Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn"

Transkript

1 Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn

2 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9 Utviklingsavdelingen...11 Serviceavdelingen...14 IKT-avdelingen...16 Kemnerkontoret...17 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR...19 Porsgrunn bibliotek...19 Filmsenteret Charlie...21 Kultur, idrett og fritid...22 Brattås barnehage...26 Frednes barnehage...28 Hovenga og Radehuset barnehage...30 Lundelia barnehage...32 Lyngveien barnehage...34 Vallermyrene barnehage...35 Flåtten barnehage...36 Skrukkerød barnehage...38 PP-tjenester...40 Bergsbygda skole...43 Borge skole...45 Brattås skole...47 Brevik oppvekstsenter...49 Grønli skole...51 Heistad skole...53 Hovet skole...55 Klevstrand skole...56 Langangen skole...58 Myrene skole...60 Stridsklev skole...62 Tveten virksomhet...64 Vestsiden oppvekstsenter...66 Heistad ungdomsskole...68 Kjølnes ungdomsskole...70 Stridsklev ungdomsskole...72 Tveten ungdomsskole...75 Porsgrunn kommunale kulturskole...77 Porsgrunn voksenopplæringssenter...79 Klokkerholmen m.v...82 Saturnvegen barne- og ungdomssenter...84 Barnevern

3 RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG...88 Tjenestekontoret...88 Familiehelsetjenester...91 Legetjenester og miljørettet helsevern...93 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg...95 Sosial- og flyktningetjenesten...98 Frednes sykehjem Doktorløkka St.Hansåsen sykehjem Brevik sykehjem Mule sykehjem Helse- og aktivitetssentrene Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Stridsklev Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Brevik Hjemmetjenesten Herøya Miljøarbeidertjenesten Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Byutvikling Brann og feiervesenet GeoData Bygge- og eiendomsavdelingen Byggdrift Renhold Kommunalteknikk

4 RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personalavdelingen Virksomhetens leder: Inger Engen 1. Virksomhetens oppgaver Personalavdelingen ledes av personalsjef, og består av fagavdelingene HMS og Lønn- og personal. Fagavdelingene ledes av hver sin fagleder. HMS området fagleder Tore Nygaard Ansvar for utvikling/vedlikehold overordnet HMS-system for Porsgrunn kommune Opplæring og veiledning i HMS-arbeid i virksomhetene Oppfølging av 12-punktsplan/tiltaksplan for sykefraværsarbeide Opplæring i nærværsarbeide og bistå virksomhetene i oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Samarbeide med NAV, I-bedrift og andre eksterne samarbeidspartnere Bistå i AKAN-arbeid Bistå virksomhetene i arbeidsmiljøprosesser og konflikthåndtering Ajourhold av HMS rutinehåndbøker Ansvar for oppfølging av BHT-avtalen Sekretariat for HAMU og AKAN Samarbeid med hovedverneombud Friskvernstiltak for ansatte Lønns- og personal området fagleder Øyvind Andreassen Rådgivning innenfor personalområdet i henhold til lov- og avtaleverk Bidra i utarbeidelse og revisjon av personalpolitiske dokumenter Saksbehandling av lønn og lønnskjøring Avstemming av lønn mot regnskap Lokale lønnsforhandlinger Registrering av sykemeldinger og fødselspermisjon og utarbeide refusjonskrav Kontakt med KLP og STP Fraværsrapportering og statistikker Forvalte hytteklubb og hytter Bidra i utvikling og effektivisering av rutiner gjennom utnyttelse av personaldataverktøyet ELP og andre databaserte forsystemer Stillingsannonsering Lærlingeordningen Seniorpolitikk/Livsfasepolitikk Vikartjeneste for skole og barnehager Overordnet mål for avdelingen mål for avdelingen er å være en god støttespiller for ansatte og virksomhetene. Hver fagavdeling skal sikre at virksomhetene får nødvendig bistand til det som for dem ikke er faglige utfordringer i forhold til tjenesteproduksjonen. Videre må medarbeiderne opprettholde spisskompetanse innenfor sine fagområder for å bidra til å effektivisere og utvikle tjenester, gi veiledning og bidra i utarbeiding av gode rutiner. 5

5 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten HMS området Veiledningssamtaler Veiledningsmøter Opplæring/kurs AKAN-møter 45 SOLA deltakelse av kommunalt ansatte Aktivitetstilbud til ansatte Aerobic 2 dager/uke Bruk av svømmehallen på Kjølnes/Stridsklev Svingkurs på Gamle Posten Kostholdskurs Grunnkurs i golf (Grønt kort) Lønns- og personalområdet Antall lønnsoppgaver Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) Antall utlønninger pr måned januar hvert år Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr) Antall averterte stillinger - ekstern utlysning * intern utlysing Antall protokoller ved lokale forhandlinger ** * I tillegg var det generell fellesutlysning for lærerstillinger og sommervikarer. ** Hver protokoll inneholder opprykk for ulikt antall personer. Lærlingordningen Antall lærlinger* Antall beståtte fagbrev Antall meget godt bestått Antall lærekandidater Antall avbrudd (midlertidige) 5 4 Antall kontrakter som har gått til heving (avsluttet uten fagprøve) 7 1 * Antall lærlinger pr Økningen i er i helsefagarbeiderfaget. Vikartjenesten Antall formidlet vikarer / skoler Antall formidlet vikarer /barnehager Antall formidlet vikarer /SFO Bestilte oppdrag totalt *Uløste oppdrag totalt Formidlete oppdrag totalt * Mengden av uløste oppdrag, nå synliggjort i egen kolonne. 6

6 3. Økonomisk status Å R S B E R E T N I N G Budsjett Avvik 120 Personalavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,72% 3.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Det har blitt større samsvar mellom budsjett og regnskap ut fra ulike budsjettjusteringer og øvrige tilspasninger som er foretatt i løpet av året. 4. Personalsituasjonen Faste stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr HMS inkl HVO Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,80 4,70 4,70 21,95* 21,35* 21,15* Herav: Lønns- og personalavdelingen, Frikjøpte tillitsvalgte + sekretær 16,00 5,95 16,20 5,15 15,90 5,25 Sykefravær i prosent ny virksomhet samlet 8,8 8,4 5,4 *Inkl. tillitsvalgte på frikjøp. Andel frikjøp av tillitsvalgte kan variere noe fra år til år avhengig av medlemstall i den enkelte fagforening med hjemmel i Hovedavtalens bestemmelser. 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt En stilling er i løpet av året overført til NAV, og en stilling er tilført avdelingen fra IKT for å arbeide med oppfølging av Capitech som arbeidsplanleggingssystem og forsystem til personaldatasystemet. Deler av en hjemmel er inndratt og det er foretatt økning i en annen som har vært midlertidig innspart. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Det har vært tett oppfølging ved sykefravær i avdelingen og arbeidet jevnlig med tilrettelegging som forebygging av sykefravær. 5 Særskilte utfordringer og satsingsområder i Oppfølging av nye handlingsplan for å redusere sykefraværet Systematisk gjennomgang av overordnet HMS-system Opplæring i nærværsrutiner og HMS-arbeid Oppfølging av rutiner for trakassering, trusler og vold Prosessrettet nærværsarbeid mellom Nav og Porsgrunn kommune Riskovurdering av alle sykehjemme i samarbeid med BHT Reforhandle BHT avtalen Akan arbeid på dagsorden i virksomhetene Opplæring i IA-avtale og sykefraværsrutiner og HMS-arbeid Nærværsplan på virksomhetsplan (forståelse av nærvær) 7

7 Effektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver gjennom opplæring og bruk av personaldatasystemet på WEB og gjennom integrering mellom forsystemer som Capitech Tid og Extens Overføring av elektroniske timelister fra omsorg og helse. Bruk av Turnus arbeidstidsplanlegging opplæring i lov og avtaleverk Forbedring av rutiner for overføring av lønn til regnskap og innberetning av elektronisk kommunikasjon Revidere og følge opp HMS-system for egen avdeling og internkontroll for avdelingen Videreutvikle kommunens aktivitetstilbud i et nærværsperspektiv. Evaluere og avklare forhold rundt fremtidig livsfase- / seniorpolitikk Oppfølging, videreutvikling og kvalitetssikring av arbeide med lærlinger som en del av kommunens rekrutteringsarbeide. Løpende revisjon av kommunens Personalreglement. Gjøre personaldokumenter lett tilgjengelig elektronisk, med linker og aktuelle dokumenter vedlagt på Ansattportalen. Det har vært økt fokus på arbeidet med Likestilling og Mangfold. 8

8 Økonomiavdelingen Virksomhetens leder: Hans Jakob Solheim 1. Virksomhetens oppgaver Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket Keops og dessuten for Porsgrunn Kirkelig Fellesråd og boligstiftelsen. Fakturering og innfordring av kommunale krav. Være støtteapparat vedr. økonomistyring for rådmannen og kommunens virksomheter. Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning. Økonomiavdelingen har dessuten et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoser for kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA - rapportering og analyse av KOSTRA - data 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten sbilag, antall i kommuneregnskapet sbilag % andel manuelt registrert Antall utsendte fakturaer Tabellen viser nedgang i både regnskapsbilag i kommuneregnskapet og i antall utsendte fakturaer. Dette er ikke er uttrykk for at omsetningen og aktiviteten er på veg ned, mer en følge av endringer som at mer samlefakturering gir færre inngående fakturaer, og at innføring av fakturagebyr medførte sjeldnere fakturering på noen områder. 3. Økonomisk status 121 Økonomiavdelingen Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,8 3.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. I løpet av året fikk vi noen kostnader det i utgangspunktet ikke var tatt høyde for i budsjettet, - knyttet til bla. utfordringer vedr. økonomirapporteringen og BMS - verktøyet, samt i forbindelse med innføring av fakturagebyr. Resultatet er OK som følge av justering av budsjettet i løpet av året. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,8 16,0 16,0 Sykefravær i prosent 11,9 6,7 5,6 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Generelt er det en godt kompetent personalgruppe med lite utskifting på avdelingen. Medarbeiderundersøkelsen viser at trivselen og arbeidsmiljøet er godt. 9

9 4.2 Kommentarer til sykefraværet Den positive utviklingen og det relativt lave nivået skyldes nedgang i langtidsfraværet. Kortidsfraværet er og har vært lavt noe vi tror og håper på har sammenheng med at vi jobber hele tiden med at vi skal trives på jobb. 5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i Innenfor de løpende driftsoppgavene var et år mer preget av at vi prøver hele tiden å bli litt bedre, enn av de helt store endringene og utfordringene. Indikasjoner på at vi gjør en bra jobb er at regnskapet for 2008 ble avsluttet til rett tid og godkjent uten forbehold av revisjonen, - det samme ser ut til å være situasjonen for - regnskapet. På budsjettsiden kan resultatet i driften for rammeområdet sees på som en indikasjon vedr. jobben vi har gjort med riktigheten av budsjettet og vår oppfølging av virksomhetene. Samlet netto utgift i viser et lavt men positivt avvik på 0,5 %. Blant utviklingsoppgaver og mer spesifikke oppgaver det har vært jobbet spesielt med i året kan nevnes: Innføring av fakturagebyr på fakturaer som sendes ut. Et nytt område for oss så vel som for systemleverandører som det tok litt tid å få på plass og hvor vi også fikk et opphold som følge av at fylkesmannen bestred delvis lovligheten. Dette ble rettet på og vi kom i gang igjen f.o.m. januar Månedsrapporteringen og BMS-verktøy. Etter et par - tre år med mye både tid og penger brukt på rapporteringsverktøyet fra Kvalitetslosen som vi ikke fikk til å fungere som forutsatt, ble det etter anbudskonkurranse høsten bestemt at vi skulle ta i bruk Agressos virksomhetsstyringsverktøy. E-handel er et område hvor verden går seint fremover og var et år hvor vi ikke var med og pushet på som tenkt. Vi tar sikte på å ta nye skritt fremover i 2010 etter at vi har fått oppdatert Agresso til ny versjon Grenland-SSB var en ide til et samarbeidstiltak mellom Grenlands-kommunen som vi tok initiativ til å utrede men som endte med å bli skrinlagt. Innkjøp og Grenlandskommunenes Innkjøpssamarbeid har avdelingen et ansvar for som Porsgrunns kontaktpunkt mot GKI og herunder representant i deres samarbeidsråd sammen med de øvrige kommunene. Attestasjon og anvisningsreglement og register over anvisere og attestanter. Nytt reglement ble utarbeidet i samarbeid med personalavdelingen. Fremdriften ble ikke helt som tenkt men nytt oppdatert register over anvisere og attestanter vil være på plass i løpet av 1. halvår Prosess evt. i samarbeid med Grenlandskommunen vedr. nytt lønns- og personalsystem har vi medvirket til og deltatt i, men dette ser ut til å være et område hvor fellesløsninger blant Grenlands-kommunene er et stykke unna og at vi dermed må kjøre anskaffelsesprosess på dette i egen regi. 10

10 Utviklingsavdelingen Virksomhetens leder: Kjell Meen 1. Virksomhetens oppgaver: Avdelingen har oppdrag innenfor samfunnsutvikling, virksomhetstøtte, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og noen driftsoppgaver. Vi har bred kompetanse og lang erfaring på de fleste relevante fagområder. Virksomheten skal bidra til å utarbeide og utforme kommunens overordnede planer/styringsverktøy på en slik måte at de blir retningsgivende og nyttige for kommunens innsats i samfunnsutviklingen. Avdelingen er pådriver i forhold til oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel. Virksomheten skal bistå i og ta initiativ til tverrfaglige prosjekter eller utviklingsarbeid i kommuneorganisasjonen ved å være deltakere, prosjektledere og/eller koordinatorer. Virksomheten skal gi direkte virksomhetsstøtte og arbeide aktivt sammen med ulike virksomheter for å utvikle og øke kvaliteten på kommunale tjenester. Virksomheten skal bistå i intern og ekstern saksbehandling og utredning. Virksomheten tilbyr et mangfold av kurs innen lederopplæring, grunnskole, helse, omsorg og andre områder etter nærmere ønsker og avtaler. 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten Saker ulike Utvalg: Antall saker formannskapet Antall saker BUK Antall saker Utvalg for helse og omsorg Antall saker Utvalg for plan og kommunalteknikk Antall saker til videre behandling i Bystyret Antall saker Ungdomsutvalget Antall saker Klagenemda Antall saker Rådet for funksjonshemmede 1 Antall saker Eldrerådet Antall arrangerte kurs/kompetansetilbud Antall påmeldte i alt på disse Generell medarbeidertilfredshet 4,4 4,1 4,1 3. Økonomisk status Budsjett 125 Utviklingsavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Avvik Forbruk i % Nettoutgift ,2 3.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Inntektene/refusjonene for ble større enn budsjettert, blant annet refusjon fra fylkeskommunen for parkeringsbedring, kr ,- var ikke budsjettert. 11

11 Avdelingen har også hatt vakant stilling i slik at lønnsutgiftene var mindre enn forventet På utgiftsiden har avdelingen fått to uventede regninger for ca kr ,- 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,2 19,6 19,5 Sykefravær i prosent 3,3 4,2 4,8 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Avdelingen har hatt omtrent 1,5 stilling stående ubesatt i store deler av. Dette har ført til stor arbeidsbelastning på de andre ansatte. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Korttidssykefraværet er fortsatt meget lavt, sum av egenmeldinger og 1-4 dager er 1,01 %. Langtidsfravær har økt noe pga. fravær av helsemessige årsaker. 5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i Samfunnsutvikling er en viktig del av Utviklingsavdelingens oppgaver. Gjennomgang og justering av kommuneplanens samfunnsdel og behandling og deltakelse i fylkeskommunale / interkommunale planer og utredninger, strategier og infrastruktur. Sammenhengen mellom kommunens overordnede planer og organisasjons- og samfunnsutviklingen blir enda viktigere etter kravene i ny plan- og bygningslov.. Arbeidet med kommunedelplan for Herøya startet opp våren. I samarbeid om felles parkeringsordning for Skien og Porsgrunn kommuner er prosjektet vedr. avgiftsparkering gjennomført i. Grunnlaget for felles parkeringsnormer for begge kommuner fortsetter i 2010 ved en revisjon av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel som gjelder parkering. Avdelingen har hatt en meget sentral rolle i utredningen av fremtidig skolestruktur i kommunen. Det toårige Kvalitetskommuneprogrammet ble avsluttet i.. Dette programmet var et samarbeid mellom Staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene. Avdelingen hadde en sentral rolle i prosjektet både som pådriver og veileder med to prosjektledere i hver sin halve stilling. Utviklingsavdelingen var sterkt engasjert i flere av delprosjektene, flere av disse har ført til endringer som videreføres på ulike måter i organisasjonen. Virksomhetslederopplæringen ble avsluttet. Nytt mellomlederprogram starter våren 2010 med ca 90 deltakere Avdelingen er en pådriver i arbeidet med bedriftskultur og dette arbeidet pågår kontinuerlig spesielt ute i den enkelte virksomhet ved hjelp av gode verktøy til dette arbeidet. Kompetanseheving og opplæringsplaner til alle ansatte i kommunen er en prioritert oppgave. Avdelingen tilbyr hvert halvår nye opplæringstilbud for ulike målgrupper. Tilbakemeldingen og evalueringene av kursene og opplæringa er generell meget god. Gjennomføringen av planen Kvalitet i barnehage og skole med de fire satsingsområdene; ledelse på alle nivå, vurdering for læring, læringsfremmende atferd og grunnleggende ferdigheter med vekt på lesing og IKT, har vart omtrent et år. Utviklingsavdelingen er aktiv i alle fire arbeidsgruppene, som alle har gjennomført en rekke tiltak som etter hvert implementeres i barnehagene og skolene. 12

12 Balansert målstyring, BMS, har fortsatt stort fokus. I løpet av er avtalen med tidligere programleverandør sagt opp. Ny leverandør av ny programvare er klar og arbeidet med dette har hatt stor oppmerksomhet siste halvår. Tilretteleggingen av det nye verktøyet er i god gjenge ved overgangen til 2010 slik at alle virksomheter forventes å ta i bruk dette i løpet av mars En prosjektgruppe har ansvaret for framdrift. "Kvalitetslosen", et verktøy for å sikre gode prosedyrer og rutiner, er snart fullført i de fleste kommunalsjefområdene, bortsett fra by- og kulturutvikling, i denne sektoren starter arbeidet i HMS-rutiner og prosedyrer skal legges inn. Arbeidet innenfor omsorg, helse og velferd samt skole og barnehage har vært omfattende og tidkrevende. Avviksmodulen i Kvalitetsdokumentasjonsprogrammet startet opp høsten med fire piloter i et forprosjekt. Erfaringene tas med inn i videre pilotvirksomhet våren 2010 og full drift for hele kommunen er planlagt i løpet av første halvår. Utviklingsavdelingen har gitt veiledning til andre virksomheter/avdelinger innenfor en rekke områder; balansert målstyring, kvalitetsarbeid, bruker- og medarbeiderundersøkelser m.m. 13

13 Serviceavdelingen Virksomhetens leder: Bergljot Ree Hognestad 1. Virksomhetens oppgaver Virksomheten arbeider etter en lagbasert organisasjon med utstrakt myndiggjøring og delegert ansvar og har på tvers av gammel struktur fordelt fagansvar. Lagene er basert på oppgavenes karakter og de ansattes kunnskap og erfaringer. Virksomheten har følgende primæroppgaver: Servicesenteret/ med skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, bostøtte håndtering, Infoland, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler mm. Sentralbordet og trykkeriet: Ivareta sentralbord, trykkerifunksjonen, layout og foto Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm- og telefontolking Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument- og posthåndtering m journalføring og postliste. Arkivtjenesten har fullelektronisk arkiv f.o.m og bruker NOARK godkjent sak/arkivsystem: EDB sak og arkiv. Brukerstøtte, veiledning innen EDB sak og arkiv, opplæring av nye brukere i ESA programvare og rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Ekspedering av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere. Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre Porsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for Porsgrunn kommune) og ajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5. Kommunikasjon: Informasjonsstrategier, utvikle og følge opp kommunens nettsider / intranett og internett, profilerings og markedsføringstjenester. Tjenestekatalogen: Oppfølging av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR og trossamfunn, fakturering av byggesaksgebyr og legeregninger. Barnehage: Opptak og plassfordeling via elektroniske søknader Transport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnegage Indre tjenester: Godtgjøringer til politikere, meldepliktige personaltjenester for flere andre virksomheter, økende antall oppgaver for andre virksomheter. Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m. Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltak Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbiler 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten Antall saker til politisk behandling Antall avholdte politiske møter med sekretær Antall bevillinger/skjenke, salg servering Antall saker i ESA Antall journalført post/ inn og ut Fremfinning saker ansatte og publikum Antall besøkende på internettportalen Antall nyheter på hjemmesidene Antall besøkende på internettportalen pr. dag, gj.snitt Antall kopier trykket på trykkeriet Antall fargekopier Antall ID-kort 188 Antall Visittkort 2240(31 per,) 14

14 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten (forts.) Trykkeoppdrag/lag og foreninger 46(33lag) 40(23lag) 34(21 lag) Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt Bostøttesøknader * TT- kort Søknad om å disponere kommunale areal Barnehagesøknader v/ hovedopptak Kommunale bostøttesøknader Tilskudd VAR Info- Land Ledsagerbevis Kommune og skattekasse Tilskuddsbehandling/17.mai/Trossamfunn /114 15/118 Fakturering * Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev Tolketimer Skien kommune Tolketimer Porsgrunn kommune Tolketimer andre private private Omlegging av HB-bostøtte ca. 55 nye søkere hver mnd. Gjennomsnittlig 880 hb-bostøttesøknader pr. mnd. 3. Økonomisk status 123 Serviceavdelingen Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift , Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Det positive avviket skyldes effektivisering og høyere refusjoner enn budsjettert. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,5 31,5 31,5 Sykefravær i prosent 12,0 6, Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i skyldes i stor grad langtidsfravær. Det arbeides kontinuerlig for å få ned sykefraværet etter vedtatte retningslinjer. Arbeidet fortsetter i Særskilte utfordringer og satsingsområder i 5. Kontinuerlig kompetanseheving ansatte Effektivisering av tolketjenestens drift for å få kostnadsnivået ned samtidig som kvaliteten på tjenesten opprettholdes. Skaffe god oversikt over og kontroll med utgifter til kommunens utgifter til transport av skoleog barnehagebarn 15

15 IKT-avdelingen Virksomhetens leder: Terje Odden 1. Virksomhetens oppgaver IKT-avdelingen skal yte tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner. 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten Ant. innmeldte / løste oppdrag egne og innmeldte 1640 / / /2622 Ant. bestillinger IKT-utstyr Ant. servere i administrasjonsnettet/elevnettet 80 / /20 70/20 Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet Ant. Pc-er i skolenettet * 1900 * Antall PC-er i skolenettet som ble rapportert i 2008 viser seg å ha vært noe høyt, og er her justert ned. Antall oppdrag meldt inn er vesentlig høyere enn foregående år grunnet en kraftig fokusering på registrering av saker internt i avdelingen. 3. Økonomisk status Budsjett 124 IKT-avdelingen Sum utgifter Sum inntekter Avvik Forbruk i % Nettoutgift , Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Virksomheten har god økonomisk kontroll. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 6,5 11,3 10,8 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Stabil personalsituasjon med liten turn over. Med den store veksten av utstyr i skolesektoren oppleves bemanningen som noe underbemannet. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet stammer i hovedsak fra langtidssykefravær på et begrenset antall personer. 5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i, Utfordringen i har i hovedsak gått på å få sluttført prosjekter. Dette grunnet bemanningssituasjonen nevnt ovenfor. 16

16 Kemnerkontoret Virksomhetens leder: Arnstein Abrahamsen 1. Virksomhetens oppgaver Skatteregnskap: Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap. Skatteavregning for de personlige/upersonlige skattyterne. Registrere lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. Skatteinnfordring: Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker. Arbeidsgiverkontroll: Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. Avstemme lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) Påleggstrekk (antall) Utleggsforretninger Konkursbegjæringer Antall bokettersyn hos arbeidsgivere Avdekkede beløp (1000 kr.) Økonomisk status Budsjett 130 Kemnerkontoret Sum utgifter Sum inntekter Avvik Forbruk i % Nettoutgift ,7 3.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av Stram økonomistyring, sykelønnsrefusjon, fødselspenger og vakanse i stilling er hovedårsakene til det positive resultatet. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,0 16,0 15,0 Sykefravær i prosent 8,2 7,0 7,8 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Bemanningssituasjonen er nå slik at en er meget sårbar ved fravær og vakanse. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet består i stor grad av langtidsfravær. 17

17 5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen: Nær alle målkrav gitt av Skattedirektoratet via Skatt Sør på innfordret forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt og restskatt ble oppnådd. Skatteregnskapet skal være korrekt og a jour: Bruken av SOFIE har gitt oss mange utfordringer, men vi har klart å være punktlig med avleggelse av de periodiske oppgjørene og årsregnskapet. God kontroll skal sikre korrekt beskatning: Vår kontrollvirksomhet har ikke blitt utført i tilstrekkelig omfang på grunn av vakanse og fødselspermisjon. Avdekkede beløp er allikevel på nivå med fjoråret, og viser hvor viktig det er at trykket blir opprettholdt på dette området. Interne og eksterne brukere skal få god service: Henvendelser muntlig og skriftlig er prioritert, og saksbehandlingstiden er tilfredsstillende.. Skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø: Det er satt av tid til å virkeliggjøre virksomhetens verdier og i tillegg er det arrangert sosiale samlinger på fritiden for å styrke samholdet. 18

18 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Virksomhetens leder: Margit Kiland 1. Virksomhetens oppgaver Daglig drift av hovedbiblioteket og Stridsklev filial. Bibliotekfaglige oppgaver, publikumsvakter, oppsøkende bibliotektjeneste/ Boken kommer, markedsføring, klasseundervisning/brukerorienteringer, utstillinger og arrangement. IKT (egen server, drift av biblioteksystemet Bibliofil og publikums-pcer, utvikling av bibliotekets hjemmesider på internett), saksbehandling på bibliotekområdet, administrative oppgaver innenfor økonomi og personalområdet. 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten Samlet utlån Utlån per innbygger Porsgrunn 5,69 5,43 5,57 Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,12 5,18 Utlån per årsverk Porsgrunn Barns andel av utlånte bøker Barns andel av utlån andre media (video/dvd, musikk, lydbøker m.m.) 39,9 37,1 43,6 36,3 43,0 32,6 Antall arrangement og brukerorienteringer Herav arrangement for barn Besøk ved arrangement og brukerorienteringer ** Samlet besøk Samlet besøk bibliotekets hjemmesider * *inkl. indekseringsroboter **inkl. kulturdagene på Stridsklev 3. Økonomisk status Budsjett Avvik Forbruk i % 161 Porsgrunn bibliotek Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift , Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Biblioteket har hatt et stramt driftsbudsjett, men ved hjelp av god budsjettkontroll har vi klart å oppfylle prognosene om at regnskapet skulle gå i balanse. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,9 14,9 14,9 Sykefravær i prosent 9,7 9,1 5,0 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten spesielt. Personalsituasjonen har vært stabil de seneste år. 19

19 4.2 Merknader til sykefraværet i virksomheten: Sykefraværet er redusert med over 4 % i. Biblioteket har fokus på forpliktelsene som ligger i IA-avtalen om oppfølging av sykemeldte. Kortidsfraværet er svært lavt, og sykefraværet skyldes i all hovedsak noe langtidsfravær. 5. Spesielle utfordringer og satsingsområder I Kulturløftet går regjeringen inn for å styrke bibliotekene som arenaer for leselyst, læring og kulturopplevelser. I tråd med Bibliotekmeldinga fra skal folkebibliotekene utvikles til allsidige digitale og fysiske møteplasser for kultur, litteratur og læring; de skal nå ut til alle befolkningsgrupper, og de skal være arenaer for integrering. Lokalt her i Porsgrunn vil den største utfordringen være å sikre fortsatt utvikling av et moderne og kvalitativt godt bibliotektilbud til kommunens innbyggere. Biblioteket har et godt omdømme blant publikum, og oppnådde hele 5,3 i skår på innbyggerundersøkelsen i. Det vil derfor bli en spesiell utfordring å opprettholde åpningstidene i åra framover. Det vil også bli en stor utfordring å finne rom for tidsmessig utvikling av mediasamlingen med digitale lydbøker, nedlasting av musikk og etter hvert også e- bøker. Utvikle kulturarena og møteplass: Åpningstidene bør opprettholdes. Biblioteket bør utvikles videre som kulturarena og møteplass med alternative aktiviteter med eksempelvis PCstasjoner/spillkonsoller for barn og ungdom, barneteater m.m. og muligens et enkelt kafetilbud. Det vil være viktig å styrke bibliotekets tilbud av aviser og tidskrifter, også i digital form. Møbler og inventar slites og må jevnlig skiftes ut for å opprettholde biblioteket som attraktiv møteplass. På sikt bør det opprettes en egen stilling som formidlingsbibliotekar for å inititiere og legge til rette for arrangement og andre formidlingsaktiviteter. Videreføre ikt-utviklingen: Driften av hovedbiblioteket er nå betydelig effektivisert ved hjelp av nye utlåns- og innleveringsautomater. Den økte tilgjengeligheten med lengre åpningstid er viktig for utviklingen av biblioteket som møteplass for innbyggere. Digitaliseringen vil bli videreført i 2010 ved overgang til alarmsystem basert på radiobrikker. Øke utlånet/styrke mediabudsjettet: Utlån av media er bibliotekets kjernetjeneste. Det er bekymringsfullt at manglende midler til innkjøp av bøker og andre media gjør at ventelistene på de mest etterspurte bøkene øker, og at det er umulig for biblioteket å imøtekomme publikums etterspørsel etter aktuelle bøker, lydbøker, språkkurs m.m. Innholdet i bibliotektjenesten d.v.s kvaliteten, aktualiteten og bredden i mediatilbudet, har over år blitt kraftig svekket, og det er fare for at den negative utviklingen vil fortsette. 20

20 Filmsenteret Charlie Virksomhetens leder: Jon Eidsbråten 1. Virksomhetens oppgaver: Virksomheten har som sin viktigste oppgave å gi et bredt og godt filmtilbud til Grenlands befolkning. 2. Kvantitative indikatorer for virksomheten Antall kinoforestillinger Antall filmtitler Samlet kinobesøk Gjennomsnittlig besøk pr. person i kommunen 3,80 4,06 4,27 Gjennomsnittlig besøk i hele landet 2,30 2,42 2,45 Gjennomsnittlig besøk pr. dag Antall Norgespremierer Økonomisk status Budsjett Avvik 162 Filmsentret Charlie Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Totalbesøket har vært over gjennomsnittet - noen store filmer samt økt billettpris har medført et godt økonomisk resultat. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,1 7,1 7,1 Sykefravær i prosent 1,7 3,2 1,1 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Stabilt på dette nivået. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Vi er veldig tilfreds med sykefraværsprosenten. 5. Særskilte utfordringer og satsingsområder i Godt kinobesøk/innbygger, noe mer besøk enn Skien. Honnør/Baby-forestillinger. Den store kinodagen/honnørdagen. Skolekino. Økt fokus på arbeidsmiljø og sosiale relasjoner mellom de ansatte. 21

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3020-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo HMS-RAPPORT FRA VIRKSOMHETENE 3. KVARTAL 2011 Forslag til vedtak:

Detaljer

Årsberetning 2011. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2011. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personal- og organisasjonsutvikling...5 Økonomiavdelingen...7 Service- og administrasjonsavdelingen...9

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10 3 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 10 Service og administrasjonsavdelingen... 12 IKTavdelingen... 14 Kemnerkontoret... 16

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008. Årsberetning 2008. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008. Årsberetning 2008. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN,

Detaljer

Årsberetning 2013. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2013. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2013 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen...

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r 3 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal- og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 8 Service- og administrasjonsavdelingen... 10 IKT-avdelingen... 13 Kemnerkontoret...

Detaljer

Årsberetning 2014. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2014. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2014 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011. Kommunestyret 10. mai 2012

Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011. Kommunestyret 10. mai 2012 Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011 Kommunestyret 10. mai 2012 1 Hvor mange hjemler har vi totalt, og hva betyr opprydding i hjemmelsregisteret? Økning på 15 årsverk fra 2010 til 2011 7 årsverk

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/9-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.01.2014 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte Dato: Tirsdag 14.01.2014 Tid: Kl 0900-1600 Sted: Rådhuset, Møterom 3.

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010 Innhold i presentasjonen Organisasjon Visjoner og mål Styrets arbeid Resultater og erfaringer i 2009 Balansert målstyring (BMS) Brukerundersøkelser

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Skolestruktur i Porsgrunn. Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet.

Skolestruktur i Porsgrunn. Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet. Skolestruktur i Porsgrunn Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet. Bystyrets vedtak 11.12.2008 Det foretas en gjennomgang av skolestrukturen med formål å

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner

KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner Utarbeidet: 21.01.09. Inneholder 3 sider inkl. denne. Det vil kunne komme til flere arbeidsområder under Ikke påbegynt.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3018-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 10.05.2007 Revidert 10.10.2007 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 Avd. for oppvekst 2 Stab Oppvekstsjef Rådgiver skole Rådgiver barnehage Rådgiver spesialpedagogikk Utviklingskoordinator skole IKT-koordinator Elisabeth Jonassen

Detaljer

PERSONALPLAN. Eksempel 1

PERSONALPLAN. Eksempel 1 PERSONALPLAN Eksempel 1 PERSONALPLANEN -ER EN DEL AV BARNEHAGENS VIRKSOMHETSPLAN -ER STYRENDE I FORHOLD TIL REKRUTTERING AV ANSATTE -ER STYRENDE I FORHOLD TIL KOMPETANSEUTVIKLING PÅ ENHETEN -ER STYRENDE

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009

Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Redusert sykefravær og medarbeiderskap i Levanger kommune Resultater, erfaringer og opplevelser fra Distrikt Sentrum/Ytterøy Redusert sykefravær Skal bidra til økt

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret 1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester Prioritet/mål 1: Virksomhetene holder sine budsjetter dvs Totalbudsjettet holdes Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) holdes Variasjoner

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon Egil Johansen, Rådmann i Porsgrunn kommune Kirsti Torbjørnson, Fagansvarlig forvaltningsrevisor i Telemark kommunerevisjon IKS Nøkkeltall: 34 379 innbyggere Positiv

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 27.02.2013 Tid: 09:00-00:00 Administrasjonsutvalget SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.11.2012 1/13 13/377 STATUS OG

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer