hvor målet er ingen elever som skal oppleve å bli mobbet på skolen, virksomheten arbeider målrettet. Usikkerhet til tallene er i overkant av 2 skalapoeng på alle resultater derfor er det viktig å se på trender. Tendens: Virksomheten gjør det bra på 5 trinn på alle områder, får middels resultater på 8 trinn som er resultater fra arbeidet på Brattås, Brevik, Heistad og Sandøya Montessori og fremgangen fra 8 til 9 trinn er bra. Utfordringen er på mellomtrinnet på alle skoler i området. Vi jobber med saken. Går noe opp og ned over år, 2014 er noe under snitt. Samlet sett de siste fem år er rimelig bra. Virksomhetens samlede tall er 8,7 %. Av dette er det i underkant av 2% som har enkeltvedtak om bistand fra logoped. Ungdomstrinnet får elever fra flere barneskoler og tallet på ungdomstrinnet er ca 10 %. Dette kan ha flere årsaker, men i den grad det skyldes at elever med behov for hjelp oppdages og får hjelp for sent i alle barneskolene vi får elever fra, så er dette en trend vi skal bidra til å snu gjennom tidligere avdekking og hjelp. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Tallene fra 2011 er som det fremgår av tabellen full av feilregistreringer noe som trolig skyldes startfasen av sammenslåing og man bør derfor se bort fra disse tallene. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året 50

50 Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har vært relativt stabilt de siste årene. I år har virksomheten hatt en økning på 2 prosent fra januar til desember. Sykefravær er tema i VAMU gjennom året, årsak til økning skyldes langtidsfravær uten tilknytning til arbeidssituasjon og det er forventet nedgang i Målet på 4,3 prosent for kommende år er trolig for ambisiøst. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,4 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten har et underskudd på ca. 230 tusen. Dette er 0,4 % avvik. Virksomheten har som det går frem av "sykefravær siste 12 mnd.", hatt en økning av langtidsfraværet. Dette er kostbart for virksomheten, avviket mellom refusjon og utgift er på rundt 150 tusen pr. person pr år, og dette er et av forholdene som har ført til underskudd. Stigende elevtall i løpet av året og endring av behov rundt enkeltelever er andre årsaksforklaringer til underskuddet. 51

51 Klevstrand skole Virksomhetens formål og verdier Formål: Virksomhetens formål og oppdrag er å innfri elevenes muligheter til å forstå, mestre og anvende kunnskaper teoretisk og praktisk samt å utvikle relasjonelle ferdigheter i samspill med andre. Dette formålet er forankret i Opplæringsloven og Porsgrunn kommunes lokale mål, satsinger og tiltak. Verdier: Virksomhetens verdier bygger på et syn om at alle mennesker er unike med muligheter til utvikling og vekst gjennom reflekterte læringsprosesser. Vår virksomhets grunnverdier er forankret i at det enkelte barn skal utvikle seg faglig og sosialt med gode relasjonelle ferdigheter, der respekt og toleranse for andre og hverandre utgjør en grunnpilar slik at vilkårene for stort læringsutbytte er tilstede. Virksomheten bygger på at skolen skal være kollektivt orientert. Det faglige og pedagogiske arbeidet skal bygge på anerkjente og vitenskapelig dokumenterte resultater. Som følge av stadig nyere og bedre forskning krever den kollektivt orienterte skolen at den enkelte ansatte viser vilje til forandring og fornyelse i faglig og pedagogisk praksis der hele verdigrunnlaget skal styrke den enkelte elevs læringsutbytte. Virksomhetens faste driftsoppgaver Oppgavene er firedelt: 1) Opplæringen av elever i tråd med sentrale forskrifter og lokale bestemmelser nedfelt av skoleeier. 2) Skolefritidsordningen skal organiseres som et tilbud til elever fra 1.-4.årstrinn. 3) Fysisk aktivitet i tråd med forskrift til elever på 6.-7.årstrinn. 4) Leksehjelp som et frivillig tilbud til elever på 1.-4-årstrinn. Virksomheten vil også fortsatt gi dette som et tilbud til elever på 5.-7-årstrinn. Omtale av faste driftsoppgaver: Virksomheten har hatt utfordringer knyttet til særlig to forhold. Det ene gjelder resultater på nasjonale prøver, mens det andre dreier seg om at svært mange elever har hatt deler av opplæringstilbudet sitt definert gjennom enkeltvedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Gjennom målrettet satsing har virksomheten lykkes i å bedre disse forholdene ved at skoleeier initierte Klevstrand-prosjektet. Ett forhold gjenstår imidlertid, og det handler om å øke læringstrykket på mellomtrinnet, slik at vi også der kan se forbedringer når elevene gjennomfører nasjonale prøver på 8.årstrinn. Det er også grunn til å omtale leksehjelp-tilbudet. Vi vil fortsette med å tilby dette til elever også på mellomtrinnet i Vi ser at dette kan bidra til at elever kan få økt læringsutbytte ved å øve på de riktige tingene under veiledning av egen lærer. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,9 18,8 18,9 22,1 Elever Klasser/grupper Antall pedagogiske stillinger 17,1 15,8 16,0 17,0 Antall andre stillinger 10,0 3,0 3,0 5,0 Barn i SFO Måltall for virksomheten Klasseledelse - - 4,1 4,4 Vurdering - - 4,0 4,3 Motivasjon og mestring - - 4,1 4,2 Mobbing på skolen - - 4,8 4,9 Nasjonale prøver lesing, 5.trinn

52 Måltall for virksomheten Nasjonale prøver regning, 5.trinn Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn Nasjonale prøver lesing, 8.trinn Nasjonale prøver regning, 8.trinn Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (prosent) Medarbeidertilfredshet - 5,7-5,6 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,9-4,6 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Måltallene hentet fra elevundersøkelsen viser at vi hele tiden blir litt bedre. Lærerne har blitt bedre mht. klasseledelse og vurdering. Elevene uttrykker større motivasjon og mestring, og det er gledelig. Dette mener vi har en sammenheng med kommunens satsing på klasseledelse samt vårt eget prosjekt. Når det gjelder mobbing på skolen, så hadde vi bra resultat i fjor, men enda bedre i år. Det er kun 3 elever som sier at de har opplevd mobbing en sjelden gang. Disse prøver vi å kartlegge hvem er, for å se om vi kan få resultatet i 0. Vi har også laget ny mobbeplan og læringsfremmende atferdsplan. Begge disseplanene har stor fokus på forebyggende arbeid. Når det gjelder resultater på nasjonale prøver på 5. trinn så gjør vi det bra. Vi ligger over nasjonalt snitt i lesing og regning, og rett under nasjonalt snitt i engelsk. Vi gjorde det også bedre på nasjonale prøver på 8. trinn enn tidligere år, men dette er noe vi vil fortsette å ha fokus på. Vi ligger nå på nasjonalt gjennomsnitt i engelsk og lesing, men i regning så lå vi under. Etter å ha jobbet med "Klevstrandprosjektet" har vi stabilisert oss på ca. 7 % av elevene på enkeltvedtak. Dette mener vi er et realistisk nivå å ligge på. Vi jobber veldig mye mht. gode førtilmelding prosedyrer og tilpasset opplæring, for å holde det dette nivået. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Vi har hatt store endringer det siste året, da rektor sluttet i august. ass. rektor ble konstituert rektor, og en lærer på skolen ble ass. rektor. I tillegg sluttet skolekonsulenten, og en av skolens lærere ble ansatt i denne stillingen. Dvs. at hele administrasjonen er ny fra 1. aug. Det har vært til tider utfordrende, da alle skal sette seg inn i nye rutiner og oppgaver. Dette ga også ringvirkninger mht. tilsetting av nye lærere/vikarer. Nå begynner ting å falle på plass, men det har tatt litt tid. Virksomhetens pedagogiske personale har en gjennomsnittsalder på ca. 40 år, noe vi ser på som et ungt personale. Det medfører også noe ustabilitet i personale, da mange er småbarnsforeldre, gravide, mamma/pappapermisjoner etc. Kjønnsbalansen er ikke god. Det er to mannlige lærere på skolen, resten er kvinnelige. I tillegg har seks lærere blitt bevilget videreutdanning i år, tre er innenfor videreutdanningstilbudet til lærere. Dette ser vi har vært for mange, da det gir økt arbeidsbyrde på de lærerne som til enhver tid er her. Utover dette så føler vi trivselen er høy og læringstrykket stort. Vi har et personale som er endringsvillig, har stå på vilje og som får utrettet mye. 53

53 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Vi har for så vidt et stabilt personale. Vi har hatt en lærer som har vært langtidssykemeldt fra september. I tillegg har vi en lærer som er kronisk syk, og som derfor har en del fravær. Vi ser at det var en topp mht. sykefravær i januar/februar og desember. Vi har dessverre hatt noen runder med omgangssyke og influensa. Likevel har vi et sykefravær som er bra. Fra jan. til des. så ligger vi på 2,5 %, og det er under målsettingen på 3,7 %. Det som er veldig gledelig er at vi så og si ikke har noe fravær på SFO. Der er det et veldig stabilt personale, som uttrykker at de trives på jobben, og hjelper og støtter hverandre dersom noen sliter i perioder. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,4 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Vi kom nesten i balanse. Vi fikk et overskudd på ,-. Hadde som målsetting å komme i 0, men da vi bestilte varer før jul så var ikke alle produkter på lager, og da blir de utgiftsført i

54 Langangen skole Virksomhetens formål og verdier Formål: Langangen skole er en ordinær grunnskole med elever fra 1. til 7. trinn der formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder. Verdier: «Trygghet, trivsel og utvikling for alle». Virksomhetens faste driftsoppgaver Grunnskoletilbud for elever på 1. til 7. trinn og SFO-tilbud for 1. til 4. klassetrinn. Frivillig tilbud til alle elever på 1. til 4. trinn om leksehjelp. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,5 8,4 9,6 9,7 Elever Klasser/grupper Antall pedagogiske stillinger 9,0 8,0 8,0 8,0 Antall andre stillinger 5,0 4,0 4,0 4,0 Barn i SFO Måltall for virksomheten Klasseledelse ,9 Vurdering ,2 Motivasjon og mestring ,3 Mobbing på skolen ,8 Nasjonale prøver lesing, 5.trinn Nasjonale prøver regning, 5.trinn Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn Nasjonale prøver lesing, 8.trinn Nasjonale prøver regning, 8.trinn Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (%) Medarbeidertilfredshet - 5,5-5,9 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,7-5,0 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Ad. Klasseledelse: Vurdering, Motivasjon og mestring og Mobbing: Skolen kan vise til gode resultater generelt sett. Vi ser at systematisk jobbing gir resultater. Ad. Nasjonale prøver: Vi vil likevel se at våre resultater på nasjonale prøver vil variere noe fra år til annet. Dette mye pga usikkerhetsfaktorer som oppstår når tallmaterialet er så lite og antallet elever er så få. Vi forsøker likevel å ha et realistisk og egenkritisk vinkling på resultatene, og vi går årlig nøye inn og studerer så vel enkeltresultater for hver enkelt elev som resultatene for hele elevgrupper. 55

55 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen har vært rimelig stabil dette året, selv om et langtidssykefravær, samt en videreutdanningssituasjon har gitt oss et par utfordringer. Dette har likevel gått veldig bra takket være et meget fleksibelt personale. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Som sagt ovenfor: Personalsituasjonen har vært rimelig stabil dette året, selv om et langtidssykefravær, samt en videreutdanningssituasjon har gitt oss et par utfordringer. Dette har likevel gått veldig bra takket være et meget fleksibelt personale. Det bemerkes at langtidssyk person ikke relateres til vedkommendes arbeidssituasjon. Generelt har dessuten korttidssykefraværet vært svært så lavt, noe som vi er veldig glade for! Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,8 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Resultatet har vært så nær "innertier" som nesten mulig. Situasjonen gjennom året har likevel vært utfordrende særlig ift. kommunens felles innsparingskrav, samt skolens behov for å måtte prioritere en del nytt innkjøp av datautstyr og inventar. Skolen har behov for ytterligere oppgraderinger, og neste år kan gi oss nye utfordringer i så måte. Et positivt element i dette er at skolen har svært lave vikarutgifter grunnet et meget lavt sykefravær. Vi får håpe på at dette fortsetter. 56

56 Myrene skole Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Myrene skole med muligheter for alle» Virksomhetens faste driftsoppgaver Faste driftsoppgaver: Opplæring etter gjeldende lovverk, Grunnskoletilbud trinn, SFO-tilbud trinn, Hørselsklassene. Interkommunal avdeling for trinn og kompetanseutvikling i personalet Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,1 35,4 41,0 41,0 Elever Klasser/grupper Elever - hørselsklassen Klasser/grupper - hørselsklassen Antall pedagogiske stillinger 31,0 32,7 31,0 32,0 Antall andre stillinger 12,0 12,0 11,0 10,0 Barn i SFO Måltall for virksomheten Klasseledelse - - 3,3 4,3 Vurdering - - 3,2 4,0 Motivasjon og mestring - - 3,7 4,3 Mobbing på skolen - - 4,7 5,0 Nasjonale prøver lesing, 5.trinn Nasjonale prøver regning, 5.trinn Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn Nasjonale prøver lesing, 8.trinn Nasjonale prøver regning, 8.trinn Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (%) Medarbeidertilfredshet - 5,6-5,3 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,8-4,5 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall De fleste måltallene fra Myrene skole er veldig bra for Ett unntak er nasjonale prøver på 8. trinn hvor vi har forbedringspotensiale. Klasseledelse: 4,3 en økning fra i fjor. Målet var å stige over 3,9 et beskjedent mål, men basert på tidligere år. Det har vært fokus på ledelse i alle ledd noe jeg mener kan ha gitt resultater - i alle fall knyttet opp mot elevers oppfatning som elevundersøkelsen måler. Vurdering: 4,0 en økning fra i fjor. Tallet er bedre enn forrige år, men vi har allikevel potensiale for å forbedre denne ennå mer. Satser videre på å ha "Vurdering for læring" som fokusområde også i

57 Motivasjon og mestring: 4,3 økning fra i fjor og høyere enn målet vi hadde satt. Mobbing på skolen: 5,0 Nasjonale prøver 5. trinn: Veldig gode resultater som ligger godt over landssnittet som er vårt mål i ligge på. Vi har arbeidet systematisk med planer, og at alle elever skal ha like forberedelser og gjennomføring av prøven. Viser til egne rutiner for gjennomføring. Nasjonale prøver 8. trinn: Resultatet ligger rett under landssnittet som ikke er bra nok. Må se mer på planer og arbeid på trinn. Elever med spesialunderv.: Myren skole ligger høyt på denne statistikken, men omtrent på samme nivå som tidligere. Tallet vil ligge høyt p.g.a. spesialavdeling. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Skolens bemanning har god fordeling på alder, utdanning og fagområder. Det er en stabil arbeidsstokk som bevarer kontinuitet samtidig som vi får inn nye ansatte. Vi har hatt og har pedagoger som tar videreutdanning i tegnspråk og audiopedagogikk. Har også to lærere som tar matematikk inneværende år. Vi vil fortsette å videreutdanne innen tegnspråk, blant annet for å imøtekomme økte krav om 60 sp på ungdomsskolen. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Vi har hatt nedgang i sykefraværet i 2014, og ender godt under målet vårt. Mye av dette skyldes de tilrettelegginger vi gjør på arbeidsplassen. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,7 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Etter å ha brukt fond som planlagt ender vi i balanse. 58

58 Stridsklev skole Virksomhetens formål og verdier Formål Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder. Verdier Vi bygger virksomheten på verdiene fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. Vi ønsker nysgjerrige, aktive elever med respekt for hverandre, og legger stor vekt på trivsel, glede, fleksibilitet og åpenhet. Vi arbeider med å skape et godt læringsmiljø som er en forutsetning for læring. Virksomhetens faste driftsoppgaver Faste driftsoppgaver: Grunnskoletilbud trinn, SFO-tilbud trinn, BOVIS: Kommunal spesialavdeling for trinn og Velkomstklassen: Ett årig kommunalt tilbud i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever på trinn Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,5 55,0 57,0 56,0 Elever Klasser/grupper Antall pedagogiske stillinger 28,0 36,0 33,0 35,0 Antall andre stillinger 22,0 28,0 24,0 24,0 Barn i SFO Måltall for virksomheten Klasseledelse ,2 Vurdering ,2 Motivasjon og mestring ,2 Mobbing på skolen ,9 Nasjonale prøver lesing, 5.trinn Nasjonale prøver regning, 5.trinn Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn Nasjonale prøver lesing, 8.trinn Nasjonale prøver regning, 8.trinn Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (%) Medarbeidertilfredshet - 5,4-5,7 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,4-4,8 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent - % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Klasseledelse Kompetansehevingen har gitt nye standarder på skolen som synes å slå positivt ut (jmf elevundersøkelsen), og ikke minst opplever elever og ansatte større forutsigbarhet, klare grenser og tydeligere struktur i læringsøktene. 59

59 Vurdering I sum et godt resultat, men samtidig en utfordring i forbindelse med elevenes opplevde nytteverdi knyttet til tilbakemeldinger og veiledning for videre utvikling. Motivasjon og mestring Elevene opplever jevnt over mestring og utfordringer, men motivasjonen kan bli ennå bedre (jf delspørsmål 2 under motivasjon) Mobbing på skolen Svært bra resultat der ingen opplever mobbing som et problem Resultater på nasjonale prøver Svakere resultater enn tidligere. Guttene kommer svært dårlig ut spesielt i regning. Grundig analysearbeid er foretatt. Oppfølging med tiltak for gruppen som helhet og enkelteleven Endringer knyttet til andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning Samme nivå som de siste åra. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Tilfeldige forhold har ført til langvarig sykefravær i skolens ledelse. Omorganisering internt har vært nødvendig for å utføre ledelsesoppgaver. Positiv holdning i personalet gir fleksibilitet og omstillingsmuligheter. Kompetansen i personalet er høy innenfor de ulike avdelingene (jf organiseringen som bl.a. har gitt spisskompetanse innenfor alderstrinn) og det er god aldersmessig blanding. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Samlet sett en positiv utvikling tilbake til «normalt» nivå for virksomheten. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,2 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Et positivt resultat! Eksterne prosjektmidler og refusjoner har kompensert for noe økt aktivitet knyttet til nye brukere med særskilte oppfølgingsbehov. 60

60 Tveten skole Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Utvikling og læring i et trygt og inkluderende miljø» Formål: Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder. Verdier: Vi bygger virksomheten på verdiene fellesskap, likeverd, mangfold, raushet. Vi ønsker nysgjerrige, aktive elever med respekt for hverandre og legger stor vekt på trivsel og humor, fleksibilitet og åpenhet. Vi arbeider med å skape et godt læringsmiljø som er en forutsetning for læring. Virksomhetens faste driftsoppgaver Grunnskoleopplæring for elever på 1-7 trinn, og SFO for barn på 1-4 trinn. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,4 29,1 25,4 24,5 Elever Klasser/grupper Antall pedagogiske stillinger 23,0 23,0 23,0 21,0 Antall andre stillinger 10,0 8,0 7,0 7,0 Barn i SFO Måltall for virksomheten Klasseledelse ,2 Vurdering ,0 Motivasjon og mestring ,2 Mobbing på skolen ,8 Nasjonale prøver lesing, 5.trinn Nasjonale prøver regning, 5.trinn Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn Nasjonale prøver lesing, 8.trinn Nasjonale prøver regning, 8.trinn Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (prosent) Medarbeidertilfredshet - 5,4-5,3 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,3-4,4 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Vi har gjennom året arbeidet grundig og godt i prosjektet klasseledelse. Alle pedagoger og ledelsen har vært engasjert i dette. Vi har ikke dette skoleåret arbeidet spesielt opp mot tema vurdering, men det er et tilbakevendende emne, som vi har oppe i de pedagogiske diskusjonene vi har ved skolen. Også i arbeidet vi har hatt dette året 61

61 med ny pedagogisk plattform for skolen vår. I følge elevundersøkelsen skårer vi brukbart på motivasjon og mestring, men vi har noe å gå på også på dette området. Vi er svært opptatt av, og jobber stadig med miljøet på skolen, og hvordan vi vil ha det her på Tveten. Dette er jevnlig oppe til diskusjon både på voksennivå, men også i samtaler med elevene og i klassemøter/elevråd. Resultatene på de nasjonale prøvene svinger en del år om annet hos oss. Dette året har vi til dels meget gode resultater i 5.trinn, mens elevene i 8.trinn kunne vi gjerne sett bedreresultater fra. Resultatene blir diskutert, med tanke på å finne årsaker, og evt. finne måter å bedre resultatene på. Andelen elever med enkeltvedtak har også gått noe ned siste år. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Vi har redusert noe i antallet ansatte for å bedre den økonomiske situasjonen for virksomheten. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har vært jevnt dalende fra over 10 %, til å ende nede på tre tallet. Dette har vært svært gledelig dette året, og skyldes i størst grad at vi har hatt mindre av langtidsfravær dette året. På slutten av året ser vi likevel en liten oppgang i sykefraværet igjen. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,4 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Vi startet året med røde tall, og tok grep på sommeren for å endre dette. Vi ser nå ut til å ha en sunnere økonomi der det igjen var mulig å gjøre diverse nødvendige innkjøp. På den andre siden har dette jo medført at vi har en noe lavere bemanning enn tidligere. 62

62 Vestsiden skole Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Vestsiden skole gir den beste læring for livet!» Formål: Har som formål å gi elevene god opplæring fra 1. til 10. trinn. Vi skal være foreldrenes viktigste samarbeidspartner for å gi barn og unge på Vestsiden det beste utgangspunktet for å mestre livet Verdier: Fellesskap, likeverdighet, mangfold og raushet skal prege vårt daglige arbeid Virksomhetens faste driftsoppgaver Drive en pedagogisk virksomhet fra 1. til 10. trinn i tråd med Opplæringsloven, annet gjeldende lovverk og Lokale planer som planen "Klart vi kan", Utarbeide mer konkrete planer for trinn og fag, Kvalitetsarbeid/ KSS/HMS, Kompetanseutvikling og personalarbeid Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,2 46,5 47,0 45,5 Elever Klasser/grupper Antall pedagogiske stillinger 49,1 42,0 42,0 42,0 Antall andre stillinger 12,1 13,0 14,0 13,0 Barn i SFO Måltall for virksomheten Klasseledelse - - 3,6 3,9 Vurdering - - 3,4 3,5 Motivasjon og mestring - - 3,8 3,9 Mobbing på skolen - - 4,7 4,7 Nasjonale prøver lesing, 5.trinn Nasjonale prøver regning, 5.trinn Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn Nasjonale prøver lesing, 8.trinn Nasjonale prøver regning, 8.trinn Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn Nasjonale prøver lesing, 9.trinn Nasjonale prøver regning, 9.trinn Grunnskolepoeng 37,4 37,6 81,5 39,9 Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (%) Medarbeidertilfredshet - 5,6-5,4 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,3-4,1 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 95 % 100 % 100 % 100 % 63

63 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Vi har en fin utvikling på de fleste måltall, men har også utfordringer på flere områder. Resultatene varierer fortsatt for mye, selv om vi har gode enkeltresultater på nasjonale prøver og forholdsvis høy grunnskolepoengsum. Vi vil etablere enda mer konkrete rutiner for forberedelser og gjennomføring av nasjonale prøver neste år. Innenfor områdene klasseledelse, vurdering- og motivasjon og mestring er vi godt fornøyde og vil fortsette det gode arbeidet som er gjort både i det kommunale prosjektet og de lokale fokusområdene vi jobber med på skolen. Mobbing på skolen er et område vi har kontinuerlig fokus på og som vi jobber mye forebyggende med i henhold til håndboka for læringsfremmende atferd. Klarer vi å utøve god klasseledelse, gi god underveisvurdering og skape mestringsopplevelser for alle elever vil dette være viktig og forebyggende for å unngå mobbing og krenkelser. Vi har redusert andelen av elever som har behov for enkeltvedtak om spesialundervisning de to siste årene. Dette ser vi i sammenheng med prosjektet vårt: «TPO for alle». Vi regner med å bli enda bedre på tilpasset opplæring innenfor ordinære grupper, men erkjenner at vi har en del elever på flere trinn som alltid vil ha behov for spesialundervisning. På vår spesialavdeling SØR har alle elevene enkeltvedtak om spesialundervisning. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Vi har en stabil, positiv og god personalsituasjon. Vi har for tiden den kompetansen vi trenger, og har en lokal plan for hvordan vi skal rekruttere den kompetansen vi vil trenge mer av framover. Den økonomiske situasjonen tilsier dessverre at vi må redusere bemanningen noe neste skoleår. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Det er gledelig med høy tilstedeværelse på vestsiden skole. Det har vært stabilt lavt over tid og vi har god kontroll på årsakene til fraværet. Det som ikke framkommer av disse tallene er fravær på grunn av syke barn eller velferdspermisjoner. På grunn av alderssammensetningen i personalet har vi nok et høyere fravær på grunn av slike årsaker, slik at vi i realiteten opplever at fraværet kan være utfordrende i enkelte perioder 64

64 Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,9 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Vi dro med oss et underskudd fra Det har vi dessverre ikke klart å unngå i 2014 heller. Hovedårsaken til dette er at vi har store utfordringer med å redusere bemanningen når vi har behov for svært tett oppfølging av noen elevgrupper. Både opprettelsen av spesialavdeling Sør og spesialundervisning bruker vi mye ressurser på. Vi har i løpet av året også situasjoner der vi har måttet sette inn ekstra ressurser for å unngå at læringsmiljøet for elever og arbeidsmiljøet for lærere blir for dårlig. Det er vurderinger vi har gjort for å sette elevenes læringsutbytte i fokus, samt at det har vært nødvendige tiltak i forhold til vårt arbeid med HMS og avviksoppfølging i KSS. Vi har ikke prioritert utstyr og læremidler og vet at vi må redusere bemanningen for å klare å holde budsjettet. Noe av utfordringen med det er antallet elever pr. trinn og hvordan vi mest mulig effektivt kan utnytte vårt personell på ordinære grupper og til spesialundervisning. 65

65 Kjølnes ungdomsskole Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Kjølnes ungdomsskole - en skole for livet!» Formål: Vi ønsker å være en skole der elevene får kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør at de tar de beste valgene nå, og i framtida. Virksomhetens faste driftsoppgaver Opplæring etter gjeldende lovverk, Praksisskole i samarbeid med HiT og Kompetanseutvikling, alltid ha ansatte som holder på med videreutdanning Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,4 27,4 30,6 32,8 Elever Klasser/grupper Antall pedagogiske stillinger 31,0 31,0 35,0 36,0 Antall andre stillinger 4,0 4,0 4,0 6,0 Måltall for virksomheten Klasseledelse ,7 Vurdering ,3 Motivasjon og mestring ,7 Mobbing på skolen ,8 Nasjonale prøver lesing, 8.trinn Nasjonale prøver regning, 8.trinn Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn Nasjonale prøver lesing, 9.trinn Nasjonale prøver regning, 9.trinn Grunnskolepoeng 40,0 38,7 38,4 38,4 Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning () Medarbeidertilfredshet - 5,3-5,2 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,4-4,3 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Elevundersøkelsen viser at eleven har høy grad av sosial trivsel på Kjølnes. De opplever mestring og faglige utfordringer. Det fysiske arbeidsmiljøet for både elever og ansatte er dårlig, og elevene fra barneskolene som kommer hit er vant til helt andre arbeidsforhold. Resultatmessig ble det nokså likt fjoråret. Klasseledelse kan vi bli enda bedre på, men vi er på rett veg. Vurdering for læring viser en positiv utvikling, noe vi er glade for. Det er positive tall på mobbing og noe av dette skyldes at vi har MOT ved skolen. I tillegg kjører vi ART grupper hvert semester. 66

66 Resultatene på NP for 8 trinn visste at Kjølnes ungdomsskole hadde mange elever på nivå 1 og 2 spesielt innen engelsk og matematikk. Dette viser resultatet av 7 års skolegang. Vi jobber målbevisst for utvikle disse elevene. Det er gjort grundige analyser, og ulike tiltak er satt i verk. Det positive er at resultatene for 9. trinn er svært gode. Vi er en av de beste skolene i Porsgrunn. Standpunkt i både skriftlige og muntlige fag er nokså likt fra tidligere år. Det var positive eksamensresultater i norsk og engelsk, mens matematikk er noe dårligere. Vi er stabile på de muntlige eksamens resultatene fra tidligere år. Grunnskolepoengsum er likt som i Det er en ingen endring i antall enkelt vedtak. De har vært stabile i flere år. Spesialundervisningen blir nå mer og mer konsentrert til å være i klassen med to lærere. Medarbeiderundersøkelsen viser at personalet er fornøyd. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Vi har faglærte arbeidstakere i alle stillinger der det er krav til dette. Det er noen få lærere som mangler 60 studiepoeng i fagene norsk, engelsk og matematikk. Det blir krav om noen år til å ha dette i sin fagkrets for å kunne undervise i ungdomskolen. Disse skal prioriteres med videreutdanning. Høsten 2014 fikk vi ansatt en lærer med norsk og andre fag. Skolen trenger fortsatt lærere med språk og spesialpedagogisk kompetanse. Dette vi vil prioritere framover. Tre ansatte fikk økte stillinger til 100 %, men vi har fortsatt noen få lærere med reduserte stillinger. Dette er p.g.a. små barn og hjemmesituasjonen. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Målet vårt på 5 % sykefravær er et høyt mål. Vi er fornøyd med å nærme oss måltallet på slutten av året. Vi er på 5 tallet i 5 av 12 måneder i Sykefraværet er økende mot sommeren og dette har vært trenden de siste årene. Det er få ansatte med lengre sykefravær, hovedtyngden er sykefravær av kortere varighet. Sykefraværet kan i hovedsak ikke knyttes til forhold på selve arbeidsplassen. Noe sykefravær kan knyttes til stress og hektiske arbeidsperioder mot slutten av skoleåret hvor det er en økende tendens i mai - juni. De ansatte har en god helse. Vi er en syklende skole og legger forholdene til rette for de ansatte med bl.a. vintersykling. Vi motiverer og legger forholdene til rette for ulike fysiske aktiviteter, svømming og fotball er faste onsdags aktiviteter. 67

67 Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,1 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Resultatet for 2014 viser et minus på kr ,-. Dette er akseptabelt. Det er noe tilfeldig hvordan en ender med et resultat omkring null når en har nesten 20 millioner i budsjett. Vi har ikke 100 % kontroll på når vi får fakturer og hvilket år det blir belastet, og hva vi får i refusjoner omkring sykefravær. Vi er fornøyd med å ha klart å holde budsjettet så bra igjennom hele

68 Stridsklev ungdomsskole Virksomhetens formål og verdier Visjon: «En ekte SUS er er vennlig, interessert og positiv!» Formål: Formålet er å gi våre elever opplæring av god kvalitet i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder. Verdier: På Stridsklev ungdomsskole ønsker vi et læringsmiljø som er preget av mestring og utvikling gjennom samarbeid, trygghet og trivsel og der man tar felles ansvar og viser gode holdninger og gjensidig respekt. På SUS skal alle elever oppleve mestring og framgang gjennom å få utnyttet sitt potensial. Virksomhetens faste driftsoppgaver Opplæring etter gjeldende lovverk, Praksisskole i samarbeid med HiT, Kompetanseutvikling i personalet og Systemisk miljøarbeid Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,7 19,2 19,9 19,8 Elever Klasser/grupper Antall pedagogiske stillinger 19,3 19,0 18,5 18,4 Antall andre stillinger 1,4 2,0 1,4 1,4 Måltall for virksomheten Klasseledelse - - 3,5 3,6 Vurdering - - 3,1 3,2 Motivasjon og mestring - - 3,7 3,8 Mobbing på skolen - - 4,7 4,6 Nasjonale prøver lesing, 8.trinn Nasjonale prøver regning, 8.trinn Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn Nasjonale prøver lesing, 9.trinn Nasjonale prøver regning, 9.trinn Grunnskolepoeng 37,9 37,5 38,1 37,9 Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (prosent) Medarbeidertilfredshet - 5,4-5,6 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,5-4,2 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Informasjonstalla basert på elevundersøkelsen viser at elevene i stor og i økende grad opplever god klasseledelse, vurdering for læring og motivasjon og mestring. Nivået vises på alle de tre områdene med fargen gul, og trenden er positiv innenfor alle tre områder. Skolens fokus på nyere forskning og refleksjon over egen praksis gjennom innsats i to omfattende prosjekt ("Klasseledelse og læringsmiljø" og "Motivasjon 69

69 og mestring for alle") forventes å gi ytterligere gode resultater på sikt. Når det gjelder mobbing på skolen, skåres det også her i gult område. Arbeidet for å bekjempe mobbing er noe som holdes høyt. Alle skolens ansatte har ansvar for at det arbeides aktivt for et trygt og godt skolemiljø. Skolens rådsorganer har høyt fokus på arbeidet for et godt skolemiljø. Elevråd og skolemiljøutvalg har miljøsaker som fast innhold i sine møter. Skolens miljøteam bestående av miljøarbeider, sosiallærer og helsesøster har en sentral rolle som pådrivere og problemløsere når situasjoner oppstår. Det knyttes forventninger til at MOT-programmet skal kunne bidra positivt i arbeidet for et trygt og mobbefritt skolemiljø. Resultatene på nasjonale prøver 2014 viser en god utvikling i lesing og engelsk på 8.trinn sammenlignet med tidligere år. Barneskolene har gjort et godt grunnarbeid. Resultatene for regning på 8.trinn er svake, og det vil kreve en spesiell innsats for å snu dette. Resultatene på 9.trinn er svake spesielt i regning. Til tross for tiltak som er satt inn, har skolen ikke lykkes i å snu resultatene som også var svake i fjor. Det er å håpe at systematisk arbeid over tid vil kunne bidra til økte ferdigheter hos elevene. Gjennom skolens systematiske kvalitetsarbeid, er det forventet at tallet på grunnskolepoeng vil øke. Det er viktig med langsiktighet og tålmodighet. Skolen har tradisjonelt hatt en høy andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Elevene dette omfatter, har oftest hatt spesialundervisning på barneskolen, og det er lite tradisjon for å "friskmelde" elever når de kommer til ungdomsskolen. Gjennom den generelle nasjonale debatten og kjennskap til nyere forskning og skolens spesifikke arbeid med utviklingsprosjektet "Mestring og framgang for alle", skjer det mye med våre holdninger og vår praksis i tilknytning til forståelsen av den ordinære opplæringen og av spesialundervisning. Prosjektet har som hovedmål å utvikle ordinær undervisning på en slik måte at behovet for spesialundervisning reduseres. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten God og hensiktsmessig kompetanse i personalet samt fin fordeling i alder og kjønn gir muligheter til å dekke ulike oppgaver og funksjoner på en god måte. Personalsituasjonen oppleves likevel som knapp i forhold til behovet for god tilrettelegging og tilpasning i læringsarbeidet. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværstallene er lavere enn på mange år. Dette er meget positivt og gir god kvalitet, forutsigbarhet og kontinuitet. 70

70 Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,9 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Regnskapet ved årsslutt viser at vi har lyktes i å holde rammene. Vi ser allikevel utfordringer framover i forhold til å opprettholde og utvikle kvaliteten på våre tjenester med stadig strammere rammer. Det er utfordrende å opprettholde takten i forbindelse med utskifting og fornyelse av IKT-utstyr i skolen med dagens rammer. 71

71 Tveten ungdomsskole Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Tveten ungdomsskole- en skole for livet!» Mål for virksomheten: Vi skal arbeide for læringsfremmende atferd gjennom: 1. God læringsledelse, 2. Tilpasset opplæring for alle, 3. Sosial kompetanse og 4. Elevmedvirkning Virksomhetens faste driftsoppgaver Opplæring etter gjeldende lovverk, Praksisskole i samarbeid med HIT Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,9 27,9 28,4 27,4 Elever Klasser/grupper Antall pedagogiske stillinger 26,7 25,7 27,0 26,7 Antall andre stillinger 2,2 2,2 1,4 0,7 Måltall for virksomheten Klasseledelse ,0 Vurdering ,3 Motivasjon og mestring ,9 Mobbing på skolen ,7 Nasjonale prøver lesing, 8.trinn Nasjonale prøver regning, 8.trinn Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn Nasjonale prøver lesing, 9.trinn Nasjonale prøver regning, 9.trinn Grunnskolepoeng 40,8 39,4 40,4 39,5 Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (%) Medarbeidertilfredshet - 5,6-5,7 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,6-4,5 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Svak nedgang i grunnskolepoeng fra året før. Tilbake på resultat fra 2012 som kan være naturlig variasjon. Nasjonale prøver på 9. trinn tilfredsstillende i forhold til utvikling fra 8.trinn. Noe usikkerhet da tallene ikke helt kan sammenlignes. På 8.trinn en utfordring i forhold til resultatene i engelsk. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Stabilt personale. De fleste har god faglig kompetanse selv om ikke alle oppfyller nye formelle krav for undervisning på ungdoms trinnet. 72

72 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Fortsatt lavt sykefravær i Selv med et langtidsfravær er tallene lave. Høy trivsel på jobb er med på å gjøre terskelen for å holde seg hjemme ved småsykdom er høy. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Tre forhold som gjør at vi har kommet såpass i minus. * Dro med oss et underskudd fra 2013 som vi ikke har blitt kvitt. * Fra januar - juni hadde vi ekstratiltak i forhold til enkelte elever som kostet oss nærmere * Har hatt en langtidssykemeldt fra august og ut året hvor vi bare har fått utbetalt 50 % av refusjonen for sykelønn. Skyldes en misforståelse i forhold til at vedkommende har 50 % stilling og at det i sykemelding har stått 50% istedenfor 100 % sykemeldt. Dette er forsøkt rettet opp med nye sykemeldinger. Har ikke blitt noen endring ved tidspunkt for rapportering. 73

73 Porsgrunn kommunale kulturskole Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Kulturskole for alle» Alle barn og unge som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Formålet er å gi: Opplæring for å sikre at elevene får utvikle seg ut fra den enkeltes evner og forutsetninger og at de tilegner seg solid basiskunnskap i det faget de har valgt. Opplevelse: Å sikre at elevene får positive opplevelser i møte med kulturskolens kunstfag. Formidling: Å sikre at elevene får utøve og omsette sine kunnskaper til godeopplevelser for seg selv og publikum. Verdier: Elevene skal oppleve: Trygghet med seg selv og andre, Mestring i et både kortsiktig og langsiktig perspektiv, Utvikling personlig, faglig og kunstnerisk og Glede i sitt møte med kulturskolen og i utøvelse av sine ferdigheter Virksomhetens faste driftsoppgaver 1. Være en aktiv og synlig samfunnsaktør i kommunen 2. Være en fleksibel og tilpasningsdyktig institusjon bygd på tradisjonen i vår kulturarv 3. Utvikle kreative læringsmiljø 4. Tilby tre trinns nivåutvikling 5. Samarbeide med aktuelle aktører innen skole/sfo, kulturlivet og forvaltningen 6. Legge til rette for integrering av elever fra andre kulturer 7. Arbeide for at kulturskolen og kulturlivet får en jevn og god rekruttering 8. Ha et personale som trives i jobben og besitter best mulig kompetanse for å utvikle kulturskolen videre 9. Ha en egenbetalingsordning der ingen faller utenfor av økonomiske årsaker Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,8 18,4 19,5 17,6 Elevtall - Totalt Elevtall - Musikk Elevtall - Dans Elevtall - Visuelle kunstfag Elevtall - Teater Ventelister - Totalt Årsverk 18,8 18,4 19,5 17,6 Antall elevoppdrag og elevarrangement Antall elever som deltok i egne arrangement Antall elever som deltok i andres arrangement Publikum på kulturskolens egne arrangement Publikum på andres arrangement der kulturskoleelever deltok Antall lærerkonserter kulturell spaserstokk, Magda etc Antall arrangementer i Ælvespeilet

74 Måltall for virksomheten Trivsel. Elevenes/foresattes 5,3-5,6 - Opplæringen. Elevenes/foresattes vurdering 4,9-5,2 - Motiverende lærere. Elevenes/foresattes vurdering av lærernes 4,9-5,3 - Arbeidsmiljø for elevene. Elevenes/foresattes vurdering 5,1-5,4 - Færrest mulig elever som slutter etter skolestart, og før 1. oktober Andel av elevene som har deltatt i arrangement 80,00 % 83,80 % 84,20 % 87,10 % Andel kulturskoleelever av alle grunnskoleelever 19,3 % 17,8 % 16,1 % 16,3 % Medarbeidertilfredshet - 5,3-5,0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,5-4,5 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall ELEVTALL: Det totale elevtall er på samme nivå som i fjor. Det er positivt. Det er i sin helhet dans som bidrar til dette. Det antas at bl.a. stabilitet blant danselærerne er en vestlig faktor i dette. Det bekymringsfulle er den fortsatte nedgangen innen musikk/instrumentopplæring. Likevel er 16 % av grunnskoleelevene elever i kulturskolen. Dette tilsvarer omtrent landsgjennomsnittet. ELEVARRANGEMENT: Elevarrangement og elevoppdrag sier veldig mye om aktiviteten ved kulturskolen. 140 oppdrag/arrangement hvorav 102 egne arrangement uttrykker en meget stor aktivitet blant kulturskolens elever. Kvaliteten på arrangementene gjennomsyres av en svært stor grad av godt forberedte elever som kan det de skal fremføre. 87 % av kulturskolens elever deltok i disse arrangementene. ÆLVESPEILET: Kulturskolen er stolt over å kunne rapportere at vi i 2014 hadde 35 arrangement i Ælvespeilet publikummere var til stede på disse arrangementa. LÆRERKONSERTER: Kulturskolens lærere holdt 67 konserter for den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken "Magda" i løpet av Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Antall årsverk i kulturskolen har gått ned fra 19,5 i 2013 til 17,6 i Årsaken til dette er at regjeringen bestemte at tilbudet til Sfo "Kulturskoletimen" ble tatt bort fra Vi fikk til en bra løsning på dette for de fleste involverte lærere. Noen har imidlertid en løsning kun for inneværende skoleår. Kulturskolen står også overfor utfordringer i bemanningssituasjon sett i forhold til nedgangen i elevtallet (ref kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall). 75

75 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i 2014 ble på 4,5 %. Dette var godt under målet på 4,9 %. Sånn sett er vi fornøyd med det selv om vi kunne ønsket en lavere fraværsprosent. Dessverre fikk vi en liten oppgang mot slutten av året. Denne synes å vedvare inn i første del av Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,9 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Den økonomiske situasjonen styres i all vesentlig grad av forholdet mellom lønnsutgifter og elevinntekter. Nedgangen på begge disse de siste årene sees i sammenheng med nedgang i elevtallet. På bakgrunn av dette er kulturskolen veldig fornøyd med et forbruk på 99,9 % av budsjettet. 76

76 Porsgrunn Voksenopplæringssenter Virksomhetens formål og verdier Formål Tilby deltakertilpasset opplæring og organisering med fokus på den enkeltes forutsetninger, ressurser og behov. Gjennomføre de til en hver tid lovpålagte oppgaver innenfor virksomhetens ansvarsområder. Være fleksible i tilbud, struktur og innhold. Bidra til livsmestring, kommunikativ kompetanse, faglig kunnskap og kvalifisering for aktiv deltakelse i samfunnet. Etablere og ta i bruk ny kompetanse innenfor områder som samfunnet, arbeidslivet og enkeltpersoner etterspør. Drifte virksomheten i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling. Være en aktiv brobygger og veileder i integreringsprosessen for barn/ungdom og voksne gjennom samarbeid med andre virksomheter og etater. Verdier: Fellesskap - Voksenopplæringssenteret skal ha et arbeidsmiljø basert på fellesskap og samarbeid mellom alle involverte parter. Likeverd - Arbeidsmiljøet skal være basert på gjensidig tillit og respekt for hverandres arbeid og synspunkter. Likeverd krever åpenhet, kommunikasjon og medbestemmelse både hos deltakere og alle ansatte ved virksomheten. Mangfold - Vi skal benytte det mangfoldet av kompetanse som finnes hos oss. Vi ønsker et arbeidsmiljø hvor tillit og delegering av ansvar er viktig. Raushet - Vi ønsker motiverte, interesserte og aktive deltakere og ansatte. Vi vil fremme en kultur som er preget av initiativ og forskjellighet og hvor informasjon, kunnskap og kompetanse deles. Denne rausheten skal prege oss i både faglige og pedagogiske spørsmål. Rausheten skal også prege vårt møte med deltakerne/brukere, og ta hensyn til de menneskelige, religiøse og kulturelle forskjellene dette innebærer. Virksomhetens faste driftsoppgaver er å gi Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Grunnskoleopplæring for voksne Spesialundervisning på grunnskolens område Opplæring i norsk og samfunnskunnskap nyankomne innvandrere Tilbud for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. KLART VI KAN!: Selv om kommunens plan for økt læringsutbytte ikke er utarbeidet spesielt med tanke på voksne elever, gjelder planens intensjoner og satsingsområder prinsipielt også for oss. Med hensyn til tiltak vil vi naturlig være særlig involvert i arbeidet med økt fokus på minoritetsspråklige barn/flerspråklighet. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,0 40,0 40,0 39,0 Norsk med samfunnsfag, antall deltakere Grunnskole, antall deltakere Særskilte målgrupper, antall deltakere Elever som får tospråklig opplæring Elever som får særskilt norskopplæring Antall førskolebarn som får språkstimuleringstiltak Antall fullførte språkprøver, skriftlig og muntlig timer samf.fag på et språk deltakeren forstår Antall asylsøkere

77 Måltall for virksomheten Beståtte norskprøver 75 % 85 % 76 % 85 % Tiltak, annen utadrettet virksomhet Deltakere, tiltak i samarbeid med NAV Medarbeidertilfredshet - 5,7-5,7 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 5,1-5,2 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Brukertilfredshet med tjenestetilbudet - - 4,6 4,6 Brukertilfredshet med medvirkning - - 4,9 4,9 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Antall deltakere på Norskavdelingen har hatt en liten økning i Det samme gjelder antall elever som får tospråklig opplæring og førskolebarn som får språkstimuleringstiltak. Antall asylsøkere som får norskopplæring har gått kraftig opp fra Det kan være flere årsaker til dette; gjennomstrømningen av beboere på asylmottaket i Porsgrunn har gått opp fra 2013 til 2014, noen av asylsøkerne hadde allerede "brukt opp" timene sine da de kom til Porsgrunn, noen får oppholdstillatelse ganske raskt og går dermed ut av kategorien asylsøkere, noen har tidligere takket nei til tilbudet om norskopplæring (de er ikke forpliktet til å ta imot det). i 2014 har det derimot vært mange som har takket ja og som er veldig interessert i å lære norsk, eksempelvis mange av dem fra Eritrea. Dessuten har vårt samarbeid med asylmottaket blitt tettere i 2014, noe som også kan forklare den økte oppslutningen. Antall deltakere på Spesialavdelingen har gått ned. Dette går vi ut fra bare er tilfeldig. Det sier dessuten ikke noe om hvor mange timer undervisning den enkelte mottar. Antall elever på Grunnskoleavdelingen er stabil. Antallet fullførte språkprøver har gått noe ned. Grunnen til dette er sannsynligvis det faktum at en del av deltakerne tidligere kunne gå opp til flere prøver på det samme eller forskjellige nivåer uten å betale for det. Nå får de derimot bare dekket en skriftlig og en muntlig prøve hver, og vil således ikke gå opp til prøvene før de/vi er ganske sikre på at de består. For øvrig kom det nye norskprøver i Kandidatene blir nå «plassert» på et nivå, A2 eller B1, og får ikke «bestått» eller «ikke bestått» slik som før. Prøvene er også blitt digitale. Resultatene vises nå på en annen måte enn før; delt inn i delprøver. Dette er positivt for oss og for deltakerne, det gjør statistikken nyansert, men samtidig ikke sammenlignbar med tidligere år. Tallet på antall personer som har fullført 50 timer samfunnskunnskap har gått ned. Hovedforklaringen på det er at vi tidligere også førte opp deltakere fra Skien/kurset i Porsgrunn (dette er et samarbeid med Skien), mens vi nå bare fører opp våre egne deltakere. Tallet for 2013 ville ha vært 86 dersom vi gjorde det samme i fjor. Tallet har likevel gått noe ned. Det finnes ingen sikre forklaringer på dette, men det vil variere med hvilke språkgrupper de tilhører/hvor mange vi kan tilby det til, samt det faktum at enkelte allerede har fullført eller delvis fullført 50t samfunnsfag når de kommer til Porsgrunn, noe som varierer fra person til person og fra år til år. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen: vi har gått noe ned i antall årsverk i løpet av Dette kan la seg forklare med at det til enhver tid er variasjoners i deltidsstillinger på tospråklig avdeling, og at antall barn med samme språk kan variere og noen ganger slå ut på den måten at det trengs færre ansatte pr språk. For øvrig er det slik at vi alltid mangler lærere i enkelte språk. Noen av de eldste ansatte har enten gått av eller redusert sin stilling i løpet av Alt i alt er gjennomsnittsalderen blant de ansatte på vei nedover. Alder er noe som vektlegges ved nyansettelser. det samme gjelder kjønn; vi ønsker en større balanse i personalet, som stadig består av flest kvinner. Ved utgangen av 2014 er det 60 personer ansatt ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter. 39 har innvandrerbakgrunn. Blant de ansatte snakkes det til sammen 26 forskjellige språk. 78

78 Angående kompetansen i personalet: vi legger stor vekt på at våre ansatte har den kompetansen virksomheten trenger. Dette gjelder blant annet «Norsk som andrespråk». Alle nyansatte må ha eller må ta dette i sin fagkrets (gjelder Norskavdelingen). Ved å ha en bevisst kompetansepolitikk, bygger vi samtidig opp omdømmet vårt. Dette slår blant annet ut i at elever som tilhører andre kommuner stadig henvender seg og ønsker opplæring hos oss og at antall søkere til ledige stillinger øker for hver gang. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Lavt sykefravær gjennom Vi vil arbeide for at det skal holde seg på samme lave nivå fremover. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Ved utgangen av året gikk vi med noe underskudd. Underskuddet skyldtes delvis at vi valgte å investere i oppgradering av en del datautstyr og dessuten det faktum at vi har et noe uforutsigbart budsjett fordi det påvirkes av hvor mange mennesker som flytter til og fra kommunen i løpet av et år. Underskuddet ble dekket inn av egne fondsmidler som er avsatt fra tidligere års overskudd. 79

79 Klokkerholmen Virksomhetens formål og verdier Formål Klokkerholmen skal gi kunnskap, trivsel og mestring til barn og unge i Porsgrunn Verdier Respekt, trygghet, kompetanse og humor Virksomhetens faste driftsoppgaver er å gi tilbud til/om: barn feriekolonitilbud /sommerskole i skoleferien elever i 6. klasse en ukes leirskoletilbud en ukes sommerskole til elever i 9. klasse enkeltelever et alternativt skoletilbud i begrensede periode båtførerkurs til 9. og 10. klasse elever friluftslivkurs til elever i 6. og 7. klasse ekskursjoner med skolebåten Dikkon praksisplass for lærlinger til barne- og ungdomsarbeiderfaget Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,5 5,5 5,5 5,5 Elever fra Porsgrunn på leirskole Elever fra andre kommuner på leirskole Elever fra andre land på leirskole Elever fra Porsgrunn på ukekurs Elever fra Porsgrunn på båtførerkurs Barn fra Porsgrunn på feiekoloni Barn på ekskursjonstur med skolebåten Dikkon Tilrettelegge / arrangere kurs for voksne Måltall for virksomheten Brukertilfredshet med leirskolen 5,6 5,6 5,6 5,6 Brukertilfredshet med feriekolonien 5,6 5,6 5,6 5,7 Brukertilfredshet med båtførerkurs 5,5 5,7 5,7 - Brukertilfredshet med ukeskurs 5,7 5,6 5,7 5,7 Brukertilfredshet med sommerskole ,4 Medarbeidertilfredshet - 6,0-6,0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 5,8-5,7 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Informasjon og måltall er som ønskelig. Ved en glipp er det ikke kommet noen brukertilfredshet fra elevene på båtførerkurs. Alle elevene har imidlertid bestått eksamen og fått båtførerbeviset. Kulinarisk sommerskole ble godt mottatt. Det var vanskelig å rekruttere nok deltagere, men de 20 som fikk tilbudet var veldig fornøyd. Det jobbes hele tiden for å videreføre de gode måltallene Klokkerholmen har og har hatt de siste årene. 80

80 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen ved Klokkerholmen er stabil og har vært stabil de siste årene. I tillegg til de fast ansatte og sommervikarer på feriekolonien har vi også dette året hatt to lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har også hatt to personer på arbeidsavklaringstiltak i samarbeid med NAV. De har også avlagt kystskippereksamen i løpet av året. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet er lite ved Klokkerholmen. Siste år har det vært noe høyere enn normalt p.g.a. et lengre sykefravær hos en av lærlingene. Vi er imidlertid klar over at dette fort kan gi store utslag hvis en av langtidssykemeldt. Det jobbes hele tiden med forutsetninger for å være langtidsfrisk. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,4 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Ved hjelp av sentralt gitte midler og god inntjening på leirskole og skolebåten Dikkon, har vi klart å holde budsjettet med et lite overskudd. 81

81 Saturnveien barne- og ungdomssenter Virksomhetens formål og verdier Formål: Saturnvegen barne- og ungdomssenter skal gi familier med særskilte omsorgsoppgaver gode tjenester som gjør det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Legge til rette for gode oppvekstsvilkår med mulighet for å bevare integritet og utvikle selvstendighet. Verdier: Saturnvegen barne- og ungdomssenter er en virksomhet som skal vise felleskap, likeverd, mangfold og raushet i vårt møte med brukere og deres familier, samt i vårt arbeidsfellesskap med hverandre. Virksomhetens faste driftsoppgaver 1. Gi familier med særskilte omsorgsoppgaver nødvendig avlastning. 2. Støttekontaktordningen og Stim skal gi hjelp til den enkelte bruker for en aktiv og meningsfylt fritid i fellesskap med andre. 3. Sikre barn og unge som er på avlastningsopphold gode og trygge boforhold. 4. Ivareta IP for brukere som er tildelt koordinator fra Saturnvegen. 5. Turbotur skal sikre foresatte god avlastning, og brukerne en aktiv og meningsfylt opplevelse i fellesskap med andre. 6. Saturnvegen skal være en aktiv bidragsyter til tverrfaglig samarbeid til det beste for brukerne. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,4 21,3 21,3 33,0 Antall brukere i avlastningsboligen Samlet antall døgn i boligen Kjøp av boligavlastning Antall brukere med privat avlastning Antall brukere av Turbotur Antall brukere med en til en støttekontakt Antall brukere av Stim Antall timer dagavlastning Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,3-5,5 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,9-4,6 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % - % 100 % Brukertilfredshet med tjenestetilbudet - - 5,0 5,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Saturnvegen var under ombygning, og utvidelse, fram mot april Inntil dette hadde virksomheten redusert kapasitet. For å imøtekomme alle vedtak, ble behovene dekket ved å kjøpe eksterne tjenester for flere kostnadskrevende brukere. Informasjonstallene viser at det har vært en stor økning i kjøp av tjenester, og dette har også vært varslet gjennom året da det har gitt store utslag i den økonomiske situasjonen for virksomheten. Saturnvegen økte tilbudet på STIM i Det er flere årsaker til dette, men virksomheten har de siste årene opplevd store utfordringer med å rekruttere èn til èn støttekontakter for brukere med sammensatte behov. Dette må ses i sammenheng med at det har vært en nedgang i støttekontakttjenesten. Det ble gjennomført både medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse i Begge disse 82

82 undersøkelsene ga gode resultater for Saturnvegen. Det er gjennomgående stor tilfredshet med tjenestene vi gir, og det å være medarbeider på Saturnvegen. Det ble før inngangen til 2014 uttrykt et stort behov for et tilbud etter skoletid for elever i videregående skole. Saturnvegen har i 2014 driftet et slikt tilbud til to elever, men det er noe usikkert hvor stort behovet er i Det er utfordrende å imøtekomme stadig mer omfattende vedtak på spesielt resurskrevende brukere, og det er krevende å finne tilpassede og kvalitetsmessig gode tilbud i virksomheten for enkelte brukere og deres familier. Spekteret av problemer som utløser avlastning ved Saturnvegen er stort og krever ulike løsninger. Det er ingen definert aldersgrense for når avlastingen skal opphøre, og flere av de som mottar avlastning er over 18 år. Saturnvegen drifter to tilpassede boliger for å dekke behov for avlastning, men det må forventes økt press på virksomheten. Det er et stort behov for å få til en ordning hvor det er mulig å få etablert et godt faglig tilbud til barn under 18 år med store sammensatte hjelpe- og omsorgsbehov. Dette arbeidet videreføres i I tillegg er det store utfordringer med å fremskaffe tilstrekkelig med boliger til voksne brukere med behov for boligetablering. Ved utgangen av 2014 bodde to brukere under 18 år fast på Saturnvegen, mens en annen bruker oppholder seg 3 av 4 uker i en av boligene. Saturnveien barne- og ungdomssenter og barneverntjenesten fikk våren 2013 i oppdrag å lage en forstudie i forbindelse med en eventuell etablering av barnebolig i Porsgrunn kommune. Bakgrunn for en forstudie var å komme i gang med planlegging av barnebolig i Porsgrunn. Dette arbeidet ble videreført i Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Arbeidsmiljøet ved Saturnvegen er godt, men noen utfordringer ligger det i at Saturnvegen har mange kvinner som har jobbet mange år innen pleie- og omsorgssektoren, og i tillegg har nådd en alder hvor de opplever en fysisk slitasje. Det jobbes kontinuerlig med holdningsarbeid knyttet til det med å leve med ulike vondter, og medarbeiderne blir inkludert i å utarbeide egne samspillsregler og forslag til nærværstiltak for 2014 med fokus på å leve godt på jobb. Det er behov for flere stillinger med høyskolekompetanse for å ivareta virksomhetens faglige utfordringer. Det var enighet om at Saturnvegen ønsker å ligge på en % fordeling mellom høyskoleutdannede og fagutdannede, noe som også har vært målsetningen i Porsgrunn kommune. Dette må uansett stå i forhold til de behov virksomheten til enhver tid mener de har for å utføre oppgavene på en forsvarlig måte. Virksomheten ble utvidet, og omorganisert i Saturnvegen har nå to avlastningsboliger, og økte til 33 årsverk. Antall personer med faste ansettelser ved Saturnvegen var i personer. Vamu fattet et vedtak om at virksomheten fra 2014 skulle ha en kompetanseheving i alle ledd. To fagarbeidere, og en miljøterapeut startet videreutdanning i Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året 83

83 Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet var i 2014 stabilt lavt, med et snitt på 5,4 %. Det ble, høsten 2013, iverksatt flere arbeidsmiljøfremmende tiltak, og virksomheten reduserte sykefraværet siste tertial betraktelig. Flere av tiltakene ble videreført i 2014, og Saturnvegen ble med i prosjektet Langtidsfrisk i våren At Saturnvegen har mange kvinnelige ansatte som har jobbet mange år i pleie- og omsorg, og i tillegg har nådd en alder hvor de opplever en fysisk slitasje er en utfordring. Høsten 2013 ble det fokusert mye på med holdningsendringer knyttet til det med å leve med ulike vondter, og medarbeiderne blir inkludert i å utarbeide egne samspillsregler og forslag til nærværstiltak for 2014 med fokus på å leve godt på jobb Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,2 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Den økonomiske situasjonen ved utgangen av året ble varslet tidlig på året. Virksomheten hadde store driftsmessige utfordringer i 2014 og dette skyldtes i stor grad den planlagte utvidelsen av boligavlastning. Det var iverksatt flere midlertidige tiltak i forbindelse med stenging og flytting av boligen. Virksomheten måtte kompensere driften det første halve året ved å kjøpe eksterne tjenester til flere brukere, og mange av disse tiltakene er svært kostnadskrevende. I budsjettet for 2014 ble det lagt inn kr på grunn av utvidelsen av Saturnvegen. Dette beløpet holdt til 5,7 årsverk, slik at Saturnvegen fikk 27 årsverk i turnus til sammen etter denne økningen. Virksomheten gjorde en beregning som viste at for å få turnusen til å gå opp ved full utnyttelse av boligene, så var det behov for til sammen 33 årsverk i turnus. Virksomheten trengte kr til for å få ansatt de 5 siste årsverkene. Det ble også budsjettert med kr til barnebolig. For 2014 ble det i utgangspunktet ikke lagt inn noe beløp for ressurskrevende tjenester. Da det ikke var noe som tydet på at Saturnvegen ikke skulle få et beløp som ligger i størrelsesorden det vi fikk for 2013, økte vi budsjettet, uten å øke rammen, med kr ,-. Rådmannen ble holdt løpende orientert om den økonomiske situasjonen og følgende tiltak ble foreslått av Saturnvegen for å innfri budsjettet i 2014: Saturnvegen ville spare ca. 1 mill kr på ikke å ha helårseffekt av utgifter til fast lønn knyttet til de økte driftsrammene på 3,5 mill kroner. Det ble en forsinkelse i prosessen med å ansette nye medarbeidere. Dette medførte en forsinkelse i prosessen med å iverksette nye vedtak. Saturnvegen hadde med dette gått med redusert drift i årets fire første måneder til tross for økte rammer. Det ble tatt utgangspunkt i at virksomheten ikke hadde brukt noen av de økte stillingene i årets to første måneder, samt at det ble avventet med ansettelse av to nye miljøterapeutstillinger med fagkoordinatorfunksjon til Virksomheten avviklet kjøp av eksterne tjenester for de fleste brukere i 2014, og dette medførte noe besparelse. Det å produsere egne tjenester medfører i seg selv ikke noe lavere døgnpris enn å kjøpe tjenester av en annen kommune, men det gir noe mer forutsigbarhet og kontroll på kostnadene. Det medfører også mulighet til å drifte mer effektivt når en selv er både utfører og ansvarlig for budsjettet. Virksomheten hadde ikke innfridd forbedringsmålene de siste tre årene. Beløpet hadde akkumulert seg til kr Dette ble tatt av det som ble budsjettert med til barnebolig. Ved utgangen av året så det ut til at den økonomiske situasjonen var et overforbruk på 4,6 %, 1,3 mill kroner. Men det ligger inne en forventet inntekt på ressurskrevende brukere på 1 mill, som ikke er regnskapsført. Det reelle overforbruket er med dette på ca

84 Barnevern Virksomhetens formål og verdier Visjon: Formål: Verdier: «Sammen om å hjelpe utsatte barn og unge i Porsgrunn til et meningsfullt liv». Gi vanskeligstilte barn og unge rett hjelp til rett tid. Sikre at barn og unge under 18 år i Porsgrunn som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling eller av andre grunner har særlige behov, får nødvendig hjelp og omsorg. Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår Samarbeide med andre instanser som kan bidra til å løse barnevernets oppgaver overfor utsatte barn og unge i Porsgrunn kommune. Vi tar vare på hverandre og viser omsorg i hverdagen. Vi bestreber oss på å vise ydmykhet, anerkjennelse og tydelighet i forhold til brukerne og vår egen rolle. Vi tar ansvar sammen for saker og vi bestreber oss for å gjøre hverandre gode. Vi tenker positive tanker, gjør positive gjerninger og sier positive ord- og det positive gror. Virksomhetens faste driftsoppgaver Motta og avklare meldinger Gjennomføre undersøkelsessaker. Iverksette og følge opp hjelpetiltak. Føre saker for fylkesnemnda/rettsapparatet. Iverksette og følge opp omsorgstiltak. Oppfølging av fosterhjem. Adopsjonssaker Gi råd og veiledning. Informasjonsarbeid Tverrfaglig samarbeid Omsorg for enslige mindreårige flyktninger i to boliger. Skape et trygt hjem for ungdommene, har daglig oppfølging av hjem, skole og fritid. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,6 46,0 47,6 48,4 Antall meldinger Antall undersøkelsessaker Antall saker med utvidet frist (fra 3 til 6 mndr.) Antall barn plassert akutt i løpet av året Barn med hjelpetiltak pr Plasserte barn pr Ungdom med ettervernstiltak pr Måltall for virksomheten Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 4,8-5,4 - Brukertilfredshet med medvirkning 4,8-5,1 - Medarbeidertilfredshet - 4,6-4,5 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,2-3,8 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Meldetallene for 2014 holder seg stabilt høyt sammenlignet med tidligere år. Det har vært en liten økning i antall innkomne meldinger som fører til undersøkelse. I 2014 har det vært stort fokus på å holde frister for undersøkelsene. Tjenesten har igjen klart å redusere antall undersøkelse med fristbrudd. Dette til tross for høyt sykefravær høsten Barneverntjeneste har i 2014 hatt færre saker hvor barn/unge har blitt tatt ut av hjemmet akutt. Samtidig ser 85

85 vi at antall saker hvor barn/ungdom blir plassert mer langvarig øker. Det totale plasseringstallet viser at det er mange barn/unge som har behov for en annen omsorgsbaser av ulik tidslengde. Barneverntjenesten har en koordinerende funksjon for SLT i kommunen. Det er avsatt 20 % til denne funksjonen, og SLT ansvarlig deltar i nettverksmøter i alle 5 skolekretsene. Samtidig innehar SLT ansvarlig sekretærfunksjon i koordinerende utvalg. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Gjennom Regjerningens satsning på barnevern har virksomheten fått tilført 0,8 stillingshjemmel i Barneverntjenesten har 15 årsverk som er tilknyttet boligene for enslige mindreårige, og 33,4 årsverk i det ordinære barnevernet. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Barneverntjenesten hadde de første 8 måneden i 2014 en jevn sykefraværs %. Tallet lå rett i overkant av målet vårt på 6,4%. I september økte antall sykemeldte, og det fortsatte å øke mot slutten av året. Selv om tallet har vært høyt, er det ingen signaler om at sykefraværet har sin bakgrunn i arbeidsmiljøet. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,5 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Barneverntjenesten har et stort underskudd ved årsskifte. Dette skyldes i all hovedsak: ressurskrevende brukere som er kostnadskrevende, kostander for institusjonsplasseringer og mange barn og unge som er i behov av hjemmebaserte tiltak, og som kjøpes av statlig barnevern. Kommune har fått en vesentlig økning i egenandel ved plassering av ungdom i institusjon. Kommunens kostnader for en institusjonsplass økte fra kr pr mnd. i 2013 til kr pr mnd. i Boligene for enslige mindreårige går i balanse. 86

86 RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG Tjenestekontoret Virksomhetens formål og verdier VISJON Tjenestekontoret - et knutepunkt for helse- og omsorgstjenester i kommunen Tjenestekontoret står for kvalitet, verdighet og helhetlige løsninger. Vi er tilgjenngelig for deg og gir deg trygghet og forutsigbahet når du har behov for kommunal bistand. Vi koordinerer og forvalter tjenester på tvers av kommunens nivåer, og vil sikre deg individuell hjelp med utgangspunkt i dine ressurser. FORMÅL Tjenestekontoret behandler søknader og gir råd og veiledning om tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven. Vedtakene skal bidra til, og legge tilrette for at kommunen: forebygger, behandler og tilrettelegger for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, fremmer sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, sikrer at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, sikrer tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, sikrer samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet bidrar til at ressursene utnyttes best mulig. VERDIER Raushet Åpent sinn i alle møter. Fokusert, interessert, lytte og vise forståelse for situasjonen. Bidra til åpenhet og tydelighet i møtet med bruker. Romslighet for hverandre. Takhøyde for ulike meninger i diskusjoner Ærlighet og åpenhet over for hverandre.respekter hverandre. Det finnes ikke bare en sannhet. Vi har en en "tilbakemeldingskultur" og er et arbeidslag hvor alle er like viktig for å få jobben gjort. Likeverd Alle mennesker, uavhengig av deres problem eller funksjonshemming er like mye verd. Vi har et bevisst forhold til vår rolle (makt) og hvordan dette preger vårt møte med brukere. Alle uansett bakgrunn og ressurser skal få likeverdig og individuell behandling. Felleskap Vi har et felles ansvar for å få til samhandling mellom relevante parter og at kommunene løser sine utfordringer i felleskap. Opptre enhetlig som kommunen over for bruker og samarbeidspartnere. Vi kjenner de ulike virksomehetene i kommunen og hos våre samarbeidspartnere. Virksomhetens faste driftsoppgaver Bidra til og legge til rette for brukermedvirkning i utvikling av tjenester innenfor helse- og omsorg på system- og individnivå. Drive generelt informasjonsarbeid overfor innbyggere og virksomheter. Gi råd og veiledning til et bredt spekter av brukere med ulike problemstillinger knyttet til sin livssituasjon. Behandle søknader fra voksne, barn og unge, om helse og omsorgstjenester etter Lov om helse og omsorgstjenester og pasient og brukerrettighetsloven. Klagesaksbehandling Innstilling i forhold til boligsøknader og deltakelse i tildelingsteam. Koordinerende instans for plasser på dagsenter og institusjonstjenester for eldre innbyggere. Koordinerende instans for individuelle planer for innbyggere over 18 år. Samarbeid med brannvakt i forbindelse med tildeling og koordinering av trygghetsalarm. Saksbehandling vederlag og fakturering av institusjonsopphold. I denne forbindelse drives det noe opplæring av personell på institusjonene. Delta og være pådriver i utviklingsarbeid på tvers av virksomheter og kommunalsjefområder i kommunen. Samarbeide tett med interne og eksterne samarbeidspartner 87

87 Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,3 12,3 12,9 12,9 Klagesaker Totalt antall innvilgede tjenester Totalt antall avslag gitt Antall koordinatoroppdrag Antall fagvurderinger knyttet til boligtildeling Antall etterberegninger og kontroll beregninger knyttet til egenbetaling på lang tid Antall revurderinger egenbetalinger langtid Gjennomsnittlig saksbehandlingstid: Trygghetsalarm Dagtilbud Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Praktisk bistand opplæring BPA Støttekontakt Omsorgslønn Avlastning for de under 23 år i og utenfor institusjon Avlastning for voksne og eldre i institusjon Korttidsopphold Langtidsopphold Rehabiliteringsopphold IP Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,6-5,6 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent - % 100 % - % 100 % Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 5,2-5,3 Vedtak omgjort av overordnet klageinstans Kommunale samarbeidspartneres tilfredshet med tjenestene 4,2 4,2 4,4 4,4 Ønsket saksbehandlingstid langtidsopphold sykehjem: 30 dager Ønsket saksbehandlingstid korttidsopphold sykehjem: 10 dager Ønsket saksbehandlingstid hjemmesykepleie: 10 dager Ønsket saksbehandlingstid omsorgslønn, avlastning og støttekontakt: 30 dager Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Informasjonstallene for tjenestekontoret er endret fra tidligere år, derfor er det en del historiske tall som ikke er tilgjengelig. Det er gjort forenklinger som belyser antall fattede vedtak, og både innvilgede og avslåtte tjenester fremgår. Det har i de senere årene vært en svak økning av antall registrerte klager og avlslag som er gitt. Dette er en forventet utvikling som må ses i sammenheng med at det kommunale tjenestetilbudet og den enkeltes rettigheter, stadig blir bedre kjent i befolkningen. Flere søker tjenester og ikke alle har rett på 88

88 tjenester. Det er en nedgang i antall vedtak omgjort av Fylkesmannen i Et av tjenestekontorets mål i 2014 har vært å etablere kvalitetsrutiner for saksbehandlingstid. Detter er gjort både gjennom arbeid med interne rutiner ved kontoret, aktiv bruk av avvikssystem og ved å innføre både nye informasjonstall i årsmelding og som måltall for virksomheten og i kommunens handlingsprogram. I henhold til Forvaltningsloven bør ikke saksbehandlingstiden overstige 30 dager. Tar det lenger tid så skal det gis beskjed. I tillegg har vi innført en intern standard hvor vi jobber for at alle som henvender seg skal få en tilbakemelding innen 7 dager. Tjenestekontorets saksbehandlingspraksis sikrer at det gjøres individuelle vurderinger av saksbehandlingstid med utgangspunkt i den enkeltes bistandsbehov. Informasjonstallene er basert på et årsgjennomsnitt og synliggjør at det er stor ulikheter mellom type tjeneste. Det er ulike målsettinger for de forskjellige tjenestene. I 2014 har vi arbeidet med å få ned saksbehandlingstiden for tjenester til barn og til mennesker med helseproblematikk knyttet til rus og psykiskhelse. Dette er også en utfordring i fortsettelsen. Det er gjennomført omstillinger av arbeidet både knyttet til rutiner for saksbehandlingstid og innføring av elektronisk kommunikasjon med sykehus og fastleger. Vi har fokus på å ha en virksomhetskultur som bidrar til åpenhet og medvirkning. I omstillingsprosesser får man en ekstra test på dette og det er derfor særlig gledelig at vi i 2014 hadde en bedring i resultat fra medarbeiderundersøkelsen knyttet til denne måleindikatoren. Tjenestekontoret har i løpet av året deltatt i flere prosjekter og samarbeid med ulike virksomheter knyttet til utviklingen av tjenestene. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten I perioden har det vært langtidsfravær hvor det ikke er satt inn vikar. Dette skyldes i noen grad at det er komplisert saksbehandling og dermed ikke tilgjengelig kompetanse på kort varsel. Personalsituasjonen har da i perioder gitt utfordringer knyttet til enkelte arbeidsoppgaver, men er et forhold som nå er i bedring. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Som det fremgår av tallen er det høyere sykefravær i 2014 enn det var i Fraværet er knyttet til langtidsfravær og det er ingen forhold pr nå, som indikerer at der er knyttet til arbeidsplassen. Dersom trenden fortsetter inn i 2015 kan det vær grunnlag for å se nærmere på forhold ved arbeidsplassen. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,5 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Det er gjort omdisponeringer innenfor budsjettrammen for å få på plass nødvendig oppgradering av arbeidsstasjoner, elektronikk og telefoni. 89

89 Familiehelsetjenester Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Sammen for livskvalitet og utvikling» Verdier: Likeverd, mot og kompetanse Bedriftskultur: Vi spiller hverandre gode og tar del i hverandres utfordringer. Vi er vennlige og viser respekt for brukere og hverandre Virksomhetens faste driftsoppgaver Yte helsestasjonstjenester til barn 0-5 år, yte skolehelsetjenester i forhold til elever i grunn- og videregående skole (herunder tjenester i til elever på den internasjonale skolen og andre privatskoler). I tillegg har virksomheten ansvar for ungdomshelsestasjonen, jordmortjeneste, fysioterapi og ergoterapitjenester til barn 0-18 år, vaksinasjon og smittevernkontor og overordnet koordinering av habilitering til barn derunder individuell plan 0-18 år. Familiesenterets koordinator er ansatt i Familiehelsetjenester Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,1 31,4 31,8 31,0 Antall nyinnskrevne gravide Hjemmebesøk før 2. leveuke Antall nye henviste barn til fysio- og ergoterapi Individuelle planer barn 0 18 år Antall 4-årskontroller Antall 5-årskontroller Antall besøk på helsestasjon for ungdom Antall brukere på vaksinasjonskontoret Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,8-5,8 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 5,0-5,2 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent - % 100 % - % 100 % Brukertilfredshet med helsestasjonen 4,9-5,4 - Brukertilfredshet skolehelsetjenesten foreldre 3.kl - - 5,1 - Brukertilfredshet skolehelsetjenesten - ungdomsskoleelever - - 4,8 - Brukertilfredshet med ungdomshelsestasjonen 5, Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Det er 357 nyfødte barn i Alle foresatte fikk tilbud om hjemmebesøk. Hjemmebesøk innen 2 uker viser at flere barn bl.a. lå lengre på sykehuset slik at de fikk hjemmebesøket seinere enn to uker etter fødselen. Informasjonstall fra fysioterapi og ergoterapi for barn viser økning i henvisninger. Etterspørselen etterkommes på fysioterapi mens det er venteliste på ergoterapi. Antall individuelle planer hos barn generelt går ned. Søknadene kommer for yngre barn enn tidligere. Det er også innført en ordning i noen tilfeller med kontakt- person. Det gjelder der behovet for individuell plan/ koordinator vurderes og ikke er tilstede, samtidig som familien opplever et behov for en kontakt de kan henvende seg til. Aktuelle familier er godt fornøyde. Veiledning, hjelp og støtte til foresatte og barn med spesielle behov er i tillegg kanalisert til ulike tiltak i Familiesenteret. Ungdomshelsestasjonens økning skyldes i hovedsak rusforebygging som de to siste årene er lagt under 90

90 ungdomshelsestasjonen. Helsestasjonen for ungdom alene har hatt en nedgang og utgjør 407 besøk. Vaksinasjonskontoret har hatt nedgang i antall gitte vaksiner. Dette skyldes at det ikke var spesielt mye influensa eller spesielt mye Flått i 2014.Det ble heller ikke gitt nye sentrale føringer om nye vaksiner til voksne. Det ble derfor stort sett gitt reisevaksiner på vaksinasjonskontoret. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser. Tjenesten hadde ferske tall fra året før. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen er stabil med god kompetanse. Medarbeiderundersøkelsen scorer høyt på medarbeidertilfredshet. Personalet er stolte over egen arbeidsplass og det er god trivsel mellom kollegaer. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Mål for året var 4,7 % mens det faktiske fraværet siste 12 mnd. ble 8,7 %. Dette skyldes i hovedsak alvorlig sykdom og dermed langtidsfravær. I noen grad har det også vært stort arbeidspress med mange ulike aktiviteter i gang samtidig, og flere ulike arbeidssteder. Korttidsfraværet var lavt. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,1 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Fra et stort økonomisk underskudd i 2013 viser den økonomiske situasjonen for 2014 positiv balanse. Virksomheten har hatt fokus på stram økonomistyring, men har i tillegg hatt høyt sykefravær. Under fravær er det vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer og det medført ledige lønnsmidler. Virksomheten har hatt prosjektmidler kr fra Helsedirektoratet til «hasjavvenning» og kr fra Fylkesmannen til «Rusfri ungdom».. 91

91 Legetjenester og miljørettet helsevern Virksomhetens formål og verdier Formål: Levere tjenester av god kvalitet og bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse. Verdier: Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet Virksomhetens faste driftsoppgaver Bidra til å fremme folkehelse gjennom råd, veiledning og informasjon til befolkningen. Være en pådriver til at kommunale virksomheter tenker helse i alt som gjøres. Bidra med medisinsk veiledning, råd og behandling til de som til enhver tid oppholder seg i kommunen Bidra til å holde oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Bidra til å styrke kommunens arbeid med helse i plan. Legge til rette for legetjenester av god kvalitet i kommunen. Prioritere hastegrad og behov for helsehjelp, organiserer hjelpetiltak og pasientflyt til riktig instans. Administrere legemiddelassistert rehabilitering i samarbeid med spesialisthelsetjenesten Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,3 31,4 28,5 28,2 Antall tilsyn miljørettet helsevern Antall årlige overskridelser av grenseverdien for svevestøv PM10 (tillatt inntil 35 per år) Antall henvendelser legevakt Antall legekonsultasjoner / sykebesøk på legevakt Gjennomsnitt antall pasienter på fastlegenes lister Antall ledige plasser på fastlegenes pasientlister % leger under spesialisering eller spesialist i allmennmedisin - % 89,0 % 91,4 % 89,2 % Leges deltakelse i tverrfaglige samarbeidsmøter (takst 14) Legekonsultasjoner Leges deltakelse i dialogmøter (takst 15) Leges sykebesøk Antall listepasienter Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,3-5,6 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,4-4,5 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 75 % 100 % 75 % 99 % Gjennomførte tilsyn i hht. tilsynsplan 100,0 % 100,0 % 78,0 % 100,0 % Oppetid på målestasjonene for overvåking av luftkvalitet 90 % 95 % 94 % 92 % Overholde grenseverdien til luftkvalitet 94 % 92 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Virksomheten har hatt god måloppnåelse på sine satsingsområder. To store prosjekter for elektronisk kommunikasjon har hatt stort fokus i 2014: Elink og Nødnett. Elink ble sluttført som prosjekt og er i overgangen til 2015 i drift. Når det gjelder Nødnett er både opplæring og de fleste investeringene gjort i Direktoratet for Nødkommunikasjon har gjentatte ganger gjennom 2014 gitt oss nye datoer for «go-live Nødnett», men dette har stadig vært utsatt. I overgangen til 2015 vet vi ikke 92

92 hvilken dato direktoratet får satt i gang i vårt område, men vi regner med at det blir i løpet av Høsten 2014 ble Plan for legetjenester politisk vedtatt. Planen legger føringer for hva vi skal fokusere på i legetjenestene i årene frem mot De tiltakene i planen som skulle gjennomføres i 2014 ble gjennomført. Kommunen er pålagt å lage oversikter over befolkningens helse og påvirkningsfaktorene, og Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for arbeidet («God oversikt en forutsetning for god folkehelse»). Ansvaret for koordineringen av dette arbeidet ligger hos Legetjenester og miljørettet helsevern. I 2014 ble ressursene inn i oversiktsarbeidet definert, og arbeidet med å lage malen påbegynt. Arbeidet vil fortsette i I november hadde Porsgrunn kommune tilsyn fra fylkesmannen med fokus på hvor langt man var kommet i oversiktsarbeidet. Kommunen fikk ingen avvik i tilsynet. 5 plasser for øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen ble åpnet i november Plassene er lokalisert i 4 etg på St.Hansåsen sykehjem, og har fått en god oppstart. Det kan allerede vises til god pasientbehandling og gode pasientforløp i det tallmaterialet som finnes. Miljørettet helsevern har i 2014 hatt fokus på å godkjenne barnehager og skoler samt å følge opp vedtak som tidligere er gitt til barnehager og skoler. Det var ingen overskridelser på Grenseverdiene for overvåking av luftkvalitet i 2014, men kommunen er likevel blitt bedt om å vurdere forurensningssituasjonen frem mot Dette arbeidet sluttføres i første del av Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Virksomheten har hatt en stabil bemanningssituasjon frem til november. Da ble plasser for øyeblikkelig hjelp etablert -noe som ga oss anledning til å ansette 2,2 nye kommunale legeårsverk. Dette har gitt oss en god mulighet for å lage større stillinger knyttet til kommunens sykehjem. I desember 2014 ble det etablert helseundersøkelser for flyktninger en dag i uken på Porsgrunn legevakt. Dette har vært et savn i mage år -og det er nå bedre tilgang for helsetjenester for flyktningene. Tiltaket er i tett samarbeid med Familiehelsetjenester, NAV og Voksenopplæringen. Legetjenester har 20% legestilling knyttet til dette prosjektet. Økningen ble gjort i desember. Medarbeiderundersøkelsen 2014 har vært fulgt opp i VAMU og personalmøter. Undersøkelsen viser en medarbeidertilfredshet på 5,6. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året 93

93 Kommentarer til sykefraværet Virksomhetens sykefravær hadde en positiv utvikling gjennom første halvdel av De siste månedene økte fraværet og landet på 6,8 % i desember. Det jobbes med tilstedeværelse ved oppfølging av/ tilrettelegging for de sykemeldte og via deltagelse i prosjektet "langtidsfrisk". Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,3 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten gikk i mindreforbruk i Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: inntektene har vært høyere i 2014 enn forventet innsparing på lønn (reduksjon på årsverk - noe midlertidig og noe fast) investeringer i prosjekt Nødnett som vi ikke fikk gjort i 2014 på grunn av forsinkelser fra direktoratet. overføring fra staten for opprettelse av øyeblikkelig hjelp døgnopphold 94

94 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg Virksomhetens formål og verdier Visjon: Formål: «Sammen om en bedre tilværelse» Helhetlig, sammenhengende og godt tjenestetilbud til rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser. Verdier: Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet Virksomhetens faste driftsoppgaver Yte bistand i forhold til søknad om institusjonsopphold og legemiddelassistert rehabilitering Gi råd og veiledning overfor pårørende og ettervernarbeid overfor personer som har fullført rusbehandling - også for de som bor i eget hjem Samarbeide med KEOPS og NAV om drift av arbeidsrettet forvern/ettervern i KEOPS for personer som har søkt rusbehandling eller skal utskrives fra institusjon Drifte natthjem, dobbeltdiagnosebolig og dagsenter for rusavhengige Yte feltpleie for rusavhengige Følge opp personer med rus /psykiske helseproblemer som bor i eget hjem Drift av Brekka baseleilighet, Leirkup/Gunnigata bofellesskap, Blåveiskroken bofellesskap og Raschebakken dagsenter for personer med psykiske lidelser/problemer Koordinere kommunens psykiske helsearbeid Gi tilbud om aktivitet (fritid) for personer med rusavhengighet i samarbeid med frivillig organisasjoner Iverksette alle vedtak om individuelle planer som våre brukere får, og være koordinator for alle brukere som har behov for det Iverksette og følge opp vedtak om støttekontakter til personer med psykiske lidelser eller rusavhengighet Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,1 83,8 83,8 78,5 Antall klienter i Boteam oppfølgingstjeneste pr Antall overnattingsdøgn på Natthjemmet Antall besøk på dagsenter for rusavhengige Ant. besøk på dagsenter for personer med psykiske lidelser Antall besøk på Feltpleien Antall klienter i Psykisk helsetjeneste pr Antall timer vedtak pr uke i psykisk helsetjeneste Antall klienter i Rusteam pr Antall personer bosatt i bofellesskap Antall brukere som mottar tjenester tilsv. 1/ 2 til 1 årsverk Antall brukere som mottar tjenester tilsv. 1 årsverk eller mer Antall vedtakstimer av praktisk bistand og opplæring/psykisk helsehjelp i virksomheten pr 31/ Antall pårørendesamtaler Rusteam Måltall for virksomheten Brukertilfredshet med tjenestetilbudet - - 5,6 - Brukertilfredshet med medvirkning - - 5,6 - Medarbeidertilfredshet - 4,9-5,3 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 3,9-4,2 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 95 % 97 % 95

95 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Som følge av omstillinger har virksomheten hatt en nedgang på 4,05 årsverk i Ved utgangen av 2014 var det 78,5 faste årsverk og 1,5 årsverk med prosjektstillinger. Det er 108 medarbeidere i virksomheten som er ansatt i ulike stillingsstørrelser. Antall tilkallingsvikarer er om lag 50 personer. Virksomheten har totalt sett en liten reduksjon på 31 vedtak om praktisk bistand og opplæring. Derimot er det en økning fra 14 til 18 personer som mottar omfattende tjenester som tilsvarer 1 årsverk eller mer i Natthjemmet har en økning i antall overnattinger i 2014, fra 1009 til Gjennomsnittlige oppholdsdøgn er 13. Det er to personer som har bodd på natthjemmet i mer enn 3 måneder. Det er 41 personer som i 2014 som benytter seg av midlertidig husvære i Feiselvei. Det er 15 bostedsløse personer med rus / psykiske helseproblemer, som venter på tildeling av kommunal bolig. Antall personer som er bosatt i bofellesskap har endret seg, fra 32 til 35. Bakgrunnen er at Blåveiskroken etter ombygging, nå har boende 12 personer, tidligere var det 9. Alle disse personene har behov for et døgnkontinuerlig omsorgstilbud, og har store enkeltvedtak. Feltpleien har i 2014 hatt 1550 besøk. De siste 4 årene har antall besøkende blitt redusert. Etterspørselen etter rent brukerutstyr er halvert fra 2010 til I 2014 tilbyr helsesøster veiledning i endring av administrasjonsmåte ved bruk av heroin, som er en viktig satsning for å redusere overdosedødsfall. Brukere, ansatte og frivillige i rusomsorgen har fått tilbud om førstehjelpskurs/ livreddende tiltak i fht overdoser. I 2014 er det registrert 17 nye klienter som benytter seg av helsesøsters tjenester ved Feltpleien. Bedre ivaretakelse av pårørende har et betydelig fokus. I desember var det fagdag for ansatte i Psykisk helsetjeneste og rusomsorg, der medavhengighetsbegrepet og pårørendearbeid var tema. Gjennom året har pårørende til personer i bofelleskap hatt systematisk oppfølging. Planlagt spørreundersøkelse ift. pårørende er under arbeid. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Av virksomhetens totale årsverk, har 47,25 høyskoleutdannelse. Virksomhetens høyskoleutdannede består av sosionomer, barnevernspedagoger, sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeut, førskolelærere, med og uten videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid.21,9 årsverk er personer med fagbrev.9,4 årsverk er assistenter. Virksomheten har en kompetanseplan. Det er behov for å øke andelen medarbeidere med høyskoleutdanning og dette gjøres ved omgjøring av stillinger ved ledighet. Det er lagt til rette for å ta videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid eller annen relevant videreutdanning på høyskole. I 2014 startet 2 medarbeidere på videreutdanning innenfor rusfeltet, og 3 personer tar videreutdanning innenfor psykisk helse. Det er en utfordring å rekruttere tilstrekkelig med kvalifiserte medarbeidere med 3-årig helsefaglig høyskole med og uten videreutdanning ved sykdom og i vikariater. På grunn av høyt sykefravær over tid og behov for tilkallingsvikarer, mottar virksomheten 8 krav om stillingsutvidelse eller krav om fast ansettelse i Det medfører ansettelse av medarbeidere, som har krav på forutsigbarhet i lønn og arbeidstid. Har derfor samarbeidet med tillitsvalgte om å legge til rette for opprettelse av vikarbank for disse medarbeiderne i Psykisk helsetjeneste og rusomsorg. Det er hovedsakelig personer med fagbrev eller assistenter som innlemmes i vikarbanken. 96

96 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Det har vært en betydelig nedgang i sykefraværet gjennom året noe som i hovedsak skyldes sterkt fokus på sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid i avdelingene. Sykefravær og nærvær er behandlet i personalmøter, ledermøter og VAMU. Boteam og Blåveiskroken er med i Langtidsfrisk-prosjektet, og har hatt fokus på helsefremmende arbeidsmiljø. Boteam benytter skademeldingene aktivt i avdelingens forbedringsarbeid, i samspillstrening og rollespill. I 2014 er 241 avvik behandlet i VAMU. Av disse omhandler 64 avvik verbale trusler /trakassering. 87 avvik inneholder elementer av vold / trusler.. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,1 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Forbedringsmål og ekstra KOSTRA-besparelser er innfridd i Har hatt gjennomgang av utgiftsføringene, slik at utgiftene blir ført på riktig art. Øremerkede midler til kommunalt rusarbeid er gjeninnført i Det ble derfor søkt om tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid på tiltak som ble etablert under opptrappingsplanen Kommunen mottok tilskudd pålydende 2,5 mill. I budsjettet var det forventet inntekter til kommunalt rusarbeid pålydende 2,7 mill. Flere personer flytter i 2014 fra bofelleskapene i Psykisk helsetjeneste og rusomsorg. Langvarig og god oppfølging har lagt grunnlag for mestring og behov for mindre omfattende tjenester. Nye personer flytter inn i bofelleskapene i løpet av året. Det er jobbet systematisk med virksomhetens økonomi gjennom året, og det er utøvd streng budsjettdisiplin. Kontinuerlig vurdering av behov for å leie inn vikarer ved fravær og når beboere innlegges sykehus. Ved sykdom har høyskolestillinger stått ubesatt i perioder, p.g.a. mangel på kvalifiserte vikarer. Virksomhetens medarbeidere har samarbeidet godt på tvers av avdelingene, og det medfører god ressursutnyttelse i forhold til kunnskap og personell. Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har 2 millioner kr i overskudd i

97 NAV Porsgrunn Virksomhetens formål og verdier Formål: NAV Porsgrunn er et redskap for både kommunal og statlig arbeids- & velferdspolitikk og de overordnede nasjonale målsettingene er å: få flere brukere ut i arbeid og aktivitet, og færre på passive stønader bidra til et velfungerende arbeidsmarked bidra til rett tjeneste og rett stønad til riktig tid yte god service tilpasset brukernes forutsetninger Verdier: NAV Porsgrunn etterlever Porsgrunn kommunes verdier Fellesskap, Likeverd, Mangfold og Raushet. I tillegg må NAV Porsgrunn også forholde seg til statlige NAV-verdier som er Tilgjengelig, Tydelig og Løsningsdyktig. Virksomhetens faste driftsoppgaver NAV Porsgrunn utfører mange oppgaver og tjenester for Porsgrunn kommune, herunder: informasjon, råd og veiledning økonomisk sosialhjelp oppfølging av mottakere av sosialhjelp, herunder Kvalifiseringsprogrammet (KVP) mottak av flyktninger og deltakere til Introduksjonsprogrammet (Intro) økonomisk rådgiving, herunder gjeldsrådgiving vedtak om midlertidig bolig for vanskeligstilte brukere bidra til kommunale planverk, f eks boligsosialt, barnefattigdom, inkludering osv koordinere Bostøtte i kommunen på vegne av Husbanken. NAV Porsgrunn har også ansvaret for en rekke statlige tjenester innenfor arbeid og velferd, herunder veiledning og oppfølging av brukere, tiltak, sykefraværsoppfølging, arbeidsgiverbistand, rekruttering, omstillingsbistand og en rekke stønader. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,5 30,0 30,5 28,5 Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp Antall personer til gjeldsrådgivning Antall personer i annen inntektssikring Antall bosatte flyktninger inkludert familiegjenforeninger Antall personer i introduksjonsprogrammet (utbetalt introstønad i perioden) Antall flyktninger som ikke er i introprogram og mottok økonomisk sosialhjelp Antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp før/under/etter introprogram Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,5-5,5 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,4-4,1 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 4,

98 Måltall for virksomheten Brukertilfredshet med medvirkning Saksbehandlingstid 9,05 9,51 8,65 8,81 Ungdom år aktive i tiltak Brukere med hovedinntektskilde øko. sosialhjelp i aktivitet Brukere med avsluttet intro.program som er i arbeid/utd Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall NAV har omfordelt noen årsverk til å jobbe mer proaktivt med sosialhjelpsmottakere og med flyktninger, slik at de kan komme ut i arbeid/utdannelse og bli selvforsørget. Det er foreløpig gode resultater av dette, d.v.s mange kommunale brukere som har kommet ut i arbeid. Samarbeid med Keops KF som har en del kommunale tiltaksplasser i Kommuneservice og KVP-tiltak, gir også gode resultater i form av arbeid. NAV har påbegynt et samarbeid med ungdomsskoler og videregående skoler, for å komme ut i aktuelle klasser for å informere om næringsliv, arbeidsmarked, samt at NAV deltar i rådgivernettverk. NAV Porsgrunn har "hjemler" til 30,5 årsverk, men noen stillinger ble frosset i 2.halvår Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp har økt vesentlig, grunnet endringer i næringslivet, færre statlige tiltak, vi har bosatt flere flyktninger, det er økte husleiepriser, samt et vanskelig arbeidsmarked. I 2014 ble det bosatt 51 flyktninger, samt 4 enslige mindreårige. I tillegg ble det bosatt 10 flyktninger via familiegjenforeninger. Det fører også til at antallet deltakere på Introduksjonsprogrammet øker. Det var samtidig bra at antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp gikk litt ned, det tyder på at flere av de er i Intro-program, i statlige tiltak eller i arbeid/ utdannelse. Det er dessverre mange nøkkeltall og måltall som ikke er mulig å tallfeste, det vil kreve store ressurser for å ajourføre til en hver tid. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten NAV Porsgrunn har hatt en stabil bemanning/ personalsituasjon gjennom 2014, med lav turnover. I forbindelse med kommunens økonomiske situasjon ble en stilling (gjeldsrådgiver) frosset fra sommeren og ut 2014, samt at et vikariat sto ledig i desember NAV Porsgrunn har i utgangspunktet 30,5 årsverk, men 28,5 ved utgangen av Antall brukere har økt vesentlig på flere områder, det bør vurderes om NAV bør tilføres noe mer oppfølgingsressurser for å få flere brukere ut i arbeid/ bli selvforsørget. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året 99

99 Kommentarer til sykefraværet NAV Porsgrunn har som mål å ha sykefravær lavere en 5 %, det gir bedre service, bedre kvalitet, bedre resultater og mer stabilitet, både for brukere og kollegaer. Blant statlige ansatte har NAV Porsgrunn 5,23 % sykefravær i snitt i 2014, og blant kommunalt ansatte var snittet på 7,8 %. Hovedårsaken er noen alvorlige langtidsfravær, samt at det høsten 2014 var flere fravær som følge av planlagt behandling. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,7 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året NAV Porsgrunn hadde et kraftig overforbruk gjennom hele Vedtatt budsjettet for 2014 var på 76,8 mill kroner og det ble umiddelbart varslet at det trolig ville sprekke og selv om NAV ble tilført kr 8 mill ii løpet av året ble likevel overforbruket på 5,7 mill. kroner. I hovedsak skyldes overforbruket at de fleste av NAV sine tjenester er lovpålagte, brukerne har behov som NAV (kommunen) må bidra til avhjelpe. Det har vært en kraftig økning av antall brukere som har søkt hjelp gjennom 2014 (fra 503 brukere i januar til 624 i desember). Regjeringen reduserte antall statlige tiltaksplasser i 2014, noe som betyr at færre kommunale brukere får statlige tiltak og stønader. Husleieprisene i Porsgrunnsområdet har økt mye, både i privatmarkedet og kommunale boliger og de siste årene har kommunen gradvis bosatt flere flyktninger, mange av de kommer ikke i jobb de første årene. 100

100 Frednes sykehjem Virksomhetens formål og verdier Visjon: Formål: «Alle vil til Frednes sykehjem!» Frednes sykehjem yter heldøgns pleie og omsorgstjenester i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester samt gjeldende forskrifter. Verdier: Frednes sykehjem har Porsgrunn kommunes overordnede verdier som sitt verdigrunnlag: Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Virksomhetens faste driftsoppgaver Institusjonen tilbyr i hovedsak langtidsopphold i 3 avdelinger for pasienter som har behov for pleie og omsorgstjenester i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester samt gjeldende forskrifter. I tillegg er det en egen enhet med 5 korttidsplasser for lindrende behandling av alvorlig syke og døende pasienter som ikke kan ivaretas i en vanlig sykehjemsavdeling, hovedsakelig kreftpasienter. Virksomheten har eget kjøkken og produserer mat til eget bruk. Aktivitør sørger for fokus på ulike aktiviteter i avdelingene. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,5 57,6 56,9 56,4 Plasser (antall) sykehjem Korttidsplasser (antall) Beleggsprosent 98,6 % 97,9 % 99,1 % 100,0 % Måltall for virksomheten Pårørendes tilfredshet med aktivitet 3,8-3,8 - Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass 4,4 5,1 5,1 5,5 Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - 5,4 5,4 5,5 Medarbeidertilfredshet - 5,3-5,5 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,4-4,7 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 99 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Medarbeiderundersøkelsen i 2014 viste framgang for virksomheten på de fleste områder. Særlig gledelig er resultatet knyttet til forholdet stolthet over egen arbeidsplass, og at flere scorer bedre på opplevelsen av medvirkning. Alle avdelingsledere har gjennomført medarbeidersamtaler med sine medarbeidere. Virksomheten har ikke hatt pårørendeundersøkelse i Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Virksomheten er nesten i mål med 40 % høgskoleutdannede i tråd med overordnet kompetanseplan. Virksomheten har hatt personer på videreutdanning innen kreftomsorg / palliativ pleie og demens. Dette er viktig kompetanse som vi trenger, og dermed i tråd med mål for virksomhetens kompetanseplan. Forbedringsmål for 2013 og 2014 er innfridd gjennom stilingsreduksjoner, til sammen 1,25 årsverk. Virksomheten har få vakante stillinger, men det er noen vikariater for sykepleier, ca %, som ikke er besatt og vanskelig å rekruttere til. Vi har en utfordring med medarbeidere som har hatt berettigede krav om fast eller høyere stilling i henhold til gjeldende lovverk og avtaler. Til sammen utgjør det 2,55 årsverk. Disse personene er registrert i vikarbank i virksomheten og settes inn i vikariater der det er mulig og passer med stillingsstørrelsen. 101

101 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i virksomheten har vært varierende gjennom året, men med generell nedgang utover høsten. Det er særlig langtidsfraværet som har vært høyt og det skyldes stort sett langvarige og til dels alvorlige sykdommer. Målet for reduksjoner i sykefravær var kraftig økt fra i fjor og virksomheten oppnådde ikke målsetningen. Resultatet ble likevel det nest beste for virksomheten de siste 10 årene. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,7 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten lå lenge an til underskudd og ble tilført kr etter 2.tertialrapportering. At økonomistatus var negativ og resulterte i en budsjettjustering må ses i sammenheng med bl.a. periodisering av pensjonsutgifter. Etter at dette ble endret, og sammen med økte inntekter og lavere sykefravær utover høsten, ble resultatet i pluss. 102

102 Doktorløkka bosenter Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Doktorløkka bosenter skal være et godt sted og være for beboere, ansatte og pårørende» Verdier for virksomheten: Beboere: Doktorløkka er et trygt hjem, tilpasset hver enkelt beboer. Beboerne utnytter sine ressurser for å opprettholde sitt funksjonsnivå lengst mulig. Hver enkelt beboer behandles individuelt. Ansatte: Arbeidsmiljøet er preget av humor, glede og har takhøyde for kreativitet og individuelle forskjeller. Vi snakker til hverandre, ikke om hverandre. Vi gir hverandre og er åpne for tilbakemelding, både ros og konstruktiv kritikk. Vi lærer av hverandre. Virksomhetens faste driftsoppgaver Doktorløkka er en sammensatt virksomhet. Bokollektivet vest med 7 plasser, Doktorløkka bosenter med 15 langtidsplasser og 9 korttids-/avlastningsplasser. Begge disse botilbudene er tilrettelagt for personer med demens sykdom. Vi har i tillegg ansvar for kommunens BPA tjenester. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,9 36,9 36,9 36,9 Plasser (antall) sykehjem Plasser i bokollektiv (antall) Plasser i skjermet enhet (antall) Korttidsplasser (antall) Beleggsprosent 99,3 % 96,6 % 98,5 % 97,0 % Ant. brukere som mottar tjenester tilsv. ett årsv.. eller mer Antall personer med BPA i Uloba Antall personer som mottar mer enn 1 årsverk BPA Antall personer med BPA med ansatte fra kommunen Måltall for virksomheten Pårørendes tilfredshet med aktivitet - - 5,5 5,5 Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - 5,7-5,8 Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - 5,5-5,5 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent - % 100 % - % 100 % Medarbeidertilfredshet - 5,5-5,7 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,6-5,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Doktorløkka har 9 plasser avsatt til korttidsopphold, flere av disse har i perioder blitt belagt med langtidsbeboere. Vi har som mål å benytte plassene effektivt og har ofte inn- og utskrivninger samme dag. Det er også gitt avlastning til personer som har hatt behov for enkelt dager eller timer. Antall personer som har brukerstyrt personlig assistanse har økt, flere av dem har også fått økt timevedtak. 103

103 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Det er en stabil personalsituasjon i virksomheten. Alle stillinger er besatt med ønsket kompetanse. På Doktorløkka ble en 50 % hjelpepleierstilling omgjort til sykepleierstilling. Vi har enda ikke nådd målet med 40 % høgskoleutdannet personell og vil ved ledighet vurdere behov for flere omgjøringer. 14 av de ansatte gjennomfører studieopplegget demensomsorgens ABC- miljøarbeid og tilegner seg ny kompetanse. Det er og gjennomført omfattende opplæring av assistenter og arbeidsledere i BPA ordningen. Medarbeiderundersøkelsen viser flotte resultater, personalet er veldig godt fornøyd med arbeidsplassen og trives bra sammen med kollegaer og brukere. Vi jobber kontinuerlig med at Doktorløkka er en enhet og at personalet hjelper hverandre på tvers av avdelingene. Dette er medvirkende til at trivselen er så høy. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har ligget mellom 10 og 11 % i hele år, lavest nå i desember med 9,9. Det jobbes kontinuerlig med tilrettelegginger og at ansatte skal kunne være på jobb i deler av stillingen sin. Vi har imidlertid en del lengre fravær der tilstedeværelse i arbeid ikke er mulig. Sykefraværsmålet er endret kraftig fra i fjor der målet var 11 %. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,2 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Overskudd skyldes i stor grad merinntekt fra helsedirektoratet i forhold til at vi har gjennomført opplæring av assistenter og erfarne arbeidsledere i BPA ordningen i kommunal regi. Vi har også vært veldig forsiktig med vikarbruk ved sykdom og ferieavvikling. 104

104 St.Hansåsen sykehjem Virksomhetens formål og verdier Visjon: «St.Hansåsen utviklingssenter for sykehjem i Telemark-"Kompetanse i fokus" Ledelsesfilosofi: Kvalitet lønner seg Mål for virksomheten inneværende år: vi vil gi våre pasienter opplevelse av livskvalitet ved å møte dem og deres pårørende med respekt. omsorg og forståelse vi vil at vår kunnskap og kompetanse skal komme til uttrykk i individuelle tiltaksplaner vi vil arbeide aktivt for å videreutvikle et helhetlig og godt arbeidsmiljø vi viser åpenhet og endringsvilje for å møte utfordringer i forbindelse med samhandlingsreformen og nedleggelse og flytting (2017) Verdier: Vi er sammen om jobben, Alle er like betydningsfulle, Vi ser styrke i det å ha ulik kulturbakgrunn og Vi tar imot og lærer av hverandre Virksomhetens faste driftsoppgaver Tverrfaglig behandlingstilbud for personer der hjemmetjenesten ikke lenger kan dekke nødvendige behov for hjelp. Sykehjemmet har avdelinger for korttidsopphold, skjermede avdelinger for aldersdemente og langtidsavdeling på døgnbasis fordelt på 89 senger. Det ble i november åpnet fem plasser for øyeblikkelig hjelp der pasienter legges inn av lege. Det er også to dagavdelinger, en ordinær og en for yngre demente. Alle andre tjenester enn øyeblikkelig hjelp ytes etter vedtak fra tjenestekontoret. St.Hansåsen sykehjem har også status som utviklingssenter for sykehjem i Telemark på oppdrag fra Helsedirektoratet. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,1 104,8 104,7 106,3 Plasser (antall) sykehjem Plasser i skjermet enhet (antall) Korttidsplasser (antall) Dagplasser (antall) Beleggsprosent 99,0 % 97,7 % 99,5 % 98,7 % Måltall for virksomheten Pårørendes tilfredshet med aktivitet Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - 5,0 - - Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - 5,4 - - Medarbeidertilfredshet - 5,4-5,3 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,2-4,3 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 90 % 100 % - - Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Det ble i november 2014 åpnet fem øyeblikkelig hjelp plasser i tilknytning til avdeling 4B. Det er spesialiserte plasser der lege/sykehus legger direkte inn pasienter. Avdelingen er bemannet med leger og sykepleiere og har til sammen 8,6 årsverk for sykepleiere på døgnbasis og legetjeneste som er organisert under annen virksomhet. Dette er forklaringen på økning i antall årsverk og plasser. Beleggsprosenten synes tilfredsstillende da sykehjemmet har mange korttidsplasser med mye bevegelse i bruk av plassene. Utviklingssenteret har laget sin egen årsrapport. 105

105 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Sykehjemmet har ved utgangen av ,3 årsverk og 1 årsverk i utviklingssenteret. Forklaringen på økning i antall årsverk ligger i etableringen av øyeblikkelig hjelp plasser. Målet om fordeling av høyskoleutdannete/faglærte lik 50/50 ble innfridd i løpet at dette året. Da sees det bort fra øyeblikkelig hjelp plassene der det bare er høyskoleutdannete. God kompetanse i avdelingene har vært til stor hjelp i møte med mange og mer kompliserte pasientoppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen der ikke minst korttidsavdelingene har opplevd stor økning i kompleksitet og oppgaver. Medarbeiderundersøkelsen viste gode resultater. Det var imidlertid lavere score på opplevelsen av raushet. Dette ble gjennomgått i avdelingene. De fleste opplevde stor raushet i arbeidsmiljøet sitt, men vi fant at det i perioden var stor frustrasjon i opplevelsen av små stillinger og ønske om flere vakter og tror det var årsaken til lavere score. Det har også i 2014 vært rimelig greit og rekruttere både høyskoleutdannete og faglærte og vi opplever at virksomheten har et godt omdømme. Mange har i løpet av året gjennomført videreutdanninger. Virksomheten har utarbeidet kompetanseplan som sikrer systematisk kompetanseutvikling. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Virksomheten har ikke nådd målet om 9,5 % sykefravær. Det kan blant annet skyldes stort arbeidspress i korttidsavdelingene der vi i flere år har lagt inn ønske om økt bemanning i handlingsplanen. Det har også vært mye fravær i forbindelse med graviditeter og lærlinger som er tatt inn på særskilte vilkår. Situasjonen med høyt fravær på natt har endret seg og det meldes nå om større trivsel på natt etter prosjekt og omorganisering i samarbeid med Bedriftshelsen. Sykehjemmet vil fortsette arbeidet med å redusere sykefraværet med hjelp av "Langtidsfrisk" som metode. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,4 % 106

106 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Sykehjemmet har også i år et forholdsvis stort "overskudd". Dette skyldes i all hovedsak merinntekter i forhold til budsjetterte inntekter. Dette har sin forklaring i at det har vært mange pasienter med langtidsvedtak i lange perioder på korttidsplassene, og det er langt høyere brukerbetaling på langtidsplasser enn på korttidsplassene. Det vil nødvendigvis være en del som får langtidsvedtak etter vurdering på korttidsplassene og inntektene her må av den grunn svinge noe. Det jobbes kontinuerlig med å få ned liggetiden gjennom systematisk jobbing med innholdet i opphold på korttidsplassene, og det er større ulikheter i varighet på oppholdene som blir tildelt. Dette vurderes å være det beste for både pasienten og for utnyttelse av plassene i kommunen. Ansvar 3420 Utviklingssenteret går stort sett i balanse, men dette er bundne midler og overskudd settes i hovedsak på fond. Regnskapet for øyeblikkelig hjelp plassene har i 2014 ligget under legetjenester og miljørettet helsevern. Det vil først i 2015 ligger under St.Hansåsen sykehjem som ansvar

107 Brevik sykehjem Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Brevik sykehjem skal være et godt og trygt sted å være både for pasienter og ansatte» Mål for virksomheten inneværende år: Pasientene skal oppleve sykehjemmet som et godt og trygt omsorgs- og behandlingssted Ansatte skal oppleve arbeidsplassene som trygge, åpne og preget av samarbeid og tillit. Sykehjemmet skal drives innen vedtatte ramme og i tråd med virksomhetens virksomhetsplan Verdier: Respekt, likeverd, fellesskap og raushet skal prege dagliglivet og driften av sykehjemmet Virksomhetens faste driftsoppgaver Brevik sykehjem har 50 pasienter og ansvar for å gi disse: aktiv medisinsk behandling trening og rehabilitering tilpasset den enkeltes behov og ressurser omsorg og daglig pleie sikre et kosthold som ivaretar riktig og god ernæring tilrettelegge for en verdig og trygg livsavslutning aktiviteter i hverdagen som bidrar til livskvalitet og glede bruke fysiske og menneskelige ressurser på en meningsfull og rasjonell måte Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,1 51,3 51,3 50,3 Plasser (antall) sykehjem Plasser i skjermet enhet (antall) Korttidsplasser (antall) Dagplasser (antall) Beleggsprosent 98,4 % 93,5 % 96,7 % 98,3 % Måltall for virksomheten Pårørendes tilfredshet med aktivitet - - 3,8 - Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - 5,1-5,2 Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - 5,3-5,3 Medarbeidertilfredshet - 5,0-5,2 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,4-4,3 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent - % - % - % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Antall årsverk er uendret og er 50,3 av dette er det 12 stillinger 100 % og 25 stillinger 75 % eller større. Det ble ikke gjennomført pårørendeundersøkelse ved sykehjemmet i Antall plasser er uendret. Beleggsprosenten steg til 98,3. Økningen skyldes i hovedsak bruk av kriseplass. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen ved sykehjemmet er stabil. Ledigheten oppstår som oftest i små stillingene, men det er likevel relativt enkelt å rekruttere i dem. Sykehjemmet har 86 personer fast ansatt og av dette går 33,7 % i stillinger mindre enn 50 %. Andelen høyskoleutdannede er 37,5 % og det er fortsatt behov for å øke denne ved omgjøringer av underordnede stillinger. Brevik sykehjem har for tiden ca. 1,8 årsverk knyttet til ressurskrevende bruker og kommune mottar eget tilskudd for dette. 108

108 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet er fortsatt høyt og er 1,5 % over målsettingen. Fraværet er på 13,3 % og av dette utgjør langtidsfraværet hele 10,5 %. Arbeidet ved et sykehjem er krevende og ofte fysisk belastende. Inntrykket er at de langt fleste har belastningsskader som årsak til fraværet. I tillegg kommer en ikke ubetydelig psykisk belastning ved å arbeide med ei pasientgruppe en svært ofte opplever å ikke ha tilstrekkelig tid for samtaler og sosial tilstedeværelse i en 1:1 situasjon. Det drives et utstrakt arbeide med oppfølging, tilrettelegging og støttende tiltak for den enkelte sykemeldte. Samtaler og dialogmøter gjennomføres jevnlig og rutinemessig og sykefraværet behandles i alle Vamu-møter. Samtaler med sykemeldte angir tydelig fysiske belastninger som medvirkende årsak til fraværet. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,9 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Årsresultatet viser et overskudd på kr Utgifter til sykefravær var drøyt 1,2 mill. kroner og refusjonen var i om lag samme størrelsesorden. I det økonomiske resultatet ligger også kr til vikarbyrå fordi forsvarlig drift måtte sikres gjennom innleie av sykepleiere i 2 krevende perioder. Innleie gir noe høyere kostnad enn fastlønn, men det ble da samtidig brukt noe mindre ressurser til fastlønn. 109

109 Mule sykehjem Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Trygghet og trivsel for alle» Mål for virksomheten: Pasientene skal oppleve god kvalitet og individuelt tilpassede tjenester Vi ønsker et inkluderende miljø preget av trygghet, åpenhet, samarbeid og tillit Alle ansatte skal få tilbud om, og ta ansvar for, faglig og personlig utvikling. Verdier: Vi er ulike, men alle er like viktige Vi møter andre med vennlighet og respekt Vi ser muligheter og møter utfordringer sammen Virksomhetens faste driftsoppgaver Mule sykehjem gir medisinsk behandling, omsorg og pleie til ca. 69 pasienter. Det er i hovedsak langtidsplasser, men vi har også noen korttidsplasser samt en Trygghetsavdeling og en dagavdeling for demente. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,1 65,0 64,5 64,5 Plasser (antall) sykehjem Plasser i skjermet enhet (antall) Korttidsplasser (antall) Dagplasser (antall) Trygghetsplasser (antall) Beleggsprosent 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Måltall for virksomheten Pårørendes tilfredshet med aktivitet - - 4,3 - Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass - 5,3-4,9 Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger - 5,4-5,4 Medarbeidertilfredshet - 5,2-5,4 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,3-4,5 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent - % - % - % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Mule sykehjem har stort sett hatt 8 plasser for korttidsopphold på Trygghetsavdelingen gjennom Dette tilsier færre trygghetsplasser, noe som har gitt nærmest stabilt fullt belegg av disse. Beleggsprosenten er dermed 100 %. Måltallene ved Virksomheten viser fornøyde ansatte. Respekt og medarbeidertilfredshet scorer høyt på medarbeiderundersøkelsen. Medvirkning er et område som er satset stort på gjennom året, og dette har vært med på å gi gode resultater. Det jobbes videre med informasjon om aktivitet og generelt hva som skjer til pårørende. 110

110 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen på Mule viser liten "turnover". Nærmest alle stillingene er besatt og sykepleierdekningen er bedre enn tidligere. Det er god kompetanse blant ansatte etter flere gjennomførte videre- og spesialutdanninger. I tillegg ses ansettelser av godt kvalifiserte arbeidstakere. Det jobbes med å innfri Kompetanseløftet der høyskoleutdannede skal utgjøre 40% av personalet. Flere krav om høyere stillingsbrøk er utfordrende, og søkes løst bl.a. gjennom etablering av lokal "vikarbank". Dette er under planlegging. Grunnbemanning/ressursbruk er ikke overskredet på grunn av dette. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet ved Mule sykehjem viser en fin kurve nedover i løpet av Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å høyne nærvær og godt miljø. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Den økonomiske situasjonen ved utgangen av året viser et regnskap som har endt i balanse. Sum utgifter viser avvik hovedsakelig på grunn av innleie for ekstra korttidspasienter og overføringer er regulert etter dette behovet. 111

111 Helse- og aktivitetssentrene Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Trivsel og vennskap - godt for kropp og sjel» Verdier: 1. Vi har lagfølelse 2. Vi respekterer hverandre fordi alle er like mye verdt 3. Ulikhetene våre gir felles kvalitet 4. Dele lærdom på godt og vondt og gir tilbakemeldinger Virksomhetens faste driftsoppgaver Helse og aktivitetssentrene består av seks aktivitetssentra geografisk fordelt i vår kommune. Brevik to dager i uken. Herøya to dager i uken. Langangen en dag i uken. Bjørntvedt tre dager i uken og Vessia fire dager i uken. Meierigården fem dager i uken. Vi driver forebyggende arbeid, høy aktivitet med en rekke kurs og aktivitetstilbud basert på innmeldte behov fra brukerne. Det forebyggende arbeidet ser ut til å fungere da de stadig eldre brukerne har oppsøkt Helse og aktivitetssentrene. Ansatte bidrar til informasjonsarbeid om øvrige helse og omsorgstjenester. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,1 8,5 8,5 7,9 Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,5-5,7 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,9-5,5 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % - % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Virksomheten har i liten grad utarbeidet konkrete måltall for aktiviteten, men i 2014 ble det prioritert mer systematisk kartlegging av besøkstall. Kursaktivitet er omfattende og sentrene har vært arena for både sosiale aktiviteter, blitt brukt til opplæring innenfor ulike temaer innenfor helse og ellers fokusert på å være et inkluderende tilbud for mange ulike målgrupper. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Vi skårer fortsatt høyt på medarbeiderundersøkelsen. Av områder som spesielt bør nevnes, som vi tror har betydning for trivsel og involvering, er at det på personalmøtene har vi alltid tas opp nytt fra tillitsvalgt, verneombud, IK-mat og etisk refleksjon. Som tidligere har aktivitetssentrene vært benyttet til arbeidsutprøving og praksissted for personer med ulik grad av helsebegrensninger. 112

112 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Helse og aktivitetssentrene har hele 2014 hatt et sykefravær på et nivå som er lavt, og da vesentlig lavere enn eget mål. Arbeidet med nærværet er hele tiden i fokus, og det blir lagt til rette for at ansatte skal kunne fungere i jobben. Det satses på arbeid for å sikre god oppgavefordeling, fleksibilitet i arbeidet og at en bistår hverandre i det daglige. Vi har arbeidsseminar en gang i året med fokus på spillereglene som vi har utarbeidet sammen og spesielt hvordan vi har det på jobb. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,7 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Overskuddet er på grunn av at det har vært ledighet i stilling i

113 Hjemmetjenesten Vest Virksomhetens formål og verdier Formål: Vi legger forholdene til rette for at brukere og pasienter kan bo hjemme så lenge det er mulig. Verdier: Vi ser muligheter og positivt på ting. Vi er omsorgsfulle og inkluderende Vi har forståelse og viser respekt for hverandre, og hverandres arbeidsoppgaver. Virksomhetens faste driftsoppgaver Virksomheten består av 2 deler; Zimmermannløkka omsorgsboliger med stasjonær bemanning dag og kveld og hjemmetjenesten som gir tjenester til områdene Vestsiden, Sundjordet og Jønholtdalen. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,3 27,8 25,7 26,7 Brukere (antall) Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer Antall vedtakstimer Måltall for virksomheten Brukertilfredshet med tjenestetilbudet - - 5,6 - Brukertilfredshet med medvirkning - - 4,5 - Medarbeidertilfredshet - 5,3-4,9 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,1-4,5 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 90 % 100 % - % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Ved fordeling av noe økte ressurser for 2014 ble ikke hjemmetjenesten Vest prioritert, og da denne fordelingen var gjennomført med bakgrunn i tjenestestatistikk kan det være grunn til å anta at det var noe feilrapportering i den perioden. Tallene viser et stabilt antall brukere og vedtakstimer, men det oppleves en økt arbeidsbelastning. En mulig årsak kan være at flere brukere får mer avansert behandling hjemme noe som innebærer mer kontakt med lege, sykehus, pårørende etc. som medfører en del for- og etterarbeid som ikke er medregnet i vedtakstimene. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i år. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Vi har for tiden en stabil personalgruppe. Har flere arbeidstakere i svangerskapspermisjon, men har ansatt kvalifisert personale for disse. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viste en framgang på spørsmål om åpenhet og medvirkning, men en tilbakegang på generell medarbeidertilfredshet. Noe av årsaken til nedgang i medarbeidertilfredsheten var stort arbeidspress og at de ansatte ikke følte de gjorde en god nok jobb. Vi har hatt fokus på dette i år og har hatt flere samlinger vedr. hva som er godt nok, og hva de kan gjøre for ikke "å ta jobben med hjem". Vi har og startet i ny turnus der vi er flere på jobb om morgenen når arbeidspresset er størst. Dette medfører imidlertid at de ansatte får noen korte vakter som for mange oppleves som ugunstig. 114

114 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Det har vært en markant økning i sykefraværet i høst, med mange langtidssyke. Det jobbes med tiltak og tilrettelegging for den enkelte og det var en tendens til bedring mot slutten av året. Vi har så vidt startet med prosjekt langtidsfrisk, men det er for tidlig å se noen resultater enda. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,1 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Etter overføringer internt innen kommunalsjefsområdet har vi gått i balanse. Utfordringen er at vi ikke har greid å redusere bemanning for å innfri effektiviseringsmålene de siste årene. 115

115 Hjemmetjenesten Stridsklev Virksomhetens formål og verdier Formål: Legge forholdene til rette slik at brukere/pasienter kan bo hjemme så lenge som mulig. Arbeide systematisk med å utvikle et godt arbeidsmiljø Arbeide målrettet med å utvikle et godt faglig tjenestetilbud Virksomhetens faste driftsoppgaver Hjemmetjenesten Stridsklev består av to avdelinger, Hjemmetjenesten Stridsklev avd hjemmetjenester og Vanntårnet Omsorgsboliger. Vanntårnet omsorgsboliger består av et bokollektiv for demente med 6 plasser og 17 ordinære omsorgsboliger og er døgnbemannet. Ansatte gir hjemmetjenester etter vedtak fra Tjenestekontoret til befolkningen i områdene Porsgrunn sentrum, Bjørntvedt, Flåtten og Stridsklev Det gis tjenester i form av eksempelvis hjemmesykepleie, rengjøring, handling og betjening av trygghetsalarmer Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,9 37,2 37,0 37,0 Brukere (antall) Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer Antall vedtakstimer Måltall for virksomheten Brukertilfredshet med tjenestetilbudet - - 5,6 5,6 Brukertilfredshet med medvirkning - - 4,6 4,6 Medarbeidertilfredshet - 4,7-5,6 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,2-4,6 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall I 2014 har det vært gjennomført medarbeiderundersøkelse, men ikke brukerundersøkelse. Medarbeiderundersøkelsen viser er økende tilfredshet på alle områder. Antall brukere er redusert sammenlignet med fjoråret, noe som skyldes endrede geografiske områder i Tendensen ser imidlertid ut til at brukerne får mer omfattende vedtak om tjenester. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Ved utgangen av 2014 er det totalt 37 årsverk fordelt på begge avdelingene i virksomheten. Andel høyskoleutdannede er uendret fra året før på 34 %. 5 ansatte har fått stillingsutvidelse i løpet av året. Ved ledige stillinger vil det fortsatt være behov for omgjøring for å nå målet om ønsket fordeling av kompetanse og for å kunne tilby stillingsutvidelser. Det er 7 seniorer i virksomheten. Virksomheten har mange ansatte med videreutdanning og i løpet av 2014 har ytterligere 5 ansatte fullført videreutdanning. 116

116 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet er samlet høyere enn målsettingen og økende mot slutten av året. Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær som ikke ansees som arbeidsplassrelatert. Det har vært stort fokus på tilrettelegging der det har vært mulig, og i løpet av året har et omfattende antall personer hatt tilrettelagt arbeid i kortere eller lengre tid. Virksomheten jobber systematisk for å øke nærværet, blant annet med egen nærværsplan. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,6 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomhetens økonomiske situasjon har bedret seg sett i sammenheng med tidligere år og ved årets slutt er det er overskudd på ca kroner. Overskuddet skyldes flere forhold, blant annet omlegging av turnus og nedgang i antall vedtak i en periode. 117

117 Hjemmetjenesten Eidanger Virksomhetens formål og verdier Formål: Vi legger forholdene til rette for at brukere og pasienter kan bo hjemme så lenge det er mulig og vi arbeider systematisk for å ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø for alle ansatte Verdier: Trygghet, respekt, kompetanse og humor Virksomhetens faste driftsoppgaver Hjemmetjenesten Eidanger består av to avdelinger, hjemmetjenesten i Hestehavna og Nystrand omsorgsboliger. Ansatte gir hjemmetjenester, etter vedtak fra tjenestekontoret, til befolkningen i områdene Bjørntvedt, Vallermyrene, Eidanger, Nystrand, Tveten, Hovet, Bergsbygda, Oklungen, Bjørkedalen, Langangen og Mule. Det gis tjenester i form av f.eks. rengjøring, handling, hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer. I tillegg er virksomheten Utviklingssenter for hjemmetjenester i Telemark. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,5 37,0 37,5 39,2 Brukere (antall) Omsorgslønn (antall) Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall) Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer Antall vedtakstimer Måltall for virksomheten Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 5,4-5,4 - Brukertilfredshet med medvirkning 4,7-4,2 - Medarbeidertilfredshet - 5,6-5,2 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 5,0-4,7 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall I 2014 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse, men ikke brukerundersøkelse. Resultatet viser at ansatte fortsatt er meget fornøyd og trives på jobb, men en svak nedgang i tilfredsheten siden Resultatene ble gjennomgått med alle ansatte på pliktig personalmøte, og da konsentrerte vi oss spesielt om åpenhet og medvirkning. Vi hadde gruppearbeid og refleksjoner om tema og fikk mange nyttige innspill. Medarbeidersamtaler har blitt gjennomført med alle ansatte. Virksomheten har hatt en økning i antall brukere i løpet av året. Dette skyldes i hovedsak at vi har fått et større geografisk område ved at vi har overtatt Oklungen, Bjørkedalen og Hovet fra andre hjemmetjenester. Antall vedtakstimer har økt med 133 timer, noe som tilsvarer 3,7 årsverk. Vi har en del helt unge brukere i virksomheten, men også mange av de eldste eldre. 107 brukere er over 80 år og 33 over 90 år. Vårt inntrykk er at brukerne har et mer sammensatt sykdomsbilde enn tidligere og har behov for mer omfattende hjelp. Dette krever høyere kompetanse og mer fleksible tjenester. 118

118 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Antall årsverk i virksomheten har økt med 1,75 i løpet av året. Økningen skyldes større geografisk område og flere vedtakstimer. Mange ansatte i virksomheten ønsker stillingsutvidelser og i løpet av året har 6 ansatte fått innfridd ønsket. I virksomheten har vi 33,14 % sykepleiere, 60 % faglærte og resten uten relevant utdanning. Vi har mange ansatte med videreutdanning og i 2014 har ytterligere 6 ansatte blitt ferdig med slik utdanning. Når det gjelder alderssammensetning er gjennomsnittsalderen 44,02 år. Vi opplever god søkermasse ved ekstern utlysning av stillinger, men få å velge mellom ved interne utlysninger. Ved årsskiftet er alle stillinger besatt. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Virksomheten hadde som målsetting et sykefravær under 7,3 % i Resultatet ble 7,6 %, noe som er en nedgang fra På bakgrunn av informasjon om årsaker til sykefraværet anses ikke dette som arbeidsplassrelatert. Det jobbes fortsatt systematisk med å øke nærværet. I 2014 har vi hatt spesielt fokus på hygiene og forebygging av smitte og på håndtering av vold og trusler om vold. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Regnskapet viser balanse ved årets slutt. 119

119 Hjemmetjenesten Brevik Virksomhetens formål og verdier Formål: Vi skal gi et godt tjenestetilbud med tilfredse brukere og pasienter slik at brukere og pasienter kan bo hjemme så lenge som mulig. Vi har et positivt fellesskap hvor vi gjør hverandre trygge og bygger hverandre opp. Verdier: Trygghet, respekt, kompetanse og humor Virksomhetens faste driftsoppgaver Hjemmetjenesten Brevik består av hjemmetjenesten i Brevik og nattpatruljen. Ansatte i hjemmetjenesten Brevik gir hjemmetjenester, etter vedtak fra tjenestekontoret, til befolkningen i områdene Brevik, Heistad og Sandøya. Det gis tjenester i form av hjemmesykepleie, rengjøring, handling og betjening av trygghetsalarmer. Nattpatruljen yter tjenester på natten, etter vedtak fra tjenestekontoret og i samarbeid med alle hjemmetjenestene, til befolkningen i hele kommunen. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,8 24,5 24,5 24,7 Brukere (antall) Antall vedtakstimer Måltall for virksomheten Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 5, Brukertilfredshet med medvirkning 4, Medarbeidertilfredshet - 5,4-5,5 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,9-4,7 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent - % 85 % - % 90 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Antall brukere er redusert pr , men det er økning i vedtakstimer. Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i Medarbeiderundersøkelse er gjennomført og gjennomgått og viser i gjennomsnitt god trivsel blant ansatte. Det er satset mye på utvikling og kompetanse i 2014 og dette merkes i virksomheten. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Det har vært en utfordring å imøtekomme krav til forbedringsmål uten konsekvenser for pasienter, ansatte og kvaliteten på tjenesten. Det er ikke redusert i stillinger, men utfaset på budsjettet. Det er gjennomført stillingsutvidelse for tre ansatte. Det har vært mye fokus på kvalitet og kompetanse som har krevd mye ressurser og tid, men gjenspeiler gode resultater og økende trivsel blant ansatte og gode tilbakemeldinger fra brukere. Sykepleiedekningen er god, men det merkes behov for å øke høyskolekompetansen i forhold til tjenestene og oppgavene i hjemmet. Det er tilført midler tilsvarende 20 % stilling for å styrke administrering og fordeling av arbeidsoppgaver på døgnbasis. Tre personer avslutter videreutdanning i

120 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har gått ned og tangerer målet på 10,3. I perioder har korttidsfraværet vært høyere enn ønsket, men ikke relatert til arbeidsmiljø. Sykefravær og nærvær er fast agenda på personalmøter og i Vamu. Tilrettelegging og ansattes eget ansvar for å melde / forebygge nedsatt funksjon, har vært med på å redusere fraværet. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,3 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Redusert sykefravær har bidratt til mindre vikarkostnader, men det har i perioder vært behov for ekstra bemanning og det er brukt mere overtid. Det merkes ressurskrevende endringer i tjenestene. For å innfri forbedringsmål er det gjort utfasing på sykevikarer og refusjoner. Dette er ikke periodisert, men kommer fram i budsjettet på slutten av året. Budsjettet er i balanse. 121

121 Hjemmetjenesten Herøya Virksomhetens formål og verdier Formål: Vi skal gi et godt tjenestetilbud med tilfredse brukere og pasienter slik at brukere og pasienter kan bo hjemme så lenge som mulig. Vi har et positivt fellesskap hvor vi gjør hverandre trygge og bygger hverandre opp. Verdier: Trygghet, respekt, kompetanse og humor Virksomhetens faste driftsoppgaver Hjemmetjenesten Herøya består av to avdelinger, hjemmetjenesten og Frednes omsorgsboliger. Ansatte gir hjemmetjenester etter vedtak fra tjenestekontoret til befolkningen i områdene Brattås, Løvsjø, Skjelsvik, Herøya, Grønli, Rønningen og Skrukkerød. Det gis i hovedsak tjenester i form av rengjøring, handling, hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer. Virksomheten har budsjettansvar for trygghetsalarmer og omsorgslønn for hele kommunen. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,2 28,0 28,0 30,0 Brukere (antall) Omsorgslønn (antall) Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall) Trygghetsalarmer (antall) Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer Antall vedtakstimer Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,6-5,6 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,4-4,5 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 95 % 100 % 0 % 95 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Medarbeiderundersøkelse viser en jevn tilfredshet. Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i Endringen i antall vedtakstimer fra 2013 til 2014 skyldes riktigere grunnlagsmateriale. Antall brukere er stabilt, mens antall brukerrettede timer er økende. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Ved utgangen av 2014 er det 30 årsverk fordelt på begge avdelingene i virksomheten. Andel høyskoleutdannede er på 32%. Ved ledige stillinger vil det fortsatt være behov for omgjøring for å nå målet om ønsket fordeling av kompetanse og for å kunne tilby stillingsutvidelser. Det er 3 seniorer i virksomheten. 122

122 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har hatt en nedadgående kurve gjennom året. Det fokuseres på tilretteleggingstiltak for å unngå/redusere bruk av arbeidsrelatert fravær. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Etter interne overføringer innen kommunalsjefområdet går virksomheten i balanse. Det har ikke vært mulig å utfase effektiviseringsmål med reduksjon av stillinger fordi virksomheten har behov for ekstra personale på kvelder og helger. 123

123 Miljøarbeidertjenesten Virksomhetens formål og verdier Formål: Miljøarbeidertjenesten (MAT) gir tjenester med fokus på å utvikle og vedlikeholde den enkelte brukers ferdigheter i helhetlige tjenester. Visjon: MAT står PARAT: P: Profesjonalitet A: Aktivitet R: Raushet A; Anderledeshet T: Team Virksomhetens faste driftsoppgaver Hovedområdet for Miljøarbeidertjenesten er tjenester til voksne utviklingshemmede etter vedtak fra tjenestekontoret og med hjemmel i Lov om helse og omsorgstjenester. Disse tjenenestene er organisert med 8 botiltak fordelt på 7 avdelingsledere. Gartnerløkka dagsenter gir dagtilbud til utviklingshemmede som ikke kan nyttiggjøre seg av ordinære arbeidsplasser eller tiltaksplasser finansiert gjennom NAV. Ved Gartnerløkka dagsenter gis det et mangfoldig, individuelt tilrettelagt tilbud. Høsten 2014 åpnet Gartnerløkka en ny avdeling ved gamle Bjørkedalen skole. Dette som et ledd i å møte utfordringer med nye søkere til dagsenteret. I tillegg til tjeneste i heldøgnsbemannede boliger, er det f.t. 11 personer som også får tjenester. Dette kan være å utarbeide individuell plan, ha koordineringsansvar for tjenester m.v. Miljøarbeidertjenesten administrerer støttekontaktordning for voksne med unntak av personer med psykisk lidelse, til 130 personer. Miljøarbeidertjenesten har budsjett- og oppfølgingsansvar for 52 tiltaksplasser til varig vernet arbeid (VTA) i GREP konsernet. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,0 156,0 163,0 163,0 Brukere i botiltak (antall) Brukere på avlastning Andre hjemmeboende brukere (antall) Dagsenter (antall) Støttekontakter (antall) Sysselsettingstiltak (antall) Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer Måltall for virksomheten Brukertilfredshet med tjenestetilbudet/hjelpeverge 4, ,5 Brukertilfredshet med medvirkning, hjelpeverge 4, ,0 Medarbeidertilfredshet - 5,1-5,1 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,1-4,3 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 65 % 90 % 90 % 90 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Miljøarbeidertjenesten har i slutten av 2014 hatt en bruker -og pårørendeundersøkelse. Vi benytter KS sin undersøkelse, slik at vi kan sammenligne oss med andre kommuner. Snittet fra undersøkelsen viser at vi ligger på landsgjennomsnitt. Vi har hatt en gjennomgang av undersøkelsen i slutten av 2014 som danner grunnlag for videre arbeid med målsettinger på områder som vi ønsker å forbedre fram til ny undersøkelse i Ved gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i 2014 var resultatene på de ulike indikatorene gjennomgående høyere enn tidligere, men det har ikke lyktes å få en fordeling per virksomhet, noe som gjør det vanskeligere å utarbeide konkrete tiltak. 124

124 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Det har blitt arbeidet systematisk med å få høyere stillingsandeler i virksomheten gjennom flere år. Som et ledd i dette har det vært utarbeidet flere alternative turnuser. I 2014 har vi imidlertid ved enkelte avdelinger måttet omgjøre flere større stillinger til mindre stillinger. Bakgrunnen for dette er at det er for lite personale på sårbare tider av døgnet og i helger. Vi har i tillegg fått avslag fra arbeidstilsynet på 12 og 13 timers vakter, da vi ikke har nok personellressurser til å gi lange nok pauser for personalet. Virksomheten har gode rutiner på å melde HMS avvik. Vi hadde i 2014, 999 HMS avvik. Mange av disse avvikene er knyttet opp til utfordrende atferd. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med for å redusere. I 2014 har vi startet opp en ny avdeling under Gartnerløkka dagsenter. Den holder til i gamle Bjørkedalen skole. Disse lokalene har gjort oss i stand til å ta i mot nye tjenestemottagere, samtidig som flere av tjenestemottagerne nå blir fulgt av personalet fra bolig for å utnytte personalressursene bedre. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Virksomheten hadde som overordnet målsetting et sykefravær på 7,7 %, og godt nok var 8,3 %. Resultatet for 2014 ble 9,9 %. Det er også i 2014 lagt ned et stort arbeid for å redusere sykefraværet, men vi har ikke lykkes helt med å nå målet. Det har vært tettere oppfølging, samt fast tema på personalmøter på alle avdelinger. 8 avdelinger har et sykefraværer på under 10 %, mens 2 avdelinger har et sykefravær på over 10 %. 3 avdelinger har deltatt på prosjektet langtidsfrisk. Resultatet er at 2 av avdelingene har fått betydelig lavere sykefravær. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten har ved utgangen av 2014 et overskudd på ca.kr ,- som er 99,97 %. Dette resultatet forutsetter at vi får den forventede inntekten fra staten på resurskrevende tjenester. De største utfordringene på økonomi er forbedringsmålende fra 2014 og tidligere år. Da 98 % av budsjettet er lønn som er knyttet opp mot tjenester etter vedtak, er det vanskelig å ta forbedringsmålene på lønn. Vi har derfor i 2014 tatt ut forbedringsmål gjennom sparte vakter, men det gir nye utfordringer i 2015, da vi drar med oss tidligere forbedringsmål. 125

125 Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter Virksomhetens formål og verdier Formål Borgehaven skal være et aktivitetssenter for alle. Målet skal nås ved å ha samarbeidsavtaler med frivillige, organisasjoner, skoler og andre virksomheter. Borgehaven skal være en kompetansebase innen rehabilitering og helsefremmende aktiviteter. Virksomheten skal ha gode kvalitetssystem for tjenesteproduksjon. Virksomheten skal aktivt gjøre bruk av bakgrunnsdata av samfunnsmessig karakter. Borgehaven skal ha gode systemer for å ivareta kompetansehevingstiltak. Borgehaven skal være et godt sted å bo, og gi mulighet for god livskvalitet. Aktiv bruk av individuell plan og tiltaksplaner. Borgehaven skal være en arbeidsplass med fokus på fellesskap, likeverd, mangfold, og raushet. Virksomheten skal involvere, inkludere og myndiggjøre medarbeidere. Den skal ha faste samarbeids- og kommunikasjonslinjer for å sikre samarbeid m.h.t målstyring og resultatevaluering. Aktivitetene skal tilpasses økonomiske rammer. Lederne i virksomheten skal til enhver tid kunne avklare og dokumentere sammenhenger mellom avdelingenes aktivitet, regnskap og budsjettrammer Tjenestene skal samarbeide om å utnytte ressursene best mulig. Verdier Fellesskap - likeverd - mangfold raushet Strategi Samhandling mellom de ulike tjenestene skal være vår styrke. Virksomhetens faste driftsoppgaver Heldøgns bemannede boliger for voksne utviklingshemmede - 11 boliger Omsorgsboliger for voksne funksjonshemmede boliger Døgnrehabilitering i institusjon - 15 plasser Sykehjem langtids-/korttidsplasser - 10 plasser Hjemmetjenester med tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie i område øst Aktivitetssenter med vekt på forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende aktiviteter Transporttjeneste til dagplasser i omsorgstjenesten i Porsgrunn kommune Avdeling for tekniske hjelpemidler i Porsgrunn kommune Ergoterapitjenester i Porsgrunn kommune til voksne, og i forbindelse med universell utforming av bygg og uteareal Kommunale fysioterapitjenester i Porsgrunn kommune til alle sykehjem og til hjemmeboende som ikke kan nyttiggjøre seg av institutt Forvaltning av driftsavtaler til fysioterapeuter i institutt Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,8 104,8 105,6 108,4 Antall studenter, lærlinger og utplasseringer Årsverk for fysioterapeuter med driftsavtale 16,0 16,0 16,0 16,8 Informasjonstall: Hjemmebaserte tjenester Brukere i hjemmetjenesten øst Omsorgslønn hjemmetjenesten øst Brukerstyrt personlig assistanse BPA hj.tjen øst Brukere med hjemmetjenester over ett årsverk - øst Brukertilfredshet hjemmetjenesten øst skala 1-6 5,0 0,0-0,0 Antall vedtakstimer

126 Informasjonstall: Kommunale fysioterapitjenester Antall henvisninger herav antall innvilget Venteliste pr Informasjonstall: Private fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd Antall pasienter herav fra andre kommuner Antall utførte behandlinger/konsultasjoner Pasienttimer i gruppe Informasjonstall: Ergoterapitjenester Antall henvisninger herav antall innvilget Ergoterapitjenesten - venteliste pr Universell utforming Porsgrunn komm./timer årlig Informasjonstall: Tekniske hjelpemidler Tekniske hjelpemidler utlån kommu-lt lager Formidling hjelpem. fra hjelpe middel sentralen Ant. oppdrag reparasjon og montering av hjelpemidler Innleverte hjelpemidler til hjelpemiddelsentralen/-v Informasjonstall: Institusjon Plasser i sykehjem totalt pr herav langtidsplasser herav korttidsplasser herav rehabiliteringsplasser Beleggsprosent sykehjemsplasser 3. etg. 115,4 % 99,8 % 104,0 % 97,9 % Beleggsprosent døgnrehabilitering 92,6 % 98,4 % 96,0 % 95,0 % Informasjonstall: Aktivitetssenter Antall avtaler med frivillige, lag og foreninger Antall gjennomførte aktiviteter / arrangement Gj.snitt deltakere i faste aktiviteter pr. mnd Informasjonstall: Boliger med stasjonær bemanning Praktisk bistand i boliger med stasjonær bemanning Herav brukere med tjenester over ett årsverk Måltall for virksomheten Brukertilfredshet med hjemmetjenestetilbudet 5, Brukertilfredshet med medvirkn. blant hjemmetj.mottakere 4, Brukertilfredshet medvirkning hos pårørende sykehjem Antall studenter, lærlinger og utplasseringer Medarbeidertilfredshet - 5,3-5,4 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,5-4,5 127

127 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Hjemmetjenesten øst har hatt stor økning i antall vedtakstimer i løpet av året, samtidig som behovet for sykepleiefaglig kompetanse har vært stigende. Det har vært nødvendig med ekstra innleie. Avdeling for fysio/ergoterapitjenester betjener voksne over 18 år. Avdelingen har som tidligere år, også en egen årsberetning. Dette tillater en å gå dypere inn i den helsemessige "nå-situasjonen" for Porsgrunn kommune, og gir dokumentasjon på type og mengde aktivitet. Tjenesten deltar i samarbeidsprosjekter med andre avdelinger/virksomheter, herav noen med tilskudd fra Miljøverndepartementet og Helsedirektoratet. Mht. ventetid for behandling i kommunale og private fysioterapitjenester, er det uforholdsmessig lang ventetid for denne sårbare gruppen. Det er stort behov for styrking av tjenesten. Avdeling for tekniske hjelpemidler og transport betjener alle innbyggerne i Porsgrunn kommune. Antallet oppdrag i hjemmet, og krav til hurtig respons ved utskrivning fra sykehus, er merkbar. I de to institusjonsavdelingene(døgnrehabilitering og 3. etg. sykehjem), har det vært gitt økonomisk kompensasjon for ekstra drift. Indikatorer for "funksjonsnivå etter opphold på døgnrehabilitering" er samordnet med tilsvarende enheter i Larvik og Skien. En ser generelt at pasienter skrives tidligere ut fra sykehuset, og krever lengre tid og til dels spesialisert kompetanse for å følges opp. Det er imidlertid flere som skrives ut direkte fra rehabiliteringsavdelingen og til hjemmet. Positivt er at de som tilbys plass i treningsgrupper i virksomheten etter utskrivning fra institusjon, ser ut til å holde eget funksjonsnivå høyt forholdsvis lenge. Aktivitetsavdelingens samarbeidsavtaler med frivillige, lag og foreninger utgjør en viktig sosial og forebyggende faktor innenfor helse. Gjennomsnittlig antall deltakere i faste aktiviteter pr. mnd. er en indikator på aktivitetsnivået i senteret. Boliger med stasjonær bemanning - her gis det tilbud til 19 beboere hvorav 12 har tjenester over ett årsverk, dvs. det er flere brukere med store enkeltvedtak. Virksomheten har i 2014 deltatt i flere prosjekter, både internt og i samarbeid med virksomheter i Porsgrunn kommune. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Samlet oversikt på årsverk i tjenestene utgjør 108,4 årsverk fordelt på 169 personer. Dette utgjør en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 0,64; med 0,49 som det laveste i 3. etg. boliger. Målet om å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse har ikke vært mulig å gjennomføre. Med hensyn til private fysioterapeuter med driftsavtale, er det 16,8 årsverk fordelt på 25 personer. Det vil si at flere driftsavtaler er under 50 %, som er vedtatt minstenorm for driftstilskudd som fom Sammenlagt har virksomheten 125,2 årsverk fordelt på 194 personer. I tillegg har virksomheten jfr. innføring av rett til utvidet stilling/fast ansettelse, i 2014 ansatt et varierende antall årsverk med fast lønn som brukes som vikarer i påvente av ledig stilling. Virksomheten startet i 2012 utprøving av 12-timers vakter, utprøvingen av dette i 2013 og 2014 viser gode resultater i forhold til tjenestene og i forhold til tilfredshet hos medarbeidere. Virksomheten utarbeidet i 2013 en kompetanseplan, her kommer det tydelig fram at det i alle tjenestene er behov for å styrke med høgskoleutdannet personell. Til en viss grad er dette gjort ved ledighet i stilling i 2013 og 2014, men det er også behov for å følge opp i

128 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i virksomheten har vist en nedadgående tendens, og varierer innenfor de forskjellige tjenestene. I hovedsak skyldes dette langtidsfravær med sammensatt problematikk, hvorav noen venter på videre behandling i spesialisthelsetjenesten eller avklaringer med Nav. Det arbeides for øvrig aktivt med oppfølging av sykefravær og nærværsfaktorer. Eksempel: Risikovurdering, nærværsundersøkelser, samarbeid med NAV, tilretteleggingstilskudd, oppfølging av PK rutiner for sykemeldte, arbeidsutprøving i andre virksomheter, spesielle tiltak via HMS (VIP 24, ARR sykehuset, og henvisning til personlig veiledning). Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,1 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Regnskap viser ulik situasjon for de forskjellige tjenestene: Sykehjemsavdelingene inkludert tre boliger(hjemmetjenester), viser etter budsjettreguleringer en pluss ved årets slutt. Boliger for brukere med store vedtak viser p.g.a. uforutsigbare variasjoner i aktivitetsnivå, en pluss ved årets slutt. Med bakgrunn i utvidet vedtak og vansker med å effektuere innsparingskrav, viser 11 boliger for psykisk utviklingshemmede minus. Fysio- og ergoterapi, tekniske hjelpemidler og transport, samt aktivitetssenter viser til sammen et underskudd på rundt kr I hovedsak er dette p.g.a. krav fra Helfo for fysioterapi i utlandet. Hjemmetjenesten øst har et større underskudd til tross for at det ble tilført midler i slutten av året. Årsaken er økning i antall vedtakstimer tilsvarende 3,21 årsverk pr. uke, og stort behov for høgskoleutdannet personell. 129

129 RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Byutvikling Virksomhetens formål og verdier Formål Virksomheten har som mål å forestå forutsigbar og effektiv saksbehandling med god kvalitet. Innsendte planforslag, byggesøknader og rekvisisjoner etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven skal behandles innenfor lovpålagte frister og i samsvar med krav i gjeldende lover og forskrifter. Virksomheten skal være arenabygger og samarbeidspartner i prosesser innen samfunnsplanlegging både internt og eksternt, samt legge til rette for medvirkning og engasjement i en bærekraftig og kreativ byutvikling. Den skal også bidra til effektiv og pålitelig saksbehandling og samfunnsplanlegging ved å tilby interne og eksterne brukere geografiske kart- og analysetjenester basert på informasjon om kommunen og dens befolkning. Verdier Vårt arbeidsmiljø preges av arbeidsglede, samhold og likeverd: Livsglede og humor - det er lov å være blid Omsorg - vi bryr oss om våre kolleger Raushet - vi respekterer hverandres ulikheter Åpenhet - vi snakker med hverandre, ikke om hverandre Lojalitet - vi følger de beslutninger som tas Virksomhetens faste driftsoppgaver Utarbeidelse av kommunale planstrategier i valgperioden. Behandling og utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, kommunale og private reguleringsplaner, konsekvensutredninger Utfører utredninger, analyser, planoppgaver, saksbehandling og deltagelse i prosjekter knyttet til samferdsel, infrastruktur, trafikksikkerhet og areal/transport Behandling av bygge- og delingssaker Interkommunalt samarbeid om tilsyn i byggesaker. Miljøforvaltning som forurensningssaker, forvaltningsplan for vannregion Vestviken, miljøfyrtårnsertifisering, friluftsliv, klima- og energiplan, prosjektledelse av Framtidens byer. Landmåling, vedlikehold av kart- og plandatabaser samt webkart Oppmålingsforretninger, matrikkelføring, eierseksjonssaker Deltagelse i statlige, regionale og interkommunale prosjekter Veiledning og rådgivning i byutviklingsspørsmål, plansaker, byggesaker og eiendomsforhold Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,5 29,0 29,0 29,0 Antall politisk vedtatte reguleringsplaner Antall oppmålingsforretninger som eiendomsdeling Andel FKB-B areal med data 5 år eller yngre Antall søknader om tiltak mottatt Antall vedtak gitt i byggesaker Måltall for virksomheten Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagte frister Andel plansaker behandlet innenfor lovpålagte frister Andel oppmålingsforretn. behandl. innenfor lovpålagte frister Brukertilfredshet med byggesaksbehandling 5,1 4,6 4,5 4,7 Medarbeidertilfredshet - 4,8-4,8 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,4-4,3 130

130 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall En stor del av saksbehandlingen skjer etter lovpålagte frister. Virksomheten har satt 100 % som måloppnåelse for disse tjenestene. Byggesaksbehandlingen er i positiv utvikling når det gjelder antall saker behandlet innen frist. Dette skyldes fokus på bemanningssituasjonen med vikar og innleid hjelp ved langvarig sykdom, samt fortløpende utvikling og implementering av sak/arkivsystemet Public 360 i kommunens saksbehandlingssystemer, fra post/journal til sluttført sak. Åtte av ni plansaker som kom til sluttbehandling dette året ble behandlet innen tidsfristen. En sak ble behandlet syv dager over lovpålagt frist, og regnet ut i prosent får dette stort utslag. Oppmålingsforretninger holder seg stabilt innenfor frister, en ørliten nedgang skyldes sykefravær. Brukertilfredsheten med byggesaksbehandling har gått opp fra 4,5 til 4,7 på en skala fra 1-6. Det har vært jobbet med servicegrad, samhandling med servicesenteret, tettere dialog med brukere, innføring av servicetelefon og mer bruk av formaliserte forhåndskonferanser. Antall oppmålingsforretninger som eiendomsdeling har gått betydelig ned fra 125 i 2013 til 61 i Årsaken er at det tidligere år ble meldt inn totalt antall forretninger. I 2014 ble til sammen 106 forretninger fullført. Usikkert grunnlag tidligere har gjort at vi har hatt problemer med å skille ut antall «delingssaker». Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen har i 2014 vært mer stabil enn foregående år. Det er rekruttert en arealplanlegger i ledig stilling. En ledig landmålerstilling har ikke vært utlyst som en del av virksomhetens sparetiltak. Plankapasiteten er utenfor komfortsonen tross full besetning fra september Dette kan delvis forklares med pågående store, komplekse planprosesser som kommuneplanens arealdel og deltagelse i interkommunalt planarbeid, eks. ATP-Grenland og Bypakke Grenland. Et vedtak i Stortinget om Bypakke Grenland gir virksomheten legitimitet og midler til å rekruttere ny arealplanlegger. Økt satsing på tilsyn og ulovlighetsoppfølging i byggesaker er ressurskrevende. En endring av plan- og bygningsloven vil aktualisere økt tilsyn ytterligere. Det vurderes å øke kapasiteten på dette feltet. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet for 2014 endte på gjennomsnittlig 7,6 % for perioden fra januar til desember. Målet er 4,0 %. Det er langtidssykefravær som drar prosentandelen opp. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. Det har vært jobbet med å utvikle en bedriftskultur med arbeidsglede som nøkkelverdi. Kontorlandskapet er oppgradert og forebyggende tiltak for slitasje på rygg og skuldre mm er gjort (bl.a. arbeidsplassvurderinger, innkjøp av heve-/senkebord, ståbrett, mousetrapper o.l.). Forebyggende arbeid fortsetter i Langtidssykemeldte følges opp og tilrettelegging vurderes fortløpende. Det forventes en nedgang i langtidssykefravær i løpet av

131 Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,9 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Årsregnskap for 2014 viser at virksomheten går med overskudd. Inntektsmålene i budsjettet ble nådd med god margin for de gebyrlagte tjenestene. Lovpålagte arbeidsoppgaver og oppgaver hvor midler følger med prioriteres. Plan- og utredningsoppgaver utføres i tråd med HP og forpliktende Bystrategisamarbeid. En ubesatt landmålerstilling for hele året og et halvt år med ubesatt arealplanleggerstilling, samt sykelønnsrefusjoner er med å gir overskudd. 132

132 Brann og feiervesenet Virksomhetens formål og verdier Å R S B E R E T N I N G Formål Porsgrunn brann- og feiervesen skal sikre mennesker, dyr, miljø og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkessituasjoner. Dette skal oppnås ved å: gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker gjennomføre brannforebyggende tilsyn gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg være innsatsstyrke ved brann være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse være innsatsstyrke ved trafikkulykker være vertsbrannvesen ved akutt forurensning i Telemark fylke etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen Verdier Vi ønsker en kultur som er preget av: - Økt arbeidsglede og trivsel på arbeidsplassen - Åpne diskusjoner før en beslutning tas og være lojal ovenfor beslutningen - Å vise respekt og lære av hverandre - Å smile til verden slik at verden smiler til oss Virksomhetens faste driftsoppgaver Forebyggende brannvern inkludert feiing, tilsyn, branninformasjon og brannøvelser Beredskaps-/utrykningstjenester og hjelpetjenester Vertsbrannvesen for kjemikalieberedskapen i Telemark Utplassering av trygghetsalarmer og nøkkelbokser Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,5 40,0 40,0 39,0 Utrykninger og hjelpetjenester. Antall i alt Bygningsbranner. Antall Utrykninger til trygghetsalarmer. Antall Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,6-5,2 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,8-3,4 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Gjennomførte tilsyn i forhold til planlagte for særskilte brannobjekter. Prosent Tilbudte tilsyn av fyringsanlegg i forhold til planlagte tilsyn. Prosent Tilbudt feiing av skorsteiner i forhold til planlagte feiinger. Prosent Gjennomførte øvelser i forhold til planlagte øvelser for egne mannskaper. Prosent ,0 76,0 133

133 Måltall for virksomheten Gjennomførte sentralt initierte brannforebyggende aksjoner i forhold til planlagte. Prosent - - 6,0 100,0 Brukertilfredshet med tjenestetilbudet - 4,9 - - Brukertilfredshet med medvirkning - 4,5 - - Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall I 2014 var antall branner/ulykker på normalnivå, med ingen store branner. Men det var en som omkom i brann. Gjennomføring av tilsyn og feiing har vært OK i 2014, særlig med tanke på at vi har redusert med 1/2 stilling og en ansatt gikk av med pensjon på høsten. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Stabil situasjon i 2014, godt utdanningsnivå på ansatte. 8 nye brannkonstabler vedtatt ansatt fra nyttår Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet for 2014 ble historisk lavt, kun 5,5 %. Meget bra. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,6 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Et positivt resultat vi er fornøyd med. Det har vært stor usikkerhet gjennom året, p.g.a. at beløpet som vi betalte industrien for innleide mannskaper ble høyere enn det budsjetterte. Det var også usikkerhet om husleiekostnader og nødnett. Men med totale husleiekostnader som ble lavere enn forutsatt, meget sen innfasing av nødnett (oktober) og et meget lavt sykefravær er hovedårsakene til resultatet. 134

134 Eiendomsforvaltningen Virksomhetens formål og verdier Visjon: «Med brukeren i fokus, levere avtalt tjeneste, løpende forbedret» Formål: Eiendomsforvaltningen har tre overordnede formål. Virksomheten skal ivareta kommunens ansvar for de boligsosiale tjenestene, dvs. medvirke til at personer i Porsgrunn har et sted å bo. Eiendomsforvaltningen skal også ivareta kommunens administrative eierskap av kommunens eiendommer, herunder forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene. I tillegg skal eiendomsforvaltningen forestå kommunens byggevirksomhet ved prosjektledelse av byggeprosjekter. Nedenfor angis målene innen de ulike formålene: Boligbistand: Innbyggere i Porsgrunn disponerer en god og egnet bolig med tilfredsstillende standard uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger. Byggevirksomhet: Levere bygninger; i tråd med bestillingen, innenfor den økonomiske rammen, til avtalt tid, med god kvalitet, hvor systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid preger gjennomføringen. Eiendomsforvaltning: Tilrettelegge eiendommer for bruker, slik at denne har tilfredsstillende/avtalte omgivelser for sin virksomhet, samtidig som eiendommens økonomi ivaretas ved riktig ressursanvendelse. Virksomhetens faste driftsoppgaver Bolig ivaretas av Boligbistandsavdelingen med følgende faste oppgaver: Søknadsbehandling for ordningene startlån, boligtilskudd og kommunalt disponerte boliger. Leier ut kommunale utleieboliger og følger opp husleiekontrakter når det gjelder naboforhold og husleiebetaling Eiendomsforvaltning ivaretas av Forvaltningsavdelingen og Driftsavdelingen med følgende faste oppgaver: Forvaltning av kommunens bygg og grunneiendommer Kjøp/salg, innleie/utleie Oppsett av vedlikeholds- og utviklingsplaner Driftsavdelingens faste oppgaver: Løpende drift og oppfølging av kommunale bygg Istandsetting av kommunalt disponerte boliger før ny utleie Byggevirksomhet ivaretas av Prosjektledelsesavdelingen med følgende faste oppgaver: Ledelse av kommunens byggeprosjekter innenfor nybygg, rehabilitering og vedlikehold, herunder koordinering i alle prosjektets faser; bestilling, planlegging, gjennomføring, overtakelse og overlevering. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,1 50,7 48,0 50,1 Areal for alle eide bygg [m² BTA] Antall kommunale utleieboliger til disposisjon Låneportefølje, startlån kroner Måltall for virksomheten Brukertilfredshet med tjenestetilbud innen boligbistand 4,8 4,7 4,6 5,2 Brukertilfredshet med medvirkning innen boligbistand 4,7 4,8 4,7 5,1 Brukertilfredshet med informasjon innen boligbistand 4,7 4,6 4,6 5,2 Antall bostedsløse per

135 Måltall for virksomheten Innvilgede søknader fra venteliste Fraflyttede kommunale boliger Antall innvilgede startlån, inkludert forhåndstilsagn Leietap i prosent av budsjettert leieinntekt 8,4 % 9,5 % 7,6 % 6,5 % Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen byggevirksomhet 5,1 5,1 4,9 4,8 Brukertilfredshet med medvirkning innen byggevirksomhet 5,3 5,3 5,1 4,9 Brukertilfredshet med informasjon innen byggevirksomhet 5,2 5,2 4,9 4,9 Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen eiendomsforvaltningen Brukertilfredshet med medvirkning innen eiendomsforvaltningen Brukertilfredshet med informasjon innen eiendomsforvaltningen Avvik mellom sluttregnskap og budsjett på brutto investeringsramme 3,6 3,7 4,1 4,0 4,0 4,1 4,0 4,2 3,6 4,0 3,5 3,9-23,8% -3,2% 0,4% -5,2% Netto FDV pr kvm, formålsbygg Energiforbruk formålsbygg (kwh/kvm) Energikostnader for komm. eiendomsforvaltning per m Solgte næringsareal kroner Antall festetomter til bolig Medarbeidertilfredshet - 5,3-5,0 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 75 % 100 % 98 % Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,7-4,2 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Virksomheten Medarbeidertilfredsheten vurderes som rimelig bra. Medarbeidertilfredsheten med åpenhet og medvirkning er noe over 4. Dette er gjenstand for spesiell oppmerksomhet. Nesten alle har fått tilbud om medarbeidersamtale i løpet av året. HMS-systemet har hatt systemgjennomgang i 2014 slik det skal. Det leveres flere HMS-avvik enn tidligere. Vi kan imidlertid fortsatt bli mye bedre til å levere avvik. Byggevirksomhet Brukerundersøkelsen knyttet til byggevirksomheten i 2014 viser et nivå tett oppunder 5,0. Det er marginalt dårligere enn året før. Vi vil fortsatt fokusere på involvering og informasjon til brukerne i våre byggeprosjekter, herunder også vedlikeholds- og utviklingsprosjekter. Avvik mellom sluttregnskap og budsjett viser at vi for 2014 har levert sluttregnskaper 5,2% under bystyrets budsjett. Vi anser det å være meget bra, og vil fortsette å holde høyt fokus på kvalitetssikring og økonomistyring i henhold til prosjektmodellen. Eiendomsforvaltning Resultatene fra brukerundersøkelsen i 2014 er i hovedsak som tidligere år og fortsatt noe under det som er ønsket. Fokuset fremover vil være å sikre god kommunikasjon med brukerne, samt iverksette tiltak for å øke brukernes tilfredshet med leverte tjenester. Forvalting, drift og vedlikeholdskostnadene(fdv) ligger forholdsvis jevnt de siste årene, men har noe variasjon hovedsakelig grunnet generell prisøkning og ekstra midler til planlagt vedlikehold. Det er et fortsatt høyt nivå på registrerte skader i tjenestene bolig og skole, noe som bidrar til økning av driftsutgiftene. Det vil fortsatt være fokus på å redusere skadeomfanget, blant annet ved installering av kameraovervåking på skolebygg og ved inspeksjoner i boliger og i større grad ansvarliggjøring ved skader på bolig. 136

136 Energiforbruket har hatt en reduksjon i 2014, sett i forhold til tidligere år, hovedsakelig grunnet tettere energioppfølging og optimal drifting av tekniske anlegg. Energikostnadene har ikke variert vesentlig fra 2011 til 2014, men har naturlige variasjoner grunnet priser og temperatur. Det er solgt eiendommer for kr. 6,326 mill. hvorav kr mill er salg av næringsareal og kr mill er salg av boliger. Antall tinglyste festetomter til bolig er grunnet innløsninger redusert til 387 stk. Boligbistand Brukerundersøkelsen knyttet til boligsosiale tjenester viser noe bedre score for 2014 enn tidligere år. Låneporteføljen for startlån har de senere år hatt en jevn stigning. Vi vurderer at målgruppen for ordningen nås, da vi ser at låneporteføljen er stabil. Antall lånetilsagn har en liten reduksjon sammenlignet med Vi har fortsatt gitt mange samfinansieringer med private banker. Det er viktig å legge til rette for at låntakere oppretter godt kundeforhold i bank, der det er mulig å komme frem til gode løsninger ved boligkjøp. Antall kommunale utleieboliger og antall fraflyttinger er omtrent på samme nivå som ifjor. Samtidig registreres det at antall husstander som står på venteliste er redusert til samme nivå som i Dette er søkere som har fått vedtak på at de kvalifiserer for å få tildelt bolig i henhold til kommunens retningslinjer. Vi registrer at antall personer som er uten egen bolig (UFB-ere) har hatt en markert nedgang til 15 personer. Søknader om kommunal bolig viser en økning til rett over 400, som er høyt, sammenlignet med de senere år. Utkastelser i kommunale boliger viser en økning. Dette har sammenheng med at vi har økende fokus på ansvarliggjøring av leietakerne i kommunens boliger. Arbeidet med bedre bomiljø i kommunens boliger og nabolag i boligsosialt utviklingsprogram er medvirkende til økningen. Leietapet på 6,5% av mulig utleid vurderes fortsatt å være for høyt. Dette har hatt en særlig gjennomgang i 2013, hvor vi har sett fram til å få resultater av dette arbeidet i Nedgangen har vært på 1,5 % fra Det er bra, og vi forventer ytterligere nedgang i Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Antall stillingshjemler er økt med to stillinger. Stillingene bidrar til å avregne energiforbruk i boliger og begrense husleietap, samt dels øke kapasiteten innen boligbistandsavdelingen. Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har dessverre hatt en jevn økning gjennom hele Fraværet kan henføres både til korttidsfravær og langtidsfravær, hvor begge har ulike årsaker. Det har vært arbeidet godt med sykefravær i henhold til de retningslinjer som gjelder. Vi fikk en nedgang på slutten av året og håper dette videreføres i

137 Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,9 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Ved utgangen av året har virksomheten et positivt avvik forhold til budsjett på 4 %, totalt kr ,-. Avviket skyldes i hovedsak lavere husleieutgifter enn budsjettert på kr ,-, grunnet bortfall av husleie etter kjøp av Mule 2, 4 og 6, og energi som ikke lenger er en del av husleien fra Porsgrunn boligstiftelse. Husleieinntekten ble lavere enn budsjettert og skyldes blant annet redusert leie fra Actic. Grunnet sykemeldinger i løpet av året måtte det kjøpes inn flere tjenester enn vanlig. Dette ble dekket med sykelønnsrefusjon som var på kr ,-. Energiregnskapet ble avsluttet med et positivt avvik på kr ,- som skyldes relativt mildt vær i

138 Renhold Virksomhetens formål og verdier Formål: Utføre avtalt renhold i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte hvor hensyn til miljø, helse og trivsel blir ivaretatt. Dokumentere og rapportere til virksomhetens eier. Vi ønsker å involvere bruker mer, slik at bruker kan ha en større innvirkning på hvordan pengene blir brukt på renhold innenfor virksomhetens område. Dette betyr at vi må ha et tettere samarbeid. Eventuelle endringer må ligge innenfor gitte rammer på det aktuelle stedet. Benytte brukerundersøkelse hvert år for å bli bedre. Verdier: Skape trygghet og trivsel i gode omgivelser. Virksomhetens faste driftsoppgaver Daglig renhold, hovedrengjøring og vinduspuss i kommunale bygg. Vaske institusjonstøy og arbeidstøy på sykehjem, samt utføre innkjøp av sengetøy, kladder, kluter, arbeidstøy. Kantinedrift i Rådhusgate 7. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,0 55,6 55,5 54,0 Sykehjem - kr/kvm Skoler - kr/kvm Barnehager - kr/kvm Måltall for virksomheten Medarbeidertilfredshet - 5,4-5,6 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 5,0-4,7 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 85 % 90 % 85 % 85 % Brukerundersøkelse daglig renhold - - 4,4 4,1 Brukerundersøkelse vaskeriet - - 4,6 - Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Brukerundersøkelsen på daglig renhold har gått ned fra 4,4 til 4,1 hvor 6 er best. Dette vil bli fulgt opp med bruker. Brukerundersøkelse på vaskeriet er ute til vurdering nå. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Vi har redusert bemanningen med 1 årsverk i Personalet er stabilt og vi har liten turnover. Om vi har behov for nye medarbeidere er tilgangen stor på arbeidsmarkedet. 139

139 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Vi har ikke oppnådd målsettingen for 2014, men nedgangen i sykefraværet fra 2013 er betydelig. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Vi hadde et lite overforbruk i Dette er blitt dekket opp av fond slik at resultat nettoutgift ble null.. 140

140 Kommunalteknikk Virksomhetens formål og verdier Formål Drift, vedlikehold og fornyelse av anlegg og utstyr, skal være forskriftsmessig til enhver tid og til beste totalt sett for Kommunens innbyggere og egne ansatte. Gjennom planmessig og langsiktig arbeid vil vi lykkes. Verdier I Kommunalteknikk ønsker vi en kultur med god folkeskikk og gjensidig respekt overfor hverandre. Vår bedriftskultur skapes i hverdagen, de små setningene, den lille oppmerksomheten. Alle er like viktige og vi drar lasset sammen. Det er ønskelig å videreutvikle god kollegial samhandling som sier at du betyr noe for arbeidsmiljøet. Virksomhetens faste driftsoppgaver Totalansvar for planlegging, investering, drift og vedlikehold av veier, gatelys, bruer, parkanlegg, lekeplasser, vannforsyning, avløpssystemer og renovasjonsordninger. Ansvar for administrasjon av eiendomsskatt og parkeringsordning. Informasjonstall for virksomheten Antall hele stillinger (omregnet) pr ,0 82,0 80,0 83,0 Ilagte parkeringsgebyr (antall) Produsert mengde vann (mill. m3) 6,21 5,30 5,40 5,35 Vannledningsbrudd (pr. km ledning) 0,09 0,06 0,08 0,04 Vannledningsnett totalt, dvs. rehabiliterte og nye (km) 2,46 3,50 5,02 5,50 Avløpsnett totalt, dvs. rehabiliterte og nye (km) 2,46 4,71 4,09 4,10 Renovasjon, innsamlet restavfall (tonn) Renovasjon, innsamlet papir (tonn) Hageavfall levert (tonn) Forfall veger (mill) Måltall for virksomheten Beregnet, ikke bokført vann 39,0 % 39,7 % 40,2 % 39,0 % Vannledningsnett fornyet (%) - % 1,01 % 0,95 % 0,90 % Avløpsnett fornyet (%) - % 1,45 % 0,37 % 0,40 % Medarbeidertilfredshet - 5,2-5,2 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning - 4,4-4,6 Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Informasjons- og måltallene viser at driften går som normalt og at det er små endringer ifht tidligere år. Tallene for renovasjon vil fremkomme i årsrapport fra Renovasjon i Grenland IKS. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Økningen i antallet stillinger pr skyldes en nyopprettet stilling som driftsoperatør på spylebil. 141

141 Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet er stabilt lavt. Vi har god kontroll og oppfølgning av de sykemeldte. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,9 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Overskuddet skyldes i all hovedsak at det var mindre vintervedlikehold av veger før jul. Et normalår tilsier 2-3 snøfall i november og desember. I tillegg har alle selvkostområdene hatt mindreforbruk. Renovasjon står alene med ca. 2 mill kroner av dette mindreforbruket. 142

Årsberetning 2013. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2013. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2013 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen...

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3020-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo HMS-RAPPORT FRA VIRKSOMHETENE 3. KVARTAL 2011 Forslag til vedtak:

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 3 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal- og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 8 Service- og administrasjonsavdelingen... 10 IKT-avdelingen... 13 Kemnerkontoret...

Detaljer

Årsberetning 2011. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2011. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personal- og organisasjonsutvikling...5 Økonomiavdelingen...7 Service- og administrasjonsavdelingen...9

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10 3 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 10 Service og administrasjonsavdelingen... 12 IKTavdelingen... 14 Kemnerkontoret... 16

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN,

Detaljer

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9 Utviklingsavdelingen...11 Serviceavdelingen...14

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Barnehagens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 AHUS BARNEHAGENE Vi har tid til undring, utfordring og utvikling sammen med ditt barn! Hvem er AHUS barnehagene? Akershus universitetssykehus eier og driver 5 personal barnehager

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene.

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene. ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014. nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene. 1 Årsplanens innhold. Side

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 1.Tertial 2016 Økonomisjef: Kristoffer Fjeldvær 03.05.2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 2

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008. Årsberetning 2008. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008. Årsberetning 2008. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

PERSONALPLAN. Eksempel 1

PERSONALPLAN. Eksempel 1 PERSONALPLAN Eksempel 1 PERSONALPLANEN -ER EN DEL AV BARNEHAGENS VIRKSOMHETSPLAN -ER STYRENDE I FORHOLD TIL REKRUTTERING AV ANSATTE -ER STYRENDE I FORHOLD TIL KOMPETANSEUTVIKLING PÅ ENHETEN -ER STYRENDE

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400470 Arkivkode: 323.3 Saksbeh: Kristin Tverberg Saksgang Møtedato Oppvekst- og kulturkomiteen 20.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014 Foreldremøte Ask barnehage 21. mai 2014 Ved å uttale forventninger kan vi bli mer bevisste på hvilke forventninger som er realistisk å bli møtt på, og hvilke vi ikke kan bli møtt på. En forventning er

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Lyngtua Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Årsrapport 2012. Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport 2012. Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2012 Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/9-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.01.2014 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte Dato: Tirsdag 14.01.2014 Tid: Kl 0900-1600 Sted: Rådhuset, Møterom 3.

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010 Innhold i presentasjonen Organisasjon Visjoner og mål Styrets arbeid Resultater og erfaringer i 2009 Balansert målstyring (BMS) Brukerundersøkelser

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Innhold INNLEDNING... 4 TROMSØYA VEST BARNEHAGER... 4 Enhetens lederteam... 4 Personalet... 6 STYRINGSVERKTØY... 6

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer