Å R S B E R E T N I N G V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r"

Transkript

1 3

2 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal- og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 8 Service- og administrasjonsavdelingen IKT-avdelingen Kemnerkontoret RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Filmsenteret Charlie Kultur Brattås barnehage Frednes barnehage Hovenga og Radehuset barnehage Kirketjernet og Vestsiden barnehager Lundelia barnehage Lyngveien barnehage Vallermyrene barnehage Flåtten barnehage Skrukkerød barnehage PP-tjenester Borge skole Brattås skole Brevik oppvekstsenter Grønli skole Heistadskolene Klevstrand skole Langangen skole Myrene skole Stridsklev skole Tveten skole Vestsiden skole Kjølnes ungdomsskole Stridsklev ungdomsskole Tveten ungdomsskole Porsgrunn kommunale kulturskole Porsgrunn Voksenopplæringssenter Klokkerholmen m.v Saturnveien barne- og ungdomssenter Barnevern RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG Tjenestekontoret Familiehelsetjenester Legetjenester og miljørettet helsevern Psykisk helsetjeneste og rusomsorg NAV Porsgrunn Frednes sykehjem Doktorløkka bosenter St.Hansåsen sykehjem Brevik sykehjem Mule sykehjem Helse- og aktivitetssentrene Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Stridsklev

3 Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Brevik Hjemmetjenesten Herøya Miljøarbeidertjenesten Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Byutvikling Brann og feiervesenet Eiendomsforvaltningen Renhold Kommunalteknikk

4 RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personal- og organisasjonsutvikling 1. Virksomhetens formål og verdier Visjon: "SAMMEN MED FOLK I UTVIKLING" OVERORDNEDE MÅL - leveranser til Porsgrunn kommune være en avdeling med fokus på utvikling og kvalitet være en avdeling som gir relevant og faglig støtte veilede virksomhetene til å bli mer selvstendige på personal- og organisasjonsutvikling bidra til å heve kompetansen i kommunen - sette fokus på samarbeid på tvers gjennom arbeidet i "Felles arena" OVERORDNEDE MÅL - avdelingens bedriftskultur Vi skal være en avdeling som: preges av lagånd og som samarbeider på tvers av fagområdene har respekt og forståelse for hverandres oppgaver har et inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi gleder oss til å gå på jobb hver dag har fokus på kompetanseutvikling 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Personalforvaltning Organisasjonsutvikling HMS 3. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,8 30,3 27,4 Antall lærlinger pr Antall beståtte fagbrev Antall lærerkandidater o.a Antall avbrudd (midlertidige) Antall kontrakter som har avsluttet uten fagprøve Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall Medarbeidertilfredshet 4,7 4,7-5,7 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,7 5,0-5,5 Tilbud om medarbeidersamtale - 60 % 100 % 100 % Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,5 4,4-5,2 Vurdering av eget HMS-system - 5,0 6,0 6,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen i viser en framgang fra I 2010 var avdelingen helt nyopprettet og virksomhetsleder var også ny. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Antall stillingshjemler totalt er 27,4. Av dette er 7,4 hjemler knyttet opp mot tillitsvalgte. 6

5 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i var preget av et relativt høyt langtidsfravær. Fraværet var ikke knyttet til arbeidsmiljøet, men definerte sykdommer. 6. Økonomisk status 2011 Budsj. Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,8% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten vil gå ut med et underforbruk på ca. 2,3 mill. kr. Det er gitt løpende tilbakemelding på dette til kommunalsjef. Det er flere årsaker til dette og underforbruket er knyttet til flere av ansvarsområdene: Stillinger har stått vakant og det har vært mer i sykerefusjon enn budsjettert. Det er budsjettert med for høy lønn inkl. sosiale kostn til tillitsvalgte i. Lærlingebudsjettet har et underforbruk som følge av et lavere inntak på våren enn planlagt, samt at refusjonen er større enn budsjettert. Inntaket er nå i rute Nødvendige justeringer er gjort ift budsjettet for

6 Økonomiavdelingen 1. Virksomhetens formål og verdier Formål Utvikle og drifte kommunens felles økonomifunksjoner, herunder lønn/fravær, fakturering, regnskap og innfordring av kommunale krav. Utvikle et godt grunnlag for beslutninger for kommunen samlet og virksomhetene, dvs økonomiske forutsetninger og styringsdata. Verdier Alle skal behandles likt, og møtes på en respektfull måte Være en hjelpsom og støttende kollega Holde en høy faglig integritet, og ha en høy etisk standard på vårt arbeid 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Føring av regnskapene for Porsgrunn kommunedet kommunale foretaket KEOPS og dessuten for Porsgrunn Kirkelige Fellesråd og boligstiftelsen. Fakturabehandling fra postmottak til bokføring Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær Fakturering og innfordring av kommunale krav Være støtteapparat vedr. budsjettering og rapportering for rådmannen og kommunens virksomheter Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning Ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning Økonomiavdelingen har også et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoser for kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA-rapportering og analyse av KOSTRA-data Administrasjon av kommunens systemer for økonomi og styringsdata 3. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,0 22,0 22,0 24,2 Antall utsendte fakturaer Bilag ved innfordring. Antall Øvrige regnskapsbilag. Antall i kommuneregnskapet Antall lønnsoppgaver Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) Antall utlønninger pr måned januar hvert år Refusjonsbeløp syke-/fødselspenger (i 1000-kr) Antall scannede fakturaer Antall EHF-fakturaer Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall Medarbeidertilfredshet 4,8 4,9-5,7 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,4 4,0-5,0 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,4 4,8-5,6 Vurdering av eget HMS-system NA 6,0 6,0 6,0 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % Tapsført i forhold til fakturert beløp - - 0,24 % 0,24 % Total restanse i % av utfakturert - - 1,72 % 1,76 % Manuelt registrerte regnskapsbilag. % andel 9,93 % 8,68 % 8,84 % 9,90 % 8

7 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Det er forholdsvis små endringer i antall fakturaer, lønnsoppgaver og bilag. For første gang har vi fått inngående efakturaer. Det er et satsingsområde å øke andelen elektroniske fakturaer betydelig. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen har i vært stabil. Vi har fått overført en stilling fra personal- og organisasjonsutvikling, samt ansatt prosjektmedarbeider i prosjektet Nytt lønns- og personalsystem. 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har vært økende i, noe som i hovedsak skyldes langtidssykemeldinger. 6. Økonomisk status 2011 Budsj. Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,8 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Mindreforbruket på ca skyldes i all hovedsak merinntekt refusjon sykepenger. 9

8 Service- og administrasjonsavdelingen 1. Virksomhetens formål og verdier Visjon: "BEST PÅ SERVICE" FORMÅL Avdelingens formål er å yte best mulig service internt i kommunen og eksternt mot brukerne av kommunens tjenester VERDIER Samhold gir oss styrke Engasjement gir oss glede Pågangsmot og utfordringer gjør oss gode 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Servicesenteret/med sentralbord og skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, Infoland - Bestilling av eiendomsopplysninger, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler, oppfølging av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave mm. Trykkeriet trykkerifunksjonen, layout og foto. Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm- og telefontolking. Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument- og posthåndtering m journalføring og postliste i Public 360. Brukerstøtte, veiledning innen Public 360, opplæring av nye brukere i Public 360 programvare og rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Ekspedering av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere. Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre Porsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for Porsgrunn kommune) og ajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5. Kommunikasjon: Ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i kommunen i sammarbeid med IKT-avdelingen. Omdømmebygging ved synliggjøring og profilering av tjenester og virksomheter. Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene. Godtgjøringer til politikere. Valg. Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR, fakturering av byggesaksgebyr, legeregninger og innbetaling kommune- og skattekasse. Barnehage: Koordinering av opptak via elektroniske søknader, fakturering og kontantstøtte. Transport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnehage. Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m. Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltak. Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbiler. Samfunnssikkerhet og beredskap. Administrativt ansvar for kommuneadvokatene. Administrativt ansvar for næringsavdelingen. 3. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,5 31,5 38,4 38,4 Antall saker til politisk behandling Antall avholdte politiske møter med sekretær Antall bevillinger/skjenke, salg servering Antall saker i sak/arkivsystem Antall journalført post/ inn og ut Fremfinning saker ansatte og publikum Antall kopier trykket på trykkeriet sort/hvitt Antall fargekopier

9 3. Informasjonstall for virksomheten (forts.) Antall ID-kort Trykkeoppdrag/lag og foreninger Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt TT- kort Søknad om å disponere kommunale areal Barnehagesøknader v/ hovedopptak Tilskudd VAR Info- Land Ledsagerbevis Kommune og skattekasse Fakturering for andre virksomheter (Kjølnes, byggesak, plan og geodata, kultur og miljørettet helsevern) Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev Tolketimer Skien kommune Tolketimer Porsgrunn kommune Tolketimer i Bamble Tolketimer andre Skoleskyss kommunale vedtak Publisering på nettet Sms med publikum Chat med publikum Avholdte (sikkerhets)øvelser Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall Medarbeidertilfredshet 4,4 4,6 5,0 5,4 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,2 3,7 5,1 5,5 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 3,8 3,9 4,5 4,9 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % Brukertilfredshet med Servicesentrert. ROS/RIS 5,7 5,5 5,6 5,7 Brukertilfredshet med Tolketjenesten ,4 Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Ved gjennomgang av informasjonstall avdekkes det små endringer i forhold til forrige driftsår. har vært et produktivt år, preget av høy måloppnåelse og stor prosjektaktivitet. Av interessante funn merkes at antall kopier totalt går nedover. Dette skyldes sannsynligvis innføringen av nettbrett i alle politiske råd og utvalg. Oppdragsmengden i tolketjenesten er økende. Utfordringen for 2013 blir å finne riktig prisnivå for tjenestene, slik at budsjettet går i balanse. Når det gjelder nøkkeltall så har det vært en ytterligere forbedring. Alle mål er nådd med god margin. 11

10 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen er tilfredsstillende. Det jobbes kontinuerlig med tilpasning av organisasjon til oppgavetilfanget. Det er foretatt ressursforflytning fra trykkeri til Servicesenter grunnet nedgang i behov for trykkeritjeneste. Arkivtjenesten har hatt stor turnover i og det vil bli foretatt nyrekruttering i Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Vi har ikke nådd målsettingen for nærvær i. Dette skyldes at 2 av våre ansatte har vært 100% sykemeldt i hele perioden. Sykefraværet er på bakgrunn av alvorlige diagnoser, og kan ikke knyttes til arbeidssituasjonen. Ellers har det vært lite sykefravær i virksomheten, og korttidsfraværet er lavt. 6. Økonomisk status 2011 Budsj. Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,9% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten har hatt et mindre forbruk på 2,0 mill kr. Dette skyldes først og fremst at tolketjenesten på slutten av foretok en grunndig gjennomgang av faktureringsgrunnlagene for tolkeoppdrag. Dette avdekket betydelig feilfakturering i, konsekvensene av dette er at prisene på tolkeoppdrag må reduseres i 2013, dette iverksettes pr. 1. mars. Skoleskyssen er som varslet tidligere ikke konsekvensjustert, og resultatet er et overforbruk på ,- kr. Dette må hensyntas i første tertialrapportering. 12

11 IKT-avdelingen 1. Virksomhetens formål og verdier Visjon: "ER DU FORNØYD, ER VI NESTEN FORNØYDE" MÅL FOR VIRKSOMHETEN INNEVÆRENDE ÅR IKT-avdelingen skal yte god service til våre brukere IKT-avdelingen skal utarbeide, ivareta og videreutvikle Porsgrunn kommunes IKT-strategi. I samarbeid med virksomhetene sørge for at dagens IKT-systemer utnyttes best mulig VERDIER Vi skal være en avdeling som er og har: årlig avdelingstur stor takhøyde god kontakt og tilstedeværelse av leder uoffisielle treffpunkter også utenom arbeidstid mobbefritt miljø gode verktøy og arbeidsplasser felles samlingsplass i sofaen fornøyd med måten arbeidsplassen er organisert arbeidstakere som gis utfordringer mulighet til fagligutvikling leder har god innsikt i arbeidstakers fag - tiltro via ansvar 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver IKT-avdelingen yter tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner m.m. 3. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,0 12,0 12,0 13,0 Ant. innmeldte oppdrag egne og innmeldte Ant. løste oppdrag egne og innmeldte Ant. bestillinger IKT-utstyr Ant. servere i administrasjonsnettet Ant. servere i elevnettet Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet Ant. Pc-er i skolenettet Antall besøk på våre internettsider Antall sidevisninger på våre internettsider Gjennomsnittstid brukt på nettside pr besøkende (min.) 1,50 2,09 2,09 2,21 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall Medarbeidertilfredshet 4,9 5,0-5,8 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,3 5,4-5,7 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,7 5,0-5,4 Tilbud om medarbeidersamtale 89 % 89 % 0 % 100 % Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0 13

