Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009

2 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud med tilhørende bemanning Dimensjonering og vurdering av etableringen av to utdanningsløp i ny grunnskolelærerutdanning (GLU) årige masterutdanninger i GLU Arbeidsdeling og samarbeid i regionen Særmerknad fra AFs medlemmer i utvalget 40 2

3 1. Innledning Bakgrunnen for denne utredningen ligger i henvendelsen fra Kunnskapsdepartementet 1 om en todeling av den nye grunnskolelærerutdanningen (GLU) som ble presentert i stortingsmelding nr 11 og som ble vedtatt i den påfølgende stortingsbehandlingen. Hovedgrepet i meldingen er at den tradisjonelle 4-årige allmennlærerutdanningen slik vi har kjent den fra 1992 nå blir avviklet og erstattet med to ulike grunnskolelærerutdanninger, et løp som kvalifiserer for undervisning i trinn, og et annet som kvalifiserer for undervisning på trinn. I løpet er pedagogikk og elevkunnskap (60 studiepoeng), matematikk (30 stp) og norsk (30 stp) obligatoriske fag, i løpet er kun pedagogikk og elevkunnskap (60 stp) obligatorisk. Meldingen gir klart uttrykk for en skjerping av de faglige kravene til undervisning i grunnskolen ved at læreren skal ha formell kvalifikasjon i de fagene han/hun skal undervise i. Meldingen legger vekt på at faglig kompetente lærere gir bedre undervisning og økt læringsutbytte for elevene. Meldingen legger videre sterk vekt på at praksis og fag skal knyttes sterkere sammen, og peker på EFLs skolebaserte lærerutdanningsprosjekt som et eksempel på hvordan integreringen av fag og praksis kan organiseres i den nye grunnskolelærerutdanningen. Meldingen retter videre fokus på fagdidaktiske elementer i utdanningen. Videre er det vedtatt at pedagogikkfaget skal utvides til 60 studiepoeng og få betegnelsen pedagogikk og elevkunnskap. Pedagogikk og elevkunnskap skal gå over flere år i utdanningen og knyttes opp mot en bacheloroppgave. 2 Stortingsmeldingen peker i retning av en utvidelse av grunnskolelærerutdanningen i 2014 til en obligatorisk femårig lærerutdanning med master. Frem til 2014 skal det opprettes 800 nye masterplasser i grunnskolelærerutdanningen. Et annet viktig premiss for denne utredningen og de anbefalinger som utvalget har kommet frem til er behovet for nye lærere i grunnskolen. Ifølge SSB vil underkapasiteten av lærere om ti år være ca , hvilket tilsier et behov på nye studieplasser innen 1 Brev fra Kunnskapsdepartementet den , med henvisning til NOKUTs evaluering og forslag til økt koordinering og den kommende stortingsmeldingen. 2 EFL har allerede innført en bacheloroppgave i tredje studieår i allmennlærerutdanningen (ALU) fra studieår 2009/10. 3

4 grunnskolelærerutdanningen. 3 Det er store regionale behov i Telemark og Buskerud både for nyutdannede lærere og for videreutdanning. Behovene er også store innen videregående skole, noe som taler for at praktisk pedagogisk utdanning (PPU), både integrert i femårige masterløp og som tillegg til bachelor, forblir en viktig del av lærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark. 4 Hvis man går bak tallene og tar på alvor behovene for videreutdanning for å sikre kompetanse innen sentrale skolefag vil det bety en kraftig økning i innsatsen for å gi landets lærere videreutdanning. Eksempelvis har kun 20 prosent av lærerne på landsplan 60 studiepoeng innen faget norsk, noe som kreves ifølge den nye kompetanseforskriften. Mandatet i fase en er utformet i åtte punkter: 5 gjennomgå/kartlegge det samlede fagtilbud med tilhørende bemanning fordelt på stillingskategorier, som HiT i dag har innen lærerutdanning (allmennlærerutdanning, faglærerutdanning og førskolelærerutdanning), gjennomgå/kartlegge fagtilbud med tilhørende bemanning fordelt på stillingskategorier, som HiT har ved andre avdelinger enn EFL, som kan nyttes i den nye lærerutdanningen, vurdere i hvilke fag/fagområder HiT samlet sett har høy faglig kompetanse som kan benyttes i lærerutdanning, herunder ta hensyn til departementets tildelinger av midler knyttet til utviklingen av et system for varig videreutdanning av lærere, vurdere om HiT skal tilby lærerutdanning rettet mot begge nivåer i grunnskolen, eller begrense utdanningstilbudet til ett nivå, vurdere hvilke fag/fagområder HiT ønsker å utvikle videre, dersom omfanget av fag/fagområder skal reduseres, 3 Aftenposten Det er 199 søkere til PPU for studieåret 2009/10, heltid (98) og deltid (101), lokalt opptak som ikke er synlig i SO tallene. 5 Jfr brev av fra Høgskolens ledelse v/ Duesund/Røttingen 4

5 vurdere hvilke fagområder HiT anser som sine sterkeste med sikte på videreføring av eksisterende mastergradsstudier eller etablering av nye mastergradsstudier for lærere, vurdere hvilke institusjoner det vil være naturlige å samarbeid med om en faglig arbeidsdeling innen regionen, i samråd med HiTs ledelse, sørge for kontakt med aktuelle institusjoner med sikte på å utvikle slik faglig arbeidsdeling og å samordne aktuelle innspill til departementet. Utvalget legger til grunn en vid tolkning av mandatet. Det betyr at en del forhold som det ikke spørres om eksplisitt også blir gjenstand for drøfting og kommer til uttrykk i anbefalingene. Dette er forhold som lokalisering, differensiering av innholdet i fagene, nettbasering, organisering av praksis og det nye pedagogikkfagets plassering. Mange av disse punktene må imidlertid vurderes nærmere i fase to av arbeidet. 5

6 2. Anbefalinger Utvalget har gjennomgått fagtilbudene med tilhørende bemanning både ved EFL og AF, som er relevante i forhold til en ny grunnskolelærerutdanning. 6 Utvalget mener at HiT samlet har omfattende faglig og fagdidaktisk kompetanse innen alle skolefag, og at det innen flere områder bør være mulighet for å utvikle mastere som en del av en femårig grunnskolelærerutdanning. Dette gjelder fagområder i norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag/rle, kunst og håndverk og kroppsøving. Innen matematikkfaget har EFL omfattende faglig og fagdidaktisk kompetanse og utvalget mener det bør arbeides systematisk med å utvide antallet stillinger med førstekompetanse. Utvalgets konklusjon er at HiT bør tilby grunnskolelærerutdanning for begge trinnene, og Flertallet i utvalget mener at det bør utarbeides en arbeidsdeling mellom de to studiestedene Notodden og Porsgrunn, der studiested Notodden bør vektlegge den praktiskestetiske profilen og studiested Porsgrunn primært bør bygge opp studietilbud i sentrale skolefag i utdanningen. Det bør også gis tilbud om utdanning i Porsgrunn. Utvalgets mindretall er bekymret for konsekvensene for rekruttering til Notodden og Bø ved en permanent flytting av lærerutdanning til Porsgrunn, ref. mindretallets særmerknad. EFL og AF bør utvikle et samarbeid om utviklingen av masterutdanninger i GLU. På bakgrunn av gjennomgangen av studietilbud og tilhørende stillinger synes det klart at HiT på flere sentrale områder har et potensial til å utvikle nye masterutdanninger i GLU. For å kunne gi tilbud om begge utdanningsløpene bør det totale antallet studenter i GLU økes til 600 studenter, dvs. et opptak på 150 pr. år. Videre anbefaler utvalget at: Pedagogikken legges i 1., 2., 5. og 6. semester, 15 stp pr. semester. Integrert praksis fordeles over alle fire årene. 6 Utvalget har brukt åpne kilder som fagplaner og studieplaner. Vi har også kontaktet alle instituttledere ved EFL og AF pr epost (med oppfølging), se vedlegg 1. Utvalgsleder har også snakket med de fleste instituttlederne. Vi har også trukket veksler på studieporteføljeutvalgets arbeid. 6

7 Bacheloroppgaven legges i tredje studieår og blir en faglig, fagdidaktisk og didaktisk oppgave i samarbeid mellom fag og pedagogikk med et omfang på 10 stp. Det legges til rette for at studentene i andre og fjerde studieår i løpet kan velge en årsenhet på 60 studiepoeng eller kombinere to 30 stp kurs. Her kan studentene velge å ta fag i faglærerutdanningene ved EFL eller ved AF. Dette forutsetter at fagene har synlige fagdidaktiske elementer og integrert praksis. PPU bør videreføres som et tilbud på Notodden og også organiseres slik at det kan gis som tilbud i en integrert del av masterutdanninger ved AF. Masteren i engelsk og norsk fagdidaktikk innpasser praksis i fjerdeåret. Flertallet i utvalget mener at studiet bør lokaliseres på Notodden, alternativt i Porsgrunn. Mindretallet viser til at studiet allerede er lagt administrativt til AF. Utvalget mener at HiT bør søke en andel av de 800 studieplassene som skal utvikles frem til 2014 til denne masteren. Muligheten utredes for mastere som del av en femårig lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i tre fag i fagområdene samfunnsfag/rle/historie, kroppsøving/naturfag og kroppsøving/samfunnsfag. Masteren i kunst og håndverk innpasser praksis i fjerdeåret. Muligheten for en flerfaglig praktisk estetisk master utredes. Det blir vurdert å foreta justeringer, i forhold til den nye grunnskolelærerutdanningen, i masteren i pedagogikk som er sendt til NOKUT. Avtalen med Universitetet i Agder utvikles for å ivareta studenter som ønsker å gå videre på master i matematikk i en femårig lærerutdanning. HiT tar et initiativ med sikte på å inngå en intensjonsavtale med Universitetet i Stavanger om faglig og administrativt samarbeid i den nye lærerutdanningen. 7

8 Det nedsettes en arbeidsgruppe sammen med Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger om utvikling av en felles master for trinnet

9 3. Arbeidet i utvalget Utgangspunktet for arbeidet er en bestilling fra departementet i brev av (ephorte sak 2008/1652) hvor institusjonene bes igangsette nødvendig arbeid med utformingen av ny lærerutdanning. På denne bakgrunn har HiT i brev av oppnevnt en utredningsgruppe og fastsatt et mandat for arbeidet. Stortingsmeldingen om lærerrollen og lærerutdanning ble lagt fram og behandlet i Stortinget Utredningsgruppen har hatt følgende medlemmer: Anders Davidsen (leder) EFL Samfunnsfag. Studieleder allmenn Widar Madssen EFL Instituttnestleder, tidligere studieleder allmenn Bjørn Magne Aakre EFL Pedagogikk Marianne N. Tinnes EFL Matematikk Peter Fjågesund AF Engelsk Alf Odden AF Idrettsfag Hanne Kirsti Lj. Waale har vært sekretær for gruppens arbeid. Utredningsgruppen har hatt seks møter. En del innspill og drøftingsgrunnlag er sendt ut før møtene. Disse notatene og referater fra utredningsgruppens arbeid, er lagt ut på Fronter. Fagmiljøene ved EFL har vært oppfordret til å komme med ideer og forslag og har kommet med flere innspill. Saken er også drøftet på personalmøter ved EFL. Møtene har hatt følgende hovedtema (fullstendige møtereferater finnes i vedlegg): Møte 1, Oppstartsmøte Fellesmøte mellom styringsgruppe og utredningsgruppe. Drøfting av mandatet og framdrift for prosjektet. Møtet ble avholdt før stortingsmeldingen var lagt fram. Det ble besluttet å sende henvendelser til enkelte institusjoner med tanke på fremtidig samarbeid. Møte 2, Gjennomgang av stortingsmeldingen, og samarbeid med andre institusjoner 9

10 Utredningsgruppen hadde en fri diskusjon om stortingsmeldingen og drøftet blant annet behovet for standardisering av struktur og omfang på emner/moduler i utdanningen og mulige overgangsmuligheter mellom løpene 1 7 og På bakgrunn av negative tilbakemeldinger på HiTs første henvendelser til aktuelle høgskoler og universiteter besluttet utredningsgruppen å foreta uformelle henvendelser til UiA, HiO, HiBu og HiVe. Møte 3, Hvilke lærerutdanninger skal tilbys hvor, dimensjonering og lokalisering På bakgrunn av notater fra Anders Davidsen og Peter Fjågesund drøftet utvalget mulige nye modeller for ny grunnskolelærerutdanning. Et foreslått hovedgrep er å tilby grunnskolelærerutdanning trinn 1 7 på Notodden og trinn 5 10 ved studiested Porsgrunn. Aktuelle fagtilbud og fagkombinasjoner ble skissert. Det ble lagt vekt på overgangsmuligheter til master. Det var i møtet klar uenighet mellom representantene fra AF og EFL i synet på hvor den nye grunnskolelærerutdanningen for trinn 5 10 bør lokaliseres. Møte 4, Strategi for å bygge opp en femårig lærerutdanning Notat fra Anders Davidsen om femårig grunnskolelærerutdanning ble drøftet. Utredningsgruppen vurderte fagområder ved HiT som peker seg ut som aktuelle for masterløp for lærere. Det var enighet i utredningsgruppen om at HiTs NOKUT-godkjente master i engelsk og norsk fagdidaktisk retning bør komme i gang fra høsten Siden det er vanskelig for fagmiljøene ved EFL og AF å komme til enighet om plassering av det faglige og administrative ansvaret for studiet, ble utredningsgruppen enig om å anmode FA om å fatte en endelig beslutning i saken, slik at planleggingen av studiet kan komme i gang raskt. Møte 5, Lokalisering av den nye grunnskolelærerutdanningen i HiT, organisering av praksis og strategiske allianser Med bakgrunn i diskusjoner i styreseminaret i Bodø ble spørsmålet om lokalisering av grunnskolelærerutdanningen i HiT tatt opp til drøfting på nytt. Flertallet i utredningsgruppen konkluderte med at det bør tilbys lærerutdanning i Porsgrunn på permanent basis. 10

11 Utredningsgruppen mener avdelingene bør samarbeide om å utvikle masterløp som del av en femårig grunnskolelærerutdanning. Marianne N. Tinnes la fram mulige modeller for organisering av praksis i den nye grunnskolelærerutdanningen. Utredningsgruppen ga tilslutning til at praksis bør fordeles over fire år og at praksis og teori skal foregå parallelt i tråd med den modellen som i dag brukes i Skolebasert lærerutdanning (SL). SL veksler mellom undervisning lagt til henholdsvis høgskolen og grunnskolen. I modellen er det lagt opp til at studentene har teoriundervisning to dager pr. uke i praksisperioden, og at de har praksis i de aktuelle skolefagene to dager pr. uke. I uker uten praksis vil omfanget av teoriundervisning øke. Det ble orientert om avholdte møter med UiS og UiA. Møte 6, Oppsummering og konklusjoner Et første utkast til rapport var sendt utvalgets medlemmer Rapporten ble gjennomgått, og det ble foreslått noen endringer i rapportens oppbygging og struktur. Representantene fra AF hadde på bakgrunn av tallmaterialet i rapporten utarbeidet en tabell med fag- og kompetanseoversikt for skolefag ved EFL og AF. Det var enighet om at denne tabellen med kommentarer innarbeides i rapporten. 11

12 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud med tilhørende bemanning Kartlegging av eksisterende fagtilbud er nødvendig for å danne grunnlag for å beslutte videre veivalg. Det er lagt ned betydelige ressurser i arbeidet med gjennomgang av HiTs studieportefølje. I dette arbeidet har økonomiske data en viktig plass. Selv om økonomiske betraktninger ikke er en del av utredningsgruppas oppgaver foreløpig, kan det hentes nyttig informasjon om aktuelle studieprogram fra studieporteføljematerialet. I dette materialet framgår studieprogrammene avdelingsvis med overslag over kostnader til bl.a. undervisning og FoU. Som grunnlag for beregningene i regnearket ligger de ansattes arbeidsplaner fordelt på emner. Siden arbeidsplanene ligger på emnenivå og ikke på studieprogramnivå, er det nødvendig med nærmere analyser for å knytte fagtilbudene til bemanning fordelt på stillingskategorier. EFL har hatt ansvar for arbeidet i mandatets kulepunkt 1 Gjennomgå/kartlegge det samlede fagtilbud med tilhørende bemanning fordelt på stillingskategorier, som HiT i dag har innen lærerutdanning (allmennlærerutdanning, faglærerutdanning og førskolelærerutdanning). AF har hatt ansvar for arbeidet i kulepunkt 2 Gjennomgå/kartlegge fagtilbud med tilhørende bemanning fordelt på stillingskategorier, som HiT har ved andre avdelinger enn EFL, som kan nyttes i den nye lærerutdanningen Anders Davidsen har vært i kontakt med instituttledere og aktuelle fagmiljøer. Utredningsgruppen har fått skriftlig tilbakemelding fra følgende: Institutt for lærerutdanningsfag, Institutt for pedagogikk, Institutt for forming og formgiving, Institutt for natur- helse- og miljøvern, Institutt for kultur og humanistiske fag samt fagmiljøet i idretts- og friluftslivsfag ved AF. 12

13 Fag- og kompetanseoversikt for skolefag ved EFL og AF Realfag: Fag Omfang Tilsatte Årsverk 1. kompetanse EFL Matematikk = ,66 2 Naturfag ,27 2 AF Matematikk 0 2 Naturfag 120 (master) Natur og friluft Humanistiske fag: Fag Omfang Tilsatte Årsverk 1. kompetanse EFL Norsk ,27 2 Engelsk RLE ,46 3 Samfunnsfag ,5 1 AF Norsk Engelsk ,25 3 Samfunnsfag/historie Spansk Praktisk-estetiske fag: Fag Omfang Tilsatte Årsverk 1. kompetanse EFL Kroppsøving ,84 2 Kunst og håndverk ,23 11 Musikk ,46 2 Mat og helse AF Kroppsøving ,5 7 Musikk 1,5 1 Pedagogikk: Fag Omfang Tilsatte Årsverk 1. kompetanse EFL Pedagogikk Skolerelevante fag som ikke er eget fag i grunnskolen: Fag Omfang Tilsatte Årsverk 1. kompetanse EFL Drama ,86 0 IKT AF IKT Totalt årsverk (ca) som er retta mot studieprogrammet, inkl. teknisk personale 13

14 Matematikk: EFL tilbyr 90 stp i matematikk for lærere, fordelt på tre 30-studiepoengsenheter. Studietilbudene tilbys også som eksterne, nettbaserte kurs. Fagmiljøet har sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse. Avdelingen tilbyr PPU for studenter som har fagutdanning i matematikk. Utredningsgruppen vurderer det slik at faggruppen i matematikk ved EFL har kompetanse til å gi et differensiert studietilbud innen begge utdanningsløpene i GLU. Faggruppen har per i dag omfattende arbeidsoppgaver i ALU, oppdragsvirksomhet, førskole og PPU. I tillegg har flere av faggruppens medlemmer nasjonale oppgaver gjennom Norsk matematikkråd. Utvalget mener at faggruppen må gis utviklingsmuligheter og at den bør styrkes gjennom utvikling av fagpersoner med 1.kompetanse, gjennom nytilsettinger og FOU. AF har to personer med kompetanse innen matematikkfaget, men disse underviser pr. dato ikke i matematikk. Naturfag: EFL tilbyr to 30-studiepoengsenheter innen naturfag for lærere (fysikk, kjemi og biologi). Fagmiljøets kompetanse er sterkest på biologi og fagdidaktikk. Avdelingen tilbyr PPU for studenter som har fagutdanning i naturfag. Mange av disse har sin grunnutdanning fra AF. AF har et stort fagmiljø med 16 tilsatte innen naturfag, 11 med førstekompetanse. Følgende tema er sentrale ved Institutt for natur-, helse- og miljøvern: -Klima, energi og miljø -Økologi -Miljø og helse -Ferksvannsøkologi -Geologi/kvartærgeologi og hydrogeologi -Kjemisk-, biologiske-, jord- og vannanalyser AF tilbyr masterutdanning i naturfag for lærere. Tilbudet har hatt svak rekruttering og dagens profil er i begrenset grad tilpasset en ny femårig grunnskolelærerutdanning. AF har dokumentert liten fagdidaktisk kompetanse i naturfag. 14

15 Utvalget mener at en arbeidsgruppe bør se på muligheten for å utvikle emner innen en flerfaglig master der naturfag inngår som en sentral komponent koblet mot idrett/kroppsøving og/eller samfunnsfag. Humanistiske fag: Fag i grunnskolen: norsk, engelsk, RLE, samfunnsfag, andre fremmedspråk Norsk EFL tilbyr to 30-studiepoengsenheter innen norsk. Fagmiljøet har solid fagdidaktisk tyngde og har god kompetanse innen lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk. Avdelingen tilbyr PPU for studenter som har fagutdanning i norsk. AF har ni tilsatte i norsk, fem har førstekompetanse. AF kan tilby inntil 80 studiepoeng innen norskfaget. Til sammen har avdelingene etter utvalgets oppfatning betydelig kompetanse på flere fagområder som er sentrale i den nye grunnskolelærerutdanningen. Det er viktig å opprettholde begge miljøene med tanke på igangsetting av master i engelsk og norsk fagdidaktikk fra høsten Engelsk Det faglige ansvaret for engelsk ble fra 2004 overført fra EFL til AF. Engelskundervisning for studenter ved lærerutdanningen ytes etter dette fra AF. AF kan tilby opp til 80 studiepoeng innen faget. Utvalget mener at faggruppen har en omfattende og relevant kompetanse inn mot lærerutdanningen, men bør muligens styrke sin fagdidaktiske kompetanse med tanke på å tilby Engelsk 1 og Engelsk 2 i 5 10-utdanning ved studiested Porsgrunn og Engelsk 1 med vekt på begynneropplæring ved en 1 7-utdanning fra høsten Fagmiljøet er helt sentralt i etableringen av master i engelsk norsk fagdidaktikk. KRL/RLE 15

16 EFL tilbyr 30 studiepoeng innen faget. Fagmiljøet har fem tilsatte, tre har førstekompetanse. Avdelingen tilbyr PPU for studenter som har fagutdanning i religion, livssyn og etikk. Dette fagområdet blir ikke en obligatorisk del i GLU, slik som i ALU. Det betyr etter utvalgets oppfatning at det bør tilbys som et valgfag på 30 stp i den nye grunnskolelærerutdanningen både i trinn 5 10 og trinn 1 7. RLE bør utformes slik at det kan bli regnet inn som opptaksgrunnlag for en master i samfunnsfag/historie innen et femårig lærerutdanningsløp. AF har kompetanse innen idehistorie og filosofi som kan være relevant i det nye RLE faget. Samfunnsfag EFL tilbyr to 30-studiepoengsenheter i faget. Dette faget er sammensatt av historie, geografi og samfunnskunnskap (sosiologi og statsvitenskap). 60 studiepoeng i samfunnsfag gir i dag opptak til master i kulturfag ved AF, men det er få som benytter seg av denne muligheten. Grunnen til dette er nok at kulturstudiene i Bø har en fagprofil som ikke tiltrekker seg eller er relevant for fremtidige lærere. Utvalget mener derfor at muligheten bør utredes for å etablere en samfunnsfaglig master, hvor historie og sosiologi kan være aktuelle kjerneområder. EFL tilbyr PPU for studenter som har fagutdanning i samfunnsfag. AF har seks tilsatte innen historie, fem av disse har førstekompetanse. AF tilbyr inntil 80 studiepoeng innen historie. Avdelingen har kompetanse i verdenshistorie, men spesielt på nordisk historie. Begge disse temaene er aktuelle innen samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen, og spesielt med tanke på utvikling av en master er kompetansen i historie ved AF interessant og høyst relevant. Det er dokumentert liten fagdidaktisk kompetanse i historie. Spansk AF har en førsteamanuensis i spansk. Avdelingen tilbyr inntil 30 studiepoeng i faget, noe som er veldig interessant som et fag i GLU og som vil gjøre det mulig å velge en profil på lærerutdanningen som eksempelvis kunne gi undervisningskompetanse i engelsk, norsk, 16

17 spansk og samfunnsfag. Det er stort behov for språkkompetanse i grunnskolen, og faget spansk er på fremmarsj i ungdomsskolen. Praktisk-estetiske fag: Fag i grunnskolen: kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, mat og helse Kunst- og håndverk EFL har betydelig kompetanse innen KH (kunst og håndverk) med fordypningsmuligheter innen en rekke emner, se vedlegg for mer detaljinformasjon. EFL har faglærerutdanning i kunst- og håndverk og allmennlærerstudenter kan ta kunst- og håndverksutdanning. Avdelingen tilbyr også masterutdanning i faget og har betydelig fagdidaktisk kompetanse. Det bør utredes en mulig nyorganisering av faglærerutdanningene ved EFL med tanke på å organisere utdanningene inn i et 5 13-løp med 60 stp pedagogikk og elevkunnskap. Her bør KH være et kjerneområde i den praktisk estetiske profileringen. Musikk EFL tilbyr to 30-studiepoengsenheter i musikk. Fagmiljøet har førstekompetanse innenfor musikkpedagogikk, veiledningsmetodikk, praksisteori og musikkdidaktikk. Avdelingen tilbyr PPU for studenter som har fagutdanning innen musikk. AF har en og en halv stilling innen musikk, hvorav én har førstekompetanse. Kroppsøving EFL tilbyr 60 studiepoeng i kroppsøving for lærere. Avdelingen tilbyr også faglærerutdanning i kroppsøving. Fagmiljøet har ni tilsatte, to med førstekompetanse. Avdelingen tilbyr PPU for studenter som har fagutdanning i kroppsøving. Det er tre søyler i IFIFs bachelorutdanning: friluftsliv, idrettsadministrasjon og trenerstudiet. Alle disse utdanningsveiene rekrutterer til avdelingens masterstudium innen faget. De siste årene har ca fire-fem av masterstudentene hatt bakgrunn fra faglærerstudiet ved EFL. Mat og helse 17

18 EFL tilbyr 30 studiepoeng innen mat og helse. Avdelingen har én tilsatt innen faget, vedkommende har dr.grad innen ernæringsfysiologi koblet til helse og livsstilssykdommer. Skolerelevante fag Drama EFL tilbyr 2 30-studiepoengsenheter innen drama. Fagmiljøet har fire tilsatte. Drama er ikke et skolefag, men har anvendelse innenfor mange områder i skolen. Drama som metode er i dag en del av den obligatoriske delen av grunnopplæringen i ALU. I fase to bør det diskuteres om dette bør videreføres i pedagogikk og elevkunnskap. IKT Ved EFL gis det tilbud om 30 stp i IKT i læring. Ved AF har de flere studietilbud innen IKT. Kompetanse i IKT og økt fokus på bruk av IKT fremheves i meldingen og det bør integreres sterkere i de ulike fagene og opprettholdes som et 30 studiepoengsfag som en del av GLU. Pedagogikk med elevkunnskap Den pedagogiske kompetansen finnes i hovedsak ved EFL som har en rekke studietilbud i pedagogikk innen ulike lærerutdanninger. Det er også obligatorisk i PPU, førskolelærerutdanning og faglærerutdanninger. I tillegg gis det tilbud i spesialpedagogikk og sosialpedagogikk. Se vedlegg for en mer detaljert gjennomgang. Stortingsmeldingen varsler store endringer for faget og det beskrives som limet i den nye utdanningen. Utvalget vil foreslå at det nedsettes en egen gruppe for å vurdere organiseringen og innholdet i pedagogikk og elevkunnskap. Tilbakemeldingene fra alle instituttene finnes i sin helhet i vedlegg. 18

19 5. Dimensjonering og vurdering av etableringen av to utdanningsløp i ny grunnskolelærerutdanning (GLU) Et grunnleggende spørsmål som utvalget skal ta stilling til er hvordan HiT skal forholde seg til todelingen av den nye grunnskolelærerutdanningen, jf. mandatet til utvalget, brev fra Kunnskapsdepartementet og Stortingsmelding nr. 11 ( ) Læreren, rollen og utdanningen. I 2007 hadde HiT i underkant av 400 studenter i allmennlærerutdanning og om lag 25 lærerårsverk knyttet til allmennlærerutdanning ved avdeling EFL. For studieåret tilbyr HiT åtte 60 studiepoengsenheter i skolefag, inkludert alle sentrale skolefag i ungdomsskolen (i enkelte fag gir EFL tilbud om 90 studiepoeng). Grunnen til at vi kan gi et slikt omfattende fagtilbud med en studentmasse på i underkant av 400 i allmennlærerutdanningen, er et betydelig antall videreutdanningsstudenter ( ), og at enkelte tilbud går i kombinasjon med en av våre tre faglærerutdanninger. Videre er det av stor betydning for både kvantiteten og kvaliteten på våre faggrupper at EFL har 600 studenter i førskolelærerutdanningen og om lag 100 på praktisk- pedagogisk utdanning. Videre har Avdeling for allmenne fag i Bø en betydelig faglig kompetanse knyttet til helt sentrale fag i skolen som kan utgjøre en viktig ressurs med tanke på å utvikle en femårig lærerutdanning, som skal utredes fram mot 2014, og som i likhet med NOKUTevalueringens anbefalinger, høyst sannsynlig vil ende med en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Utvalget mener at HiTs samlede fagkompetanse gir oss et grunnlag for å kunne tilby både en grunnskoleutdanning for barne- og mellomtrinnet, klasse, og en utdanning for mellomog ungdomstrinnet, klasse. Regionen har behov for å utdanne lærere av begge typer. Den største utfordringen er imidlertid å øke rekrutteringen av studenter ved studiested Notodden. Utvalget mener det er naturlig å tenke seg en klarere arbeidsdeling mellom de to studiestedene som i dag tilbyr allmennlærerutdanning. 19

20 I vurderingen av de to utdanningsløpene fremstår to alternative modeller: Alternativ 1: 1 7-trinnet på Notodden og 5 10-trinnet i Porsgrunn. Begrunnelsen for et slik alternativ er at de praktisk-estetiske fagene er sterkt inne i grunnskolens trinn 1 7, jfr. Kunnskapsløftet (side ), og at det i dag gis tilbud om 60-studiepoengsenheter i matematikk, naturfag, samfunnsfag, norsk og musikk i Porsgrunn. Studenttallet i Porsgrunn er høyt og stabilt, noe som er nødvendig for å kunne drifte en utdanning der bare pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Alternativ 2: Begge løpene driftes begge steder men med ulike fagprofil. Utvalget mener at en utdanning med praktisk-estetiske fag som hovedprofil på Notodden vil kunne erstatte dagens PELU utdanning og også bidra til nasjonal rekruttering. Studiested Notodden har høy kompetanse og svært gode fasiliteter med velutstyrte spesialrom for praktiskestetiske fag, noe som bør utnyttes som et konkurransefortrinn. De som vil velge fordypninger i 5 10-utdanningen i matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, norsk må belage seg på å ta disse fagene i Porsgrunn eller nettbasert på Notodden. I 5 10-utdanningen på Notodden kan man tenke seg at følgende fag inngår som et tilbud: kunst og håndverk (60 stp), musikk (60 stp), drama 1 og 2 (30+30 stp), kroppsøving (60 stp), mat og helse (30 stp), utefag/skole (30 stp), RLE (30 stp), samfunnsfag (30 stp) og norsk 1 og 2 8 (30+30 stp). Et slikt utdanningstilbud forutsetter at faglærerutdanningen i kroppsøving forblir lokalisert på Notodden. I 1 7-løpet på Notodden bør det vurderes om enkelte fag kan utvikle 30- studiepoengskurs som er felles med førskolelærerutdanningen (FLU), f eks RLE, samfunnsfag, drama, musikk, utefag/skole, mat og helse, norsk (andrespråk, språkutvikling, leseferdigheter etc). Dette bør også vurderes som videreutdanningstilbud for småskolelærere og førskolelærere. 8 Norsk 2 på Notodden kan rette seg inn mot 1.-7 trinnet, mens norsk 2 i Porsgrunn kan rette seg inn mot mellom og ungdomstrinnet. 20

21 Andre fag som sos.ped., spes.ped, IKT i læring og multikulturelt arbeid er kurs som i hovedsak bør tilbys på Notodden som nett- og/eller samlingsbaserte kurs. Porsgrunn bør utvikle en profil med sentrale skolefag i GLU med vekt på matematikk (90 stp), naturfag (60 stp), norsk 1 og 2, (60 stp), engelsk 1 og 2 (60 stp), spansk (30stp), RLE (30 stp) og samfunnsfag 1 og 2 (60 stp). Det bør også gis tilbud i sentrale skolefag i 1 7-løpet. Vurdering av de to modellene Utvalgets flertall mener at alternativ 2 gir gode utviklingsmuligheter for høgskolen, kan bygge opp universitetsambisjonen og kan bidra til en sterkere nasjonal rekruttering til grunnskolelærerutdanningen ved EFL. Mindretallet, AFs representanter, mener at dette alternativet går på tvers av føringene i Stortingsmeldingen, og viser for øvrig til særmerknadene fra mindretallet. Flere av de praktisk-estetiske utdanningene har en bredere geografisk rekruttering enn allmennlærerutdanningen. Med denne modellen kan man tenke seg to klasser på Notodden (60 studieplasser) og tre klasser i Porsgrunn (90 studieplasser), dvs. ca. 150 studenter i opptak pr. år. Med dagens søkertall er det ikke grunnlag for å kjøre begge utdanningsløpene på Notodden i form av ordinære stedsbaserte studier, men det er mulig å tenke seg at det nettbaserte tilbudet blir rettet mot trinn 5 10, mens de ordinære studentene tar en 1 7- utdanning. Det er grunn til å se på erfaringer med å ha felles undervisning, for eksempel forelesninger med nettbaserte og stasjonære studenter. Studiested Notodden har teknologi og kompetanse som gjør dette mulig. I en slik modell med en klarere arbeidsdeling mellom studiestedene er man avhengig av å ha to av klassene i Porsgrunn i en 5 10-modell for å kunne sikre tilstrekkelig antall fordypningskurs på 60 studiepoeng. Det vil bety at trinn 1 7 vil få noe begrenset valgmulighet i Porsgrunn, spesielt når det gjelder praktisk - estetiske fag. 21

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Bjørn Goksøyr Åshild R. Kise Anne Solberg Arild Hovland Anders Davidsen Widar Madssen Marianne N. Tinnes Bjørn Magne Aakre

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere VEDLEGG 1 Saksbehandler: Lasse Skogvold Isaksen/ Margret Hovland Deres dato: Deres ref.: Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep. 0032 Oslo er bedt av departementet i brev av den 21. oktober

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

A 25/09 Studieprogram 2010/2011

A 25/09 Studieprogram 2010/2011 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 23.11.2009 A 25/09 Studieprogram 2010/2011 1.1 Bakgrunn I Informasjons- og drøftingsmøte 15.oktober ble det

Detaljer

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Barreth Jacobsen, Botten, Omdal Dato: 18.10.04 A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Vedlegg:

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Desember 2013 Noen hovedpunkter I 2012/13

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.,

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Kunnskapsdepartementet Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Det vises til utsendte Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Høring nye rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger

Høring nye rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger Deres ref: 13/4160 Vår ref: 207.01/AF Dato: 01.04.2016 Høring nye rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger Vi viser til brev fra departementet 21.12.2015 om høring for utkast til forskrifter

Detaljer

SAK 41/16 Studiemodeller for akkreditering femårige grunnskolelærerutdanninger (vedtakssak)

SAK 41/16 Studiemodeller for akkreditering femårige grunnskolelærerutdanninger (vedtakssak) Til avdelingsstyret LU her Avdeling for lærerutdanning Postadresse: Postboks 700, 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 50 00 Org.nr.: 971 567 376 Dato: 14.06.2016 SAK 41/16 Studiemodeller

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hvorfor ny lærerutdanning 1. Grunnskolens utfordringer Elevenes svake kunnskaper i sentrale fag Lærernes kompetanse Rekruttere og beholde lærere 2. Lærerutdanningens

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 24.11.2008 A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Vedlegg: Oversikt over forventet antall studenter på de valgbare emnene

Detaljer

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emner som vil være valgbare ved ALT fra høsten 2013 i fjerde år GLU beskrives i det følgende. Dette har vært forberedt i en arbeidsgruppe bestående av faglige representanter,

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

b) Rammen gjør at undervisning og veiledning som burde vært praksisrelevant og praksisnær ofte må gjennomføres som ren teori og forelesninger.

b) Rammen gjør at undervisning og veiledning som burde vært praksisrelevant og praksisnær ofte må gjennomføres som ren teori og forelesninger. NOTAT Til Dekan EFL Fra IP ved Bjørn Magne Aakre Dato 2.2 2009 Svar til spørsmål om strategiarbeid 2008-2009 har institutt for pedagogikk 61 studieenheter slik det går fram av tabellen i vedlegg 1. I disse

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Faglig koordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Informasjon 1. Ny barnehagelærerutdanning

Detaljer

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Arbeidsgruppe nedsatt av NRLU: Geir S. Salvesen () Eli Kristin Aadland (Høgskolen på Vestlandet) Jorunn Spord Borgen (Norges idrettshøgskole)

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 30.11.2009 O 11/09 Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2013/14 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2015 Noen hovedpunkter I studieåret

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU 21.09.09 Viktige bakgrunnsdokumenter NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen fra 2006 Stortingsmelding nr. 11 (2008-2009)

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo 14. september 2013 Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016.

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn 5-10. En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Jacob Melting, leder av programgruppen / NRLU Prosessen fram til i dag.

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Hans-Kristian Hernes, leder Rammeplanutvalg I Oslo 14. februar 2012 Sentrale premisser for nye lærerutdanninger Skolenes

Detaljer

Notat om godkjenning av søknad om akkreditering av masterstudium i utdanningsvitenskap

Notat om godkjenning av søknad om akkreditering av masterstudium i utdanningsvitenskap Internt notat Journalnr: Dato: 28.08.2013 Notat om godkjenning av søknad om akkreditering av masterstudium i utdanningsvitenskap 1. Strategi og faglig prioritering I strategisk plan for Høgskolen i Telemark

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10,

Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10, Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10, Notodden og desentralisert 63 657 GLU 5-10, nett 45 651 GLU

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Oslo 6.9.2013. Innledning

Oslo 6.9.2013. Innledning Oslo 6.9.2013. Vitnemål og tilsetting ved overgang fra grunnskolelærerutdanning til masterutdanning etter tre år. Betenkning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning. Innledning

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2014/15 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2016 Noen hovedpunkter Studieåret

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

NOKUTs konferanse om Krav til etablering av GLU-master. Diskusjon om prosessen og skjerpede krav til fagmiljøene. Kristin Barstad Dekan, HSN

NOKUTs konferanse om Krav til etablering av GLU-master. Diskusjon om prosessen og skjerpede krav til fagmiljøene. Kristin Barstad Dekan, HSN NOKUTs konferanse om Krav til etablering av GLU-master Diskusjon om prosessen og skjerpede krav til fagmiljøene Kristin Barstad Dekan, HSN Gardermoen, 16. Februar 2016 FUSJONSPROSJEKTET, STYREVEDTAK: 8

Detaljer

Ny grunnskolelærerutdanning enda en gang. NRLU, 17 oktober 2014 Jacob Melting, HiB

Ny grunnskolelærerutdanning enda en gang. NRLU, 17 oktober 2014 Jacob Melting, HiB Ny grunnskolelærerutdanning enda en gang. NRLU, 17 oktober 2014 Jacob Melting, HiB Tidsaspekt ved innføring av GLU i 2020 skal alle grunnskolelærerstudenter begynne på et masterløp. I 2017 tar vi opp første

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger Styret US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger ephortesak: 2010/1459 Møtedag: 10. juni Saksansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Informasjonsansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Saken gjelder: Det

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

Referat fra møtet 19. oktober. Innkalling og saksliste. RPU 10 Oppbygging av PPU

Referat fra møtet 19. oktober. Innkalling og saksliste. RPU 10 Oppbygging av PPU Referat fra møtet 19. oktober Tidspunkt og sted: Oslo, 19. oktober Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf

Detaljer

6 Rolf Is sen (e.i. avdelin sdirektør Margrete Gundersen seniorrådgiver

6 Rolf Is sen (e.i. avdelin sdirektør Margrete Gundersen seniorrådgiver DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Til adressater i henhold til vedlagte liste Deres ref Vår ref 200904854 Dato 06.07.11 Invitasjon til møte i referansegruppen for lærerutdanning 8-13 Vi viser til vårt

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Institusjonene og deres organisering å ha oppmerksomheten rettet mot førskolelærerutdanningens

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Stø kurs eller behov for nye veivalg i utdanningspolitikken?

Stø kurs eller behov for nye veivalg i utdanningspolitikken? Stø kurs eller behov for nye veivalg i utdanningspolitikken? Norsk utdanningspolitikk i spenningen mellom det nasjonale og internasjonale Trondheim 26.08.10 Per Ramberg Leder for NTNUs lærerutdanningsprogram

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Innkalt: en person fra hvert av fagene Pedagogikk Kroppsøving Mat & Helse Engelsk Samfunnsfag - Matematikk

Innkalt: en person fra hvert av fagene Pedagogikk Kroppsøving Mat & Helse Engelsk Samfunnsfag - Matematikk Gruppe 2 Grunnskolelærerutdanningene i Stavanger Innkalt: en person fra hvert av fagene Pedagogikk Kroppsøving Mat & Helse Engelsk Samfunnsfag - Matematikk Oppmøte i gruppen, tirsdag 01.12 og tirsdag 08.12:

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Organisering av undervisning (timeplanmodell) 1. og 2. studieår i ny grunnskolelærerutdanning

Organisering av undervisning (timeplanmodell) 1. og 2. studieår i ny grunnskolelærerutdanning HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 19.01.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 08.01.10 A 05/10 Organisering av

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

INNSPILL TIL KUF- KOMITEENS BEHANDLING AV ST.MELD. 20 ( ): PÅ RETT VEI.

INNSPILL TIL KUF- KOMITEENS BEHANDLING AV ST.MELD. 20 ( ): PÅ RETT VEI. SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen v/ Håheim Oslo 24.mai 2013 INNSPILL TIL KUF- KOMITEENS BEHANDLING AV ST.MELD. 20 (2012-13):

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1-7, Notodden, bachelor

Grunnskolelærerutdanning 1-7, Notodden, bachelor Side 1 av 5 Grunnskolelærerutdanning 1-7, Notodden, bachelor Studiested: Notodden Nivå / grad: Bachelor Studiets varighet: 4 år Antall studiepoeng: 240 Avdeling: Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

Til dekan Tor Hauken Fra Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk Oversendelse av studieplan og emnebeskrivelser for nye grunnskolelærerutdanninger 1 7. trinn og 5 10. trinn Instituttet

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE HiØ VIDERE Avd LU Bjørg Knoph HiØ VIDERE 22.10.2015 1 HiØ VIDERE HiØ VIDERE er høgskolens administrative enhet for eksternt finansiert etter- og videreutdanning (EVU). Høgskolens eksternt finansierte oppdrag

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 Praksismøte 25.august 2016 Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 1 2 Organisering og ledelse av Grunnskolelærerutdanningene GLU1-7 og GLU5-10 Organisasjonskart avd LU: dekan studieleder

Detaljer

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF)

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) 5388 Økologi og naturressurser, 2. året 3 17 9410 Trenerstudium fordypning, 60 stp 30 21 22 30 30 32 5448 Forurensning og miljø, 2. året 1 1 50P Spansk, Porsgrunn

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Studentene skal tilegne

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer