Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014"

Transkript

1 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen) Kristin Barstad (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) (Møteleder dag 2) Morten Ørbeck (Høgskolen i Hedmark) Jon A. Lindstrøm (Høgskolen i Nesna) Egil Solli (Høgskolen i Nord-Trøndelag) Knut Patrick Hanevik (Høgskolen i Oslo og Akershus) Camilla Nereid (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Arild Hovland (Høgskolen i Telemark) Arne Myklebust (Høgskulen i Volda) Kjersti Berggraf Jacobsen (Høgskolen i Østfold) Hilde Steinmoen (Høgskolen Stord/Haugesund) Inger-Åshild By (Norges Idrettshøgskole) Signe Kalsnes (Norges Musikkhøgskole) Dag Atle Lysne (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) (dag 1) Svenning Bjørke (Norsk lærerakademi) Hans-Erik Lefdal (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) Kristian Andersen (Universitetet i Agder) (dag 2) Bjarte Furnes (Universitetet i Bergen) Arne Fjalstad (Universitetet i Nordland) Elaine Munthe (Universitetet i Stavanger) Odd Arne Thunberg (Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet) Anne Skaansar (Kunst- og designhøgskolen i Bergen) Kine Nossen (Norsk Studentorganisasjon) Silje Marie Bentzen (Norsk Studentorganisasjon) Jorun Sandsmark (KS) Jorunn Dahl Norgård (Utdanningsforbundet) Observatører: Synne Nordmark Børstad (Kunnskapsdepartementet) Liv Dyrdal (Kunnskapsdepartementet) Øyvind Johnson (Kunnskapsdepartementet) Anne-Ma Grønlie (Utdanningsdirektoratet) Jørgen Nicolaysen (Utdanningsdirektoratet)

2 Marie Furulund (Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet) Sølvi Lillejord (Norges Forskningsråd) Heidi Salmi (Sametinget) Fra UHRs sekretariat: Turid Løyte Hansen Birgitte Levy Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet Høgskulen i Sogn og Fjordane Kunsthøgskolen i Oslo Universitetet i Oslo Fylkesmannsembetet Referat Møtedato: Møtetid: kl. 10 til kl.14 Møtested: NLA Høgskolen, Bergen Studiested Breistein (dag 1), Studiested Sandviken (dag 2). Saksnr.: UHR 13/293 Tid: Torsdag 16. oktober kl. 10 til fredag 17. oktober kl. 14 Sted: NLA Høgskolen, Bergen Torsdag: Studiested Breistein Fredag: Studiested Sandviken NRLU-sak 28/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksliste NRLU-sak 28/14 Godkjenning av innkalling og saksliste NRLU-sak 29/14 Referat fra NRLU-møte 2/2014, ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet NRLU-sak 30/14 Lærervurdering muligheter og forutsetninger. Rapport fra arbeidsgruppe NRLU-sak 31/14 Frå førskulelærar til barnehagelærar. Rapport fra følgegruppen for barnehagelærerutdanning NRLU-sak 32/14 Praksislærarevtalen statusrapport fra NRLUs arbeidsgruppe NRLU-sak 33/14 Karakterundersøkelser i lærerutdanning - statusrapport fra NRLUs arbeidsgruppe NRLU-sak 34/14 Nasjonale deleksamener i matematikk orientering fra møte med NOKUT NRLU-sak 35/14 Forskningssatsinger i lærerutdanningene - veien videre etter seminar NRLU-sak 36/14 Studiereise og rådsmøter i 2015 NRLU-sak 37/14 Orienteringssaker NRLU-sak 38/14 Arbeid med ny grunnskolelærerutdanning NRLU-sak 39/14 Høring Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre

3 NRLU-sak 40/14 NRLU-sak 41/14 NRLUs arbeidsplan og profil Eventuelt Vedtak: Nasjonalt råd for lærerutdanning godkjenner innkalling og forslag til saksliste NRLU-sak 29/14 Referat fra NRLU-møte 2/2014, ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet juni Saksbehandler: Turid Løyte Hansen Saksdokumenter: Utkast til referat ble sendt rådsmedlemmene per e-post for godkjenning. Det kom én merknad til sak 23/14 vedr. oppdatert informasjon i saken og én merknad til sak 26/14 vedr. begrunnelse for Utdanningsdirektoratets fordeling av studieplasser. Merknadene ble tatt til følge. Vedtak: Nasjonalt råd for lærerutdanning godkjenner referat fra NRLU-møte 2/2014 NRLU-sak 30/14 Lærervurdering muligheter og forutsetninger. Rapport fra arbeidsgruppe Saksbehandler: Turid Løyte Hansen Professor Eyvind Elstad har ledet en arbeidsgruppe nedsatt av GNIST- partnerskapet for å utrede forutsetninger for en ordning med lærervurdering. Elstad har representert NRLU i denne sammenhengen, og redegjorde for rapporten i rådsmøtet. Presentasjonen er lagt ut på NRLU sine nettsider. GNIST-partnerskapet vedtok å videreføre arbeidet til trinn to, som innebærer å utrede hvordan et system for lærervurdering kan utformes og prøves ut i Norge. Prof. Elstad skal lede det videre arbeidet, fortsatt som representant for NRLU.

4 Utredningen av et system for lærervurdering er et politisk initiativ, med OECD som premissleverandør. Arbeidsgruppen har bestått av personer med ulike interesser knyttet til lærervurdering. I rådsmøtediskusjonen ble profesjonslæring, til forskjell fra lærervurdering, løftet fram som et (mer egnet)grunnlag for forbedring av lærernes praksis. Hva er god profesjonslæring? Hvilke systemer har vi for læring i yrket og hvordan kan disse systemene utvikles? Slike spørsmål bør løftes fram. Det ble videre pekt på farer og dilemmaer ved et system for lærervurdering. Et system for praksisutvikling der summative vurderinger overstyrer formative prosesser kan føre til mye byråkrati og lite profesjonsutvikling. Det kan også være en fare for at bruken av begrepet lærervurdering bidrar til en personifisering/individualisering av lærerpraksisen. Dette kan flytte oppmerksomheten fra undervisningen, som man ønsker å forbedre, til læreren som person. Det er et dilemma å skulle utarbeide et system for vurdering av en praksis som er grunnleggende kontekstuell og relasjonell. Videre knytter det seg dilemmaer og utfordringer til spørsmål som f.eks. elevenes deltakelse i vurderingen av lærernes praksis og anonymitet. Rådet framhevet nødvendigheten av en kunnskaps-/ forskningsbasert utvikling av et system for vurdering av lærernes praksis. Vedtak NRLU takker Eyvind Elstad for vel utført oppdrag, og tar perspektivene med i det videre arbeidet med utvikling av lærerutdanningene og med «lærerløftet». NRLU spiller inn rådets synspunkter til GNIST- arbeidsgruppens arbeid, gjennom professor Elstad. NRLU-sak 31/14 Frå førskulelærar til barnehagelærar. Rapport fra følgegruppen for barnehagelærerutdaning Saksbehandler: Turid Løyte Hansen Grete Skjeggestad Meyer, varamedlem i retningslinjegruppen for BLU, presenterte hovedinnholdet i Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen sin første rapport: Frå førskulelærar til barnehagelærar, og innledet til diskusjon. Problemstillinger knyttet til følgegruppens anbefalinger, prinsipielle spørsmål vedrørende forholdet mellom programgruppen for retningslinjearbeidet og følgegruppen for BLU og retningslinjearbeidet generelt ble løftet fram.

5 Meyer pekte blant annet på begrepsbruk og progresjon som sentrale utfordringer i retningslinjearbeidet, sett fra programgruppens synsvinkel. Det er behov for å rydde i begreper som brukes i retningslinjene, men disse begrepene er samtidig forankret i forskriftene, som er Kunnskapsdepartementets ansvarsområde. Progresjon mellom pedagogikk, praksis og profesjonsretting gjennom alle kunnskapsområdene må sikres. En annen utfordring knytter seg til å sikre progresjon i læringsutbytteformuleringene når institusjonene har plassert kunnskapsområdene på ulike nivåer i utdanningen. Rådet oppfordret programgruppen til å være selvstendig og ikke la seg styre av BLUfølgegruppen, som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Samtidig vil følgegruppen være en ressurs i retningslinjearbeidet. Programgruppen kan også gi innspill til følgegruppens arbeid. Rådet forventer ikke raske endringer i læringsutbytteformuleringene, men oppfordret programgruppen til å jobbe faglig og grundig, og til å formulere endringer som kan åpne opp for å realisere de mulighetene som ligger i forskriften. Det ble poengtert at programgruppen må få informasjon fra KD om hvordan departementet stiller seg til følgegruppens anbefalinger. NRLU har tidligere gitt uttrykk for et ønske om å videreføre egne arenaer for erfaringsutveksling for barnehagelærerutdannere. NRLU har midler til ett slikt seminar i 2014, dersom miljøene selv formulerer et behov og spiller en aktiv rolle i et arrangement. Pedagogikkfaget i BLU ble foreslått som et overordnet tema som bør drøftes videre. Vedtak: NRLU inviterer programgruppen og fagmiljøene i barnehagelærerutdanning til et samarbeid om et nasjonalt seminar/workshop om relevante temaer i barnehagelærerutdanningen. NRLU-sak 32/14 Praksislæraravtalen statusrapport fra NRLUs arbeidsgruppe Saksbehandler: Birgitte Levy Sekretær for den NRLU-nedsatte arbeidsgruppen som skal utrede videre fremgangsmåte i arbeidet for å få til en ny praksislæreravtale, tidligere dekan Eystein Arntzen, Høgskolen i Østfold, var invitert til rådsmøtet for å orientere om status for arbeidet og invitere rådsmedlemmene til å gi innspill til gruppens videre arbeid. I følge Arntzen har arbeidsgruppen kommet fram til at de vil arbeide fram et forslag til revisjon av dagens øvingslæreravtale. Arbeidet vil bli lagt fram for NRLU som må ta dette videre til partene som har inngått avtalen. Arntzen skisserte videre hvordan gruppen tolker og arbeider med alle punktene i mandatet, og pekte blant annet på disse forslagene fra arbeidsgruppen:

6 -Arbeidsgruppen foreslår å harmonisere teksten i de foreliggende avtalene for å komme fram til en revisjon av eksisterende øvingslæreravtale. -I henhold til mandatet om å vurdere hvilke praksisutgifter som skal inngå i avtalen, foreslår arbeidsgruppen å fokusere på de utgiftene som skal betales til praksisstedet. Målet er å komme fram til en hovedmodell som beskriver godtgjørelse til en student pr. dag. -Arbeidsgruppen har sett på og drøftet behovet for oppjusteringer i kategoribokstav for grunnfinansieringen for utdanningene og vil argumentere for at barnehagelærerutdanningen bør ha kategoribokstaven E for grunnfinansiering så lenge kvalitetskravet er det samme som til grunnskolelærerutdanningene, som har kategoribokstav D. Rådet pekte på nødvendigheten av å presisere den rolle og interesse NRLU har i arbeidet med en ny praksislæreravtale. NRLU er ikke part i den eksisterende øvingslæreravtalen, og kan bare indirekte komme med innspill til denne. Hovedmålet for arbeidsgruppen bør, i følge rådet, derfor være å utrede en ny avtale som synliggjør hva som er gode kriterier for praksislæringen og dermed hvilke kriterier arbeidsgiver kan legge til grunn for å tilby god praksis til studentene. Det ble gitt støtte til arbeidsgruppens fokus på spørsmålet om hvilke praksisutgifter som bør inkluderes i en ny avtale. Det ble gitt oppfordring om å tenke praksisutgifter pr. skole og ikke pr. student og pr. dobbelttime og ikke pr. enkelttime. Rådet oppfordret også arbeidsgruppen til å se en ny avtale i lys av de store endringene i barnehagelærerutdanningen. Vedtak Nasjonalt råd for lærerutdanning takker for orientering om arbeidet så langt og ber om at innspillene fra rådet bringes med inn i gruppens videre arbeid. NRLU-sak 33/14 Karakterundersøkelser i lærerutdanning statusrapport fra NRLUs arbeidsgruppe Saksbehandler: Birgitte Levy Førsteamanuensis Ole Enge, Høgskolen i Sør-Trøndelag, som leder arbeidet med karakterundersøkelsen i matematikkfaget i lærerutdanning, var invitert til rådsmøtet for å redegjøre for undersøkelsen, status for arbeidet med denne, og for å gi rådsmedlemmene anledning til å komme med innspill til gruppens videre arbeid. Karakterundersøkelsen i matematikkfaget i lærerutdanning inngår i UHRs arbeid for å få til en felles, nasjonal, forståelse og praksis omkring bruk av bokstavkarakterskalaen. Undersøkelsen har så langt omfattet arrangement av nasjonale seminar om vurderingsordninger i lærerutdanning (april 2014) og om karaktersetting/sensurering og om

7 nasjonale retningslinjer for karaktersetting (september 2014). I tillegg er det innhentet eksamensbesvarelser, emneplaner og karakterlister fra matematikkemner primært i grunnskolelærerutdanning, som er gjenstand for undersøkelse i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen arbeider ut fra dette med å utarbeide nasjonale retningslinjer for karaktersetting i matematikk i lærerutdanning. NRLU ser de prosessene arbeidsgruppen har satt i gang som svært viktige, og mener denne måten å arbeide på kan overføres til andre fagområder. Som innspill til gruppens arbeid ba rådet arbeidsgruppen sikre at det blir sammenheng mellom karakterbeskrivelsene og de nasjonale retningslinjene, uten at disse blir overlappende. Rådet ønsker en eksemplarisk sensur. Rådet ytret også sterkt ønske om at man i det videre arbeidet med karaktersetting i lærerutdanning retter seg mot en større bruk av ekstern sensor og oppgavekonsulenter og ikke nasjonale deleksamener. Vedtak Nasjonalt råd for lærerutdanning takker for vel utført arbeid så langt og ser frem til sluttrapporten. Rådet ber om at arbeidsgruppen tar innspillene fra rådsmøtet med i sitt videre arbeid. NRLU-sak 34/14 Nasjonale deleksamener i matematikk orientering fra møte med NOKUT Saksbehandler: Birgitte Levy NRLU-leder Birte Simonsen orienterte fra møte med NOKUT 10.oktober. Referat fra møtet var også vedlagt saksdokumentene. NOKUT har fått i oppdrag av KD å gjennomføre nasjonale deleksamener i form av et pilotprosjekt innenfor enkelte profesjonsfag. Matematikkfaget i lærerutdanning er pekt ut som et mulig område for en slik pilot. NRLU-ledelsen og representanter for Norsk matematikkråd og Nettverk for matematikk i lærerutdanning møtte prosjektansvarlige i NOKUT for å diskutere pilotprosjektet. Det oppdraget NOKUT har fått, er å gjennomføre en fullskala mulighetsstudie som skal gjennomføres for alle studenter i hele Norge på samme kull, for så å finne ut om nasjonale deleksamener er mulig å gjennomføre som permanent løsning. Det faglige formålet med nasjonale deleksamener skal være å gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og som igjen skal gi miljøene grunnlag for utvikling bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet I rådsmøtet ble det stilt spørsmål ved lovgrunnlaget for gjennomføringen av dette prosjektet. Det ble uttrykt bekymring for uheldige konsekvenser av nasjonale deleksamener som inngripen i utdanningsinstitusjonenes faglig arbeid, standardisering av utdanningene og

8 snevrere kompetanse hos de uteksaminerte lærerne. Rådet viste til det kvalitetsarbeidet som kontinuerlig utføres i institusjonene, til faglig samarbeid mellom institusjonene og til arbeidet med nasjonale retningslinjer som bedre måter å arbeide med kunnskapsmåling og karaktersetting på. Rådet uttrykte også et ønske om å styrke bruken av ekstern sensur. KD viste til at nasjonale deleksamener bare skal baseres på en del av faget. Departementet mener at nasjonale deleksamener i høyere utdanning vil gi nyttig dokumentasjon av studentenes kunnskapsnivå, og at de vil kunne framprovosere faglig samarbeid mellom fagmiljøene. Vedtak NRLU tar saken til orientering. Momenter fra diskusjonen i rådsmøtet tas med i den videre dialogen med NOKUT. NRLU-sak 35/14 Forskningssatsninger i lærerutdanningene veien videre etter seminaret Saksbehandler: Turid Løyte Hansen Et NRLU-seminar om forskningssatsninger i lærerutdanningene med vekt på erfaringsutveksling om arbeid med FoU-strategier i institusjonene, ble arrangert 15.oktober. Arbeidsgruppen som planla seminaret har også spilt inn til NRLU-AU behov for flere seminarer med forskningssatsninger innenfor lærerutdanningene som tema. Arbeidsutvalget har stilt seg positivt til dette, og inviterte rådet til å komme med innspill til tema og vinklinger i en slik videre satsning. Rådet ser det som viktig at NAFOL er videreført. I rådsmøtet ble det pekt på et behov for å få større oversikt over doktorgradstilbud og forskningssamarbeid som finnes innenfor lærerutdanningene. Samarbeid om doktorgradsstudier kan være et område NRLU kan vie oppmerksomhet videre. Det ble også vist til institusjonene behov for å identifisere felles utfordringer. Dette kan for eksempel være prinsipper for tildeling av FoU-midler, hvordan man kan løse ut midler til stipendiater, kvalifisering til professornivå eller dilemmaet mellom hensiktsmessig fouarbeid og det som gir publiseringspoeng. Kvalifisering til en forskningsbasert yrkesutøvelse ble pekt på som et viktig område for videre forskningssatsninger. Alle lærerutdanningene skal utdanne til forskningsbasert yrkesutøvelse, men det er ulike forutsetninger for å arbeide med dette i institusjonene.

9 Vedtak: Diskusjonen i møtet bringes videre som grunnlag for NRLU-AUs planlegging av videre engasjement når det gjelder forskningssatsninger i lærerutdanningene, herunder å beramme flere NRLU-seminarer om forskning i lærerutdanningene i tidsperioden NRLU-sak 36/14 Studiereise og rådsmøter i 2015 Saksbehandler: Birgitte Levy Det ble orientert om NRLU-rådsmøte 1/2015 som holdes ved Høgskolen i Telemark, Notodden, februar (overnatting på Kongsberg), og seminar om arbeidsplan og profil for rådet onsdag 11. februar, på Quality Hotel Grand, Kongsberg. Det ble også orientert om planleggingen av en studiereise i Europa i uke 22; mai Arbeidsutvalget, ved Kristin Barstad, er nå i dialog med lærerutdanningsmiljøer i Danmark om innholdet i en studietur. Arbeidsutvalgets forslag om studiereise til København i mai 2015 ble lagt fram for diskusjon i rådet som gav sin tilslutning til planene. Vedtak Nasjonalt råd for lærerutdanning vedtar København som reisemål for studiereise i uke 22; mai I forbindelse med studiereisen arrangeres også rådsmøte 2/2015. Rådet ber arbeidsutvalget om å arbeide videre med program for reisen. NRLU-sak 37/14 Orienteringssaker Saksbehandler: Turid Løyte Hansen og Birgitte Levy Fra Kunnskapsdepartementet Fra Opplæringsavdelingen: Avdelingsdirektør Christine Meling orienterte om lærerstrategien Lærerløftet. Fra Barnehageavdelingen: Seniorrådgiver Liv Dyrdal orienterte om at GLØD er nedlagt, men barnehagesatsingen videreføres i regi av Udir. Fra Utdanningsdirektoratet

10 Jørgen Nicolaysen orienterte om funn i deltakerundersøkelsen for matematikktilbudene, status for videreutdanning pr. oktober 2014 og fagseminar om videreutdanning studieåret Fra Forskningsrådet Sølvi Lillejord orienterte om søknadsfrist for midler til kompetanseprosjekter, FINNUT, 26. november Fra UHR UHRs karakterrapport for 2013 foreligger ( ): Seniorrådgiver Dagny Hov er tilbake fra permisjon 1. november. Hun vil arbeide deltid, 50%, i vårsemesteret. Turid Løyte Hansen blir engasjert i sekretariatet videre og går opp til 80% stilling fra nytt år.

11 Møter og konferanser 1. Kunnskapsdepartementet arrangerer konferanse om opplæring og utdanning i menneskerettigheter mandag 13. oktober NRLU har fått en forespørsel fra KD om ansvar for en parallellsesjon. Hein Lindquist, HBV, har påtatt seg å følge opp dette. 2. UHRs årlige karaktersamling, 23. oktober. Bidrag fra blant andre rådsleder Birte Simonsen som vil gi en kommentar om skikkethet, fra et lærerutdanningsperspektiv. _nasjonale_konferanser_1/karaktersamling_ Lektorkonferansen, oktober, Universitetet i Bergen. 4. Fagseminar om grunnleggende ferdigheter for å kunne regne, Gardermoen 28. oktober. Utdanningsdirektoratet inviterer. https://www.berghansen.no/eventportal/?a=46668&att=0&webno=1&sec=nkshhimdlecloxjd 5. Universitetsskolekonferansen ProTed. Oslo 6. november. n.html 6. Seminar om arbeidslivforståelse, utdanningsledelse og kunsten å skape gode arbeidsliv (UHR), 14. november: 7. Rådslag om struktur i norsk forskning (UHR/FFA), 17. november: _radslag_om_struktur_i_norsk_forskning_samarbeidskonf 8. Forskningsrådets utdanningskonferanse 17. november: GNIST-partnerskapsmøte 17. november, med Utdanningsforbundet som arrangør Talis Utdanningsdirektoratet inviterer til konferanse i Oslo 17. november: 11. Konferanse om Fremtidens skole november, Grand Hotel, Oslo. 12. PIL-konferansen 2014, november, Trondheim Konferanse om nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene: mars, Fornebu. Det arbeides med samarbeid om IKT og mangfold ( Senter for IKT, Wergelandsenteret). 14. GLU-konferansen mars (Følgegruppens konferanse) Vedtak: NRLU tar sakene til orientering. 1 Flyttet til 16. januar

12 NRLU-sak 38/14 Arbeid med ny grunnskolelærerutdanning Saksbehandler: Birgitte Levy NRLU AU har vedtatt å sende et brev til KD med innspill til prosessen og struktur for ny femårig mastergradsutdanning for lærere rettet mot trinnet 1-7 og Utkast til brev var vedlagt innkallingen og ble lagt fram for diskusjon i møtet 2. Leder av NRLUs programgruppe for GLU, Jacob Melting (HIB), innledet til diskusjon. Camilla Nereid og Odd Arne Thunberg utdypet ulike syn på grunnskolelærerutdanningens struktur som henholdsvis 3 år + 2 år eller 5-årig integrert. Rådet fordelte seg deretter i grupper som diskuterte ulike på forhånd utsendte problemstillinger knyttet til nye femårige mastergradsutdanninger for grunnskolelærere. Noen momenter fra diskusjonen: Den femårige masteren bør blir profesjonsrettet, ikke fagrettet, og profesjonsrettingen bør tydeliggjøres i forskriftene. Det er ønskelig at masterutdanningen får annet design enn vanlig disiplinmaster. Større bredde og flere fag kan sikres ved mindre krav til faglig fordypning i masterfaget. Bacheloroppgaven bør være en milepæl i utdanningsløpet. Det må legges opp til å arbeide med akademisk metode og skriving innenfor utdanningene. Forskningsmiljøene ved lærerutdanningene må styrkes. Arbeidsdeling og samarbeid mellom institusjonene blir sentralt. Vedtak Referat fra gruppediskusjonene sendes NRLU-sekretariatet som innarbeider synspunkter fra disse i utkast til brev til KD. Brevet oversendes som NRLUs innspill til prosess for utvikling av ny grunnskolelærerutdanning. Arbeidsutvalget tar med seg momenter fra diskusjonen i sitt videre arbeid. Rådet vedtar å foreta en kostnadsberegning for prosessene foreslått i lærerløftet. NRLU-sak 39/14 Høring Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre Saksbehandler: Birgitte Levy 2 Brevet som ble sendt finnes her: NRLU til_arbeidet_med_fem arig_grunnskolelaererutdanning_3.pdf

13 Rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre, ble levert 20. juni i år. Rapporten anbefaler at spesialpedagogiske emner må inn i lærerutdanningene og at hvert enkelt fag må ta ansvar for at tilpasset opplæring og tidlig innsats blir et gjennomgående tema i utdanningen. Femårig grunnskolelærerutdanning, mer praksis for studenter på bachelor- og masternivå i spesialpedagogikk og en modell for grunnskolelærerutdanning som de mener muliggjør fordypning i spesialpedagogikk presenteres også i rapporten. Rådet ble invitert til diskusjon om rapporten og hvilke anbefalinger, eller hvilke aspekter ved anbefalingene, en høringsuttalelse fra NRLU bør omhandle, og om hvilke anbefalinger rådet bør gi sin støtte eller fraråde. I rådsmøtet ble det uttrykt at grunnskolelærere først og fremst bør kunne avdekke spesialpedagogiske forhold hos elever som grunnlag for henvisning til utredning. Det er viktig å fastholde ansvarsfordeling mellom ulike grupper som arbeider i eller inn mot skolen. Det er heller ikke ønskelig å legge nok spesialpedagogikk inn i de første årene i grunnskolelærerutdanningen for å danne godt nok grunnlag for master. Da er man bekymret for at andre elementene i profesjonsutdanningen i for stor grad blir skjøvet ut fra utdanningen. Det var enighet om at Rådsmedlemmene sender inn skriftlig momenter til høringsuttalelsen til NRLUs sekretariat. Vedtak Sekretariatet samler innspillene fra rådet og fullfører høringsuttalelse fra NRLU 3. NRLU-sak 40/14 Arbeidsplan for NRLU profil og prioriteringer Saksbehandler: Turid Løyte Hansen På bakgrunn av innspill fra rådsmedlem Ivar Selmer-Olsen har NRLU-AU berammet et dagsseminar våren 2015 der spørsmål om NRLUs identitet, rolle og mandat, samt arbeidsplan, blir satt på dagsorden. Arbeidsutvalget foreslo for rådet å nedsette en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til ny arbeidsplan, og som samtidig får oppgaven å planlegge dagsseminaret. Brev fra Ivar Selmer-Olsen og oppdatert versjon av NRLUs arbeidsplan var vedlagt saken. NRLU ble også bedt om å vurdere og kommentere utkast til ny strategi for UHR , som NRLUs arbeidsplan må være forankret i. Utkast til ny UHR-strategi var vedlagt saken. 3 Høringsuttalelse fra NRLU finnes her: L pdf

14 Rådet uttrykte seg positivt til en grunnlagsdrøfting av NRLUs identitet, rolle og profil. Det er behov for å avklare ansvarsforhold mellom aktører som har interesser i høyere utdanning og å gjennomdrøfte arbeidsplanen. Rådet ser for seg en arbeidsplan som er handlingsorientert (handlingsplan) med visjoner. Det ble bemerket at arbeidsutvalget bør være representert i arbeidsgruppen. Rådsmedlem Signe Kalsnes fremmet ønske om å sette av mer tid til grunnleggende verdibasert diskusjon i rådet, og å sette opp saker i rådsmøtene der det gis rom for slik diskusjon. Rådet ga tilslutning til ønsket om at UHRs virksomhet ikke må begrenses til arenaer for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og informasjonsspredning, men at det også må være arenaer for verdidebatt. Det ble foreslått at dette spilles inn til UHRs strategi. Vedtak: NRLU vedtar å nedsette en arbeidsgruppe som legger fram forslag til revidert arbeidsplan for NRLU. Arbeidsgruppen får videre ansvar for å planlegge et dagsseminar om NRLUs identitet, rolle og mandat , dagen før NRLU 1/2015. Arbeidsgruppen består av NRLU-leder og representanter fra NRLU-AU, samt rådsmedlemmer som melder interesse for å delta i dette arbeidet. Kandidater til arbeidsgruppen melder seg innen 24.oktober. NRLU- AU tar endelig stilling til medlemmer i og mandat for arbeidsgruppen. NRLU vedtar å foreslå at verdidiskusjoner som en sentral del av UHRs virksomhet bør formuleres inn i UHRs nye strategi. NRLU-sak 41/14 Eventuelt Signe Kalsnes fremmet en sak til NRLU sak 41/14 Eventuelt. Denne saken ble i stedet behandlet i NRLU sak 40/14.

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap Referat fra rådsmøte i 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap NRLU-sak 20/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksdokument: Ingen Forslag til saksliste: NRLU-sak 21/10 NRLU-sak

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning. Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 4/2016

Nasjonalt råd for lærerutdanning. Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 4/2016 Nasjonalt råd for lærerutdanning Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 4/2016 Tid: Torsdag 27. oktober kl. 10 til fredag 28. oktober kl. 14 Sted: Høgskolen i Bergen, Krohnstad, Inndalsveien

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA TILSTEDE Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA) Instituttleder Sonni Olsen (UiT) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Birte Simonsen (UiA) Dekan Rasmus Stokke (HiSF) Studentrepresentant Simen Øien (NSO)

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning

Nasjonalt råd for lærerutdanning Nasjonalt råd for lærerutdanning Referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2017 Tid: Torsdag 16. februar og fredag 17. februar 2017 Sted: Nord universitet, Campus Levanger Tilstede: Leder Elaine Munthe

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU)

Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) Møte 17. og 18. oktober 2013 Tilstede: Leder: Knut Patrick Hanevik (Høgskolen i Oslo og Akershus) Nestleder: Per Ramberg (NTNU) Medlemmer: Lars Viggo Berntsen (Høgskolen

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud Referat fra møte 3 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 16. juni 2015 kl. 1000-1715 og onsdag 17. juni 2015 kl. 0830-1430 Vår ref.: 15/00803 Til stede:

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning. Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/2017

Nasjonalt råd for lærerutdanning. Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/2017 Nasjonalt råd for lærerutdanning Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/2017 Tid: Onsdag 31. mai kl. 14.00 17.00 og fredag 2. juni kl. 08.30-11.30 Sted: Elite Stora Hotellet, Örebro

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) Nestleder: Rasmus Stokke (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne

Detaljer

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Arbeidsgruppe nedsatt av NRLU: Geir S. Salvesen () Eli Kristin Aadland (Høgskolen på Vestlandet) Jorunn Spord Borgen (Norges idrettshøgskole)

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for lærerutdanning REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for lærerutdanning REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Referatet godkjent 18.05.2006 Til stede: Dekan Bjørn Berg Dekan Knut Patrick Hanevik Seksjonsleder Hans Erik Lefdal Dekan Anne Øie

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn SØKERSEMINAR FOR NY GLU-MASTER OSLO, 16.JUNI 2016 Kristin Barstad, nestleder i NRLU Jacob Melting, leder av programgruppen,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

Arbeidsplan for NRLU for

Arbeidsplan for NRLU for Arbeidsplan for NRLU for 2012-2015 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) sin arbeidsplan bygger på forventninger i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter og UHRs strategi for 2011-2014: http://www.uhr.no/ressurser/uhrs_vedtekter_og_strategi/uhrs_strategi_2011-2015

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

DELTAKERLISTE UHR-/NRLU-SEMINAR OM BARNEHAGELÆRERUTDANNING 16. desember 2013

DELTAKERLISTE UHR-/NRLU-SEMINAR OM BARNEHAGELÆRERUTDANNING 16. desember 2013 DELTAKERLISTE UHR-/NRLU-SEMINAR OM BARNEHAGELÆRERUTDANNING 16. desember 2013 Tittel Navn Institusjon/organisasjon Høgskolelektor/seksjonsleder pedagogikk Ranveig Sofie Lorentzen Dronning Mauds Minne høgsk.for

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2016

Referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2016 Referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2016 Møtedato: 18.-19.februar 2016 Møtetid: 18.feb. kl. 10 til 19.feb. kl.14 Møtested: Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) Saksnr: UHR X /16 Til stede: Birte

Detaljer

Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie (KD) deltok under sak 40 og 41/10

Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie (KD) deltok under sak 40 og 41/10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 25.juni 2010 Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes

Detaljer

Referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2015, 12.-13. februar

Referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2015, 12.-13. februar Referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2015, 12.-13. februar Møtedato: 12.-13.02.15 Møtetid: 12.02. kl. 10 til13.02. kl.14 Møtested: Høgskolen i Telemark, Notodden Saksnr: UHR 15/29 Tilstede: Leder:

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med positiv KD logo Lærerløftet Ved statssekretær Bjørn Haugstad NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med negativ KD logo Bakgrunnen for arbeidet Faglig

Detaljer

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre Byrådssak 1390 /14 Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre LIGA ESARK-03-201300286-125 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har den 08.07.2014 sendt

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL

OFFENTLIG POSTJOURNAL OFFENTLIG POSTJOURNAL Side Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 14/891 10 229-25 nok.sk NSO 01.06.2014 1 - Møte med ny ledelse i NSO Elaesering 1-SF-651.3 14/898 12/100-17 Marit Radisson SAS/Park

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning AVDELING FOR LÆRARUTDANNING Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning Møtestad: Campus Kronstad, møterom A720. Møtetid: Tysdag 28.10.2014, kl. 12.15 15.00 Saksliste Sak 08 14/15

Detaljer

NRLUs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene

NRLUs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene NRLUs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene Status for arbeidet per februar 2016 Kort om oppdraget Fra 2014 overlot Kunnskapsdepartementet (KD) til Nasjonalt råd for lærerutdanning

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

NRLU/ UHR seminar for barnehagelærarutdanningane

NRLU/ UHR seminar for barnehagelærarutdanningane NRLU/ UHR seminar for ane Oslo 16. desember 2013 Mimi Bjerkestrand, Rektor, Bergen (leder) Jo Fiske, Direktør for Oppvekst og utdanning, Asker kommune Leif Hernes, Professor i drama ved barnehagelærerutd,

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Arbeidsplan for NRLU for

Arbeidsplan for NRLU for Arbeidsplan for NRLU for 2012-2015 Oppdatert januar 2013 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) sin arbeidsplan bygger på forventninger i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter og UHRs strategi for

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012. Godkjenning av innkalling og saksliste

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012. Godkjenning av innkalling og saksliste REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012 4. juni 2012, kl 10.30-14.30 i UHRs lokaler i Pilestredet 46 6. etasje, Oslo Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA)

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Ved rådgiver Øyvind Johnson Felles rammeplanmøte 13/04-11 Radisson BLU Scandinavia Hotel Bakgrunn ny grunnskolelærerutdanning Hvilke

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste NRLUs arbeidsutvalg Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Bjørg Kristin Selvik (HiB) Studentrepresentant

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 21. november 2011, kl 10.00-15.00 i UHRs lokaler Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA) Instituttleder Sonni Olsen (UiT)

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

2.4 Prosjekt Lærarutdanning

2.4 Prosjekt Lærarutdanning 2.4 Prosjekt Lærarutdanning : Lærarutdanninga står i ei særstilling med tanke på oppstart av femårige integrerte masterutdanningar allereie frå hausten 2017, ei stor endring som kjem i tillegg til arbeidet

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik, leder NRLU (HiO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Referat fra rådsmøte i 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Leder av NRLU, Knut Patrick Hanevik ønsket velkommen til møtet og rektor Jarle Aarbakke ønsket velkommen til Universitetet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning. Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/2015, 28.-29. mai

Nasjonalt råd for lærerutdanning. Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/2015, 28.-29. mai Nasjonalt råd for lærerutdanning Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/2015, 28.-29. mai Møtedato: 28.-29.05.15 Møtetid: 28.05. kl. 10 Til 29.05. kl.14 Møtested: Kurhotel Skodsborg,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET Møtedag/-dato: mandag 16. november 2015 Møtetidspunkt/rom: fra kl 13.30 til 14.30 på rom A 720 og fra kl 14.30 til 15.30 på rom A 825

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING

HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING Protokoll FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 30. oktober 2012 Varighet: 14:15-16:00 Sted: Palmehagen Medlemmer: Marianne Maugesten (leder), Eystein Arntsen, Irene

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 4/2012

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 4/2012 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 4/2012 28. august 2012, kl. 12.00-17.00 i HiOAs lokaler i Pilestredet 52, og i UHRs lokaler i Pilestredet 46, Oslo Tilstede: Leder

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder,

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

LLN EFTERÅRSKONFERENCE oktober Lysebu

LLN EFTERÅRSKONFERENCE oktober Lysebu LLN EFTERÅRSKONFERENCE 2014 6. oktober Lysebu Hva skjer med norsk læreruddannelse? Dekan Birte Simonsen, Universitetet i Agder Dekan Kristin Barstad, Høgskolen i Buskerud og Vestfold UNIVERSITET- OG HØGSKOLAR

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. (NFE-samisk)

Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. (NFE-samisk) Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning (NFE-samisk) Medlemmer: Instituttleder Else Grete Broderstad, UiT, leder Rektor Gunvor Guttorm, Samisk høgskole, nestleder Dekan Sonni Olsen,

Detaljer

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø 5.- 6. november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser Hvorfor en UH-ped gruppe? økt kvalitet på læring og undervisning i UH-sektoren en ressursgruppe

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 08.03.16 Sted: Tilstede: Forfall: Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Solfrid Lind, Hans Jørgen Leksen og Ann Kristin Norum. Dessuten

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Tilstede: Aud Findal Dahl (leder) Alice Kvåle Marit Rustad Lise G. Lund Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Forfall:

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

Pilotprosjekt med nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningen. Orientering for NRLU, 29. mai 2015 Rådgiver Andreas Snildal, NOKUT

Pilotprosjekt med nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningen. Orientering for NRLU, 29. mai 2015 Rådgiver Andreas Snildal, NOKUT Pilotprosjekt med nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningen Orientering for NRLU, 29. mai 2015 Rådgiver Andreas Snildal, NOKUT Oppdraget Oppdrag fra KD til NOKUT 8.9.2014 om å gjennomføre «en

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 24. oktober kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger - høringssvar fra Matematikksenteret

Forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger - høringssvar fra Matematikksenteret Forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger - høringssvar fra Matematikksenteret Matematikksenteret har sett gjennom de generelle delene, delen om praksisopplæring, delen

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Arbeidsutvalget for NRLU godkjenner innkalling og saksliste.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Arbeidsutvalget for NRLU godkjenner innkalling og saksliste. REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 10. juni 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 Sted: Tilstede: Forfall: Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Vidar L.Haanes, Jan Duvaland, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle og Trine Oftedal.

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 17.02.10 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Frank Lindberg (nestleder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer