Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn"

Transkript

1 Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn

2 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9 Utviklingsavdelingen...11 Serviceavdelingen...14 IKT-avdelingen...16 Kemnerkontoret...17 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR...19 Porsgrunn bibliotek...19 Filmsenteret Charlie...21 Kultur, idrett og fritid...22 Brattås barnehage...26 Frednes barnehage...28 Hovenga og Radehuset barnehage...30 Lundelia barnehage...32 Lyngveien barnehage...34 Vallermyrene barnehage...35 Flåtten barnehage...36 Skrukkerød barnehage...38 PP-tjenester...40 Bergsbygda skole...43 Borge skole...45 Brattås skole...47 Brevik oppvekstsenter...49 Grønli skole...51 Heistad skole...53 Hovet skole...55 Klevstrand skole...56 Langangen skole...58 Myrene skole...60 Stridsklev skole...62 Tveten virksomhet...64 Vestsiden oppvekstsenter...66 Heistad ungdomsskole...68 Kjølnes ungdomsskole...70 Stridsklev ungdomsskole...72 Tveten ungdomsskole...75 Porsgrunn kommunale kulturskole...77 Porsgrunn voksenopplæringssenter...79 Klokkerholmen m.v...82 Saturnvegen barne- og ungdomssenter...84 Barnevern

3 RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG...88 Tjenestekontoret...88 Familiehelsetjenester...91 Legetjenester og miljørettet helsevern...93 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg...95 Sosial- og flyktningetjenesten...98 Frednes sykehjem Doktorløkka St.Hansåsen sykehjem Brevik sykehjem Mule sykehjem Helse- og aktivitetssentrene Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Stridsklev Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Brevik Hjemmetjenesten Herøya Miljøarbeidertjenesten Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Byutvikling Brann og feiervesenet GeoData Bygge- og eiendomsavdelingen Byggdrift Renhold Kommunalteknikk

4 RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personalavdelingen Virksomhetens leder: Inger Engen 1. Virksomhetens oppgaver Personalavdelingen ledes av personalsjef, og består av fagavdelingene HMS og Lønn- og personal. Fagavdelingene ledes av hver sin fagleder. HMS området fagleder Tore Nygaard Ansvar for utvikling/vedlikehold overordnet HMS-system for Porsgrunn kommune Opplæring og veiledning i HMS-arbeid i virksomhetene Oppfølging av 12-punktsplan/tiltaksplan for sykefraværsarbeide Opplæring i nærværsarbeide og bistå virksomhetene i oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Samarbeide med NAV, I-bedrift og andre eksterne samarbeidspartnere Bistå i AKAN-arbeid Bistå virksomhetene i arbeidsmiljøprosesser og konflikthåndtering Ajourhold av HMS rutinehåndbøker Ansvar for oppfølging av BHT-avtalen Sekretariat for HAMU og AKAN Samarbeid med hovedverneombud Friskvernstiltak for ansatte Lønns- og personal området fagleder Øyvind Andreassen Rådgivning innenfor personalområdet i henhold til lov- og avtaleverk Bidra i utarbeidelse og revisjon av personalpolitiske dokumenter Saksbehandling av lønn og lønnskjøring Avstemming av lønn mot regnskap Lokale lønnsforhandlinger Registrering av sykemeldinger og fødselspermisjon og utarbeide refusjonskrav Kontakt med KLP og STP Fraværsrapportering og statistikker Forvalte hytteklubb og hytter Bidra i utvikling og effektivisering av rutiner gjennom utnyttelse av personaldataverktøyet ELP og andre databaserte forsystemer Stillingsannonsering Lærlingeordningen Seniorpolitikk/Livsfasepolitikk Vikartjeneste for skole og barnehager Overordnet mål for avdelingen mål for avdelingen er å være en god støttespiller for ansatte og virksomhetene. Hver fagavdeling skal sikre at virksomhetene får nødvendig bistand til det som for dem ikke er faglige utfordringer i forhold til tjenesteproduksjonen. Videre må medarbeiderne opprettholde spisskompetanse innenfor sine fagområder for å bidra til å effektivisere og utvikle tjenester, gi veiledning og bidra i utarbeiding av gode rutiner. 5

5 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten HMS området Veiledningssamtaler Veiledningsmøter Opplæring/kurs AKAN-møter 45 SOLA deltakelse av kommunalt ansatte Aktivitetstilbud til ansatte Aerobic 2 dager/uke Bruk av svømmehallen på Kjølnes/Stridsklev Svingkurs på Gamle Posten Kostholdskurs Grunnkurs i golf (Grønt kort) Lønns- og personalområdet Antall lønnsoppgaver Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) Antall utlønninger pr måned januar hvert år Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr) Antall averterte stillinger - ekstern utlysning * intern utlysing Antall protokoller ved lokale forhandlinger ** * I tillegg var det generell fellesutlysning for lærerstillinger og sommervikarer. ** Hver protokoll inneholder opprykk for ulikt antall personer. Lærlingordningen Antall lærlinger* Antall beståtte fagbrev Antall meget godt bestått Antall lærekandidater Antall avbrudd (midlertidige) 5 4 Antall kontrakter som har gått til heving (avsluttet uten fagprøve) 7 1 * Antall lærlinger pr Økningen i er i helsefagarbeiderfaget. Vikartjenesten Antall formidlet vikarer / skoler Antall formidlet vikarer /barnehager Antall formidlet vikarer /SFO Bestilte oppdrag totalt *Uløste oppdrag totalt Formidlete oppdrag totalt * Mengden av uløste oppdrag, nå synliggjort i egen kolonne. 6

6 3. Økonomisk status Å R S B E R E T N I N G Budsjett Avvik 120 Personalavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,72% 3.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Det har blitt større samsvar mellom budsjett og regnskap ut fra ulike budsjettjusteringer og øvrige tilspasninger som er foretatt i løpet av året. 4. Personalsituasjonen Faste stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr HMS inkl HVO Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,80 4,70 4,70 21,95* 21,35* 21,15* Herav: Lønns- og personalavdelingen, Frikjøpte tillitsvalgte + sekretær 16,00 5,95 16,20 5,15 15,90 5,25 Sykefravær i prosent ny virksomhet samlet 8,8 8,4 5,4 *Inkl. tillitsvalgte på frikjøp. Andel frikjøp av tillitsvalgte kan variere noe fra år til år avhengig av medlemstall i den enkelte fagforening med hjemmel i Hovedavtalens bestemmelser. 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt En stilling er i løpet av året overført til NAV, og en stilling er tilført avdelingen fra IKT for å arbeide med oppfølging av Capitech som arbeidsplanleggingssystem og forsystem til personaldatasystemet. Deler av en hjemmel er inndratt og det er foretatt økning i en annen som har vært midlertidig innspart. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Det har vært tett oppfølging ved sykefravær i avdelingen og arbeidet jevnlig med tilrettelegging som forebygging av sykefravær. 5 Særskilte utfordringer og satsingsområder i Oppfølging av nye handlingsplan for å redusere sykefraværet Systematisk gjennomgang av overordnet HMS-system Opplæring i nærværsrutiner og HMS-arbeid Oppfølging av rutiner for trakassering, trusler og vold Prosessrettet nærværsarbeid mellom Nav og Porsgrunn kommune Riskovurdering av alle sykehjemme i samarbeid med BHT Reforhandle BHT avtalen Akan arbeid på dagsorden i virksomhetene Opplæring i IA-avtale og sykefraværsrutiner og HMS-arbeid Nærværsplan på virksomhetsplan (forståelse av nærvær) 7

7 Effektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver gjennom opplæring og bruk av personaldatasystemet på WEB og gjennom integrering mellom forsystemer som Capitech Tid og Extens Overføring av elektroniske timelister fra omsorg og helse. Bruk av Turnus arbeidstidsplanlegging opplæring i lov og avtaleverk Forbedring av rutiner for overføring av lønn til regnskap og innberetning av elektronisk kommunikasjon Revidere og følge opp HMS-system for egen avdeling og internkontroll for avdelingen Videreutvikle kommunens aktivitetstilbud i et nærværsperspektiv. Evaluere og avklare forhold rundt fremtidig livsfase- / seniorpolitikk Oppfølging, videreutvikling og kvalitetssikring av arbeide med lærlinger som en del av kommunens rekrutteringsarbeide. Løpende revisjon av kommunens Personalreglement. Gjøre personaldokumenter lett tilgjengelig elektronisk, med linker og aktuelle dokumenter vedlagt på Ansattportalen. Det har vært økt fokus på arbeidet med Likestilling og Mangfold. 8

8 Økonomiavdelingen Virksomhetens leder: Hans Jakob Solheim 1. Virksomhetens oppgaver Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket Keops og dessuten for Porsgrunn Kirkelig Fellesråd og boligstiftelsen. Fakturering og innfordring av kommunale krav. Være støtteapparat vedr. økonomistyring for rådmannen og kommunens virksomheter. Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning. Økonomiavdelingen har dessuten et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoser for kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA - rapportering og analyse av KOSTRA - data 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten sbilag, antall i kommuneregnskapet sbilag % andel manuelt registrert Antall utsendte fakturaer Tabellen viser nedgang i både regnskapsbilag i kommuneregnskapet og i antall utsendte fakturaer. Dette er ikke er uttrykk for at omsetningen og aktiviteten er på veg ned, mer en følge av endringer som at mer samlefakturering gir færre inngående fakturaer, og at innføring av fakturagebyr medførte sjeldnere fakturering på noen områder. 3. Økonomisk status 121 Økonomiavdelingen Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,8 3.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. I løpet av året fikk vi noen kostnader det i utgangspunktet ikke var tatt høyde for i budsjettet, - knyttet til bla. utfordringer vedr. økonomirapporteringen og BMS - verktøyet, samt i forbindelse med innføring av fakturagebyr. Resultatet er OK som følge av justering av budsjettet i løpet av året. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,8 16,0 16,0 Sykefravær i prosent 11,9 6,7 5,6 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Generelt er det en godt kompetent personalgruppe med lite utskifting på avdelingen. Medarbeiderundersøkelsen viser at trivselen og arbeidsmiljøet er godt. 9

9 4.2 Kommentarer til sykefraværet Den positive utviklingen og det relativt lave nivået skyldes nedgang i langtidsfraværet. Kortidsfraværet er og har vært lavt noe vi tror og håper på har sammenheng med at vi jobber hele tiden med at vi skal trives på jobb. 5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i Innenfor de løpende driftsoppgavene var et år mer preget av at vi prøver hele tiden å bli litt bedre, enn av de helt store endringene og utfordringene. Indikasjoner på at vi gjør en bra jobb er at regnskapet for 2008 ble avsluttet til rett tid og godkjent uten forbehold av revisjonen, - det samme ser ut til å være situasjonen for - regnskapet. På budsjettsiden kan resultatet i driften for rammeområdet sees på som en indikasjon vedr. jobben vi har gjort med riktigheten av budsjettet og vår oppfølging av virksomhetene. Samlet netto utgift i viser et lavt men positivt avvik på 0,5 %. Blant utviklingsoppgaver og mer spesifikke oppgaver det har vært jobbet spesielt med i året kan nevnes: Innføring av fakturagebyr på fakturaer som sendes ut. Et nytt område for oss så vel som for systemleverandører som det tok litt tid å få på plass og hvor vi også fikk et opphold som følge av at fylkesmannen bestred delvis lovligheten. Dette ble rettet på og vi kom i gang igjen f.o.m. januar Månedsrapporteringen og BMS-verktøy. Etter et par - tre år med mye både tid og penger brukt på rapporteringsverktøyet fra Kvalitetslosen som vi ikke fikk til å fungere som forutsatt, ble det etter anbudskonkurranse høsten bestemt at vi skulle ta i bruk Agressos virksomhetsstyringsverktøy. E-handel er et område hvor verden går seint fremover og var et år hvor vi ikke var med og pushet på som tenkt. Vi tar sikte på å ta nye skritt fremover i 2010 etter at vi har fått oppdatert Agresso til ny versjon Grenland-SSB var en ide til et samarbeidstiltak mellom Grenlands-kommunen som vi tok initiativ til å utrede men som endte med å bli skrinlagt. Innkjøp og Grenlandskommunenes Innkjøpssamarbeid har avdelingen et ansvar for som Porsgrunns kontaktpunkt mot GKI og herunder representant i deres samarbeidsråd sammen med de øvrige kommunene. Attestasjon og anvisningsreglement og register over anvisere og attestanter. Nytt reglement ble utarbeidet i samarbeid med personalavdelingen. Fremdriften ble ikke helt som tenkt men nytt oppdatert register over anvisere og attestanter vil være på plass i løpet av 1. halvår Prosess evt. i samarbeid med Grenlandskommunen vedr. nytt lønns- og personalsystem har vi medvirket til og deltatt i, men dette ser ut til å være et område hvor fellesløsninger blant Grenlands-kommunene er et stykke unna og at vi dermed må kjøre anskaffelsesprosess på dette i egen regi. 10

10 Utviklingsavdelingen Virksomhetens leder: Kjell Meen 1. Virksomhetens oppgaver: Avdelingen har oppdrag innenfor samfunnsutvikling, virksomhetstøtte, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og noen driftsoppgaver. Vi har bred kompetanse og lang erfaring på de fleste relevante fagområder. Virksomheten skal bidra til å utarbeide og utforme kommunens overordnede planer/styringsverktøy på en slik måte at de blir retningsgivende og nyttige for kommunens innsats i samfunnsutviklingen. Avdelingen er pådriver i forhold til oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel. Virksomheten skal bistå i og ta initiativ til tverrfaglige prosjekter eller utviklingsarbeid i kommuneorganisasjonen ved å være deltakere, prosjektledere og/eller koordinatorer. Virksomheten skal gi direkte virksomhetsstøtte og arbeide aktivt sammen med ulike virksomheter for å utvikle og øke kvaliteten på kommunale tjenester. Virksomheten skal bistå i intern og ekstern saksbehandling og utredning. Virksomheten tilbyr et mangfold av kurs innen lederopplæring, grunnskole, helse, omsorg og andre områder etter nærmere ønsker og avtaler. 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten Saker ulike Utvalg: Antall saker formannskapet Antall saker BUK Antall saker Utvalg for helse og omsorg Antall saker Utvalg for plan og kommunalteknikk Antall saker til videre behandling i Bystyret Antall saker Ungdomsutvalget Antall saker Klagenemda Antall saker Rådet for funksjonshemmede 1 Antall saker Eldrerådet Antall arrangerte kurs/kompetansetilbud Antall påmeldte i alt på disse Generell medarbeidertilfredshet 4,4 4,1 4,1 3. Økonomisk status Budsjett 125 Utviklingsavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Avvik Forbruk i % Nettoutgift ,2 3.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Inntektene/refusjonene for ble større enn budsjettert, blant annet refusjon fra fylkeskommunen for parkeringsbedring, kr ,- var ikke budsjettert. 11

11 Avdelingen har også hatt vakant stilling i slik at lønnsutgiftene var mindre enn forventet På utgiftsiden har avdelingen fått to uventede regninger for ca kr ,- 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,2 19,6 19,5 Sykefravær i prosent 3,3 4,2 4,8 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Avdelingen har hatt omtrent 1,5 stilling stående ubesatt i store deler av. Dette har ført til stor arbeidsbelastning på de andre ansatte. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Korttidssykefraværet er fortsatt meget lavt, sum av egenmeldinger og 1-4 dager er 1,01 %. Langtidsfravær har økt noe pga. fravær av helsemessige årsaker. 5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i Samfunnsutvikling er en viktig del av Utviklingsavdelingens oppgaver. Gjennomgang og justering av kommuneplanens samfunnsdel og behandling og deltakelse i fylkeskommunale / interkommunale planer og utredninger, strategier og infrastruktur. Sammenhengen mellom kommunens overordnede planer og organisasjons- og samfunnsutviklingen blir enda viktigere etter kravene i ny plan- og bygningslov.. Arbeidet med kommunedelplan for Herøya startet opp våren. I samarbeid om felles parkeringsordning for Skien og Porsgrunn kommuner er prosjektet vedr. avgiftsparkering gjennomført i. Grunnlaget for felles parkeringsnormer for begge kommuner fortsetter i 2010 ved en revisjon av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel som gjelder parkering. Avdelingen har hatt en meget sentral rolle i utredningen av fremtidig skolestruktur i kommunen. Det toårige Kvalitetskommuneprogrammet ble avsluttet i.. Dette programmet var et samarbeid mellom Staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene. Avdelingen hadde en sentral rolle i prosjektet både som pådriver og veileder med to prosjektledere i hver sin halve stilling. Utviklingsavdelingen var sterkt engasjert i flere av delprosjektene, flere av disse har ført til endringer som videreføres på ulike måter i organisasjonen. Virksomhetslederopplæringen ble avsluttet. Nytt mellomlederprogram starter våren 2010 med ca 90 deltakere Avdelingen er en pådriver i arbeidet med bedriftskultur og dette arbeidet pågår kontinuerlig spesielt ute i den enkelte virksomhet ved hjelp av gode verktøy til dette arbeidet. Kompetanseheving og opplæringsplaner til alle ansatte i kommunen er en prioritert oppgave. Avdelingen tilbyr hvert halvår nye opplæringstilbud for ulike målgrupper. Tilbakemeldingen og evalueringene av kursene og opplæringa er generell meget god. Gjennomføringen av planen Kvalitet i barnehage og skole med de fire satsingsområdene; ledelse på alle nivå, vurdering for læring, læringsfremmende atferd og grunnleggende ferdigheter med vekt på lesing og IKT, har vart omtrent et år. Utviklingsavdelingen er aktiv i alle fire arbeidsgruppene, som alle har gjennomført en rekke tiltak som etter hvert implementeres i barnehagene og skolene. 12

12 Balansert målstyring, BMS, har fortsatt stort fokus. I løpet av er avtalen med tidligere programleverandør sagt opp. Ny leverandør av ny programvare er klar og arbeidet med dette har hatt stor oppmerksomhet siste halvår. Tilretteleggingen av det nye verktøyet er i god gjenge ved overgangen til 2010 slik at alle virksomheter forventes å ta i bruk dette i løpet av mars En prosjektgruppe har ansvaret for framdrift. "Kvalitetslosen", et verktøy for å sikre gode prosedyrer og rutiner, er snart fullført i de fleste kommunalsjefområdene, bortsett fra by- og kulturutvikling, i denne sektoren starter arbeidet i HMS-rutiner og prosedyrer skal legges inn. Arbeidet innenfor omsorg, helse og velferd samt skole og barnehage har vært omfattende og tidkrevende. Avviksmodulen i Kvalitetsdokumentasjonsprogrammet startet opp høsten med fire piloter i et forprosjekt. Erfaringene tas med inn i videre pilotvirksomhet våren 2010 og full drift for hele kommunen er planlagt i løpet av første halvår. Utviklingsavdelingen har gitt veiledning til andre virksomheter/avdelinger innenfor en rekke områder; balansert målstyring, kvalitetsarbeid, bruker- og medarbeiderundersøkelser m.m. 13

13 Serviceavdelingen Virksomhetens leder: Bergljot Ree Hognestad 1. Virksomhetens oppgaver Virksomheten arbeider etter en lagbasert organisasjon med utstrakt myndiggjøring og delegert ansvar og har på tvers av gammel struktur fordelt fagansvar. Lagene er basert på oppgavenes karakter og de ansattes kunnskap og erfaringer. Virksomheten har følgende primæroppgaver: Servicesenteret/ med skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, bostøtte håndtering, Infoland, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler mm. Sentralbordet og trykkeriet: Ivareta sentralbord, trykkerifunksjonen, layout og foto Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm- og telefontolking Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument- og posthåndtering m journalføring og postliste. Arkivtjenesten har fullelektronisk arkiv f.o.m og bruker NOARK godkjent sak/arkivsystem: EDB sak og arkiv. Brukerstøtte, veiledning innen EDB sak og arkiv, opplæring av nye brukere i ESA programvare og rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Ekspedering av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere. Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre Porsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for Porsgrunn kommune) og ajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5. Kommunikasjon: Informasjonsstrategier, utvikle og følge opp kommunens nettsider / intranett og internett, profilerings og markedsføringstjenester. Tjenestekatalogen: Oppfølging av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR og trossamfunn, fakturering av byggesaksgebyr og legeregninger. Barnehage: Opptak og plassfordeling via elektroniske søknader Transport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnegage Indre tjenester: Godtgjøringer til politikere, meldepliktige personaltjenester for flere andre virksomheter, økende antall oppgaver for andre virksomheter. Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m. Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltak Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbiler 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten Antall saker til politisk behandling Antall avholdte politiske møter med sekretær Antall bevillinger/skjenke, salg servering Antall saker i ESA Antall journalført post/ inn og ut Fremfinning saker ansatte og publikum Antall besøkende på internettportalen Antall nyheter på hjemmesidene Antall besøkende på internettportalen pr. dag, gj.snitt Antall kopier trykket på trykkeriet Antall fargekopier Antall ID-kort 188 Antall Visittkort 2240(31 per,) 14

14 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten (forts.) Trykkeoppdrag/lag og foreninger 46(33lag) 40(23lag) 34(21 lag) Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt Bostøttesøknader * TT- kort Søknad om å disponere kommunale areal Barnehagesøknader v/ hovedopptak Kommunale bostøttesøknader Tilskudd VAR Info- Land Ledsagerbevis Kommune og skattekasse Tilskuddsbehandling/17.mai/Trossamfunn /114 15/118 Fakturering * Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev Tolketimer Skien kommune Tolketimer Porsgrunn kommune Tolketimer andre private private Omlegging av HB-bostøtte ca. 55 nye søkere hver mnd. Gjennomsnittlig 880 hb-bostøttesøknader pr. mnd. 3. Økonomisk status 123 Serviceavdelingen Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift , Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Det positive avviket skyldes effektivisering og høyere refusjoner enn budsjettert. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,5 31,5 31,5 Sykefravær i prosent 12,0 6, Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i skyldes i stor grad langtidsfravær. Det arbeides kontinuerlig for å få ned sykefraværet etter vedtatte retningslinjer. Arbeidet fortsetter i Særskilte utfordringer og satsingsområder i 5. Kontinuerlig kompetanseheving ansatte Effektivisering av tolketjenestens drift for å få kostnadsnivået ned samtidig som kvaliteten på tjenesten opprettholdes. Skaffe god oversikt over og kontroll med utgifter til kommunens utgifter til transport av skoleog barnehagebarn 15

15 IKT-avdelingen Virksomhetens leder: Terje Odden 1. Virksomhetens oppgaver IKT-avdelingen skal yte tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner. 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten Ant. innmeldte / løste oppdrag egne og innmeldte 1640 / / /2622 Ant. bestillinger IKT-utstyr Ant. servere i administrasjonsnettet/elevnettet 80 / /20 70/20 Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet Ant. Pc-er i skolenettet * 1900 * Antall PC-er i skolenettet som ble rapportert i 2008 viser seg å ha vært noe høyt, og er her justert ned. Antall oppdrag meldt inn er vesentlig høyere enn foregående år grunnet en kraftig fokusering på registrering av saker internt i avdelingen. 3. Økonomisk status Budsjett 124 IKT-avdelingen Sum utgifter Sum inntekter Avvik Forbruk i % Nettoutgift , Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Virksomheten har god økonomisk kontroll. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 6,5 11,3 10,8 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Stabil personalsituasjon med liten turn over. Med den store veksten av utstyr i skolesektoren oppleves bemanningen som noe underbemannet. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet stammer i hovedsak fra langtidssykefravær på et begrenset antall personer. 5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i, Utfordringen i har i hovedsak gått på å få sluttført prosjekter. Dette grunnet bemanningssituasjonen nevnt ovenfor. 16

16 Kemnerkontoret Virksomhetens leder: Arnstein Abrahamsen 1. Virksomhetens oppgaver Skatteregnskap: Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap. Skatteavregning for de personlige/upersonlige skattyterne. Registrere lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. Skatteinnfordring: Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker. Arbeidsgiverkontroll: Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. Avstemme lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) Påleggstrekk (antall) Utleggsforretninger Konkursbegjæringer Antall bokettersyn hos arbeidsgivere Avdekkede beløp (1000 kr.) Økonomisk status Budsjett 130 Kemnerkontoret Sum utgifter Sum inntekter Avvik Forbruk i % Nettoutgift ,7 3.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av Stram økonomistyring, sykelønnsrefusjon, fødselspenger og vakanse i stilling er hovedårsakene til det positive resultatet. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,0 16,0 15,0 Sykefravær i prosent 8,2 7,0 7,8 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Bemanningssituasjonen er nå slik at en er meget sårbar ved fravær og vakanse. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet består i stor grad av langtidsfravær. 17

17 5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen: Nær alle målkrav gitt av Skattedirektoratet via Skatt Sør på innfordret forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt og restskatt ble oppnådd. Skatteregnskapet skal være korrekt og a jour: Bruken av SOFIE har gitt oss mange utfordringer, men vi har klart å være punktlig med avleggelse av de periodiske oppgjørene og årsregnskapet. God kontroll skal sikre korrekt beskatning: Vår kontrollvirksomhet har ikke blitt utført i tilstrekkelig omfang på grunn av vakanse og fødselspermisjon. Avdekkede beløp er allikevel på nivå med fjoråret, og viser hvor viktig det er at trykket blir opprettholdt på dette området. Interne og eksterne brukere skal få god service: Henvendelser muntlig og skriftlig er prioritert, og saksbehandlingstiden er tilfredsstillende.. Skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø: Det er satt av tid til å virkeliggjøre virksomhetens verdier og i tillegg er det arrangert sosiale samlinger på fritiden for å styrke samholdet. 18

18 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Virksomhetens leder: Margit Kiland 1. Virksomhetens oppgaver Daglig drift av hovedbiblioteket og Stridsklev filial. Bibliotekfaglige oppgaver, publikumsvakter, oppsøkende bibliotektjeneste/ Boken kommer, markedsføring, klasseundervisning/brukerorienteringer, utstillinger og arrangement. IKT (egen server, drift av biblioteksystemet Bibliofil og publikums-pcer, utvikling av bibliotekets hjemmesider på internett), saksbehandling på bibliotekområdet, administrative oppgaver innenfor økonomi og personalområdet. 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten Samlet utlån Utlån per innbygger Porsgrunn 5,69 5,43 5,57 Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,12 5,18 Utlån per årsverk Porsgrunn Barns andel av utlånte bøker Barns andel av utlån andre media (video/dvd, musikk, lydbøker m.m.) 39,9 37,1 43,6 36,3 43,0 32,6 Antall arrangement og brukerorienteringer Herav arrangement for barn Besøk ved arrangement og brukerorienteringer ** Samlet besøk Samlet besøk bibliotekets hjemmesider * *inkl. indekseringsroboter **inkl. kulturdagene på Stridsklev 3. Økonomisk status Budsjett Avvik Forbruk i % 161 Porsgrunn bibliotek Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift , Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Biblioteket har hatt et stramt driftsbudsjett, men ved hjelp av god budsjettkontroll har vi klart å oppfylle prognosene om at regnskapet skulle gå i balanse. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,9 14,9 14,9 Sykefravær i prosent 9,7 9,1 5,0 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten spesielt. Personalsituasjonen har vært stabil de seneste år. 19

19 4.2 Merknader til sykefraværet i virksomheten: Sykefraværet er redusert med over 4 % i. Biblioteket har fokus på forpliktelsene som ligger i IA-avtalen om oppfølging av sykemeldte. Kortidsfraværet er svært lavt, og sykefraværet skyldes i all hovedsak noe langtidsfravær. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder I Kulturløftet går regjeringen inn for å styrke bibliotekene som arenaer for leselyst, læring og kulturopplevelser. I tråd med Bibliotekmeldinga fra skal folkebibliotekene utvikles til allsidige digitale og fysiske møteplasser for kultur, litteratur og læring; de skal nå ut til alle befolkningsgrupper, og de skal være arenaer for integrering. Lokalt her i Porsgrunn vil den største utfordringen være å sikre fortsatt utvikling av et moderne og kvalitativt godt bibliotektilbud til kommunens innbyggere. Biblioteket har et godt omdømme blant publikum, og oppnådde hele 5,3 i skår på innbyggerundersøkelsen i. Det vil derfor bli en spesiell utfordring å opprettholde åpningstidene i åra framover. Det vil også bli en stor utfordring å finne rom for tidsmessig utvikling av mediasamlingen med digitale lydbøker, nedlasting av musikk og etter hvert også e- bøker. Utvikle kulturarena og møteplass: Åpningstidene bør opprettholdes. Biblioteket bør utvikles videre som kulturarena og møteplass med alternative aktiviteter med eksempelvis PCstasjoner/spillkonsoller for barn og ungdom, barneteater m.m. og muligens et enkelt kafetilbud. Det vil være viktig å styrke bibliotekets tilbud av aviser og tidskrifter, også i digital form. Møbler og inventar slites og må jevnlig skiftes ut for å opprettholde biblioteket som attraktiv møteplass. På sikt bør det opprettes en egen stilling som formidlingsbibliotekar for å inititiere og legge til rette for arrangement og andre formidlingsaktiviteter. Videreføre ikt-utviklingen: Driften av hovedbiblioteket er nå betydelig effektivisert ved hjelp av nye utlåns- og innleveringsautomater. Den økte tilgjengeligheten med lengre åpningstid er viktig for utviklingen av biblioteket som møteplass for innbyggere. Digitaliseringen vil bli videreført i 2010 ved overgang til alarmsystem basert på radiobrikker. Øke utlånet/styrke mediabudsjettet: Utlån av media er bibliotekets kjernetjeneste. Det er bekymringsfullt at manglende midler til innkjøp av bøker og andre media gjør at ventelistene på de mest etterspurte bøkene øker, og at det er umulig for biblioteket å imøtekomme publikums etterspørsel etter aktuelle bøker, lydbøker, språkkurs m.m. Innholdet i bibliotektjenesten d.v.s kvaliteten, aktualiteten og bredden i mediatilbudet, har over år blitt kraftig svekket, og det er fare for at den negative utviklingen vil fortsette. 20

20 Filmsenteret Charlie Virksomhetens leder: Jon Eidsbråten 1. Virksomhetens oppgaver: Virksomheten har som sin viktigste oppgave å gi et bredt og godt filmtilbud til Grenlands befolkning. 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten Antall kinoforestillinger Antall filmtitler Samlet kinobesøk Gjennomsnittlig besøk pr. person i kommunen 3,80 4,06 4,27 Gjennomsnittlig besøk i hele landet 2,30 2,42 2,45 Gjennomsnittlig besøk pr. dag Antall Norgespremierer Økonomisk status Budsjett Avvik 162 Filmsentret Charlie Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Totalbesøket har vært over gjennomsnittet - noen store filmer samt økt billettpris har medført et godt økonomisk resultat. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,1 7,1 7,1 Sykefravær i prosent 1,7 3,2 1,1 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Stabilt på dette nivået. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Vi er veldig tilfreds med sykefraværsprosenten. 5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i Godt kinobesøk/innbygger, noe mer besøk enn Skien. Honnør/Baby-forestillinger. Den store kinodagen/honnørdagen. Skolekino. Økt fokus på arbeidsmiljø og sosiale relasjoner mellom de ansatte. 21

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN,

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011 01 ADMINISTRASJONSENHETEN... 4 02 INFORMASJON OG SERVICE... 7 03 KOMMUNALTEKNIKK OG GEODATA... 9 04 HELSE, BARN OG UNGE... 12 05 BARNEVERN... 17 06 KULTURENHETEN... 20 09 ORGANISASJON OG IKT... 26 10 ØSTRE

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern...

01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 21 06 Kulturenheten... 25 08 Organisasjon og personal... 28 09

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no Årsmelding 2006 Innhold Forord...3 Tema Økonomisk analyse... 4-9 Servicekvalitet under lupen... 10-11 Stort engasjement for brukerundersøkelse... 12-13 Kortnytt HMS arbeid...14 Sykefravær...14 Likestilling...14

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s.

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s. INNHOLD Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9 Årsverksutvikling Rekruttering HMS / sykefravær Lærlingeordningen 2013 Redegjørelse

Detaljer