REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/ april 2012, kl i UHRs lokaler i Pilestredet etasje, Oslo Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Geir Salvesen (HiVe) Dekan Birte Simonsen (UiA) Studentrepresentant Simen Øien (NSO) Fra UHRs sekretariat: Seniorrådgiver Ellen Birgitte Levy (UHR) Forfall: Instituttleder Sonni Olsen (UiT) Dekan Rasmus Stokke (HiSF) Seniorrådgiver Kjærstin Åstveit (UHR) Saker: NRLU/AU-sak 22/12 Godkjenning av innkalling og saksliste NRLU/AU-sak 22/12 Godkjenning av innkalling og saksliste NRLU/AU-sak 23/12 Referat fra NRLU/AU-møte 2/ mars 2012 NRLU/AU-sak 24/12 Orienteringssaker NRLU/AU-sak 25/12 Årsrapport 2011 og arbeidsplan i perioden prioriterte saker NRLU/AU-sak 26/12 Program for rådsmøtet 2/ Universitetet i Agder 10. og 11. mai NRLU/AU-sak 27/12 Høring om utkast til rammeplan for barnehagelærerutdanning NRLU/AU-sak 28/12 Implementering av barnehagelærerutdanningen NRLU/AU-sak 29/12 Innspill til rammeplanarbeidet for lærerutdanning trinn 8-13 NRLU/AU-sak 30/12 Forholdet mellom NRLU og fagrådene mulig seminar? NRLU/AU-sak 31/12 Høring Én ph.d.-grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse NRLU/AU-sak 32/12 Høring - Profesjonsetisk plattform for førskolelærere, lærere og ledere i barnehage og skole NRLU/AU-sak 33/12 Høring - Fag fra videregående, vurdering i innføringstilbud, retningslinjer for lokal eksamen og kompetansebevis for voksne NRLU/AU-sak 34/12 Eventuelt Det ble meldt inn én sak under eventuelt. Vedtak: Arbeidsutvalget godkjenner innkalling og saksliste.

2 NRLU/AU-sak 23/12 Referat fra NRLU/AU 12. mars 2012 Saksdokument: Vedtak: Referat er godkjent per e-post. Ingen vedtak NRLU/AU-sak 24/12 Orienteringssaker Saksdokumenter: Diverse dokumenter var vedlagt innkallingen, se de enkelte punkter Det ble orientert om følgende saker: 1. Nasjonale retningslinjer for lærerutdanning mandat for arbeidsgruppe var vedlagt innkallingen 2. Nedsetting av arbeidsgruppe for UH-pedagogikk, under UHRs utdanningsutvalg oppnevningsbrev var vedlagt innkallingen 3. Forskningsmelding innspill fra NRLU finnes her: 4. Brev fra KD til Nasjonalt fagråd for musikk var vedlagt innkallingen 5. Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. En utredning fra en arbeidsgruppe under UH-nettverket var vedlagt innkallingen. 6. Avdelingsdirektør Jørgen Nicolaysen, Utdanningsdirektoratet, orienterte om søkere i videreutdanningsstrategien og rektorskolen. Det er 789 søkere til Rektorutdanningen og 3700 søkere til studietilbud i Kompetanse for kvalitet. Oversikt med tall som ble presentert for samarbeidsutvalget for Kompetanse for kvalitet 17. april, ettersendes. Oversikt over søkertall er vedlagt. 7. Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie orienterte om oppfølging av resultatene fra TEDS-M (Teacher Education and Development Study Mathematics) Statsråden har forpliktet departementet og lærerutdanningene til at resultatene fra undersøkelsen skal drøftes i lærerutdanningsmiljøene. Dekaner og studieledere bør ha en rolle i oppfølging av undersøkelsen, og KD har en forventning om at saken bringes inn for rådsmøtet, gjerne med en kopling til matematikksenteret. En bør diskutere endringsprosesser, og videreføring inn i fagmiljøene i lærerutdanningene. KD har framholdt at denne undersøkelsen er fra 2008 og at det har skjedd endringer etter den tid. KD er opptatt av at pilen må peke i flere retninger og mener at lærerutdanningene kan bidra til å møte utfordringene, men at de ikke har det hele ansvaret. Statsråden har varslet en matematikksatsing. Oppmerksomheten kommer særlig til å rettes mot elever som velger programfag innenfor realfag. Departementet ser for seg at lærerutdanningsinstitusjonene kommer inn i et samarbeid mellom lærerutdanning og skole, om utviklingsprosjekter i skolene.

3 Fra arbeidsutvalget ble det foreslått å sette saken opp på rådsmøtet i Oslo i oktober. Statsråden har vært forespurt om å være til stede i et rådsmøte i 2012, og det er et sterkt ønske fra arbeidsutvalget at hun er tilstede i oktobermøtet og blant annet innleder til denne saken. Orientering om KDs tanker og forventninger omkring oppfølging av TEDS-M blir gitt i rådsmøtet i Kristiansand i mai. Når denne saken kommer opp i rådet, er det naturlig å gjøre en kopling mot de nasjonale sentrene. Det foreligger allerede planer om å invitere disse til rådsmøtet for å diskutere hva de kan bidra med inn i lærerutdanningen. Vedtak: NRLU-AU tar sakene til orientering. Til pkt. 6: Oppfølging av resultatet av TEDS-M-undersøkelse settes på dagsorden for NRLU-møte 3/2012. Statsråden inviteres til å innlede om dette. Det orienteres om saken i NRLU-møte 2/2012. NRLU/AU-sak 25/12 Årsrapport 2011 og arbeidsplan i perioden prioriterte saker Saksdokumenter: Revidert årsrapport for 2011 er vedlagt Arbeidsplan for NRLU i perioden finnes her: d=2012 Årsrapporten for 2011 skal være en dokumentasjon på hvilke oppgaver rådet har utført i året som har gått og et redskap for evaluering av aktiviteten i rådet. Rapporten bør danne et grunnlag for refleksjon omkring rolle, retning og fremdrift for rådet. Arbeidsplanen for kommende periode skal være er et verktøy for å justere dette. Arbeidsplanen for NRLU ble vedtatt i AU-møte 2/2012, 12. mars. Planen er tematisk disponert, og sakene er ikke oppført i prioritert rekkefølge. Årsrapporten for 2011 ble lagt frem for behandling i NRLU/AU. Arbeidsutvalget ble bedt om å vurdere om rapporten gir et dekkende bilde for aktiviteten i rådet, foreta en egenvurdering av hvordan arbeidsutvalget har utført sine oppgaver og fylt sin rolle som interesseorgan for norsk lærerutdanning. Vedtak: NRLU/AU godkjenner årsrapport for 2011 med justeringer som følge av diskusjonen i møtet.

4 NRLU/AU-sak 26/12 Program for rådsmøtet 2/2012 Universitetet i Agder 10. og 11. mai Saksdokumenter: Ingen Programutkastet ble forelagt NRLU-AU til diskusjon. Én ph.d.-grad for fremtidens behov, Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Det ble foreslått å dele inn rådet i grupper som tar for seg de ulike temaene det er naturlig å uttale seg om. For hver gruppe oppnevnes en leder og en sekretær. Det informeres om gruppeinndelingen ved innkalling. Det må settes av rom til gruppearbeidet. Per Ramberg leder saken i rådsmøtet. Studiereise til Brüssel og Paris våren 2013: Per Ramberg har vært i kontakt med Paul Holdsworth, som er leder av EU.kommisjonens seksjon for skolepolitikk, om mulig besøk i kommisjonen for NRLU våren Han stiller seg positivt til å møte rådet. Det vil være interessant for NRLU å høre hva Holdswort har å si om lærerutdanning i Europa i årene som kommer. Det vil være en utskiftning av utdanningsråd i kommisjonen 15. august, og Per gjenopptar kontakten med kommisjonen etter dette. Sekretær undersøker muligheter for besøk i OECD i Paris. Det foreslås for rådet at studiereisen legges til februar Per Ramberg lager en programskisse og leder saken i rådsmøtet. Implementering av barnehagelærerutdanning: Det legges opp til diskusjon i rådet om utfordringer ved implementering av barnehagelærerutdanning og forventningene til NRLU. Birte Simonsen og Simen Øien forbereder og leder saken. Datoer og vertskap for rådsmøtene i 2013 må settes opp som rådsmøtesak. Justert utkast til program: 10. mai Kl. 11:00 Kl.11:30 Velkommen til Universitetet i Agder ved Torunn Lauvdal Velkommen til møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning ved leder Knut Patrick Hanevik Én ph.d.-grad for fremtidens behov, Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, og ev. samarbeid/synergi. Hvilken betydning har innholdet i rapporten for oss som lærerutdannere? Innspill til høringsuttalelse. Gruppediskusjon oversikt over gruppeinndeling, -ledere og -sekretærer sendes ut senere

5 Kl. 12:30 Kl. 13:30 Kl. 14:15 Kl. 14:30 Kl Kl. 15:50 Kl. 17:00 Kl. 18:30 Lunsj Faglig innlegg fra UiA Pause Barnehagelærerutdanning utfordringer ved implementering Orientering om høringsuttalelse ved Birte Simonsen og Simen Øien Pause Orienteringer og rådssaker. Blant annet om: Studietur for NRLU til Brüssel og Paris våren 2013 Datoer og vertskap for rådsmøter i 2013 Utdanningsdirektoratet orienterer om kompetanse for kvalitet Slutt for dagen Båtreise med middag. Vi vandrer ned mot bryggen og går om bord i M/S Maarten. Det kan bli kjølig godt fottøy og varme klær anbefales! Vi spiser innendørs på Odderøya. 11. mai Kl. 9:00 Med god gli i kupert terreng Følgegruppens andre rapport: presentasjon ved ekspedisjonssjef Hanna Marit Jahr, Kunnskapdepartementet Kl. 10:00 Pause Kl. 10:15 Lærerutdanning for trinn 8-13 innledning ved Knut Patrick Hanevik Strategi for ungdomstrinnet presentasjon ved prosjektleder GNIST Håkon Kavli, Kunnskapsdepartementet Kl. 11:15 Pause Kl. 11:30 PIL-prosjektet. Veien videre? ved Øystein Gilje og Svein Lorentzen Kl. 13:00 Åpen post/oppsummering Orienteringer fra KD Kl Lunsj Vedtak: AU godkjenner forslag til program, med justeringer som følge av diskusjonen i i møtet.

6 NRLU/AU-sak 27/12 Høring om utkast til rammeplan for barnehagelærerutdanning Saksdokumenter: Høring om ny rammeplan for barnehagelærerutdanning: Revidert høringsuttalelse finnes her: Utkast til høringssvar fra NRLU ble lagt frem for diskusjon i arbeidsutvalget. NRLU var gitt utsatt frist til 17. april Det kom forslag til mindre justeringer. Vedtak: Arbeidsutvalget vedtar utkast til høringssvar, med justeringer som følge av diskusjonen i møtet. NRLU/AU-sak 28/12 Implementering av barnehagelærerutdanningen Saksdokumenter: Brev fra UHR/NRLU til Kunnskapsdepartementet 23. mars, var vedlagt innkallingen. I henhold til vedtak i arbeidsutvalgsmøte 2/2012 er det sendt en henvendelse til KD for å gjøre rede for de utfordringene institusjonene synes å stå overfor ved implementering av barnehagelærerutdanning. Det ble anmodet om midler til NRLU slik at rådet kan bistå institusjonene i implementeringsprosessen. Departementet har lovet å komme tilbake med en beslutning i nær fremtid. Grethe Sofie Bratlie (KD) oppfordret i møtet til at det presiseres hvilket beløp vi tenker oss. Saken settes opp på rådsmøte 2/2012. Det legges opp til diskusjon i rådet om utfordringer ved implementering av barnehagelærerutdanning og forventningene til NRLU. Birte Simonsen og Simen Øien forbereder og leder saken. Vedtak: Saken tas opp på rådsmøte 2/2012 i Kristiansand, som skissert i møtet.

7 NRLU/AU-sak 29/12 Innspill til rammeplanarbeidet for lærerutdanning trinn 8-13 Saksdokumenter: Utkast til rammeplaner er lagt ut her: Notat fra NRLU til Kunnskapsdepartementet 23. mars, var vedlagt innkallingen. Som vedtatt i arbeidsutvalgsmøte 2/2012 ble det med basis i diskusjon i rådet og i arbeidsutvalget sendt et innspill til KDs rammeplanutvalg. AU-møtet og i rådsmøte 1/2012. Notatet ble oversendt Kunnskapsdepartementet og rammeplanutvalgene 23. mars, og inngikk i diskusjonsgrunnlaget i referansegruppemøtet for lærerutdanning mars. Rammeplanene skal på høring i sektoren 1. juni. Knut Patrick Hanevik var tilstede i møtet og ga en kort orientering. Saken ble lagt frem for diskusjon i møtet. I følge Knut Patrick Hanevik er referansegruppen lydhør for innspill fra NRLU. Ett av de viktigste anliggender for NRLU må være å understreke at integreringsaspektet må styrkes i lektorprogrammet. Praksis må tidlig inn i utdanningen og det er viktig med et samlende profesjonsfag. En samkjøring med PPU må unngås, og dette argumentet må forsterkes i en høringsuttalelse fra NRLU. NRLU utarbeider et forslag til høringsuttalelse med basis innsendte notat, og legger dette frem for rådet i NRLU 2/2012. Vedtaksforslag: NRLU-AU at argumentene som kom frem i AU-møtet innarbeides i innsendte notat, som utgjør utkast til høringssvar fra NRLU. Dette legges frem for rådet i NRLU-møte 2/2012, til diskusjon. NRLU/AU-sak 30/12 Forholdet mellom NRLU og fagrådene mulig seminar? Saksdokumenter: Ingen I UHR-systemet er disiplinfagene i hovedsak representert ved de nasjonale fagrådene, som igjen er underlagt tre nasjonale fakultetsmøter: Til tross for at disiplinfagene som tilbys ved UH-institusjonene legger store deler av grunnlaget for undervisning i skolen, er kontakten mellom NRLU og de nasjonale fagrådene i liten eller fraværende. Arbeidet med profesjonsretting av disiplinfagene aktualiserer behovet for en møteplass mellom NRLU og fagrådene, og kanskje tiden nå er inne for at det

8 arrangeres et NRLU-seminar der NRLU og fagrådene kan møtes. Erfaringsutveksling mellom lektorprogram og disiplinfag, og allmenn-/grunnskolelærerutdanningene, kan være et tema for et slikt seminar. Saken ble lagt frem for diskusjon i arbeidsutvalget, som mente at vi kan starte med å rette en henvendelse til ledere og sekretærer for de tre fakultetsmøtene og be om et møte med dem. Hvis fakultetsmøtene slutter seg til ideen, har vi et grunnlag for å arbeide videre mot fagrådene. Vedtak: Sekretariatet retter en henvendelse til ledere og sekretærer for de nasjonale fakultetsmøtene i humaniora, samfunnsvitenskap og realfag, og inviterer til et møte med arbeidsutvalget i juni NRLU/AU-sak 31/12 Høring Én ph.d.-grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Saksdokumenter: grad_for_behov_i_framtida_ Høringsfrist ca. 18. mai. Prosedyre for utarbeidelse av høringsuttalelse ble diskutert under NRLU-AU-SAK 26/12. NRLU har fått utsatt høringsfristen til etter rådsmøtet. Saken skal legges frem for rådet for diskusjon i grupper og i plenum med spørsmålet Hvilken betydning har innholdet i rapporten for oss som lærerutdannere? Temaene for gruppediskusjonene samsvarer med overskriftene i høringsuttalelsen. Referat fra diskusjonene utgjør basis for høringssvar fra NRLU. Arbeidsutvalget godkjenner uttalelsen per e-post. Vedtak: NRLU-AU vedtar prosess i henhold til diskusjonen i møtet. for utarbeidelse av høringssvar. NRLU/AU-sak 32/12 Høring Profesjonsetisk plattform for førskolelærere, lærere og ledere i barnehage og skole Saksdokumenter: sjonsetisk-plattform---kom-med-dine-innspill/ Høringsfrist 25. mai 2012.

9 Utdanningsforbundet presenterer nå et forslag til profesjonsetisk plattform for førskolelærere, lærere og ledere i barnehage og skole. Selv om arbeidet med etikk ikke er noe nytt i barnehagens og skolens praksis, mangler lærerprofesjonen et tydelig felles forpliktende grunnlag å drive dette arbeidet ut ifra. Utdanningsforbundet inviterer til høringssvar på følgende spørsmål: 1. Den profesjonsetiske plattformen skal uttrykke de grunnleggende verdiene og etiske prinsippene for førskolelærere, lærere og ledere i barnehage og skole, og tydelig formidle hva som er profesjonens etiske og faglige ansvar og forpliktelser. I hvilken grad mener dere disse hensiktene er ivaretatt? Har dere forslag til innholdsmessige endringer? 2. Den profesjonsetiske plattformen skal ha et språk som gjenspeiler alvoret og betydningen i innholdet, og som samtidig er både tilgjengelig og forståelig. Har dere forslag til språklige forbedringer? 3. For at den profesjonsetiske plattformen på sikt skal få den betydningen den er tiltenkt, er det en forutsetning at den blir en del av førskolelærere, lærere og lederes kompetanse, og tas aktivt i bruk på arbeidsplassene. Høringsinstansene utfordres derfor til å gi innspill på hvordan en kan styrke det daglige profesjonsetiske arbeidet i barnehage og skole. NRLU-AU sender inn momenter til et høringssvar fra NRLU innen 27. april. Sekretariatet utarbeider et utkast til høringssvar, som sendes arbeidsutvalget på e-post for kommentarer. Utkastet legges frem for godkjenning i rådsmøte 2/2012. Vedtak: Arbeidsutvalget vedtar prosess for høringsuttalelse i henhold til diskusjonen i møtet. NRLU/AU-sak 33/12 Høring - Fag fra videregående, vurdering i innføringstilbud, retningslinjer for lokal eksamen og kompetansebevis for voksne Saksdokumenter: Fag-fra-videregaende pa-ungdomstrinnet-vurdering-i-innforingstilbudretningslinjer-for-lokal-eksamen-og-kompetansebevis-for-voksne/ Høringsfrist 21. mai Utdanningsdirektoratet har sendt på høring fire forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven. UHR/NRLU er høringsinstans, men NRLU- AU vurderer at det ikke er påkrevd at NRLU besvarer høringen.

10 Vedtak: NRLU ønsker ikke å uttale seg i denne saken. NRLU/AU-sak 34/12 Eventuelt Saksdokumenter: horing---nou til-barnas-beste--ny.html?id= Høringsfrist 4. mai NOU 2012:1 Til barnas beste Ny lovgivning for barnehagene, er sendt på høring. NRLU-AU ønsker å avgi høringsuttalelse i saken og diskuterte prosedyren. Arbeidsutvalget mener at rekkefølgen for behandling av høring for NOU 2012:1 og rammeplanutkast til barnehagelærerutdanning er uheldig, og at dette bør påpekes i høringssvaret. Av samme grunn bør det bes om utsatt frist til etter rådsmøtet. AU-medlemmene sender sekretariatet momenter til et høringssvar fra NRLU, innen 27. april. Sekretariatet utarbeider et utkast til svar, som godkjennes av arbeidsutvalget på e-post, før det oversendes Kunnskapsdepartementet. Dersom det innvilges utsatt høringsfrist, legges utkastet frem for rådsmøtet for godkjenning før det oversendes Kunnskapsdepartementet. Vedtak: Arbeidsutvalget vedtar prosess for høringsuttalelse i henhold til diskusjonen i møtet.

11 Vedlegg NRLU/AU-sak 25/12 Årsrapport 2011 og arbeidsplan i perioden prioriterte saker Revidert NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Universitets- og høgskolerådet 2011 Versjon

12 Innhold Generelt Nasjonalt råd for lærerutdanning i mer i Nasjonalt råd for lærerutdanning Rådsmøtene i NRLU-møte 01/11 med Universitetet i Tromsø som vertskap NRLU-møte 02/10 med Samisk høgskole som vertskap Studietur til Boston College (Boston) og Columbia University (New York)... Feil! Bokmerke er ikke definert. Arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for lærerutdanning i Oppsummering av rådsperioden Valg av arbeidsutvalg, leder og nestleder Orienteringer til arbeidsutvalget Utdanningspolitikk Kompetanse for kvalitet varig strategi for videreutdanning Lærerutdanning for trinnene Innspill til rammeplan for førskolelærerutdanningen Implementering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Forum for faglig samarbeid og arbeidsdeling, samt faglige utfordringer for lærerutdanningene Seminarer Internasjonalisering Informasjonsutveksling Søknader, innspill og høringssvar Arbeidsgrupper Forsknings- og utviklingsarbeid Innspill til stortingsmelding om forskning Publisering Møter, konferanser og seminarer i Møter i Verv ivaretatt av rådsmedlemmer fra NRLU i Arbeidsutvalgets egenvurdering/oppsummering av utvalgsperioden... 31

13 Viktige bakgrunnsdokumenter for Nasjonalt råd for lærerutdanning: Generelt Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) er ett av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet (UHR). NRLU er et sektorovergripende organ som har som oppgave å samordne og styrke norsk lærerutdanning og forskning innenfor sine fagområder, og å gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra medlemsinstitusjonene eller fra Universitets- og høgskolerådets organer. Rådet har representanter fra 15 statlige høgskoler, åtte universiteter, to private høgskoler, tre vitenskapelige høgskoler og én kunsthøgskole, til sammen 29 utdanningsinstitusjoner, som gir én eller flere av de syv hovedtypene lærerutdanning; førskolelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning 1-7, grunnskolelærerutdanning 5-10, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning, femårig lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Øvrige medlemmer er fire studentrepresentanter og fire eksterne medlemmer. I tillegg deltar inntil 10 faste observatører i møtene. Totalt antall møtedeltakere ligger normalt på ca 40. I 2011 møttes rådet 2 ganger til ordinære rådsmøter og en gang til studietur, som erstatter det tredje rådsmøtet. I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter (2006, rev. 2011), fagstrategiske_enheter.pdf finner vi mandat og retningslinjer for de nasjonale rådene. I følge disse skal NRLU: a) Vurdere behovene for og ta initiativ til nasjonal samordning og utvikling av forskning og undervisning i eksisterende og nye studier for å sikre et felles og tilstrekkelig høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen sine fagområder. b) Drøfte og uttale seg om saker av felles interesse, særlig forskerutdanning, studenttallsutvikling, faglig utvikling, kvalitet og kvalitetssikring o.l. c) Bidra til å styrke det internasjonale samarbeidet og internasjonalisering innenfor fagområdet d) Samarbeide med Forskningsrådets faglige organer om saker av felles interesse, og bidra til å koordinere institusjonenes medvirkning i slike organer. e) Ha god kontakt med brukersektoren og arbeids- og næringslivet. f) Samarbeide med andre relevante råd eller utvalg under Universitets- og høgskolerådet i saker av felles interesse. g) Følge opp utviklingen i bruk av nasjonal karakterskala slik at den blir i samsvar med departementets føringer. h) Følge opp arbeidet med vitenskapelig og kunstnerisk publisering og formidling. Nasjonalt råd for lærerutdanning har bestemt hvilke oppgaver de ønsker å arbeide med gjennom sin arbeidsplan for perioden Arbeidsplanen oppdateres en gang i året, og kan leses på nettsiden: Hovedområder for NRLUs arbeid i perioden er i henhold til arbeidsplanen: Utdanningspolitikk

14 Forum for faglig samarbeid og arbeidsdeling samt faglige utfordringer for lærerutdanningene Forsknings- og utviklingsarbeid Nasjonalt råd for lærerutdanning i 2011 Når perioden for arbeidsplanen fra avsluttes, har NRLU fullført større arbeider om skikkethet i UH-institusjonene og om helhetlig tilnærming til lærerutdanning. Engasjement i GNIST-partnerskapet, herunder satsingen Kompetanse for kvalitet, har hatt høy prioritet. Aktivitetsnivået har vært høyt, både med hensyn til antall saker som er lagt fram for arbeidsutvalg og råd, utredningsarbeider initiert og driftet av NRLU, representasjon i ulike prosjekter og studiereiser og arrangementer i regi av rådet. De sakene som behandles i rådet er også mest sentrale i arbeidet til arbeidsutvalget. Engasjementet knyttet til GNIST og kompetanse for kvalitet videreføres i neste periode, både på regionalt og nasjonalt nivå. Det samme gjelder implementering av kvalifikasjonsrammeverket. Rapporten om helhetlig tilnærming til lærerutdanning har relevans for alle de tre områdene i arbeidsplanen, og berører de fleste utdanningspolitiske aspekter som har betydning for videre utvikling av lærerutdanning. Utdanningenes omfang, og kompetansebehov knyttet til dette er ett felt som NRLU prioriterer å følge opp i arbeidsplanen som gjelder fra Målsettingen om at alle lærerutdanninger på sikt blir på mastergradsnivå, er i tråd med internasjonale trender og føringer. Dette fordrer en kompetanseheving i lærerutdanningsmiljøene. Nasjonal forskerskole for lærerutdanning er ett av de initiativer som springer ut av NRLUs arbeid i perioden, og som vil følges opp videre i slik det er skissert i arbeidsplanen. NRLU har også levert et større arbeid om pedagogikkfagets plass i lærerutdanning, og har til hensikt å følge denne saken videre i forbindelse med høring om og implementering av rammeplaner for lærerutdanninger rettet mot barnehage og mot skoletrinn NRLU ser det også som sin oppgave å være pådriver for videreføring av praksisorienterte forskningsprogrammer og kompetanseheving i praksisfeltet. Arbeidsplanens punkter om deltakelse i GNIST, herunder kompetanse for kvalitet, blir videreført i arbeidsplanen for kommende periode, både på regionalt og nasjonalt nivå. Arbeidsutvalget behandler også mindre saker på fullmakt, og saker knyttet til drift, som ikke kommer opp i rådet.

15 mer i Nasjonalt råd for lærerutdanning I henhold til UHRs reglement har følgende rett til representasjon i de nasjonale rådene: a. Universitets- og høgskolerådets medlemsinstitusjoner som gir utdanning innenfor det enkelte nasjonale råds område. Disse institusjonene har rett til én representant hver. Representasjonen skal være på avdelingsledelsesnivå med mindre spesielle forhold tilsier annen representasjon. For hver representant utpeker institusjonen en vararepresentant. b. Styret i Universitets- og høgskolerådet kan supplere representasjonen fra en institusjon etter søknad og samlet vurdering av det aktuelle nasjonale råd slik at de forskjellige utdanninger som naturlig hører inn under de enkelte nasjonale råd, er tilfredsstillende representert. ( ) Representantene oppnevnes for 4 år, med anledning til gjenvalg 1 gang,eventuelt begrenset av vedkommendes valg- eller tilsettingsperiode ved egen institusjon. c. Norsk studentorganisasjon (NSO) oppnevner minimum 2, maksimum 4 representanter til sammen. Studentrepresentantene skal komme fra det gjeldende rådets utdanningsområde. Studentrepresentantene oppnevnes for 1 år om gangen. c) Det kan oppnevnes eksterne representanter med vararepresentanter. Universitets- og høgskolerådets styre godkjenner ekstern representasjon etter forslag fra det enkelte nasjonale råd. Representantene oppnevnes for 4 år. På de siste sidene i årsrapporten finnes en komplett oversikt over hvem som er medlemmer i NRLU ved utgangen av 2011 og hvilke institusjoner disse representerer. Rådsmøtene i 2011 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) hadde to møter og én studietur i Rådet behandlet til sammen 20 saker i de to møtene. Til grunn for arbeidet i rådet ligger vedtatt arbeidsplan for , revidert høsten Planen er lagt ut på dette nettstedet: NRLU februar Universitetet i Tromsø 1/2011 Studietur mai Boston College (Boston) og Columbia University (New York) NRLU 2/ september Samisk høgskole

16 I årsrapporten er det løftet frem noen sentrale saker og temaer fra de enkelte møtene. Godkjente referater fra alle rådsmøtene ligger på UHRs nettsider og kan leses her: NRLU-møte 01/11 med Universitetet i Tromsø som vertskap Møtet varte fra lunsj 7. til lunsj 8. februar og hadde 39 deltakere. Temaer som var oppe til behandling: Lærerutdanning for trinnene 8-13 Innspill til rammeplan for førskolelærerutdanningen Implementering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Orienteringssaker NRLU-møte 02/10 med Samisk høgskole som vertskap Møtet varte fra morgenen den 22. til lunsj 23. september og hadde 38 deltakere. Temaer som var oppe til behandling: Implementering av grunnskolelærerutdanningene En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Kunnskapsdepartementets rammeplanarbeid for trinn 8-13 Stortingsmelding 22 ( ): Motivasjon mestring muligheter Stortingsmelding 18 ( ): Læring og fellesskap Oppsummering av rådsperioden og valg av nytt arbeidsutvalg Orienteringssaker Studietur til Boston College (Boston) og Columbia University (New York) Fra mai ble det arrangert en studietur til USA for hele rådet. Oppslutningen var god, med 27 deltakere. Arbeidsutvalget anser at studieturen til USA var vellykket. mene var fornøyde og det faglige utbyttet var godt. Det at studieturen varte i en hel uke bidro også til at folk ble godt kjent, noe som var positivt og bør vurderes også for fremtiden. Programmet var med hensikt lagt opp slik at det skulle være rom for å arbeide med andre ting innimellom møtene. På den måten ønsket man å gjøre fraværet fra hjemmeinstitusjonen enklere. Viktige erfaringer fra studieturen til USA er at det er lønnsomt med direkte kontakt med de personene man skal møte. Mye informasjon kan gå tapt i mellomleddene. Arbeidsutvalget bruker mye tid og kostnader på å forberede studieturene, og det er et spørsmål om slik planlegging er mulig å videreføre. Omtale av det faglige programmet finnes under punktet Internasjonalisering i årsrapporten. Arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for lærerutdanning i 2011 Nasjonalt råd for lærerutdanning skal selv velge sin leder og nestleder blant de faglige representantene (faglige ledere/dekaner). Rådet velger videre et arbeidsutvalg blant

17 medlemmene i rådet. Arbeidsutvalget skal ha 5-7 medlemmer. Det skal søkes en sammensetning av arbeidsutvalget som gjenspeiler de utdanningstyper det aktuelle rådet omfatter. Arbeidsutvalget til Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU-AU) har hatt følgende sammensetning frem til NRLU-møte 2/2011: Leder: Knut Patrick Hanevik Høgskolen i Oslo Nestleder: Per Ramberg Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet : Ann Gøril Hugaas Høgskolen i Bodø : Signe Kalsnes Norges musikkhøgskole : Bjørg Kristin Selvik Høgskolen i Bergen : Rasmus Stokke Høgskolen i Sogn og Fjordane Studentrepresentanter: Simen Øien Catrine Lie (vår) (høst) Sekretariat: Ellen Birgitte Levy Kjærstin Åstveit Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Universitets- og høgskolerådet NRLUs arbeidsutvalg (NRLU-AU) hadde syv møter og behandlet 72 saker i Arbeidsutvalget har ansvar for å legge frem saker for rådet og har brukt mye tid på å planlegge rådsmøtene. De sakene som har vært sentrale i NRLUs arbeid, har også vært sentrale for arbeidsutvalget. Andre saker som har vært sentrale i 2011 er implementering av grunnskolelærerutdanning, opptakskriterier for styrerskolen, evaluering av rådet, informasjonsservice og hjemmesider, arbeidsplanen for NRLU og valg. Lærerutdanningenes plass i finansieringsmodellen har stått på sakskartet, men ble utsatt til I samarbeid med Nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap ble det planlagt en felles konferanse om pedagogikkfaget. Det ble også vedtatt å sende et brev til KD for å be om ytterligere klargjøring av hvilke krav som bør stilles til videreutdanning av førskolelærere for kvalifisering for undervisning på trinn 1-4 i skolen. Orienteringer til arbeidsutvalget I arbeidsutvalget har det blant annet blitt orientert om følgende saker: UHR: Arbeid med alternative veier til førstestillingskompetanse Nye veiledende retningslinjer for ph.d.-utdanning Undersøkelse om klagesensurordninger Karakterkonferanse:

18 KD: Rapport om de praktisk-estetiske fagene i skolen GNIST Indikatorrapport St.meld. 18 ( ) Læring og felleskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og vaksne med særlige behov. St.meld. 22 ( ) Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. Opptak til lærerutdanningene Den kommende stortingsmeldingen om velferdsstatens yrker. Lærerutdanning 8-13 Ny rammeplan for førskole-/barnehagelærerutdanning Utdanningsdirektoratet: Prolongering av styringsgruppen for PIL-prosjektet Kompetanse for kvalitet strategi for videreutdanning av lærere. Møte i Utdanningsdirektoratet om veiledning for nyutdannede førskolelærere Vox: Etablering av nasjonalt karrieresenter. Relevante undersøkelser: SINTEF-rapporten om studiekvalitet i lærerutdanningene Norsk utdanningsforskning rapport fra NIFU Ny levekårsundersøkelse blant studenter Forskningsrådets rapport med resultater fra forskningsprosjektene i PraksisFoU Oppsummering av rådsperioden i arbeidsutvalget I rådsmøtet i Kautokeino oppsummerte avtroppende arbeidsutvalgsmedlem, Bjørg Kristin Selvik den fireårige rådsperioden som er gjennomført, og orienterte nye medlemmer om rådets og arbeidsutvalgets arbeidsform. Hun pekte på arbeidsplanen som skal revideres for den kommende fireårsperioden. Planen for siste periode har hatt tre hovedområder: Utdanningspolitikk, forum for faglig samarbeid og informasjonsutveksling og FoU. I en evaluering av de nasjonale rådene, foretatt av UHR, blir det gitt mange gode tilbakemeldinger om prosessene i NRLU. Ut fra evalueringen er internasjonalisering, kontakt

19 med brukersektoren og hjemmesidene til NRLU felt som bør vies ekstra oppmerksomhet i tiden som kommer. Rådsmedlemmene ga uttrykk for at det blir gitt mye relevant informasjon i møtene, og at tiden som brukes i møtene er vel anvendt. Det kan likevel bli litt mye informasjon, og litt for lite tid til diskusjon. Det kan være en tendens til mye innledende orientering og liten tid til å diskutere konsekvenser, også i viktige saker. Rådet må være aktivt i møtene! Det er positivt med tett kontakt mellom KD og Utdanningsdirektoratet. Dette har vært bra og bør videreføres, men kanskje kan man gi enda klarere beskjed til myndighetene, gjerne i form av resolusjoner. Kanskje kan NRLU arbeide mer mot å påvirke Forskningsrådet, for å styrke forskningen innenfor våre fagområder? Det ble også etterlyst tydelighet omkring resultater, og hvor rådet har hatt en påvirkning. Hvor kan vi si at NRLU har hatt en klar og tydelig stemme som er blitt lyttet til og tatt i følge? Det ble konkludert med at flere fagpolitiske diskusjoner bør tas på rådsmøtene i fremtiden. Arbeidsutvalget bruker innspillene i planlegging av de neste rådsmøtene og i utkast til arbeidsplan for rådet. Valg av arbeidsutvalg, leder og nestleder NRLUs valgkomité hadde i oppdrag å foreslå kandidater til arbeidsutvalget for den kommende fireårsperioden, samt leder og nestleder for den kommende toårsperioden. Komitéen ble også bedt om å foreslå eksterne medlemmer og observatører for den kommende fireårsperioden. Valgkomiteen foreslo gjenvalg av leder Knut Patrick Hanevik (dekan HiOA) og nestleder Per Ramberg (leder PLU-NTNU). Til arbeidsutvalget foreslo valgkomiteen dekan Rasmus Stokke (HiSF), dekan Sonni Olsen (UiT), dekan Birte Simonsen (UiA) og dekan Geir Salvesen (HiVe). Valgkomiteen ble også bedt om å vurdere og foreslå ekstern representasjon i rådet. Komiteen foreslo at SIU, som er eksternt medlem i dag, erstattes med en representant for lærerutdanning i et annet nordisk land. NRLU har søskenorganisasjoner eller sammenslutninger i de andre nordiske landene, og komiteen mener at en representant fra en av disse vil være et interessant medlem og representere et nyttig perspektiv i rådet. Det ble foreslått at øvrig ekstern representasjon videreføres. Det ble gitt enstemmig tilslutning til valgkomiteens innstilling til valg og representasjon. Valgkomiteen foreslo også at rådet vurderer en nærmere kontakt med foreldreutvalgene for grunnskole og barnehage, og sterkere representasjon fra praksisfeltet generelt. I møtet fremmet NSO forslag om at Pedagogstudentene skal gis observatørplass i rådet. Iht. reglementet kan rådet selv bestemme hvem som skal delta som observatører, mens UHR skal godkjenne de eksterne medlemmene. Det ble vedtatt at saken utsettes til 2012, og tas opp i neste rådsmøte, basert på et utkast fra arbeidsutvalget.

20 NRLUs virksomhet i 2011 ut fra målområdene i arbeidsplanen 1. Utdanningspolitikk GNIST-partnerskapet NRLU er partner i GNIST-samarbeidet. Partnerskapet utøves nasjonalt gjennom deltakelse i partnerskapsmøtene i AU og regionalt ved at de enkelte institusjonene er representert i det regionale GNIST-samarbeidet. NRLU har medvirket til økt regionalisering og vekt på det regionale perspektivet innen GNIST-partnerskapet.rekrutteringskampanjen håndteres vesentlig nasjonalt, men det lokale aktiviteten har også vært stor. Hvert år utarbeides det en indkatorrapport som i hovedsak skal måle effekten av rekrutteringssatsingen. I 2011 foretok partnerskapet en studiereise til Ontario, Canada, for å studere en vellykket skoleutvikling. Med basis i erfaringene fra Ontario, har KD initiert en strategi for ungdomstrinnet. Partnerskapet har en aktiv rolle i å utvikle strategien. Utviklingen fortsetter i En vesntlig del av GNIST-satsingen er å øke lærernes kompetanse. I satsingen Kompetanse for kvalitet deltar NRLU aktivt og medlemsinstitusjonene utvikler og tilbyr utdanningene som utgjør satsingen. Det blir gitt gode tilbakemeldinger om kvaliteten i tilbudet. Kompetanse for kvalitet varig strategi for videreutdanning Strategien "Kompetanse for kvalitet " er en varig satsing på videreutdanning for lærere. Målet er å styrke den faglige og pedagogiske kompetansen hos lærere i grunnskolen og videregående opplæring. NRLU var representert ved leder i arbeidsgruppen for prosjektet frem til oktober, deretter nestleder, og har vært pådriver til at strategien videreføres. Kunnskapsdepartementet har i brev til institusjonene oppfordret universiteter og høgskoler til å videreutvikle det regionale samarbeidet om lærerutdanning til også å omfatte etter- og videreutdanning, og til å utpeke en koordinerende institusjon i hver region. I brevet er det også informert om at det er Utdanningsdirektoratet som skal ha den løpende dialogen med de koordinerende institusjonene og i samarbeid med dem utvikle mandat for arbeidet. Utdanningsdirektoratet orienterte om dette i AU-møte i januar og i rådsmøte i februar, Arbeidsutvalget hadde savnet dialog omkring dette og syntes diskusjonen er viktig. Arbeidet med å revidere strategi for videreutdanning startet opp i Utdanningsdirektoratet hadde drøftinger med de deltakende organisasjonene våren 2011, vedr. prioriteringene for ny strategiperiode. Utdanningsdirektoratet etterlyste i den forbindelse innspill fra det regionale GNIST-partnerskapet og NRLU, og særlig om prioritering av fag og temaer for henholdsvis grunnskolen og videregående opplæring. NRLU-AU syntes det var vanskelig å mene noe konkret i saken uten at dette var forankret i relativt omfattende diskusjoner i rådet. Som bakgrunn for prioriteringene burde det ligge en kartlegging av eksisterende kompetanse. En slik undersøkelse utføres våren 2012 i regi av DPU og Oxford research. Da saken kom opp så ikke arbeidsutvalget at det var riktig med inngripen i de regionale prosessene, men mente at disse måtte definere sine egne behov. NRLU-AU så for seg at mesteparten av midlene som settes inn i tiltakene bør støtte opp under de sentrale strategiene og prioriteringene som er vedtatt. Videre mente man at mindre summer skulle legges inn i de regionale nettverkene, som gis råderett til å prioritere over disse ut fra sine

21 regionale behov. I rådsmøtet i Kautokeino i september 2011 ble grenseoppganger og samarbeid mellom ulike satsinger ble diskutert. Særlig ble relasjonen til GNIST-partnerskapet tatt opp. Det er viktig med en helhetlig tilnærming til dette feltet, slik at man unngår parallelle prosesser og unødig bruk av ressurser. NRLU-AU ba om et møte med Utdanningsdirektoratet for å diskutere videreføring av strategien. I Arbeidsutvalgsmøte i november 2011orienterte Utdanningsdirektoratet ved divisjonsdirektør Erik Bolstad Pettersen og Avdelingsdirektør Jørgen Nicolaysen om utviklingen i arbeidet og videreføring av strategien. Det ble informert om at mål og mandat for videre satsing er vedtatt, og at det er sendt tildelingsbrev pålydende kr til hver av de koordinerende institusjonene. Det vil bli arrangert en samling for de regionale koordinatorene over nyttår. Direktoratet orienterte om at det var kommet søknader om til sammen 130 videreutdanningstilbud, mens det er midler til et sted mellom 60 og 70 tilbud. Noe koordinering av tilbudene forventes gjort i regionene, men Utdanningsdirektoratet vil også foreta en vurdering. Måltall for antall lærere som tar del i videreutdanning er hevet fra 1500 til Fra NRLU-AU ble det presisert at det er viktig at satsingen bidrar til å stimulere til samhandling, ikke det motsatte. Det ble videre understreket at direktoratet bør være i dialog med regionene for å sikre legitimitet i sektoren, og for å unngå etterarbeid. Det kan virke som om regionene sliter litt med å finne en god form for samarbeidet. Det ble påpekt at det kan være vanskelig å holde regionaliseringen og GNISTpartnerskapet, som er to ulike ting, fra hverandre. Det er viktig med et godt samarbeid mellom utdanningsregionene og de nasjonale sentra, men uvisst hvordan dette kan skje på en god måte. Lærerutdanning for trinnene 8-13 I rådsmøtet i Tromsø orienterte Kunnskapsdepartementet om sitt arbeid med å analysere og vurdere status og utfordringer ved lærerutdanning for trinn NRLU har tidligere blitt invitert til å spille inn forslag til representanter til rammeplanutvalgene. NRLU-leder sitter i styringsgruppen for rammeplanarbeidet i Lærerutdanning Departementet skriver selv at det er i stor grad ny erkjennelse og erfaringer fra arbeidet med den nye grunnskolelærerutdanningen som er utgangspunkt for arbeidet. PPT-filer fra presentasjonen finnes på NRLUs nettsider: Det ble samtidig orientert om arbeidet med En helhetlig tilnærming til lærerutdanning, som tar for seg mange av problemstillingene som drøftes i arbeidet med lærerutdanning trinn Rådet ga innspill til prosessene: Betydningen av utdanningens samfunnsrelevans, elevens utbytte i møte med skolen, fagenes identitet som lærerutdanningsfag, betydningen av god fagkompetanse, opptakskrav til lærerutdanning, status for øvingslærere, krav til og avtaler med praksisfeltet og spørsmål om oppfølging av retningslinjer for lærerutdanning ble løftet frem. I tillegg dreide innspillene blant annet om følgende spørsmål: Helhetlig tilnærming til lærerutdanning Hva man forstår med helhetlig kompetanse, hvordan man kan sikre denne og hvem som skal styre utforming av lærerutdanningen? Rådsmedlemmene presiserte betydningen av at utdanningen er forskningsbasert og ikke etatsopplæring for skole og barnehage. Gruppene var opptatt av å ivareta og styrke forskningsbaseringen av lærerutdanninger. Rekruttering til 1.-7.

22 trinn ble også diskutert. Mange grupper uttalte at de var bekymret for fremtidig sikring av fagbredden i lærerutdanningene. Det er alarmerende at både store og små utdanninger sliter med å ivareta bredden i fagtilbudet. Det var enighet om at samarbeidet i regionene har blitt styrket gjennom SAK-arbeidet og at institusjonene skiller bedre mellom konkurranse og samarbeid nå. Flere av gruppene diskuterte om det er behov for å utarbeide et nytt profesjonsfag, på lærerutdanningenes egne premisser, og basert på erfaringer fra PEL-faget. PPU Betydningen av integrert utdanning og forholdet mellom rammeplan for PPU og integrert lærerutdanning, hvilken målgruppe skal PPU kvalifisere for, differensiert PPU, kriterier for å tilby PPU, omfang av PEL-faget i PPU, antall undervisningsfag i PPU. Faglærerutdanning Behov for didaktisk bredde for å kvalifisere for ulike trinn og skoleslag, også kulturskolen. Det kan være argumenter for treårige faglærere som dekker hele løpet fra Skal vi fortsette å utdanne ettfagslærere? At de ettfaglige lærerne kvalifiserer for hele løpet, og kan undervise på flere nivåer enn andre lærere, taler for at de ikke nødvendigvis trenger mer enn ett fag. Yrkesfaglærerutdanning Burde vi utvikle sterkere yrkesdidaktikk til hovedområdene? Det er både fordeler og ulemper ved ulike rammeplaner for PPUA og PPUY. Her er det både fordeler og ulemper. Gruppen stilte spørsmål ved hvorfor ikke NHO og LO er med i rammeplangruppen for yrkesfaglærerutdanningene. Kvalifisering for yrkeslivet og introduksjon til lærerprofesjonen Når behovet for lærere øker, og det ikke er mulig å rekruttere tilstrekkelig mange lærere med tradisjonell formalkompetanse, må kvalifiseringskravene for tilsetting som lærer diskuteres, og det må vurderes om andre fagutdanninger kan godkjennes. Møte med yrkeslivet for lærere som kommer inn i yrket andre veier enn de integrerte utdanningene må diskuteres. Det er viktig med en god introduksjon og at praksisfeltet og at UH-institusjonene samarbeider om dette. Innspill til rammeplan for førskolelærerutdanningen NRLU nedsatte høsten 2010 en arbeidsgruppe som skulle gi innspill til KDs arbeid med rammeplan for ny førskolelærerutdanning. Gruppen var ledet av NRLU-medlem Ivar Selmer- Olsen (DMMH) og fikk mandat til å utrede og gi innspill til NRLU om hva de mener er viktig å ivareta i arbeidet med en ny rammeplan. Arbeidsgruppens rapport forelå før rådsmøtet i februar og ble distribuert til rådets medlemmer sammen med møteinnkallingen. Ivar Selmer- Olsen orienterte om rapporten: NRLU mener utredningen arbeidsgruppen har lagt frem er god, og at den drøfter sentrale punkter rundt førskolelærerutdanningen. Utredningen er innspill til en pågående prosess, som rådet skal komme tilbake til senere. I vedtaket i rådsmøtet stiller NRLU seg bak rapporten, og

23 ser den som et bidrag i det pågående arbeidet for å lage en ny rammeplan for førskolelærerutdanningene. Implementering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning er allerede implementert i forskrift for grunnskolelærerutdanning. Tidsramme for implementering for øvrige utdanninger, er innen NRLU ønsket å gi medlemmene anledning til å dele erfaringene knyttet til dette arbeidet. Det ble derfor lagt opp til diskusjon i grupper, men det ble ikke trukket konklusjoner. Forslag til kvalifikasjonsrammeverk ble sendt på høring våren 2011, og NRLU leverte høringsuttalelse.

24 Søknader, innspill og høringssvar NRLU har levert idéskisser til KD for tildeling av SAK-midler til prosjekter innen Studentinvolvering i FoU i lærerutdanningene og De mindre fagenes plass i lærerutdanning. UHR ble ikke tilgodesett med midler i denne runden. I samarbeid med UHRs utdanningsutvalg har rådet gitt innspill til kriterier for Senter for fremragende utdanning og til UHRs framsynsanalyse. Det har vært gitt høringsuttalelser til Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov, NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, Brukermedvirkning i Utdanningsdirektoratet og Skikkethetsvurdering i de høyere utdanningsinstitusjonene, Kulturløftet: kulturskole for alle. 2. Forum for faglig samarbeid og arbeidsdeling, samt faglige utfordringer for lærerutdanningene Seminarer NRLU arrangerte et seminar om førskolelærerutdanning 9. desember. Møtet kom i stand etter et initiativ fra NRLUs arbeidsutvalg, som en samling for ledere av førskolelærerutdanning. Hensikten var å bidra til en avklaring av situasjonen og å skape en møteplass for institusjonene. Alle institusjoner som tilbyr førskolelærerutdanning, var invitert til å delta med inntil to representanter. Seminaret hadde 33 deltakere + sekretær fra UHR. Av deltakerne var 27 institusjonsrepresentanter fra 17 universiteter og høgskoler. 11 deltakere fra til sammen ni institusjoner er medlemmer eller varamedlemmer i NRLU. I tillegg var Rammeplanutvalget for førskolelærerutdanning og Kunnskapsdepartementret representert. Ekspedisjonssjef Toril Johansson, Kunnskapsdepartementet, var invitert til å orientere om status for ny førskolelærerutdanning, herunder årsaker til utsettelse av implementering, og hvordan departementet ser for seg den videre prosessen. Leder av rammeplanutvalget for førskolelærerutdanning, Gunnar Stave (Høgskulen i Volda), var invitert til å orientere om utvalgets forlag til ny rammeplan.. NRLU-leder Knut Patrick Hanevik, HIOA, ledet seminaret. Etter hvert innlegg var det plenumsdiskusjon. I sin oppsummering understreket medlem i NRLU-AU, dekan Birte Simonsen (UIA), at den nye utdanningen er en utfordring, men at vi står foran et paradigmeskifte der miljøene selv må ta et ansvar. Det er en utfordring for NRLU å finne gode samhandlingsformer for miljøene. Seminaret må sies å ha vært vellykket og erfaringen gir grunnlag for liknende arrangementer i fremtiden. Internasjonalisering Studietur for arbeidsutvalget Arbeidsutvalget var på studietur til København og Malmö 17. til 18. mars I København besøkte arbeidsutvalget Danmarks Evalueringsinstitutt, og fikk orientering om følgende: Rapport om rekruttering til lærerutdanningene Muligheten for å etablere nordiske mastergrader innenfor lærerutdanningsrapport Motivasjon for å søke, og frafall fra, lærerutdanningene Arbeidsutvalget besøkte også Malmö Högskola. Hensikten med dette besøket er å bli oppdatert omkring utviklingen i svensk lærerutdanning, særlig den nye modellen med økt

25 trinndeling og utvikling av ett felles utdanningsvitenskapelig fag. Samarbeid mellom forskning og praksisfeltet, satsingen som gjøres mot etter- og videreutdanning og den flerkulturelle utfordringen var temaer for diskusjon. Studietur for rådet Oppholdet i Boston varte fra mai. Ved Boston University møtte rådet både vitenskapelig stab og studenter, og ble introdusert til følgende felt: Working with Multicultural/Multilingual Learners Early Career Teachers Experiences and Career Decisions Field Work, International Student Teaching Learning to Teach from Teacher Candidates Perspectives Trends and Challenges in Initial Teacher Education Research and Action in Teacher Education Rådet reiste til New York onsdag ettermiddag for mote med Columbian University og det norske generalkonsulatet. Ved University of Columbia ble rådet delt i tre grupper for introduksjon og diskusjon om følgende temaer: A discussion on United States teacher education polices A discussion on curriculum history and theory A discussion on alternative tracks and recruitment in teacher s education will be led by Ved det norske generalkonsulatet møtte rådet Teaching artists. Det ble også orientert om utdanning i Nord-Amerika. Det faglige utbyttet fra Boston University var svært godt. Utbyttet i New York var mer variert, og det knytter seg usikkerhet til hvor godt teaching artists -programmet traff målgruppen. Nordisk representant i arbeidsutvalget? I forbindelse med valg av nytt arbeidsutvalg, fremmet valgkomiteen forslag om at SIUs ekstene representant i rådet erstattes med en ekstern representant fra en nordisk lærerutdanning. I følge reglementet må rådsrepresentanter/-medlemmer godkjennes av UHRs styre. Normalt er representanter i rådet interessenter i norsk lærerutdanning. Det må utredes om det vil være riktig å invitere en nordisk lærerutdanner til å være medlem eller observatør. Saken er til vurdering i UHR.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie (KD) deltok under sak 40 og 41/10

Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie (KD) deltok under sak 40 og 41/10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 25.juni 2010 Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 21. november 2011, kl 10.00-15.00 i UHRs lokaler Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA) Instituttleder Sonni Olsen (UiT)

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA TILSTEDE Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA) Instituttleder Sonni Olsen (UiT) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Birte Simonsen (UiA) Dekan Rasmus Stokke (HiSF) Studentrepresentant Simen Øien (NSO)

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Arbeidsutvalget for NRLU godkjenner innkalling og saksliste.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Arbeidsutvalget for NRLU godkjenner innkalling og saksliste. REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 10. juni 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012. Godkjenning av innkalling og saksliste

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012. Godkjenning av innkalling og saksliste REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012 4. juni 2012, kl 10.30-14.30 i UHRs lokaler i Pilestredet 46 6. etasje, Oslo Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA)

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Arbeidsplan for NRLU for

Arbeidsplan for NRLU for Arbeidsplan for NRLU for 2012-2015 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) sin arbeidsplan bygger på forventninger i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter og UHRs strategi for 2011-2014: http://www.uhr.no/ressurser/uhrs_vedtekter_og_strategi/uhrs_strategi_2011-2015

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 4/2012

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 4/2012 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 4/2012 28. august 2012, kl. 12.00-17.00 i HiOAs lokaler i Pilestredet 52, og i UHRs lokaler i Pilestredet 46, Oslo Tilstede: Leder

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Referat fra rådsmøte i 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Leder av NRLU, Knut Patrick Hanevik ønsket velkommen til møtet og rektor Jarle Aarbakke ønsket velkommen til Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET. Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for lærerutdanning

UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET. Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for lærerutdanning UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET Årsrapport 2009 Nasjonalt råd for lærerutdanning 09.02.2010 1 Innledning Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) er ett av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap Referat fra rådsmøte i 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap NRLU-sak 20/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksdokument: Ingen Forslag til saksliste: NRLU-sak 21/10 NRLU-sak

Detaljer

Arbeidsplan for NRLU for

Arbeidsplan for NRLU for Arbeidsplan for NRLU for 2012-2015 Oppdatert januar 2013 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) sin arbeidsplan bygger på forventninger i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter og UHRs strategi for

Detaljer

ÅRSRAPPORT NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING (NRLU)

ÅRSRAPPORT NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING (NRLU) ÅRSRAPPORT NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING (NRLU) Universitets- og høgskolerådet 2011 Godkjent i møte i NRLUs arbeidsutvalg 13.04.2012 Innhold Generelt... 3 Nasjonalt råd for lærerutdanning i 2011...

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik, leder NRLU (HiO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Universitetet i Oslo fredag 05.04. 2013 kl. 10.15-16.00 Til stede: Anne Bjørkvik (UIA - leder), Siren Leirvåg (UIO), Sigrun Meisingset (HVO),

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Arbeidsplan for 2008 2009 I henhold til reglementet for de nasjonale rådene som ble vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober 2005 (sist justert i styremøte 05.04.06) skal de nasjonale

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Kunnskapsdepartementet Deres referanse: Vår referanse: Vårdato 12/100-3 16.09.2013 Oppfølging av nasjonale retningslinjer

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

NRLUs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene

NRLUs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene NRLUs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene Status for arbeidet per februar 2016 Kort om oppdraget Fra 2014 overlot Kunnskapsdepartementet (KD) til Nasjonalt råd for lærerutdanning

Detaljer

Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. (NFE-samisk)

Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. (NFE-samisk) Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning (NFE-samisk) Medlemmer: Instituttleder Else Grete Broderstad, UiT, leder Rektor Gunvor Guttorm, Samisk høgskole, nestleder Dekan Sonni Olsen,

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med rundt 20 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Universitets- og

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn SØKERSEMINAR FOR NY GLU-MASTER OSLO, 16.JUNI 2016 Kristin Barstad, nestleder i NRLU Jacob Melting, leder av programgruppen,

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG. REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG. REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014 DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014 Sted: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Medlemmer: Vår dato: 05.06.2014 - Dekan Margareth Hagen,

Detaljer

Referat fra møte 4 i rammeplanutvalget 23. mai 2011 kl Vår ref.: 2011/201

Referat fra møte 4 i rammeplanutvalget 23. mai 2011 kl Vår ref.: 2011/201 Referat fra møte 4 i rammeplanutvalget 23. mai 2011 kl 10-18 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver Aukrust, Britt Børke, Pia Katarina Halvorsen,

Detaljer

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Ved rådgiver Øyvind Johnson Felles rammeplanmøte 13/04-11 Radisson BLU Scandinavia Hotel Bakgrunn ny grunnskolelærerutdanning Hvilke

Detaljer

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Arbeidsgruppe nedsatt av NRLU: Geir S. Salvesen () Eli Kristin Aadland (Høgskolen på Vestlandet) Jorunn Spord Borgen (Norges idrettshøgskole)

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Rektor Vidar L. Haanes, styreleder Universitets- og høgskolerådet FUPs jubileumsseminar

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste NRLUs arbeidsutvalg Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Bjørg Kristin Selvik (HiB) Studentrepresentant

Detaljer

Programstyret for PraksisFoU

Programstyret for PraksisFoU Programstyret for PraksisFoU Dato: 19. mars 2009 Sted: Sola Strand hotell Til stede: Marit Dahl, Gunnhild Hagesæther, Bente Lie, Svein Lorentzen, Elaine Munthe, Lars Møllerud, Jørgen Nicolaysen, Sven-Eirik

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 08/ REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 08/ REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Til NRLU/AU Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 08/425 09.03.2009 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Fredag 6. mars 2009 Sted: Universitets- og høgskolerådets

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 Målgruppe Studiet er et tilbud til lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere som er tilsatt i grunnskolens ungdomstrinn og

Detaljer

Høringssvar - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høringssvar - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Om Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med over 17 500 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole

HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole I hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200902348-/aag 10.12.2009 HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld.

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for lærerutdanning REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for lærerutdanning REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Referatet godkjent 18.05.2006 Til stede: Dekan Bjørn Berg Dekan Knut Patrick Hanevik Seksjonsleder Hans Erik Lefdal Dekan Anne Øie

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Journalpost.: 12/33369 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 136/12 Fylkestinget 03.12.2012 Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Sammendrag Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby.

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Møtereferat Styringsgruppas møte 04.05.2015, kl 1400-1645 Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne

Detaljer

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn.

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn. Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 150 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 05.09.2008 Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 Tilstede: Torbjørn Digernes, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

Referat fra FU møte

Referat fra FU møte Referat fra FU møte 30. 09. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen (forfall) Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hvorfor ny lærerutdanning 1. Grunnskolens utfordringer Elevenes svake kunnskaper i sentrale fag Lærernes kompetanse Rekruttere og beholde lærere 2. Lærerutdanningens

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste: Til stede: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Marianne Synnes, rektor, HiÅ (nestleder) Knut Fægri, viserektor, UiO Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen,

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med positiv KD logo Lærerløftet Ved statssekretær Bjørn Haugstad NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med negativ KD logo Bakgrunnen for arbeidet Faglig

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer