Nasjonalt råd for lærerutdanning. Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/2015, mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for lærerutdanning. Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/2015, 28.-29. mai"

Transkript

1 Nasjonalt råd for lærerutdanning Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/2015, mai Møtedato: Møtetid: kl. 10 Til kl.14 Møtested: Kurhotel Skodsborg, Danmark Saksnr: UHR 15/29 Til stede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) Nestleder: Rasmus Stokke (Høgskulen i Sogn og Fjordane), dag 2 Medlemmer: Prorektor Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskolen) Dekan Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen) Dekan Kristin Barstad (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) Dekan Morten Ørbeck (Høgskolen i Hedmark) Dekan Egil Solli (Høgskolen i Nord-Trøndelag) Dekan Knut Patrick Hanevik (Høgskolen i Oslo og Akershus) Dekan Camilla Nereid (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Dekan Unni Hagen (Høgskolen i Østfold) Dekan Hilde Steinmoen (Høgskolen Stord/Haugesund) Dekan Arne Myklebust (Høgskulen i Volda) Lektor Heidi Marian Haraldsen (Kunsthøgskolen i Oslo) Førsteamanuensis Inger-Åshild By (Norges idrettshøgskole) Professor Edvin Østergaard (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) Studiekoordinator Signe Kalsnes (Norges musikkhøgskole) Instituttleder Dag Atle Lysne (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) Utdanningsleder Svenning Bjørke (Norsk Lærerakademi) Dekan Wenche Rønning (Universitetet i Nordland) Dekan Elaine Munthe (Universitetet i Stavanger) Instituttleder Odd Arne Thunberg (Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet) Student Silje Marie Bentzen (Norsk Studentorganisasjon) Student Line Marie Bugnum (Norsk Studentorganisasjon) Student Mari Snildal Nordsæther (Norsk Studentorganisasjon) Utdanningsdirektør Karen Junker (Fylkesmannsembetet) Seniorrådgiver Kristin Amundsen (Senter for internasjonalisering av utdanning SIU) Seniorrådgiver Milena Adam (Utdanningsforbundet) 1/21

2 Faste observatører: Liv Dyrdal (Kunnskapsdepartementet - BA) Torun Riise (Kunnskapsdepartementet - OA) Anne Ma Grønlie (Utdanningsdirektoratet) Marie Furulund (Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet) Forfall: Det teologiske Meninghetsfakultet Høgskolen i Nesna Høgskolen i Telemark Kunst- og designhøgskolen i Bergen Samisk høgskole Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo KS Gjester: Afdelingsleder Susanne Gottlieb, Professionshøjskolen Metropol Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, leder av Rammeplanutvalget for grunnskolelærerutdanning på masternivå Studieleder Ingfrid Thowsen (HiST), medlem i programgruppen retningslinjer foe GLU Førstelektor Else Snoen (UiN), leder av programgruppen retningslinjer for PPUY Høgskolelektor Kurt Stokke (HiOA), leder av programgruppen retningslinjer YFL Rådgiver Andreas Snildal (NOKUT) Fra UHRs sekretariat: Seniorrådgiver Turid Løyte Hansen Seniorrådgiver Dagny Johnson Hov Seniorrådgiver Birgitte Levy NRLU-sak 12/15 Godkjenning av innkalling og saksliste NRLU-sak 12/15 NRLU-sak 13/15 NRLU-sak 14/15 NRLU-sak 15/15 NRLU-sak 16/15 NRLU-sak 17/15 NRLU-sak 18/15 NRLU-sak 19/15 NRLU-sak 20/15 NRLU-sak 21/15 NRLU-sak 22/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra NRLU-møte 1/2015, ved Høgskolen i Telemark Yrkesfaglærerutdanning utfordringer og muligheter NOU 2015:2 Å høre til innspill til høring Arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning følgegruppen, rammeplanutvalget og retningslinjearbeidet Orienteringssaker Stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren konsekvenser for NRLU og for norsk lærerutdanning Arbeidsplan for NRLU oppfølging av seminar om rådets profil Observatørstatus i NRLU Evaluering av konferanse om felles utfordringer for skandinavisk lærerutdanning Eventuelt Vedtak: Nasjonalt råd for lærerutdanning godkjenner innkalling og forslag til saksliste 2/21

3 NRLU sak Referat fra NRLU-møte 1/2015, Høgskolen i Telemark februar 2015 Saksdokumenter: Utkast til referat ble sendt rådsmedlemmene per e-post for godkjenning Det kom ingen merknader innen fristen 17. april, og referatet anses dermed for godkjent. Vedtak: Nasjonalt råd for lærerutdanning godkjenner referat fra NRLU-møte 1/ /21

4 NRLU sak Yrkesfaglærerutdanning utfordringer og muligheter Det yrkesfaglige feltet på lærerutdanningsnivå og videregående skolenivå er for tiden politisk aktuelt for prosessene knyttet til rapporten Fram i lyset. Rapporten avdekker et stort behov for å rekruttere kvalifiserte lærere til yrkesfag i videregående opplæring, regjeringens yrkesfagløft, og Utdanningsdirektoratets arbeid med forslag til ny struktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Avdelingsleder Susanne Gottlieb fra Center for Erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen Metropol, innledet om erhvervspædagoguddannelsen i Danmark og trakk frem behovet for å heve yrkesfagenes status, for eksempel ved å vektlegge at både kunnskap og produksjon bygger på kreativitet, og er viktige byggesteiner for samfunnet. Instituttleder Odd Arne Thunberg fra Universitetet i Tromsø presenterte vekslingsmodellen i Troms fylke som er et integrert opplegg for skole og praksis i yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring. Bedre sammenheng mellom opplæringen i skole og bedrift er et viktig virkemiddel for å redusere det store frafallet i yrkesfag. Samtidig forutsetter dette at læreplass i bedrift er tilgjengelig for elevene. Å bøte på mangelen på læreplasser i Norge, er et viktig fokus i regjeringens yrkesfagløft. Thunberg tok til orde for at lærlingeplass bør bli en lovfestet del av det yrkesfaglige utdanningsløpet. Programgruppeleder for retningslinjearbeidet i praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, Else Snoen (UiN) og programgruppeleder for retningslinjearbeidet i yrkesfaglærerutdanning, Kurt Einar Stokke (HiOA), innledet til diskusjon om hvordan NRLU kan bidra til en positiv utvikling på yrkesfagfeltet i Norge. I diskusjonen i rådet ble det reist spørsmål om den nasjonale strukturen på den yrkesfaglige lærerutdanningen. Skal NRLU jobbe for flere studieplasser i enkelte regioner eller skal HiOA og NTNU ha nasjonalt ansvar for YFL, også i regionene? Hva vil KD? Et viktig hensyn er at geografisk nærhet viktig for rekruttering, som er et stort behov for yrkesfaglærergruppen. Andre problemstillinger som ble trukket frem som sentrale, er behovet for flere desentraliserte studietilbud, at finansieringskategorien for YFL må løftes, behovet for økt satsing på forskningsprogram innenfor yrkesfag for å styrke kunnskapsbasen og fagmiljøene, samt at den pedagogiske veiledningskompetansen i bedriftene bør styrkes for eksempel ved en nasjonal satsing på studiepoenggivende opplæringstilbud for instruktørene i bedrift. Vedtak: NRLU-AU nedsetter en gruppe med ressurspersoner fra programgruppene for YFL og PPUY som kan jobbe med å fremme NRLUs syn pådet yrkesfaglige utdanningsfeltet, overfor myndighetene. 4/21

5 NRLU sak Høring: NOU 2015: 2 Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø NRLU - sekretariatet presenterte hovedtrekkene i NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Utredningen er sendt på høring og NRLU er saksbehandler for UHR i høringen. I presentasjonen ble det lagt vekt på utredningens prinsipielle og strategiske perspektiver på arbeid med skolens psykososiale miljø. Utredningen vektlegger et systemrettet arbeid mot skolemiljø og utvikling av skolen som organisasjon, og fremmer en rekke forslag til tiltak. Det ble informert om den foreslåtte nasjonale strategiske satsningen Inkluderende skole, der også universiteter og høgskoler er tiltenkt en rolle som aktører. Videre ble det vist til utvalgets omfattende vurdering av hvor sterkt det psykososiale perspektivet står i lærerutdanningene, basert på styringsdokumentene, og hvilke forslag til tiltak som retter seg mot lærerutdanningene. Rådet ble utfordret til å komme med innspill til UHR/NRLUs høringssvar. I sakspapirene var det redegjort for NRLU-AUs innspill knyttet til utvalgets forslag om å vri bruken av de statlige kompetansmidlene fra videreutdanning til skolebasert etterutdanning. NRLb-AU vil argumentere for at Inkluderende skole som nasjonal strategi må utvikles som en videreutdanningsstrategi, og ønsker å ha en sterkere premissgivende rolle i strategien. Det kom ingen merknader til disse argumentene i møtet. Rådet pekte på det problematiske i at utvalget, når det vektlegger forebyggende arbeid, ikke inkluderer barnehagen og barnehagelærerutdanningen i sine perspektiver, tiltaksforslag og innhenting av erfaringer og kompetanse. Vedtak: NRLU-sekretariatet utarbeider en høringsuttalelse til NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Uttalelsen baseres på diskusjonen i møtet og på innspill som leveres skriftlig til sekretariatet innen fristen 10.juni. 5/21

6 NRLU sak Arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning følgegruppen, rammeplanutvalget og retningslinjearbeidet Følgegruppen for grunnskolelærerutdanning avsluttet sitt arbeid i mars Rapportene fra gruppen gir verdifull forskningsbasert kunnskap om lærerutdanningene, som NRLU og medlemsinstitusjonene bør utnytte i sitt kvalitetsarbeid. Følgegruppens anerkjennelse av tenkemåten i rådet må være en drivkraft i dette arbeidet. I NRLU-møtet løftet følgegruppens leder frem noen utfordringer som lærerutdanningene, rammeplanutvalget og retningslinjegruppene må ta med seg videre i arbeidet. Premisser og prinsipper for differensiering, MA i alle skolens fag, skolerelevante fag, mobilitet, veiledning på masternivå i praksis og retningslinjer på læringsutbyttenivå var problemstillinger som ble lagt frem for diskusjon. Munthe påpekte særlig at breddeperspektivet er viktig for skolen. Hvor ensartet blir de femårige utdanningene? Rammeplanutvalget stod i NRLU-møtet foran sitt tredje utvalgsmøte og hadde i den forbindelse invitert åpent til innspill omkring differensiering. Neste NRLU-møte finner sted etter at det er mulig å gi ytterligere innspill til utvalget. Rådet tok derfor sikte på å gi en uttalelse til utvalget på generelt grunnlag, med innhold ut over det som etterspørres. I møtet inviterte rammeplanutvalgets leder til diskusjon omkring differensiering og overlapping mellom grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, navn for de nye grunnskolelærerutdanningene og på hvilket nivå i rammeverket for utdanningene at det skal legges til rette for økt læringstrykk, jf. utvalgets mandat. Medlem av NRLUs programgruppe som jobber med retningslinjer for grunnskolelærerutdanning la frem følgende temaer til diskusjon i rådet, og ba om synspunkter til gruppens videre arbeid. Mobilitet Generell eller fagspesifikk inngang PEL-faget og progresjon Antall undervisningsfag og skolerelevante fag Internasjonalt semester Differensiering NRLUs arbeidsutvalg har i møte 8. mai 2015 gitt uttrykk for en rekke utfordringer i de forestående prosessene, som rådet må arbeide videre med: - Får en kandidat lektorkompetanse etter å ha fullført en masterutdanning for eksempel i matematikkdidaktikk? - AU mener at forholdet mellom utdannelse og ansettelse med hensyn til antall undervisningsfag som kreves, fordrer tilpasninger og endringer, også i skolen. - Det knytter seg utfordringer til økonomi, både når det gjelder praksis og forskning. 6/21

7 - AU peker på et dilemma knyttet til finansiering av undervisning etter kompetanseheving. Når toppkompetansen er på plass, kommer dette til å gi utslag i underfinansiering av undervisning. - Det er viktig å holde trykk på forskning; forskerskoler og rekruttering til forskning. Masterstudentene vil kunne bidra til å styrke rekrutteringen. - Arbeidsutvalget har pekt på at det må legges økt vekt på internasjonalisering, som i strukturmeldingen er pekt på som en indikator for å måle kvalitet. Rådsmedlemmene organiserte seg i diskusjonsgrupper som leverte skriftlige innspill til henholdsvis rammeplanutvalget og retningslinjearbeidet. I plenums- og gruppediskusjonen i møtet ga rådets medlemmer uttrykk for en entydig oppfatning om at det fremdeles bør være to trinndifferensierte grunnskolelærerutdanninger, men at man ønsker en oppmykning i måten dette legges til rette for og praktiseres. Det ser ut til å være enighet om at noen fellesemner og samkjøring, særlig mot mellomtrinnet, er ønskelig. At studentgruppene får møte hverandre i undervisningssituasjonen, trenger ikke innebære en svekket differensiering. Snarere kan det åpne for diskusjon av problemstillinger på tvers av utdanningsnivåene og dermed større dynamikk i undervisningsgruppen. Vitenskapelig metode er et eksempel på emne som kan være felles for de to utdanningene. Grunnleggende ferdigheter er en del av fagene og hører til på alle trinn, og bør differensieres fordi det knytter seg ulike problemstillinger til de ulike alderstrinn og modningsnivå. For GLU 1-7 bør de obligatoriske fagene norsk, matematikk og PEL differensieres. Det ble i tillegg foreslått at ett praktisk eller estetisk fag gjøres obligatorisk og nivårettes. Det ble fattet vedtak om at rådet gir en egen resolusjon om praktiske og estetiske fag i den nye utdanningen. Fra studenthold ble det ytret ønske om mulighet for overgang mellom de to utdanningene etter første studieår, noe som fikk tilslutning fra enkelte rådsmedlemmer. Rådet ga ikke bred støtte til et felles første semester eller studieår. Å få til både bredde, dybde og differensiering ses som en ressursmessig utfordring. I diskusjonen ble det argumentert for å samle ressursene for å kunne tilby større faglig bredde, noe som igjen kan være av betydning for å få til master i alle skolefag. Ivaretakelse av begynneropplæringen og grunnleggende ferdigheter ble fremholdt, også med tanke på å tenke videre enn skriving og regning. Ved å satse på de praktiske og estetiske fagene i begynneropplæringen, kan man oppnå en smidigere overgang mellom barnehage og skole. NRLUs medlemmer var samstemte i at de tre femårige lærerutdanningene bør ha en enhetlig benevnelse, fortrinnsvis enten lærer eller lektor for trinn 1-7, 5-10 og Master i lærerutdanning ble også foreslått. Det ble nevnt at lektorbetegnelsen refererer til en stillingsbetegnelse i staten, mens lærerbetegnelsen knyttes til lærerprofesjonen. På den annen side signaliserer lektorbenevnelsen nivået på utdanningen, noe som er nytt i rekrutteringsøyemed for grunnskolelærerutdanningene. Som argument for å benytte benevnelsen lærer, ble det anført at det er ønskelig med en felles benevnelse for alle lærere fra barnehage til og med høyere utdanning, uavhengig av lønnsinnplassering. 7/21

8 NRLU har tidligere reist spørsmål ved om indikatoren som legges til grunn for å måle studieintensiteten for norske studenter, nemlig studentenes selvrapporterte tidsbruk, er tilstrekkelig dokumentasjon for å si noe om faktisk tidsbruk og studieintensitet. For eksempel kan det tenkes at kulturelt bestemte oppfatninger og forestillinger har innvirkning på hvordan spørsmålene blir forstått og hvordan det rapporteres. Fra NRLUs side blir det likevel ikke sådd tvil om at studieintensiteten i lærerutdanning skal være høy og at lærerutdanningsinstitusjonene må ha et bevisst forhold til dette. I diskusjonen i rådsmøtet knyttes økt «læringstrykk» opp mot arbeidsformer, arbeidskrav og vurderingsformer og selvstendighet. Det er viktig med varierte arbeids- og vurderingsformer og bruk av underveisvurdering (arbeidskrav). Obligatorisk fremmøte ble nevnt, men det var delte meninger om dette. Slike krav må uansett begrunnes ut fra en forventet merverdi for undervisningens kvalitet og at de kan påvirke studentens karakterer gjennom mappevurdering eller liknende. Utvidet bruk av ekstern sensur kan være et tiltak for å samordne praksis i sektoren. Det ble gitt uttrykk for at tilrettelegging for mobilitet er viktig, men at hensynet til kvalitet og integrering, særlig av 1-7-utdanningen, må veie tyngre enn mulighet for mobilitet. En av gruppene konkluderte med at det ville være mest hensiktsmessig å legge til rette for mobilitet etter utdanningens tre første år. Å oppnå tilstrekkelig faglig bredde i mastertilbudet ses som en nasjonal utfordring, men det må også være mulighet for å ta masterfordypning i skolerelevante fag som drama, pedagogikk og spesialpedagogikk som del av grunnskolelærerutdanningen. Det ble uttrykt skepsis til føringen om at en institusjon må kunne tilby masterfordypning i to av basisfagene før man kan tilby masterfordypning i andre fag. Det kom frem ulike oppfatninger omkring hvorvidt PEL-faget skal utvides i masterutdanningen. Noen ønsker utvidelse, mens andre ønsker størst mulig faglig fordypning. En master i PEL med fagdidaktisk fordypning gir større faglig bredde. En masterutdanning som krever 60 studiepoeng i skolefag som grunnlag, kan føre til at hver student får få fag. Det ble tatt til orde for at det skal være praksis i alle fem år i utdanningen. Det knytter seg utfordringer til praksisveiledning på masternivå og forskningsbasering av praksisfeltet. Vedtak Nasjonalt råd for lærerutdanning gir sin støtte til arbeidet utført av følgegruppen og oppfordrer medlemsinstitusjonene til å videreføre anbefalingene i rapporten. NRLU avgir med basis i diskusjonen i rådet, en uttalelse til rammeplanutvalget om differensiering, og om andre forhold av betydning for utvalgets arbeid. En gruppe bestående av Knut Patrick Hanevik, Signe Kalsnes og Elaine Munthe utarbeider et forslag til en resolusjon om de praktiske og estetiske fagene i den nye grunnskolelærerutdanningen. 8/21

9 NRLU sak Orienteringssaker Fra Universitets- og høgskolerådet 1. UHR har avgitt høringssvar til Nasjonale deleksamener endring i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning trinn og trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i rekneskap og revisjon ( ) _. pdf 2. UHR har avgitt høringssvar til strukturmeldingen: Meld.St.18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren ( ) 2014_2015 Konsentrasjon_for_kvalitet Strukturreform_i_universitets og_h_yskolesektoren L 41217_.pdf 3. UHR har avgitt høringssvar til forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. NRLU-AU behandlet innspill til høringen i møte forslag_til_endringer_i_forsk rift_om_skikkethetsvurdering_i_hoyere_utdanning L 41396_.pdf 4. UHR ved NRLU avgir høringssvar til Forslag til forskriftsendringer Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag. NRLU-AU behandlet innspill til høringen i møte Endelig høringssvar sendes rådet når dette foreligger. 5. UHRs karaktersamling 22.oktober 2015, KS Agendas lokaler i Oslo Karakterrapporten for 2014 tar blant annet for seg: Lærerutdanning - karaktersetting i matematikkfaget. I tillegg vil det bli presentert rapporter om retningslinjer for bestått/ikke bestått og om sensurordningene i høyere utdanning. Påmeldingsfrist 1. september Fra NRLU-AU og sekretariatet 1. Søknad om Nordplus-midler til skandinavisk nettverkssamarbeid NRLU har i samarbeid med Læreruddannelsens ledernetværk (LNN) Danmark, og Lärarutbildningskonventet, Sverige, søkt midler til Nordplussamarbeid om felles utfordringer for skandinavisk lærerutdanning. d2015 2_.pdf 2. NRLU har gitt innspill til Ludvigsen-utvalgets hovedrapport ( ): 9/21

10 3. Ny arbeidsgruppe for kategoriendringer i publiseringsmodellen (nominering til nivå 2). Arbeid med å nedsette ny publiseringsgruppe sammensatt av representanter for NRLU og NFU (Nasjonalt Fagråd for Utdanningsvitenskap). I forbindelse med at perioden for NRLUs arbeidsgruppe for å gi innspill til kategoriendringer i publiseringsmodellen, innenfor fagområder knyttet til lærerutdanning utløp i 2014, har NRLU AU diskutert opprettelse av ny arbeidsgruppe sak 14/15. Gruppen som har vært virksom fra har bestått av Eyvind Elstad, ILS/UiO, Geir Afdal, MF, Gunvor Løkken, HBV, Trond Solhaug, PLU/ NTNU. I denne saken har NRLU AU fått innspill fra Det nasjonale publiseringsutvalg (NPU), som lenge har gitt signaler om at et nærmere samarbeid mellom NRLU og Nasjonal fagråd for utdanningsvitenskap (NFU) i arbeidet med å oppnevne tidsskrifter til publiseringsindikatorens nivå 2 er ønskelig. NRLU og NFU nominerer til samme liste (pedagogikk og utdanning), og NPU har erfart at NRLU og NFU sine innspill i liten grad har vært koordinert. NPU fattet høsten 2014 følgende vedtak: NPU ønsker at NRLU og NFU samarbeider om nominering med det formål å oppnå et helhetlig forslag til listen pedagogikk og utdanning, og ber AU kontakte partene og formidle dette. NRLU-AU har drøftet saken i samråd med sekretær for NPU, Vidar Røeggen, og Eyvind Elstad i NRLU-AU sak 14/15, og fattet der følgende vedtak: NRLU-AU fattet i sak følgende vedtak: NRLU-AU går inn for å foreslå for NFU at fagrådet og NRLU går sammen om å nedsette en publiseringsgruppe på fire personer, to fra hvert råd, med mandat frem til Mandat for arbeidsgruppen må utarbeides i samarbeid mellom NRLU-AU og styret i NFU. NRLU inviteres til å spille inn navn på personer som kan representere rådet i utvalget. NRLU-AU var tilstede i Møte i Nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap i Stavanger 21.04, der saken ble diskutert. NFU signaliserte der at et videre samarbeid med NRLU om kategoriendringer var ønskelig, og nytt arbeidsmøte mellom representanter fra NRLU og NFU er avtalt Forskningsbasering av barnehagelærerutdanningen: konferanse/ seminar 5. november 2015 på KS Agenda, Oslo 1. NRLU fattet i sak 3/15 vedtak om å arrangere 1 Datoen er i ettertid endret til 6. november /21

11 en nasjonal konferanse om forskningsbasering av barnehagelærerutdanningen. Konferansen vil finne sted i Oslo, 5. november Oversikt over saker behandlet i NRLU-AU og møtearenaer der NRLU-AU har vært representert, siden NRLU : Saker behandlet i NRLU- AU 10.april 2015: - Forskningssatsinger i lærerutdanning: Ny arbeidsgruppe for nominering av tidsskrifter for publisering på nivå 2. Leder av NRLUs arbeidsgruppe for kategoriendringer i publiseringssystemet Eyvind Elstad og sekretær for Det nasjonale publiseringsutvalget Vidar Røeggen var tilstede. Se nærmere informasjon i pkt. 2 under. - Stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren konsekvenser for NRLU og for norsk lærerutdanning - Følgegruppens femte rapport til Kunnskapsdepartementet - Status og prosess for arbeid med rammeplan og retningslinjer for ny GLU - Program for NRLU 2/ YFL-sak til rådsmøtet i mai - Høring om nasjonale deleksamener - Høring om forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - NRLUs profil og arbeidsplan oppfølging av seminar 11. februar Saker behandlet i NRLU- AU 8.mai Nedsettelse av faggrupper for retningslinjearbeidet i ny GLU - Høring: NOU 2015: 2 Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø - Høring: Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag - Program for NRLU 2/ Yrkesfaglærerutdanning som sak i NRLU 2/ NRLUs profil og arbeidsplan oppfølging av seminar 11. februar - utkast til arbeidsplan - Observatørstatus i NRLU - Behandling av årsrapporter for 2013 og 2014 utsettes til NRLU 3/2015 Møterarenaer der NRLU-AU har vært representert: 1) Samarbeidsforum mellom KD, KS, Utdanningsdirektoratet og NRLU 26.februar. Birte Simonsen og Birgitte Levy representerte NRLU. Saker som ble behandlet: - Forventninger til organet/gjennomgang av mandatet - Desentraliserte tilbud om PPU, PPU-y og yrkesfaglærerutdanning for ufaglærte lærere. Stipend til kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning (meldt inn av Utdanningsdirektoratet) - Utdanningsdirektoratets rolle i organisering av opptak til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og Kompetanse for kvalitet (meldt inn som sak av NRLU) 11/21

12 - Finansiering av kompetanse for kvalitet skal stillinger til videreutdanning være rene undervisningsstillinger? Hvordan finansiere forskningsdelen? (meldt inn som sak av NRLU) - Arbeid med generell del av læreplanen (meldt inn som sak av NRLU) - Studentrepresentasjon i samarbeidsorganet (meldt inn av NRLU) 1) GNIST samarbeidsmøte 24. mars. Birte Simonsen representerte NRLU. Saker som ble behandlet: - Arbeidsgruppe om lærervurdering, fase 2. Arbeidsgruppen for lærervurdering sin rapport: Forslag til hvordan et system for lærervurdering kan utformes og prøves ut i Norge ble presentert. Gruppen foreslår en modell med fire elementer som de mener sammen bør danne grunnlaget i et eventuelt system for lærervurdering. De fire elementene er: elevenes tilbakemelding på læringssituasjonen - kollegaobservasjon og tilbakemelding- ledelsens observasjon og oppfølging- informasjon om elevens læring, danning og utvikling - GNIST veien videre - Nasjonale deleksamener i lærerutdanningen 2) Arbeidsgruppe for NRLUs profil og arbeidsplan. Møte 13. april. 3) Rådsleder hadde innlegg i Pedagogstudentenes landsmøte på Sundvolden 17. april. 4) GNIST AU-møte 4.mai Rasmus Stokke representerte NRLU. 5) Møte i samarbeidsgruppen for Kompetanse for kvalitet Birgitte Levy representerte NRLU. 6) Referansegruppen for statlige utviklingstiltak, Utdanningsdirektoratet, 20.mai 2015 Turid Løyte Hansen representerer NRLU 7) Programgrupper for nasjonale retningslinjer Programgruppen for GLU - møter 27.februar og 11.mai Programgruppen for LEKTOR 8-13 utsatt møte 8.mai, ny møtedato ikke fastsatt Programgruppen for PPUA - møte 1. juni Konferanser 1) Nasjonale retningslinjer for lærerutdanning mars 2015, Fornebu. Den første retningslinjekonferansen ble avholdt med NRLU, The European Wergeland Centre og Senter for IKT i utdanningen som arrangører. Tema: Globalt medborgerskap i en digital verden. Det var 230 påmeldte deltakere. 2) GNIST-konferansen 16.april Tema for konferansen var kollektiv profesjonsutvikling og praksisutvikling i skolen. Birgitte Levy og Dagny Hov representerte NRLU. Dagny Hov har representert NRLU i programkomiteen for konferansen. 12/21

13 3) Forskerforbundets lærerutdanningskonferanse, Bjørvika Innlegg ved Birte Simonsen. NRLU var representert ved Simonsen og Birgitte Levy. 4) Høringskonferanse Djupedalutvalget NOU 2015:2, 30.april Turid Løyte Hansen representerte NRLU. 5) Studie- og praksisledersamling, Universitetet i Agder Tema: forskningsbasert utdanning. Turid Løyte Hansen representerte NRLU 6) NOKUT-konferansen Tema: det nye utdanningslandskapet. NRLU er representert ved flere fra AU og sekretariatet. Fra Utdanningsforbundet Seniorrådgiver Milena Adam orienterte om lansering av Utdanningsforbundets forskningsformidling på nett, som etter planen åpner i uke 33. Nettstedet skal styres av Utdanningsforbundet og skal bidra til å fremme forskerstyrte prosjekter primært innenfor lærerutdanning, barnehage og skole, og styrke lærerprofesjonen og kunnskapsbasering av praksis. En liten del av midlene er avsatt til strategiske forskningsmidler. Fra Senter for internasjonalisering i utdanningen Nytt rådsmedlem seniorrådgiver Kristin Amundsen fra SiU orienterte generelt om senteret. Fra Kunnskapsdepartementet Fra Barnehageavdelingen Seniorrådgiver Liv Dyrdal orienterte om ny stortingsmelding om innhold og kvalitet i barnehagen. Gode overganger mellom barnehage og skole; hvordan forsterke sammenhengen og tydeliggjøre forskjellene, er et mulig element i dette. Av andre innholdselementer nevnes barns læring og utvikling, barnehagens innhold og personalets oppgaver, barns oppvekst og at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. Revidering av rammeplanen for barnehagene er lagt i bero i påvente av at hovedelementene i meldingen er på plass. Ny rammeplan skal fastsettes våren 2017 og implementeres høsten I samarbeid med Utdanningsdirektoratet skal det satset på tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for å øke antall barnehagelærere. Det er naturlig å se på regionene som har stor mangel på barnehagelærere i dag. Midlene vil gis som stipend eller vikarrmidler, og er bevilget for Fra opplæringsavdelingen Seniorrådgiver Torun Riise orienterte om arbeidet med en ny videreutdanningsstrategi og om utvalgene Djupedal og Ludvigsen, som henholdsvis har levert og leverer sine innstillinger i disse dager. Rapportene sendes på høring, og det er spørsmål om hvorvidt de skal følges opp i en stortingsmelding, Fra UH-avdelingen Høring forslag til endring i overgangsbestemmelsen i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene. Frist Kunnskapsdepartementet foreslår å gi 13/21

14 grunnskolelærerutdanningsinstitusjonene adgang til å tilby eksamen etter rammeplanen for allmennlærerutdanningen frem til utgangen av https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--forslag-til-endring-iovergangsbestemmelsen-i-forskrift-om-rammeplan-forgrunnskolelarerutdanningene/id / Fra Utdanningsdirektoratet I møtet ble det vist til lysark publisert på UHRs nettsider: ikke_presentert_i_motet.pdf Avdelingsdirektør Anne Ma Grønlie orienterte om status for ordningen og at det er flere søkere til videreutdanningstilbudene i år enn tidligere. Ca. ¾ av de godkjente søknadene gjelder vikarordningen. Dette er litt lavere enn i fjor. Matematikk, norsk, engelsk og naturfag får betydelig plass, men det er også en del søkere til andre fag, som rådgiving, andrespråkspedagogikk og praktiske og estetiske fag. Resultatene fra Ungdomstrinn i utvikling er oppløftende. Fra NOKUT Rådgiver Andreas Snildal orienterte om opplegg for nasjonale deleksamener. Lysarkene finnes her: Fra rådsmedlemmene ble det stilt spørsmål om NOKUTs rolle og en slik undersøkelse vil gi valide resultater. Snildal bekreftet at man også i NOKUT mener at dette ikke er uproblematisk, fordi organet skal være faglig uavhengig. Det er fra NOKUT stilt spørsmål ved om deleksamen er en god kvalitetsindikator, særlig innenfor den tidsrammen som her er gitt. Det er også en risiko for at resultatene ikke vil være valide. Det er viktig hvordan resultatene av prosjektet blir kommunisert. Snildal la vekt på at NOKUT hadde målbåret overfor KD tidlig i prosessen at tiltak som trekker institusjonenes kompetanse i tvil, er uheldig. Dato for deleksamenen er fastsatt til 1. desember. NOKUT inviterer UH-institusjonene til seminar på Gardermoen 19. juni, om hva som må til for å etablere femårig lærerutdanning. Brev er sendt til institusjonene 22. mai. Fra Kunnskapssenter for utdanning Kunnskapssenter for utdanning har levert en systematisk kunnskapsoversikt om frafall til Kunnskapsdepartementet, Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt: pagename=kunnskapssenter%2fhovedsidemal Rapporten utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget i departementets satsing "Program for bedre gjennomføring". Fylkeskommuner som samarbeider med forskere kan søke midler for å prøve ut tiltak som kan motvirke frafall og måle effekten av tiltaket. 14/21

15 22. september arrangerer Kunnskapssenter for utdanning, i samarbeid med ProTed, senter for fremragende lærerutdanning, et Kunnskapsparlament om integrerte studiedesign i lærerutdanningen på Litteraturhuset i Oslo. Hold av datoen, det kommer nærmere informasjon snart. Fra Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Resolusjon: Varierte læringsmetoder skaper variasjon finnes her: Pedagogstudentleder Marie Furulund orienterte muntlig. Framtidige møter og konferanser : Nasjonal konferanse om Kompetanse for mangfold for UH-sektoren. _samspill_mellom_forskni kl. 11:00-15:00, Oslo Kongressenter: Ludvigsenutvalget inviterer til fagseminar om framtidens skole ; GNIST samarbeidsmøte. KS arrangør. NRLU har meldt inn to saker: Praksislæreravtale og arbeid med Nasjonale retningslinjer for lærerutdanning : European First Year Experience (EFYE) Conference, Tema: Institutional development and Student Life Cycle. Vedtak: NRLU tar sakene til orientering 15/21

16 NRLU sak Stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren konsekvenser for NRLU og for norsk lærerutdanning Forslagene i strukturmeldingen har konsekvenser for kvalitetsarbeid i norsk lærerutdanning på flere plan. Det organisatoriske lærerutdanningslandskapet vil endres, herunder samarbeidskonstellasjoner og tilbud til studentene. Institusjons- og utdanningsrepresentasjonen i rådet, og dermed rådets faglige profil og interesse, blir påvirket. Sammenslåing påvirker også representasjonen fra institusjonsledelsen i NRLU. Kravene for å kunne tilby grunnskolemaster foreslås skjerpet i meldingen. Saken ble lagt frem for diskusjon i rådet med spørsmål blant annet om hvilke konsekvenser rådsmedlemmene ser at de foreslåtte strukturendringene kan ha for arbeidet i rådet, hvilke implikasjoner man ser for lærerutdanningsreformen i 2017 og rekruttering av lærere og om det er råd NRLU bør gi til UHRs styre og myndighetene om dette. NRLUs arbeidsutvalg har i sin diskusjon lagt vekt på at hensynet til høy kvalitet i norsk barnehage og skole må være overordnet i diskusjonen om hensiktsmessig organisering av lærerutdanning. Betydningen av uansett struktur å ivareta diversitet og særpreg mellom utdanningene, og unngå ensretting, er fremhevet av arbeidsutvalget. Samhørighet og fellesskap må opprettholdes gjennom det nasjonale perspektivet. Arbeidsutvalget har pekt på at studentperspektivet i meldingen er svakt, og at det kan se ut til at studentundersøkelser er underkommunisert. Diskusjonen i rådet la vekt på den felles innsats institusjonene kan gjøre gjennom nasjonalt samarbeid og NRLU, for å styrke lærerutdanningene. Strukturreformen innrettes mer mot å bygge institusjoner enn utdanninger. Prosessene som settes i gang, mangler en nasjonal politikk i forkant. Noen mener at dette medfører tilfeldige konstellasjoner og at enkelte institusjoner tas opp i andre uten selv å være premissleverandør. Det er nødvendig med en felles nasjonal innsats, og NRLUs medlemmer må utvise gjensidig solidaritet. For å sikre gode lærerutdanninger i alle regioner, må vi unngå konkurranse som medfører tapere. Lærerutdanningsmiljøene må promoteres både nasjonalt og innad ved institusjonene. Det er ikke gitt at midler tiltenkt lærerutdanning kommer utdanningsmiljøene til gode i internfordeling. NRLUs rolle som talsperson henger sammen med hvilken arena rådets medlemmer prioriterer å føre diskusjonen på. Dersom diskusjonene i utstrakt grad foregår i andre fora enn i rådssammenheng, kan dette gå og ut over tyngden i rådets uttalelser. Av konkrete tiltak ble felles masterutdanninger/gradssamarbeid nevnt av flere rådsmedlemmer. Det må også sikres et kvalitativt godt og omfattende nok tilbud for at tilsatte skal kunne oppnå førstestillingskompetanse og det ble foreslått at NRLU kommuniserer til NOKUT at det må være tid for institusjonene til å bygge opp kompetansen for å tilby 16/21

17 masterutdanninger. Betydningen av å bygge opp en kunnskapsbase for lærerutdanning ble vektlagt, og Forskningsrådets Kunnskapssenter for utdanning ble nevnt som en aktør i dette. NTNUs medlem orienterte om det internasjonale forumet Info-Ted, som har som mål å fremme profesjonell utvikling av lærerutdannere, både ved å utvikle og implementere en kunnskapsbase for lærerutdannere, og å oversette lærerutdanneres kunnskapsbase til et internasjonalt, profesjonsorientert utviklingsprogram for lærerutdannere. Forumet utgjør også et grunnlag i fusjonsprosesser. Vedtak: Argumenter fra diskusjonen i rådet videresendes til UHRs styre og representantskap og til NOKUT. 17/21

18 NRLU sak Arbeidsplan for NRLU oppfølging av seminar om rådets profil Etter innspill fra rådsmedlemmer nedsatte NRLU høsten 2014 en arbeidsgruppe som skulle se på rådets profil og identitet, og ta for seg modell for rådets arbeidsplan. Arbeidsgruppen, som bestod av rådsmedlemmene Arild Hovland, Per Arne Michelsen, Ivar Selmer-Olsen, rådsleder Birte Simonsen og student Silje Marie Bentzen, hadde to møter høsten 2014 og var ansvarlig for å arrangere et seminar for rådsmedlemmene i forbindelse med NRLU 1/2014. Det ble deretter avholdt en oppfølgingsmøte hvor det ble foreslått en form på ny rammeplan. Diskusjonene i seminaret var, ut fra tilbakemeldingene, utbytterike, men avstedkom ikke noe entydig bilde av rådsmedlemmenes syn på hvordan rådet bør fungere. Medlemmene har ulike konstellasjoner og representerer ulike virkeligheter, noe som kanskje kan forklare fraværet av en ens oppfatning. Forestående omstruktureringer i rådet får konsekvenser for rådssammensetning og utgjør et usikkerhetsmoment. Arbeidsgruppen har i samråd med arbeidsutvalget kommet frem til et forslag til en tredelt arbeidsplan som innledes med en deskriptiv tekst om identitet og målsetting. Del 2 omfatter tre prioriterte målområder og arbeidsformer innenfor disse. Del 3 omfatter prioriterte tiltak i kortere perspektiv og skal revideres årlig. Utkast til arbeidsplan ble lagt frem for NRLU for diskusjon og rådet ble invitert til å komme med nye innspill. Rådet ga anerkjennelse til prosessen omkring arbeidsplan og forslag til ny struktur. Vedtak Arbeidsutvalget bes ferdigstille arbeidsplanen for , med prioritering av saksområder. Del 3 av arbeidsplanen legges frem for årlig revidering i NRLU. 18/21

19 NRLU sak Observatørstatus i NRLU NRLU har til sammen 11 observatører fra ulike institusjoner og -organisasjoner. I saksutredningen ble det vist til at det de senere årene har meldt seg flere interessenter for observatørstatus i NRLU, og at valgkomitéen i 2013 henstilte til NRLU AU om å avklare intensjon, kriterier og roller for observatørstatus i rådet innen Da saken ble diskutert i AU-møte 8. mai i år, la utvalget vekt på de gevinster observatørenes tilstedeværelse gir i form av nettverk, nærhet til myndigheter og systematisk informasjonsutveksling, men at rådssammensetningen må være balansert. Differensiert observatørstatus og lukkede diskusjonsarenaer for rådsmedlemmene kan i noen tilfeller være ønskelig. Det ble konkludert med at de forestående omstruktureringer i sektoren innebærer en usikkerhet med hensyn til rådets fremtidige sammensetning, og at diskusjonen om kriterier for observatørstatus bør tas når denne situasjonen er mer avklart. Arbeidsutvalget ønsker derfor å utsette saken til Rådet utrykte enighet med NRLU-AUs vurderinger og støttet forslaget om å utsette saken. Vedtak NRLU gir sin tilslutning til arbeidsutvalgets vurdering om å utsette saken om observatørstatus i rådet til /21

20 NRLU sak Evaluering av konferanse om felles utfordringer for skandinavisk lærerutdanning Konferansen Felles utfordringer for skandinavisk lærerutdanning, 27. mai med Læreruddannelsernes ledernetværk (LLN), Lärarutbildningskonventet (LUK) og Nasjonalt råd for lærerutudanning (NRLU) som arrangører, har brakt fagpersoner og ledere for lærerutdanning i Sverige, Danmark og Norge sammen, og gitt innblikk i relevante prosesser i Nordisk ministerråd Overordnet målsetting med samarbeidet er å bidra til å styrke kvaliteten i lærerutdanning, skole og barnehage, og å bygge opp under et nordisk samarbeid med lange tradisjoner og visjoner for fremtiden. Ved inngåelse av samarbeidet om konferansen, gikk LLN, LUK og NRLU også sammen om å utarbeide en søknad om Nordplusmidler til ytterligere å formalisere samarbeidet og etablere et interskandinavisk faglig nettverk av ansatte i lærerutdanning. Rådet uttrykte seg positivt til konferansen og ga støtte til samarbeidsprosessene som er satt i gang. Nettverksbygging med svenske og danske kollegaer ses som en viktig prosess i det å styrke lærerutdanningenes stemme i samfunnsdebatten. Det ble også gitt støtte til en videre formalisering av et interskandinavisk samarbeid og til forslaget som ble lagt fram på konferansen, om å møtes til en tilsvarende konferanse i 2016, uansett utfall av Nordplussøknaden. Vedtak Nasjonalt råd for lærerutdanning går inn for ytterligere å formalisere og videreføre et interskandinavisk samarbeid om lærerutdanning og vil bidra til å involvere egne fagmiljøer i et slikt samarbeid. NRLU går inn for i samarbeid med Læreruddannelsernes ledernetværk og Lärerutbildningskonventet, å arrangere en ny, felles konferanse om utfordringer i skandinaviske lærerutdanninger, i mai Arrangementet legges til Lysebu (Fondet for dansk-norsk samarbeid), Norge. 20/21

21 NRLU-sak Eventuelt Sekretariatet orienterte om at UHRs utdanningsutvalg i disse dager nedsetter en arbeidsgruppe som skal utarbeide retningslinjer for karakterskalaen bestått/ikke bestått. Lærerutdanningsmiljøene er tiltenkt to plasser i gruppen. Beate Lode, matematikkdidaktiker ved Høgskolen i Bergen er allerede oppnevnt. Rådet ble invitert til å foreslå ytterligere ett medlem, primært med kunnskap om vurdering av praksis. Eventuelt 21/21

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA TILSTEDE Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA) Instituttleder Sonni Olsen (UiT) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Birte Simonsen (UiA) Dekan Rasmus Stokke (HiSF) Studentrepresentant Simen Øien (NSO)

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap Referat fra rådsmøte i 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap NRLU-sak 20/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksdokument: Ingen Forslag til saksliste: NRLU-sak 21/10 NRLU-sak

Detaljer

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud Referat fra møte 3 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 16. juni 2015 kl. 1000-1715 og onsdag 17. juni 2015 kl. 0830-1430 Vår ref.: 15/00803 Til stede:

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn SØKERSEMINAR FOR NY GLU-MASTER OSLO, 16.JUNI 2016 Kristin Barstad, nestleder i NRLU Jacob Melting, leder av programgruppen,

Detaljer

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med positiv KD logo Lærerløftet Ved statssekretær Bjørn Haugstad NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med negativ KD logo Bakgrunnen for arbeidet Faglig

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Ved rådgiver Øyvind Johnson Felles rammeplanmøte 13/04-11 Radisson BLU Scandinavia Hotel Bakgrunn ny grunnskolelærerutdanning Hvilke

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag 14. februar 2012 Inger-Åshild By Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Faglærerutdanning

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU)

Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) Møte 17. og 18. oktober 2013 Tilstede: Leder: Knut Patrick Hanevik (Høgskolen i Oslo og Akershus) Nestleder: Per Ramberg (NTNU) Medlemmer: Lars Viggo Berntsen (Høgskolen

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Referat fra rådsmøte i 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Leder av NRLU, Knut Patrick Hanevik ønsket velkommen til møtet og rektor Jarle Aarbakke ønsket velkommen til Universitetet

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik, leder NRLU (HiO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste NRLUs arbeidsutvalg Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Bjørg Kristin Selvik (HiB) Studentrepresentant

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2015, 12.-13. februar

Referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2015, 12.-13. februar Referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2015, 12.-13. februar Møtedato: 12.-13.02.15 Møtetid: 12.02. kl. 10 til13.02. kl.14 Møtested: Høgskolen i Telemark, Notodden Saksnr: UHR 15/29 Tilstede: Leder:

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

6 Rolf Is sen (e.i. avdelin sdirektør Margrete Gundersen seniorrådgiver

6 Rolf Is sen (e.i. avdelin sdirektør Margrete Gundersen seniorrådgiver DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Til adressater i henhold til vedlagte liste Deres ref Vår ref 200904854 Dato 06.07.11 Invitasjon til møte i referansegruppen for lærerutdanning 8-13 Vi viser til vårt

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET Møtedag/-dato: mandag 16. november 2015 Møtetidspunkt/rom: fra kl 13.30 til 14.30 på rom A 720 og fra kl 14.30 til 15.30 på rom A 825

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Forslag til Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger. Høringssvar fra Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Forslag til Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger. Høringssvar fra Nasjonalt råd for lærerutdanning. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 16/1-2 01.04.2016 Forslag til Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger. Høringssvar

Detaljer

DELTAKERLISTE UHR-/NRLU-SEMINAR OM BARNEHAGELÆRERUTDANNING 16. desember 2013

DELTAKERLISTE UHR-/NRLU-SEMINAR OM BARNEHAGELÆRERUTDANNING 16. desember 2013 DELTAKERLISTE UHR-/NRLU-SEMINAR OM BARNEHAGELÆRERUTDANNING 16. desember 2013 Tittel Navn Institusjon/organisasjon Høgskolelektor/seksjonsleder pedagogikk Ranveig Sofie Lorentzen Dronning Mauds Minne høgsk.for

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre Byrådssak 1390 /14 Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre LIGA ESARK-03-201300286-125 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har den 08.07.2014 sendt

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013 Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane Elaine Munthe 19. mars 2013 Innhald i rapporten: Samandrag Kap 1: Om Følgjegruppa og rapporten (inkl.

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Referat fra møte 1 i rammeplanutvalget februar Vår ref.: 2011/201

Referat fra møte 1 i rammeplanutvalget februar Vår ref.: 2011/201 Referat fra møte 1 i rammeplanutvalget 3.-4. februar 2011 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver Aukrust, Britt Børke, Pia Katarina Halvorsen, Guri

Detaljer

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Universitetet i Oslo 7. mars 2013 SAKER Sak 1 Sak 2 Referat og saksliste godkjent. Nytt styre for fagrådet ble valgt ved akklamasjon. Leder: Elisabeth

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast)

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Endringer fra fjorårets tiltaksplan er markert i gult. For å få med deg detaljene i endringene, må du konsultere originalen fra 2013. For perioden 2014 2017

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for lærerutdanning REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for lærerutdanning REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Referatet godkjent 18.05.2006 Til stede: Dekan Bjørn Berg Dekan Knut Patrick Hanevik Seksjonsleder Hans Erik Lefdal Dekan Anne Øie

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET. Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for lærerutdanning

UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET. Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for lærerutdanning UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET Årsrapport 2009 Nasjonalt råd for lærerutdanning 09.02.2010 1 Innledning Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) er ett av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Odd Arne Thunberg 17. Oktober 2014 Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ILP er Nord-Norges, og et av Norges, største miljøer innen pedagogikk og lærerutdanning

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer

Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer Januar: «Magasinet» med studiekatalog ble sendt alle skoler og skoleeiere 1. februar: Masseutsending til skoleeier Søknadssystemet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo "Administrative utfordringer ved innføringen av to grunnskolelærerutdanninger" Nasjonalt studieadministrativt seminar 2013 Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo Om Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) Nestleder: Rasmus Stokke (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Arbeidsplan for NRLU for

Arbeidsplan for NRLU for Arbeidsplan for NRLU for 2012-2015 Oppdatert januar 2013 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) sin arbeidsplan bygger på forventninger i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter og UHRs strategi for

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd Tiltaksplan for Norsk matematikkråd For perioden 2014 2017 Tiltaksplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Tiltaksplanen

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Styret for lærerutdanningene ved UiA A7-006, Universitetet i Agder - Gimlemoen. Møtedato: 29. oktober 2014. Følgende faste medlemmer møtte:

Styret for lærerutdanningene ved UiA A7-006, Universitetet i Agder - Gimlemoen. Møtedato: 29. oktober 2014. Følgende faste medlemmer møtte: Styret for lærerutdanningene ved UiA A7-006, Universitetet i Agder - Gimlemoen Møtedato: 29. oktober 2014 Følgende faste medlemmer møtte: Forfall: Navn Marit Aamodt Nielsen Birte Simonsen Svein Rune Olsen

Detaljer

Pilotprosjekt med nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningen. Orientering for NRLU, 29. mai 2015 Rådgiver Andreas Snildal, NOKUT

Pilotprosjekt med nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningen. Orientering for NRLU, 29. mai 2015 Rådgiver Andreas Snildal, NOKUT Pilotprosjekt med nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningen Orientering for NRLU, 29. mai 2015 Rådgiver Andreas Snildal, NOKUT Oppdraget Oppdrag fra KD til NOKUT 8.9.2014 om å gjennomføre «en

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

Svar på høring - NOU Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser

Svar på høring - NOU Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser Kunnskapsdepartementet Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/35-8 17.11.2015 Svar på høring - NOU 2015 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt

Detaljer

Nettverksmøtet vedtok å søke matematikksenteret om tilsvarende budsjett for 2013.

Nettverksmøtet vedtok å søke matematikksenteret om tilsvarende budsjett for 2013. Referat fra møte med nettverkskontaktene i nettverk for matematikk Park Inn Oslo Airport, 24. oktober kl. 10.00-15.00 Til stede: Gry Tuset, HSH (nettverkskoordinator); Frode Rønning, HiST (styremedlem);

Detaljer