Saksframlegg. Administrasjonsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Administrasjonsutvalget"

Transkript

1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/ Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo HMS-RAPPORT FRA VIRKSOMHETENE 3. KVARTAL 2011 Forslag til vedtak: 1 Saken tas til orientering 2 Det nedsettes en partssammensatt gruppe som ser på HMS-rapportering i BMS og gir tilbakemelding til rådmannens ledergruppe og HAMU innen Porsgrunn, den Per Wold rådmann Roy Martinsen kommunalsjef 1

2 VEDLEGG I SAKSKARTET: HMS-rapport fra virksomhetene 3. kvartal tabell Innledning Virksomhetene rapporterer på utvalgte parametre i BMS. Dette tas det ut rapport på som legges frem for HAMU og administrasjonsutvalget hvert kvartal. Hva sier tallene Det er til sammen 424 HMS-avvik i Porsgrunn kommune. De virksomheter som har det høyeste antall HMS-avvik er Virksomhet Antall HMS-avvik Totalt sykefravær Bemanning pr. mnd. Miljøarbeidetjenesten 189 9,2 % 79,3 St. Hansåsen sykehjem 64 10,3 % 100,4 Psykisk helsetjeneste og 48 9,3 % 79,8 rusomsorg Frednes barnehage 25 4,4 % 9,3 Antall HMS-avvik Med unntak av Frednes barnehage så er dette store virksomheter med mange ansatte. På spørsmål om hvorfor Frednes har så vidt mange avvik mener leder at dette har noe med den opplæring som er gitt og det fokuset som er i fht. å bruke avvikssystemet som et verktøy i forbedringsarbeidet. Psykisk helsetjeneste og rusomsorg sammen med miljøarbeidertjenesten blir ofte omtalt som de tøffeste arbeidsplassene i Porsgrunn kommune. Det er også der hvor vi finner de mest alvorlige voldsepisodene. Storparten av de ansatte i psykisk helsetjeneste og rusomsorg har fått ekstern oppfølging/veiledning utover den debrifingen som leder gjør etter slike hendelser. Det blir gjennomført risikovurdering etter alvorlige episoder og iverksatt tiltak for å hindre at dette skjer igjen.. Ansatte får opplæring i terapeutisk mestring av vold. Med bakgrunn i voldsepisoder har flere ansatte de senere år fått godkjent yrkesskade av NAV, og noen har også måttet bli omplassert fordi de ikke maktet å gå tilbake til eget arbeid. HMS-teamet vil kontakte ledelsen i Psykisk helsetjeneste og rusomsorg for å be om et møte for å drøfte tiltak for, om mulig, sikre de ansatte trygghet enda bedre. Antall møter i VAMU Mange virksomheter har gjennomført 1-2 møter i VAMU. 17 virksomheter har ikke gjennomført et eneste møte i VAMU i 3. kvartal. Dette innebærer bl.a. at det ikke er behandlet sak som omhandler sykefravær og avviksmeldinger 2. kvartal. Det må minimum være et møte pr. kvartal for å bidra til å sikre en jevn kontinuitet i arbeidsmiljøarbeidet på den enkelte virksomhet. VAMU er det formelle organ på virksomhetsnivå hvor verneombudet skal delta for sikre retten til medvirking. Antall møter i VAMU er ikke presisert i Overordnet HMS. Dette vil bli foreslått endret. Antall verneunder Mange virksomheter rapporterer at det ikke er gjennomført vernerunde i 3. kvartal. Det kan bety at vernerunde er gjennomført i et av de to første kvartalene i 2011 eller planlagt gjennomført i 4. kvartal. Jf. HMS Overordnet skal det gjennomføres en vernerunde årlig. Antall oppfølgingssamtaler Mange virksomheter rapporterer på at gjennomførte oppfølgingssamtaler. Noen rapporterer på gjennomført dialogmøte 1, men skriver 0 på antall oppfølgingssamtaler. Dialogmøtet er en oppfølgingssamtale, og skulle således vært medregent. Det fremgår heller ikke hvordan 2

3 oppfølgingssamtalene gjennomføres. Er det reelle møter eller er det kontakt mye i form av en telefonkontakt? Det er et behov for å presisere hva som menes med oppfølgingssamtaler for å sikre en felles forståelse og lik rapportering. Det er nok også et betimelig spørsmål hvorvidt det skal rapporteres på gjennomførte dialogmøter 1. Dette rapporteres til NAV, og dersom dette ikke følges opp vi arbeidsgiver bli ilagt bot. HMS-rapportering i BMS Som vist over rapporteres det unøyaktig i fht. oppfølgingssamtaler. Skal dette være et parameter, så må det presiseres hva dette innebærer. Det kan også reises spørsmål om hvor interessant er det at det er gjennomført vernerunde. En vernerunde skal munne ut i en handlingsplan. Det som virkelig er interessant er hvorvidt tiltak i handlingsplanen er gjennomført eller ikke. Dette gjelder tilsvarende de andre parametrene det rapporteres på. Det bør derfor settes ned en partsammensatt gruppe som tar en kritisk gjennomgang av de parametre som det rapporteres på i BMS. Hva er det vi ønsker at det skal rapporteres på, og hvordan kan vi nyttiggjøre oss den informasjonen. Det for øvrig til saken som omhandler sykefravær 3. kvartal 2011 og saken om HMS-avvik 3. kvartal Porsgrunn, den Per Wold rådmann Roy Martinsen kommunalsjef

4 HMS-rapporter for virksomhetene 3. kvartal 2011 Egenmld og sykefravær < 16. dager Samlet sykefravær Antall møter i VAMU Gjennomført vernerunde Antall HMSavvik i 3. kvartal Antall oppfølgingssamtaler Bemanning pr. mnd Formannskapet 119 Rådmannens ledergruppe 0,0 % 0,0 % 6,0 120 Personal - og utviklingsavdelingen 1,6 % 8,0 % ,6 121 Økonomiavdelingen 2,5 % 4,4 % ,2 123 Serviceavdelingen 1,6 % 11,3 % ,9 124 IKT-avdelingen 4,6 % 9,3 % ,8 130 Kemnerkontoret 2,6 % 12,6 % ,0 Barn, unge og kultur 161 Porsgrunn bibliotek 2,2 % 8,0 % ,3 162 Filmsenteret Charlie 0,2 % 0,2 % ,6 164 Kultur, idrett og fritid 1,4 % 11,1 % ,3 201 Brattås barnehage 0,6 % 0,6 % ,8 203 Frednes barnehage 4,4 % 4,4 % ,3 204 Hovenga og Radehuset barnehage 1,5 % 4,2 % ,2 207 Lundelia barnehage 4,8 % 11,8 % ,0 208 Lyngveien barnehage 1,2 % 28,3 % ,8 212 Vallermyrene barnehage 3,1 % 8,8 % ,2 215 Flåtten barnehage 2,8 % 11,9 % ,1 216 Skrukkerød barnehage 7,7 % 8,8 % ,2 226 Pedagogisk-psykologiske tjenester 2,4 % 10,6 % ,8 227 Bergsbygda skole 1,5 % 1,5 % ,4 229 Borge skole 1,0 % 2,0 % ,7 230 Brattås skole 3,4 % 8,5 % ,5 231 Brevik oppvekstsenter 1,8 % 6,6 % ,0 232 Grønli skole 1,1 % 5,8 % ,5 233 Heistad skole 0,9 % 6,5 % ,2 234 Hovet skole 2,5 % 5,7 % ,9 4

5 235 Klevstrand skole 1,1 % 9,0 % ,6 236 Langangen skole 1,2 % 1,2 % ,9 237 Myrene skole 0,6 % 4,5 % ,9 240 Stridsklev skole 1,7 % 1,7 % ,8 241 Tveten virksomhet 1,8 % 4,9 % ,4 242 Vestsiden oppvekstsenter 3,0 % 4,5 % ,7 243 Heistad ungdomsskole 1,1 % 7,2 % ,8 244 Kjølnes ungdomsskole 1,3 % 5,3 % ,9 245 Stridsklev ungdomsskole 1,2 % 4,8 % ,7 246 Tveten ungdomsskole 1,1 % 2,5 % ,4 250 Porsgrunn kommunale kulturskole 2,3 % 4,8 % ,5 251 Porsgrunn voksenopplæringssenter 1,4 % 3,0 % ,6 252 Klokkerholmen m.m. 3,0 % 3,0 % ,4 270 Saturnveien barne- og ungdomssenter 0,9 % 6,2 % ,1 280 Barnevern 2,6 % 3,7 % ,5 Helse og omsorg 129 Tjenestekontoret 1,0 % 3,5 % ,8 301 Familiehelsetjenester 1,1 % 1,8 % ,2 304 Legetjenester og miljørettet helsevern 0,3 % 1,2 % ,7 306 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg 2,8 % 9,3 % ,8 307 Sosial- og flyktningetjenesten 2,7 % 2,7 % ,3 311 Frednes sykehjem 2,9 % 13,6 % ,5 312 Doktorløkka 3,8 % 15,9 % ,4 313 St. Hansåsen sykehjem 2,9 % 10,3 % ,4 314 Brevik sykehjem 1,8 % 7,4 % ,0 315 Mule sykehjem 2,6 % 7,8 % ,4 317 Hjemmetjenesten Vest 1,2 % 7,9 % ,4 318 Hjemmetjenesten Stridsklev 3,0 % 13,5 % ,6 319 Hjemmetjenesten Eidanger 2,3 % 5,8 % ,3

6 320 Hjemmetjenesten Brevik 3,2 % 9,8 % ,3 321 Hjemmetjenesten Herøya 1,8 % 8,2 % ,3 322 Miljøarbeidertjenesten 2,8 % 9,2 % , Helse- og aktivitetssentrene 0,0 % 15,6 % ,2 325 Borgehaven bo - og rehabiliteringssenter 2,1 % 9,1 % ,2 Plan og kommunalteknikk 167 Geodata 0,4 % 0,4 % ,5 603 Brann- og feiervesenet 2,0 % 6,1 % ,4 604 Byggdrift 0,7 % 2,0 % ,7 606 Kommunalteknikk 0,9 % 3,2 % ,2 607 Renholdsavdelingen 1,9 % 10,0 % ,8 626 Bygge- og 0,4 % 0,4 % ,4 eiendomsavdelingen 666 Byutvikling 1,5 % 6,9 % ,5 Porsgrunn kommune 2,0 % 7,2 % 58* 24* 444* 298* 2179,6 * Det mangler rapport fra 5 virksomheter.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN,

Detaljer

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9 Utviklingsavdelingen...11 Serviceavdelingen...14

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2009 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2009.................................... 2 2. Resultater og økonomisk utvikling......................................

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014. ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13

OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014. ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13 OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014 ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13 1 HANDLINGSPLAN HMS 2014 - ALTA KOMMUNE 1. INNLEDENDE DEL - FAKTA 1.1. FØRINGER Alta vil Arbeidsgiverpolitisk dokument Virksomhetsplan

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2010 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2010 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 9 3. Likestilling

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LEBESBY KOMMUNE - 2012

ORGANISASJONSPLAN LEBESBY KOMMUNE - 2012 ORGANISASJONSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE - 2012 Vedtatt i Kommunestyre - arkivsak 12/289 PSSAK./ 12 ORGANISASJONSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Forord Organisasjonsplan for Lebesby kommune er utarbeidet i tråd

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13, sak 083/13 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefraværsarbeid i Nes kommune Til: Kontrollutvalget i Nes kommune den 4.12.2013 Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt FORORD Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer