Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014"

Transkript

1 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen) Kristin Barstad (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) (Møteleder dag 2) Morten Ørbeck (Høgskolen i Hedmark) Jon A. Lindstrøm (Høgskolen i Nesna) Egil Solli (Høgskolen i Nord-Trøndelag) Knut Patrick Hanevik (Høgskolen i Oslo og Akershus) Camilla Nereid (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Arild Hovland (Høgskolen i Telemark) Arne Myklebust (Høgskulen i Volda) Kjersti Berggraf Jacobsen (Høgskolen i Østfold) Hilde Steinmoen (Høgskolen Stord/Haugesund) Inger-Åshild By (Norges Idrettshøgskole) Signe Kalsnes (Norges Musikkhøgskole) Dag Atle Lysne (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) (dag 1) Svenning Bjørke (Norsk lærerakademi) Hans-Erik Lefdal (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) Kristian Andersen (Universitetet i Agder) (dag 2) Bjarte Furnes (Universitetet i Bergen) Arne Fjalstad (Universitetet i Nordland) Elaine Munthe (Universitetet i Stavanger) Odd Arne Thunberg (Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet) Anne Skaansar (Kunst- og designhøgskolen i Bergen) Kine Nossen (Norsk Studentorganisasjon) Silje Marie Bentzen (Norsk Studentorganisasjon) Jorun Sandsmark (KS) Jorunn Dahl Norgård (Utdanningsforbundet) Observatører: Synne Nordmark Børstad (Kunnskapsdepartementet) Liv Dyrdal (Kunnskapsdepartementet) Øyvind Johnson (Kunnskapsdepartementet) Anne-Ma Grønlie (Utdanningsdirektoratet) Jørgen Nicolaysen (Utdanningsdirektoratet)

2 Marie Furulund (Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet) Sølvi Lillejord (Norges Forskningsråd) Heidi Salmi (Sametinget) Fra UHRs sekretariat: Turid Løyte Hansen Birgitte Levy Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet Høgskulen i Sogn og Fjordane Kunsthøgskolen i Oslo Universitetet i Oslo Fylkesmannsembetet Referat Møtedato: Møtetid: kl. 10 til kl.14 Møtested: NLA Høgskolen, Bergen Studiested Breistein (dag 1), Studiested Sandviken (dag 2). Saksnr.: UHR 13/293 Tid: Torsdag 16. oktober kl. 10 til fredag 17. oktober kl. 14 Sted: NLA Høgskolen, Bergen Torsdag: Studiested Breistein Fredag: Studiested Sandviken NRLU-sak 28/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksliste NRLU-sak 28/14 Godkjenning av innkalling og saksliste NRLU-sak 29/14 Referat fra NRLU-møte 2/2014, ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet NRLU-sak 30/14 Lærervurdering muligheter og forutsetninger. Rapport fra arbeidsgruppe NRLU-sak 31/14 Frå førskulelærar til barnehagelærar. Rapport fra følgegruppen for barnehagelærerutdanning NRLU-sak 32/14 Praksislærarevtalen statusrapport fra NRLUs arbeidsgruppe NRLU-sak 33/14 Karakterundersøkelser i lærerutdanning - statusrapport fra NRLUs arbeidsgruppe NRLU-sak 34/14 Nasjonale deleksamener i matematikk orientering fra møte med NOKUT NRLU-sak 35/14 Forskningssatsinger i lærerutdanningene - veien videre etter seminar NRLU-sak 36/14 Studiereise og rådsmøter i 2015 NRLU-sak 37/14 Orienteringssaker NRLU-sak 38/14 Arbeid med ny grunnskolelærerutdanning NRLU-sak 39/14 Høring Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre

3 NRLU-sak 40/14 NRLU-sak 41/14 NRLUs arbeidsplan og profil Eventuelt Vedtak: Nasjonalt råd for lærerutdanning godkjenner innkalling og forslag til saksliste NRLU-sak 29/14 Referat fra NRLU-møte 2/2014, ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet juni Saksbehandler: Turid Løyte Hansen Saksdokumenter: Utkast til referat ble sendt rådsmedlemmene per e-post for godkjenning. Det kom én merknad til sak 23/14 vedr. oppdatert informasjon i saken og én merknad til sak 26/14 vedr. begrunnelse for Utdanningsdirektoratets fordeling av studieplasser. Merknadene ble tatt til følge. Vedtak: Nasjonalt råd for lærerutdanning godkjenner referat fra NRLU-møte 2/2014 NRLU-sak 30/14 Lærervurdering muligheter og forutsetninger. Rapport fra arbeidsgruppe Saksbehandler: Turid Løyte Hansen Professor Eyvind Elstad har ledet en arbeidsgruppe nedsatt av GNIST- partnerskapet for å utrede forutsetninger for en ordning med lærervurdering. Elstad har representert NRLU i denne sammenhengen, og redegjorde for rapporten i rådsmøtet. Presentasjonen er lagt ut på NRLU sine nettsider. GNIST-partnerskapet vedtok å videreføre arbeidet til trinn to, som innebærer å utrede hvordan et system for lærervurdering kan utformes og prøves ut i Norge. Prof. Elstad skal lede det videre arbeidet, fortsatt som representant for NRLU.

4 Utredningen av et system for lærervurdering er et politisk initiativ, med OECD som premissleverandør. Arbeidsgruppen har bestått av personer med ulike interesser knyttet til lærervurdering. I rådsmøtediskusjonen ble profesjonslæring, til forskjell fra lærervurdering, løftet fram som et (mer egnet)grunnlag for forbedring av lærernes praksis. Hva er god profesjonslæring? Hvilke systemer har vi for læring i yrket og hvordan kan disse systemene utvikles? Slike spørsmål bør løftes fram. Det ble videre pekt på farer og dilemmaer ved et system for lærervurdering. Et system for praksisutvikling der summative vurderinger overstyrer formative prosesser kan føre til mye byråkrati og lite profesjonsutvikling. Det kan også være en fare for at bruken av begrepet lærervurdering bidrar til en personifisering/individualisering av lærerpraksisen. Dette kan flytte oppmerksomheten fra undervisningen, som man ønsker å forbedre, til læreren som person. Det er et dilemma å skulle utarbeide et system for vurdering av en praksis som er grunnleggende kontekstuell og relasjonell. Videre knytter det seg dilemmaer og utfordringer til spørsmål som f.eks. elevenes deltakelse i vurderingen av lærernes praksis og anonymitet. Rådet framhevet nødvendigheten av en kunnskaps-/ forskningsbasert utvikling av et system for vurdering av lærernes praksis. Vedtak NRLU takker Eyvind Elstad for vel utført oppdrag, og tar perspektivene med i det videre arbeidet med utvikling av lærerutdanningene og med «lærerløftet». NRLU spiller inn rådets synspunkter til GNIST- arbeidsgruppens arbeid, gjennom professor Elstad. NRLU-sak 31/14 Frå førskulelærar til barnehagelærar. Rapport fra følgegruppen for barnehagelærerutdaning Saksbehandler: Turid Løyte Hansen Grete Skjeggestad Meyer, varamedlem i retningslinjegruppen for BLU, presenterte hovedinnholdet i Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen sin første rapport: Frå førskulelærar til barnehagelærar, og innledet til diskusjon. Problemstillinger knyttet til følgegruppens anbefalinger, prinsipielle spørsmål vedrørende forholdet mellom programgruppen for retningslinjearbeidet og følgegruppen for BLU og retningslinjearbeidet generelt ble løftet fram.

5 Meyer pekte blant annet på begrepsbruk og progresjon som sentrale utfordringer i retningslinjearbeidet, sett fra programgruppens synsvinkel. Det er behov for å rydde i begreper som brukes i retningslinjene, men disse begrepene er samtidig forankret i forskriftene, som er Kunnskapsdepartementets ansvarsområde. Progresjon mellom pedagogikk, praksis og profesjonsretting gjennom alle kunnskapsområdene må sikres. En annen utfordring knytter seg til å sikre progresjon i læringsutbytteformuleringene når institusjonene har plassert kunnskapsområdene på ulike nivåer i utdanningen. Rådet oppfordret programgruppen til å være selvstendig og ikke la seg styre av BLUfølgegruppen, som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Samtidig vil følgegruppen være en ressurs i retningslinjearbeidet. Programgruppen kan også gi innspill til følgegruppens arbeid. Rådet forventer ikke raske endringer i læringsutbytteformuleringene, men oppfordret programgruppen til å jobbe faglig og grundig, og til å formulere endringer som kan åpne opp for å realisere de mulighetene som ligger i forskriften. Det ble poengtert at programgruppen må få informasjon fra KD om hvordan departementet stiller seg til følgegruppens anbefalinger. NRLU har tidligere gitt uttrykk for et ønske om å videreføre egne arenaer for erfaringsutveksling for barnehagelærerutdannere. NRLU har midler til ett slikt seminar i 2014, dersom miljøene selv formulerer et behov og spiller en aktiv rolle i et arrangement. Pedagogikkfaget i BLU ble foreslått som et overordnet tema som bør drøftes videre. Vedtak: NRLU inviterer programgruppen og fagmiljøene i barnehagelærerutdanning til et samarbeid om et nasjonalt seminar/workshop om relevante temaer i barnehagelærerutdanningen. NRLU-sak 32/14 Praksislæraravtalen statusrapport fra NRLUs arbeidsgruppe Saksbehandler: Birgitte Levy Sekretær for den NRLU-nedsatte arbeidsgruppen som skal utrede videre fremgangsmåte i arbeidet for å få til en ny praksislæreravtale, tidligere dekan Eystein Arntzen, Høgskolen i Østfold, var invitert til rådsmøtet for å orientere om status for arbeidet og invitere rådsmedlemmene til å gi innspill til gruppens videre arbeid. I følge Arntzen har arbeidsgruppen kommet fram til at de vil arbeide fram et forslag til revisjon av dagens øvingslæreravtale. Arbeidet vil bli lagt fram for NRLU som må ta dette videre til partene som har inngått avtalen. Arntzen skisserte videre hvordan gruppen tolker og arbeider med alle punktene i mandatet, og pekte blant annet på disse forslagene fra arbeidsgruppen:

6 -Arbeidsgruppen foreslår å harmonisere teksten i de foreliggende avtalene for å komme fram til en revisjon av eksisterende øvingslæreravtale. -I henhold til mandatet om å vurdere hvilke praksisutgifter som skal inngå i avtalen, foreslår arbeidsgruppen å fokusere på de utgiftene som skal betales til praksisstedet. Målet er å komme fram til en hovedmodell som beskriver godtgjørelse til en student pr. dag. -Arbeidsgruppen har sett på og drøftet behovet for oppjusteringer i kategoribokstav for grunnfinansieringen for utdanningene og vil argumentere for at barnehagelærerutdanningen bør ha kategoribokstaven E for grunnfinansiering så lenge kvalitetskravet er det samme som til grunnskolelærerutdanningene, som har kategoribokstav D. Rådet pekte på nødvendigheten av å presisere den rolle og interesse NRLU har i arbeidet med en ny praksislæreravtale. NRLU er ikke part i den eksisterende øvingslæreravtalen, og kan bare indirekte komme med innspill til denne. Hovedmålet for arbeidsgruppen bør, i følge rådet, derfor være å utrede en ny avtale som synliggjør hva som er gode kriterier for praksislæringen og dermed hvilke kriterier arbeidsgiver kan legge til grunn for å tilby god praksis til studentene. Det ble gitt støtte til arbeidsgruppens fokus på spørsmålet om hvilke praksisutgifter som bør inkluderes i en ny avtale. Det ble gitt oppfordring om å tenke praksisutgifter pr. skole og ikke pr. student og pr. dobbelttime og ikke pr. enkelttime. Rådet oppfordret også arbeidsgruppen til å se en ny avtale i lys av de store endringene i barnehagelærerutdanningen. Vedtak Nasjonalt råd for lærerutdanning takker for orientering om arbeidet så langt og ber om at innspillene fra rådet bringes med inn i gruppens videre arbeid. NRLU-sak 33/14 Karakterundersøkelser i lærerutdanning statusrapport fra NRLUs arbeidsgruppe Saksbehandler: Birgitte Levy Førsteamanuensis Ole Enge, Høgskolen i Sør-Trøndelag, som leder arbeidet med karakterundersøkelsen i matematikkfaget i lærerutdanning, var invitert til rådsmøtet for å redegjøre for undersøkelsen, status for arbeidet med denne, og for å gi rådsmedlemmene anledning til å komme med innspill til gruppens videre arbeid. Karakterundersøkelsen i matematikkfaget i lærerutdanning inngår i UHRs arbeid for å få til en felles, nasjonal, forståelse og praksis omkring bruk av bokstavkarakterskalaen. Undersøkelsen har så langt omfattet arrangement av nasjonale seminar om vurderingsordninger i lærerutdanning (april 2014) og om karaktersetting/sensurering og om

7 nasjonale retningslinjer for karaktersetting (september 2014). I tillegg er det innhentet eksamensbesvarelser, emneplaner og karakterlister fra matematikkemner primært i grunnskolelærerutdanning, som er gjenstand for undersøkelse i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen arbeider ut fra dette med å utarbeide nasjonale retningslinjer for karaktersetting i matematikk i lærerutdanning. NRLU ser de prosessene arbeidsgruppen har satt i gang som svært viktige, og mener denne måten å arbeide på kan overføres til andre fagområder. Som innspill til gruppens arbeid ba rådet arbeidsgruppen sikre at det blir sammenheng mellom karakterbeskrivelsene og de nasjonale retningslinjene, uten at disse blir overlappende. Rådet ønsker en eksemplarisk sensur. Rådet ytret også sterkt ønske om at man i det videre arbeidet med karaktersetting i lærerutdanning retter seg mot en større bruk av ekstern sensor og oppgavekonsulenter og ikke nasjonale deleksamener. Vedtak Nasjonalt råd for lærerutdanning takker for vel utført arbeid så langt og ser frem til sluttrapporten. Rådet ber om at arbeidsgruppen tar innspillene fra rådsmøtet med i sitt videre arbeid. NRLU-sak 34/14 Nasjonale deleksamener i matematikk orientering fra møte med NOKUT Saksbehandler: Birgitte Levy NRLU-leder Birte Simonsen orienterte fra møte med NOKUT 10.oktober. Referat fra møtet var også vedlagt saksdokumentene. NOKUT har fått i oppdrag av KD å gjennomføre nasjonale deleksamener i form av et pilotprosjekt innenfor enkelte profesjonsfag. Matematikkfaget i lærerutdanning er pekt ut som et mulig område for en slik pilot. NRLU-ledelsen og representanter for Norsk matematikkråd og Nettverk for matematikk i lærerutdanning møtte prosjektansvarlige i NOKUT for å diskutere pilotprosjektet. Det oppdraget NOKUT har fått, er å gjennomføre en fullskala mulighetsstudie som skal gjennomføres for alle studenter i hele Norge på samme kull, for så å finne ut om nasjonale deleksamener er mulig å gjennomføre som permanent løsning. Det faglige formålet med nasjonale deleksamener skal være å gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og som igjen skal gi miljøene grunnlag for utvikling bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet I rådsmøtet ble det stilt spørsmål ved lovgrunnlaget for gjennomføringen av dette prosjektet. Det ble uttrykt bekymring for uheldige konsekvenser av nasjonale deleksamener som inngripen i utdanningsinstitusjonenes faglig arbeid, standardisering av utdanningene og

8 snevrere kompetanse hos de uteksaminerte lærerne. Rådet viste til det kvalitetsarbeidet som kontinuerlig utføres i institusjonene, til faglig samarbeid mellom institusjonene og til arbeidet med nasjonale retningslinjer som bedre måter å arbeide med kunnskapsmåling og karaktersetting på. Rådet uttrykte også et ønske om å styrke bruken av ekstern sensur. KD viste til at nasjonale deleksamener bare skal baseres på en del av faget. Departementet mener at nasjonale deleksamener i høyere utdanning vil gi nyttig dokumentasjon av studentenes kunnskapsnivå, og at de vil kunne framprovosere faglig samarbeid mellom fagmiljøene. Vedtak NRLU tar saken til orientering. Momenter fra diskusjonen i rådsmøtet tas med i den videre dialogen med NOKUT. NRLU-sak 35/14 Forskningssatsninger i lærerutdanningene veien videre etter seminaret Saksbehandler: Turid Løyte Hansen Et NRLU-seminar om forskningssatsninger i lærerutdanningene med vekt på erfaringsutveksling om arbeid med FoU-strategier i institusjonene, ble arrangert 15.oktober. Arbeidsgruppen som planla seminaret har også spilt inn til NRLU-AU behov for flere seminarer med forskningssatsninger innenfor lærerutdanningene som tema. Arbeidsutvalget har stilt seg positivt til dette, og inviterte rådet til å komme med innspill til tema og vinklinger i en slik videre satsning. Rådet ser det som viktig at NAFOL er videreført. I rådsmøtet ble det pekt på et behov for å få større oversikt over doktorgradstilbud og forskningssamarbeid som finnes innenfor lærerutdanningene. Samarbeid om doktorgradsstudier kan være et område NRLU kan vie oppmerksomhet videre. Det ble også vist til institusjonene behov for å identifisere felles utfordringer. Dette kan for eksempel være prinsipper for tildeling av FoU-midler, hvordan man kan løse ut midler til stipendiater, kvalifisering til professornivå eller dilemmaet mellom hensiktsmessig fouarbeid og det som gir publiseringspoeng. Kvalifisering til en forskningsbasert yrkesutøvelse ble pekt på som et viktig område for videre forskningssatsninger. Alle lærerutdanningene skal utdanne til forskningsbasert yrkesutøvelse, men det er ulike forutsetninger for å arbeide med dette i institusjonene.

9 Vedtak: Diskusjonen i møtet bringes videre som grunnlag for NRLU-AUs planlegging av videre engasjement når det gjelder forskningssatsninger i lærerutdanningene, herunder å beramme flere NRLU-seminarer om forskning i lærerutdanningene i tidsperioden NRLU-sak 36/14 Studiereise og rådsmøter i 2015 Saksbehandler: Birgitte Levy Det ble orientert om NRLU-rådsmøte 1/2015 som holdes ved Høgskolen i Telemark, Notodden, februar (overnatting på Kongsberg), og seminar om arbeidsplan og profil for rådet onsdag 11. februar, på Quality Hotel Grand, Kongsberg. Det ble også orientert om planleggingen av en studiereise i Europa i uke 22; mai Arbeidsutvalget, ved Kristin Barstad, er nå i dialog med lærerutdanningsmiljøer i Danmark om innholdet i en studietur. Arbeidsutvalgets forslag om studiereise til København i mai 2015 ble lagt fram for diskusjon i rådet som gav sin tilslutning til planene. Vedtak Nasjonalt råd for lærerutdanning vedtar København som reisemål for studiereise i uke 22; mai I forbindelse med studiereisen arrangeres også rådsmøte 2/2015. Rådet ber arbeidsutvalget om å arbeide videre med program for reisen. NRLU-sak 37/14 Orienteringssaker Saksbehandler: Turid Løyte Hansen og Birgitte Levy Fra Kunnskapsdepartementet Fra Opplæringsavdelingen: Avdelingsdirektør Christine Meling orienterte om lærerstrategien Lærerløftet. Fra Barnehageavdelingen: Seniorrådgiver Liv Dyrdal orienterte om at GLØD er nedlagt, men barnehagesatsingen videreføres i regi av Udir. Fra Utdanningsdirektoratet

10 Jørgen Nicolaysen orienterte om funn i deltakerundersøkelsen for matematikktilbudene, status for videreutdanning pr. oktober 2014 og fagseminar om videreutdanning studieåret Fra Forskningsrådet Sølvi Lillejord orienterte om søknadsfrist for midler til kompetanseprosjekter, FINNUT, 26. november Fra UHR UHRs karakterrapport for 2013 foreligger ( ): Seniorrådgiver Dagny Hov er tilbake fra permisjon 1. november. Hun vil arbeide deltid, 50%, i vårsemesteret. Turid Løyte Hansen blir engasjert i sekretariatet videre og går opp til 80% stilling fra nytt år.

11 Møter og konferanser 1. Kunnskapsdepartementet arrangerer konferanse om opplæring og utdanning i menneskerettigheter mandag 13. oktober NRLU har fått en forespørsel fra KD om ansvar for en parallellsesjon. Hein Lindquist, HBV, har påtatt seg å følge opp dette. 2. UHRs årlige karaktersamling, 23. oktober. Bidrag fra blant andre rådsleder Birte Simonsen som vil gi en kommentar om skikkethet, fra et lærerutdanningsperspektiv. _nasjonale_konferanser_1/karaktersamling_ Lektorkonferansen, oktober, Universitetet i Bergen. 4. Fagseminar om grunnleggende ferdigheter for å kunne regne, Gardermoen 28. oktober. Utdanningsdirektoratet inviterer. https://www.berghansen.no/eventportal/?a=46668&att=0&webno=1&sec=nkshhimdlecloxjd 5. Universitetsskolekonferansen ProTed. Oslo 6. november. n.html 6. Seminar om arbeidslivforståelse, utdanningsledelse og kunsten å skape gode arbeidsliv (UHR), 14. november: 7. Rådslag om struktur i norsk forskning (UHR/FFA), 17. november: _radslag_om_struktur_i_norsk_forskning_samarbeidskonf 8. Forskningsrådets utdanningskonferanse 17. november: GNIST-partnerskapsmøte 17. november, med Utdanningsforbundet som arrangør Talis Utdanningsdirektoratet inviterer til konferanse i Oslo 17. november: 11. Konferanse om Fremtidens skole november, Grand Hotel, Oslo. 12. PIL-konferansen 2014, november, Trondheim Konferanse om nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene: mars, Fornebu. Det arbeides med samarbeid om IKT og mangfold ( Senter for IKT, Wergelandsenteret). 14. GLU-konferansen mars (Følgegruppens konferanse) Vedtak: NRLU tar sakene til orientering. 1 Flyttet til 16. januar

12 NRLU-sak 38/14 Arbeid med ny grunnskolelærerutdanning Saksbehandler: Birgitte Levy NRLU AU har vedtatt å sende et brev til KD med innspill til prosessen og struktur for ny femårig mastergradsutdanning for lærere rettet mot trinnet 1-7 og Utkast til brev var vedlagt innkallingen og ble lagt fram for diskusjon i møtet 2. Leder av NRLUs programgruppe for GLU, Jacob Melting (HIB), innledet til diskusjon. Camilla Nereid og Odd Arne Thunberg utdypet ulike syn på grunnskolelærerutdanningens struktur som henholdsvis 3 år + 2 år eller 5-årig integrert. Rådet fordelte seg deretter i grupper som diskuterte ulike på forhånd utsendte problemstillinger knyttet til nye femårige mastergradsutdanninger for grunnskolelærere. Noen momenter fra diskusjonen: Den femårige masteren bør blir profesjonsrettet, ikke fagrettet, og profesjonsrettingen bør tydeliggjøres i forskriftene. Det er ønskelig at masterutdanningen får annet design enn vanlig disiplinmaster. Større bredde og flere fag kan sikres ved mindre krav til faglig fordypning i masterfaget. Bacheloroppgaven bør være en milepæl i utdanningsløpet. Det må legges opp til å arbeide med akademisk metode og skriving innenfor utdanningene. Forskningsmiljøene ved lærerutdanningene må styrkes. Arbeidsdeling og samarbeid mellom institusjonene blir sentralt. Vedtak Referat fra gruppediskusjonene sendes NRLU-sekretariatet som innarbeider synspunkter fra disse i utkast til brev til KD. Brevet oversendes som NRLUs innspill til prosess for utvikling av ny grunnskolelærerutdanning. Arbeidsutvalget tar med seg momenter fra diskusjonen i sitt videre arbeid. Rådet vedtar å foreta en kostnadsberegning for prosessene foreslått i lærerløftet. NRLU-sak 39/14 Høring Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre Saksbehandler: Birgitte Levy 2 Brevet som ble sendt finnes her: NRLU til_arbeidet_med_fem arig_grunnskolelaererutdanning_3.pdf

13 Rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre, ble levert 20. juni i år. Rapporten anbefaler at spesialpedagogiske emner må inn i lærerutdanningene og at hvert enkelt fag må ta ansvar for at tilpasset opplæring og tidlig innsats blir et gjennomgående tema i utdanningen. Femårig grunnskolelærerutdanning, mer praksis for studenter på bachelor- og masternivå i spesialpedagogikk og en modell for grunnskolelærerutdanning som de mener muliggjør fordypning i spesialpedagogikk presenteres også i rapporten. Rådet ble invitert til diskusjon om rapporten og hvilke anbefalinger, eller hvilke aspekter ved anbefalingene, en høringsuttalelse fra NRLU bør omhandle, og om hvilke anbefalinger rådet bør gi sin støtte eller fraråde. I rådsmøtet ble det uttrykt at grunnskolelærere først og fremst bør kunne avdekke spesialpedagogiske forhold hos elever som grunnlag for henvisning til utredning. Det er viktig å fastholde ansvarsfordeling mellom ulike grupper som arbeider i eller inn mot skolen. Det er heller ikke ønskelig å legge nok spesialpedagogikk inn i de første årene i grunnskolelærerutdanningen for å danne godt nok grunnlag for master. Da er man bekymret for at andre elementene i profesjonsutdanningen i for stor grad blir skjøvet ut fra utdanningen. Det var enighet om at Rådsmedlemmene sender inn skriftlig momenter til høringsuttalelsen til NRLUs sekretariat. Vedtak Sekretariatet samler innspillene fra rådet og fullfører høringsuttalelse fra NRLU 3. NRLU-sak 40/14 Arbeidsplan for NRLU profil og prioriteringer Saksbehandler: Turid Løyte Hansen På bakgrunn av innspill fra rådsmedlem Ivar Selmer-Olsen har NRLU-AU berammet et dagsseminar våren 2015 der spørsmål om NRLUs identitet, rolle og mandat, samt arbeidsplan, blir satt på dagsorden. Arbeidsutvalget foreslo for rådet å nedsette en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til ny arbeidsplan, og som samtidig får oppgaven å planlegge dagsseminaret. Brev fra Ivar Selmer-Olsen og oppdatert versjon av NRLUs arbeidsplan var vedlagt saken. NRLU ble også bedt om å vurdere og kommentere utkast til ny strategi for UHR , som NRLUs arbeidsplan må være forankret i. Utkast til ny UHR-strategi var vedlagt saken. 3 Høringsuttalelse fra NRLU finnes her: L pdf

14 Rådet uttrykte seg positivt til en grunnlagsdrøfting av NRLUs identitet, rolle og profil. Det er behov for å avklare ansvarsforhold mellom aktører som har interesser i høyere utdanning og å gjennomdrøfte arbeidsplanen. Rådet ser for seg en arbeidsplan som er handlingsorientert (handlingsplan) med visjoner. Det ble bemerket at arbeidsutvalget bør være representert i arbeidsgruppen. Rådsmedlem Signe Kalsnes fremmet ønske om å sette av mer tid til grunnleggende verdibasert diskusjon i rådet, og å sette opp saker i rådsmøtene der det gis rom for slik diskusjon. Rådet ga tilslutning til ønsket om at UHRs virksomhet ikke må begrenses til arenaer for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og informasjonsspredning, men at det også må være arenaer for verdidebatt. Det ble foreslått at dette spilles inn til UHRs strategi. Vedtak: NRLU vedtar å nedsette en arbeidsgruppe som legger fram forslag til revidert arbeidsplan for NRLU. Arbeidsgruppen får videre ansvar for å planlegge et dagsseminar om NRLUs identitet, rolle og mandat , dagen før NRLU 1/2015. Arbeidsgruppen består av NRLU-leder og representanter fra NRLU-AU, samt rådsmedlemmer som melder interesse for å delta i dette arbeidet. Kandidater til arbeidsgruppen melder seg innen 24.oktober. NRLU- AU tar endelig stilling til medlemmer i og mandat for arbeidsgruppen. NRLU vedtar å foreslå at verdidiskusjoner som en sentral del av UHRs virksomhet bør formuleres inn i UHRs nye strategi. NRLU-sak 41/14 Eventuelt Signe Kalsnes fremmet en sak til NRLU sak 41/14 Eventuelt. Denne saken ble i stedet behandlet i NRLU sak 40/14.

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Som tidligere meldt vil årsmøtet bli holdt på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen. Koordinatene er Grønland 64, 3045 Drammen,

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk 2014002662 Høringsuttalelse Høringsuttalelse: Utdanning

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer