REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste"

Transkript

1 NRLUs arbeidsutvalg Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Bjørg Kristin Selvik (HiB) Studentrepresentant Emilie Bjerke Melbye (StL) Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie, KD deltok for generell informasjonsutveksling under sak 17/10 Meldte forfall: Dekan Rasmus Stokke (HiSF) REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010 Saker: NRLU/AU-sak 15/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Arbeidsutvalget for NRLU godkjenner innkalling og saksliste. NRLU/AU-sak 16/10 Referat fra NRLU/AU-møte 15. og 19. februar 2010 På disse møtene ble studieturen diskutert, og planer for studietur for hele rådet påbegynt. Dette var interne planleggingsmøter for AU, og det foreligger ingen offisielle referater fra disse. Ingen vedtak NRLU/AU-sak 17/10 Orienteringssaker Det ble orientert om følgende saker: 1. Alternative organiseringer av lærerutdanningene UH-sektoren har lang erfaring med å tilby lærerutdanninger - både grunnutdanning og videreutdanning - som deltidstilbud. Deltidsutdanningene er organisert på ulikt vis, noen eksempler: - Undervisning lagt til campus, enten som samlinger eller med undervisning ukentlig. - Undervisning lagt desentralisert, men innen regionen/fylket vedkommende høgskole naturlig sokner til. - Undervisning (ofte samlinger) i kombinasjon nettbaserte tilbud De informasjoner vi har tyder på at 3-årige lærerutdanninger gjennomføres på 4 år og 4-årige utdanninger over 5 år. Perioder med praksis går over hele arbeidsuker. Dvs ca 75 % forventet studieinnsats pr studieår sammenlignet med heltidsstudier 1

2 For videreutdanninger er deltid snarere hovedregelen enn heltidsstudier. Organisert på samme måte som eksemplene over, oftest normert som 50 % av heltid pr studieår (30 studiepoeng pr studieår. Arbeidsutvalget ønsker å diskutere utviklingen av organisering av lærerutdanning i ulike heltids- og deltidsmodeller i rådsmøtet til høsten. Utgangspunktet for diskusjoner i rådet bør være hvordan vi kvalitetssikrer, og hvilke eventuelle merverdier ulike organiseringer gir. 2. Undervisningskompetanse og lønnsfastsettelse for lærere med alternativ fagutdanning I en e-posthenvendelse fra Trondheim kommune til Program for lærerutdanning ved NTNU datert 26. februar 2010 pekes det på følgende: Trondheim kommune får jevnlig henvendelser fra nyansatte vikarer/lærere med en ikke skolerettet grunnutdanning, ett undervisningsfag og ettårig PPU. Disse påberoper seg retten til lønn som lærer, adjunkt eller adjunkt med opprykk, men blir av Trondheim kommune lønnet som lærer uten godkjent utdanning,[ ]. I fortsettelsen hadde det vært fint om PLU hadde vært noe tydeligere omkring dette i beskrivelsen av heltidsstudiet PPU NTNU forholder seg i sine opptakskriterier til Forskriften til Opplæringsloven der det i 14 heter at for undervisning på trinn i barneskolen og på ungdomstrinnet kreves minst 240 studiepoeng og ettårig PPU, spesifisert slik: Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, matematikk eller engelsk må vedkommande likevel ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning for faget. Ved opptak prioriterer PLU ved NTNU studenter med minst to undervisningsfag, hvert på minimum 60 studiepoeng. Samtidig er det fra NTNUs side ønskelig å følge GNIST-satsningens intensjoner om å bedre rekrutteringen til læreryrket blant annet ved å sikre flere veier inn i læreryrket. Dette konkretiseres i NTNUs opptaksprosedyrer for eksempel ved at sivilingeniører og ingeniører får godkjent ett realfag fra sin ingeniørutdanning, når de samtidig har 60 studiepoeng knyttet til et annet fag før de søker opptak til PPU. Selv om en sivilingeniørutdanning krever inngående matematikkompetanse, vurderes bare deler av kompetansen som relevant i forhold skolens behov, og sivilingeniører som søker PPU må derfor i tillegg ta et 15 studiepoengs emne som er relevant i forhold til skolefaget matematikk. På samme måte vurderes den reelle undervisningskompetansen til for eksempel sykepleiere som søker opptak til PPU-studiet. Trondheim kommune begrunner sin praksis med å lønne lærere med alternativ fagutdanning som ufaglært ved blant annet å vise til uttalelser fra KS og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, der det fra KS side heter at En person med en treårig yrkesutdanning som for eksempel sykepleier, fysioterapeut, vernepleier m.m., med ett skolefag på 60 studiepoeng og 60 studiepoeng PPU er ikke kvalifisert for tilsetting i grunnskolen, da vedkommende ikke har en grunnutdanning som er rettet mot tilsetting i skolen Fylkesmannen har overfor Trondheim kommune uttalt at En praktisk-pedagogisk utdanning som bygger på fysioterapiutdanning og 60 studiepoeng spansk, kvalifiserer ikke for tilsetting i grunnskolen. En praktisk-pedagogisk utdanning som bygger på 90 studiepoeng engelsk, 60 studiepoeng spansk og 30 2

3 studiepoeng diverse emner, kvalifiserer for tilsetting som lærer i engelsk årstrinn og spansk på ungdomstrinnet. I sin henvendelse til Program for lærerutdanning ved NTNU ber Trondheim kommune om at NTNU endrer sin informasjon til fremtidige søkere slik at den blir i samsvar med kommunens tilsettings- og avlønningspraksis. Fra NTNUs side anses dette problematisk, da en ønsker å følge GNIST-satsningens intensjoner om å åpne lærerutdanningen også for søkere med annen relevant fagkompetanse, samtidig som en ønsker å imøtekomme skoleeiers behov for å få tilført lærere med kompetanse som skolen har bruk for. Det burde ikke være noen motsetning mellom NTNUs praksis og skolens ønsker på dette området, og Program for lærerutdanning vil derfor be om en avklaring gjennom at a) problemstillingene bringes inn i GNIST - partnerskapet for drøfting, og at b) Nasjonalt råd for teknologiutdanning behandler denne saken i forhold til behovet for å tilføre grunnskolen realfagskompetanse gjennom å tilby PPU for ingeniører /sivilingeniører. Med vennlig hilsen Program for lærerutdanning NTNU Per Ramberg, leder 3. Oversikt over diverse møter mellom KD og grupper av UHinstitusjoner våren Dialogmøter om SAK, embetsverket. Anne Line Wold koordinerer - Dialogmøter om lærerutdanning, embetsverket. Anne Line Wold koordinerer - Statsrådens. Anne Line Wold koordinerer - Statsrådenes lærerreiser. koordinerer Dato Type møte Deltakende institusjoner Hvor? Deltakere* 23. februar Statsrådens Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Volda Høgskolen i Molde 8. mars Statsrådenes lærerreiser Universitetet i Tromsø Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Bodø Høgskolen i Nesna 9. mars Statsrådens Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Universitetet for miljøog biovitenskap 18. mars Statsrådenes lærerreiser Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Molde Tromsø UMB Vestfold Tone J. Berntsen Anne Line Wold Kristin Halvorsen 23. mars Statsrådenes lærerreiser Høgskolen i Sør- Trondheim 3

4 14. april SAK Innlandsuniversitetet Trøndelag Høgskolen i Nord- Trøndelag Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 15. april Statsrådenes lærerreiser Høgskolen i Oslo Høgskolen i Akershus 26. april SAK Tromsøprosessen Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Harstad Universitetet i Tromsø 26. april Statsrådenes lærerreiser Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder Høgskolen i Telemark 30. april Statsrådenes lærerreiser Høgskolen i Bergen Høgskolen i Sogn- og Fjordane Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Volda NLA Ikke bestemt Statsrådens 3. mai SAK Oslofjordalliansen 4. mai Statsrådens Høgskolen i Oslo Høgskolen i Akershus Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Universitetet for miljøog biovitenskap Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark 5. mai SAK HiAk/HiO Høgskolen i Akershus Høgskolen i Oslo 10. mai Lærerutdanning Høgskolen i Finnmark Universitetet i Tromsø Høgskolen i Bodø Høgskolen i Nesna 11. mai Lærerutdanning Høgskolen i Sør- Trøndelag Høgskolen i Nord- Trøndelag 12. mai Lærerutdanning Høgskolen i Bergen Høgskolen i Sogn- og Fjordane Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Volda NLA 18. mai Lærerutdanning Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder KD Oslo Tromsø Stavanger Bergen KD Gjøvik KD Tromsø Trondheim Bergen Stavanger Åsa Sandnes Kristin Halvorsen Toril Johansson Sverre Rustad Kristin Halvorsen Frode Hauge Toril Johansson Anne Line Wold Åsa Sandnes Toril Johansson Frode Hauge 4

5 Høgskolen i Telemark 20. mai Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold 21. mai Lærerutdanning Høgskolen i Oslo Høgskolen i Hedmark 1.juni Statsrådens Høgskolen i Finnmark Universitetet i Tromsø Høgskolen i Harstad 3. juni SAK Nordland Høgskolen i Bodø Høgskolen i Nesna Høgskolen i Narvik 8. juni SAK UH-nett vest Høgskolen i Bergen Høgskolen i Sogn- og Fjordane Høgskolen Stord/Haugesund Universitetet i Bergen 14. juni SAK Møre Høgskolen i Molde Høgskolen i Volda Høgskolen i Ålesund Vestfold Oslo Tromsø Bodø Bergen Ålesund Sverre Rustad Toril Johansson Finn-Hugo Markussen Tone J. Berntsen I tillegg til disse koordinatorene, som er ansvarlig for oppleggene, er det satt en koordinator på hvert av møtene som har ansvar for forberedelse og gjennomføring av det enkelte møtet. *Flere vil delta, her står bare leder/statsråd og den som er ansvarlig for forberedelse og planlegging av møtene 4. Budsjett og regnskap for NRLU. Det ble orientert om status. Med tilgjengelige midler kan reiseutgifter til arbeidsutvalgsmøtene dekkes ut året. Det er ikke midler til andre tiltak innenfor budsjettrammen til NRLU. 5. Orientering om møte mellom statsråden og Region Nord 6. Gruppene som har arbeidet med veilederutdanning/mentorutdanning er i ferd med å sluttføre oppdraget. Rapportene skal sendes til Utdanningsdirektoratet for uttalelse i løpet av uke 12, før oversendelse til Kunnskapsdepartementet for behandling. Denne saken bør opp for rådet i april. NRLU-AU tar sakene til orientering. Ulike organiseringsmåter av lærerutdanningene tas opp som diskusjon på rådsmøtet til høsten. I saken som gjelder PPU og Trondheim kommune, vil vi sende brev til Gnist-samarbeidet og gjøre dem oppmerksomme på problemstillingene. Brevet vil også bli sendt til Nasjonalt råd for teknologisk utdanning til orientering. 5

6 NRLU/AU-sak 18/10 Program for rådsmøtet ved HSH 29. og 30. april Hovedtema: Internasjonalisering og faglærerutdanningene Internasjonalisering med vekt på hvordan studenter som kommer til Norge best kan ivaretas. Best practice her? Dessuten presentasjon av Wergelandssentret, vinklet mot tema og arbeidsmåter. Gruppediskusjoner. Det skjer mye i faglærerutdanningene nå, som at noen kjører opptaksprøver, andre ikke. Hva gjør vi med utdanningene og blir disse forskjellige dersom inntakskvaliteten er veldig varierende? Dette kan også relateres til arbeidet som skal gjøres med en mer helhetlig tilnærming til lærerutdanningene. Gruppediskusjoner. Andre tema som må opp, men med kortere tid: Søknadstall til lærerutdanningene studieåret 2010/2011 Øvingslæreravtalen Hvilke endringer mener vi bør gjøres i øvingslæreravtalen med tanke på innføring av de nye grunnskolelærerutdanningene, og hvordan kan avtalen på best mulig måte ivareta kvalitet i lærerutdanningene? Diskusjon i grupper? Veileder/mentorordningen Arbeidsgruppene har levert sine utredninger. Det blir informert om disse, og diskusjon om hvordan denne ordningen kan implementeres. En helhetlig tilnærming til lærerutdanningene Arbeidsutvalget orienterer om arbeidet så langt. Rådet gis muligheter til å komme med innspill til arbeidsgruppen NRLU ønsker å nedsette. Et faglig innlegg fra vertsinstitusjonen NRLU-AUs innspill tas med i videre arbeid med programmet for rådsmøtet i april NRLU/AU-sak 19/10 Arbeidsgruppe for å utrede en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene Arbeidsutvalget diskuterte mandatet og sammensetning av utredningsgruppen. Basert på innspill fra arbeidsutvalget skal mandatet bearbeides noe. For å ivareta diskusjonene som har vært i arbeidsutvalget, samt sikre god kontakt til AU i prosessen, ønsket arbeidsutvalget at NRLUs leder går inn som leder av arbeidsgruppen. Nestleder vil være ansvarlig for å behandle utredningen i rådet, og det vil være rådet som endelig godkjenner utredningen. Arbeidet er planlagt ut fra finansiering fra KD, og søknad er sendt om dette. Arbeidsutvalget har sendt søknad til Kunnskapsdepartementet om finansiering av utredningsgruppen. KD ønsket at yrkesfeltets behov var mer eksplisitt ivaretatt i mandatet for arbeidsgruppen. AU er enig i at dette kan tydeliggjøres bedre enn i det foreslåtte mandatet og vil sende en bearbeidet utgave til KD. AU reviderer mandatet og tydeliggjør at vi også ser yrkesfeltets behov som sentralt i utredningsarbeidet. Forutsatt finansiering fra 6

7 Kunnskapsutvalget, vil arbeidsutvalget oppnevne følgende personer til utredningsgruppen: Kari Carlsen (Høgskolen i Telemark) Knut Patrick Hanevik (leder, NRLU) Tine Arntzen Hestbæk (NTNU) Hilde Hiim (Høgskolen i Akershus) Arne Jacobsen (Universitetet i Stavanger) Jakob Melting (Høgskolen i Bergen) Jorunn Dahl Nordgård (Utdanningsforbundet) Jorun Sandsmark (KS) Betty Steinsvik (Universitetet i Tromsø) AU tar til orientering at studentene har oppnevnt følgende representanter til utredningsgruppen: Stine Christensen Holtet Helge Hovland NRLU/AU-sak 20/10 Arbeidet med skikkethetsvurderinger Arbeidsutvalget bes om å foreslå medlem fra NRLU til sekretariatet per e-post. Kommentarer til utkast til mandat sendes også til sekretariatet per e-post. NRLU/AU-sak 21/10 Revisjon av øvingslæreravtalen? AU diskuterte ulike problemstillinger i dagens øvingslæreravtale. Basert på disse, sender sekretariatet et bearbeidet problemnotat, ut til kommentarer i AU. Saken fremmes også på neste rådsmøte i april. NRLU/AU-sak 22/10 Formidling med meritterende uttelling? Saken ble utsatt NRLU/AU-sak 23/10 Informasjon om Wergelandsenteret Ansatte ved Det Europeiske Wergelandsenteret (Det europeiske ressurssenteret for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap), orienterte. Wergelandsenteret er en stiftelse som ble opprettet i 2008 i samarbeid mellom den norske regjeringen og Europarådet. Det åpnet i februar 2009, og er et ressurssenter for alle de 47 medlemsstatene i Europarådet. Senteret skal drive forskning og videreutdanning av lærere og lærerutdannere innenfor områdene interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Mer informasjon om senteret på hjemmesiden deres: Arbeidsutvalget takker for orienteringen og ønsker å invitere Wergelandsenteret til et rådsmøte, fortrinnsvis i april i år. 7

8 NRLU/AU-sak 24/10 Ansvar for å arrangere nasjonalt seminar knyttet til kvalitetssikring av PPU høsten 2010 Arbeidsutvalget vil invitere medlemsinstitusjoner som er interesserte i å arrangere høstens seminar om å melde seg. NRLU/AU-sak 25/10 Eventuelt Ingen saker 8

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Norske bachelorstudenters delstudier i USA godkjenningspraksis ved norske institusjoner. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Norske bachelorstudenters delstudier i USA godkjenningspraksis ved norske institusjoner. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Norske bachelorstudenters delstudier i USA godkjenningspraksis ved norske institusjoner Senter for internasjonalisering av høgre utdanning 2010 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning har gjennom

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

personale innen en sitasjonsbeskrivelse fra

personale innen en sitasjonsbeskrivelse fra Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale innen estetiske fag en sitasjonsbeskrivelse fra Nettverk for estetiske fag 1 Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Y-vei og tresemesterordningen Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Rapport fra arbeidsgruppe i NRT, mai 2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsgruppens medlemmer/sammensetning...

Detaljer

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven Kapittel 10 Personalet i skolen Endret med ikrafttredelse 1.1.2014 Forskrift til opplæringsloven Kapittel 14 Krav

Detaljer