22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap"

Transkript

1 Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen til vertsinstitusjonen Samisk høgskole: Samisk høgskole er en urfolksinstitusjon, der undervisningen og mye av forskningen foregår på samisk. I tillegg til norske studenter, har høgskolen også studenter fra Sverige, Finland og Russland. Høgskolen gir førskolelærerutdanning og begge grunnskolelærerutdanningene. På grunn av få kvalifiserte søkere, ble ikke glu 5-10 startet opp i år. Høgskolen vurderer nå søknadene som ble avvist, for å se om det kan gjøres noe for å kvalifisere dem for opptak. Høgskolen var deltaker i en vellykket rekrutteringskampanje i fjor, sammen med Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Kampanjen vil også bli gjennomført i år og Samisk høgskole ba om at NRLU ga sin støtte til strategien. Neste uke lanseres et eget nettsted for samiske læremidler. Mer informasjon om høgskolen finnes på nettsiden: Det ble gjennomført en presentasjonsrunde (oversikt over deltakere er vedlagt referatet). NRLU-sak 9/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksliste: NRLU-sak 10/11 NRLU-sak 11/11 NRLU-sak 12/11 NRLU-sak 13/11 NRLU-sak 14/11 NRLU-sak 15/11 NRLU-sak 16/11 NRLU-sak 17/11 NRLU-sak 18/11 NRLU-sak 19/11 Referat fra forrige rådsmøte Implementering av grunnskolelærerutdanningene En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Kunnskapsdepartementets rammeplanarbeid -førskolelærerutdanning -faglærerutdanningene -yrkesfaglærerutdanningene og PPU-Y -PPU og integrert femårig lærerutdanning Stortingsmelding 22 ( ) Motivasjon mestring muligheter og Stortingsmelding 18 ( ) Læring og fellesskap Oppsummering av rådsperioden og informasjon til nye medlemmer Valg av nytt arbeidsutvalg, herunder leder og nestleder og ekstern representasjon i rådet Vertskapsansvar og datoer for rådsmøter i 2012 Orienteringssaker Eventuelt 1

2 godkjenner innkallingen og forslaget til saksliste NRLU-sak 10/11 Referat fra forrige rådsmøte Utkast til referat ble sendt ut per e-post for godkjenning blant rådets medlemmer. Det kom ingen merknader innen fristens utløp, og referatet anses derfor som godkjent. Ingen vedtak NRLU-sak 11/11 Implementering av grunnskolelærerutdanningene Det er nå ett år siden det første studentkullet ble tatt opp til de nye grunnskolelærerutdanningene. NRLUs arbeidsutvalg innhentet informasjon om institusjonenes erfaringer med implementeringen av disse utdanningene, i forkant av rådsmøtet. Samtlige institusjoner har respondert. Innspillene ble presentert på rådsmøtet, og følger også vedlagt referatet som egen fil. Det er foreløpig relativt lite samkjøring av undervisning i de to grunnskolelærerutdanningene, og det knytter seg særlig bekymring til den økonomiske situasjonen og til om miljøene klarer å ivareta bredden i fagtilbudene med to separate løp. Kunnskapsdepartementet informerte om implementeringsarbeidet så langt: Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner så tidlig i arbeidet, men det er mange gode signaler å spore, blant annet gjennom den første rapporten fra følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Kunnskapsdepartementet følger implementeringen tett, blant annet gjennom årlige møter med den enkelte institusjon som gir grunnskolelærerutdanning. Disse møtene skal gjennomføres senere i måneden. NRLU tar informasjonen til orientering NRLU-sak 12/11 En helhetlig tilnærming til lærerutdanning NRLU tok i 2010 initiativ til å nedsette en bredt nedsatt arbeidsgruppe, med representanter fra ulike lærerutdanninger, Utdanningsforbundet, KS og studentorganisasjonene. Arbeidsgruppen fikk i mandat å utrede en helhetlig tilnærming til lærerutdanning. Gruppen har vært ledet av NRLUs leder, Knut Patrick Hanevik, som også la frem arbeidsgruppens rapport for rådsmøtet. Basert på informasjon i NRLU-sak 11/11 og 12/11 gikk rådsmedlemmene i grupper for diskusjon. En kort oppsummering av gruppenes tilbakemeldinger følger vedlagt 1 referatet. Flere av gruppene diskuterte om det er behov for å utarbeide et nytt profesjonsfag, på lærerutdanningenes egne premisser, og basert på erfaringer fra PEL-faget. Videre var gruppene opptatte av å ivareta og styrke forskningsbaseringen av lærerutdanninger. Mange grupper uttalte at de var bekymret for fremtidig sikring av fagbredden i lærerutdanningene. 1 Vedlegg 2 2

3 Innspillene fra gruppene tas med i det videre arbeidet i NRLU NRLU-sak 13/11 Kunnskapsdepartementets rammeplanarbeid -førskolelærerutdanning -faglærerutdanningene -yrkesfaglærerutdanningene og PPU-Y -PPU og integrert femårig lærerutdanning NRLU satte høsten 2010 ned en arbeidsgruppe, ledet av Ivar Selmer-Olsen, Dronning Mauds Minne Høgskole. Arbeidsgruppen fikk i mandat å gi rådet innspill om hva som er viktig å ivareta i arbeidet med en ny rammeplan for førskolelærerutdanningen. Arbeidsgruppens rapport ble presentert på rådsmøtet i Tromsø i februar. Kunnskapsdepartementet foretar også en gjennomgang av lærerutdanning for trinn Departementet skriver selv at det er i stor grad ny erkjennelse og erfaringer fra arbeidet med den nye grunnskolelærerutdanningen som er utgangspunkt for arbeidet. Det er satt ned en styringsgruppe og tre rammeplanutvalg med følgende inndeling: 1-årig PPU for allmennfag, 5-årig integrert (lektor) og 4-årig integrert (adjunkt) lærerutdanning, ledet av Hans Kristian Hernes, Universitetet i Tromsø 3-årige faglærerutdanninger, ledet av Inger-Åshild By, Norges Idrettshøgskole Yrkesfaglærerutdanning og PPU for yrkesfag, ledet av Sidsel Øiestad Grande, Høgskolen i Oslo og Akershus Hvert av rammeplanutvalgene, ved hhv. Ivar Selmer-Olsen, Geir Salvesen, Inger-Åshild By og Sidsel Øiestad Grande, innledet om arbeidet som er gjort så langt. Disse presentasjonene er lagt ut på NRLU sine hjemmesider. Noen tilbakemeldinger fra diskusjonene i gruppene finnes som eget vedlegg til referatet. 2 Innspillene fra gruppene tas med videre, blant annet i arbeidet med NRLU sin arbeidsplan for de neste fire årene. 2 Vedlegg 3 3

4 NRLU-sak 14/11 Stortingsmelding 22 ( ) Motivasjon mestring muligheter og Stortingsmelding 18 ( ) Læring og fellesskap Torun Riise fra Kunnskapsdepartementet, informerte om meldingene. Mer informasjon finnes i foilene som ble brukt under presentasjonen, på NRLU sine nettsider. Riise informerte om at Direktoratet har fått oppdragsbrev om de nye valgfagene som skal tilbys. Fag- og timefordeling vil bli sendt på høring til sektoren. NRLU tar informasjonen til orientering NRLU-sak 16/11 Oppsummering av rådsperioden og informasjon til nye medlemmer Avtroppende arbeidsutvalgsmedlem, Bjørg Kristin Selvik oppsummerte kort den fireårige rådsperioden vi nå har gjennomført og orienterte nye medlemmer om rådets og arbeidsutvalgets arbeidsform. Noe av det som skal gjøres fremover er å lage ny arbeidsplan for den kommende fireårsperioden. Arbeidsplanen vi har jobbet etter i den siste perioden har hatt tre hovedområder: Utdanningspolitikk, forum for faglig samarbeid og informasjonsutveksling og FoU. UHR har nylig gjennomført en evaluering av de nasjonale rådene, og vi har stort sett fått gode tilbakemeldinger. Felter der vi kanskje bør ha ekstra fokus fremover, basert på evalueringen, er internasjonalisering, kontakt med brukersektoren og hjemmesidene til NRLU. Rådsmedlemmenes kommentarer: Det blir kanskje litt mye informasjon og orienteringer og litt lite tid til diskusjon på rådsmøtene. Eks fra dette møtet litt mye innledende informasjon om rammeplanarbeidet og ikke tid til å diskutere hvem skal ivareta de nasjonale retningslinjene, noe som er en stor diskusjon. Blir det litt mye informasjon om hva arbeidsutvalget gjør, eller blir det et aktivt råd? Tett kontakt med KD og Utdanningsdirektoratet har vært bra og bør videreføres. Tror også at man av og til kan slipe kniven litt og gi klare meldinger - en og annen resolusjon? Det har vært mye interessant informasjon, for eksempel rundt rammeplansarbeidet. Hva med å jobbe mer mot hvordan vi kan påvirke Forskningsrådet for å styrke forskningen innenfor våre fagområder? Føler at tiden som brukes på rådsmøtene alltid er vel anvendt. 4

5 Kunne vi i sterkere grad gått inn og sett hvor vi har hatt en påvirkning? Hvor kan vi si at vi har hatt en klar og tydelig stemme som har blitt lyttet til og tatt til følge? Hvilke resultater har vi å vise til? Det ble konkludert med at flere fagpolitiske diskusjoner bør tas på rådsmøtene i fremtiden. Arbeidsutvalget bruker innspillene i planlegging av de neste rådsmøtene og i utkast til arbeidsplan for rådet. Arbeidsutvalget tar innspillene med videre i rådets arbeidsplan for de neste fire årene, som skal legges frem til diskusjon på neste rådsmøte NRLU-sak 17/11 Vertskapsansvar og datoer for rådsmøter i 2012 Vertskapsansvar ble fordelt for møtene i Dato ble satt for det første vårmøtet, og arbeidsutvalget kommer tilbake med forslag om datoer for de to påfølgende møtene ila kort tid. NRLU avholder i 2012 rådsmøter: 16. og 17. februar meduniversitetet i Bergen som vertsinstitusjon mai med Universitetet i Agder som vertsinstitusjon oktober med Norges Idrettshøgskole som vertsinstitusjon NRLU-sak 18/11 Valg NRLUs valgkomité hadde i oppdrag å foreslå kandidater til arbeidsutvalget for den kommende fireårsperioden, samt leder og nestleder for den kommende toårsperioden. Komitéen ble også bedt om å foreslå eksterne medlemmer og observatører for den kommende fireårsperioden. Valgkomitéens innstilling var vedlagt i de utsendte sakspapirene. Det ble gitt enstemming tilslutning til valgkomitéens innstilling. NSO fremmet forslag i møtet om at Pedagogstudentene skal gis observatørplass i rådet. Iht. reglementet kan rådet selv bestemme hvem som skal delta som observatører, mens UHR skal godkjenne de eksterne medlemmene. Også foreldreutvalgene for grunnskole og barnehage ble nevnt, samt en sterkere representasjon fra praksisfeltet generelt. Da det ikke ble stemt over hvem som skal gis observatørplass i kommende periode, utover de som har fast plass (Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet og Sametinget) blir denne saken tatt opp på neste rådsmøte, basert på et utkast fra arbeidsutvalget. NRLU oppnever som leder av rådet for perioden : Dekan Knut Patrick Hanevik, Høgskolen i Oslo 5

6 NRLU oppnevner som nestleder av rådet, for perioden : Leder for program for lærerutdanning, Per Ramberg, NTNU NRLU oppnevner følgende medlemmer til arbeidsutvalget for perioden : Instituttleder Sonni Olsen, Universitetet i Tromsø Dekan Geir Salvesen, Høgskolen i Vestfold Dekan Birte Simonsen, Universitetet i Agder Dekan Rasmus Stokke, Høgskulen i Sogn og Fjordane NRLU ønsker at følgende institusjoner skal gis ekstern representasjon i rådet i perioden : Fylkesmannsembetet KS Utdanningsforbundet En representant for lærerutdanning i et annet nordisk land Diskusjonen om hvem som skal gis observatørstatus, utsettes til neste rådsmøte. NRLU-sak 19/11 Orienteringssaker Det ble orientert om følgende saker: Utdanningedirektoraret orienterte om: Kompetanse for kvalitet Rektorutdanningen Lederutdanning for styrere i barnehager Veiledning av nyutdannede lærere og førskolelærere Ny GIV Veilederkorpset SKUP - de 40 kommunene Hospiteringsordninger - yrkesfag Mer informasjon finnes i foilene som ble brukt i presentasjonen. Disse er lagt ut på NRLUs hjemmesider Rapporten Dannelsesaspekter i utdanning : UHRs styre oppnevnte i april 2010 en arbeidsgruppe som skulle få fram de gode eksemplene på hvordan dannelse ivaretas i universitets- og høgskolesektoren. Gruppen ble ledet av Vidar Haanes fra Menighetsfakultetet. Birgitte Levy fra UHR var gruppens sekretær. Rapporten ble avlevert 1. 6

7 september 2011, og kan lastes ned her. En av arbeidsgruppens konklusjoner er at det ikke er gitt at dannelse kan settes på pensum som et kunnskapskrav med læringsmål. Likevel bør kvalifikasjonsrammeverket stå sentralt i UH-institusjonenes arbeid med dannelse. Arbeidet kan knyttes til både studiekvalitet og læringsutbyttebeskrivelser, mener arbeidsgruppen, som også gir en differensiert og systematisk fremstilling av dannelsesbegrepet. Orientering fra Kunnskapsdepartementet: En ny stortingsmelding på barnehageområdet er helt i startfasen. Det blir en rekrutteringskampanje for førskolelærerutdanningene, på linje med grunnskolelærerutdanningene. Det har kommet 20 mill kr til forskning på barnehagefeltet. Det er frist i november til å sende skisser til Forskningsrådet, og ny frist i april for å levere søknad. Forskningsmidlene er lagt under Utdanning 2020 programmet i Forskningsrådet. NRLU-sak 20/11 Eventuelt Ingen saker ble meldt under eventuelt. 7

8 Vedlegg 1 DELTAKERE PÅ RÅDSMØTET I NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 22. OG 23. SEPTEMBER Ane Aarre, Norsk studentorganisasjon 2. Eystein Arntzen, Høgskolen i Østfold 3. Lars Viggo Berntsen, Høgskolen i Hedmark 4. Svenning Bjørke, Norsk lærerakademi 5. Inger-Åshild By, Norges Idrettshøyskole 6. Liv Dyrdal, Kunnskapsdepartementet 7. Julie Eira, Sametinget 8. Grethe Friedrich, Høgskolen i Nord-Trøndelag 9. Inger Ellen Eira Gaup, Samisk høgskole 10. Sidsel Øiestad Grande, Høgskolen i Oslo og Akershus 11. Anne Ma Grønlie, Utdanningsdirektoratet 12. Knut Patrick Hanevik, Høgskolen i Oslo og Akershus 13. Tor Hauken, Universitetet i Stavanger 14. Margret Hovland, Høgskolen i Sør-Trøndelag 15. Gisle Johnsen, Universitetet i Nordland 16. Øyvind Johnson, Kunnskapsdepartementet 17. Gudrun Jonsdottir, UMB 18. Signe Kalsnes, Norges Musikkhøyskole 19. Birgitte Levy, Universitets- og høgskolerådet 20. Catrine Lie, Norsk Studentorganisasjon 21. Hein Lindquist, Høgskolen i Buskerud 22. Per Arne Michelsen, Høgskolen i Bergen 23. Arne Myklebust, Høgskulen i Volda 24. Tore Nesheim, Høgskolen i Finnmark 25. Jørgen Nicolaysen, Utdanningsdirektoratet 26. Sonni Olsen, Universitetet i Tromsø 27. Marthe Pande-Rolfsen, Norsk studentorganisasjon 28. Per Ramberg, NTNU 29. Torun Riise, Kunnskapsdepartementet 30. Geir Salvesen, Høgskolen i Vestfold 31. Ivar Selmer-Olsen, DMMH 32. Bjørg Kristin Selvik, Høgskolen i Bergen 33. Birte Simonsen, Universitetet i Agder 34. Kari Smith, Universitetet i Bergen 35. Anne Solberg, Høgskolen i Telemark 36. Rasmus Stokke, Høgskulen i Sogn og Fjordane 37. Simen Øien, Norsk studentorganisasjon 38. Kjærstin Åstveit, Universitets- og høgskolerådet 8

9 NRLU-sak 12/11 En helhetlig tilnærming til lærerutdanning. Vedlegg 2 Tilbakemeldinger fra diskusjoner i gruppene: Vi er ikke etatsopplæring for barnehage eller skole, vår virksomhet skal også være forskningsbasert. Det er viktig å se mer på overgangene mellom trinn og mellom barnehage - grunnopplæring. Vi trenger kanskje et nytt profesjonsfag som favner alle lærerutdanningene, men som ikke er et pedagogikkfag. Blir det nye pedagogikkfaget litt for likt det gamle? Grunnskolelærerutdanningen for trinnene1-7 legger grunnlaget for læring, kunnskap og lærelyst. Samtidig er det grunnskolelærerutdanning for trinnene 5-10 som er det mest populære. Hvordan sikre rekruttering til 1-7? Når det gjelder AU-kartleggingen, er det alarmerende at både store og små institusjoner sliter med å ivareta fagtilbudets bredde. Det var enighet om at samarbeidet i regionene har blitt styrket gjennom SAK-arbeidet, og at institusjonene skiller bedre mellom konkurranse og samarbeid nå. Det er et paradoks i de nye grunnskolelærerutdanningene at de både skal være helhetlig og integrerte, samtidig som de skal hente valgfag fra andre Når det gjelder studieinnsats, virker det som om studentene jobber hardt og bedre enn før. Kanskje grunnen ligger i større fagfordypning? Praksis på andre nivå er viktig. Profesjonsfagtenkningen er positiv og spennende, men vi må først se på erfaringer fra PEL-faget. Praksis forslagene som ligger i helhetligrapporten vil koste mer, og er umulige å gjennomføre uten økte bevilgninger. Det ble stilt spørsmål ved hva som er fornuftig hastighet å gjennomføre det pågående rammeplansarbeidet i. Miljøene må være klare til å ta på seg implementeringen av den nye førskolelærerutdanningen, og grunnskolelærerutdanningen krever og har krevd mye tid og krefter. Kanskje må man være veldig oppmerksom på tidsbehov relatert til struktur, når det gjelder førskolelærerutdanningen Bruk av følgeforskningsgruppe kan være viktig for alle lærerutdanningene. Kanskje også viktig å tydeliggjøre hvilket mandat en slik følgeforskningsgruppe har for at den skal fungere for institusjonene? Spennende med finansiering og kategorisering for førskolelærerutdanningen fremover. Øvingslæreravtalen skal det være likeverdige utdanningsløp, så bør det også være like rammer jf avtalen. 9

10 Vedlegg 3 Fra gruppediskusjonen i sak 13/11: Rammeplanarbeidet for førskolelærerutdanning, faglærerutdanningene, yrkesfaglærerutdanningene,ppu- Y, PPU og integrert femårig lærerutdanning Fra de to gruppene som først og fremst diskuterte grunnskolelærerutdanningene: Helhetligrapporten er god. Det er bekymring knyttet til faglig bredde i grunnskolelærerutdanningene, også regionalt. Flere som synes at SAK-samarbeidet kan løse dette. E-læring/nett- og samlingsbaserte modeller ble diskutert, og det var ikke entydig positive holdninger til dette. E-læring som tillegg til noe som allerede finnes og for å heve kompetansen ble det gitt tilslutning til. Relevans det er viktig å være tydelig overfor studentene hva man utdannes til og hva utdanningen er ment å skulle gi dem. Statusen ved å være øvingslærer er for lav, slik at det noen steder er vanskelig å få nok øvingslærere. Det er en utfordring å få praksis og utdanning til å henge sammen og få praksis til å se på seg selv som lærerutdannere. Hvordan kan vi sikre at alle fag i lærerutdanningene ser på seg selv som lærerutdanningsfag? Dersom fagene ikke studiepoengfastsettes på førskolelærerutdanningen, hvordan skal man kjenne studentenes faglige fordypning, med tanke på opptak til masterstudier? Bra at det utvikles flere profesjonsrelevante mastergrader. Felles i alle rammeplanene har vi to nivåer nasjonale rammeplaner og retningslinjer. Nasjonale retningslinjer er noe som ingen eier for tiden. Hvem skal ta ansvar for å kvalitetsvedlikeholde de nasjonale retningslinjene? Det diskuteres om NRLU skal bli bedt om å gjøre dette. Hva tenker institusjonene om dette? Hvem skal kvalitetsutvikle og revidere disse retningslinjene dersom disse skal komme? Skal NRLU komme med innspill til følgegruppen om hvem som bør ivareta disse retningslinjene? Nasjonalt råd for teknologisk utdanning har påtatt seg en revidering av retningslinjene for ingeniørutdanningene på oppdrag fra KD. Det ble ikke konkludert på dette punktet i diskusjonen, men arbeidsutvalget vil diskutere saken dersom det skulle komme en forespørsel fra KD, og bringe diskusjonen frem for rådet på et senere møte. Fra gruppen som først og fremst diskuterte faglærerutdanningene: Prinsippet om en énfaglærerutdanning når det er så stor fordypning, så må man kunne dekke hele løpet Dessuten er dette kompetanse som er viktig for kulturskolen. 10

11 Dersom grunnskolelærerstudenter ønsker å ta fag fra faglærerutdanningene så er disse ulikt strukturert. Noen ganger vil dette være uproblematisk for andre utdanninger vil det ikke la seg gjøre. Det har vist seg at studenter på faglærerutdanningene ofte ønsker å ta fag fra grunnskolelærerutdanningene for å ha ett bein til å stå på. Hvor skal ekstrafaget velges dersom de er utdannet for hele løpet, trinnene 1-13? Den samme problemstillingen gjelder for PPU, dersom utdanningen her også bare skal dekke trinnene Det må ikke bli så sterkt fokus på praksis, profesjonsfag og didaktikk i det gjennomgående løpet, slik at disiplinfaget ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Femårig faglærerutd er interessant, men hva med de som tar bachelor, går ut i jobb og deretter kommer tilbake og skriver svært gode masteroppgaver fordi de har praksiserfaring. Kan kanskje ikke legge så stor vekt på mobilitet fordi utdanningen finnes på færre læresteder og mange utdanninger er relativt spesialiserte. Ikke bare se disse fagene som metodefag. De er enkeltfag som også trenger mange fags utdanning. Fra gruppen som først og fremst diskuterte 1-årig PPU for allmennfag, 5-årig integrert (lektor) og 4-årig integrert (adjunkt) lærerutdanning: Viktig alltid å sikre relevans og at dette blir en utdanning for fremtiden. For å ivareta det, må utdanningen være spesielt god på endrings- og utviklingskompetanse, forskningsbasering og praksisfeltet må være aktive deltakere. Det ble i gruppen referert til mange gode ordninger rundt om i landet. Hvor sterk samkjøring bør det være på nasjonalt plan. Bør vi gjeninnføre lærerutdanningsrådet på nytt? PPU hvilket nivå skal det ligge på? KD tenker kanskje å sette en tidsfrist for når PPU bør over på masternivå? Hvor mange krav kan vi sette til integrasjon før vi går over en faglig smertegrense? Her bør fagmiljøene også på banen. Gruppen kommenterte også førskolelærerutdanningen og ytret en bekymring over om overgangen til kunnskapsområder ville gjøre det mindre interessant for vitenskapelig ansatte med disiplinfagbakgrunn å arbeide der. Når det gjelder studiepoengfastsettingen så må man forsøke å unngå intern kamp om studiepoeng og sikre en dybde som gir mulighet for opptak til mastergrad. Fra gruppen som først og fremst diskuterte 1-årig PPU for yrkesfag og yrkesfaglærerutdanningene: Det er for ambisiøst dersom man tenker seg egne rammeplaner spesifikke for hvert utdanningsprogram i yrkesfaglærerutdanningene. Skal det være en rammeplan for PPUA og en for PPUY? Her er det både fordeler og ulemper. Gruppen stilte spørsmål ved hvorfor ikke NHO og LO er med i rammeplangruppen for yrkesfaglærerutdanningene. 11

12 12

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap Referat fra rådsmøte i 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap NRLU-sak 20/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksdokument: Ingen Forslag til saksliste: NRLU-sak 21/10 NRLU-sak

Detaljer

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Ved rådgiver Øyvind Johnson Felles rammeplanmøte 13/04-11 Radisson BLU Scandinavia Hotel Bakgrunn ny grunnskolelærerutdanning Hvilke

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA TILSTEDE Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA) Instituttleder Sonni Olsen (UiT) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Birte Simonsen (UiA) Dekan Rasmus Stokke (HiSF) Studentrepresentant Simen Øien (NSO)

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Referat fra rådsmøte i 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Leder av NRLU, Knut Patrick Hanevik ønsket velkommen til møtet og rektor Jarle Aarbakke ønsket velkommen til Universitetet

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes PPU-konferanse i Tromsø 24. november 2011 Reformer i norsk

Detaljer

3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag 14. februar 2012 Inger-Åshild By Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Faglærerutdanning

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn SØKERSEMINAR FOR NY GLU-MASTER OSLO, 16.JUNI 2016 Kristin Barstad, nestleder i NRLU Jacob Melting, leder av programgruppen,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012 13. april 2012, kl 10.00-14.30 i UHRs lokaler i Pilestredet 46 6. etasje, Oslo Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 4/2012

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 4/2012 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 4/2012 28. august 2012, kl. 12.00-17.00 i HiOAs lokaler i Pilestredet 52, og i UHRs lokaler i Pilestredet 46, Oslo Tilstede: Leder

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste NRLUs arbeidsutvalg Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Bjørg Kristin Selvik (HiB) Studentrepresentant

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

6 Rolf Is sen (e.i. avdelin sdirektør Margrete Gundersen seniorrådgiver

6 Rolf Is sen (e.i. avdelin sdirektør Margrete Gundersen seniorrådgiver DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Til adressater i henhold til vedlagte liste Deres ref Vår ref 200904854 Dato 06.07.11 Invitasjon til møte i referansegruppen for lærerutdanning 8-13 Vi viser til vårt

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med positiv KD logo Lærerløftet Ved statssekretær Bjørn Haugstad NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med negativ KD logo Bakgrunnen for arbeidet Faglig

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik, leder NRLU (HiO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per

Detaljer

Rammeplanarbeidet for de

Rammeplanarbeidet for de Rammeplanarbeidet for de 3-årige åi faglærerutdanningene NRLU 22. september 2011 Inger-Åshild By Mandat I. Mål Målet for reviderte lærerutdanninger for trinn 8-13 er integrerte, profesjonsrettete og forsknings-baserte

Detaljer

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud Referat fra møte 3 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 16. juni 2015 kl. 1000-1715 og onsdag 17. juni 2015 kl. 0830-1430 Vår ref.: 15/00803 Til stede:

Detaljer

UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET. Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for lærerutdanning

UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET. Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for lærerutdanning UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET Årsrapport 2009 Nasjonalt råd for lærerutdanning 09.02.2010 1 Innledning Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) er ett av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Mål: Lærerutdanninger som er integrerte, profesjonsrettede, forskningsbaserte, praksisnære, relevante, utviklingsorienterte, krevende

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

16. og 17. februar 2012 med Universitetet i Bergen som vertskap

16. og 17. februar 2012 med Universitetet i Bergen som vertskap Referat fra rådsmøte i 1/2012 16. og 17. februar 2012 med Universitetet i Bergen som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Viserektor for utdanning Kuvvet Atakan, ønsket

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

ÅRSRAPPORT NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING (NRLU)

ÅRSRAPPORT NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING (NRLU) ÅRSRAPPORT NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING (NRLU) Universitets- og høgskolerådet 2011 Godkjent i møte i NRLUs arbeidsutvalg 13.04.2012 Innhold Generelt... 3 Nasjonalt råd for lærerutdanning i 2011...

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL

OFFENTLIG POSTJOURNAL OFFENTLIG POSTJOURNAL Side Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 14/891 10 229-25 nok.sk NSO 01.06.2014 1 - Møte med ny ledelse i NSO Elaesering 1-SF-651.3 14/898 12/100-17 Marit Radisson SAS/Park

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU)

Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) Møte 17. og 18. oktober 2013 Tilstede: Leder: Knut Patrick Hanevik (Høgskolen i Oslo og Akershus) Nestleder: Per Ramberg (NTNU) Medlemmer: Lars Viggo Berntsen (Høgskolen

Detaljer

Rammeplanutvalg for. og PPU-y. Presentasjon for NRLU Kautokeino, 22. september 2011 12.12.2011

Rammeplanutvalg for. og PPU-y. Presentasjon for NRLU Kautokeino, 22. september 2011 12.12.2011 Rammeplanutvalg for yrkesfaglærerutdanningen k f l td i (YFL) og PPU-y Presentasjon for NRLU Kautokeino, 22. september 2011 12.12.2011 Utvalgsmedlemmer leder Sidsel Øiestad Grande, HiOA 4 institusjonsrepresentanter

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 29. og 30. februar 2010 med Høgskolen Stord/Haugesund som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 29. og 30. februar 2010 med Høgskolen Stord/Haugesund som vertskap Referat fra rådsmøte i 29. og 30. februar 2010 med Høgskolen Stord/Haugesund som vertskap NRLUs leder, Knut Patrick Hanevik ønsket velkommen til rådsmøtet. Dekan for lærerutdanningen ved Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

DELTAKERLISTE UHR-/NRLU-SEMINAR OM BARNEHAGELÆRERUTDANNING 16. desember 2013

DELTAKERLISTE UHR-/NRLU-SEMINAR OM BARNEHAGELÆRERUTDANNING 16. desember 2013 DELTAKERLISTE UHR-/NRLU-SEMINAR OM BARNEHAGELÆRERUTDANNING 16. desember 2013 Tittel Navn Institusjon/organisasjon Høgskolelektor/seksjonsleder pedagogikk Ranveig Sofie Lorentzen Dronning Mauds Minne høgsk.for

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Arbeidsplan for NRLU for

Arbeidsplan for NRLU for Arbeidsplan for NRLU for 2012-2015 Oppdatert januar 2013 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) sin arbeidsplan bygger på forventninger i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter og UHRs strategi for

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for lærerutdanning REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for lærerutdanning REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Referatet godkjent 18.05.2006 Til stede: Dekan Bjørn Berg Dekan Knut Patrick Hanevik Seksjonsleder Hans Erik Lefdal Dekan Anne Øie

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET Møtedag/-dato: mandag 16. november 2015 Møtetidspunkt/rom: fra kl 13.30 til 14.30 på rom A 720 og fra kl 14.30 til 15.30 på rom A 825

Detaljer

Referat fra møte 1 i rammeplanutvalget februar Vår ref.: 2011/201

Referat fra møte 1 i rammeplanutvalget februar Vår ref.: 2011/201 Referat fra møte 1 i rammeplanutvalget 3.-4. februar 2011 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver Aukrust, Britt Børke, Pia Katarina Halvorsen, Guri

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: aina.helen.bredesen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.1.2012 Vår referanse: 2012/402 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd

Detaljer

NRLU/ UHR seminar for barnehagelærarutdanningane

NRLU/ UHR seminar for barnehagelærarutdanningane NRLU/ UHR seminar for ane Oslo 16. desember 2013 Mimi Bjerkestrand, Rektor, Bergen (leder) Jo Fiske, Direktør for Oppvekst og utdanning, Asker kommune Leif Hernes, Professor i drama ved barnehagelærerutd,

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Barnehagelektor. Om mastergradsutdanning for barnehagelærerne Nasjonalt Råd for Lærerutdanning juli 2016

Barnehagelektor. Om mastergradsutdanning for barnehagelærerne Nasjonalt Råd for Lærerutdanning juli 2016 NRLU-SAK 14/16 Barnehagelektor. Om mastergradsutdanning for barnehagelærerne Nasjonalt Råd for Lærerutdanning 1.-2. juli 2016 dekan Knut Patrick Hanevik HiOA prorektor Ivar Selmer-Olsen DMMH Det vokser

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Rapport fra NIFU/Deloitte

Rapport fra NIFU/Deloitte Referat fra møte i økonomiutvalget 5. februar 2015 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør,

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

Styret for lærerutdanningene ved UiA A7-006, Universitetet i Agder - Gimlemoen. Møtedato: 29. oktober 2014. Følgende faste medlemmer møtte:

Styret for lærerutdanningene ved UiA A7-006, Universitetet i Agder - Gimlemoen. Møtedato: 29. oktober 2014. Følgende faste medlemmer møtte: Styret for lærerutdanningene ved UiA A7-006, Universitetet i Agder - Gimlemoen Møtedato: 29. oktober 2014 Følgende faste medlemmer møtte: Forfall: Navn Marit Aamodt Nielsen Birte Simonsen Svein Rune Olsen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK FREDAG 30. APRIL 1999 - BERGEN

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK FREDAG 30. APRIL 1999 - BERGEN REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK FREDAG 30. APRIL 1999 - BERGEN Til stede: Navn Atle Kristiansen Institusjon Universitetet i Bergen Kari Tenfjord - " - Liv Andlem Harnæs Universitetet

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2.

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2. Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie 12. juni 2014 etableringsmøte Representanter til stede: se vedlegg 1. Møtet ble holdt uten at det var studentrepresentanter til stede, da de ikke er oppnevnt ennå

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2010 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG Vedlegg 2 Vår dato:26.08.04 Vår referanse 04/1966 Vår saksbehandler: Hege Barreth Jacobsen Deres dato: Deres referanse Til Institusjoner i følge vedlagte liste over høringsinstanser HØRING STUDIEPLAN I

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning. Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/2015, 28.-29. mai

Nasjonalt råd for lærerutdanning. Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/2015, 28.-29. mai Nasjonalt råd for lærerutdanning Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/2015, 28.-29. mai Møtedato: 28.-29.05.15 Møtetid: 28.05. kl. 10 Til 29.05. kl.14 Møtested: Kurhotel Skodsborg,

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/ og 11. mai, med Universitetet i Agder som vertskap

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/ og 11. mai, med Universitetet i Agder som vertskap Referat fra møte i 2/2012 10. og 11. mai, med Universitetet i Agder som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor Torunn Lauvdal, ønsket velkommen til Universitetet

Detaljer

Grunnskolelærerutdanninger på masternivå. Hilde Wågsås Afdal, HiØ & medlem av Rammeplanutvalget

Grunnskolelærerutdanninger på masternivå. Hilde Wågsås Afdal, HiØ & medlem av Rammeplanutvalget Grunnskolelærerutdanninger på masternivå. Hilde Wågsås Afdal, HiØ & medlem av Rammeplanutvalget 1 Arbeidet i Rammeplanutvalget FELLES MÅL En utdanning som resulterer i de beste lærerne for framtidens grunnskole

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven Prop. 7 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 12.2.2014 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? NIFU rapport 20/2013 2 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 15.2.2013 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 13. februar 2013 kl. 11:30-15:30

Detaljer

Oslo 6.9.2013. Innledning

Oslo 6.9.2013. Innledning Oslo 6.9.2013. Vitnemål og tilsetting ved overgang fra grunnskolelærerutdanning til masterutdanning etter tre år. Betenkning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning. Innledning

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Bjørn Goksøyr Åshild R. Kise Anne Solberg Arild Hovland Anders Davidsen Widar Madssen Marianne N. Tinnes Bjørn Magne Aakre

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) Nestleder: Rasmus Stokke (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/ mai 2013

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/ mai 2013 Referat fra møte i 2/2013. 23.-24. mai 2013 Vertskap: Høgskulen i Volda NRLU-sak 10/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksdokumenter: Ingen Forslag til saksliste: NRLU-sak 10/13 Godkjenning av

Detaljer

Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Høring

Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Høring DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEM RDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. ^/ZD'iY},f Dok.ar. / Arkivnr. 5%^. Eksp. U.off. OfSEPl. 2012 Saksh. Deres ref. Vår ref. Dato 12/3854 31.08.2012 Forskrifter om rammeplaner for

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer