Å R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 10"

Transkript

1 3

2 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen Service og administrasjonsavdelingen IKTavdelingen Kemnerkontoret RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Filmsenteret Charlie Kultur, idrett og fritid Brattås barnehage Frednes barnehage Hovenga og Radehuset barnehage Lundelia barnehage Lyngveien barnehage Vallermyrene barnehage Flåtten barnehage Skrukkerød barnehage PPtjenester Bergsbygda skole Borge skole Brattås skole Brevik oppvekstsenter Grønli skole Heistad skole Hovet skole Klevstrand skole Langangen skole Myrene skole Stridsklev skole Tveten virksomhet Vestsiden oppvekstsenter Heistad ungdomsskole Kjølnes ungdomsskole Stridsklev ungdomsskole Tveten ungdomsskole Porsgrunn kommunale kulturskole Porsgrunn Voksenopplæringssenter Klokkerholmen m.v Saturnvegen barne og ungdomssenter Barnevern RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG Tjenestekontoret Familiehelsetjenester Legetjenester og miljørettet helsevern Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

3 NAV Porsgrunn Frednes sykehjem Doktorløkka St.Hansåsen sykehjem Brevik sykehjem Mule sykehjem Helse og aktivitetssentrene Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Stridsklev Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Brevik Hjemmetjenesten Herøya Miljøarbeidertjenesten Borgehaven bo og rehabiliteringssenter RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Byutvikling Brann og feiervesenet GeoData Bygge og eiendomsavdelingen Byggdrift Renhold Kommunalteknikk

4 RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personal og organisasjonsutvikling Virksomhetens leder: Inger Engen (t.o.m. 30. juni ) Tore Nygaard (konst ) Hildegunn Sørbø (fra 23. august ) Denne årsmeldingen representerer en blanding av oppgaver og resultater fra tidligere Personalavdeling og Utviklingsavdeling samt Personal og organisasjonsutvikling (fra 1/910) 1. Virksomhetens hovedoppgaver Personal og organisasjonsutvikling ledes av Personal og organisasjonssjef. Alle medarbeiderne rapporterer direkte til Personal og organisasjonssjefen. HMS Ansvar for utvikling og vedlikehold av overordnet HMSsystem for Porsgrunn kommune Opplæring og veiledning i HMSarbeid i virksomhetene inkl. bistand til virksomhetene i arbeidsmiljøprosesser og konflikthåndtering Oppfølging av tiltaksplan for sykefraværsarbeide Opplæring i nærværsarbeide og bistå virksomhetene i oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Samarbeide med NAV, Ibedrift og andre eksterne samarbeidspartnere Bistå i AKANarbeid Ansvar for samarbeid og oppfølging av avtalen med bedriftshelsetjenesten Sekretariat for HovedAMU og AKAN Friskvernstiltak for ansatte Personaladministrasjon og utvikling Rådgivning og opplæring innenfor personalområdet i henhold til lov og avtaleverk Utvikling, effektivisering av rutiner gjennom utnyttelse av personaldataverktøyet og andre databaserte forsystemer (Capitech) Utarbeidelse og revisjon av personalpolitiske dokumenter Lokale lønnsforhandlinger Veiledning i f.t. pensjon (KLP og STP) Søke/følge opp i f.t. foreldrepenger Informasjon på Ansattportalen og internett Forvalte hytteklubb og hytter Omstillingsutvalget og stillingsannonsering Lærlingeordningen Vikartjeneste for skole og barnehager Organisasjonsutvikling Ta initiativ og bidra til å utarbeide og utforme kommunens overordnede planer/ styringsverktøy Ta initiativ og bidra til tverrfaglige prosjekter eller utviklingsarbeid i kommuneorganisasjonen (Utviklingsprogram ). Helhetlig kvalitetsarbeid og kvalitetsplan Produksjon av kommunens overordnede styrings og rapporteringsdokumenter Drift og utvikling av kvalitetssystemet KSS Gi direkte virksomhetsstøtte og arbeide aktivt sammen med ulike virksomheter for å utvikle og øke kvaliteten på kommunale tjenester. Bistå i intern og ekstern saksbehandling, utredning og høringer. Kurs/opplæring innen lederopplæring, grunnskole, helse og omsorg. Pedagogisk veiledning 6

5 Visjon: "Sammen med folk i utvikling" Overordnede mål for avdelingens bedriftskultur Vi skal være en avdeling som: preges av lagånd og som samarbeider på tvers av fagområdene har respekt og forståelse for hverandres oppgaver har et inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi gleder oss til å gå på jobb hver dag har fokus på kompetanseutvikling Overordnede mål for avdelingens leveranser til Porsgrunn kommune Vi skal: være en avdeling med fokus på utvikling og kvalitet være en avdeling som gir relevant og faglig støtte veilede virksomhetene til å bli mer selvstendige på personal og organisasjonsutvikling bidra til å heve kompetansen i kommunen sette fokus på samarbeid på tvers gjennom arbeidet i Felles arena 2. Nøkkeltall for virksomheten HMS Veiledningsmøter (dialogmøter (1 og 2) samt annen rådgivning Opplæring/kurs Antall AKANmøter Antall deltakere SOLA deltakelse av kommunalt ansatte Aktivitetstilbud til ansatte Aerobic 2 dager/uke Bruk av svømmehallen på Kjølnes/Stridsklev Svingkurs på Gamle Posten Kostholdskurs Meditasjonskurs (2 kurs) Grunnkurs i golf (Grønt kort) Personalområdet Antall averterte stillinger ekstern utlysning intern utlysing Antall protokoller ved lokale forhandlinger *) I tillegg er ca. 50 stillinger brukt i omstillingssammenheng Lærlingordningen Antall lærlinger* Antall beståtte fagbrev Antall lærekandidater Antall avbrudd (midlertidige) Antall kontrakter som har gått til heving (avsluttet uten fagprøve) * Antall lærlinger pr Økningen i er i helsearbeiderfaget. 7

6 Vikartjenesten Brukertilfredshet med tjenestetilbud på virksomhetsnivå Brukertilfredshet med medvirkning på virksomhetsnivå Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning *) 100 % Antall formidlet vikarer / skoler Antall formidlet vikarer /barnehager Antall formidlet vikarer /SFO Bestilte oppdrag totalt *Uløste oppdrag totalt Formidlete oppdrag totalt * Mengden av uløste oppdrag, nå synliggjort i egen kolonne. Kurs/kompetansetilbud Antall arrangerte kurs/kompetansetilbud Antall påmeldte kurs/kompetansetilbud Saker til ulike utvalg Antall saker Ungdomsutvalget Antall saker Klagenemda Medarbeidere Brukere 3. Virksomhetens målekart. Tilbud om medarbeidersamtale *) Avdelingen ble først etablert 1/910. På bakgrunn av dette ble det enighet i VAMU om at virksomhetsleder først gjennomfører medarbeidersamtaler med alle våren Det ble imidlertid gjennomført en rekke medarbeidersamtaler på de gamle avdelingene før 1/ Kommentarer til virksomhetens målekart generelt 4. Personalsituasjonen Faste stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr HMS inkl HVO Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Herav: Personal og organisasjonsutvikling Frikjøpte tillitsvalgte, sekretær Sektorfaglig støtte ***) Sykefravær i prosent. *) *) **) 4,70 4, ,35 21,15 24,75 16,20 5,15 15,90 5,25 8,4 5,4 15,5 5,25 4 5,2 *) Personalavdelingen **) Personal og organisasjonsutvikling ***) Beregning basert på sykefravær for Personalavdelingen fram tom. 31/8. Personal og organisasjonsutvikling fom. 1/9 8

7 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Som følge av OU10 ble Personal og organisasjonsutvikling etablert 1/910. Avdelingen består i hovedsak av medarbeidere fra tidligere Personalavdelingen (eksklusiv lønnsmedarbeidere) og Utviklingsavdelingen (eksklusiv overordnet plan og beredskap). Kommentarer til sykefraværet Det har vært tett oppfølging av sykefraværet i avdelingen og det har vært arbeidet systematisk med tilrettelegging og forebygging av sykefravær. 5. Økonomisk status Personal og organisasjonsutvikling Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift Utviklingsavdelingen Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift Forbruk i % 101,5 Forbruk i % 103,2 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Som følge av OU10 ble Personal og organisasjonsutvikling etablert 1/910. Sammenslåingen og flytting av personell og budsjettposter fra ulike avdelinger har gjort budsjettoppfølgingen komplisert. Det har oppstått et underskudd på Personal og organisasjonsutvikling på ,, som i hovedsak skyltes en budsjettert forventning om altfor store inntekter knyttet til refusjon av sykefravær, spesielt i forhold til lærlinger og tillitsvalgte. Dette misforholdet er rettet opp i 2011 budsjettet. 9

8 Økonomiavdelingen Virksomhetens leder: Hans Jakob Solheim 1. Virksomhetens oppgaver Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket Keops og dessuten for Porsgrunn Kirkelig Fellesråd og boligstiftelsen. Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær. Fakturering og innfordring av kommunale krav. Være støtteapparat vedr. økonomistyring for rådmannen og kommunens virksomheter. Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning. Ansvar for kommunens finans og låneforvaltning. Økonomiavdelingen har dessuten et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoser for kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA rapportering og analyse av KOSTRA data 2. Nøkkeltall for virksomheten Antall utsendte fakturaer Bilag vedr. innfordring Øvrige regnskapsbilag, antall i kommuneregnskapet Regnskapsbilag % andel manuelt registrert Antall lønnsoppgaver Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000kroner) Antall utlønninger pr måned januar hvert år Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000kr) Medarbeidere Brukere 3. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorer Virksomhetslederes tilfredshet med avdelingens tjenester 4,5 Brukertilfredshet med informasjon og veiledning Brukertilfredshet med avdelingens tjenester 93% Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i. Det er litt for lav score på medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning. Vi har grunn til å anta at den gjennomførte omorganiseringen vil bidra til høyere score her i Personalsituasjonen 16,0 6,7 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 10 16,0 5,6 22,0 5,7

9 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Økningen i antall stillingshjemler skyldes overføring av seks hele stillinger fra tidigere personalavdelingen i forbindelse med at økonomiavdelingen høsten fikk ansvar for arbeidsområdet lønn og sykefravær. Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet er relativt lavt og kan sees som resultat av målrettet nærværsarbeid. Og om lag 1/3 av det relativt lave fraværet kan relateres til at en har hatt langtidsfravær i. 5. Økonomisk status Økonomiavdelingen Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % Sum utgifter ,5 Sum inntekter , ,0 Nettoutgift 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. De økte utgiftene fra til 10 har sin årsak i omorganiseringen nevnt ovenfor som innebærer både økte lønnsutgifter for 6 årsverk samt at budsjettansvaret for lønns og personalsystemet også er overført til økonomiavdelingen. Resultatet i er slik det normalt bør forventes av en økonomiavdeling som budsjettert. 11

10 Service og administrasjonsavdelingen Virksomhetens leder: Bergljot Ree Hognestad (fram til 1. oktober)/ Merete Halvorsen (konst oktober) / Stian Stiansen (fra 1. november) 1. Virksomhetens oppgaver Virksomheten arbeider etter en lagbasert organisasjonsmodell med utstrakt myndiggjøring og delegert ansvar og har på tvers av gammel struktur fordelt fagansvar. Lagene er basert på oppgavenes karakter og de ansattes kunnskap og erfaringer. Virksomheten har følgende primæroppgaver: Servicesenteret/med sentralbord og skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, Infoland, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler mm. Trykkeriet trykkerifunksjonen, layout og foto Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm og telefontolking Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument og posthåndtering m journalføring og postliste. Arkivtjenesten har fullelektronisk arkiv f.o.m.1.1. og bruker NOARK godkjent sak/arkivsystem: EDB sak og arkiv. Brukerstøtte, veiledning innen EDB sak og arkiv, opplæring av nye brukere i ESA programvare og rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Ekspedering av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere. Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre Porsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for Porsgrunn kommune) og ajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5. Kommunikasjon: Ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i kommunen. Omdømmebygging ved synliggjøring og profilering av tjenester og virksomheter. Kriseberedskap og krisehåndtering. Tjenestekatalogen: Oppfølging av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR og trossamfunn, fakturering av byggesaksgebyr og legeregninger. Barnehage: Opptak og plassfordeling via elektroniske søknader Transport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnegage Indre tjenester: Godtgjøringer til politikere, meldepliktige personaltjenester for flere andre virksomheter. Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m. Bevillinger: Skjenke salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltak Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbiler Samfunnssikkerhet og beredskap 2. Nøkkeltall for virksomheten Antall saker til politisk behandling Antall avholdte politiske møter med sekretær Antall bevillinger/skjenke, salg servering Antall saker i ESA Antall journalført post/ inn og ut Fremfinning saker ansatte og publikum Antall kopier trykket på trykkeriet sort/hvitt Antall fargekopier Antall IDkort Trykkeoppdrag/lag og foreninger Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt Bostøttesøknader TT kort Søknad om å disponere kommunale areal 40(23lag) (21 lag) * (17 lag)

11 / / (opphørt) / Brukertilfredshet med Servicesenteret Barnehagesøknader v/ hovedopptak Kommunale bostøttesøknader Tilskudd VAR Info Land Ledsagerbevis Kommune og skattekasse Tilskuddsbehandling/17.mai/Trossamfunn Fakturering Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev Tolketimer Skien kommune Tolketimer Porsgrunn kommune Tolketimer andre Medarbeidere Brukere 3. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorer Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Det er iverksatt full gjennomgang av BMS. Ny visjon er under utarbeidelse og det vil satses på økt åpenhet og medvirkning. 4. Personalsituasjonen 31,5 6,5 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 31, ,5 8,1 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Det jobbes med ressurssituasjonen i avdelingen. I har det vært en rekke vakanser som har resultert i overskudd på budsjettet. Krav om kutt tvinger frem ytterligere gjennomgang av ressurssituasjonen, og vil medføre reduksjon av hjemler i Innføring av nytt elektronisk saksbehandlingssystem samt sentralisering av postmottak vil kreve økt ressurstilgang til arkivtjenesten. Kommentarer til sykefraværet var preget av mye langtidsfravær. Tiltak er iverksatt, og dette vil føre til at sykefraværet vil fortsette å synke i Det vil fokuseres mer på nærværsfaktorer og trivsel i 2011, og det forventes at dette vil gi ytterligere effekt. 5. Økonomisk status Service og administrasjonsavdelingen Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift * *Virksomheten går i pluss etter budsjettåret. Dette skyldes hovedsakelig vakanser. 13 Forbruk i % 96,8

12 IKTavdelingen Virksomhetens leder: Terje Odden 1. Virksomhetens oppgaver IKTavdelingen skal yte tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes ITtekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner. 2. Nøkkeltall for virksomheten 1923/ / / / min Brukertilfredshet med tilgjengeligheten til IKTavdelingen Brukertilfredshet med avdelingens evne til å løse oppgaver 89% 89% 0% 11 11, ,8 12 8,6 Ant. innmeldte / løste oppdrag egne og innmeldte Ant. bestillinger IKTutstyr Ant. servere i administrasjonsnettet/elevnettet Ant. Pcer / tynne klienter i administrasjonsnettet Ant. Pcer i skolenettet Antall besøk på våre internettsider Antall sidevisninger på våre internettsider Gjennomsnittstid brukt på nettside pr besøkende Medarbeidere Brukere 3. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorer Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 2603/ min 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Ingen. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt har vært greit bemannet. Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet stammer i hovedsak fra langtidssykemeldinger fra få personer. 14

13 5. Økonomisk status IKTavdelingen Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Relativt grei kontroll på budsjett. 15 Forbruk i % 97,6

14 Kemnerkontoret Virksomhetens leder: Arnstein Abrahamsen 1. Virksomhetens oppgaver Skatteregnskap: Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap. Skatteavregning for de personlige/upersonlige skattyterne. Registrere lønns/trekkoppgaver og årsoppgaver. Skatteinnfordring: Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker. Arbeidsgiverkontroll: Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. Avstemme lønns/trekkoppgaver og årsoppgaver. 2. Nøkkeltall for virksomheten Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) Påleggstrekk (antall) Utleggsforretninger Konkursbegjæringer Antall bokettersyn hos arbeidsgivere Avdekkede beløp (1000 kr.) Brukere 3. Virksomhetens målekart Andel innbetalt av totalt utliknede skatter og avgifter Medarbeidere Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale % 99.0 % 99.5 % 99.0% 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Meget gode resultater på måleindikatorene, og medarbeiderundersøkelsen viser også at de ansatte trives og er fornøyd med arbeidsmiljøet. 4. Personalsituasjonen 16,0 7,0 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 16 15,0 7,8 15,0 2,0

15 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Bemanningssituasjonen er tilfredsstillende sett i forhold til de målkrav som kommer fra overordnet myndighet, men det er samtidig ingen tvil om at vi er meget sårbare ved lengre fravær eller vakanse. Kommentarer til sykefraværet Positiv utvikling, og det lave sykefraværet skyldes nedgang i langtidsfraværet. Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging. 5. Økonomisk status Kemnerkontoret Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av God økonomistyring er sammen med vakanse i to stillinger hovedårsakene til det positive resultatet ,3

16 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Virksomhetens leder: Margit Kiland 1. Virksomhetens oppgaver Bibliotekets oppgaver er hjemlet i Lov om folkebibliotek [jf. 1 i folkebibliotekloven]: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 2. Nøkkeltall for virksomheten , ,57 5,18 5, , , ,51 Kommer senere ,3 36,3 32,6 36,1 Samlet besøk bibliotekets hjemmesider / / / Virksomhetens målekart Årsbesøk Totalt utlån Utlån barn Besøk på hjemmeside; ekskl. roboter % 93% Samlet utlån Utlån per innbygger Porsgrunn Utlån per innbygger landsgjennomsnitt Utlån per årsverk Porsgrunn Barns andel av utlånte bøker Barns andel av utlån andre media (video/dvd, musikk, lydbøker m.m.) Antall arrangement og brukerorienteringer Herav arrangement for barn Besøk ved arrangement og brukerorienteringer Medarbeidere Brukere Samlet besøk/besøk pr. åpningsdag Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 18

17 Samfunn Innbyggertilfredshet med bibliotektilbudet Arrangement og brukerorientering 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt. Det totale utlånet ville vært langt høyere dersom ikke Stridsklev bibliotek var blitt lagt ned med halvt års virkning da nedgangen i årsbesøk skyldes nedleggelse av denne filialen. Antallet arrangement er gått noe ned, men til gjengjeld har vi hatt langt flere større og arbeidskrevende arrangement. 4. Personalsituasjonen. 14,9 9,1 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 14,9 5,0 12,9 3,6 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten spesielt. Som følge av nedleggelsen av Stridsklev filial er bemanninga redusert med 2 årsverk. Merknader til sykefraværet i virksomheten: Biblioteket har fokus på forpliktelsene som ligger i IAavtalen om oppfølging av sykemeldte. Sykefraværet er redusert med 1,4 % fra og ligger nå svært lavt. 5. Økonomisk status Porsgrunn bibliotek Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % , , , Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Nedleggelse av Stridsklev filial gjorde at biblioteket måtte omstille drifta og omplassere 3 ansatte. Budsjettsituasjonen har vært uforutsigbar, og av den grunn må resultatet sies å være svært godt. 19

18 Filmsenteret Charlie Virksomhetens leder: Jon Eidsbråten 1. Virksomhetens oppgaver: Virksomheten har som sin viktigste oppgave å gi et bredt og godt filmtilbud til Grenlands befolkning. 2. Nøkkeltall for virksomheten ,06 2, Antall kinoforestillinger Antall filmtitler Samlet kinobesøk Gjennomsnittlig besøk pr. person i kommunen Gjennomsnittlig besøk i hele landet Gjennomsnittlig besøk pr. dag Antall Norgespremierer Medarbeidere Brukere 3. Virksomhetens målekart ,27 2, ,34 2, Innbyggertilfredshet med kinotilbudet ,8 71% 71% 100 Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Vi har et stort tilfreds publikum der ute og medarbeidere som i hovedsak trives 4. Personalsituasjonen 7,1 3,2 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 7,1 1,1 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Stabilt og funksjonsdyktig. Økningen i personer skyldes overtakelse av kioskdriften i egen regi. Kommentarer til sykefraværet Meget tilfredsstillende tilstedeværelse 20 8,3 1,4

19 5. Økonomisk status Filmsentret Charlie Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % , , Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. var et relativt dårlig år for kino Norge. Kinobesøket sank betraktelig over hele landet. Problemene ble noe forsterket hos oss, da vi ikke kunne vise digitale filmer, noe Skien kunne. Med bakgrunn i dette er vi fornøyd med resultatet. Egen drift av kinokiosken ga ca kr mer i kassen enn året før. 21

20 Kultur, idrett og fritid Virksomhetens leder: Tore Dvergastein /Jørgen Olsvoll (kst ) 1. Virksomhetens oppgaver Hovedoppgaver: Kulturkontoret i Porsgrunn kommune skal gjennom sin virksomhet stimulere, legge til rette og medvirke til å skape et bredt spekter av kulturopplevelser for byens innbyggere. Kulturkontoret skal bidra med faglig og arrangementsteknisk kompetanse, samt økonomiske bidrag etter kvalitative vurderinger. Disse skal ta hensyn til gjeldende politiske prioriteringer og føringer i kommunen, samt være forankret i langsiktige strategier og planer, både lokale, regionale og nasjonale. Kulturavdelingen Fagleder frid Hålimoen Hovedoppgaver: Friluftsliv Mule Varde Kulturvern/Museer Kreativ byutvikling Kunst og kulturformidling Utsmykking Arrangementer Tilrettelagte kulturaktiviteter inkl. Sansesenteret Frivillige organisasjoner Kulturhus Østre Brygge Kultur for eldre Idrettsavdelingen Fagleder Jørgen Olsvoll Hovedoppgaver: Idrettspolitikk Frisklivsenteret Drift av svømmehallene Idrettshallene Uteanleggene Frivillige lag/org. Idrett Campus Kjølnes Fritidsavdelingen Fagleder Rune Evensen Hovedoppgaver: Gamle Posten Kulturhus Brevik kulturhus Lundedalen fritidssenter Stridsklev fritidssenter Vestsiden oppvekstsenter Mule Varde, uteanlegget SLT VOKT Skateanlegg Rockefabrikken 2. Nøkkeltall for virksomheten Kommunale driftstilskudd lag og for. (i 1000 kr.) Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd Antall utleietimer Sansesenteret Besøkstall ved publikumsbading i hallene Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker Antall idretts og svømmehaller, friidrettsanlegg, fotballbaner Åpningsdager Gamle Posten Kulturhus Arrangementer, møter kveld og helg Arrangementer møter, forestillinger dagtid Åpningsdager Lundedalen Fritidssenter Snitt besøk pr. åpningskveld Åpningsdager Stridsklev Fritidssenter Snitt besøk pr. åpningskveld ) ) ) 1) Registrering av brukstimer i stedet for antall utleier f o m. 2) I tillegg til ordinær aktivitet på Gamle Posten kommer aktiviteten på Rockefabrikken. Rundt 180 ungdom får undervisning i rytmisk musikk og rundt 15 band øver fast på Rockefabrikken. 3) Tallene for Lundedalen Fritidssenter viser et stabilt besøk. Skolens bruk av senteret til spesialundervisning og skoleaktivitet på dagtid, barneskolediskoteker, samt utleie til lag og foreninger kommer i tillegg til de registrerte besøkstall. Bruk av skateanlegget på Lundedalen er heller ikke registrert som besøk. 22

21 Samfunn Medarbeidere Brukere 3. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorer Brukertilfredshet med svømmehallene 4,2 Besøk i svømmehallene % 100 % 100 % 100 % Innbyggertilfredshet med kulturtilbudet Innbyggertilfredshet med tilbudet til barn og unge 4.1 Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Fokusområdet brukere Virksomheten har her valgt å bruke en kvantitativ indikator i form av antall besøk og antall besøk i forhold til full belegg. Som tabellen viser er resultatet bedre en godt nok, men lavere enn målet i form av ønsket. Fokusområde medarbeidere en viser en nedgang fra til, men har de to siste årene hatt et resultat som er identisk med målet. et på 4,5 er opprettholdt i målekartet for Medarbeiderne sin tilfredshet med åpenhet og medvirkning viser et resultat som er laver enn målet på 4,5. Følgende tiltak er lagt inn i utviklingsplanen for 2011: Ønsker å forbedre dette ved følgene målsetting og tiltak: Fokus på demokratiske prosesser, forankring og informasjon gjennom fagsamlinger og i prosess med større prosjekter som gjelder hele KIF. Utvikle rutiner for fokus på og informasjon om politiske prosesser, lokalt og nasjonalt. Fokusområdet samfunn Innbyggerundersøkelsen viser at byens borgere er godt fornøyde med Kulturtilbudet i alt. En tilbakemelding som bekrefter at de ressursene vi har til disposisjon i stor grad forvaltes i tråd med innbyggerne sine ønsker og behov. Tilfredsheten med tilbudet til barn og unge omfatter spørsmål i forhold flere av kommunens tjenester for målgruppen enn de virksomheten har ansvaret for. Det blir derfor vanskelig å bruke dette som en vurdering av de tjenester som ytes av virksomheten i forhold til målgruppen. 4. Personalsituasjonen 28,7 4,9 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent (se på tallene) 30,5 7,1 29,0 4,6 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Som en del av effektiviserings og omstillingstiltakene i ble det i kulturavdelingen redusert med 1,0 årsverk innenfor fagområdet tilrettelagte kulturaktiviteter. 23

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9 Utviklingsavdelingen...11 Serviceavdelingen...14

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 3 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal- og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 8 Service- og administrasjonsavdelingen... 10 IKT-avdelingen... 13 Kemnerkontoret...

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN,

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2010 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2010 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 9 3. Likestilling

Detaljer

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2009 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2009.................................... 2 2. Resultater og økonomisk utvikling......................................

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2011 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Veggli skolen 24

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2009 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Skolene 23 Barnehagene

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..26 Helse- og velferd... 48 Plan- og utvikling

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06 Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial 2013 Verdal 09.10.13 11.01.06 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd....

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2009 gir et bilde av en kommune preget av dynamisk utvikling, høy kvalitet og solide resultater både når det

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2013 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2013 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Den økonomiske utviklingen i 2013....................................

Detaljer