12 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Det er en markant vekst i antall serverer og PC og dertil hørende helpdesksaker. Året har også vært preget av fler store prosjekter på infrastruktur og fagsystemer. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Bemanningen, sett i sammenheng med sykefravær og den økte veksten av IKT-utstyr, gjør at den tilførselen av den besluttede nye stillingsressursen er viktig for å opprettholde fortsatt stabil drift og riktig servicegrad. 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet knytter seg i all vesentlig grad til hyppige og lengre sykefravær på få personer, og har også i inneværende år vært for høyt i forhold til målsetningen. 5. Økonomisk status 2011 Budsj. Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,6 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Økonomistyringen og resultatet er tilfredsstillende. 14

13 Kemnerkontoret 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL Ansvar for utførelsen av de gjøremål den kommunale skatteoppkrever er pålagt i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) og i forskrifter, instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i loven. VERDIER Sammen tar vi ansvar for å nå felles mål. Vi behandler hverandre og våre brukere med respekt. Vi har rom for ulike meninger og personligheter. Vi deler kunnskap og gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Skatteregnskap: Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap. Skatteavregning for de personlige/upersonlige skattyterne. Registrere lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. Skatteinnfordring: Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsgiver-avgift. Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker. Arbeidsgiverkontroll: Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. Avstemme lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. 3. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,0 15,0 15,0 15,0 Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) Utleggstrekk (antall) Utleggsforretninger Konkursbegjæringer Antall bokettersyn hos arbeidsgivere Avdekkede beløp (1000 kr.) Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall Medarbeidertilfredshet 4,7 4,9-5,0 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 5,4 5,3-4,7 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 5,0 5,0-4,7 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % % Vurdering av eget HMS-system - 5,0 5,0 5,0 Andel innbetalt av totalt utliknede skatter og avgifter 99,5 % 99,5 % 99,6 % 99,6 % 15

14 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Kemnerkontoret har nådd alle målkrav gitt av overordnet myndighet (Skattekontoret Skatt sør). I forhold til vårt skatteanslag for ble det et overskudd på 7,7 mill. kr. Vi hadde i en lavere vekst i våre skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og mener den høye arbeidsledigheten vi har hatt en stund er medvirkende årsak til forskjellen. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Bemanningssituasjonen er tilfredsstillende sett i forhold til de målkrav som kommer fra overordnet myndighet, men vi ser at vi er blitt sårbare ved lengre fravær eller vakanse. Det må nevnes at Arbeidsgiverkontrollen i Grenland (AiG) i hadde store utfordringer med bemanningen idet tre kontrollører sluttet, og tre gikk ut i fødsels- og fosterhjemspermisjon. Dette medførte seks tilsettinger vår/sommer, og mye tid gikk derfor med til opplæring. 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging, og vårt sykefravær har i løpet av hatt en gledelig nedadgående kurve og målkravet ble oppnådd med god margin. 5. Økonomisk status 2011 Budsj. Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,9% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Vakanser i stillinger og mye sykelønnsrefusjon er hovedårsakene til det positive resultatet. 16

15 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. VERDIER Respekt for hverandre og for brukerne/lånerne Yte god service og sette brukerne i sentrum. Godt arbeidsmiljø - kultur for samarbeid til brukernes beste. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Porsgrunn bibliotek utfører mange tjenester for sine brukere i tillegg til de oppgavene en regner som bibliotekets kjerneoppgave: utlån av bøker og annet materiale. Andre viktige tjenester er: Veileder om og finner fram litteratur fra egne samlinger og bestiller inn litteratur fra andre bibliotek. Låner inn depoter på innvandrerspråk fra Det Flerspråklige biblioteket i Oslo Yter PC-hjelp, hjelp med utskrifter, faks, kopimaskin Attesterer kopier av vitnemål o.l. Låner ut studierom, leier ut møterom, tilbyr utstillingsplass Arrangerer eksamen for fjernstudenter. Tilbyr klasseundervisning på flere klassetrinn, tar i mot barnehagegrupper, fremmedspråklige grupper og andre som ønsker spesielle opplegg. Låner ut depoter av bøker til skoler. Organiserer og driver 2 lesesirkler. Arrangerer forfatterkvelder, temakvelder, ukentlig bokprat, filosofisk kafé og andre tilstelninger Samarbeider med Kvindernes Læseforening, Kulturavdelingen i kommunen, Porsgrunn kunstforening og Diktets Venner, Litteraturgarasjen, Grenland filmklubb og Grenland kirkeakademi om arrangementer. Samarbeide med Telemark Museum om salg og formidling av lokalhistoriske bilder. Har en oppsøkende tjeneste som tilbyr service til 2 sykehjem. Tar imot praksiselever fra ungdomsskolen. Tilbyr praksisplass for bibliotekstudenter fra Høyskolen i Oslo og fra Universitetet i Tromsø. Tar imot personer som har behov for arbeidsutprøving i samarbeid med HMS-avdelingen og NAV 3. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,9 12,9 12,9 12,9 Samlet utlån Utlån per innbygger Porsgrunn 5,57 5,51 4,90 4,60 Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,24 5,12 5,10 NA Utlån per årsverk Porsgrunn Barns andel av utlånte bøker 43,0 43,3 39,7 39,4 Barns andel av utlån andre media (video/dvd, musikk, lydbøker m.m.) 32,6 36,1 35,7 31,2 Antall arrangement og brukerorienteringer

16 Herav arrangement for barn Samlet besøk Besøk pr. åpningsdag Besøk pr. søndagsåpent bibliotek Utlån pr. åpningsdag Samlet besøk bibliotekets hjemmesider Besøk ved arrangement og brukerorienteringer Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall Årsbesøk Totalt utlån Utlån barnelitteratur Besøk hjemmeside Antall arrangement og brukerorienteringer Medarbeidertilfredshet 4,8 4,8-5,0 Tilbud om medarbeidersamtale 93 % 100 % 100 % 100 % Vurdering av eget HMS-system - 6,0 6,0 6,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Utlånstalla har gått noe ned. Forklaringene på dette kan være flere. Bevilgningene til mediekjøp har i flere år stått stille. Dette gjør det vanskelig for biblioteket å tilby en aktuell mediesamling og det er lange ventelister på populære titler. Nedgangen i utlånet kan også være en nasjonal trend, og kan skyldes endringer i folks lese- og fritidsvaner mht kjøp av billigbøker og bruk av sosiale medier o.a. Besøkstallet holder seg stabilt med et gjennomsnittlig besøk pr åpningsdag på 506 besøkende. Gjennomsnittlig besøk pr søndagsåpent bibliotek var på hele 202 besøkende. Biblioteket har også vært svært aktiv på arrangementsfronten med hele 256 arrangement og brukerorienteringer. Av dette var 195 arrangement for barn. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Søndagsåpent bibliotek prøveprosjekt vedtak i bystyret opprettelse av 50 % stilling lønnsutgifter mv dekkes innenfor tjenesteområdet by- og kulturutvikling. Prøveprosjekt varer fra Det er minimumsbemanning på søndager med kun to på vakt. Dersom søndagsåpent bibliotek skal videreføres om en fast ordning, må det finnes dekning for lønnsutgifter til 50 % stilling innenfor tjenesteområdet by- og kulturutvikling ut 2013 og i

17 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Økningen i sykefraværet skyldes langtidsfravær hos to eldre ansatte som har vært i en prosess over mot alderspensjon og uførepensjon. Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging. 6. Økonomisk status 2011 Budsj. Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,8 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året God økonomistyring har sikret et godt resultat. 19

18 Filmsenteret Charlie 1. Virksomhetens formål og verdier VISJON: Filmsentret Charlie skal være et moderne kinosenter som til enhver tid skal ha et godt og allsidig filmtilbud, samt ha et godt omdømme i befolkningen i Grenland. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Sørge for god filmtilgang til Grenlands befolkning Best mulig programmering av filmprogrammet Ha godt filmtilbud til pensjonister skoler barnehager m/m Gode utleiemuligheter for næringsliv firmaer og andre som leier kinosaler for kurs/konferanser o.l Ha et godt kioskutvalg til publikum God økonomistyring Ha fokus på å være en markedsorientert bedrift. Sørge for god lyd og bildefremvisninger av forestillinger 3. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,1 8,3 7,7 7,7 Antall kinoforestillinger Antall filmtitler Samlet kinobesøk Gjennomsnittlig kinobesøk pr. person i kommunen 4,27 3,34 3,60 3,50 Gjennomsnittlig kinobesøk pr. dag Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall Medarbeidertilfredshet 4,3 4,4-5,4 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,9 4,3-5,0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,2 3,8-5,0 Tilbud om medarbeidersamtale 71 % 100 % 80 % 100 % Vurdering av eget HMS-system - 3,0 5,5 4,0 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Filmsentret har et tilfreds publikum og medarbeidere som trives. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Planlagt nedbemanning etter digitaliseringen av filmsenteret ble avsluttet i. Det er redusert med ca. 1.årsverk. Personalsituasjonen skal også ses på i

19 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har vært lavt også i. Vi er veldig fornøyd med at sykefraværet holder seg lavt på Filmsentret Charlie. 6. Økonomisk status 2011 Budsj. Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift % Kommentar til tabellen: Virksomhet 162 Filmsentret Charlie og Virksomhet 164 Kultur, idrett og fritid ble slått sammen til en virksomhet med virkning fra I Agresso har dette fått tilbakevirkende kraft til. Regnskapsmessig blir derfor også disse to virksomhetene slått sammen. I kommentaren til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året kommenteres de hver for seg. Det er derfor ikke sammenheng mellom tallene i tabellen og kommentaren. Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Kinobesøket har hatt en økning på 1449 besøk fra 2011 til, en trend som vi håper vil fortsette i Effektivisering av driften i forbindelse med digitaliseringen nedbemannet med 1 årsverk for å få ned driftskostnadene. Effektiviseringsarbeidet forsetter i Vi har oppnådd et meget bra kioskresultat for med et nettoresultat på kr. 1,4.mill. Driftsresultatet for kinodriften (unntatt kiosk) viser et lite overskudd i på Kr Dette er ikke godt nok i forhold til våre mål og bør forbedres i 2013,men er avhengig av det totale kinobesøket. Vi vil ha fokus på nettopp dette i

20 Kultur 1. Virksomhetens formål og verdier FORMÅL: Kulturvirksomheten skal sørge for et variert og bredt kulturtilbud til hele byens befolkning. Virksomheten skal bidra aktivt i byutviklingen. VERDIER: Bidra til å styrke ytringsfrihet, demokrati og identitet og kjennskap til egen historie. Skape nysgjerrighet, trygghet og interesse for andre; kulturer og personer. 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver Kulturhuset Ælvespeilet Meierigården kultursenter/ungdomshus Kulturvern/museer Kultur i byutviklingen Kunst- og kulturformidling Utsmykking Arrangementer og arrangementskoordinering Tilrettelagte kulturaktiviteter inkl Sansesenteret Kultur for eldre Drift av svømmehaller/ idrettsanlegg/ uteanlegg/ skatepark Frivillige lag og organisasjoner Drift av Brevik Kulturhus, Herøyahuset, Teatersalen, Porsgrunn Scene, Mule Varde Lundedalen og Stridsklev Fritidssentre *Kystkultur/kyststi/Mule Varde 3. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 30,5 31,13 31,10 30,37 Kommunale driftstilskudd lag og for. (i 1000 kr.) Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd Sansesenteret antall brukstimer Besøkstall ved publikumsbading i hallene Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker Antall idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg, fotballbaner Åpningsdager Lundedalen Fritidssenter Snitt besøk pr. åpningskveld Lundedalen Fritidssenter Åpningsdager Stridsklev Fritidssenter Snitt besøk pr. åpningskveld Stridsklev Fritidssenter Kulturnatta -antall solgte buttens Kultur natta som arena for nettverksbygging og realisering av prosjekter - antall samarbeidspartnere Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall Medarbeidertilfredshet 4,5 4,7-5,2 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,2 4,3-4,3 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,1 4,1-4,5 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100% Vurdering av eget HMS-system 6,0 6,0 6,0 6,0 22

Årsberetning 2013. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2013. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2013 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen...

Detaljer

Årsberetning 2014. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2014. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2014 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen...

Detaljer

Årsberetning 2011. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2011. Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personal- og organisasjonsutvikling...5 Økonomiavdelingen...7 Service- og administrasjonsavdelingen...9

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3020-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo HMS-RAPPORT FRA VIRKSOMHETENE 3. KVARTAL 2011 Forslag til vedtak:

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10 3 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET... 6 Personal og organisasjonsutvikling... 6 Økonomiavdelingen... 10 Service og administrasjonsavdelingen... 12 IKTavdelingen... 14 Kemnerkontoret... 16

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9 Utviklingsavdelingen...11 Serviceavdelingen...14

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 AHUS BARNEHAGENE Vi har tid til undring, utfordring og utvikling sammen med ditt barn! Hvem er AHUS barnehagene? Akershus universitetssykehus eier og driver 5 personal barnehager

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008. Årsberetning 2008. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn

PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008. Årsberetning 2008. Virksomhetenes årsmeldinger. Sammen om Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER Årsberetning Virksomhetenes årsmeldinger Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personalavdelingen...5 Økonomiavdelingen...9

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene.

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene. ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014. nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene. 1 Årsplanens innhold. Side

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014 Foreldremøte Ask barnehage 21. mai 2014 Ved å uttale forventninger kan vi bli mer bevisste på hvilke forventninger som er realistisk å bli møtt på, og hvilke vi ikke kan bli møtt på. En forventning er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Lyngtua Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Årsrapport 2012. Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport 2012. Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2012 Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Innhold INNLEDNING... 4 TROMSØYA VEST BARNEHAGER... 4 Enhetens lederteam... 4 Personalet... 6 STYRINGSVERKTØY... 6

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Årsrapport 2013. Sakshaug barnehage

Årsrapport 2013. Sakshaug barnehage Årsrapport 2013 Sakshaug barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Anne

Detaljer

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010 Innhold i presentasjonen Organisasjon Visjoner og mål Styrets arbeid Resultater og erfaringer i 2009 Balansert målstyring (BMS) Brukerundersøkelser

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 1.Tertial 2016 Økonomisjef: Kristoffer Fjeldvær 03.05.2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 2

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester... 3 1.1.2

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

PERSONALPLAN. Eksempel 1

PERSONALPLAN. Eksempel 1 PERSONALPLAN Eksempel 1 PERSONALPLANEN -ER EN DEL AV BARNEHAGENS VIRKSOMHETSPLAN -ER STYRENDE I FORHOLD TIL REKRUTTERING AV ANSATTE -ER STYRENDE I FORHOLD TIL KOMPETANSEUTVIKLING PÅ ENHETEN -ER STYRENDE

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

Nærværsarbeid i Skatteetaten

Nærværsarbeid i Skatteetaten Nærværsarbeid i Skatteetaten IA-konferansen, Oslo 13.januar 2015 Klaas Smith Skattedirektoratet HR-stab 1 Skatteetatens samfunnsoppdrag I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Barnehagens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser Rådmannens fagstab Stillingsbeskrivelser Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Fagleder barnehage s. 5 Pedagogisk leder s. 6 Barne- og Ungdomsarbeider s. 8 Assistent s. 9 3 Forord Fafo la våren 2012 fram rapporten

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/9-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.01.2014 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte Dato: Tirsdag 14.01.2014 Tid: Kl 0900-1600 Sted: Rådhuset, Møterom 3.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2016 Side 1 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2016 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer