A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13"

Transkript

1 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig er første kull i GLU kommet til tredje studieår. Dette gir en del utfordringer i forhold til koordinering og dimensjonering av fagtilbud. Flere hensyn må ivaretas. Viktigst er det at studentene skal ha et godt fagtilbud innenfor de økonomiske og timeplanmessige rammer som ligger til grunn. For at emnene skal starte opp, forutsettes imidlertid at et visst antall studenter velger emnet. Grensene for minimumsantall vil fastsettes for hvert enkelt emne. Fagtilbud og overgangsordninger ble utredet i vedlagte avdelingsstyresak A34/10, framlagt for og vedtatt av avdelingsstyret den 7. desember Dette vedtaket ligger til grunn for det tilbud som vil bli gitt studentene i 3. GLU og 4. ALU 2012/13. Tilbudet til disse studentene blir som følger: 3 GLU-studentene: Tabell 1 GLU mot 1.-7 GLU mot Engelsk 2 Engelsk 2 Kunst- og håndverk 2 Naturfag 2 Kroppsøving 2 RLE 2 Matematikk 2 Samfunnsfag 2 Naturfag 2 Samfunnsfag 1 Norsk 2 Kunst og håndverk 1 Disse emnene går over to semester. 4 ALU-studentene: Disse studentene må velge ett emne fra tabell 1*. Studentene kan selvsagt kun velge emner de er formelt kvalifisert for. I tillegg må 4 ALU studentene velge ett av følgende emner fra tabell 2: Tabell 2 Engelsk 1 Kunst og håndverk 1 Samfunnsfag 1 Kroppsøving 1 TISP1* (kun høst) TISP2* (kun vår) Matematikk master** Norskdidaktikk master** Engelsk 1, kunst og håndverk 1, samfunnsfag 1 og kroppsøving 1 går over to semester. *Unntaket er Tisp1 og Tisp 2, som må velges sammen.

2 ** Matematikk mastergrad og norsk mastergrad 1.år er på 60 studiepoeng og kan ikke velges sammen med andre emner. 4 ALU med vekt på realfag velger på samme måte som 4 ALU-studentene. 4 ALU med vekt på realfag og de 4 ALU som fyller kompetansekravet, kan også velge 1. året av mastergraden i matematikkdidaktikk som sitt fjerde studieår. Studieåret 2013/ 2014: Studieåret 2013/2014 er ALU-løpene ferdig utfaset, og ALT tilbyr kun GLU. For 4 GLU i 2013/14, ønsker vi å tilby en emneportefølje som følger i tabell 3 under. Det presiseres at også disse tilbudene er avhengig av ressurstilgang og studentantall for at de skal kunne starte opp. Hvilke emner som tilbys i henholdsvis høst- og vårsemesteret avgjøres senere. Foreløpig studietilbud 4 GLU 2013/14: Tabell 3: 4 GLU GLU 1-7 Engelsk 1 Engelsk 1 Engelsk 2 Naturfag 1 Kroppsøving 1 Musikk 1 Kroppsøving 2 TiSP 30 stp TiSP 30 stp Kroppsøving 1 Musikk 1 Kunst og håndverk 1 Alle emner går over ett semester. Forslag til vedtak: Avdelingsstyret vedtar det framlagte forslag til studieprogram for 3 GLU og 4 ALU for studieåret 2012/13, og for 4 GLU studieåret 2013/14. Oppstart av det enkelte emne forutsetter at tilstrekkelig antall studenter velger emnet..

3 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: Vedlegg- A sak 34/10 A 34/10 Studieprogram 2011/2012 Vedlegg: Brev fra kunnskapsdepartementet til alle som søker allmennlærerutdanning høsten april BAKGRUNN I ledergruppa 11. oktober ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle jobbe fram studieprogram for ALT studieåret 2011/2012 spesielt med tanke på innfasing av studentene på allmennlærerutdanningene opptak høsten 2009 i ny grunnskolelærerutdanning. Disse studentene er formelt å betrakte som allmennlærerstudenter, men med mulighet for studieprogram tilpasset ny grunnskolelærerutdanning. Gruppa har hatt følgende sammensetning: Studieleder Margret Hovland (leder) Førsteamanuensis Astrid Grude Eikseth (pedagogikk) Høgskolelektor Guri Melby (norsk) Høgskolelektor Marit L. Moen (praktiske og estetiske fag) Høgskolelektor Torkel H. Hansen (matematikk) Seniorkonsulent Wenche King Studieleder Ingfrid Thowsen har i tillegg deltatt på de fleste møtene. Gruppen har hatt tre møter samt noe korrespondanse pr. e-post. Forslag til studieprogram har vært lagt frem på personalmøte torsdag 18. november og på seksjonsledermøte 25. november. Gruppen skal gjennomføre et prøvefagsvalg blant neste års tredjeklasser i uke 48. Resultatet fra valget blir ettersendt til avdelingsstyrets medlemmer og lagt frem på møtet i avdelingsstyret. Gruppens medlemmer har hatt saksfremlegget til gjennomlesning før det ble lagt frem for avdelingsstyret. 2. UTDANNINGSAKTIVITET STUDIEÅRET 2011/2012 Utdanningsaktiviteten (ordinær bevilgning) ved avdelingen studieåret 2011/2012 kan kort oppsummeres slik: Studieprogram Grunnskolelærerutdanning Opptak 1. studieår Heltidsstudenter (60 studiepoeng)

4 Grunnskolelærerutdanning rettet mot trinn (ink. realfag) 190 Grunnskolelærerutdanning rettet mot trinn (ink. realfag) studieår Grunnskolelærerutdanning rettet mot trinn (ink. realfag) 160 Grunnskolelærerutdanning rettet mot trinn (ink. realfag) og 4. studieår 390 Allmennlærerutdanning og allmennlærerutdanning med vekt på realfag, videreutdanning og mastergradsutdanning Videreutdanning - kompetanse for kvalitet Lesing 40 Norsk 1 for ungdomstrinnet 20 Norsk 2 for ungdomstrinnet 20 Matematikk for ungdomstrinnet 40 Tegnspråk og tolking Tegnspråk årsenhet 20 BA tegnspråk og tolking opptak 1. studieår 20 BA tegnspråk og tolking 2. og 3. studieår 40 Totalt 2.1 Innfasing av ny grunnskolelærerutdanning Fra og med høsten 2011 skal studentene på allmennlærerutdanningen opptak høsten 2009 fases inn i ny grunnskolelærerutdanning. 6. april 2009 gikk det ut brev fra KD (se vedlegg) til alle som søkte allmennlærerutdanning høsten 2009 med blant annet følgende informasjon: Kunnskapsdepartementet vil kreve at lærerutdanningsinstitusjonene tilbyr årstrinnsinnretning i aktuelle valgfag fra høsten Studenter tatt opp i 2009 kan dermed velge aktuelle fag med årstrinnsinnretning i sitt 3. og 4. studieår. Kunnskapsdepartementet vil pålegge institusjonene å legge til rette for studentenes valg i tråd med de endringer som vil komme i kompetanseforskriften, ved å tilby 30 og 60 sp enheter i aktuelle valgfag fra Kunnskapsdepartementet gjør studentene kjent med, og oppmerksom på de endringer som kommer i lærerutdanningen gjennom distribusjon av denne informasjonen. 2.2 Ny kompetanseforskrift for tilsetting i grunnskolen I forslag til ny kompetanseforskrift for tilsetting i grunnskolen, som er sendt ut på høring, ligger det an til krav om kompetanse i følgende fag og omfang: Barnetrinnet Norsk, 30 studiepoeng Matematikk, 30 studiepoeng Ungdomstrinnet Engelsk 60 studiepoeng Norsk 60 studiepoeng Matematikk 60 studiepoeng

5 30 studiepoengs kompetanse i øvrige undervisningsfag Dette er i tråd med arbeidsgruppens forslag til studieprogram, som sikrer at studentene har mulighet til fordypning i aktuelle fag i tråd med høringsforslaget til ny kompetanseforskrift. 2.3 Utvidet pedagogikkfag og bacheloroppgave Utvidet pedagogikkfag Dekan ønsker å tilby innfasingsstudentene et utvidet pedagogikkfag (PEL2), 30 studiepoeng, tilpasset det nye emnet; Pedagogikk og elevkunnskap, 60 studiepoeng som er obligatorisk i ny GLU. Det har vært diskutert hvorvidt PEL2 bør være obligatorisk for alle studentene på 3. studieår 2011/2012. Avdelingen har imidlertid vært i kontakt med kunnskapsdepartementet, som gir følgende svar (pr. e-post ): Vi mener brevet fra departementet til institusjonene 10. juli 2009 er tydelig mht hva institusjonene må gjøre dersom de ønsker dispensasjon fra krav om obligatoriske fag i rammeplan for allmennlærerutdanningen. Du sier ikke noe om obligatorisk tillegg på 30 stp pedagogikk (nye pedagogikk og elevkunnskap) skal erstatte et nåværende obligatorisk fag, eller om studiepoengene skal tas av rammen for valgfag. I alle tilfelle vil en endring i den obligatoriske delen kreve en dispensasjon fra den rammeplanen som studentene er tatt opp etter. Vår vurdering er at det nå er sent å sende en dispensasjonssøknad og at tillegget bør være et tilbud. Med bakgrunn i dette legges det frem et forslag om å tilby PEL2 mot trinn og mot trinn som et valgbart emne for alle studentene på tredje studieår 2011/2012. Avdelingen ser det som ønskelig at alle studentene får mulighet til å velge PEL2. Av den grunn er det satt opp som både kjerne- og tilvalgsemne. Bacheloroppgave I ny GLU er bacheloroppgaven en del av faget Pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Den delen av studiet som omfatter bacheloroppgaven har et omfang på 15 studiepoeng. Temaet for bacheloroppgaven ved HiST ALT skal knyttes både til PEL og fag som studenten har 3. år eller har hatt tidligere. Å tilby PEL2 som et valgbart emne 2011/2012 er en fin mulighet for avdelingen til å gjøre nyttige erfaringer med tanke på innhold og organisering i en mindre gruppe før ny GLU skal opp på tredje studieår. Allmennlærerstudenter som ønsker å ta Norsk 2 eller Matematikk 2 for å kvalifisere seg til opptak på et av mastergradsstudiene, skriver sin bacheloroppgave i PEL2/Norsk 2 eller PEL2/Matematikk 2. Arbeidsgruppen som har jobbet frem forslag til studieprogram ser det som hensiktsmessig at avdelingen setter ned en gruppe som jobber videre med problematikken rundt bacheloroppgave i ny GLU. Tilpassa opplæring (TiSP) og PEL2 I følge rammeplan og forskrift for allmennlærerutdanningen kan studentene ha maksimalt 60 studiepoeng i skolerelevante emner. Tilpassa opplæring og PEL 2 er begge skolerelevante emner. Det betyr at studenter som velger PEL2 tredje studieår ikke kan velge TiSP 1 og 2 fjerde studieår. TiSP 1 og 2 kan inngå som første år av en mastergrad i spesialpedagogikk (i samarbeid med NTNU). Dette kan løses ved at studenter som vil kvalifisere seg til master i spesialpedagogikk med bakgrunn i PEL 2 istedenfor TiSP 1 må velge Norsk 2 eller Matematikk 2 sammen med PEL 2 i 3. studieår. Bacheloroppgaven må da rettes inn mot tilpasset opplæring lese-, skrive- eller matematikkopplæring.

6 Formell godkjenning av denne fagkombinasjonen når det gjelder opptak på mastergrad i spesialpedagogikk er det NTNU som må gjøre. Denne saken skal opp på neste møte i programrådet i begynnelsen av desember slik at vi regner med å ha fått en avklaring til møtet i avdelingsstyret 7. desember. 2.4 Samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag Ref. brev fra kunnskapsdepartementet 21. oktober 2009, der det blant annet står at regionen samlet sett skal gi tilbud innen alle skolefagene (asak 08/09). HiST har inngått et gjensidig forpliktende samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) blant annet for å få til et tilbud innen mat og helse. HiNT har satt opp Mat og helse 1 som valgfag for sine studenter på 3. og 4. studieår ALU. Selv om samarbeidsavtalene gjelder for ny GLU ser arbeidsgruppen det som positivt at avdelingen tilbyr dette emnet også for de studentene som starter 3. og 4. studieår høsten HiNT står som ansvarlig for emnet og undervisning og eksamen vil foregå ved HiNT. 2.5 Prøvefagvalg Avdelingen skal gjennomføre et prøvefagsvalg blant studentene som skal starte på tredje studieår høsten 2011 i uke 48. Resultatet fra dette valget sendes på e-post til avdelingsstyrets medlemmer så snart det foreligger i tillegg til at det blir delt ut i avdelingsstyrets møte 7. desember. 2.6 Ressursmessige konsekvenser av innfasing 3. studieår ALU i ny grunnskolelærerutdanning Beregningene viser et behov for en økning i bemanning tilsvarende 3 faglige årsverk for 2011/12 i forhold til i 2010/11. Med de økninger som allerede ligger inne i plan og budsjett for kommende år, og den økningen som er meldt i forhold til innplassering av lærerutdanningen i en høyere finansieringskategori, er det rom for dette. For 2012/13, vil det trengs en videre styrking, særlig innen pedagogikk. Dette behovet kommer som en konsekvens av at det nye PEL-faget i GLU har et større omfang enn pedagogikk hadde i ALU. Med det tilbud det nå legges opp til i 2012/13, trengs det for avdelingen som helhet inntil sju nye årsverk fra høsten 2012 for å dekke behovet i forhold til beregnet bemanning i 2011/12. Mye av økningen i bemanningsbehov kommer som en konsekvens av at avdelingen har fått tilført flere studieplasser og dermed kan ta opp større kull, mens de kull som er tatt opp på ALU har vært langt mindre og vil fases ut. Den totale studentmassen øker, og dette gir naturlig nok større behov for bemanning. Delingen i to løp i GLU er også kostnadsdrivende. En stor del av disse kostnadene vil kompenseres gjennom økningen i finansieringskategori, og det vil derfor være mulig å møte behovet for økt bemanning også for 2012/13 med det studietilbud det legges opp til. 3. STUDIEPROGRAM 3. OG 4. STUDIEÅR 2011/ studieår allmennlærerutdanning Kjernefag Tilvalgsfag Engelsk 1 Engelsk 2 mot trinn Matematikk 2 mot trinn** Musikk 1*** Matematikk 2 mot trinn** Kroppsøving 1 Norsk 2 mot trinn**

7 Kunst og håndverk 1 Kunst- og håndverk 2 Naturfag 2 mot trinn***** Naturfag 1***** Naturfag 2 mot trinn***** Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 2 Pedagogikk og elevkunnskap mot trinn* Pedagogikk og elevkunnskap mot trinn* Pedagogikk og elevkunnskap mot trinn* (TiSP 1 NB! Kun studenter på 4. studieår) Pedagogikk og elevkunnskap mot trinn* RLE 010**** RLE 2 Religion og samfunn Mat og helse 1****** (TiSP 2 NB! Kun studenter på 4. studieår) * Dersom en velger PEL 2 og Matematikk 2 eller Norsk 2 tredje studieår og ønsker fordypning i TISP/ master i spesialpedagogikk må en velge TISP 2 fjerde studieår. ** Ønskes fordypning i Norsk 2 eller Matematikk 2 mot trinn må disse velges tredje studieår da de ikke vil være et tilbud fjerde studieår 2012/2013. *** Ønskes Musikk 1 må det velges tredje studieår 2011/2012. Det vil ikke være et tilbud fjerde studieår 2012/2013. ****RLE010 kan tas i tillegg til 60 stp og kombineres med både kjerne- og tilvalgsfag. Undervisning vil foregå utenom ordinær undervisningstid. ***** Grunnen til at Naturfag 2 ligger som kjernefag og Naturfag 1 ligger som tilvalgsfag er for å gi studentene på realfagslinjen mulighet til å velge blant de øvrige tilvalgsfagene. ****** I samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Undervisning og eksamen vil foregå på HiNT studieår Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag mot trinn Dette kullet startet opp på ny grunnskolelærerutdanning høsten 2009, ett år tidligere enn de andre. I 3. studieår skal de ha følgende emner: Pedagogikk og elevkunnskap trinn Matematikk 2 mot trinn Naturfag 2 mot trinn studieår Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag mot trinn Dette kullet startet opp på ny grunnskolelærerutdanning høsten 2009, ett år tidligere enn de andre. I 3. studieår skal de ha følgende emner: Pedagogikk og elevkunnskap trinn Matematikk 2 mot trinn Naturfag 2 mot trinn studieår allmennlærerutdanning I tillegg til at studentene på 4. studieår kan velge blant emnene i kolonnen for 3. studieår allmennlærerutdanning (se punkt 3.1), har de mulighet til å velge 1. år av følgende mastergradsløp: Norskdidaktikk TISP 1 og TISP 2 (første studieår av mastergrad i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk) Naturfagsdidaktikk Samfunnsfagsdidaktikk

8 studieår allmennlærerutdanning med vekt på realfag Kjernefag Tilvalgsfag Matematikk 2 mot trinn Musikk 1 Matematikk 2 mot trinn Kroppsøving 1 Naturfag 2 mot trinn* RLE 2 Naturfag 2 mot trinn* RLE010** Samfunnsfag 2 * Grunnen til at Naturfag 2 ligger som kjernefag og Naturfag 1 ligger som tilvalgsfag er en teknisk sak for å gi studentene på realfagslinjen mulighet til å velge blant de øvrige tilvalgsfagene. **RLE010 kan tas i tillegg til 60 stp og kombineres med både kjerne- og tilvalgsfag. Undervisning vil foregå utenom ordinær undervisningstid. 1. år i en mastergrad innen: Naturfagdidaktikk 4. STUDIEPROGRAM 4. STUDIEÅR 2012/2013 Dette er siste kull på 4-årig allmennlærerutdanning. Hvilket valg disse studentene gjør 3. studieår 2011/2012 vil ha konsekvenser når de kommer i fjerde studieår høsten Avdelingen mener av den grunn at det er viktig at avdelingsstyret vedtar studieprogrammet for dette kullet for studieåret 2012/2013. Det er i følge forskrift, rammeplan og fagplaner for allmennlærerutdanningen ingen ting i veien for at dette kullet kan velge fag blant tilbudet som vil bli gitt til 3. studieår ny GLU og forslaget går derfor ut på at studieprogram for 3. studieår ny GLU også blir et tilbud til disse studentene. I forslaget nedenfor ligger det i tillegg inne noen ekstra emner. Avdelingen har vedtatt følgende studieprogram for 3. studieår ny GLU høsten 2012: GLU mot 1.-7 GLU mot Engelsk 2 Engelsk 2 Kunst- og håndverk 2 Naturfag 2 Kroppsøving 2 RLE 2 Matematikk 2 Samfunnsfag 2 Naturfag 2 Norsk 2 I tillegg bør avdelingen tilby følgende emner Engelsk 1 Kunst og håndverk 1 Samfunnsfag 1 Kroppsøving 1 TISP1 TISP2 * Ønskes fordypning i Norsk 2 eller Matematikk 2 mot trinn må disse velges tredje studieår da de ikke vil være et tilbud fjerde studieår 2012/2013. ** Ønskes Musikk 1 må det velge tredje studieår 2011/2012. Det vil ikke være et tilbud fjerde studieår 2012/2013.

9 studieår 2012/2013 med vekt på realfag Matematikk 2 mot trinn* Kunst og håndverk 1 Naturfag 2 mot trinn Kroppsøving 1 Naturfag 2 mot trinn RLE 2 Samfunnsfag 2 * Ønskes fordypning i Matematikk 2 mot trinn må dette velges tredje studieår da de ikke vil være et tilbud fjerde studieår 2012/ år i en mastergrad innen: Naturfagdidaktikk Forslag til vedtak Dekan viser til overstående gjennomgang og fremmer følgende forslag til vedtak: I. Opptakstall høsten 2011 (studier via Samorda opptak) Studieprogram Opptakstall Grunnskolelærerutdanning rettet mot trinn (ink. realfag) 190 Grunnskolelærerutdanning rettet mot trinn (ink. realfag) 180 Tegnspråk årsenhet 20 Bachelor i tegnspråk og tolking 20 II Studieprogram allmennlærerutdanningens 3. og 4. studieår og videreutdanning studieåret 2011/ studieår allmennlærerutdanning Kjernefag Tilvalgsfag Engelsk 1 Engelsk 2 mot trinn Matematikk 2 mot trinn** Musikk 1*** Matematikk 2 mot trinn** Kroppsøving 1 Norsk 2 mot trinn** Kunst og håndverk 1 Kunst- og håndverk 2 Naturfag 2 mot trinn***** Naturfag 1***** Naturfag 2 mot trinn***** Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 2 Pedagogikk og elevkunnskap mot trinn* Pedagogikk og elevkunnskap mot trinn* Pedagogikk og elevkunnskap mot trinn* Pedagogikk og elevkunnskap mot trinn* RLE 010****

10 (TiSP 1 NB! Kun studenter på 4. studieår) RLE 2 Religion og samfunn Mat og helse 1****** (TiSP 2 NB! Kun studenter på 4. studieår) * Dersom en velger PEL 2 og Matematikk 2 eller Norsk 2 tredje studieår og ønsker fordypning i TISP/ master i spesialpedagogikk må en velge TISP 2 fjerde studieår. ** Ønskes fordypning i Norsk 2 eller Matematikk 2 mot trinn må disse velges tredje studieår da de ikke vil være et tilbud fjerde studieår 2012/2013. *** Ønskes Musikk 1 må det velges tredje studieår 2011/2012. Dette vil ikke være et tilbud fjerde studieår 2012/2013. ****RLE010 kan tas i tillegg til 60 stp og kombineres med både kjerne- og tilvalgsfag. Undervisning vil foregå utenom ordinær undervisningstid. ***** Grunnen til at Naturfag 2 ligger som kjernefag og Naturfag 1 ligger som tilvalgsfag er for å gi studentene på realfagslinjen mulighet til å velge blant de øvrige tilvalgsfagene. ****** I samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Undervisning og eksamen vil foregå på HiNT. 3. studieår Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag mot trinn Pedagogikk og elevkunnskap trinn Matematikk 2 mot trinn Naturfag 2 mot trinn 3. studieår Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag mot trinn Pedagogikk og elevkunnskap trinn Matematikk 2 mot trinn Naturfag 2 mot trinn 4. studieår allmennlærerutdanning I tillegg til at studentene på 4. studieår kan velge blant emnene ovenfor, har de mulighet til å velge 1. år av følgende mastergradsløp: Norskdidaktikk TISP 1 og TISP 2 (første studieår av mastergrad i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk) Naturfagsdidaktikk Samfunnsfagsdidaktikk 4. studieår allmennlærerutdanning med vekt på realfag Kjernefag Tilvalgsfag Matematikk 2 mot trinn Musikk 1 Matematikk 2 mot trinn Kroppsøving 1 Naturfag 2 mot trinn* RLE 2 Naturfag 2 mot trinn* RLE010** Samfunnsfag 2 * Grunnen til at Naturfag 2 ligger som kjernefag og Naturfag 1 ligger som tilvalgsfag er en teknisk sak for å gi studentene på realfagslinjen mulighet til å velge blant de øvrige tilvalgsfagene. **RLE010 kan tas i tillegg til 60 stp og kombineres med både kjerne- og tilvalgsfag. Undervisning vil foregå utenom ordinær undervisningstid. 1. år i en mastergrad innen: Naturfagdidaktikk

11 III. Studieprogram 4. studieår 2012/2013 Studentene kan velge blant emnene på 3. studieår ny GLU: GLU mot 1.-7 GLU mot Engelsk 2 Engelsk 2 Kunst- og håndverk 2 Naturfag 2 Kroppsøving 2 RLE 2 Matematikk 2 Samfunnsfag 2 Naturfag 2 Norsk 2 I tillegg til følgende emner: Engelsk 1 Kunst og håndverk 1 Samfunnsfag 1 Kroppsøving 1 TISP1 TISP2 * Ønskes fordypning i Norsk 2 eller Matematikk 2 mot trinn må disse velges tredje studieår da de ikke vil være et tilbud fjerde studieår 2012/2013. ** Ønskes Musikk 1 må det velges tredje studieår 2011/2012. Dette vil ikke være et tilbud fjerde studieår 2012/ studieår 2012/2013 med vekt på realfag Matematikk 2 mot trinn* Kunst og håndverk 1 Naturfag 2 mot trinn Kroppsøving 1 Naturfag 2 mot trinn RLE 2 Samfunnsfag 2 * Ønskes fordypning i Matematikk 2 mot trinn må dette velges tredje studieår da de ikke vil være et tilbud fjerde studieår 2012/ år i en mastergrad innen: * * * * *

A 25/09 Studieprogram 2010/2011

A 25/09 Studieprogram 2010/2011 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 23.11.2009 A 25/09 Studieprogram 2010/2011 1.1 Bakgrunn I Informasjons- og drøftingsmøte 15.oktober ble det

Detaljer

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 24.11.2008 A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Vedlegg: Oversikt over forventet antall studenter på de valgbare emnene

Detaljer

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Barreth Jacobsen, Botten, Omdal Dato: 18.10.04 A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Vedlegg:

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 09.12.2008 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Tilstede fra Avdelingsstyret: Styreleder Anne Bakken Faglig

Detaljer

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 30.11.2009 O 11/09 Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene

Detaljer

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emner som vil være valgbare ved ALT fra høsten 2013 i fjerde år GLU beskrives i det følgende. Dette har vært forberedt i en arbeidsgruppe bestående av faglige representanter,

Detaljer

Organisering av undervisning (timeplanmodell) 1. og 2. studieår i ny grunnskolelærerutdanning

Organisering av undervisning (timeplanmodell) 1. og 2. studieår i ny grunnskolelærerutdanning HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 19.01.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 08.01.10 A 05/10 Organisering av

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 8. desember 2009 Korrigert i avdelingsstyremøte (sak A08/10, 2b.)

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 8. desember 2009 Korrigert i avdelingsstyremøte (sak A08/10, 2b.) HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 08.12.09 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 8. desember 2009 Korrigert i avdelingsstyremøte 02.03.2010 (sak A08/10, 2b.) Tilstede fra Avdelingsstyret:

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Desember 2013 Noen hovedpunkter I 2012/13

Detaljer

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere VEDLEGG 1 Saksbehandler: Lasse Skogvold Isaksen/ Margret Hovland Deres dato: Deres ref.: Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep. 0032 Oslo er bedt av departementet i brev av den 21. oktober

Detaljer

SAK 41/16 Studiemodeller for akkreditering femårige grunnskolelærerutdanninger (vedtakssak)

SAK 41/16 Studiemodeller for akkreditering femårige grunnskolelærerutdanninger (vedtakssak) Til avdelingsstyret LU her Avdeling for lærerutdanning Postadresse: Postboks 700, 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 50 00 Org.nr.: 971 567 376 Dato: 14.06.2016 SAK 41/16 Studiemodeller

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2013/14 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2015 Noen hovedpunkter I studieåret

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.12.2005 15.12.05/KK I:Avdstyre/2005/protokoll/apro0612.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Tilstede

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2014/15 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2016 Noen hovedpunkter Studieåret

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo 14. september 2013 Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til

Detaljer

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Arbeidsgruppe nedsatt av NRLU: Geir S. Salvesen () Eli Kristin Aadland (Høgskolen på Vestlandet) Jorunn Spord Borgen (Norges idrettshøgskole)

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Til dekan Tor Hauken Fra Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk Oversendelse av studieplan og emnebeskrivelser for nye grunnskolelærerutdanninger 1 7. trinn og 5 10. trinn Instituttet

Detaljer

Vår saksbehandler Øyvind Steinslett Deres dato: Deres referanse: 05/2983

Vår saksbehandler Øyvind Steinslett Deres dato: Deres referanse: 05/2983 Vår dato: 22.11.05 Vår referanse Vår saksbehandler Øyvind Steinslett Deres dato:25.10.05 Deres referanse: 05/2983 Høgskoleadministrasjonen v/may Lisbeth Lande Statsbudsjettet 2007 Satsingsforslag utenfor

Detaljer

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 28.02.06 Vedlegg: 1. Saksframlegg til styresak S 36/04, NTNU 2. Den utdanningspolitiske bakgrunn for masterstudiet i Naturfag fagdidaktikk

Detaljer

Programplan grunnskolelærerutdanningen for trinn INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte. (asak..

Programplan grunnskolelærerutdanningen for trinn INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte. (asak.. Programplan grunnskolelærerutdanningen 2010-2014 for 1.-7. trinn Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte. (asak../10) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Grunnskolelærerutdanningens innhold...

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403. 15.03.06/KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 14.03.05 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, stipendiat Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning,

Detaljer

Sak: Organisering av de nye grunnskolelærerutdanningene ved dhf

Sak: Organisering av de nye grunnskolelærerutdanningene ved dhf Til: dekan Tor Hauken, dhf Fra: Elaine Munthe, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk Sak: Organisering av de nye grunnskolelærerutdanningene ved dhf Forslaget fra IAS til valg av modeller

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk Teacher Education for Upper Primary and Lower Secondary School,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

EKSAMENSRUTE HØST 2013 LÆRER-OG TOLKEUTDANNINGEN

EKSAMENSRUTE HØST 2013 LÆRER-OG TOLKEUTDANNINGEN EKSAMENSRUTE HØST 2013 LÆRER-OG TOLKEUTDANNINGEN Emnekode Versjonskode Emnenavn Vurdkombnavn Dato_uttak Dato_eksamen MU115ERAS E Music 1 instruction and conductinginstruction and conducting band and choir

Detaljer

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU 21.09.09 Viktige bakgrunnsdokumenter NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen fra 2006 Stortingsmelding nr. 11 (2008-2009)

Detaljer

Stortingsmeldingen om læreren rollen og utdanningen

Stortingsmeldingen om læreren rollen og utdanningen Til Kopi til Fra Dato 2. mars 2009 Saksnr. LS164-08/09 Landsstyret Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Styret i Operasjon Dagsverk sentralstyremedlem Ingrid Liland Stortingsmeldingen

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

Ny grunnskolelærerutdanning enda en gang. NRLU, 17 oktober 2014 Jacob Melting, HiB

Ny grunnskolelærerutdanning enda en gang. NRLU, 17 oktober 2014 Jacob Melting, HiB Ny grunnskolelærerutdanning enda en gang. NRLU, 17 oktober 2014 Jacob Melting, HiB Tidsaspekt ved innføring av GLU i 2020 skal alle grunnskolelærerstudenter begynne på et masterløp. I 2017 tar vi opp første

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger Styret US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger ephortesak: 2010/1459 Møtedag: 10. juni Saksansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Informasjonsansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Saken gjelder: Det

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016.

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn 5-10. En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Jacob Melting, leder av programgruppen / NRLU Prosessen fram til i dag.

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 06.12.06/KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro0512.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 05.12.06 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, høgskolelektor Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning,

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

EKSAMENSRUTE VÅR 2013 LÆRERUTDANNING : ORDINÆR EKSAMEN

EKSAMENSRUTE VÅR 2013 LÆRERUTDANNING : ORDINÆR EKSAMEN EKSAMENSRUTE VÅR 2013 LÆRERUTDANNING : ORDINÆR EKSAMEN DATO EMNEKODE EMNENAVN VURDERINGSKOMBINASJON Onsdag 03/04 LVUT8002 A Pedagogisk veiledning, emne 1 Individuell skriftlig hjemmeeksamen Tirsdag 30/04

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

OPPTAK HSL-FAKULTETET:

OPPTAK HSL-FAKULTETET: OPPTAK 2007-2010 HSL-FAKULTETET: Definisjon: (DBH) Dette er personer som har søkt og fått bekreftet opptak på studieprogrammer på alle studienivåer, unntatt doktorgradsprogrammer. Studenten har godtatt

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.,

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Kunnskapsdepartementet Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Det vises til utsendte Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov

Detaljer

A6/14 Masterutredning ved ALT

A6/14 Masterutredning ved ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 17.3.2014 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Øystein Wormdal Dato: 10.3.2014 A6/14 Masterutredning ved ALT Vedlegg: Oversikt

Detaljer

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE HiØ VIDERE Avd LU Bjørg Knoph HiØ VIDERE 22.10.2015 1 HiØ VIDERE HiØ VIDERE er høgskolens administrative enhet for eksternt finansiert etter- og videreutdanning (EVU). Høgskolens eksternt finansierte oppdrag

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet EVU forum UIB 27. okt. 2016 Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet fra 2016-2025 Overordnet om

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:35 Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU1-7, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:29 Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn Vekting: 240 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Grunnskolelærerutdanning

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Velkommen til forkurs! Studieleder Vibeke Bjarnø Fagansvarlig Aina Fossum

Velkommen til forkurs! Studieleder Vibeke Bjarnø Fagansvarlig Aina Fossum Velkommen til forkurs! Studieleder Vibeke Bjarnø Fagansvarlig Aina Fossum Høgskolen i Oslo og Akershus HIOA Fakultet for helsefag (HF) Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fakultet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20. april 2005

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20. april 2005 22.04.05/KKL I:Avdstyre/2005/protokoll/apro2004.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 20. APRIL 2005 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, høgskolelektor Margret Hovland vara for professor

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

HiSTs erfaringer med internasjonalisering i GLU

HiSTs erfaringer med internasjonalisering i GLU HiSTs erfaringer med internasjonalisering i GLU John Magne Grindeland studieleder, HiST/ALT Internasjonalisering i styringsdokumeter Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn

Detaljer

LLN EFTERÅRSKONFERENCE oktober Lysebu

LLN EFTERÅRSKONFERENCE oktober Lysebu LLN EFTERÅRSKONFERENCE 2014 6. oktober Lysebu Hva skjer med norsk læreruddannelse? Dekan Birte Simonsen, Universitetet i Agder Dekan Kristin Barstad, Høgskolen i Buskerud og Vestfold UNIVERSITET- OG HØGSKOLAR

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Kvalitetsutvalg ved Avdeling for lærer og tolkeutdanning. Sammensetning og midlertidig mandat

Kvalitetsutvalg ved Avdeling for lærer og tolkeutdanning. Sammensetning og midlertidig mandat Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 22 JUNI 2004 24.06/KK I:Avdstyre/2004/protokoll/apro2206.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 22. JUNI 2004 Tilstede

Detaljer

Undervisningsplan for studieåret 2015-2016

Undervisningsplan for studieåret 2015-2016 Undervisningsplan for studieåret 2015-2016 Forklaringer: Rød uke = helligdager/off. høytidsdager: Uke 52+53 jul, påske uke 12, 2. påskedag mandag 28. mars (uke 13), Torsdag 5. mai Kristi Himmelsfartsdag

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Internasjonal bacheloroppgave og praksis i grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Hedmark

Internasjonal bacheloroppgave og praksis i grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Hedmark Hamar 31.01.13 Internasjonal bacheloroppgave og praksis i grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Hedmark Informasjon til grunnskolelærerstudenter om muligheter for å ta internasjonal bacheloroppgave

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 3. studieår GLU 5. 10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 Praksismøte 25.august 2016 Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 1 2 Organisering og ledelse av Grunnskolelærerutdanningene GLU1-7 og GLU5-10 Organisasjonskart avd LU: dekan studieleder

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærarutdanning trinn

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærarutdanning trinn Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn Teacher Education for Primary School, Grade 1-7 2013-2017 Studieplanen for 2013-2017 er godkjent

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning. Moholt

Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning. Moholt Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning Moholt 12.06.2017 ILU 17/17: Orientering om virksomheten A. Nasjonal politikk B. Utdanning C. Forskning D. Administrasjon, inkludert arbeid med strategisk

Detaljer

GLU som femårig master fra Frode Rønning Ins:tu< for matema:ske fag NTNU

GLU som femårig master fra Frode Rønning Ins:tu< for matema:ske fag NTNU GLU som femårig master fra 2017 Frode Rønning Ins:tu< for matema:ske fag NTNU Hvem er med? Professor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark (leder) Førsteamanuensis Hilde Wågsås Afdal, Høgskolen

Detaljer

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert)

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærer for 1.-7. trinn (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen intensiveres gjennom

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Kompetansekrav for lærerstillinger Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Rettsgrunnlag 1 Opplæringslova 10-1; Kompetansekrav for undervisningspersonell Opplæringslova

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 21. april 2016 Varighet: 14.00-16.00 Sted: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Styrerommet Hilde Afdal (leder) Marit Eriksen (UF-medlem)

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Innkalt: en person fra hvert av fagene Pedagogikk Kroppsøving Mat & Helse Engelsk Samfunnsfag - Matematikk

Innkalt: en person fra hvert av fagene Pedagogikk Kroppsøving Mat & Helse Engelsk Samfunnsfag - Matematikk Gruppe 2 Grunnskolelærerutdanningene i Stavanger Innkalt: en person fra hvert av fagene Pedagogikk Kroppsøving Mat & Helse Engelsk Samfunnsfag - Matematikk Oppmøte i gruppen, tirsdag 01.12 og tirsdag 08.12:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Oslo 6.9.2013. Innledning

Oslo 6.9.2013. Innledning Oslo 6.9.2013. Vitnemål og tilsetting ved overgang fra grunnskolelærerutdanning til masterutdanning etter tre år. Betenkning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning. Innledning

Detaljer

HANDLINGSPLAN INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING

HANDLINGSPLAN INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING HANDLINGSPLAN 2013-15 INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING Handlingsplanen til Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) tar utgangspunkt i Strategiplanen for Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

Nye lærerutdanninger for grunnskolen. Pedagogikk og elevkunnskap og sammenheng

Nye lærerutdanninger for grunnskolen. Pedagogikk og elevkunnskap og sammenheng Nye lærerutdanninger for grunnskolen Pedagogikk og elevkunnskap og sammenheng Utgangspunkt NOKUTs vurdering av allmennlærerutdanningen fra 2006 Generell uro over nivåi skolen, relatert til bl.a PISA, TIMS

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

1. Status for det regionale samarbeidet om grunnskolelærerutdanningene, sett fra institusjonens side

1. Status for det regionale samarbeidet om grunnskolelærerutdanningene, sett fra institusjonens side HS-V-011/10, Vedlegg 1 1. Status for det regionale samarbeidet om grunnskolelærerutdanningene, sett fra institusjonens side Høgskolen i Sør-Trøndelag har de siste årene intensivert det regionale samarbeidet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Ofte stilte spørsmål Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med videreutdanning. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt med skoleleder eller skoleeier.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 4. MAI 2010, KL i møterom A-214 Hagbard Line-huset, møte 02/10

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 4. MAI 2010, KL i møterom A-214 Hagbard Line-huset, møte 02/10 UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Fakultetsrådet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 4. MAI 2010, KL. 12.15 14.00 i møterom A-214 Hagbard Line-huset,

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje Avdelingsstyremøte nr. 1/2007 Møtedato: 18. januar 2007 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82 Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 01/2007 Sak 02/2007 Sak 03/2007 Sak 04/2007 Sak 05/2007 Sak 06/2007 Sak

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer