Å R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 10"

Transkript

1 3

2 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen Service og administrasjonsavdelingen IKTavdelingen Kemnerkontoret RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Filmsenteret Charlie Kultur, idrett og fritid Brattås barnehage Frednes barnehage Hovenga og Radehuset barnehage Lundelia barnehage Lyngveien barnehage Vallermyrene barnehage Flåtten barnehage Skrukkerød barnehage PPtjenester Bergsbygda skole Borge skole Brattås skole Brevik oppvekstsenter Grønli skole Heistad skole Hovet skole Klevstrand skole Langangen skole Myrene skole Stridsklev skole Tveten virksomhet Vestsiden oppvekstsenter Heistad ungdomsskole Kjølnes ungdomsskole Stridsklev ungdomsskole Tveten ungdomsskole Porsgrunn kommunale kulturskole Porsgrunn Voksenopplæringssenter Klokkerholmen m.v Saturnvegen barne og ungdomssenter Barnevern RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG Tjenestekontoret Familiehelsetjenester Legetjenester og miljørettet helsevern Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

3 NAV Porsgrunn Frednes sykehjem Doktorløkka St.Hansåsen sykehjem Brevik sykehjem Mule sykehjem Helse og aktivitetssentrene Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Stridsklev Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Brevik Hjemmetjenesten Herøya Miljøarbeidertjenesten Borgehaven bo og rehabiliteringssenter RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Byutvikling Brann og feiervesenet GeoData Bygge og eiendomsavdelingen Byggdrift Renhold Kommunalteknikk

4 RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personal og organisasjonsutvikling Virksomhetens leder: Inger Engen (t.o.m. 30. juni ) Tore Nygaard (konst ) Hildegunn Sørbø (fra 23. august ) Denne årsmeldingen representerer en blanding av oppgaver og resultater fra tidligere Personalavdeling og Utviklingsavdeling samt Personal og organisasjonsutvikling (fra 1/910) 1. Virksomhetens hovedoppgaver Personal og organisasjonsutvikling ledes av Personal og organisasjonssjef. Alle medarbeiderne rapporterer direkte til Personal og organisasjonssjefen. HMS Ansvar for utvikling og vedlikehold av overordnet HMSsystem for Porsgrunn kommune Opplæring og veiledning i HMSarbeid i virksomhetene inkl. bistand til virksomhetene i arbeidsmiljøprosesser og konflikthåndtering Oppfølging av tiltaksplan for sykefraværsarbeide Opplæring i nærværsarbeide og bistå virksomhetene i oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Samarbeide med NAV, Ibedrift og andre eksterne samarbeidspartnere Bistå i AKANarbeid Ansvar for samarbeid og oppfølging av avtalen med bedriftshelsetjenesten Sekretariat for HovedAMU og AKAN Friskvernstiltak for ansatte Personaladministrasjon og utvikling Rådgivning og opplæring innenfor personalområdet i henhold til lov og avtaleverk Utvikling, effektivisering av rutiner gjennom utnyttelse av personaldataverktøyet og andre databaserte forsystemer (Capitech) Utarbeidelse og revisjon av personalpolitiske dokumenter Lokale lønnsforhandlinger Veiledning i f.t. pensjon (KLP og STP) Søke/følge opp i f.t. foreldrepenger Informasjon på Ansattportalen og internett Forvalte hytteklubb og hytter Omstillingsutvalget og stillingsannonsering Lærlingeordningen Vikartjeneste for skole og barnehager Organisasjonsutvikling Ta initiativ og bidra til å utarbeide og utforme kommunens overordnede planer/ styringsverktøy Ta initiativ og bidra til tverrfaglige prosjekter eller utviklingsarbeid i kommuneorganisasjonen (Utviklingsprogram ). Helhetlig kvalitetsarbeid og kvalitetsplan Produksjon av kommunens overordnede styrings og rapporteringsdokumenter Drift og utvikling av kvalitetssystemet KSS Gi direkte virksomhetsstøtte og arbeide aktivt sammen med ulike virksomheter for å utvikle og øke kvaliteten på kommunale tjenester. Bistå i intern og ekstern saksbehandling, utredning og høringer. Kurs/opplæring innen lederopplæring, grunnskole, helse og omsorg. Pedagogisk veiledning 6

5 Visjon: "Sammen med folk i utvikling" Overordnede mål for avdelingens bedriftskultur Vi skal være en avdeling som: preges av lagånd og som samarbeider på tvers av fagområdene har respekt og forståelse for hverandres oppgaver har et inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi gleder oss til å gå på jobb hver dag har fokus på kompetanseutvikling Overordnede mål for avdelingens leveranser til Porsgrunn kommune Vi skal: være en avdeling med fokus på utvikling og kvalitet være en avdeling som gir relevant og faglig støtte veilede virksomhetene til å bli mer selvstendige på personal og organisasjonsutvikling bidra til å heve kompetansen i kommunen sette fokus på samarbeid på tvers gjennom arbeidet i Felles arena 2. Nøkkeltall for virksomheten HMS Veiledningsmøter (dialogmøter (1 og 2) samt annen rådgivning Opplæring/kurs Antall AKANmøter Antall deltakere SOLA deltakelse av kommunalt ansatte Aktivitetstilbud til ansatte Aerobic 2 dager/uke Bruk av svømmehallen på Kjølnes/Stridsklev Svingkurs på Gamle Posten Kostholdskurs Meditasjonskurs (2 kurs) Grunnkurs i golf (Grønt kort) Personalområdet Antall averterte stillinger ekstern utlysning intern utlysing Antall protokoller ved lokale forhandlinger *) I tillegg er ca. 50 stillinger brukt i omstillingssammenheng Lærlingordningen Antall lærlinger* Antall beståtte fagbrev Antall lærekandidater Antall avbrudd (midlertidige) Antall kontrakter som har gått til heving (avsluttet uten fagprøve) * Antall lærlinger pr Økningen i er i helsearbeiderfaget. 7

6 Vikartjenesten Brukertilfredshet med tjenestetilbud på virksomhetsnivå Brukertilfredshet med medvirkning på virksomhetsnivå Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning *) 100 % Antall formidlet vikarer / skoler Antall formidlet vikarer /barnehager Antall formidlet vikarer /SFO Bestilte oppdrag totalt *Uløste oppdrag totalt Formidlete oppdrag totalt * Mengden av uløste oppdrag, nå synliggjort i egen kolonne. Kurs/kompetansetilbud Antall arrangerte kurs/kompetansetilbud Antall påmeldte kurs/kompetansetilbud Saker til ulike utvalg Antall saker Ungdomsutvalget Antall saker Klagenemda Medarbeidere Brukere 3. Virksomhetens målekart. Tilbud om medarbeidersamtale *) Avdelingen ble først etablert 1/910. På bakgrunn av dette ble det enighet i VAMU om at virksomhetsleder først gjennomfører medarbeidersamtaler med alle våren Det ble imidlertid gjennomført en rekke medarbeidersamtaler på de gamle avdelingene før 1/ Kommentarer til virksomhetens målekart generelt 4. Personalsituasjonen Faste stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr HMS inkl HVO Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Herav: Personal og organisasjonsutvikling Frikjøpte tillitsvalgte, sekretær Sektorfaglig støtte ***) Sykefravær i prosent. *) *) **) 4,70 4, ,35 21,15 24,75 16,20 5,15 15,90 5,25 8,4 5,4 15,5 5,25 4 5,2 *) Personalavdelingen **) Personal og organisasjonsutvikling ***) Beregning basert på sykefravær for Personalavdelingen fram tom. 31/8. Personal og organisasjonsutvikling fom. 1/9 8

7 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Som følge av OU10 ble Personal og organisasjonsutvikling etablert 1/910. Avdelingen består i hovedsak av medarbeidere fra tidligere Personalavdelingen (eksklusiv lønnsmedarbeidere) og Utviklingsavdelingen (eksklusiv overordnet plan og beredskap). Kommentarer til sykefraværet Det har vært tett oppfølging av sykefraværet i avdelingen og det har vært arbeidet systematisk med tilrettelegging og forebygging av sykefravær. 5. Økonomisk status Personal og organisasjonsutvikling Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift Utviklingsavdelingen Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift Forbruk i % 101,5 Forbruk i % 103,2 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Som følge av OU10 ble Personal og organisasjonsutvikling etablert 1/910. Sammenslåingen og flytting av personell og budsjettposter fra ulike avdelinger har gjort budsjettoppfølgingen komplisert. Det har oppstått et underskudd på Personal og organisasjonsutvikling på ,, som i hovedsak skyltes en budsjettert forventning om altfor store inntekter knyttet til refusjon av sykefravær, spesielt i forhold til lærlinger og tillitsvalgte. Dette misforholdet er rettet opp i 2011 budsjettet. 9

8 Økonomiavdelingen Virksomhetens leder: Hans Jakob Solheim 1. Virksomhetens oppgaver Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket Keops og dessuten for Porsgrunn Kirkelig Fellesråd og boligstiftelsen. Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær. Fakturering og innfordring av kommunale krav. Være støtteapparat vedr. økonomistyring for rådmannen og kommunens virksomheter. Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning. Ansvar for kommunens finans og låneforvaltning. Økonomiavdelingen har dessuten et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoser for kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA rapportering og analyse av KOSTRA data 2. Nøkkeltall for virksomheten Antall utsendte fakturaer Bilag vedr. innfordring Øvrige regnskapsbilag, antall i kommuneregnskapet Regnskapsbilag % andel manuelt registrert Antall lønnsoppgaver Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000kroner) Antall utlønninger pr måned januar hvert år Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000kr) Medarbeidere Brukere 3. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorer Virksomhetslederes tilfredshet med avdelingens tjenester 4,5 Brukertilfredshet med informasjon og veiledning Brukertilfredshet med avdelingens tjenester 93% Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i. Det er litt for lav score på medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning. Vi har grunn til å anta at den gjennomførte omorganiseringen vil bidra til høyere score her i Personalsituasjonen 16,0 6,7 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 10 16,0 5,6 22,0 5,7

9 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Økningen i antall stillingshjemler skyldes overføring av seks hele stillinger fra tidigere personalavdelingen i forbindelse med at økonomiavdelingen høsten fikk ansvar for arbeidsområdet lønn og sykefravær. Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet er relativt lavt og kan sees som resultat av målrettet nærværsarbeid. Og om lag 1/3 av det relativt lave fraværet kan relateres til at en har hatt langtidsfravær i. 5. Økonomisk status Økonomiavdelingen Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % Sum utgifter ,5 Sum inntekter , ,0 Nettoutgift 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. De økte utgiftene fra til 10 har sin årsak i omorganiseringen nevnt ovenfor som innebærer både økte lønnsutgifter for 6 årsverk samt at budsjettansvaret for lønns og personalsystemet også er overført til økonomiavdelingen. Resultatet i er slik det normalt bør forventes av en økonomiavdeling som budsjettert. 11

10 Service og administrasjonsavdelingen Virksomhetens leder: Bergljot Ree Hognestad (fram til 1. oktober)/ Merete Halvorsen (konst oktober) / Stian Stiansen (fra 1. november) 1. Virksomhetens oppgaver Virksomheten arbeider etter en lagbasert organisasjonsmodell med utstrakt myndiggjøring og delegert ansvar og har på tvers av gammel struktur fordelt fagansvar. Lagene er basert på oppgavenes karakter og de ansattes kunnskap og erfaringer. Virksomheten har følgende primæroppgaver: Servicesenteret/med sentralbord og skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, Infoland, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler mm. Trykkeriet trykkerifunksjonen, layout og foto Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm og telefontolking Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument og posthåndtering m journalføring og postliste. Arkivtjenesten har fullelektronisk arkiv f.o.m.1.1. og bruker NOARK godkjent sak/arkivsystem: EDB sak og arkiv. Brukerstøtte, veiledning innen EDB sak og arkiv, opplæring av nye brukere i ESA programvare og rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Ekspedering av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere. Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre Porsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for Porsgrunn kommune) og ajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5. Kommunikasjon: Ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i kommunen. Omdømmebygging ved synliggjøring og profilering av tjenester og virksomheter. Kriseberedskap og krisehåndtering. Tjenestekatalogen: Oppfølging av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR og trossamfunn, fakturering av byggesaksgebyr og legeregninger. Barnehage: Opptak og plassfordeling via elektroniske søknader Transport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnegage Indre tjenester: Godtgjøringer til politikere, meldepliktige personaltjenester for flere andre virksomheter. Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m. Bevillinger: Skjenke salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltak Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbiler Samfunnssikkerhet og beredskap 2. Nøkkeltall for virksomheten Antall saker til politisk behandling Antall avholdte politiske møter med sekretær Antall bevillinger/skjenke, salg servering Antall saker i ESA Antall journalført post/ inn og ut Fremfinning saker ansatte og publikum Antall kopier trykket på trykkeriet sort/hvitt Antall fargekopier Antall IDkort Trykkeoppdrag/lag og foreninger Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt Bostøttesøknader TT kort Søknad om å disponere kommunale areal 40(23lag) (21 lag) * (17 lag)

11 / / (opphørt) / Brukertilfredshet med Servicesenteret Barnehagesøknader v/ hovedopptak Kommunale bostøttesøknader Tilskudd VAR Info Land Ledsagerbevis Kommune og skattekasse Tilskuddsbehandling/17.mai/Trossamfunn Fakturering Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev Tolketimer Skien kommune Tolketimer Porsgrunn kommune Tolketimer andre Medarbeidere Brukere 3. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorer Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Det er iverksatt full gjennomgang av BMS. Ny visjon er under utarbeidelse og det vil satses på økt åpenhet og medvirkning. 4. Personalsituasjonen 31,5 6,5 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 31, ,5 8,1 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Det jobbes med ressurssituasjonen i avdelingen. I har det vært en rekke vakanser som har resultert i overskudd på budsjettet. Krav om kutt tvinger frem ytterligere gjennomgang av ressurssituasjonen, og vil medføre reduksjon av hjemler i Innføring av nytt elektronisk saksbehandlingssystem samt sentralisering av postmottak vil kreve økt ressurstilgang til arkivtjenesten. Kommentarer til sykefraværet var preget av mye langtidsfravær. Tiltak er iverksatt, og dette vil føre til at sykefraværet vil fortsette å synke i Det vil fokuseres mer på nærværsfaktorer og trivsel i 2011, og det forventes at dette vil gi ytterligere effekt. 5. Økonomisk status Service og administrasjonsavdelingen Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift * *Virksomheten går i pluss etter budsjettåret. Dette skyldes hovedsakelig vakanser. 13 Forbruk i % 96,8

12 IKTavdelingen Virksomhetens leder: Terje Odden 1. Virksomhetens oppgaver IKTavdelingen skal yte tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes ITtekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner. 2. Nøkkeltall for virksomheten 1923/ / / / min Brukertilfredshet med tilgjengeligheten til IKTavdelingen Brukertilfredshet med avdelingens evne til å løse oppgaver 89% 89% 0% 11 11, ,8 12 8,6 Ant. innmeldte / løste oppdrag egne og innmeldte Ant. bestillinger IKTutstyr Ant. servere i administrasjonsnettet/elevnettet Ant. Pcer / tynne klienter i administrasjonsnettet Ant. Pcer i skolenettet Antall besøk på våre internettsider Antall sidevisninger på våre internettsider Gjennomsnittstid brukt på nettside pr besøkende Medarbeidere Brukere 3. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorer Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 2603/ min 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Ingen. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt har vært greit bemannet. Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet stammer i hovedsak fra langtidssykemeldinger fra få personer. 14

13 5. Økonomisk status IKTavdelingen Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Relativt grei kontroll på budsjett. 15 Forbruk i % 97,6

14 Kemnerkontoret Virksomhetens leder: Arnstein Abrahamsen 1. Virksomhetens oppgaver Skatteregnskap: Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap. Skatteavregning for de personlige/upersonlige skattyterne. Registrere lønns/trekkoppgaver og årsoppgaver. Skatteinnfordring: Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker. Arbeidsgiverkontroll: Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. Avstemme lønns/trekkoppgaver og årsoppgaver. 2. Nøkkeltall for virksomheten Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) Påleggstrekk (antall) Utleggsforretninger Konkursbegjæringer Antall bokettersyn hos arbeidsgivere Avdekkede beløp (1000 kr.) Brukere 3. Virksomhetens målekart Andel innbetalt av totalt utliknede skatter og avgifter Medarbeidere Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale % 99.0 % 99.5 % 99.0% 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Meget gode resultater på måleindikatorene, og medarbeiderundersøkelsen viser også at de ansatte trives og er fornøyd med arbeidsmiljøet. 4. Personalsituasjonen 16,0 7,0 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 16 15,0 7,8 15,0 2,0

15 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Bemanningssituasjonen er tilfredsstillende sett i forhold til de målkrav som kommer fra overordnet myndighet, men det er samtidig ingen tvil om at vi er meget sårbare ved lengre fravær eller vakanse. Kommentarer til sykefraværet Positiv utvikling, og det lave sykefraværet skyldes nedgang i langtidsfraværet. Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging. 5. Økonomisk status Kemnerkontoret Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av God økonomistyring er sammen med vakanse i to stillinger hovedårsakene til det positive resultatet ,3

16 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Virksomhetens leder: Margit Kiland 1. Virksomhetens oppgaver Bibliotekets oppgaver er hjemlet i Lov om folkebibliotek [jf. 1 i folkebibliotekloven]: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 2. Nøkkeltall for virksomheten , ,57 5,18 5, , , ,51 Kommer senere ,3 36,3 32,6 36,1 Samlet besøk bibliotekets hjemmesider / / / Virksomhetens målekart Årsbesøk Totalt utlån Utlån barn Besøk på hjemmeside; ekskl. roboter % 93% Samlet utlån Utlån per innbygger Porsgrunn Utlån per innbygger landsgjennomsnitt Utlån per årsverk Porsgrunn Barns andel av utlånte bøker Barns andel av utlån andre media (video/dvd, musikk, lydbøker m.m.) Antall arrangement og brukerorienteringer Herav arrangement for barn Besøk ved arrangement og brukerorienteringer Medarbeidere Brukere Samlet besøk/besøk pr. åpningsdag Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 18

17 Samfunn Innbyggertilfredshet med bibliotektilbudet Arrangement og brukerorientering 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt. Det totale utlånet ville vært langt høyere dersom ikke Stridsklev bibliotek var blitt lagt ned med halvt års virkning da nedgangen i årsbesøk skyldes nedleggelse av denne filialen. Antallet arrangement er gått noe ned, men til gjengjeld har vi hatt langt flere større og arbeidskrevende arrangement. 4. Personalsituasjonen. 14,9 9,1 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 14,9 5,0 12,9 3,6 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten spesielt. Som følge av nedleggelsen av Stridsklev filial er bemanninga redusert med 2 årsverk. Merknader til sykefraværet i virksomheten: Biblioteket har fokus på forpliktelsene som ligger i IAavtalen om oppfølging av sykemeldte. Sykefraværet er redusert med 1,4 % fra og ligger nå svært lavt. 5. Økonomisk status Porsgrunn bibliotek Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % , , , Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Nedleggelse av Stridsklev filial gjorde at biblioteket måtte omstille drifta og omplassere 3 ansatte. Budsjettsituasjonen har vært uforutsigbar, og av den grunn må resultatet sies å være svært godt. 19

18 Filmsenteret Charlie Virksomhetens leder: Jon Eidsbråten 1. Virksomhetens oppgaver: Virksomheten har som sin viktigste oppgave å gi et bredt og godt filmtilbud til Grenlands befolkning. 2. Nøkkeltall for virksomheten ,06 2, Antall kinoforestillinger Antall filmtitler Samlet kinobesøk Gjennomsnittlig besøk pr. person i kommunen Gjennomsnittlig besøk i hele landet Gjennomsnittlig besøk pr. dag Antall Norgespremierer Medarbeidere Brukere 3. Virksomhetens målekart ,27 2, ,34 2, Innbyggertilfredshet med kinotilbudet ,8 71% 71% 100 Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Vi har et stort tilfreds publikum der ute og medarbeidere som i hovedsak trives 4. Personalsituasjonen 7,1 3,2 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 7,1 1,1 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Stabilt og funksjonsdyktig. Økningen i personer skyldes overtakelse av kioskdriften i egen regi. Kommentarer til sykefraværet Meget tilfredsstillende tilstedeværelse 20 8,3 1,4

19 5. Økonomisk status Filmsentret Charlie Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % , , Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. var et relativt dårlig år for kino Norge. Kinobesøket sank betraktelig over hele landet. Problemene ble noe forsterket hos oss, da vi ikke kunne vise digitale filmer, noe Skien kunne. Med bakgrunn i dette er vi fornøyd med resultatet. Egen drift av kinokiosken ga ca kr mer i kassen enn året før. 21

20 Kultur, idrett og fritid Virksomhetens leder: Tore Dvergastein /Jørgen Olsvoll (kst ) 1. Virksomhetens oppgaver Hovedoppgaver: Kulturkontoret i Porsgrunn kommune skal gjennom sin virksomhet stimulere, legge til rette og medvirke til å skape et bredt spekter av kulturopplevelser for byens innbyggere. Kulturkontoret skal bidra med faglig og arrangementsteknisk kompetanse, samt økonomiske bidrag etter kvalitative vurderinger. Disse skal ta hensyn til gjeldende politiske prioriteringer og føringer i kommunen, samt være forankret i langsiktige strategier og planer, både lokale, regionale og nasjonale. Kulturavdelingen Fagleder frid Hålimoen Hovedoppgaver: Friluftsliv Mule Varde Kulturvern/Museer Kreativ byutvikling Kunst og kulturformidling Utsmykking Arrangementer Tilrettelagte kulturaktiviteter inkl. Sansesenteret Frivillige organisasjoner Kulturhus Østre Brygge Kultur for eldre Idrettsavdelingen Fagleder Jørgen Olsvoll Hovedoppgaver: Idrettspolitikk Frisklivsenteret Drift av svømmehallene Idrettshallene Uteanleggene Frivillige lag/org. Idrett Campus Kjølnes Fritidsavdelingen Fagleder Rune Evensen Hovedoppgaver: Gamle Posten Kulturhus Brevik kulturhus Lundedalen fritidssenter Stridsklev fritidssenter Vestsiden oppvekstsenter Mule Varde, uteanlegget SLT VOKT Skateanlegg Rockefabrikken 2. Nøkkeltall for virksomheten Kommunale driftstilskudd lag og for. (i 1000 kr.) Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd Antall utleietimer Sansesenteret Besøkstall ved publikumsbading i hallene Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker Antall idretts og svømmehaller, friidrettsanlegg, fotballbaner Åpningsdager Gamle Posten Kulturhus Arrangementer, møter kveld og helg Arrangementer møter, forestillinger dagtid Åpningsdager Lundedalen Fritidssenter Snitt besøk pr. åpningskveld Åpningsdager Stridsklev Fritidssenter Snitt besøk pr. åpningskveld ) ) ) 1) Registrering av brukstimer i stedet for antall utleier f o m. 2) I tillegg til ordinær aktivitet på Gamle Posten kommer aktiviteten på Rockefabrikken. Rundt 180 ungdom får undervisning i rytmisk musikk og rundt 15 band øver fast på Rockefabrikken. 3) Tallene for Lundedalen Fritidssenter viser et stabilt besøk. Skolens bruk av senteret til spesialundervisning og skoleaktivitet på dagtid, barneskolediskoteker, samt utleie til lag og foreninger kommer i tillegg til de registrerte besøkstall. Bruk av skateanlegget på Lundedalen er heller ikke registrert som besøk. 22

21 Samfunn Medarbeidere Brukere 3. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorer Brukertilfredshet med svømmehallene 4,2 Besøk i svømmehallene % 100 % 100 % 100 % Innbyggertilfredshet med kulturtilbudet Innbyggertilfredshet med tilbudet til barn og unge 4.1 Status på eget HMSsystem med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Fokusområdet brukere Virksomheten har her valgt å bruke en kvantitativ indikator i form av antall besøk og antall besøk i forhold til full belegg. Som tabellen viser er resultatet bedre en godt nok, men lavere enn målet i form av ønsket. Fokusområde medarbeidere en viser en nedgang fra til, men har de to siste årene hatt et resultat som er identisk med målet. et på 4,5 er opprettholdt i målekartet for Medarbeiderne sin tilfredshet med åpenhet og medvirkning viser et resultat som er laver enn målet på 4,5. Følgende tiltak er lagt inn i utviklingsplanen for 2011: Ønsker å forbedre dette ved følgene målsetting og tiltak: Fokus på demokratiske prosesser, forankring og informasjon gjennom fagsamlinger og i prosess med større prosjekter som gjelder hele KIF. Utvikle rutiner for fokus på og informasjon om politiske prosesser, lokalt og nasjonalt. Fokusområdet samfunn Innbyggerundersøkelsen viser at byens borgere er godt fornøyde med Kulturtilbudet i alt. En tilbakemelding som bekrefter at de ressursene vi har til disposisjon i stor grad forvaltes i tråd med innbyggerne sine ønsker og behov. Tilfredsheten med tilbudet til barn og unge omfatter spørsmål i forhold flere av kommunens tjenester for målgruppen enn de virksomheten har ansvaret for. Det blir derfor vanskelig å bruke dette som en vurdering av de tjenester som ytes av virksomheten i forhold til målgruppen. 4. Personalsituasjonen 28,7 4,9 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent (se på tallene) 30,5 7,1 29,0 4,6 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Som en del av effektiviserings og omstillingstiltakene i ble det i kulturavdelingen redusert med 1,0 årsverk innenfor fagområdet tilrettelagte kulturaktiviteter. 23

Årsberetning 2011. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2011. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personal- og organisasjonsutvikling...5 Økonomiavdelingen...7 Service- og administrasjonsavdelingen...9

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3020-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo HMS-RAPPORT FRA VIRKSOMHETENE 3. KVARTAL 2011 Forslag til vedtak:

Detaljer

Årsberetning 2013. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2013. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2013 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen...

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 3 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal- og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 8 Service- og administrasjonsavdelingen... 10 IKT-avdelingen... 13 Kemnerkontoret...

Detaljer

Årsberetning 2014. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2014. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2014 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen...

Detaljer

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9 Utviklingsavdelingen...11 Serviceavdelingen...14

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008. Årsberetning 2008. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008. Årsberetning 2008. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN,

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/9-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.01.2014 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte Dato: Tirsdag 14.01.2014 Tid: Kl 0900-1600 Sted: Rådhuset, Møterom 3.

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Årsberetning Virksomhetenes årsrapporter. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning Virksomhetenes årsrapporter. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2015 Virksomhetenes årsrapporter Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 4 HR-avdelingen... 4 Økonomiavdelingen... 7 Serviceavdelingen... 9 IKT - avdelingen...

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Skolestruktur i Porsgrunn. Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet.

Skolestruktur i Porsgrunn. Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet. Skolestruktur i Porsgrunn Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet. Bystyrets vedtak 11.12.2008 Det foretas en gjennomgang av skolestrukturen med formål å

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Headlines Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon Organisering og ledelse Tjenestebredde Økonomi

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Om kvalitetskriterier for PP-tjenesten Fire kvalitetskriterier Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2016 Side 1 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2016 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsrapport «Mosvik barnehage og skole»

Årsrapport «Mosvik barnehage og skole» Årsrapport 2013 «Mosvik barnehage og skole» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Mosvik barnehage og skole Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår

Detaljer

Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011. Kommunestyret 10. mai 2012

Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011. Kommunestyret 10. mai 2012 Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011 Kommunestyret 10. mai 2012 1 Hvor mange hjemler har vi totalt, og hva betyr opprydding i hjemmelsregisteret? Økning på 15 årsverk fra 2010 til 2011 7 årsverk

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Barnehagesektoren i

Barnehagesektoren i Barnehagesektoren i 2017 2020 Rammeområde 3 Barnehage Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Rammeområde 3 Barnehage... 2 1.1 Nasjonale og lokale mål... 2 1.2 Status... 2 1.3

Detaljer

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Gjennomgående målekart Unikt målekart Oppvekst Unikt målekart Helse og omsorg Unikt målekart Kultur, frivillighet og fritid Unikt målekart Teknikk og miljø Unikt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 170/12 Til saknr.: 177/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon Egil Johansen, Rådmann i Porsgrunn kommune Kirsti Torbjørnson, Fagansvarlig forvaltningsrevisor i Telemark kommunerevisjon IKS Nøkkeltall: 34 379 innbyggere Positiv

Detaljer

Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn

Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn Rådmannen sender med dette alternative skolestrukturer for Porsgrunn ut på høring. Høringen gjelder dette høringsbrevet og rapport av 25.05.2009 fra Agderforskning.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47%

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47% Brukerundersøkelser pr. april 008 Tre målgrupper: - pårørende til beboere i institusjon - foreldre/foresatte til barn i barnehage - hjelpeverger til funksjonshemmede beboere i botjenesten Resultat svarprosent:

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR FRYDENHAUG ----------------------------- BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse Barnehagens visjon... 3 Konklusjon... 4 De viktigste tiltakene i 2014 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab Balansert målstyring Edith Høgmoen Henie Onstad Seniorsenter og bo og rehab Vi utvikler og får til det vi vil med engasjement, fleksibilitet og humor Består av: Bolig med service (Omsorgsboliger) 0 boliger

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr SFO Thomas

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Delrapport 2 Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Drift av PP-tjeneste i egen kommune

Delrapport 2 Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Drift av PP-tjeneste i egen kommune Delrapport 2 Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra 2018. Drift av PP-tjeneste i egen kommune LIERNE DEN 12. APRIL 2017 PATRIK LUNDGREN, SEKRETÆR UTVALGET Innholdsfortegnelse Bakgrunn/Oppgave...

Detaljer

Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009

Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009 Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009 SAMFUNN Mål Suksessfaktor Mål for Virksomhetsområde politisk nivå Mål for virksomhetsområde administrativt Befolkningsvekst Et attraktivt

Detaljer